Læserbrev

Fakta om administrativ udvisning af EU-statsborgere

Debat
22. september 2010

Information omtalte den 15. september de udvisninger, som Udlændingeservice har foretaget i sommer. I artiklen gives der udtryk for, at Udlændingeservices afgørelse er truffet i strid med styrelsens notat om ud- eller afvisning i forbindelse med eventuelle uroligheder under klimakonferencen i december 2009, og at udvisningsafgørelserne ikke lever op til EU-rettens krav om proportionalitet. Det giver mig anledning til kort at ridse op, hvilke retsregler Udlændingeservice træffer afgørelse efter i sådanne sager.

Mulighederne for administrativ ud- og afvisning af EU-statsborgere er reguleret i udlændingeloven, men de skal ses i sammenhæng med EU-retten. Den fri bevægelighed for personer er en af de grundlæggende rettigheder i EF-Traktaten, der giver enhver EU-statsborger ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område. Derfor nyder EU-statsborgere en særlig beskyttelse mod udvisning.

Ikke ændret vurdering

Alligevel kan en medlemsstat nægte en EU-statsborger ret til indrejse og ophold af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed og sundhed. EF-domstolen har med sin praksis fastlagt, at udvisning af en EU-statsborger kun er berettiget, hvis den pågældendes tilstedeværelse eller adfærd udgør en virkelig og tilstrækkeligt alvorlig trussel mod grundlæggende samfundshensyn.

Der skal derfor foretages en proportionalitetsafvejning - en vurdering af forholdets grovhed på den ene side og hensynet til EU-retten på den anden side. Her inddrages f.eks., hvordan en dansk statsborger ville være blevet sanktioneret. Der foretages i alle tilfælde en konkret vurdering af f.eks. arten og grovheden af den strafbare handling, risikoen for gentagelse og den pågældendes forhold i øvrigt.

Det er på denne baggrund, at det er anført i Udlændingeservices notat, at der alene bør ske udvisning af EU-statsborgere, hvis der i det konkrete tilfælde foreligger skærpende omstændigheder. Da styrelsen i juli traf afgørelse om at udvise en række EU-statsborgere af hensyn til den offentlige orden, skyldtes det netop, at der efter styrelsens opfattelse forelå sådanne skærpende omstændigheder, at udvisningerne ikke kunne anses for uproportionale i forhold til grundlæggende EU-rettigheder.

Det er derfor ikke korrekt, når artiklen anfører, at udvisningerne er i strid med styrelsens notat. Det er derfor heller ikke korrekt, når lektor Sten Bønsing antager, at Udlændingeservice har ændret vurdering af muligheden for udvisning af EU-statsborgere.

Udvisningerne ville også have været en mulighed på det tidspunkt, hvor notatet blev skrevet. Noget andet er, at Udlændingeservice ikke på det tidspunkt stod over for konkrete sager af den karakter, som er blevet afgjort i sommer.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det ville være rart at få at vide, hvad de skærpende omstændigheder består i. De pågældende blev udvist for ulovlig camping!

Men måske er den skærpende omstændighed, at der er tale om sigøjnere og ikke tyskere eller hollændere?

Liliane Morriello

Ulovlige udvisninger er kun toppen af isbjerget.
Når man i EUs opholdsbekendtgørelse og EF-traktaten giver mulighed for udvisning af
EU-borgere, så taler man om en risiko der skal være af national betydning. Smittefare, terror, eller undergravende for demokratiet. Dette kan vist ikke siges at være tilfældet med udvisningen af Romaerne.

Danmark med regeringen i spidsen, bryder gang på gang internationale konventioner og aftaler.

Og gang på gang går Danmark enegang med tolkning af internationale aftaler, og i EU's tilfælde, direkte eller inddirekte sætter hindringer i vejen, for EU's måske vigtigste formål, nemlig sikringen af retten til fri bevægelighed, ved at straffe EU borgere og Danske statsborgere, der har opholdt sig i et andet EU land i mere end et år, enten som studerende eller som arbejdende i denne anden EU stat. Ved økonomisk at straffe samme borgere ved hjemkomsten, skulle disse have hjælp behov fra det offentlige ved hjemkomsten. Ligesom man efter en tid i et andet EU land mister sin grundlovssikrede ret til en minimum forsørgelsesydelse, skulle man blive syg og ikke længere være i stand til at stille sin arbejdskraft til rådighed for arbejdsmarket.

Både EU borgere og Danskere med status af EU-borger, spises af med starthjælp eller i værste fald brøkpension når helbredet ikke længere rækker.

Mange Brøkpensionister lever et kummerligt liv, og det er ikke ukendt at se en brøkpensionist, rode gennem offentlige skraldespande for at finde flasker og samle pant. Det kan vi ikke være bekendt.

Fænomenet Brøkpensionister opstår fordi Danmark nægter at anerkende EF-forordning 1408/71 der klart og tydeligt siger at ved tildelingen af en social pension, skal opholds og bopælstider i andre EU-lande regnes med.

Inddirekte bliver dette derfor en hindring for den frie bevægelighed.

Uanset om man mener at de danske optjenings regler er fair eller ej, om man mener at brøkpension er fair og at reglerne tolkes korrekt, så kan det være svært at finde forståelse for, at det kan være fair, at brøkpensionister skal leve af en nedsat ydelse, der i rigtig mange tilfælde betyder en indkomst for brøkpensionisten der ligger under kontanthjælps niveau, eller endda starthjælps niveau!

Der er indenfor lovens rammer mulighed for at yde et supplement til brøkpensionen, men det eneste tilfælde jeg kender til hvor et sådant supplement er blevet givet, er en Herre som fik tilkendt en 6/40 pension, og et supplement op til starthjælp, dette skal han så leve af resten af sit liv, da den brøk der er tilkendt til førtidspensionen, overføres til folkepensionen, når den tid kommer. Et af problemerne er, at man lader det op til den enkelte kommune, at beslutte hvorvidt brøkpensionisten har behov for et supplement og evt. hvor stort dette skal være. Det bliver tilkendt eller afslået ud fra et individuelt skøn i en behovs og trangsvurdering, en meget flydende forskrift, der af kommunen og efter næsten 10 år med en borgerlig regering betyder, at så at sige ingen skønnes at have et behov hvis deres brøkpension er på niveau med starthjælp.

Brøkpensionisterne omfatter 29.000 folke og førtidspensionister, der for hovedpartens vedkommende lever med en indkomst under en hvilken som helst fattigdomsgrænse man kunne finde på at benytte i sin vurdering. At blive tilkendt en brøkpension er en livstidsdom i fattigdom. Det er ikke en midlertidig ydelse men en livslang ydelse. Hvor pensionisten i de allerfleste tilfælde ikke har nogen mulighed for selv at forbedre sin situation.

Med venlig hilsen,

Liliane Morriello

@Jens Andersen

De "skærpende omstændigheder" bestod nok i et politisk behov fra regeringens side for at udvise handlekraft. Hvilket så resulterede i en venlig men bestemt henstilling til US om, at sådanne måtte der helt sikkert foreligge :-)

@ Lars Hansen:
Jeg er desværre bange for, at du har ret... :-(

Men derudover ville det klæde UdlændingeService at nævne de skærpende omstændigheder, når de nu mener, at det er nødvendigt at gå i pressen og forsvare sig.
Vi kan jo så håbe på, at der sidder en journalistisk interesseret journalist på Information, der vil følge op på dette.

Juraen i sagen er rimelig klar - hvis man ikke kan lide resultatet, så er det ene og alene Folketinget , der kan ændre reglerne.

Udvisning af organiserede grupper fra andre lande , der kommer og slår sig ned på tomme byggegrunde, i parker eller tomme huse kan virke som overreaktion, men hvis man ikke siger stop med det samme , så er kommer der pludselig rigtig mange af slagsen.

Det minder på en vis måde lidt som de ulovlige bosættelser i Israel - organiserede grupper rykker ind, og så giver de problemer for omgivelserne..

Måske er det et problem, hvis man entrerer landet som angivelig 'turist' men i virkeligheden vil drive forretning og tjene penge og skabe indkomst på forskellig vis. Bare en tanke. Jeg går ud fra, de ikke har tilmeldt sig Arbejdsformidlingen efter deres ankomst, men indsamler penge på anden vis, da de efter sigende ikke har kontante midler på sig til at brødføde sig under opholdet i DK.

Henrik Eismark

Hvem har sagt dig at de ikke havde kontante midler?

I øvrigt må EU borgere ikke afkræves oplysninger om midler ved indrejsen.

Liliane Morriello

Folketinget kan ikke ændre reglerne, da romaerne er beskyttet af EU lovgivningen, men problemet er at politikerne ikke er villige til at følge EUs regler i opholdsdirektivet eller på det sociale område.

Jeg synes, Danmark burde se at komme ud af det dysfunktionelle EU hurtigst muligt. Damen fra Luxenburgs medlemsskab af kommissionen har da helt klart varet alt for lang tid. EU fungerer ikke og kommer heller aldrig til det. Det bliver da mere og mere self-evident :(

Liliane Morriello

Hej Roar,

Det kan jeg ikke give dig ret i, EU fungerer udmærket og egentlig også efter hensigten, og jeg tror ikke vi ville have noget ud af at melde os ud, da vi så i stedet vil blive et EØS land, og det er en nødvendighed at vi er det, og der gælder EUs regler også, men vi er så udenfor indflydelse.

Problemet er at politikerne, og ikke bare de Danske, var så forhippede på at få deres navne ned i historiebøgerne at man partout skulle have indlemmet de tidligere diktaturer i østlandene, længe før de var demokratisk modne til det.

Diktaturer har som et fællestræk at korruption former landets politikker. Og er man opvokset med korruption så finder man det en naturlig forudsætning for livet, uanset om man høster korruptionens frugter eller er offer for den.

Det ses stadig i Brasilien, hvor befolkningen trækker på skuldrene og siger, "det kan vi jo ikke gøre noget ved alligevel". Og på trods af at en vis Her Maluf, blev afsløret i at have overført 256 millioner dollars af statens penge til egne bankkonti i Schweiz, og på trods af at han er eftersøgt af interpol. Så stemte befolkningen ham gladeligt ind i parlamentet igen.

Demokrati kan ikke trækkes ned over hovedet på folk, udviklingen af demokrati skal gå stille og roligt, og efter 2 - 3 generationer, begynder en befolkning at blive demokratisk modne.

I østlandene gik man fra diktatur til fuldt demokrati næsten fra den ene dag til den anden.

Og inden man har set sig om er man medlem af EU, der efter generationer med brødkøer må synes som slaraffenland.

Når politikerne i dette slaraffenland så er forhippede på at få deres navne ned i historien, og derfor forcerer den naturlige udvikling, ja så må det gå galt.

Jeg synes helt sikkert at østlandende skulle indlemmes i EU, men det skete alt for tidligt, det skete mens landene stadig var præget af efter-diktaturs-veer. Deri består den store fejl ikke vort medlemskab af EU.

Og bare det at tænke på at forlade EU, på den bekostning det, bringer ikke meget, for hvis vi ikke vil forblive medlemmer af EU, så kan vi lige så godt melde os ud af verdenssamfundet og sætte et 5 meter højt stærkstrømskabel rundt om Danmark.

Mvh

Hans Jørgen Lassen

EU fungerer udmærket! Nej, det ved den søde grød, EU ikke gør.

EU er dybt udemokratisk, tillukket og bureaukratisk.

Danmark har en lov om offentlighed i forvaltningen, EU har fine principper om åbenhed. Realiteten er imidlertid, at EU (kommissionen) for det første ikke overholder sine egne nedskrevne principper, og for det andet forbyder Danmark at overholde sine egne love om offentlighed.

Jeg ved det af erfaring. Jeg har stadig, efter to år, endnu ikke kunnet få udleveret en aldeles harmløs skrivelse fra kommissionen til Danmark, sølle to sider (muligvis kun én).

Liliane Morriello

Jeg kan kun tale ud fra egne erfaringer og indtil videre har jeg ikke oplevet noget af den art. Og det jeg har forventet mig af EU, har EU også levet op til. Det har den danske stat og myndigheder til gengæld ikke.

Men Summa sumarum, selv om vi skulle forlade EU, så ville vi stadig tilslutte os fællesskabet som et EØS land, som reelt betyder at vi stadig er underlagt de samme regler og rettigheder på en række områder, men uden reel indflydelse. Så ved jeg godt hvad jeg foretrækker.

Måske du har båret dig forkert ad i forhold til den aktindsigt du har bedt om. Nu ved jeg ikke hvad det drejer sig om, men du skal spørge på rette sted om rette papirer, og det er ikke usansynligt at det du søger ligger offentligt tilgængeligt på nettet.

Hvis jeg kan hjælpe gør jeg det gerne.

Mvh

Hans Jørgen Lassen

Liliane,

tak for dit venlige tilbud om hjælp. Du virker som et meget sødt menneske.

Det er jeg ikke. Jeg er en hård hund, og ved præcis, hvordan man gør i juridiske sammenhænge.

Nej, jeg har ikke båret mig forkert ad, tværtimod, og dokumentet ligger heller ikke på nettet.

Kommissionen ved en eller anden mindrebegavet kontorchef nedlagde forbud mod, at Miljøministeriet viste mig papiret. Og det rettede de sig efter, hvad de egentlig ikke burde, da dette forbud strider mod dansk lov.

Sagen ligger nu hos ombudsmanden, men er gennem otte måneder blevet obstrueret af ministeriet, da de ikke fremsender de relevante papirer, hvilket de har lovmæssig pligt til. De gør det bare ikke alligevel.

PS. Jeg har faktisk en bachelorgrad i jura.

Hans Jørgen Lassen

Rettelse: ni måneder.

Tiden burde snart være inde til en fødsel.

Liliane Morriello

Hans Jørgen, jeg vil krydse fingre for dig og håber at du får dokumenterne udleveret. De må jo på en eller anden vis være vigtige.

Men nogen syns jo nok der er noget inkriminerende i dem siden de sådan ønsker at holde det skjult.

Det er desværre ikke første gang det sker at myndigheder, og det gælder alle, forsøger at lægge låg på tingene, eller feje det ind under gulvtæppet.

Jeg har selv oplevet det et pa gange med de danske myndigheder.

Hvis det er en sag du tror på, så kæmp videre, med næb og klør :)

Liliane

Hans Jørgen Lassen

Kære Liliane,

der er intet som helst inkrimerende (som du kalder det) i dokumenterne, og det er netop sagens pointe. EU vil holde alt skjult for borgerne og dermed uden for demokratisk kontrol, også ting, der er totalt ligegyldige.

Jeg har slet ikke en sag. Dokumenterne er ikke vigtige.

Jeg skulle til eksamen i EU-ret (og folkeret), hvad man jo skal, når man studerer jura. Og da jeg ud over at være analytiker også er praktiker eller empiriker, tænkte jeg, lad mig nu se, hvordan EU rent faktisk fungerer.

Og da jeg så i avisen, at EU havde sendt en såkaldt åbningsskrivelse vedrørende en mose i Danmark, tænkte jeg: hvordan ser sådan en skrivelse mon ud? Den må jeg da have. Men den kunne jeg ikke få.

Og det var lærerigt.

Én ting er hvad der står i lærebøgerne, en anden den politiske/administrative virkelighed.

Jeg kalder mit foretagende for "aktionsforskning". Det var vist en nordmand, der engang i min grønne ungdom fandt på det udtryk.