Læsetid: 4 min.

Politiet frikendes

29. august 2000


Der er ikke grundlag for at kritisere politiet i forbindelse med 18. maj, konkluderer undersøgelseskommissionen. Vi bringer her uddrag fra deres vurdering

Dokumentation
A. Kommissoriets 1. del (begivenhederne på Nørrebro 18.-19. maj 1993)
(...) De alvorligste begivenheder finder sted under politiets fortsatte fremrykning ad Fælledvej i retning mod Skt. Hans Torv og på selve Skt. Hans Torv.
Såvel på Fælledvej som på Skt. Hans Torv udsættes politiet for massive og til tider livstruende angreb med brosten og andet kasteskyts, og politiet afgiver både varselsskud og sigtede skud såvel på Fælledvej som på Skt. Hans Torv, ligesom politiet begge steder kaster med sten mod demonstranterne.
*1. Var urolighederne 18.-19. maj 1993 planlagte?
Kommissionen finder det ikke tilstrækkeligt godtgjort, at der fra demonstranternes side har foreligget en samlet forudgående planlægning af hele begivenhedsforløbet.
Kommissionen finder det derimod sandsynliggjort, at de enkelte dele af urolighederne i en vis udstrækning har været planlagt og udført af et antal grupper af personer, der har handlet efter forudgående aftale indenfor de enkelte grupper.
*2. Årsager til, at begivenhederne på Nørrebro 18.-19. maj 1993 udviklede sig så alvorligt.
Den helt grundlæggende årsag til begivenhedernes alvorlige udvikling var den i et hidtil uset omfang voldsomme og periodevis for polititjenestemændene livsfarlige adfærd, der blev udvist af demonstranterne. (...)
Kommissionen finder anledning til at påpege, at det som følge af demonstranternes voldsomme og livstruende adfærd kunne være gået langt værre på Nørrebro 18.-19. maj 1993. At det ikke gik værre, skyldes først og fremmest, at den øverste ledelse af politiindsatsen under hele forløbet bevarede roen og overblikket, og at en politiassistent på eget initiativ begav sig fra Blågårds Plads til Fælledvej medbringende yderligere tåregas.
*3. Københavns Politis radiomateriel
Kommissionen finder det dokumenteret, at radiomateriellet var mangelfuldt og uegnet til anvendelse ved operationer af en størrelsesorden som den på Nørrebro 18.-19. maj 1993.
*4. Københavns Politis beredskab
Ud fra en efterfølgende betragtning anser kommissionen ikke politiets beredskab i København for at have været tilstrækkeligt i perioden indtil 18.-19. maj 1993 til at kunne imødegå større uroligheder.
Beredskabet har således ikke været objektivt forsvarligt. Heraf følger imidlertid ikke, at der af een eller flere overordnede polititjenestemænd er begået fejl eller forsømmelser, idet det er en forudsætning for et sådant subjektivt ansvar, at indtrufne begivenheder eller indhøstede erfaringer inden 18.-19. maj 1993 burde have givet anledning til, at det eksisterende beredskab blev søgt ændret.
Københavns Politis forberedelser i anledning af afstemningen 18. maj 1993 kan efter kommissionens opfattelse ikke give anledning til kritik.
*5. Politiets taktiske dispositioner 18.-19. maj 1993
For så vidt angår hjemsendelse af beredskabsdeling D-6 om aftenen 18. maj 1993 bemærker kommissionen, at denne beslutning ikke var den bedst tænkelige set i lyset af de efterfølgende begivenheder, men den var forsvarlig under hensyn til de oplysninger, der forelå, da beslutningen om hjemsendelse blev taget. (...)
*6. Manglende tåregas
Med hensyn til den manglende tilstedeværelse af tåregas ved fremrykningen ad Fælledvej bemærker kommissionen, at dette forhold skyldes et sammenfald af uheldige omstændigheder bestående af, at en rekvisition pr. radio af yderligere tåregas går tabt, og af, at det ikke lykkes at finde den i beredskabsafdelingens depot værende tåregas.
*7. Skudafgivelserne
Kommissionen finder, at politiets skudafgivelser på Fælledvej var berettigede – herunder at afgivelse af vandrette skud var berettigede – såvel i medfør af Rigspolitichefens bestemmelser herom som i medfør af straffelovens § 13, stk. 1 om nødværge.
Kommissionen er nået til samme resultat for så vidt angår skudafgivelserne på Skt. Hans Torv.
(...)
Med hensyn til råbet »skyd efter benene« bemærkes, at kommissionen ikke ved sine undersøgelser har kunnet konstatere, hvem der har råbt »skyd efter benene«.
*8. Politiets stenkast
Kommissionen finder, at politiets stenkast mod demonstranterne var berettigede i medfør af straffelovens § 13, stk. 1 om nødværge, herunder som følge af, at stenkast var et mindre indgribende magtmiddel end anvendelse af skydevåben.
*9. Anvendelse af knibemeldinger
Kommissionen finder det uforsvarligt, at der ikke inden 18.-19. maj 1993 var fastsat retningslinier for anvendelse af knibemeldinger, idet det måtte anses for nærliggende, at manglende retningslinier herom kunne give anledning til misforståelser med alvorlige konsekvenser til følge.
*10. Kritik eller grundlag for retligt ansvar? Kommissionen har ikke fundet grundlag for kritik af overordnede polititjenestemænd i forbindelse med begivenhederne på Nørre-bro 18.-19. maj 1993. Heraf følger, at kommissionen så meget desto mindre har fundet grundlag for, at et retligt ansvar søges gennemført mod overordnede polititjenestemænd.
For så vidt angår det ovenfor under 3. om radiomateriellet anførte bemærkes, at der allerede inden 18.-19. maj 1993 var ansøgt om anskaffelse af nyt materiel.
Med hensyn til det ovenfor under 4. og 9. anførte om henholdsvis det generelle beredskab og om knibemeldinger bemærkes, at disse forhold ikke kan give grundlag for kritik mod enkelte polititjenestemænd, da det for en sådan kritik må være en forudsætning, at indtrufne begivenheder eller indhøstede erfaringer inden 18.-19. maj 1993 burde have givet anledning til, at de nævnte forhold blev ændrede.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu