Læsetid: 10 min.

Bare ’en stenrig våbenfabrikant’ i sin helikopter

Gør som du vil uanset love og regler… Det synes at være et fast handlingsmønster for Erik Tinglev Larsen, indehaveren af radarfirmaet Weibel Scientific A/S. Selv om han afskyr opmærksomhed, ender han gang på gang i mediernes søgelys
22. oktober 2004

Tværs hen over indkørslen til ejendommen Stumpedyssevej 40 i Hørsholm beskytter en svær gitterport af galvaniseret jern imod utidige blikke fra nysgerrige ude på vejen. Hvorfor så massiv en barrikade på en ellers fredelig villavej, der grænser op til Tokkekøb Hegn, med skove, enge og hestefolde for samfundets velhavere?
Jo, bag jernporten, som hverken har navneskilt eller ringeklokke, ligger repræsentationslokalerne med tilhørende privatbolig for indehaveren af radarfirmaet Weibel Scientific A/S, civilingeniør Erik Tinglev Larsen. En mand, som har konstrueret den såkaldte doppler-radar, som hurtigt og præcist kan udregne afstanden til bevægelige mål, og som dagbladet B.T. for nylig
karakteriserede som »en stenrig våbenfabrikant«.
Erik Tinglev Larsen er navnlig en mand, der ønsker at leve anonymt og tilbagetrukket: Man kan hverken ringe til ham eller lægge besked til ham hos Weibel Scientific A/S. Alligevel har han vist flair for at skaffe sig dårlig medieomtale. Radarfabrikanten synes nemlig at have indrettet sin tilværelse efter mottoet, at hvis man bare er rig nok, gælder samfundets love og regler ikke for en.

Skræmte børn
I august i år kom Erik Tinglev Larsen igen i offentlighedens søgelys, da en af hans Robinson R44-helikoptere fløj lavt hen over en gruppe børn fra 1. klasse. De var fra Langebjergskolen i Humlebæk og på udflugt til en spejderhytte nord for Stumpedyssevej. Uforvarende var børnene og deres forældre kommet ind på den enorme græsplæne, som Erik Tinglev Larsens grund på Stumpedyssevej udgør. Der var de begyndt at spille rundbold, men fem minutter senere så de en helikopter med kendingsbogstaverne OY-HSI nærme sig i stærk fart. Først troede forældrene, at helikopteren ville lande direkte på plænen, men i stedet fløj den »over nogle børn og voksne i ca. to til tre meters højde og på meget aggressiv vis. Med rotorbladet svingede det over os for at få os væk«, som en vred forælder skriver i en klage til Statens Luftfartsvæsen (SLV).
En anden forælder anfører i sin klage, at helikopteren »fortsætter i retning af os og nærmer sig til en afstand af 10-12 meter og to-tre meter over jorden, hvor jeg sidder med to børn (tre og syv år) på skødet (…) Efter min opfattelse krænger helikopteren i retning af os for at virke yderligere ’truende’.«
I dag siger en mor til en dreng i klassen til Information: »Jeg var virkelig rystet. Løb, løb, råbte jeg til børnene, fordi jeg var bange for, at der skulle ske noget med helikopteren, så den styrtede ned og ramte et af børnene. Selv om vi havde glemt noget på hans græsplæne, da vi løb væk, turde jeg ikke gå tilbage og hente det.«
OY-HSI tilhører sammen med tre andre flyvemaskiner og endnu en helikopter Erik Tinglev Larsens firma, Weibel Scientific A/S. Ifølge SLV var det Erik Tinglev Larsen selv, der »var fartøjschef på den pågældende flyvning«. En af forældrene beskriver piloten som »en mand i alderen 55-65 år med hvidt hår og fuldskæg«.
Ifølge SLV’s bestemmelser om lufttrafikregler må flyvning over »områder hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft« kun udføres i en højde af mindst 300 meter, dvs. 1.000 fod. Derfor har SLV overgivet sagen til politiet i Helsingør, så de kan afhøre vidner og foretage afhøring for at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale.

Skræmte sæler
Tydeligst har Erik Tinglev Larsen demonstreret sin foragt for regler, da han for godt halvandet år siden på trods af fredningsbestemmelser og lovbestemte naturhensyn fik anlagt en flyveplads med landingsbane samt et havneanlæg på den fredede Hesselø, Weibels nyligt anskaffede private ø i Kattegat.
Anlægsbyggeriet overtrådte ikke færre end 13 lovbestemmelser, vurderede Frederiksborg Amt, bl.a. var en række fortidsminder tilbage fra middelalderens sildeeventyr i Øresund overpløjet af en gravko med larvefødder. Derved sparede Erik Tinglev Larsen en millionudgift til lovpligtige udgravninger og undersøgelser, som han skulle have betalt, hvis han var gået den slagne vej og spurgt myndighederne om tilladelse til anlægsarbejderne. I stedet gjorde det kulturelle hærværk på resterne af fiskeboder og saltsyderier Kulturarvsstyrelsen så opbragt, at den prompte sendte en anmeldelse til politiet.
At en række stenrev nord for Hesselø også var udpeget som habitat-område og yngleplads for fredede sæler, gjorde ikke sagen bedre. Det medvirkede i høj grad til, at Frederiksborg Amt for knap et år siden påbød Weibel Scientific A/S at reetablere naturtilstanden på øen.
I nogle måneder har en kriminalbetjent fra Rigspolitiets Rejsehold bistået kollegerne på Frederikssund Politi med efterforskningen, som snart nærmer sig sin afslutning. Derefter skal juristerne ind og vurdere sagen, men ifølge Informations oplysninger er oplægget til dem, at Erik Tinglev Larsen kan se frem til en straffesag, fordi kulturhærværket – og de øvrige lovovertrædelser – ikke har fundet sted i god tro, men på trods af kendskab til fredningen af den lille ø.

Skræmte heste
Erik Tinglev Larsens hyppige helikopterflyvninger har også været årsag til ærgrelse og flere klager fra naboer til hans landejendom på Stumpedyssevej: »Vi er en kreds af naboer, som hele sommeren og efteråret har været voldsomt generet af den megen helikopterflyvning, der har fundet sted fra din ejendom. Især i sommer har der været mange starter og rundflyvninger i lav højde«, skriver flere af naboerne således i en henvendelse til Erik Tinglev Larsen i efteråret 2003. Det er især kvarterets mange rideheste, der opskræmmes og generes af helikopteren, mener naboerne.
»Støjgenerne er voldsomme, småbørn der sover udendørs vækkes, personer med natarbejde ligeledes, og vores husdyr skræmmes. I det hele taget forstyrres vores ellers fredelige område på en måde, der er helt uaceptabel,« fortsætter naboerne. Selv om henvendelsen ifølge naboerne sker i al fredsommelighed ’over hækken’, svarer Erik Tinglev Larsen på en anderledes formel måde. Han anvender nemlig sit sædvanlige talerør, advokat Niels Erik Nielsen fra advokatfirmaet Bech-Bruun Dragsted i Københavns frihavn. Advokaten er bestyrelsesformand for Weibel Scientific A/S.
I svaret til naboerne beklager Niels Erik Nielsen, hvis helikopterflyvningerne har været til besvær. Tidligere har Erik Tinglev Larsen ikke skænket det en tanke, men i fremtiden vil han »tilstræbe at an- og fraflyve ejendommen således, at generne i hvert tilfælde nedbringes mest muligt«, skriver advokaten, der understreger, at Erik Tinglev Larsen »til enhver tid« overholder minimumsflyvehøjden »og således ikke flyver lavere end tilladt.«
I første omgang studser naboerne over at blive besvaret formelt og via en advokat, lige som de mener, at det må være »en forglemmelse eller misforståelse«, hvis Erik Tinglev Larsen først nu indser generne af hans ivrige flyvning. De ved, at der tidligere i august 2003 har været klaget til kommunen over generne, og »ved den lejlighed ringede Erik Larsen selv pågældende op ikke for at beklage, men for at skælde ud over klagen,« skriver naboerne nu til Niels Erik Nielsen.
I juni 2004 henvender naboerne igen til advokaten for at meddele, at støjniveauet nu er acceptabelt. Men »hvis det bliver værre, vil vi henvende os til de relevante myndigheder«, advarer de.

Skyd først, spørg bagefter
Hvorfor flyver Erik Tinglev Larsen så ivrigt i sin helikopter hen over sin grund? Tja, naboerne mener, at det må skyldes en slags barnlig glæde hos radarfabrikanten, omtrent som en konfirmand på sin nye knallert.
Men andre faktorer kan også spille ind: Fire steder på sin landbrugsjord, som altså er udlagt som en enorm græsplæne, har Erik Tinglev Larsen nemlig installeret nogle »fikspunkter«, således at han kan teste sine dopplerradarer. Det fremgår af et ni år gammelt brev til Frederiksborg Amt fra landinspektørfirmaet Erik H. Petersen & Jens Hallund:
Weibel Scientific A/S »udfører lejlighedsvis test af microbølgeudstyr på landbrugsarealet (…) Testmålingen – som er lydløs – foregår ved at fastspænde instrumenter i fikspunkterne, hvorefter instrumenterne kan kalibreres på grundlag af fikspunkternes veldefinerede positioner.«
Ved samme lejlighed forespørger landinspektørfirmaet amtet, om installationen af fikspunkterne bryder med ejendommens status som landbrugsejendom. Nej, ender amtet i marts 1995 med at svare efter en del brevveksling og flere møder.
Samme mønster – skyd først, spørg bagefter – følger Erik Tinglev Larsen, efter han tilbage i 1988 har erhvervet Stumpedyssevej 40 for 2,5 millioner kr. Ud over at det trækker noget ud med at få anmeldt Erik Tinglev Larsens flytning til landbrugsejendommen, selv om loven pålægger bopælspligt på grund af landzone, får han også igangsat en oprensning/udgravning af en sø, der ligger centralt på grunden. Søen er fire meter dyb og på ca. 3.000 kvadratmeter.
Men indgreb i en sø på mere end 100 kvadratmeter kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven, påpeger Frederiksborg Amt og understreger, at det har Erik Tinglev Larsen hverken søgt eller fået, før arbejdet sættes i gang. Efterfølgende vælger amtet i 1993 efter endnu mere brevskriveri og møder at give dispensationen til de allerede gennemførte udgravninger.
Sandsynligvis medvirker naboernes klager og utilfredshed med helikopterflyvningerne over Stumpedyssevej 40 til, at Erik Tinglev Larsen er en interesseret køber, da koncernen F.L. Smidth i København i 2002 ønsker at afhænde Hesselø i Kattegat, som den store koncern i mange år har brugt som jagtterræn og ferieområde for udvalgte medarbejdere. Prisen er 12,5 millioner kr.
Den afsondrede ø i Kattegat 16 sømil nord for Hundested virker nemlig som et perfekt testsite for dopplerradarerne. Ifølge Informations oplysninger var det Erik Tinglev Larsens plan at installere op til otte faste arbejdspladser på sin ø for teknikere og ingeniører fra ’Fort Weibel’, som radarfirmaets domicil i Allerød officielt benævnes. At øen er udlagt som landbrugszone – akkurat som Stumpedyssevej 40 – ser Erik Tinglev Larsen næppe som et problem.
Først skal adgangsforholdene til den isolerede ø dog forbedres. Gæster til Hesselø er naturligvis henvist til enten at sejle eller flyve, men øen mangler ifølge Erik Tinglev Larsen en tilstrækkelig stor landingsbane og en ordentlig havn, så der kan landsættes tungt udstyr. Derfor beder han en havneentreprenør fra Fredensborg om gå i gang med at anlægge både en flyveplads med en ny 700 meter lang landingsbane samt en voldsom udvidelse af den lille eksisterende bådebro, bl.a. med nye stenmoler.
Stenfiskeren følger ordren og gør det endda så grundigt, at nogle sjældne rullestensvolde, som i tusinder af år har ligget urørt siden istiden på den afsondrede ø, bliver nedbrudt og molestreret. Stenfiskeren skal bruge mange rullesten til det omfattende molebyggeri og til landingsbanen ved flyvepladsen,
I efteråret 2003 griber Frederiksborg Amt ind efter en borgerklage og udsteder påbud om øjeblikkelig standsning af anlægsaktiviteterne. Efter en inspektion på øen går det op for amtet, at anlægsarbejderne er mere omfattende – og derfor også en overtrædelse af langt flere paragraffer – end først antaget. I november 2003 påbyder amtet Weibel Scientific A/S at genoprette naturforholdene på Hesselø til tilstanden før anlægsarbejderne.
Erik Tinglev Larsen klager over påbuddet til Naturklagenævnet, som i sommeren 2004 i enighed fastslår, at forholdene på øen skal reetableres, altså helt væk med havnemolerne, landingsbanen og den udvidede flyveplads. Weibel Scientific A/S får en frist på seks måneder, dvs. frem til 1. januar 2005, til at få reetableringen gennemført. Det skal, som foreslået af amtet, ske efter en plan fra et anerkendt rådgivningsfirma, og planen skal forinden godkendes af amtet.

Frist nås ikke
Status i oktober 2004 er, at amtet endnu ikke har modtaget nogen plan, mens reetableringsarbejdet slet ikke er påbegyndt. Derfor kan det umuligt færdiggøres inden fristens udløb, og spørgsmålet er, hvad det vil betyde. Det vil amtet ikke løfte sløret for, men muligheden foreligger, at amtet gør alvor af sin trussel tilbage fra påbuddet i november 2003: Hvis ikke Weibel Scientific A/S inden for tidsfristen gennemfører reetableringen, vil firmaet blive meldt til politiet for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven.
I givet fald lægger amtet sig i forlængelse af den politianmeldelse, som Kulturarvsstyrelsen foretog allerede i december 2003 i protest mod kulturhærværket mod fortidsminderne.
Midt i oktober 2004 udtaler vicekriminalinspektør Flemming Poulsen fra Frederikssund Politi til Frederiksborg Amts Avis, at sagen er yderst kompliceret. Især to forhold gør det indviklet: For det første om anlægsarbejderne og kulturhærværket er sket i god tro, dvs. på grund af manglende kendskab til fredningsbestemmelser og naturbeskyttelsesloven, eller derimod med forsæt, f.eks. et ønske om at sætte myndighederne kniven for struben med et fait accompli. For det andet om det er Erik Tinglev Larsen eller hans firma, dvs. bestyrelsen for Weibel Scientific A/S, der i givet fald skal på anklagebænken. Det sidste er juridisk set særdeles interessant: Mens bestyrelsen under den dagældende lovgivning ville kunne undgå f.eks. en fængselsstraf, er det samme ikke tilfældet med det, der i juridisk forstand kaldes »en bruger«.
Ifølge Informations oplysninger er politiet i besiddelse af et dokument, en slags kopi af købsdokumentet, som Erik Tinglev Larsen angiveligt har underskrevet. Dokumentet skulle indeholde en passus om, at øen næsten totalt er omfattet af strandbeskyttelseslinjen – med andre ord: urørlig uden forudgående indhentet tilladelse.
De nærmeste måneder vil vise, om anklagemyndigheden vil anse Erik Tinglev Larsen for »en bruger« med fortsæt, der så kan straffes med fængsel i op til to år – eller om han bare er ’en stenrig våbenfabrikant’ i sin helikopter.
Ifølge Weibel Scientific A/S ønsker Erik Tinglev Larsen ikke at udtale sig til offentligheden.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her