Læsetid 3 min.

Grundloven giver ikke udlændinge indfødsret

Institut for Menneskerettigheder er igen politiserende og overser fuldstændig, at Grundloven er blevet revideret siden 1776
28. januar 2011

Vi er nogle stykker, der er trætte af Institut for Menneskerettigheder. Vi oplever alt for ofte, at instituttet bedriver politik i stedet for at beskæftige sig med jura. Og altid politik fra en bestemt side og med et bestemt anliggende.Nej, det er ikke Dansk Folkeparti, der nyder støtte hos institut for Menneskerettigheder. Det er ikke nationens ve og vel, der bekymrer Institut for Menneskerettigheder. Det er ikke grundloven og fædrelandet, der bliver forsvaret af Institut for Menneskerettigheder.

Men det er sådan nærmest det modsatte, for det er altid den politiske korrekthed og den ideologiske venstrefløj, som Institut for Menneskerettigheder støtter. Den borgerlige side af Folketinget har grund til at bede instituttet om at høre op med at bedrive politik for i stedet at holde sig til sin sag, der bør være lov og ret, for vi, der ikke hører til venstrefløjen, er trætte af Institut for Menneskerettigheder samt dets politiske engagement.

'Ingen udlænding'

Loven, min herrer og damer på instituttet! Loven og retten i landet i stedet for den idelige propaganda for venstrefløjens projekter! Lov og ret som anliggendet og opgaven for et juridisk institut!I øjeblikket kan man i Information finde bekræftelse på alle sine grimme mistanker til Institut for Menneskerettigheder. Den forfølgelse af integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, som Enhedslisten og Radikale Venstre bedriver i alliance med journalisterne Dahlin og Geist, finder som en selvfølge støtte hos instituttet. Og når min kun alt for berettigede kritik af den seneste indfødsretslov med samt denne lovs tilsidesættelse af paragraf 44 i grundloven skal søges afvist, hvem henvender Information sig så til?

Ganske rigtigt, så henvender Dahlin og Geist sig til Institut for Menneskerettigheder og søger argumenter for den skete tilsidesættelse af grundlovens paragraf 44. Denne gang er det ikke Jonas Christoffersen, der leverer argumentationen. Denne gang er det Eva Ersbøll, Information søger støtte hos, og Eva Ersbøll kan fortælle, at »FN-konventionen viderefører dansk ret siden 1776, for i enevældens tid kunne børn, når de var født i riget, blive anset 'fuldkommen for indfødte'«.

Ja, den danske enevælde var hele tiden en mild og human regering, som tog sig af de svage i kongens riger og lande, men Eva Ersbølls argument har intet med sagen om paragraf 44 at gøre. Det er rigtigt, at i 1776 blev indfødsretten givet som lov, der havde som princip, at »landets børn skal nyde landets brød«, Men grundloven fra 1849 sagde, at »ingen udlænding kan erholde indfødsret uden ved lov«, og denne kategoriske bestemmelse har ligget i den danske grundlov lige siden som en understregning af, at alene det danske folk ved Folketinget har ret til at tildele udlændinge indfødsret.

En understregning af dansk suverænitet ved sin understregning af Folketingets eneret. Og således noget ganske andet end den enevældige konges generøsitet og mildhed. Naturligvis kan enevældens praksis ikke sætte grundlovens bestemmelse ud af kraft. Naturligvis kan hensynsfuldheden fra 1776 ikke sabotere grundloven af 1849, 1866, 1915 og 1953.

Det hedder »ingen udlænding« i paragraf 44. Der tales ikke om, at 'nogle udlændinge' kan få indfødsret uden om Folketinget. Negationen sætter den absolutte bestemmelse. Folketinget er med paragraf 44 under en fordring. Folketinget har ingen ret til at tilsidesætte denne fordring ved en sentimental erindring om enevældens praksis.

Ikke ekspeditionskontor

Det burde Eva Ersbøll og Institut for Menneskerettigheder og venstrefløjen begribe. Og i hvert fald burde alle de nævnte begribe, at en ude fra kommende instans, en FN-konvention, kan aldrig nogen sinde have ret til at tilsidesætte grundlovens krav om at være enebestemmende vedrørende indfødsret i Danmark.Hertil svarer Eva Ersbøll, at når det er Folketinget, der i 1977 har underskrevet FN-konventionen om begrænsning af statsløshed, så har Folketinget dermed givet sig selv ret til at tilsidesætte grundloven til fordel for FN-konventionen. »Folketinget har bundet sig til konventionen, fordi det ønsker at binde sig til konventionen,« siger hun.

Nej, Folketinget har ikke ret til at reducere sig selv til et ekspeditionskontor for FN. Folketinget er bundet absolut og ubetinget til grundloven. Det burde en jurist vide. Det bør et institut for menneskerettigheder fatte.

Hverken den politiske venstrefløj eller det politiserende Institut for Menneskerettigheder har adkomst til at tilsidesætte grundlovens paragraf 44 for i stedet at lade en FN-konvention være loven i landet, og for at slå dette fast stiller Dansk Folkeparti nu forslag om, at Danmark opsiger FN-konventionen.

Vi håber, at dette vil bidrage til at klare forstanden hos både politikere, institut-jurister og journalister.

Søren Karup er medlem af Folketingen for Dansk Folkeparti

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Du kan godt slippe for annoncerne på information.dk

Det koster 20 kr. pr. måned

Køb

Er du abonnent? Så slipper du allerede for annoncer. Log ind her

Forsiden lige nu

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Tom W. Petersen
Tom W. Petersen

Den 19. ds. fik jeg skrevet, at "Krarup er en skarpt tænkende og meget intelligent polemiker.
Det sørgelige er, at han bruger sin store begavelse så fuldstændig og uhyggeligt forkert.
Og ikke mindst i dyb uoverensstemmelse med sin herre og mester, Jesus."
Jeg må nu tage den første sætning i mig igen.

Brugerbillede for Søren Kristensen
Søren Kristensen

Hvis Søren Krarup finder det nødvendigt at Danmark melder sig ud af FN-konventionen, for at få konsistens i juraen, erkender han jo at der er tale om en forpligtigelse der i hvert fald p.t. trumfer Grundloven. Så langt så godt - og godt, at der ikke er så længe til at vi alligevel skal i stemmeboksen, så vi kan få diskussionen lagt død og komme videre med, for nationen, vigtigere anliggender.

Brugerbillede for Steen Sohn

Søren Krarup er modstander af Institut for Menneskerettigheder, ja han er mere end det – han er modstander af menneskerettigheder, i hvert fald vil han ikke have dem indført i Grundloven.

Han skoser venstrefløjen for at ønske menneskerettigheder indført i Grundloven: ” … den politiske venstrefløj [har] i mange år talt nedsættende om vores grundlov, for - siger venstrefløjen - der er alt for få menneskerettigheder i den.” (Kronik i Jyllands-Posten, 29. oktober 2008)

Og det er selvfølgelig derfor han slår så hårdt på, at udlændinge ikke bare sådan uden videre kan få indfødsret.
Menneskerettigheder er den kristne stridsmand en vederstyggelighed.

Brugerbillede for Per Jongberg

Emeritussens herre og mester har da vist aldrig været Jesus. Da han var aktiv i kirkens tjeneste var herren og mesteren ministeren (eller var det Statsoverhovedet ... husker det ikke).

Manden har teologisk embedseksamen og han er så vidt jeg ved ordineret som præst efter en videreuddannelse ved et eller andet pastoralseminarium.

At manden skulle have et kristent sindelag ... i overensstemmelse med fortællingerne om Jesus, kan jeg umuligt tro. Der kræves ikke dokumentation (?) af et kristent sindelag for at blive ordineret til præst ... så vidt jeg ved.

Brugerbillede for Ole Falstoft

»ingen udlænding kan erholde indfødsret uden ved lov«,
Mon ikke der her tænkes på personer født i udlandet og netop ikke på børn født i Dk af udlændinge? Ellers vil de to lovtekster være i modstrid med hinnanden.
Når men uanset hvad er mandens argumentation syg: Lov er lov og må ikke kritiseres.
Undskyld Krarup men i et demokratisk samfund må og skal lovene til stadighed have et kritisk eftersyn. Lever de op til de principper vi ønsker at følge i vores samfund eller ej?

Brugerbillede for Bo Klindt Poulsen
Bo Klindt Poulsen

Krarup:
"den danske enevælde var hele tiden en mild og human regering, som tog sig af de svage i kongens riger og lande"

Hold da op! Hvad har han røget? Hvilken historiebog har han læst? Hvem fortsætter med at tale om hans påståede intellekt?

Men ok, det er selvfølgelig også manden, der udnævnte Estrup til at være en hædersmand...

Brugerbillede for Hans Christian Holdt
Hans Christian Holdt

Kære Søren Krarup

Du læser nok ikke dette, men alligevel: FN's konvention af 30. august 1961 om begrænsning af statsløshed er tiltrådt af Danmark ved kongelig resolution af 6. juni 1977, og efter at Folketinget den 22. april 1977 havde meddelt sit samtykke dertil. Se: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=83705

Folketinget har således været involveret i beslutningen om at påtage sig den folkeretlige forpligtelse, der består i at påtage sig at ville overholde konventionens bestemmelser.

Du kan så påstå, at ratifikationen er grundlovsstridig - men det kommer du næppe langt med.

Brugerbillede for Hans Christian Holdt
Hans Christian Holdt

@ Ole Falstoft

En udlænding er en person, der ikke har dansk statsborgerskab (indfødsret). Grundloven lægger ingen som helst vægt på, hvor man er født.

Brugerbillede for Per Diepgen

Antiautoriten taler.

Væk med historien fra 1776, væk med blasfemibestemmelser, væk med folkeretten, væk med menneskerettighederne, væk med pædagoger og jurister. Vi er vi.
Det må siges at være kulturradikalisme anno 2011 i betydningen af lov og ordens systemskifte - væk med inkvisitionskommissionen af 1776, væk med trykkefrihedsselskabet af 1848, væk med blasfemiparagraffen fra 1938 og ind med blasfemi mod muslimer. Befriende.

Som Dansk Folkeparti skrev i 1941 (FM Sv.E.Johansen): "Opgaven er klar for os alle, vi skal vinde vort Folk for et dybtgaaende Systemskifte, for en politisk, økonomisk og moralsk Genrejsning."

Den indfødte har talt.

Brugerbillede for Steen Erik  Blumensaat
Steen Erik Blumensaat

Sidste år åbnedes der nye asylcentre hele tiden, aldrig har der været så mange der har fået statsborgerskab, .
Taber Søren og hans fæller har ikke magtet at stoppe udviklingen, 16 års hystorisk råben gav intet resultat.
Søren er nu en del af taberbanden i den borgelige lejr.

600 milliarder har de lånt for at betale deres gæld på 200 milliarder. tabere for lånte penge.

Brugerbillede for Tom Paamand

Krarup får nok aldrig klaret forstanden. Manden har naturligvis helt ret i, at Grundlovens ord er at "Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov". At Folketinget netop ved lov har givet en flok danskfødte udlændinge indfødsret burde have dæmpet hans amokløb en anelse, uanset om FN er blandet ind et sted i begrundelserne.

Logikken halter også, da Grundloven ingen nærmere definition har af begrebet udlænding. Det blev diskuteret en del i 1849, hvor man blandt andet nedstemte Grundtvigs forslag om mere præcist at skrive "Ingen Tydsker eller anden Udlænding ...". I dag ville Krarup naturligvis have foreslået "Muslim" her.

Scavenius bemærkede, at "Imidlertid er der dog et Spørgsmaal, som man kunde gjøre, nemlig naar En er født af udenlandske Forældre her i Landet, om han ene derved bliver at betragte som Indlænding, eller om han skal vedblive at betragtes som Udlænding, indtil han ved Lov faaer Indfødsret. Dette synes at maatte være uvist, indtil det nøiere bliver bestemt ..."

Og længere kan jeg ikke læse i referatet, at man nåede her. Så Grundlovens ord er klare, men Krarups hovedpointe om hvorvidt danskfødte børn af udenlandske forældre selv fuldt er at betragte som udlændinge, er ubesvarede i Grundloven. Forøvrigt var Grundtvig inde på spørgsmålet med sit forslag om "Ingen kan have Arveret til Danmarks Throne, uden at være dansk født og opdraget", der blev massivt forkastet.

Brugerbillede for Thor Hansen

Før man kan tage Søren Krarups modbydelige ævl alvorligt, kunne det da være rart om manden havde nosser til at få undersøgt om Danmarks engagement i Irak krigen var i strid med grundloven.

Det har han selvfølgelig ikke, og det må jo være fordi han ikke er af den holdning at loven er lige for alle.
Ytringsfriheden skal jo heller ikke gælde for alle hvis man spørger mor Pia.

Fy for helvede en gang slesk hykleri.

Brugerbillede for Lars Dahl

Krarup er med i mine aftenbønner. Men jeg beder ikke til at han kommer i himlen, selvom jeg beder til at rejsen begynder snarest muligt.

Brugerbillede for odd bjertnes

'De Indfødtes rettigheder' ..... det er altså ikke mere nostalgisk som 'venstrefløjs-sag' end at jeg selv kan huske det...
.... men Tintin havde vel ret i Congo. Det er sådan de er !

Det her Krarupske - princip, at man naturligvis har statsborgerskab i det land man er født i - er der altså ikke meget at beklikke ved. Det kniber også - ateister kommer slæbende med Jesus i deres argumentationer etc... hvilket jo tangerer det komiske.
Nu mangler vi bare at Krarup inddrager Marx.

Beklikkningen - lige pt så på baggrund af at der endelig er kommet ansigter på statsløses herfødte børn, bør forbeholdes dette princips udhulning.
'Uenighed med Krarup'-pr. automatpilot fører ingen fornuftige steder hen. Det gør ingen sådan total-negationel positionering.

Kritikkens mål, som man skal finde en fælles diskurs med Krarup mod, er naturligvis netop de 'rettigheder' som forhindrer Danmark i at yde den elementæreste humanitet : automatisk borgerskab til herfødte.
Rettigheder der har at gøre med 'sammenføringer'. man skal ikke kunne spekulere på hele slægters og klaners vegne i at afslutte sin graviditet med hånden på en grænsesten.

Så langt er der udmærket kød på Krarups problemstilling.

Diskussionen om rimeligheden i, at DK af alle lande i verden giver den som 'ekstremt artige Verner' på samme konventionsområder - rimeligheden kortsigtet - og hvor længe .... er en anden. På et andet tidspunkt.

Når vi er blevet klare på en enighed om den naturgivne indfødsrets rimelighed.

Brugerbillede for Niels  Mosbak

Vi er nogle stykker, der er trætte af Dans Folkeparti
Vi oplever alt for ofte, at partiet bedriver hetz i stedet for at beskæftige sig med politik. Og altid hetz mod en bestemt minoritet og med et bestemt anliggende.

Og der er en til vished begrundet mistanke om, at folketingsmedlemmerne hos Dansk Folkeparti ikke har læst den grundlov, de alle har skrevet under på at ville holde.
Og hvis de har læst den, efterlader det så spørgsmålet - er det fordi de ikke kan forstå den, eller er det fordi de ikke vil forstå den.

Læs evt. selv § 19 stk.1, hvortil folketinget netop i 1977 gav samtykke og derved fraskrev sig retten til i disse særlige tilfælde, der udgør nogle få om året, at tildele dem statsborgerskab ved lov.

Men stil da endelig et beslutningsforslag og lid et nederlag, smålighed har tilsyneladende ingen grænser.

Brugerbillede for Kamal  Ahmane

Jeg er udlænding og har - efter at have bestået indfødsretsprøven med 39 rigtige svar ud af 40 – sendt min ansøgning om statsborgerskab. Jeg vil tage imod det med kyshånd. Jeg vil elske Danmark indtil jeg opgiver min ånd. DF malede en spirende skamplet i Danmarks humanitære sjæl. Rundt om os genlød kneveren af deres sejrsrus, hurraråbene og fordækte smil. Men der er ingen synderlig grund til at bekymre mig, jeg lader bare deres nonchalance gå; jeg passer min dont, og her vil jeg altid stå med knejsende hoved. Jeg skriver om ”mig” på et sprog der fører mig til ”dig”. Et sprog, som mine ord tit vælger, og med lette skridt, gelejder mine tanker og hjælper mig med at gebærde mig i et virvar af såkaldte ”gedigne” danske "værdier". Det er ligesom en labyrint, hvor ”dig” og ”mig” har svært ved at mødes i en symbiose og harmoni for at smelte sammen. Så lad os - mens vi venter - nyde tanken om en drøm og dets glimt af kærlighed og broderskab.

MIT NYE FÆDRELAND

Danmark er et yndigt land
Uanset hvor man bor,
På Fyn, Bornholm, Sjælland eller i Jylland,
Er livets glæde bare så stor.
Et land som en dag bliver mit,
Hvor markerne står i fuldt flor,
Og de brun-plettede køer græsser frit
Under det smældende Dannebrog.
Der er mange dejlige parker,
Hvor man kan indånde den friske luft,
Eller beskue de farverige blomster,
Der sender deres fine duft.
Om sommeren er dagene varme,
Når solen kommer frem og skinner.
Man kan tage til de skønne hvide strande
For at nyde livet med familien eller venner.
Man møder mennesker hid og did
I vinterens dejlige juletid
Denne stund erindrer man bedst
Når familien samles til den hellige fest
Danmark er et land, hvor et menneske føler sig trygt
Det siger jeg højt og stolt
Men alligevel er der fremmedfrygt
Dette efterlader mit hjerte koldt.

In min digtsamling ”Bindeled”
http://kamal-ahmane.blogspot.com/p/udgivelser-pa-dansk.html

Brugerbillede for Toke Ernstsen
Toke Ernstsen

Intelligens har aldrig naturligt hængt sammen med moral, etik og medmenneskelighed. Ingen vil vel kalde Stalin og Hitler for uintelligente? Så den intelligente er så dejligt befriet for at skulle forholde sig til disse forplumrende elementer, men kan nøjes med at lade sit skarpe vid lyse i lige hvilken retning han eller hun lyster. Uanset omkostningerne for andre.

Begavelse hører derimod sammen med fx moral og etik, er uløseligt forbundet med, ja, næsten udspringer af humanismen, og bærer derfor også visdommens element i sig. Det afføder naturlig respekt for den begavede, i modsætning til den rene intelligens klovnerier, der i dette tilfælde er ligeså komiske som de er tragiske. Tragisk når et stort intellekt er åndeligt formørket.

Glistrup var det, og nu Krarup og Langballe. Nogle herlige, men heldigvis også ganske transparente, "fjollehoveder", som uden tvivl ville have gjort det godt i narrens rolle ved et stort hof i gamle dage.

Derfor tåler vi dem også, i erkendelse af, at der absolut ingen fare er for, at de nogensinde får magt, som de har agt. Og heldigvis for det da!

Brugerbillede for Steen Erik  Blumensaat
Steen Erik Blumensaat

Taber Søren og dansk Frelserparti støttede krigen i Irak, resultat 4 millioner flygtninge.
Taber Søren og dansk Frelserparti er afhængie af flygtninge uden flygtninge har de ingen dagsorden.
Hvor er deres økoniske plan .
Alle andre har fremvist deres økonomiske ´plan, men ikke dansk Frelserparti.

Brugerbillede for Per Møller

DF er et interessant fænomen: midlerne kender vi: hetz mod fremmede primært tilhørende den islamiske trosretning. Men hvad er deres mål?
Deres forgængere ville tusindårsriget, men DF søger vel ikke verdensherredømme?
Er det bare moralsk "renhed"?
Men man må da håbe at deres krampagtige forsøg på at lægge fremmede og nødlidende for had snart vil koste dem partiets eksistens

Brugerbillede for Tom Paamand

Jeg kan anbefale andre at læse med i kilderne fra 1849, der er fuldt søgbare på nettet. Selv ved ny læsning har jeg forventeligt svært ved at følge Krarup. Som Institut for Menneskerettigheder meget naturligt påpeger, er Grundloven fra 1949 i vid udstrækning blot en videreførsel af eksisterende love og regler.

Grundlovens primære funktion var at tage magten fra den enevældige konge, og det er som hovedregel i det lys, at paragrafferne skal læses. Så når "Ingen Udlænding kan herefter erholde Indfødsret uden ved Lov" var begrundelserne ikke at skabe nye regler for at holde udlændinge ude, men at tage magt fra konge og embedsværk, og overdrage denne magt til folkestyret.

Som ordføreren Krieger sagde i 1849: "Vi have nemlig fortiden en dansk Indfødsret, og den, der derefter ikke er indfødsberettiget, er efter den omhandlede § 46 en Udlænding. Bemeldte § 46 har altsaa den Betydning, at for Fremtiden skal Ingen kunne naturaliseres ved en kongelig Bevilling, hvorimod der maa en Lovhjemmel til for at erholde en saadan Naturalisation."

Bemærk at det ingen steder i debatten defineres hvad en udlænding er. Der er altså gode argumenter for Instituttets kongelige tolkning om danskfødte børn af udlændinge. Krarup kan så have politiske holdninger om at lukke grænser af, men jeg kan ikke i lovforarbejdet finde ret meget, der taler for en sådan tolkning - så han bør holde Grundloven ude af sin argumentation.

Brugerbillede for Steen Erik  Blumensaat
Steen Erik Blumensaat

Vi er alle født af en kvinde, og vi skal alle dø.

I forvisningen om således at eje den fuldkomme åbenbaring om den rette levevis og livsform udfolder dansk Frelserparti, som sætter skel mellem det hellige gudsfolk og den øvrige verden.

Brugerbillede for Per Diepgen

Fædrelandsdriften og indfødsretten har altid kæmpet om ejendomsrettem. enevælde såvel som demokrati. Om Cæcilienat 22.november 1286 sang man siden i en af Marsk Stig-viserne:

"Der er så mange i Danemark,
som alle vil herrer være,
de ride dennem til Ribe
og lod dennem klæde skære.
Nu stander landet i våde."

Og endnu mens de gamle huskede rigsmarsken, sang man på markederne visen om morderen Niels Ebbesen, der 1.april 1340 vog den kullede greve, dvs. nord for Kongeaaen, syd for begræd man i en ballade Grev Gert, som dog ejede landet.
Sådan skifter fædrelandskærlighjeden, at arve er kongeligt, men hvem ejer egentlig samfundets "værdier"?

Brugerbillede for Peer Aagaard

DF's såkaldte værdikamp er slet og ret partiets kamp for retten til at svine dem til, som DF'ere ikke kan lide uden at det skal have nogen konsekvenser.

I Krarups tilfælde er de ækle holdninger tillige pakket omhyggeligt ind i pseudo-intellektuelle vendinger, men det ændrer ikke ved deres indhold af dyb intolerance, racisme og pøbelagtig selvfedhed.

Hvorfor er det i grunden at medierne gider lægge spalteplads til den form for ekstremisme?

Brugerbillede for Palle Jakobsen
Palle Jakobsen

Til dem der i debatten kritisere DF, i stedet for at gå efter hovedepersonen, nemlig Kraup; husk at DF har 25 mandater, så et eller andet politisk arbejde må de kan. Iflg de demokratiske vælgere der er her i landet..(PS:Jeg har ikke stemt på dem, men acceptere dem i tinge) Kraups udtaleser må stå for egen regning.

Brugerbillede for None None

Selvfølgelig er den modernet nationalsocialisme træt af Institut for Menneskerettigheder. Det ville jo bare være så meget mere praktisk hvis alle de der forbistret kritiske stemmer forstummede... Det kommer aldrig til at ske og DF's kronede dage er ved at ebbe ud...

Gid information ville lade være med at give en mand ,der er uddannet præst og fuldkommen har forladt kristendommens tankesæt til fordel for DF's modernet nationalsocialisme, spalteplads til at brokke sig over at Institut for Menneskerettigheder gør deres job.

Hvor det bare for tragikomisk at en sådan Sith Lord Discipel skal have lov at forsøge med sine forfærdelige mind tricks her på en ellers så fin avis som Information. vig bort med dine fjendtlige holdninger mod Institut for Menneskerettigheder, vig bort med ideen om at du bare kan henvise til grundloven og så kan vi ellers være ligeglade med FN og menneskerettigheder.

Vig i det hele taget så langt borten at Danmark og de ægte danskere ikke skal lytte til mere kritik af Institut for Menneskerettigheder.

Brugerbillede for Per Diepgen

Den sande løgn.

En uudryddelig hemsko i debatten er blevet en uoverstigelig mur, nemlig den tilsigtede ukritiske alliance mellem regeringsmagt og historiefremstilling. Historiens fakta fremstilles i overensstemmelse med regeringsmagtens formål, i snart mange år adskillige værker om samarbejdsregeringen under besættelsen, udgivet selv af historikere ganske uden brusel eller almen kritik og fortælles som så i skolerne og udbredes af en ny generation som den skinbarlige sandhed.

I overenstemmelse med sådanne uvaner kunne Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller fortælle de mest horrible løgne om verdens gang med alvorligste følger for samfundet. Måske tror de selv endnu på deres påstande. Og i dag rejser nye generationer af Venstre og Dansk Folkeparti landet rundt for at spinde videre på løgnen. Søren Krarup var allerede som ung eksponent for den indoktrinerende historiefortælling, når han skrev om besættelsen og den gode gæve gavnlige danskers forhold til nazismen, hans kamuflerede diktatur. Så aner man, at Kaj Munks Niels Ebbesen blev billedet på den morder, der myrdede ham selv. Sammen med Søren Krarup søger de martyriets berømmelse..

Brugerbillede for Colin Bradley
Colin Bradley

Jeg har ligeledes hørte efter da jeg læste eller hørte andre - heriblandt hans opponenter - omtale Krarup som værende intellektuelt skarp og en begavelse. Enten har han haft en stresset dag eller også bekræfter dette seneste artikel den mistank jeg alligevel ikke helt kunne slippe: at det ikke passer med hans renommé.
Han lægger det ligesom på en fad for os der vil argumentere imod, med en fine citation fra Grundloven som siger ikke hvad han vil have det til at sige, men derimod nærmest det modsatte. ”Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov” triumferer han med, men glemmer at de mennesker hvis ret her diskuteres (mennesker født i det danske rig til statsløse forældre) lige præcis ikke har status som udlændinge, selv om deres forældre evt har det. Normal praksis i de fleste civiliserede samfund er at udstede en fødselsattest hvori der står blot fødslens sted og dato samt forældrenes navne til alle indfødte, og det er et første uigenkaldelige trin til indfødsret. Når Grundloven ikke decideret har opsagt enevældens bestemmelse på dette punkt fra 1776, og ikke har nedskrevet en nærmere bestemmelse om hvilke status børn fødte til udlændinge på danske jord har, så er der kun enevældstidens bestemmelse eller FN konventioner at forholde sig til. Og hvad der er endnu mere klokkeklar er at børn fødte til statsløse forældre i DK har inkontrovertibel indfødsret jfr. de FN konventioner DK har skrevet under. Dvs. det danske folk har på forhånd ved Folketinget tildelte disse ikke-udlændinge indfødsret således at Grundlovens §44 indvending om at ”Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov” er fuldt ud tilfredsstillet ved at de får indfødsret, der er ingen konflikt mellem FN konvention og danske Grundlov, og det er derimod Birthe Rønn som misligholder både §44 og FN konventionen hvis hun nægter disse mennesker indfødsrettigheder.
Og så det idioti med at Institute for Menneskrettigheder ikke skulle beskæftige sig med politik!? Kunne der være noget i denne verden der kunne være et mere relevant emne for politisk agitation, og hvordan i alverden ville man kunne kæmpe for bedre menneskerettigheder uden at være politisk?
Information behøver ikke frigive spalteplads bare fordi det er sølle Søren der kommer forbi med sin menneskerettighedsfjendtlige og menneskefjendtlige ævl. Man må gerne lige se på kvaliteten inden det trykkes. Sympatisk bliver han aldrig, men hans forté er som agent provokateur; da kan det nogle gange være sjovt et kort stund at lege med hvis han vel at mærke er ved sit bedste. Her er han tydeligvis ikke, han klandre de andre for deres sentimentalitet, mens hans egne modbydelige sentimentalitet om det danske idyl, den naturlig danskhed og et Danmark for racerene danskere skinner umiskendeligt igennem.

Brugerbillede for Jesper Frimann Ljungberg
Jesper Frimann Ljungberg

Det her er hvad vi i min branche kalder et special tilfælde.
Hvis du bliver født i Danmark af forældre

1) hvor mindst en har dansk statsborgerskab, har du Dansk indfødselsret.

2) Hvor begge forældre har udenlandsk statsborgerskab har du ikke Dansk indfødselsret, men derimod dine forældres statsborgerskab.

3) Hvor begge forældre intet statsborgerskab har, har du ??? Dansk indfødselsret.

Hvis vi ser på de danske love som Søren Krarup referer til.
Grunden til at der intet står i disse love om dette special tilfælde er jo at ingen forestillede sig at dette special tilfælde kunne/burde opstå.
Søren Krarup definerer så statsløse født i Danmark som udlændinge, og gør så udlændinge synonyme med folk med udenlandsk statsborgerskab, som argument for at det er option 2 ovenfor der skal gælde.

Det er for at sige det langt ude, hjerteløst, grumt, manipulerende og forkert.

( Og så har vi ikke engang vendt folkeretten og FN konventioner)

Jeg synes Søren skulle genlæse min ynglings passage fra biblen som jeg har valgt at skrive ind her:

Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: »Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?« Han sagde til ham: »Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?« Manden svarede: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.« Jesus sagde: »Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.« Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: »Hvem er så min næste?« Jesus svarede og sagde: »En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?« Den lovkyndige svarede: »Han, som viste ham barmhjertighed.« Og Jesus sagde: »Gå du hen og gør ligeså!«

// Jesper

Brugerbillede for Lars Dahl

"Vi er nogle stykker,.." Dette er den klassiske tilsviner åbning på en anklager. Krarup gemmer sig kujonagtigt bag et selvopfundet 'vi'.. Og selvopblæstheden vil ikke tage nogen ende: "Loven, min herrer og damer på instituttet! Loven og retten i landet i stedet for den idelige propaganda..."
Hvorfor skal vi belemres med dette propagandistiske misforsters makværk? Der er jo ingen argumentation, ingen orden, ingen sammenhæng, ingen respekt. Det er ren eristik - tilsvining af den mest fordærvede karakter. Havde det været en kommentar er jeg ganske sikker på, at debatværten var druknet i tip.

Brugerbillede for Per Møller

Krarup, dette asociale misfoster, ønsker sig varmt, at grundloven (mis)bruges til at isolere Danmark fra det internationale samfund ved at påstå at grundloven dybest set umuliggør tilslutning til internationale konventioner.
Kunne manden ikke bare stoppes (evt ved at journalister nægter ham spalteplads)? Så kunne vi andre bruge tiden på debat om værdifulde emner

Brugerbillede for Erik Jensen

Fra allerførste dag Dansk Folkeparti trådte frem på den politiske scene, har de involverede partimedlemmer kun haft et eneste formål - som de har formået at fremføre til det ypperste, det må jeg erkende - nemlig, at piske følelsen af frygt ind i befolkningen.
Utallige er de gange hvor Pia Kjærsgaard har stået frem på ovennævnte scene og begyndt retorikken med ordene: Hvis ikke "dit eller dat", så frygter jeg der vil ske "hint".
Med andre ord lærte hun sig ganske hurtigt - og smart vil jeg sige, set fra hendes synspunkt - at jo mere frygt man kan oppiske i et samfund, jo mere magt vil du få. Og pudsigt nok er hendes frygt - og resten af DF - altid rettet imod muslimer.
Egenskaben - med at oppiske frygt - er siden blevet DF's varemærke og jeg er ret overbevist om, at ved kommende folketingsvalg, kommer vi endnu engang til at høre, hvordan Pia messer løs i det offentlige rum.
Frygten for indvandrene, frygten for islam, frygten for at der skal blive flere fattige - selvom DF aldrig har haft en hylende brik tilover for dem - frygten for de stigende madpriser, boligpriser osv. osv.osv.
Og er det ikke hende, der messer løs, så helt sikkert en anden fra DF.
At det virker indstuderet og dermed dybt teatralsk er en helt anden sag, det giver jo bonus :-)
Var det forresten ikke lidt det samme beskidte trick Hitler brugte, da han startede den indædte jødeforfølgelse?
Jo! Pia og kompagni har skam læst på deres lektie.

Brugerbillede for Erik Jensen

Politik er først og fremmest et spørgsmål om magt.
Godt nok er der adskillige politikere, der ihærdigt bilder vælgerne ind - eller prøver på det - at de vil så gerne gøre noget godt for Danmark, hvilket er årsagen til, at de er blevet politikere.
Svaret hertil er nej!
De er først og fremmest blevet politikere for at smage magtens sødme. Dernæst skulle man tro, at de som politikere vil tjene til landets ve og vel, men også dette er en fejltagelse. En professionel politiker vil først og fremmest tjene sig selv -nu er han/hun jo kommet ind i Folketinget - og er derfor parat til, at komme med den ene grelle løgn efter den anden, blot for at bibeholde sin magtstatus.
Et ganske godt eksempel på dette er Andres Fogh, tænkt blot på hans gevaldige løgnehistorie for at få Danmark i krig mod Irak eller følg med i Birthe Rønn's liv og levned som politiker.
Og et andet eksempel er, at snart sagt alle de politikere, der i dag findes i Folketinget, har en spindoktor til rådighed. Han/hun står altid i baggrunden for at viske "gode råd" til den adspurgte politiker. Blot for at vedkommende politiker kan være sikker på ikke at sige noget dumt og dermed miste magt.
I dag behøver du altså ikke at have din egen mening omkring noget som helst, når du befinder dig i orkanens centrum - læs:Folketinget - du skal blot have en spindoktor i ryggen.
Mit ydmyge råd til Søren, Pia og resten DF banden må derfor være at skifte deres spindoktor ud med en person, der kan lære dem en anden retorik.

Brugerbillede for odd bjertnes

Besværgelses-teateret ruller i tråden så det er en lyst. Dansen går om ikonene 'Søren, Pia og resten af DF banden', og derudfra fastlægges holdninger og meninger... ?
Ikke nogen der er enige i den 'naturgivne indfødsrets prioritering'. Eller er 'statsborgerskaber' KUN en handelsvare ?
Ingen skal have noget klinket. Hvor liberalt.

Brugerbillede for Erik Karlsen

Skal vi ikke bare stoppe den udsigtsløse diskussion og sende de statsløse personer, der er født og opvokset i Danmark, hjem, hvor de kommer fra?
Det må da være i god tråd med DF´s politik, og så holder de op med at brokke sig. ;-)

Brugerbillede for odd bjertnes

Åh, I see ... ;-D:
Homofile forældre, Botox i læberne, Super-intelligent design. Cand.scient.pol.oecon....
Selvfølgelig findes der ikke noget naturgivent i den moderne venstrefløjsverden. Hvor kan jeg tro det....

Brugerbillede for Martin Kaarup
Martin Kaarup

Grubndloven giver i allerhøjeste grad udlændinge indfødselsret - se blot på alle de der andengenerationsindvandrere på Amalienborg.

Men desværre er nogen mere lige end andre...

Brugerbillede for Per Diepgen

En fin lovtekst af Jesper Frimann, og at læse biblen står enhver til fri og god erkendelse. Genlæs gerne bjergprædiken. Debatten kommer blot ikke videre ad den vej, fordi Krarup taler "teologi-sprog" og fortolker efter særlige opfattelser hos Luther, fremført i Tidehverv (biblens ord er troens eneste forudsætning). Vi kan ikke føre debat på overtro eller med en joker i ærmet. Tal dansk!

Brugerbillede for odd bjertnes

Folk der er født og opvokset i Danmark, Erik Karlsen, skal ikke være statsløse, som de har været det siden 'internationalisme' greb danske borgerskabsregler. DFs andel deri er tåget. Visse siger partiet slet ikke fandtes.

Under alle omstændigheder er det altså en KRITIK af de statsløse herfødtes status som den har været hidtil, der er hvad du er ved at falde over dine egne ben for at forsikre din afstandtagen til.
Og så tror jeg ikke på dine forsikringer alligevel. Jeg tror du ikke ved hvad du mener, udover at det VILLE være rart at kunne sætte dem alle på et fly til langtbortistan...jamen, det ville det da Erik Karlsen, men der er også mange der synes det er en ret trist og ringe løsning.

Brugerbillede for Per Diepgen

1776 kan med fornøjelighed læses hos norske Wessel, også om udlændinge som "Vor allernaadiske Carolina Mathilda", der pendulerede mellem Hirschholm og Frederiksberg slotte med et enorm dansk og udenlandsk følge og ind imellem mærkede kærlighed uden strømper og overflødige hoveribønder, men det tyske og franske revolutioner gav trods fremmedheden anledning til en ny øvrighedslov i 1849 og virkeliggørelse af tyskeren Struenses trykkefrihedsselskab og nu viser sig at formulere fordringen "uden ved lov", et juridisk rivegilde, for hvad Folketinget bestemmer, eksempelvis om FN, trodede tredjestand var lov - eller hvad?

Brugerbillede for odd bjertnes

Erik Karlsen, jeg anerkender at have 'misbrugt' dit navn for at komme igang. Referencen til dig er marginal i praksis, du var bare den seneste frembærer af en DF-joke i tråden på det skrivende tidspunkt.
Sorry.

Men jeg har jo den her mistanke om, at flertallet her ikke ved hvad det er de opponerer imod. Udover 'Krarup',
hans måde at udtrykke sig på,
den der anti-oplysningstids-kæphest som Krarup kun rider så bastant fordi de spørgsmål han rejser ikke bliver debatteret seriøst af opponenter - naturligvis må han så efterhånden tro folk er 'dumme'...

At årsagen til, at de statsløse herfødtes statsborgerskab ikke er en total 'næste-kærlig' eller bare almindelig anstændig SELVFØLGE, ligger i den både tænkte, og langt hen ad vejen, institutionaliserede internationalistiske opfattelse af 'rettigheder' ...
....det angår naturligvis ikke samme rettigheders fanatisk korrekte forsvarere.

Og Krarup gør på sin side ikke særlig klart, at dette er den iboende provokation. Men måske han på dette fremskredne tidspunkt af debatten, - og sit liv - ikke engang ser andet heller end konfrontationen.

Vi er mange der mener noget andet end alle i mange der mener det modsatte. OK, og nyheden deri ... ?
Er det ikke på tide at bryde det teaterstykke ?