Læsetid: 9 min.

DEBAT

4. december 2003


Meningsmålingsny(d)t
*Nu, hvor tidligere ansatte på meningsmålingsinstitutter i TV-Avisen har indrømmet, at de i årevis selv har leveret svarene, står vel kun ét spørgsmål tilbage: Får vor Gallup-abonnerende regering nu mere lyst til at føre sin egen kompromisløse politik – i stedet for at jagte opportunismens korte sommer?
Christian Oxenvad, Hundested

Angst med fire in mente
»Røveri anmeldes 14 dage i forvejen«
– Politiforbundet
»Krig anmeldes 14 år i forvejen« – FN
»Undergang anmeldes 444 år i forvejen«
– Nostradamus
»Lykkepiller indtages fra 14 årsalderen« –
Hurra Syge Hansen

Alan Hammerlund, Frb.

Et hjerte
*Et hjerte
et stort rum
tag endelig plads
bliv så længe du vil
Men tro ikke
at rummet er dit
Det tilhører Gud.

Ann Mari Urwald

Ældrepuklen
*Den bliver ved at dukke op, også i Information. Sikkert, fordi den ser så logisk ud: Fødselstallet går ned, og de gamle lever længere – altså vil der om 10-20 år være færre lønmodtagere til at forsørge flere ældre.
Men samfundet som helhed er blevet rigere end nogensinde før. Det er bl.a. sket ved rationaliseringer og investeringer i ny teknik, som drastisk mindsker behovet for menneskelig arbejdskraft, samtidig med at produktionen stiger.
Det sker ikke kun på fabrikkerne. I moderne supermarkeder er antallet af ansatte, målt i forhold til omsætning, areal, varemængde, hvad som helst, kun en brøkdel af antallet af ekspedienter i en gammeldags købmandshandel.
For at holde antallet af skattepligtige lønmodtagere nogenlunde konstant har man udvidet den administrative del af samfundet. Men der er grænser for, hvor megen administration samfundet kan bære. Skellet mellem modtagere af overførselsindkomster og store dele af lønmodtagerne i administrationen er desuden fiktivt og skadeligt for moralen hos begge parter.
Problemet er ikke ældrepuklen, men at det offentlige har fået for lidt ud af velstandsstigningen. Overskuddet er havnet hos alle os, der har penge i banker, fonde, forsikringer, osv., og det er logisk, at man nu forlanger, at vi selv skal betale for mere og mere af det, vi før klarede over skatten.
Logisk, men usundt.
Hele det 20. århundrede gik med at fjerne klasseskel, som bl.a. kommunismen og nazismen havde udnyttet. Nu indfører vi dem igen – i skolerne, på sygehusene, det sociale område.

Tørk Haxthausen
Majenfors

Påstande og usandheder
*Information har den 27. november en artikel om Henrik Gade Jensen og hans ’nazi-forbindelse’, Dansk Forum (DF). Flere påstande var forkerte eller forvredne: Det skjules, at Kjærsgaards og Skaarups anklager mod DF for nazisme ved dom blev kendt grundløse. Usandt er det, at jeg har udtrykt »slægtskab med nazisme« samt at DF »erkender en affinitet til nynazisme«. Det skjules, at der henvises til én og samme udtalelse: »Der er da en affinitet til nazismen, som hele højrefløjen må bekende sig til. Uden at bekende sig til denne affinitet, kan du nemlig ikke gøre op med nazismen.«
Gade Jensen har ikke samarbejdet med DF, ikke holdt foredrag i eller for foreningen, ikke medvirket til medlemshvervning og heller ikke stået i kontakt med undertegnede.
Sidstnævnte stribe usandheder stammer fra René Karpantschof. Ifølge denne forsker, der ellers har udtrykt lede ved det politiske debatniveau, er DF »vildt optagede af nazisme«. Tidligere har han skrevet: »Jeg vil understrege, at jeg ikke mener, at foreningen er nazistisk eller som sådan støtter nazismen.« Hans forskning stemples af Norbert Götz, respekteret nazismeforsker, som kryptopolitisk pseudovidenskab, og præges da også af bl.a. systematisk bedrag. Inden årets udgang modtager UVVU derfor en klage. Karpantschof får i modsætning til Henrik Gade Jensen dermed reel mulighed for at rense sig. I fald han kan.

Martin Kasler
Kbh. V

Spindoktor går til bekendelse
*»Nu er jeg jo af uddannelse filosof, og så er man jo lidt belastet. Når man har den uddannelse så går man lidt ud fra, at diskussioner det drejer sig om argumenter. Det drejer sig om sandt og falskt. Det drejer sig om hvad der er rigtigt og forkert. Men offentlige diskussioner og især ikke offentlige diskussioner, der ligger tæt op ad det politiske, har jo en helt anden dagsorden.«
»Der drejer det sig ikke om hvad der er rigtigt og forkert og sandt og falskt, men der drejer det sig om at kunne brændemærke, om at dæmonisere, om at kunne pådutte folk en holdning de ikke har, eller insinuere noget om mennesker, og det er faktisk rent djævelskab, fordi djævelen på græsk hedder diabolos, og betyder bagvasker, og den der bagvasker er faktisk …det er ondskab.«
– Henrik Gade Jensen (tidligere spindoktor for kirkeminister Tove Fergo) i radioudsendelsen »Mennesker og medier« på P1 29. nov. 03

Klaus Cort Jensen, Nørrebro

Styr dig
*Nu må ’tok’ altså lige styre sig. Bagsidelederen den 27. november. udnævner Tove Fergo til regeringens mest uduelige minister.  Jamen har ’tok’  da helt glemt ’miljø’minister Schmidt og ... og ... og ...
 
Pelle Andersen-Harild
Skibby

En forvandlingaf Christiania
*Information beretter den 2. december om, hvordan Christiania har udviklet sig til en fristad for de velnærede med billige huse på størrelse med gymnastiksale. Man fornemmer en beklagelse over udviklingen. For mig at se, er det et skridt i den rigtige retning. Ikke dermed sagt, at der ikke skal være plads til eksperimenter og skæve eksistenser. Men hele idéen om opgør med ejendomsretten og kampen for den kollektive bevidsthed tilhører en abstrakt verden, som må afvises. Og naturligvis kan børn af christianitter ikke vinde bopælsret til noget, som forældrene ingen ret har til.
Området har én gang – i starten af 90’erne – været forsøgt normaliseret. Beboerne ønskede det ikke. Normaliseringslovens krav er ikke blevet overholdt og dermed lever christianitterne i en daglig, kollektiv lovovertrædelse. Parkeringspladser mangler, de sanitære forhold er ikke bragt i orden, området flyder med hash – senest illustreret ved politiets beslaglæggelse af 30 kg.
Der er kun én løsning. Pusherstreet ryddes (jeg har fået at vide, at jeg ikke må foreslå bulldozere, så jeg vil nøjes med en gummiged…). Der oprettes en nærpolitistation på området. Og endelig sættes de boliger, der er værd at bevare, til salg på markedsvilkår. Beboere, som kan påvise afholdte udgifter ved opførelse af bygningerne, skal naturligvis kunne trække disse fra, hvis de byder. Kun sådan kan Københavns skamplet nr. 1 blive normaliseret og lovligheden genoprettet. Tænk på Vesterbro, svineri på gaderne og grimt byggeri med dertil hørende klientel inden byfornyelse. I dag er området blevet et pænt og godt kvarter for børn, voksne og ældre. Hvorfor skal Christianiaområdet, som i dag er ulovligt og præget af kriminalitet og armod, ikke gennemgå samme forvandling?
Hvorfor skal københavnerne fortsat nøjes, når vi kan se, at en forvandling er mulig?

Morten Messerschmidt
Dansk Folkepartis Ungdom

Berufsverbotog hr. Jensen
*I ursamfundet som det var for 10.000 år siden, længe inden der var private og offentlige virksomheder, kunne alle frit tage ud i naturen og indsamle bær, nødder, brænde eller andre fornødenheder. Det var en uskreven allemands ret, at alle gennem sit arbejde frit kunne tage fra naturen hvad man havde behov. Sådan er det ikke i dag, men alle har ret til et arbejde, det er en fundamental menneskerettighed.
Når nogen forhindres i at arbejde pga. politiske, religiøse eller etniske forhold kaldes det berufsverbot. Men at alle har ret til arbejde, medfører ikke ret til uopsigelighed. Hvis en by har to bagere – en god bager og en dårlig bager, og den dårlige bager beslutter at lukke bageriet og i stedet åbner en cykelforretning, så er han ikke blevet forhindret i at udføre et arbejde og han ikke udsat for berufsverbot.
Ligesom bageren der ikke kan levere varen, så har spindoktor Henrik Gade Jensen også valgt at trække sig. Men det udelukker ikke, at han kan få arbejde andre steder. Hr. Jensen er hverken udsat for menneskeofring, menneskejagt eller berufsverbot, der er åbenbart ingen grænser for klynkeri fra den yderste højrefløj og fra hr. Jensens selvvalgte martyrium.

Klaus Eriksen
Vissenbjerg

Læseller genlæs
*Tak til Osama Al-Erhayem for hans klare, vidende og personlige indlæg i avisen den 1. december om Danmarks manglende juridiske grundlag for militær deltagelse i Irak-krigen. Avisens holdere bør læse eller genlæse indlægget. Det samme gælder Udenrigsministeriet og -ministeren.
Den – i næsten alle henseender – mest skelsættende politiske beslutning i 2003 var, at Danmark som det eneste europæiske land (bortset fra England) deltog aktivt militært i krigen fra begyndelsen i marts – uden et fuldgyldigt FN- og folkeretligt grundlag, hvortil kommer, at beslutningen også kan anfægtes juridisk i henseende til national dansk ret (Grundloven, forsvarsloven mv.).
Hele sagen viser – udover aktuelt Irak, dets brutale styre, krigen og hvad der måtte følge – at vi har brug for at nytænke bestemmelserne i grundloven, i forsvarsloven og i parlamentarisk praksis om, hvordan Danmark kan og bør træffe afgørelser om indsættelse af mandskabsstyrker i krige og besættelser. En måske amputeret (’hårdt tilskåret’) høring i et udvalg i Folketinget gør det ikke alene.
 
Peter Arnborg
jurist, ekstern lektor, Kbh. Univ.

Dokumentation eller dementi
*I David Trads’ ’Højrefløjens villige presse’ (Information d. 2.12) kan man læse, at undertegnede bistår Jyllands-Posten med at køre endeløse »serier om indvandringens skadevirkninger«. Videre står der, at jeg – samt en række andre udmærkede mennesker – ikke bliver tilfreds »så længe der stadig er en eneste muslimsk indvandrer tilbage«.
Kunne Trads venligst oplyse læserne og mig om, hvornår jeg har udtalt mig negativt om indvandrere eller muslimer. Det har jeg nemlig aldrig. Tværtimod. Hvorfor skriver han det så? Hvis han ikke dokumenterer det, regner jeg med, at han dementerer det.
Og så er det da morsomt at se, hvor lille højrefløjen er i Danmark. Jeg får den til ifølge Trads at bestå af tolv mænd, hvis man tager Ralf Pittelkow med. Tænk at så få små ånder har så megen magt over så mange kloge venstreintellektuelle. 
 
Hans Hauge
Århus N

KL og Specialundervisning
*Samrådet af Specialskoler for børn med autisme har skrevet til Strukturkommissionen, at de er bekymrede ved udsigten til, at kommunerne efter en kommunalreform skal overtage det fulde ansvar for den vidtgående specialundervisning i folkeskolen. Det sker med henvisning til, at selv meget store kommuner er for små til at drive specialskoler. Jeg vil godt imødegå samrådets bekymring. Kommunerne udfører allerede i dag cirka halvdelen af al den vidtgående specialundervisning, som amterne har ansvaret for. Det sker ved, at amterne betaler kommunerne penge for at udføre opgaven. Det har givet dårlige eksempler på kassetænkning mellem amt og kommune. En kassetænkning, som er gået ud over børnene og deres forældre.
Der er ingen, der siger, at alle kommuner skal udføre alle specialundervisningsopgaver. I dag er der f.eks. kun én døv-blinde skole i landet, og sådan vil det også være fremover. Jeg kan sagtens se for mig, at flere kommuner går sammen om at drive en specialskole, eller at staten eller private driver nogle højt specialiserede institutioner, som kommunerne køber sig ind hos.
Det væsentlige er, at det faglige og økonomiske ansvar for hele folkeskoleopgaven samles hos én myndighed, så vi kan undgå, at borgerne kommer i klemme mellem forskellige myndigheder.

Ejgil W. Rasmussen (V)
borgmester, formand for KL

Radikalt angrebpå lejerne
*Når huslejerne i byfornyede ejendomme fremover stiger voldsomt, og når antallet af ejendomme, der i det hele taget bliver byfornyet, vil falde, skyldes det regeringens og Det Radikale Venstres aftale om en byfornyelsesreform.
Den vil entydigt ramme lejerne, der enten må leve med forældede boliger eller tårnhøje huslejer.
Byfornyelsen får efter to års voldsomme beskæringer endnu et tryk nedad, så det bliver endnu sværere at få moderniseret de mere end 100.000 boliger, der stadig mangler de meste nødvendige moderne fornødenheder som eget bad og toilet, ordentlig isolering og centralvarme mv. Reformen betyder også, at lejernes indflydelse på byfornyelsen forsvinder, og at det bliver muligt at opkræve langt større huslejer.
Så alt i alt betyder reformen mindre byfornyelse, højere huslejer og ingen indflydelse. De lejere, der ikke sætter pris på det, kan jo sende en venlig tanke til de Radikale.

Michael Hovmand
MF (SF)

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritiske, seriøse og troværdige.

Se om du er enig – første måned er gratis

Klik her

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu