Baggrund
Læsetid: 10 min.

Panelet, der løb panden mod en mur

FN’s klimapanel skal nu for femte gang formidle skriften på væggen om den globale opvarmning. Men de er oppe mod hele det paradigme, der sejrede, da Muren faldt, så måske er det noget andet end temperaturstigninger og CO2, der i dag er brug for at tale om
En gigantisk sky af en sandstorm nærmer sig Khartoum i Sudan, som kort forinden var blevet ramt af en ekstrem monsunagtig regn. De årtidsbestemte monsuner er blevet langt kraftigere i troperne, lige som andre klimabælters nedbør er det, på grund af opvarmningen af atmosfæren.

En gigantisk sky af en sandstorm nærmer sig Khartoum i Sudan, som kort forinden var blevet ramt af en ekstrem monsunagtig regn. De årtidsbestemte monsuner er blevet langt kraftigere i troperne, lige som andre klimabælters nedbør er det, på grund af opvarmningen af atmosfæren.

AFP Photo

Udland
27. oktober 2014

Klimafolket er i byen igen. Hele sidste uge var der op til flere konkurrerende konferencer og arrangementer i København, hvor internationale klima- og miljøforskere, erhvervsledere, ngo’er og politikere gjorde nok et forsøg på at tale truslen mod planeten og behovet for løsninger op på dagsordenen.

Og i denne uge er det så forskerne fra FN’s klimapanel, IPCC, og regeringsrepræsentanter fra hele verden, der lukker sig inde i Tivoli Congress Center for – ord for ord, sætning for sætning, afsnit for afsnit – at færdigformulere et resumé til beslutningstagerne af klimapanelets store statusrapport om klimaets og planetens alarmerende tilstand.

Rundt om det hele bliver der isnende klimakunst på Rådhuspladsen af Olafur Eliasson, børnekonference om bæredygtighed, Sustania-konkurrence om klimaløsninger, cykelklokker i klemtende kor for klimaet og meget mere.

Vi har været der før. Ikke blot i København, hvor denne uges fokus på klimaet vækker mindelser om COP15, den politiske klimakatastrofe i Bella Center i 2009 som efterfølgende gennem flere år paralyserede både beslutningstagere og græsrødder.

Vi har mildest talt også været der før, hvad angår selve forskerbudskabet.

FN’s klimapanel blev etableret for efterhånden et kvart århundrede siden og udsendte sin første rapport tilbage i 1990. Over 1.000 siders dokumentation for konklusionen:

»Udledninger som resultat af menneskelige aktiviteter øger markant atmosfærens koncentration af drivhusgasser: CO2, metan, CFC’er, kvælstofilte (…) Fortsatte udledninger med den aktuelle hast af disse gasser vil binde os til øgede koncentrationer i århundreder fremover. Jo længere udledningerne bliver ved med at vokse med dagens hastighed, desto større reduktioner vil kræves for at stabilisere koncentrationerne på et bestemt niveau (…) Øjeblikkelige reduktioner på mere end 60 pct. i nettoudledninger af langlivede gasser fra menneskelig aktivitet kan give en stabilisering på det nuværende niveau.«

Den første IPCC-rapport fastslog også, at en fortsættelse af business-as-usual sandsynligvis vil hæve den globale temperatur med »fire grader over det førindustrielle niveau før udgangen af næste århundrede.«

1990-rapporten repræsenterede »den største grad af konsensus, som nogensinde er opnået blandt forskere om, at den globale opvarmning er en trussel mod fremtiden,« sagde dengang den svenske IPCC-grundlægger og -formand, professor i meteorologi Bert Bolin.

14 år efter og 0,85 grader højere

Vi er nu 14 år inde i dette næste århundrede, den globale temperatur er allerede steget med 0,85 grad, og i udkastet til den synteserapport, som IPCC-mødet skal godkende i denne uge, og som Information er i besiddelse af, tales der om globale temperaturstigninger ved århundredets afslutning på 3,7-4,8 grader, hvis ikke vi ændrer kurs.

Så klimaforskerne har grundlæggende leveret det samme budskab gennem 25 år. Langt over 1.000 forskere, tusindvis af videnskabelige studier og indtil nu fire voluminøse IPCC-rapporter i henholdsvis 1990, 1995, 2001 og 2007 har med den samme videnskabelige konklusion forsøgt at råbe verden op.

Da Information i 2004 interviewede Bert Bolin, noterede han, at menneskeheden havde bragt atmosfærens CO2-koncentration op fra det førindustrielle niveau på 280 ppm (parts per million, CO2-molekyler pr. mio. luftmolekyler) til 374 ppm, og at »jo længere vi venter, desto større indsats vil der blive brug for.«

I dag er Bert Bolin for længst død, atmosfærens CO2-koncentration passerede i foråret 400 ppm, og den globale temperatur stiger.

»Hvis 2014 fortsætter med denne temperaturafvigelse resten af året, vil det blive det varmeste kalenderår i målingernes historie. De seneste 12 måneder – oktober 2013 til september 2014 – var den varmeste 12 måneders periode siden målingerne begyndte i 1880,« skrev US National Climatic Data Center forleden.

Alligevel synes tingene fortsat at gå deres skæve, ildevarslende gang:

I EU vedtager man efter natligt slagsmål i Bruxelles en klima- og energipakke med et CO2-mål for 2030, der ifølge forskere er for svagt, et EU-mål for vedvarende energi der nærmest bare fremskriver udviklingen og i øvrigt er frivilligt for medlemslandene, samt et mål for energieffektivisering som brancheorganisationen Dansk Energi må kalde »en mavepuster«, fordi det både er for svagt og ikke-bindende.

I USA er der fuldt blus på produktionen af fossil skiferolie og -gas, der nu på ny har gjort USA til verdens største olieproducent.

I Storbritannien har regeringen netop tilladt kulkraftværker at søge tilskud fra en pulje til understøttelse af grøn energi.

I Australien har regeringen afskaffet CO2-kvotesystemet.

I Danmark er regeringen gået i aktion sammen med olieindustrien for at hente mere olie og gas op af Nordsøen.

Og i Storbritanniens næststørste avis, Daily Mail, kunne læserne forleden lade sig berolige af overskriften: »Der er ingen klimakrise: Den menneskeskabte globale opvarmning er en løgn og understøttes ikke af videnskab, siger ledende meteorolog«.

Modtageligheden

»Hvorfor i alverden sker der ingenting?« fristes man til at udbryde. Men det ville være forkert. Der sker noget. Omkring 27 pct. af Danmarks samlede energiforbrug dækkes nu af vedvarende energi. Overalt i verden stormer vindkraft og solenergi frem. Nye huse bygges stadig mere energieffektive. Elbiler begynder at slå igennem. Lamper, køleskabe, computere bruger mindre og mindre strøm. (se også side 5)

Men der sker alt, alt for lidt, jævnfør meddelelsen sidste måned fra World Meteorological Organisation om, at atmosfærens CO2-koncentration i 2013 steg med 2,9 ppm, »den største årlige stigning i perioden 1984-2013.«

Så hvorfor sker der så alt for lidt?

Længe mente bl.a. forskerne selv, at der manglede oplysning om klimaproblemet. Beslutningstagere og almindelige mennesker vidste simpelthen ikke, hvor galt det står til. Der måtte flere IPCC-rapporter, flere konferencer, flere klimahistorier i medierne til.

Den tolkning er vigende i takt med ikke bare informationsmængdens vækst, men også klimaændringernes tiltagende synlighed og nærvær i det daglige – som når selv en dansk statsministerbolig bliver oversvømmet efter ekstrem nedbør.

I dag er det en udbredt opfattelse, at det ikke er mængden, men snarere modtageligheden over for budskabet – viljen til at tage det til sig – der er barrieren for handling.

Land of the free

Meningsmålinger fra USA er egnet til at belyse det. »USA – the land of the free« som det hedder i nationalsangen – er nationen med frie medier og en sand overflod af kanaler til uhindret formidling af information om f.eks. klimaet. Alligevel indtager USA en særstilling i adskillige meningsmålinger som nationen, hvor der er mindst tilslutning til udsagnet om klimaændringerne som overvejende menneskeskabte.

En måling i 20 lande, foretaget i efteråret 2013 af Ipsos MORI-instituttet, viste, at hvor f.eks. 93 pct. af kineserne, 80 pct. af inderne, 76 pct. af sydafrikanerne og 74 pct. af svenskerne er enige i udsagnet, gælder det kun 54 pct. i USA, der ligger helt i bund, markant under gennemsnittet på 76 pct.

»USA er ledende i verden, når det gælder klimabenægtelse,« konkluderer Ipsos MORI.

Nok så interessant er det, hvordan holdningerne fordeler sig i den amerikanske befolkning. Måling efter måling fortæller, at demokratiske vælgere tror meget mere på menneskeskabte klimaændringer end republikanske. En måling fra januar fra Pew Research Center siger f.eks., at 88 pct. af demokraterne tror på global opvarmning mod 50 pct. af republikanerne. Og blandt dem, der tror, at opvarmningen finder sted, mener 66 pct. af demokraterne, at mennesket er hovedårsag, mod kun 24 pct. af republikanerne.

Det peger på, at modtageligheden over for f.eks. IPCC’s budskaber i høj grad er politisk bestemt, bestemt af folks livs- og verdenssyn. Højreorienterede eller borgerlige kan jo næppe have sværere ved at læse en stigende CO2-kurve end venstreorienterede.

Det overrasker næppe, at det er sådan. Det er som bekendt også i højre side af Folketinget, man hører noget, der ligner klimaskepsis. Og det er i en konservativ avis som Daily Mail, at historien om klimaændringerne som en løgn dukker op.

Men hvad det fortæller er, at truslen fra klimaændringerne kan opleves som en trussel mod liberale værdier, mod friheden – ikke i form af de stigende have i sig selv, men i kraft af de indgreb, som nogle vil effektuere for at bremse havstigningerne. Det er i den forstand helt logisk, at netop USA – the land of the free – vægrer sig kraftigst imod at acceptere forskernes og vejrligets dokumentation af problemet og fordringen om at gøre noget ved det.

Et indgreb i friheden

Forfatteren, journalisten og aktivisten Naomi Klein bevægede sig på et tidspunkt ind i hjertet af amerikansk klimabenægterland – til konference i frimarkeds-tænketanken Heartland Institute – for at registrere den rendyrkede, ideologiske afvisning af klimafortællingen.

Kampen for klimaet er i virkeligheden »et angreb på middelklasseamerikansk kapitalisme,« citerer hun den konservative lokalpolitiker Richard Rothschield for at sige i en tale på Heartland-mødet.

»I hvilket omfang er hele denne bevægelse i virkeligheden en grøn trojansk hest med maven fuld af rød marxistisk socioøkonomisk doktrin,« spørger Rothschield retorisk sine tilhørere, af Klein gengivet i en artikel i magasinet The Nation.

»Intet frit samfund vil gøre mod sig selv, hvad denne (klima) dagsorden forlanger,« siger en anden taler, Chris Horner, medarbejder ved den konservative tænketank Competitive Enterprise Institute.

Udsagnene ringer antagelig og med rette hysterisk i mange gode amerikanske såvel som danske øren. Men i al deres karikerede retorik siger de vel alligevel noget centralt om, hvorfor det i en bred offentlighed og i landskabet af beslutningstagere er så svært at tage budskabet fra IPCC-forskerne til sig for alvor og i praksis, det vil sige ved at foretage de beslutninger og handlinger på mange niveauer, der kan dreje kursen væk fra afgrunden.

For budskabet om de ifølge forskerne nødvendige indgreb mod drivhusgasserne høres som et indgreb mod vor frihed. Begrænsninger i retten til at handle, som man vil. Det gælder den enkelte borgers ret til at vælge frit på supermarkedets hylder, til at køre bil fremfor tog eller cykel, til at flyve på oversøiske ferier, til – kort sagt – at bestemme selv, realisere sig selv, som man ønsker. Det gælder virksomheders ret til at søge stadig ekspansion, og det gælder på den politiske scene f.eks. en polsk regerings ret til at bruge kul, fordi det nu engang er det, man har, og det, der skaber arbejdspladser i landet. Hvorfor man til det sidste kæmper mod ambitiøse EU-mål for klimaindsatsen.

Kollision med tidsånden

Man kunne måske kalde imperativt om at beskytte klimaet ved at sætte grænser for udfoldelsesretten for et oplevet overgreb på selve tidsånden. Nemlig den tidsånd, der fik næring i begyndelsen af 1980’erne med Ronald Reagans og Margaret Thatchers liberaliseringsoffensiv, og som blev nærmest enerådende i verden, da Muren faldt, og Sovjetimperiet brasede sammen. Ikke fordi den praktiserede kommunisme havde noget som helst at tilbyde i retning af bæredygtig adfærd – tværtimod – men fordi den vestlige markedskapitalisme slap af med sin eneste konkurrent og udfordrer og derfor ikke længere behøvede at lægge så meget bånd på sig selv, men frit kunne forfølge idealet om vækst, konkurrence, egennytte som vejen til det gode liv.

Som IPCC’s Bert Bolin sagde til Information i 2004:

»Der er i dag en mere individualistisk og selvisk attitude. Det handler om, at man skal realisere sine egne drømme. Man kan vel sige, at det er den kapitalistiske drøm, der er blevet enerådende.«

Det er samme tidsånd, som i 2014 driver den mangesidede stræben efter frihed ved at fjerne alle snærende grænser. I småt som i stort. Fra den enkeltes søgen efter større bolig, længere udlandsrejser, flere gadgets, mere fitness. Til de amerikansk-europæiske bestræbelser i TTIP-forhandlingerne på at fjerne begrænsningerne på transatlantisk handel som redskab til en friere konkurrence, der kan skabe mere vækst og udfri os af det, der udlægges som økonomisk nød eller blot økonomisk efterslæb i forhold til f.eks. Kinas høje vækstrater.

Ubehaget

De færreste står der, hvor folkene omkring Heartland Institute står. De fleste er på det rene med alvoren i IPCC-forskernes budskab.

Men de fleste deler samtidig ubehaget ved budskabet. Det er skræmmende, ikke blot fordi det vitterlig er skræmmende, men fordi det truer vores værdier, vores verdensbillede og vores frihed. Så i stedet for at handle og stille om – som borgere, politikere, erhvervsfolk – slår vi skyklapperne til eller blikket ned, lever med den dårlige samvittighed, taler håbefuldt om ’grøn vækst’ og underlægger os ’nødvendighedens politik’. Fortsætter med at forbruge og skabe vækst, fordi det fra ledende politisk og økonomisk hold karakteriseres som en nødvendighed, en patriotisk pligt.

»I de fleste narrativer er vores livsstil god. Her kommer vi masende med en udlægning, der udfordrer vore mest grundlæggende antagelser (…) At stille spørgsmål ved de fossile brændsler er at stille spørgsmål ved vor identitet,« siger den amerikanske film- og tv-mand Paul Lussier, der nu underviser i klima og medier på Yale University.

Det er dét, forskerne i FN’s klimapanel er oppe imod, når de i denne uge for femte gang vil prøve at male skriften på væggen.

»En klimakommunikation, der er gået i baglås,« som den amerikanske klimasociolog Renee Lertzmann siger.

På Københavns Universitets bæredygtighedskonference Global Challenges i sidste uge sagde afgående EU-klimakommissær Connie Hedegaard, at den naturvidenskabelige dokumentation i dag er klar. Hvad der er brug for, er at kalde adfærdsforskerne på banen. Hedegaard sagde også, at det eneste vi får ud af at vente er, at omkostningerne bliver mere omfattende.

Heller ikke det er nyt.

»Jo længere vi venter, desto større indsats vil der blive brug for,« sagde Bert Bolin som bekendt for 10 år siden.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Nicolai Skjoldby

Er det virkelig det bedste I kan komme op med?
Jeg synes da, at jeg og andre der lufter meninger som mine i det offentlige rum skulle sættes i fængsel. På livstid. Mindst! Endnu bedre selvfølgelig, hvis man kunne sætte os i gabestok. Ellers har alle jer med de korrekte meninger jo ikke mulighed for at spytte og kaste sten, og dermed bevise hvor ret I har. Det ville helt sikkert hjælpe på mig.
Selvfølgelig ville der stadig være problemet med mine tanker. Men hvis man fik mistanke til at jeg tænkte anti-tanker kunne man jo tvangsindlægge mig for at sikre sig at disse blev udryddet og i hvert fald ikke kunne bryde ud i lys lue til skade for den offentlige debat. Flere har været inde på dette allerede i dene tråd.
Derved ville debatten blive meget mere harmonisk, folk kunne debatere i fred, og samfundet meget lykkeligere.

Mht Skeptical Science er det jo ikke ligefrem upartisk oplysning der fremkommer der. Det er et propagandaorgan for klimaforskrækkelsen. Ingen forskel på det, og de sites der propaganderer det modsatte.
Mht Bugge: Han er bestemt vidende om emnet, men han er også berygtet for at tilsvine sine modstandere i debatten. Han fletter det ind i en masse korrekte oplysninger, og undgår samtidigt at forholde sig til de svage punkter i hans argumentation. Igen, skulle vi ikke prøve at gå efter bolden i stedet for manden?

randi christiansen

Så nicolai, du mener, at planeten har en uendelig evne til at oprense forurening - eller du fornægter måske ligefrem begrebet?

Torsten Jacobsen

Nicolai Skjoldby,

der er ingen der kaster sten eller spytter på dig. Du bliver bare ikke taget særligt alvorligt. Jeg tager dig i hvert fald ikke alvorligt.

Det kan jeg godt forstå at du bliver frustreret over. Jeg oplever en lignende frustration, når min dybfølte overbevisning om at kun en åndelig/ kognitiv revolution bredt i samfundet kan sikre fornuftige livsbetingelser for os alle i fremtiden, mødes med mindre respekt end jeg finder rimelig.

Men det er vel vilkårene for dissidenter, er det ikke? Måske skal du bare holde en pause? Glæde dig over at din manglende tro på menneskeskabt global opvarmning om ikke i teorien, så dog i det mindste i praksis, stadig dominerer alle politiske beslutningsprocesser, og de mange dagligdags valg som menigmand foretager i vores forbrugssamfund. Du er på det vindende hold i øjeblikket, så læn dig dog tilbage og nyd det.

randi christiansen

For slet ikke at tale om uendelig mange ressourcer, som det er lige meget, hvordan anvendes? Altså ingen cirkulær økologi i biotopen - intet er forbundet og interagerende? Eller hvad taler du egl om nicolai - renset for grafer og kurver?

Søren Fosberg

"Men alle mine fakta er jo også beskrevet i IPCCs rapporter. Jeg lægger bare vægten et andet sted og tolker anderledes."

Ja, intet kan jo forstås uden gennem fortolkning, så det er det jeg spørger om. Hvordan gør du? Hvad er dit grundlag for at fortolke. Det er jo åbenlyst at det ikke er naturvidenskab og kausalitet - som du ikke ved noget om eller tillægger nogen vægt og derfor ikke kan danne grundlag for dine fortolkninger. Så hvad er det? ER det mirakler. De sætter jo sætter kausaliteten ud af kraft (jf din guru Spencer som jo også tror på mirakler)? Har du haft en guddommelig åbenbaring. Eller hvad? Er det smag? Behag? Fransk Lansner? Pia Kjærsgaard? Anders Samuelsen? Ser du et komplot blandt forskerne for at vildlede offentligheden? Er du bare et godtroende fæhoved der stiller sig til rådighed for den onde olieindustri? En nyttig idiot som man siger.

Det er jo ganske kontroversielt at du desavouerer den etablerede naturvidenskab - endda uden selv at vide noget. Synes du ikke du skylder en forklaring?

randi christiansen

Torsten - smartest at starte med det mest målbare : hvornår er man lykkelig ifht hvornår, man ikke er sulten. problemet her er selvf dem, der tror, at ressourcerne er uendelige, og at det er ligemeget, hvordan vi behandler dem.

Nicolai Skjoldby

Nej kære Randi. Det mener jeg da overhovedet ikke på nogen måde. Jeg anser bare ikke CO2 for at være forurening. Det er den gas du udånder, som planter lever af og som derved er byggestenen til alt liv på jorden. Det er en drivhusgas ligesom vanddamp. Og med hensyn til klima tror jeg, jeg kan ligesom du og alle andre ikke vide det, at jordens klima holdes stabilt af det man kalder negative feed-backs. Jeg synes bestemt at vi skal passe på vores jord, men jeg fremfører bare at det eneste klimaforskerne har af beviser på at vi står overfor en katastrofe, er matematiske modeller, hvor de selv har inbygget denne effekt. At bruge en model hvor man antager, at CO2 har en afgørende betydning, kan efter min mening ikke bruges som bevis for denne betydning. Og så siger jeg bare: De målte temperaturer ind til nu giver ikke anledning til bekymring, og kan ikke bruges til at slutte at der er en sammenhæng mellem udledt CO2 og den beskedne stigning der har været siden ophør af lille istid. Men selvfølgelig skal vi begrænse vores forurening af jorden, blive mere energieffektive, og hjælpe alle planter , dyr og mennesker til et bedre liv.

"Du er på det vindende hold i øjeblikket, så læn dig dog tilbage og nyd det," skriver Torsten til Nicolai. Ja, lige præcis. Jeg forstår såmænd heller ikke rigtig, hvorfor benægterne af menneskeskabt global opvarmning tager sådan på vej. De har allerede vundet; ja, mere end det: der var såmænd aldrig nogen reel fare for, at de ville tabe, for til det er der simpelthen for meget psykisk inerti og for lidt åndeligt mod, velsagtens, hos det moderne menneske.

Søren Fosberg

Nicolai skriver: "At bruge en model hvor man antager, at CO2 har en afgørende betydning, kan efter min mening ikke bruges som bevis for denne betydning. "

Så spørger jeg igen Nicolai:_ Hvad bygger du denne mening på? Det er ok at have meninger, men det er uinteressant hvad du mener hvis ikke du kan begrunde det.

Jeg kan også spørge: hvad er grunden til at man tillægger CO2 koncentrationen in atmosfæren betydning for jordens energibalance med rummet? Hvis du ikke kan forklare det kan du vel heller ikke have en (begrundet) mening om CO2's betydning.

Nicolai Skjoldby

Søren: Jeg kan ikke sige andet, end at jeg for nogle år siden blev irriteret over det konstante bombardement i medierne med hvor forfærdeligt det står til med vores klima. Her et udpluk:

"Alpine goats appear to be shrinking in size as they react to changes in climate, according to new research from Durham University."

"Global warming is going to “wipe out” every Australian man, woman and child, according to Naomi Oreskes, the much-quoted Professor of the History of Science at Harvard. "

"Several House Democrats are calling on Congress to recognize that climate change is hurting women more than men, and could even drive poor women to “transactional sex” for survival."

Og derfor begyndte jeg at undersøge sagen. Og det viste sig at der er en betydelig usikkerhed om de påstande vi dagligt bliver bombarderet med i medierne. Jeg skal ikke gøre mig klog på hvorfor det er sådan. Det interesserer mig ikke så meget. Det der interesserer mig er at holde fast i de helt kolde facts, når verdenen går amok i klimaforskrækkelse. Jeg ønsker ligesom du det bedste for jorden og alt liv derpå, men jeg tror at bekæmpelse af CO2 er den dyreste og mest ineffektive strategi, og måske endda kontraproduktiv. Det er selvfølgelig et legitimt synspunkt, at vi skal afskaffe kapitalismen, forbrugerismen og radikalt ændre vores samfund. Det er jeg ikke tilhænger af. Jeg mener vores verden bliver bedre og bedre: Færre og færre sulter, idet u-landene er ved at få gang i økonomierne. Jeg mener det er for tidligt at slå bremserne i: Lad dem blive rigere ligesom os. Rigdom er den bedste forsikring for at vi kan løse evt fremtidige problemer. Nye teknologier vil blive opfundet, der gør os mere energieffektive osv osv. Og foreløbig er det kun modeller der viser problemer. Og hvis pausen, der nu har varet i 9-18 år (afhængigt af datasæt) i temperaturstigningen fortsætter i 5-10 år endnu, (eller 30 år endnu), ja så må man nødvendigvis også justere klimafølsomheden i disse modeller hvorved problemet forsvinder.

Og ja, jeg må indrømme, at jeg synes mange klimaforskere har kastet sig selv og deres fag ud på meget dybt vand, hvor jeg ikke tror de vil kunne bunde. Jeg går ud fra, at vi alle håber, at jeg har ret, og at problemet slet ikke er så stort.

Søren Fosberg

Fortsat: Du påstår at CO2's betydning er indbygget som en "antagelse" i modellerne hvorpå man (forskerne) bruger samme antagelse som bevis for at CO2 har betydning. Altså en cirkelslutning. Du har tilsyneladende ikke forstået hvilke egenskaber CO2 har som drivhus gas men forsøger at tilsvine forskerne for at lave deres egen virkelighed uafhængigt af observationer.

Og denne tilsvining tillader du dig skønt du åbenlyst ikke aner noget om den fysik du rakker ned.

Nicolai Skjoldby

Søren:
Hvis man bygger en matematisk model, hvori CO2 tillægges en lineær sammenhæng med temperaturen (og hvor andre faktorer også tillægges lineære sammenhænge og indbyrdes påvirkninger), og denne model kommer ud med et resultat at der er en lineær sammenhæng imellem temperatur og CO2, ja så er det jo ikke særligt overraskende, og efter min mening ikke noget bevis.
Det er ekstremt svært at bevise CO2s betydning for klimaet på jorden, for vi kan ikke lave laboratoriefosøg, og vi har kun temperaturmålinger for lidt over 100 år, satelitmålinger endda kun for ca 35 år. Som iskerneboringerne på Grønland viser, har der indenfor de sidste 4000 år været 3 perioder med betydeligt højere temperaturer end nu: 1) Middelalderlige varmeperiode, ca år 1000, 2) Romerske varmeperiode, ca år 0, samt minoiske varmeperiode, ca år 1500 fvt. Vores temperaturmålinger startede ved udgangen af den lille istid, så det er ikke mærkeligt hvis de viser en stigning i de sidste 100 år. Under den middelalderlige varmeperiode bosatte vikingerne sig i Grønland og dyrkede jorden. Det er ikke tilfældigt at Grønland har sit navn. Senere satte en kuldeperiode ind, og vikinger forlod stedet, da det ikke længere var muligt at dyrke jorden. Disse fakta mht temperaturer kan du selv forvisse dig om på tidligere omtale site: http://climate4you.com/

Grunden til at man tillægger CO2 koncentrationen i atmosfæren betydning er jo, at CO2 er en drivhusgas, der hjølper til med at holde jorden varm. Den vigtigste drivhusgas er vanddamp, men CO2 er også vigtig. Uden drivhusgasserne ville jorden været en evigt frossen isklump uden liv. Men der er masser af negative feedback mekanismer der beskytter jorden mod pludselige udsving, og klimasystemet er et kaotisk system, og ikke lineært som modellerne forudsætter. Derfor er der ikke nødvendigvis en lineær sammenhæng imellem CO2 og temperatur. Hvilket fakta også understøtter.

Søren Fosberg

"Jeg skal ikke gøre mig klog på hvorfor det er sådan."

Men det er alligevel det du gør. Og du argumenterer ovenikøbet for at det er sagligt begrundet selvom du i samme sætning indrømmer at du mangler forudsætninger for at "gøre dig klog. Det er jo latterligt. Du mangler jo fuldstændig baggrund for at have de meninger du har, og tror man kan vælge sin virkelighed efter forgodtbefindende.

Du skulle holde dig til at stille et simpelt spørgsmål: Kan man på den en side ændre atmosfærens sammensætning i indhold af drivhusgasser og på den anden side forvente at det ikke har en effekt på energibalancen med rummet? Hvis du mener at det ikke har en effekt, så er du på mirakelsiden. Der er ikke andre muligheder.

Naturvidenskaben arbejder med teorier som verificeres gennem eksperimenter og observationer. Processen overvåges gennem et peer review system og kan bekræftes gennem gentagelse af eksperimenterne/observationerne samt naturligt gennem konstatering af dens fysiske frembringelser såsom computere, broer og rumskibe. Det er denne proces du mener du kan feje til side med dine studier af ukvalificerede charlataner og propaganda som bliver promoveret af særinteresser.

Søren Fosberg

"Hvis man bygger en matematisk model, hvori CO2 tillægges en lineær sammenhæng med temperaturen (og hvor andre faktorer også tillægges lineære sammenhænge og indbyrdes påvirkninger), og denne model kommer ud med et resultat at der er en lineær sammenhæng imellem temperatur og CO2, ja så er det jo ikke særligt overraskende, og efter min mening ikke noget bevis."

Forkert. Sammenhængen er logaritmisk. Det er basal viden. Du bekræfter at du ikke kender noget til emnet - så gider du holde op med at argumentere som om du ved noget.

MOdellerne er baseret på de relevante naturlove og sammenhængen (logaruitmisk eller ej) er et resultat af naturlovene og ikke noget man tillægger modellerne. Jeg gentager: DU ANER IKKE HVAD DU TALER OM. Du er et stakkelt vildført menneske, tag dig sammen.

Tilbage til studierne. Prøv at finde en kvalificeret lærebog. Denne - som jeg ikke har læst - burde kunne anbefales: »Den globale opvarmning. Bekæmpelse og tilpasning« af DMI's forskningschef Anne Mette K. Jørgensen, cand.polit. Kirsten Halsnæs fra Forskningscenter Risø og seniorforsker Jes Fenger fra Danmarks Miljøundersøgelser. Bogen anmeldes her: http://ing.dk/artikel/bedste-danske-bog-om-drivhuseffekten-44643

Søren Fosberg

John: "De har allerede vundet;"

Ikke endnu - selv om det indrømmet ser skidt ud.

Nicolai Skjoldby

@Søren. Alle er vel kvalificeret til at have en mening, incl du og jeg, eller hvad?
Man kan vel ikke forvente, at en ændring i CO2 i atmosfæren ikke har en indflydelse på energibalancen. Men som jeg siger, sammenhængen er ikke lineær, da klimasystemet er kaotisk og fuld af feedback mekanismer. Feks kan ændring i CO2 koncentrationen føre til ændringer i temperaturen, der kan påvirke skydannelsen, der kan påvirke udstrålingen til rummet, hvorved systemets ligevægt kan genoprettes altså jordens temperatur kan holdes konstant. Da vi slet ikke kendes disse processer i detaljer, og slet ikke har nok data til at komkludere noget som helst, er det fuldstændigt hovedløst at påstå at der ikke er nogen tvivl om CO2s indflydelse. I modsætning til hvad du tror er der masser af tvivl blandt forskerne, for vores viden er meget begrænset.
Vores klimasystem kan man desværre ikke med nogen som helst tilnærmelse genskabe i et laboratorium. Og på trods af at man benytter de kraftigste computere på denne jord, er man rigtig rigtig rigtig langt fra at kunne modellere dise milliarder af indbyrdes afhængige processer med noget der bare minder om nøjagtighed.

randi christiansen

Nikolaj - du synes at sætte din lid til, at ubekendte feed back mekanismer kan transformere enorme negative påvirkninger til harmløse effekter. Tror du også på julemanden?

Nicolai Skjoldby

@Søren
Når du skriver, at sammenhængen er logaritmisk, så har du da ret, for så vidt som vi snakker CO2s effekt i et laboratorium. I laboratoriet er der en logaritmisk aftagende effekt af CO2, således at enhver fordobling af CO2 vil medføre en midre og mindre temperatureffekt.
Men det jeg snakker om er vores klimasystem, og her er sammenhængen kaotisk pga de de utallige indbyrdes afhængige processner. Desværre er forskningen ført på vildveje af nogle fanatiske matematiknørder som bygger ekstremt komplicerede computermodeller og hele tiden efterspørger mere computerkraft. Jeg tror dog på at sund fornuft snart vil afløse computernørdernes fejlslagne forsøg på at modellere klimaet, idet de har vist sig at tage fejl big time indtil videre.

Nicolai Skjoldby

Ja Randi. Det er man da nødt til, ellers giver det hele da ingen mening

Søren Fosberg

"Alle er vel kvalificeret til at have en mening, incl du og jeg, eller hvad?"

Nej - du tager helt fejl. Du afkobler meninger med viden. Meninger som ikke er begrundet i viden er uinteressante og værdiløse - medmindre de baserer sig på andres kvalificerede mening. Og oftest må man basere sig på andres (kvalificerede) meninger fordi man ingen kan vide alt om alting.

Kunsten er at forstå hvem der er kvalificerede. Det er derfor vi har en peer review procedure. Den er ikke fejlfri, men det er det bedste vi har og den har bragt os langt. Det er den du skal støtte dig til, ikke alle mulige charlataner som snakker dig efter munden og siger det der gør dig glad - selv om det er løgn.

Troels Holm, John Fredsted og Poul Schou anbefalede denne kommentar
Søren Fosberg

OK Nicolai, julemanden er det der giver mening for dig. Kan du nu ikke bare forsvinde ud af debatten, så skal du nok få besøg af julemanden. Det manglede bare.

Nicolai Skjoldby

OK, så skal vi måske have en adgangskode til Informations debatsider. Alle der ikke har udgivet peer reviewed literatur kan ikke debatere her, for deres meninger er uinteressante.

Iøvrigt viste climategate skandalen jo, at peer review snarere skulle kaldes pal review, da en klan af forskere systematisk miskrediterede dem der ikke havde samme opfattelse.

Men listen af peer reviewed skeptisk literatur vokser stødt. Her er en liste med +1350 udgivelser:http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting...

Jeg skal ikke påstå at jeg har læst dem, men jeg har helt sikkert læst referater fra mange af dem. Dette site referrerer flittigt den nyeste forskning:
http://hockeyschtick.blogspot.com/?m=1
Hvor meget peeer reviewed litteratur har du selv læst? Er du kvalificeret efter dine egne regler til at have en mening?

Nicolai Skjoldby

Jeg vil da gerne forsvinde Søren, men du bliver jo ved med at stille mig spørgsmål som jeg venligst svarer på

Søren Fosberg

Nicolai, mine meninger baserer jeg på fagfolk. Jeg tror på videnskaben. Det hjælper at dens resultater i general form stemmer overens med den viden jeg iøvrigt har. Altså, i det konkrete tilfælde, man ændrer atmosfærens kemiske sammensætning og får som resultat klimaændringer. Det kaldes årsasgssammenhæng - og det går jeg meget ind for. Ingen har kunnet opstille en verificerbar teori som ophæver effekten af forureningen med CO2 og andre drivhusgasser

Hvis jeg på grundlag af den viden jeg har var skeptisk overfor den videnskabelige koncensus ville jeg søge at underbygge det på kvalificeret vis. Jeg starter ikke med en mening som jeg efterfølgende søger at få bekræftet, men onvendt.

Jeg snakker videre med dig for at få dig til at forklare hvorfor du menr som du gør - når du nu ikke kan begrunde det på naturvidenskabeligt grundlag. Men du svarer udenom. Du har fået mange chancer - lad nu være med at forstyrre mere. Jeg går helt ind for at du bliver sat uden for døren og du må godt bruge tiden på at læse op på stoffet - hvis du ellers er sagligt interesseret i emnet.

Nicolai Skjoldby

Jeg er nok en af de største tilhængere af videnskab og den videnskabelige metode du kan opdrive. Derfor har jeg det lidt svært med det politiske organ IPCC og deres kidnapning af videnskaben og forvrængning af dens resultater. Men vi kommer det nok ikke nærmere Søren. Og lad os i det mindste holde os til at gå efter bolden i stedet for manden.

Søren Fosberg

"Og lad os i det mindste holde os til at gå efter bolden i stedet for manden."

Du sviner klimaforskningen som korrupt. Er det at gå efter bolden? Du promoverer dig selv som den "største tilhænger" af videnskab, men søger din viden hos industriens betalte lakajer. Du snylter på den demokratiske samtale i forventning om at at dine argumenter overvejes og debatteres mens dine hensigter alene er at sprede løgn.

Så kommer vi ikke nærmere..

randi christiansen

Nicolai - at mene, man ad libitum kan tillade sig at påvirke klodens velafstemte økologiske system ved massivt at konvertere råstoffer til forurenende, biotop-og habitatødelæggende, giftig energi, fordi man TROR, at der nok er nogen ubekendte 'feed back' mekanismer, som går i gang og rydder svineriet op - det er da - rent bortset fra de ødelæggende konsekvenser for nærmiljø og mennesker - topmålet af uansvarlig planetar forvaltning og er, hvad der netop IKKE giver mening. Der faldt du i - nice try pinocchio, men vi er ikke født i går og tørret på kakkelovnen i nat. Sov godt.

Nicolai Skjoldby

Tilsyneladende er der mange her, der ikke er helt tørre bag ørerne endnu mht viden om klima.
IPCCs forudsigelser om katastrofale temperaturstigninger mm bygger jo netop på ANTAGELSER om POSITIV feedback fra vanddamp. Uden denne antagelse ville CO2 i sig selv ikke udgøre noget problem, idet temperaturfølsomheden ville være 1/3 eller 1/4 af hvad den er i modellerne.

Men her er en liste med 40 videnskabelige artikler der mener at IPCC tager fejl mht CO2 følsomheden:
http://hockeyschtick.blogspot.com/2014/11/40-published-papers-find-clima...
K
At klimasystemet er kaotisk, og kræver ikke-lineære stokastiske modeller fremgår af denne redegørelse:
http://hockeyschtick.blogspot.com/2014/11/a-physicist-poniders-pause-exp...

Det kunne jo tænkes, at en enkelt herinde havde lyst til at blive klogere.

Sider