Læsetid: 4 min.

Når anklageren bliver historiefortæller

I Danmark frifindes omkring 10 pct. af alle tiltalte i straffesager. Det er et rasende lavt antal frifindelser, der adskiller sig markant fra andre EU-lande, hvor op i mod 50 pct. frifindes. Men hvorfor virker den 'den danske straffemodel' så godt - eller gør den?
Den store tillid fra befolkningens side har gjort det muligt for politiet og anklagemyndigheden at arbejde tæt sammen omkring opklaring af forbrydelser. Men er det nu også en fordel?

Den store tillid fra befolkningens side har gjort det muligt for politiet og anklagemyndigheden at arbejde tæt sammen omkring opklaring af forbrydelser. Men er det nu også en fordel?

Uffe Weng

Debat
6. januar 2009

De straffeprocessuelle regler er lavet for at kunne gøre noget ved overtrædelser af straffeloven samt for at beskytte individet i forhold til statsmagten. Det er afgørende, at man både kan straffe individer, der overtræder straffeloven, og samtidig - hvilket er mindst ligeså vigtigt - kan beskytte de selvsamme individer mod tvivl og unødig overlast under deres rettergang. Straffeprocessens regler har afgørende betydning i et demokratisk samfund. Det er i høj grad disse regler, der gør det muligt at proklamere Danmark som retsstat, hvor individer der sigtes og senere tiltales for en overtrædelse i straffeloven har rettigheder, og hvor der stilles store krav for at kunne blive dømt skyldig

Tilliden til systemet

De danske domstole, anklagemyndighed og politi nyder stor tillid hos den danske befolkning, for Danmark er det land i Europa, som har den højeste tiltro til, at disse myndigheder udfører deres arbejde med høj troværdighed og etisk standard.

Den store troværdighed i befolkningen har gjort det muligt for politiet og anklagemyndigheden at arbejde tæt sammen omkring opklaring af forbrydelser. Der er simpelthen tale om et godt samarbejde. Fortæller man det til en anden EU-borger, så tror de man bor i en bananrepublik. I de fleste andre EU-lande er der en grundlovssikret og adskilt proces for politiets og anklagemyndighedens arbejde. Det er således én myndighed, politiet, der står for at indsamle beviser, og en anden myndighed, anklagemyndigheden, der har til opgave at se, om beviserne holder i retten, og om der kan rejes tiltale. I Danmark har man en mere pragmatisk tilgang, hvor politi og anklagemyndighed sidder de samme bygninger og kan tale lidt om sagen under efterforskningen. Det er tale om et tillidsmæssigt og tidsbesparende grundlag for samarbejde. Et samarbejde, der tilsyneladende virker så godt, at over 90 pct. af alle rejste tiltaler fører til domfældelse.

Men der er måske slet ingen grund til fortvivlelse, for i Danmark har anklagemyndigheden et såkaldt objektivitetsprincip. Det er et princip, der sikrer, at enhver tiltale, der rejses, også skal kunne føre til domfældelse. Dette princip udgør en slags retssikkerhedsgaranti, som sikrer, at uskyldige mennesker ikke bliver dømt, og at de sager, hvor der er stor tvivl, aldrig kommer for en domstol. Omvendt sender det også et ganske tydeligt signal til domstolene om, at såfremt der er rejst tiltale, så må den pågældende også være skyldig - anklagemyndigheden har jo lavet førstesorteringen.

Ekstremt perspektiv

I andre europæiske lande lader denne pragmatiske tilgang sig ikke gøre. Her nærer man ikke den samme tillid til anklagemyndighed, politi, eller for den sags skyld dommere. Der er således skabt minutiøse og meget strenge regler for, hvorledes skyldsspørgsmålet skal afgøres. Såfremt der er de mindste uoverensstemmelser, overlades intet til pragmatisme, men sagen må afvises eller gå om.

Strategi og taktik

Disse regler kan fra et dansk perspektiv synes ekstreme, men sammenlignet med næsten alle andre vestligt inspirerede retstraditioner er det os, der fra et europæisk perspektiv synes ekstreme

I disse år oplever de danske domstole en stigende kompleksitet i de enkelte straffesager. Der er kommet flere østeuropæiske kriminelle, organiserede forbrydernetværk på tværs af landegrænser og flere nye former for teknologi hos forbryderne. Det gør det ofte langt mere vanskeligt for dommere og lægdommere at gennemskue sagens faktum, og der må derfor ofte hentes hjælp udefra i form af eksperter. Den stigende kompleksitet i straffesager har skabt plads for nye metoder til at formidle. Ifølge retoriker Janus Beyer bliver retorisk og psykologisk teori brugt stadig mere i danske straffesager. Dette sker, fordi sagerne er mere komplekse og ofte afgøres af lægdommere, der er helt almindelige danskere udvalgt til at bedømme en straffesag. De skal have tingene forklaret mere indgående end de juridiske dommere, og det betyder ifølge Janus Beyer, at anklageren i den pågældende straffesag skal lave en strategi og taktik for, hvorledes hans pointer i sagen skal eksekveres, og hvordan forbrydelsen skal italesættes.

I langt den overvejende del af andre EU-lande, hvor der er langt flere restriktioner for, hvad anklageren må og ikke må, synes denne form for historiefortælling stærkt betænkelig. Det er ydermere kendt praksis, at lægdommere, der medvirker i straffesager, under ingen omstændigheder må blive præsenteret for irrelevante oplysninger fra anklageren.

Grænselandet

Disse regler omfatter blandt andet, at lægdommere ikke må få kendskab til tiltaltes tidligere straffe og personlige forhold som sådan. I forlængelses heraf er den anklagende myndighed ikke underlagt noget objektivitetsprincip, hvorfor der er en større usikkerhed omkring skyldsspørgsmålet, hvor 50% frifindes. Der er så at sige en indbygget skepsis i systemet, så både politi, anklagemyndighed og domstole er underlagt strenge regler.

Tilbage til udgangspunktet: Hvorfor virker den danske model så godt, at vi har Europas laveste frifindelsesprocent i straffesager? Det er måske netop det, som kommentaren her lidt dristigt stiller sig tvivlende overfor. For i grænselandet mellem en høj tillid fra befolkningen og en stigende kompleksitet i straffesager, der tvinger den mødende anklager til en 'skæring' af sagerne, så de bliver forståelige, kan retssikkerheden sættes i skak. For det er måske et skråplan at give anklager mulighed for at vinkle og tilpasse, så der kan tegnes et "opfundet" billede af tiltalte?

Det er de formelle regler med til at ophæve. De fjerner enhver tvivl om objektivitet hos anklager og politi og lader i stedet strenge regler bestemme, hvad anklager må og ikke må, når forbrydelsens historie skal fortælles.

Lasse Laursen læser jura på Københavns Universitet som et led i sin cand.scient.soc. uddannelse i politisk kommunikation og ledelse ved Copenhagen Business School

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det kan forklares ganske kort :
I Danmark har vi Anklagemyndigheden til at frikende de store forbrydere og Domstolene til at dømme de små . Når dette kombineres med det faktum at over 80% af alle domfældelser sker på tiltaltes egen forklaring kan det jo ikke undre at frikendelses-procenten er relativt lav .

Heinrich R. Jørgensen

Interessant artikel.

Danmark har vistnok Europæisk rekord i antal varetægtsfængslede ifht. antal af dømte fængslede, hvilket basalt set må være et udtryk for at politiet er langsommelige til at fremskaffe de fornødne beviser.

Kombineres disse to brikker, tegner der sig måske et billede af politi, anklagemyndighed og domstole, der er langt fra så effektive og kvalificerede som vi alle håber på er tilfældet?

Chris David Bonde Henriksen

Efter næsten 3 år som domsmand ved Københavns Byret, kan jeg ikke genkende det billede Lasse Laursen tegner. Men han er selvfølgelig heller ikke belastet af praktisk erfaring.

Noget andet er at der ikke synes at være en fornuftig sammenhæng mellem lovovertrædelse og straflængde. Jeg har svært ved at plædere for 3 månder mere eller mindre i spjældet, når tiltalte er et socialt deklasseret individid med eller uden misbrugsprofil.

Hver tur bag lås og slå trækker bare Brian eller Muhammed en tak længre ned. Og idéen om "resocialisering" er illusorisk.

Hvis en strafafsoner virkelig lykkes i at undgå at havne bag tremmerne igen, er det nærmest et mirakel.

Vi bliver pinedød nødt til at nytænke hele vores straffesystem. Som det fungerer nu er der tale om i mere eller mindre grad at recirkulere de samme sølle individer. For så sluttelig at tildele dem førtidspension (de, som er heldige).

Det er en dyr og dårlig politik. Ikke bare for ofrene, men for hele det danske samfund.

@Peter Olsen

Det er da vist en lettere omskrivning af Carl Madsen:
I byretten dømmes de små, og i landsretten frikendes de store.

@ Stig Larsen
Nej, det er en udvidelse af salig Carl Madsens
gamle sandhed som vi lige så bevist endnu engang da en flok voldelige betjente blev frikendt fordi en retsmediciner pludselig kom i tanke om at det nok ikke var knippelslag .. udvidelsens sandhed bevises for eksempel af sagen om en betjent der tog kvælergreb på en, i øvrigt uregelmæssigt, anholdt person og bragte ham i overhængende livsfare .
Af de seks betjente der erkender at have været tilstede kan ingen af dem huske hvem det var der gjorde det .. Det accepteres bare af Anklagemyndigheden ! De betjente burde indsættes i arresten indtil de har genvundet hukommelsen og derefter fyres og tilkendes
førtidspension pga demens .

@ Chris Henriksen
Hvis resocialisering er en illusion må man da spørge sig selv hvilket anerkendelsesværdigt
formål det så tjener at sætte en stor del af klientellet i fængsel .. specielt i en tid da politikerene lefler for svinehunden og konstant udvider rekrutterings-grundlaget . I Amerika, som vor Store Krigsleder beundrer så meget, er kriminal-økonomerne tilsyneladende nået frem til at hvis man konstant har 2% af befolkningen i fængsel og udnytter deres arbejdskraft er det en god forretning der kan skabe masser af respektable følge-jobs, ikke blot til den politiske klasses advokat-afkom ved domstole, politi, anklage-myndighed osv osv , men også "almindelige" jobs . I nogle stater er så mange beskæftiget i fængsels-industrien at det vil have negative effekter på beskæftigelsen hvis kriminaliteten falder .. og så bliver politikere som bekendt ikke genvalgt, hvorfor de skaber endnu flere love der gør alt mellem himmel og jord kriminelt ..

Man skal ikke anlægge en sag med mindre man mener at have ret , kan dokuimentere det og har har en rimelig forventning om et positivt udfald.

På samme måde bør anklagemyndigheden afstå fra at "køre sager" , hvor de på forhånd ved, at beviserne er svage og måske helt utilstrækkelige.( Man skal ikke genere uskyldige mennesker med lange straffesager.)

Man kan sagtens sætte frifindelsesprocenterne op - det kan groft sagt gøres ved at rejse tiltale mod en stribe uskyldige mennesker og så tabe sagerne i retten. Så den procentsammenligneing mellem Danmark og andre lande er aldeles uvederhæftig.

Et system, hvor formelle procedurefejl kan medføre afvisning af belastende beviser er ikke godt - det betyder, at grove forbrydere med procedurekyndige advokater af og til kan slippe for straf. Hvis en person har slået en anden ihjel, så skal han/hun ikke slippe blot fordi nogen glemte at få en dækkende retskendelse til den ransagning , hvor man fandt mordvåbnet o s v.