Læsetid: 14 min.

20 piskeslag og 94 gulerødder

Regeringens 114 initiativer til bedre integration er redigeret af pladshensyn. Den fulde ordlyd kan læses på www.inm.dk
17. juni 2003


*1: Afdækning af de særlige kønsbarrierer ved integration af etniske minoriteter.

*2: Støtte til en mentorordning for at hjælpe unge minoritetskvinder til at få uddannelse og arbejde og til at stå på egne ben i det danske samfund. Samt en særlig indsats for at unge mænd og kvinder får lige muligheder i uddannelseslivet og på arbejdsmarkedet.

*3: Oprettelse af en særlig internetservice for kvinder med relevant samfundsinformation.

*4: Efteruddannelse af medarbejdere på krisecentre for at styrke indsatsen over for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.

*5: Økonomisk støtte til de organisationer og foreninger, der arbejder med kønsligestilling og integration, for derved at udvikle nye initiativer.

*6: Regeringen styrker beskyttelsen mod forskelsbehandling på grund af race. Der indføres nu delt bevisbyrde, en øget beskyttelse mod chikane på grund af race og etnisk oprindelse.

*7: En handlingsplanen skal blandt andet bidrage til at sikre, at samfundets institutioner på forskellige niveauer bliver bedre til at håndtere de udfordringer, mangfoldigheden stiller.

*8: Regeringen gennemfører et projekt, der skal hjælpe forældrene med at løfte deres ansvar som opdragere og udvikle forældresamarbejdet i skoler og daginstitutioner.

*9: Regeringen vil arbejde for, at der uddannes og ansættes flere personer fra de etniske minoriteter inden for social-, sundheds- og skolesystemerne.

*10: Regeringen vil arbejde for, at personale i social, sundheds- og skolesystemerne i højere grad uddannes og efteruddannes i kulturforståelse, interkulturel kompetence og sprogstimulering.

*11: Et initiativ til mere korrekt brug af tvangsfjernelser skal blandt andet sikre, at myndighederne bliver bedre til at tage problemerne i etniske minoritetsfamilier alvorligt og ikke undlader at handle på grund af misforstået hensyntagen til kulturelle normer.

*12: Regeringen vil sikre, at forældre, der sender deres børn til hjemlandet, betaler udgifterne til, at de kan vende tilbage til Danmark.

*13: Forældre skal ikke modtage børnefamilieydelser og børnetilskud til børn, de har sendt til udlandet i en urimeligt lang periode og på en sådan måde, at de svigter deres forældreansvar.

*14: Regeringen vil sænke aldersgrænsen for børns krav på opholdstilladelse fra 18 år til 15 år.

*15: Regeringen vil endvidere indskrænke kravet på familiesammenføring af børn, således at det ikke gælder, hvis en af forældrene fortsat er bosiddende i hjemlandet. I sådanne tilfælde skal der fremover ske en afvejning af de konkrete omstændigheder i sagen.

*16: Regeringen vil i disse tilfælde tillige indføre en bestemmelse, således at der kun gives tilladelse til familiesammenføring, hvis barnet og den herboende af forældrene har en tilknytning til Danmark, der samlet er større end tilknytningen til barnets hjemland.

*17: Endelig vil regeringen fjerne kravet på igen at blive meddelt opholdstilladelse her i landet, efter at en oprindelig opholdstilladelse er bortfaldet.

*18: Regeringen vil tage initiativ til at skærpe betingelserne for at opnå dansk indfødsret ved erklæring således, at bestemmelsen i indfødsretslovens § 3 ikke giver mulighed for at opnå dansk indfødsret ved erklæring i en situation, hvor et barn i de for integrationsindsatsen væsentligste leveår har haft fast ophold i udlandet.

*19: Regeringen vil arbejde for, at de værdier, den danske folkeskole står for, bliver tydeligere – også for de nye borgere.

*20: Der udgives en publikation og video med gode råd om integrationsarbejde, herunder også sprogstimulering til personale i førskoletilbud.

*21: Regeringen vil bekæmpe den utryghed, mange tosprogede børn kan opleve ved mødet med Folkeskolen. Der iværksættes en kampagne mod mobning i skolerne.

*22: Regeringen ønsker at motivere og inspirere de etniske minoriteter til at tage aktiv del i skolens liv ved deltagelse i elevråd og skolebestyrelser. Der vil blive iværksat oversættelse af skriftligt materiale i forbindelse med skolebestyrelsesvalg.

*23: Regeringen vil arbejde for, at der gives hjemmel i folkeskoleloven til fastsættelse af regler for at undgå forsømmelser. Regeringen har fået gennemført, at der i integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er indføjet hjemmel til, at ledige, som mangler grundlæggende forståelse for normerne i det danske samfund, kan få et aktiveringstilbud, der skal medvirke til en bedre indsigt i disse.

*24: Regeringen vil foretage en undersøgelse af de karakterer, der opnås ved prøverne i sommeren 2003 og 2002 og i forlængelse heraf tage initiativ til at beskikke censorerne til prøver på de frie grundskoler med hovedsagelig tosprogede elever, hvor de opnåede resultater synes at give anledning til opmærksomhed.

*25: Undervisningsministeriet iværksætter en målrettet tilsynsindsats for at kontrollere, hvilke initiativer skolerne har iværksat som følge af den nye regel om at skolerne skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

*26: Regeringen vil gennemføre en handlingsplan for frihed i valget af ægtefælle. Handlingsplanen vil indeholde initiativer rettet mod kommunerne og andre myndigheder, krisecentre, skoler, de unge, deres forældre m.m. Planen forventes blandt andet at indeholde holdningsbearbejdende initiativer.

*27: Regeringen gennemfører en undersøgelse af årsagerne til, at kvinder med udenlandsk baggrund er overrepræsenteret på krisecentrene, så man tidligere kan gribe ind med en støtte og forebyggelse.

*28: Regeringen har iværksat en undersøgelse af, i hvilket omfang danske domstole behandler sager, hvor der er spørgsmål om anvendelse af udenlandsk ret, og hvordan sådanne sager løses i praksis.

*29: Regeringen vil gennemføre en oplysningskampagne om den forøgede risiko for arvelige lidelser hos børn af nærtbeslægtede.

*30: Oplysningsindsats i Udlændingestyrelsen over for nærtbeslægtede personer, som planlægger at blive gift.

*31: Der udsendes et informationsmateriale om pligter og handlemuligheder i forbindelse med omskæring.

*32: Regeringen udgiver en publikation Inspiration til bedre integration i folkeskolen. Heri indgår et afsnit om den indberetningspligt, skolernes ansatte har i forbindelse med mistanke om eller konstatering af omskæring.

*33: Regeringen udarbejder oplysningsmateriale om omskæring og støtteaktiviteter, der kan føre til en holdningsændring i de grupper blandt indvandrere og flygtninge, der praktiserer omskæring.

*34: Regeringen har den 10. april 2003 fået vedtaget lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Vejledningsreformen opprioriteter vejledning af unge med særlige vejledningsbehov.

*35: Endvidere gennemfører regeringen kampagnen »Brug for Alle Unge« for at få unge blandt de etniske minoriteter i gang med uddannelse og arbejde.

*36: Regeringen vil tilbyde erhvervsorganisationer samarbejde om en særlig indsats om fremme af mangfoldighedsledelse for at hjælpe og inspirere virksomhederne til at udnytte mulighederne i en mangfoldigt sammensat medarbejderskare.

*37: Det nye kontaktforløb og den nye visitationsmodel for kompetenceafklaring vil betyde, at kendskabet til de ledige med anden etnisk baggrund end dansk bliver intensiveret, hvilket giver bedre muligheder for at identificere normbestemte barrierer.

*38: Regeringen har udarbejdet informationsmateriale om betaling af skat, moms og afgifter målrettet nye borgere.

*39: Der er på regeringens initiativ sket en stramning af regnskabs- og fakturaregler og en forhøjelse af bøder for at komme den stigende afgiftssvindel i kiosker til livs.

*40: Regeringen har igangsat et udredningsarbejde med brancheorganisationerne om snyd inden for restaurationsbranchen.

*41: Regeringen vil følge virkningen af de iværksatte initiativer tæt, og arbejder på et initiativ, der letter byrderne for virksomheder, som år efter år følger skattereglerne, mod til gengæld at frigøre flere ressourcer til kontrol af de, som ikke har orden i tingene.

*42: Regeringen har givet myndighederne udvidet adgang til afkræve formodede ansatte relevante, personlige oplysninger for at imødegå snyd med indeholdelse af skat.

*43: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område er ændret, så kommunerne får adgang til at foretage eftersyn af virksomheder for at kontrollere, om blandt andet kontanthjælpsmodtagere udfører sort arbejde.

*44: Regeringen vil igangsætte projekter, som skal fremme opsporing og dialog med den gruppe af etniske ældre, som i de kommende år antages at være i risiko for social og sundhedsmæssig udstødelse.

*45: Regeringen støtter via puljemidler en række formidlings- og oplysningsinitiativer for etniske minoriteter om tilbud til patient- og handicapgrupper.

*46: Som led i aftalen om udmøntning af satspuljen for 2003 har satspuljepartierne afsat en bevilling til en oplysningskampagne for etniske minoriteter vedrørende seksuelt overførte sygdomme, tilbud ved graviditet og barsel m.v.

*47: Regeringen vil undersøge, om der er behov for at gøre yderligere for at sikre, at sundhedspersonale, der kommer i kontakt med familierne, er opmærksomme på handicappede børn, som holdes skjult og udenfor relevant behandling.

*48: Regeringen vil undersøge, hvad der kan gøres for at integrere udviklingshæmmede m.v. med en anden etnisk baggrund end dansk.

*49: Regeringen vil undersøge, hvad der er årsag til, at flere og flere unge med anden etnisk baggrund end dansk har psykiske og andre lidelser, og hvad man kan gøre for at forebygge dette.

*50: Regeringen vil gennemføre en undersøgelse af brugen af det danske sundhedssystem – herunder praktiserende læger, speciallæger og hospitalsvæsenet. Undersøgelsen skal munde ud i en forbedret oplysningsindsats vedrørende det danske samfunds sundhedstilbud.

*51: Regeringen vil gennemføre initiativer, der kan styrke idrætsdeltagelse, sundhed og ernæring blandt børn fra de etniske minoriteter.

*52: Sundhedsstyrelsen har medio marts har udsendt »Oplæg til National Handlingsplan mod svær overvægt«, hvori der sættes ind mod fedme for hele befolkningen. Der indgår særlige initiativer, der retter sig mod svær overvægt hos indvandrergrupperne.

*53: Der skal ske en tydeliggørelse af reglerne om fradragsret for givere af gaver og løbende ydelser knyttet til trossamfund, almennyttige foreninger, fonde m.v.

*54: Regeringen vil i lovgivningen stille krav om, at præster i trossamfund uden for folkekirken i og uden for deres virke viser sig værdige til den tillid, som samfundet viser dem ved at tildele dem ret til at foretage kirkelige handlinger med borgerlig gyldighed.

*55: Regeringen vil sikre, at præster, der bemyndiges til at foretage kirkelige handlinger med borgerlig gyldighed, behersker det danske sprog.

*56: Regeringen vil opfordre trossamfundene i Danmark til at drøfte med de relevante universiteter, om det danske samfund i højere grad selv bør søge at imødekomme efterspørgslen efter kvalificerede præster i de større trossamfund her i landet.

*57: Krav om reel selvforsørgelse for den religiøse forkynder og dennes eventuelle medfølgende familiemedlemmer. Der skal stilles krav om selvforsørgelse som betingelse for opholdstilladelse.

*58: Udlændinge skal for at kunne få opholdstilladelse som religiøse forkyndere kunne dokumentere en relevant baggrund/uddannelse.

*59: Mulighederne for opholdstilladelse til religiøse forkyndere er begrundet i hensynet til befolkningen her i landet. Det stilles derfor som betingelse for opholdstilladelse som forkynder/missionær, at denne har tilknytning til et trossamfund i Danmark.

*60: Udlændinge med opholdstilladelse som religiøse forkyndere skal kunne få deres opholdstilladelse inddraget eller nægtes forlængelse, hvis den religiøse forkynder under sit ophold her i landet dømmes for at have fremsat strafbare ytringer.

*61: Regeringen vil i forbindelse med indførelse af kravet om reel selvforsørgelse tage skridt til at ophæve den dansk-tyrkiske aftale fra 1986 om opholdstilladelse til tyrkiske imamer.

*62: Regeringen vil i sit samarbejde med foreninger m.v. sætte fokus på de gode eksempler og på det
ligeværdige og ansvarlige medborgerskab i et samfund med plads til mangfoldighed.

*63: Offentlige myndigheder skal ikke støtte enkeltpersoner, foreninger mv., og derved skabe rammer for racistiske eller andre strafbare aktiviteter.

*64: Gennem dialog og samarbejde med de frivillige organisationer på området vil regeringen styrke indsatsen for at øge etniske minoriteters deltagelse i det organiserede forenings- og fritidsliv.

*65: Regeringen vil fremme de nye borgeres deltagelse på frie kostskoler (efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkehøjskoler) og har derfor indført en tillægstakst på henholdsvis 17.700 kr. og 15.450 kr. til skolerne pr. årselev. Der er også skabt mulighed for, at nyankomne flygtninge kan komme direkte på højskole, inden de placeres i en kommune.

*66: I lyset af bibliotekernes positive erfaringer med betjening af etniske minoriteter vil regeringen iværksætte en kampagne, der skal sikre en mere offensiv formidling af bibliotekernes læringstilbud om det danske samfund.

*67: Regeringen vil sikre, at de kulturhistoriske museers arbejde med formidling af dansk kultur og historie synliggøres mere.

*68: Regeringen vil med nye retningslinjer og materialer styrke undervisningen i samfundsforhold inden for rammerne af danskundervisningen. Undervisningen skal både formidle medborgerskab, pligter, rettigheder, mangfoldighed m.v. og håndtere problematiske emner som fordomme, diskrimination, æresdrab, tvangsægteskaber, omskæring m.v.

*69: Regeringen udgiver bogen Medborger i Danmark – en håndbog for nye borgere om det danske samfund på otte forskellige sprog. Bogen skal både formidle de grundlæggende samfundsværdier og give praktiske anvisninger på forskellige af dagligdagens spørgsmål.

*70: Regeringen har fremsat to lovforslag, der vil reformere erhvervs- og uddannelsesvejledningen. Forslagene blev vedtaget den 10. april 2003.

*71: Regeringen vil oprette en ’hotline’ i Undervisningsministeriet, som indvandrere og efterkommere kan henvende sig til såfremt en uddannelsesinstitution ikke lever op til reglerne eller ikke udnytter de muligheder, som findes i de lovgivningsmæssige rammer for den pågældende uddannelse.

*72: Socialministeriet støtter et projekt om kvalitetsudvikling i dagtilbud for de 0-6-årige (KID). I forbindelse med projektet vil der blive udsendt læringsguides til brug for dagtilbudene, der lægger vægt på læring gennem brug af kroppen, leg og stimulering af sproget.

*73: I forbindelse med forliget om folkeskolen fra 2002 er det aftalt, at Undervisningsministeriet ved begyndelsen af næste skoleår iværksætter en statusundersøgelse om børns sproglige udvikling ved starten af børnehaveklassen.

*74: Regeringen vil indskærpe over for kommunerne, at de er forpligtede til at etablere sprogstimuleringstilbud i henhold til folkeskolelovens § 4a.

*75: Regeringen ønsker at gøre sprogstimulering af tosprogede småbørn obligatorisk og vil undersøge muligheden herfor.

*76: Regeringen vil sikre, at der bliver udarbejdet en video og en brochure til de tosprogede småbørns forældre om, hvordan de kan støtte deres børns generelle og sproglige udvikling forud for skolestart.

*77: Regeringen vil indskærpe, at personalet, som forestår sprogstimuleringen, ifølge folkeskoleloven, skal være uddannet hertil eller på anden måde have kvalificeret sig til opgaven.

*78: Regeringen vil sikre, at der sker en generel oprustning af pædagogers dansksproglige bevidsthed og forpligtelse til at stimulere alle børn sprogligt, inklusiv de tosprogede.

*80: Regeringen har fremsat lovforslag om bedre indskoling og styrkelse af faglighed i folkeskolens undervisning. Lovforslaget er vedtaget 10. april 2003.

*81: For yderligere at stimulere etablering af lektiehjælpsinitiativer vil regeringen som opfølgning på aftalen om fornyelse af folkeskoleloven med tilskud fra satspuljemidler bidrage til oprettelse af forsøgsordning med lektiehjælp i form af mentor/voksenvenner.

*82: Regeringen vil øge vejledningsindsatsen på flere niveauer. I forbindelse med Integrationsministeriets kampagne »Brug for alle unge« skal både forældre til unge tosprogede og skolevejledere på udvalgte skoler vejledes om de særlige forhold, der knytter sig til de tosprogede elevers situation.

*83: Regeringen vil foretage en effektmåling af kommunernes resultater. Det skal undersøges, hvor stor en andel af indvandrere og efterkommere i de enkelte kommuner der fortsætter i uddannelsessystemet efter grundskolen.

*84: Regeringen vil sikre, at der udarbejdes inspirationsmateriale om integration og undervisning af de sent ankomne unge i ungdomsskoleregi.

*85: Regeringen vil undersøge muligheden for en ændring af lov om frie kostskoler, således at efterskolerne inden for de nuværende økonomiske rammer får mulighed for at gennemføre undervisning i dansk som andetsprog.

*86: Regeringen nedsætter en embedsmandsgruppe, som skal kortlægge, om der er reelle dansksproglige barrierer for at flygtninge og indvandrere kan optages på social- og sundhedshjælperuddannelsen og beskæftigelsesområdet.

*87: Undervisningsministeriet opfordrer alle social- og sundhedsskoler til at gennemføre en personlig samtale med ansøgere med udenlandsk baggrund for at vurdere såvel deres reelle kompetencer for uddannelsen og beskæftigelse på området, som deres færdigheder i dansk.

*88: Regeringen har den 27. februar 2003 fremsat lovforslag om ændring af erhvervsuddannelsesloven. Lovforslaget blev vedtaget den 4. juni 2003.

*89: Opfølgning på flerårsaftalen med erhvervsskolerne, herunder fornyelse af vekseluddannelsesprincippet og nye løsninger til erstatning for skolepraktik.

*90: Regeringen bidrager nu med økonomisk støtte til konsulentvirksomhed, informationsarbejde og efteruddannelse for at fremme bedre integration på folkehøjskoler, og husholdnings- og håndarbejdsskoler.

*91: Regeringen har den 6. november 2002 fremsat forslag om ny arbejdsmarkedsuddannelseslov. Lovforslaget blev vedtaget den 4. juni 2003.

*92: Folketinget vedtog den 20. maj 2003 regeringens forslag til en ny danskuddannelseslov.

*93: Regeringen vil iværksætte initiativer for nyankomne udlændinge med henblik på, at lette deres adgang til erhvervsrettede uddannelser, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.

*94: Regeringen vil gennemføre en effektmåling af danskundervisningen for voksne udlændinge og sikre, at der sker en opfølgning på resultaterne.

*95: Regeringen vil nedsætte en embedsmandsgruppe med deltagelse af de myndigheder, der registrerer udlændinges kvalifikationer. Embedsmandsgruppen skal inden udgangen af 2003 fremlægge forslag til forenkling og effektivisering af registreringen.

*96: Regeringen vil etablere et mindre antal kompetenceafklaringsenheder med særlig ekspertise med hensyn til at rådgive og formidle om den mest hensigtsmæssige og hurtigste form for afklaring og vurdering af udlændinges medbragte kvalifikationer.

*97: Regeringen vil fremme erfaringsudveksling i forhold til kompetenceafklaring, og der er via satspuljemidlerne afsat 4,5 mio. kr. til støtte af forsøg med systematisk kompetenceafklaring.

*98: Regeringen vil udvikle en visitationsmodel, som skal kunne indplacere forskellige målgrupper ud fra deres arbejdsmarkedsparathed.

*99: Regeringen vil gennemføre en sammenligning af kommunernes rådighedskontrol over for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere samt introduktionsydelsesmodtagere.

*100: Regeringen vil som opfølgning på forliget om »Flere i Arbejde« styrke tilsynet med kommunernes rådighedsvurdering af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

*101: Regeringen vil foretage årlige effektmålinger af kommunernes integrationsindsats samt synliggøre kommunernes ansvar.

*102: Regeringen vil sikre, at der sker en opfølgning på resultaterne af de årlige effektmålinger, og sætte særlig fokus på de kommuner, der ikke gør en tilstrækkelig indsats.

*103: Regeringen vil senest i løbet af foråret 2004 stille et internet-baseret program til rådighed for kommunerne, der gør kommunerne i stand til selv at sammenligne deres integrationsindsats.

*104: Regeringen vil udpege årets integrationskommune, blandt andet på grundlag af effektmålingerne.

*105: Regeringen vil indsamle erfaringer vedrørende kommunernes organisering af arbejdet med at integrere udlændinge på arbejdsmarkedet.

*106: Regeringen vil undersøge mulighederne for at styrke kommunernes, Arbejdsformidlingens, virksomhedernes og andre aktørers incitamenter til erfaringsudveksling, og herunder løbende foretage systematisk indhentning og bearbejdning af erfaringer.

*107: Regeringen vil finansiere et fælles udviklingsprojekt, som arbejdsmarkedets parter har skabt med henblik på en hurtig implementering af firpartsaftalen.

*108: Regeringen opfordrer kommunerne til løbende at gennemføre et internt service-tjek af kommunens integrationsindsats.

*109: Regeringen vil udarbejde generelle eksempler på resultataflønning af kommunale integrationsmedarbejdere.

*110: Regeringen vil økonomisk støtte de sociale højskolers udvikling af diplomuddannelser inden for området arbejdsmarkedsforhold og særlig indsatsen for at fremme integration af indvandrere og flygtninge.

*111: Regeringen vil gøre en indsats for videreuddannelse af socialrådgivere og andre sagsbehandlere i Arbejdsformidlingen og kommunerne, så de mere målrettet og konkret kan arbejde for, at indvandrere og flygtninge kommer i beskæftigelse.

*112: Regeringen offentliggør i foråret 2004 en værktøjskasse med en række instrumenter til at fremme en mangfoldig personalesammensætning og til at fremme mangfoldighedsledelse i det offentlige.

*113: De etniske konsulenter og rollemodeller, der er engageret i forbindelse med Integrationsministeriets projekt »Brug for alle unge«, skal besøge uddannelsesinstitutioner med henblik på at inspirere andre unge med etnisk minoritetsbaggrund til at søge ansættelse i det offentlige.

*114: Regeringen vil i efteråret 2003 tage initiativ til en drøftelse mellem de offentlige arbejdsgivere med henblik på at fremme erfaringsudveksling og samarbejde på hele det offentlige arbejdsmarked om øget integration af etniske minoriteter.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritiske, seriøse og troværdige.

Se om du er enig – første måned er gratis

Klik her

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu