Læsetid: 9 min.

LÆSERDEBAT

22. oktober 2003


Statsministerens bordopstilling
*Statsministeren vil afskaffe ’rundbordspædagogikken’. I mangel af andre signaler kunne det tyde på, at han går ind for den bordopstilling, som i pædagogikkens historie hedder korporalopstillingen, og som forbindes med kommandoerne: Ret ind, hold afstand og hold mund! Man fristes til at konkludere, hvad man længe har anet: Vi regeres af en korporal.

Kurt Jonas

Fragment
*Jeg samlede en kastanje op fra Jorden
som jeg gav til min far,
da han kom hjem fra arbejdet.
Det gjorde mig glad.

Peter Huss

Fuldkommen forening
*Det er fordi, iagttageren skiller sig ud fra det iagttagne, man føler sig udenfor. Man forstår ikke, at det, som er uden for en, i virkeligheden er inden for en. Og at det er ved at nedbryde personlighedens skranker og vokse i forståelse, at man ophæver dualiteten.
Den ydre og den indre verden er et udeleligt hele.

Leif Grage

Den virkelige overskurk er islam
*»Dansk Supermarked er overskurken herhjemme, når det drejer sig om tørklædediskrimination«, udtaler Niels Erik-Hansen, jurist for Dokumenations-
og Rådgivningscenteret om Racediskrimination, DRC, her i Information 17. oktober. Og således viser DRC endnu en gang sin egen fuldstændige overflødighed.
Diskrimination er jo et udtryk for, at man på usagligt grundlag afholder én person fra noget, som man under en anden. Men i sagerne, hvor Dansk Supermarked ikke ønsker at antage muslimske piger, der insisterer på at bære tørklæde, er der jo netop en saglig årsag. Omsætningshensyn, kundehensyn og måske endda – hold nu fast, Niels Erik-Hansen – en respekt for kvinders lighed.
Sagen er jo den, at det muslimske tørklæde er en undertrykkende og nedværdigende indretning, som har til hensigt at signalere kønsdiskriminering. Den muslimske mand er overhovedet, medens kvinden er slaven, som skal dække sig af et tørklæde.
Det er utåleligt, at centre som DRC konstant skal udtale sig om, at danskerne – her Dansk Supermarked – diskriminerer. Hvis DRC virkelig interesserede sig for diskrimination, skulle de se på den diskrimination, de muslimske kvinder udsættes for. Nægtelse af undervisning, frarøvelse af frihedsrettigheder, tvangstørklæde, tvangsægteskaber, kønsdiskriminering osv. Hvor er DRC og alle de andre skatteyderbetalte centre, når snakken falder på den virkelige overskurk, når det drejer sig om diskrimination, Islam?

Morten Messerschmidt
Folketingskandidat for DF

Forskel på traktat og forfatning
*At Anders Fogh Rasmussen, Aage Frandsen og andre EU begejstrede mennesker bruger betegnelsen ’Forfatningstraktaten’, som om Konventets udkast drejede sig om en aftale på linje med tidligere traktater er selvfølgelig politisk taktisk forståeligt, omend en anelse uvederhæftigt.
Men at et dagblad som Information (på Trads af den udbredte forherligelse af EU) benytter udtrykket er efter min mening ikke i orden.
For at der er forskel i betydningen af en traktat og en forfatning er vel ikke ordekvilibristerne på avisen ubekendt?
Så derfor denne lille bøn om at kalde en spade for en spade og en forfatning for en forfatning fremover.
 
Martin Christensen
Århus N

Alt for mange færdselsulykker
*Der sker alt for mange trafik-ulykker, alt for mange mennesker kommer alvorligt til skade eller bliver dræbt på denne voldsomme måde. Det burde ikke ske i et samfund, som man oven i købet kalder for civiliseret. Det kan faktisk være lidt svært at få øje på civilisationen i biltrafikken i Danmark.
De fleste er enige om, at der sker alt for mange ulykker. Det går ikke bare ud over bilisterne selv, men også over mange såkaldte ’bløde’ trafikanter, fodgængere og cyklister, herunder børn og gamle. Mange børn og unge dræbes på denne vis, men det gør tilsyneladende overhovedet ikke noget – så længe det blot sker i bilismens højhellige navn.
Desværre mangler der politisk vilje til at gøre noget effektivt ved denne misere. Den høje fart er med til at fremkalde og gøre disse ulykker alvorlige.
Private personbiler, motorcykler, varevogne, lastbiler og busser burde derfor ikke kunne køre så hurtigt. De burde plomberes så de ikke kan køre hurtigere end 60 km/t eller måske 80 km/t.
Hvis det teknisk kan lade sig gøre, kunne man indrette det således, at denne plombering kunne ændres for private personbiler, motorcykler og varevogne når de kører ind på en motorvej, således at disse kategorier på motorvejene på landet kunne køre hurtigere. Men når de atter forlader motorvejen, skulle plomberingen igen aktiveres til de 60 eller 80 km/t. Til dem der synes, at dette er en for lav fart, kan man sige, at et system med plombering af motoren senere igen kan afskaffes, når vel at mærke en af disse udmærkede personer har fundet ud af, hvorledes dette kan lade sig gøre, uden at det medfører alle disse dødsulykker og kvæstede mennesker.
Siden 1949 er 40.000 mennesker blevet dræbt ved trafikulykker her i landet, mellem 100.000 og 200.000 er blevet livsvarigt kvæstede og invaliderede. Derfor er det nødvendigt med mere effektive indgreb i den livsfarlige trafik.

Tom Nielsen
Frederiksberg

Gamle og nye krigsforbrydelser
*Vi nærmer os den 9. november hvor vi mindes, også i København, Hitlers forbrydelser mod jødiske borgere i Tyskland.
Jeg oplevede den såkaldte krystalnat 1938 som 14-årig jødisk pige i Berlin.
Jeg kan aldrig glemme de frygtelige dage, hvor jeg følte mig fredløs og var grebet af angst og forfærdelse.
Hitlerregimet kunne gøre os jødiske borgere fortræd, arrestere og myrde os, uden at verdenssamfundet reagerede nævneværdigt og fordømte Nazityskland.
Nu oplever vi nye forbrydelser. Amnesty International har anklaget staten Israel for krigsforbrydelser begået i byen Rafah i Gazastriben, hvor besættelsestropper med bulldozere, kampvogne og kamphelikoptere har ødelagt mindst 120 beboelses-huse og hvor 1.300 mennesker er blevet hjemløse.
UNRWA’s generalsekretær Peter Hansen erklærede efter et besøg i Rafah,at det lignede en jordskælvsramt zone. Omgående hjælp til befolkningen var nødvendig.
Men hvordan reagerer verden til denne udåd?
Hvornår lærer verdenssamfund af historien, griber effektivt ind og stopper voldsspiralen, som vi oplever det hver dag på ny i konflikten mellem Israel og Palæstina?
At skabe fred i Mellemøsten vil være den bedste måde at mindes krystalnatten 1938.

Ulla Jessing
Virum

Perregaard og velfærd
*»Af dette krølleri konkluderer Hr. Olsen, at SF ikke længere mener, at samfundet skal omfordele værdierne«. Skriver SF’s Claus Perregaard i et svar til mig i Information 18.-19. oktober.
En sådan konklusion endsige påstand er imidlertid intetsteds at finde i mit indlæg 14. oktober.
SF’s politik med at erstatte velfærdsstatens universelle rettigheder – såsom børnecheck og efterløn – med en kombination af almisser til værdigt trængende og forsikringsordninger og privat opsparing for resten, er nemlig i sig selv udtryk for omfordeling – især til fordel for de banker, pensions- og forsikringsselskaber, der kommer til at spinde guld på at sælge folk de ydelser, staten hidtil har stået for.
CP bekræfter, at børnecheck og efterløn ikke længere skal tilfalde alle – og omtaler så departementschefer og direktører som dem, der ikke skal ha’. Hvis besparelsen kun omfatter disse grupper bliver den mikroskopisk. Så mange direktører og departementschefer er der trods alt ikke.
Så hvem vil SF ellers fratage børnecheck og efterløn? Og hvorfor skal direktører for resten have deres børn gratis i folkeskole og modtage gratis behandling på offentlige sygehuse, når de også mageligt kunne betale dette selv?
Og hvorfor er tanken om at sætte direktører m.v. til at betale mere til velfærden over skatten – både dem med og dem uden børn; både dem der går på pen-
sion som 60-årige og dem, der venter til de er 70 – så fjern for SF?

Ulf V. Olsen
Provinssekretær i Enhedslisten

Hvor dum kan man være?
*I dagens Danmark findes der for hver menig soldat fem officerer klædt i prangende uniformer, som render rundt og giver hin-anden forfremmelser og medaljer.
Samtidigt med, at forsvarschefen bruger sin tid i embedet på at få lavet en paradeuniform, der kunne pryde hans betydningsfulde korpus under afskedsparaden, hvor kanonerne skulle lyde over Øresund.
Uden at blinke bilder de sig ind, at både Sovjetunionen
stadig eksisterer og svenskerne igen er blevet fjendtligsindede. Hvorefter Danmarks ’forsvar’ med god samvittighed flittigt køber ind af de store militærmagters efterladenskaber, når det ikke af disse kan bruges til at tæmme den nye fjende verden står overfor.
Man kunne efter min mening ligeså godt genopbygge Hammershus og Dannevirke, mens man krydser fingre for, at bælterne ikke fryser til… Ja – det er lige før danskerens hverdag ville blive mere sikker uden deres tilstedeværelse…
Gør op med kvantiteten til fordel for kvaliteten. Afskaf forsvaret og brug ressourcerne på en professionel hær tilpasset den nye fjende og nye verden.

Alexander Kielland
Ordrup Gymnasium
Charlottenlund

Ned med 3G-antennerne
*Det må være på tide, at de ansvarlige embedsmænd og politikere, som har givet tilladelse til opsætning af 3G-antenner i beboelsesområder, på/ved skoler og institutioner, tilbagekalder disse. I modsat fald kan det ende i en skandale af uset omfang.
Vi har her med et system at gøre, som ’måske’ udsender kræftfremkaldende mikrobølger i nærområdet og hvis berettigelse ene og alene indtil videre har ren kommerciel karakter. 3G-systemet må betragtes som et overflødighedsprodukt, som er udtryk for hedonisme og forbrugerisme af værste karakter.
Tusinder af børn, de mest sårbare, vil blive udsat for en endnu ukendt påvirkning af hjernen under ophold i skolen, i institutioner og hjemme i boligen i nærheden af de med tiden ventede 10.000 sendere. Samtidig vil tusinde boliger blive værdiforringede og dermed usælgelige eller umulige at udleje. Hvem skal erstatte disse forringelser?
 
Bent Brogaard
Galten  

Antisemitismens fortællinger i ny indpakning
*Forestil dig følgende antisemitiske svada fra en dansk intellektuel i din morgenavis:
»Vesten er i disse år udsat for et erobringsforsøg, som handler om at jøder forsøger på at udbrede Zions myndighedsområde. I Europa bliver jøderne af Zions Vise indskærpet, at de har pligt til ikke at integrere sig med de vantro. Derimod skal de opbygge parallelsamfund i form af ghettoer, der skal fungere som baser for den senere undertvingelse af de omkringboende europæere. De zionistiske organisationer og rabbinere i Europa har en plan for fremtiden. Den går ud på at sætte mange jødiske børn i verden i Europa. Vi er godt på vej mod en deling af det europæiske territorium mellem jødisk- og ikkejødisk kontrollerede enklaver. Se på forandringerne i bybilledet i disse år. Vi ser flere unge mænd med jødisk kalot. Jødedommen er ikke bare en religion. Den er i modsætning til kristendommen en total ideologi, der rummer et totalsyn på samfundet. Der er intet i menneske- eller samfundslivet, der er unddraget moselovens regulering. Vi taler om en doktrin, som deler folk i kategorier af
gode og dårlige mennesker, mænd overfor kvinder og jøder overfor ikkejøder. Om en jøde propaganderer i Jerusalem, New York eller Krystalgade kan være ét fedt.«
Første reaktion ville nok være forbløffelse. Er det et genoptryk af gamle antisemitiske udfald fra 20’erne og 30’erne? Anden reaktion nok forargelse. Udsagnet ville blive skarpt angrebet på lederplads i alle landets aviser. Intellektuelle og politikere ville straks lægge afstand til denne Goebbelslignende figur.
Ikke desto mindre stammer sætningerne fra Politiken 4. oktober 2003. Det er en sammenskrivning af udtalelser fra forfatteren Helle Merete Brix blot med den ændring at hendes brug af muslim er erstattet med jøde, åndelige ledere med Zions Vise osv.
Brix’s udtalelser giver mindelser om den klassiske anti-semitiske fortælling, blot med den forskel at påståede jødiske konspirationer er byttet ud med muslimske. Når Brix for eksempel påstår, at ungdomskriminalitet i danske forstæder ikke skyldes sociale problemer i det danske samfund, men tværtimod er udtryk for muslimske bagmænds erobring af territorium, så minder det om påstandene i Zions Vises protokoller om, at alle problemer i samfundet skyldtes, at jøderne i det skjulte arbejdede for at overtage magten. Strejker, uroligheder og kriminalitet var alt sammen et led i den globale jødiske sammensværgelse styret af Zions Vise.
Brix’s udtalelser har imidlertid ikke ført til voldsom fordømmelse hverken fra intellektuelle, politikere eller lederskribenter, tværtimod får hun rosende ord med på vejen af redaktøren for Kristeligt Dagblad.
Når udtalelser bare handler om muslimer er der åbenbart ikke længere nogen der vil råbe vagt i gevær eller bare komme med lidt spagfærdige invendinger.
Det er nok det allermest uhyggelige.

Knud H. Nielsen
Beboer i en multikulturel bydel
Kbh. V

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu