Kommentar

Aktionen i Østerild ude af proportioner!

Demonstranterne i Østerild har misforstået plantagens karakter og demonstrerer en udpræget omgang lokalegoisme
Debat
27. juli 2011

Påbegyndelsen af vindmølletestcenteret i Østerild i Thy er foreløbig blevet bremset af aktivister, indtil gårsdagens aktion politiaktion, hvor de fleste øjensynligt er blevet fjernet og fældningen af træerne indledt.

Henrik Svanholm fra Landsforeningen for Bedre Miljø vil postulere, at det er udtryk for stigende folkelig modstand mod centret. Nu har det stået på en uges tid, og tålmodigheden blandt os, som bor i kommunen, er ved at ebbe ud.

Modstanderne har selvfølgelig ret til at protestere og aktionere. Men at obstruere et politisk vedtaget, offentligt anlægsarbejde er en helt uacceptabel aktionsform. Henrik Svanholms organisation har tilsyneladende dygtigt fået spændt en flok miljøaktivister for sit projekt med at genere opførelsen af testcentret. Kan der påvises juridiske svagheder omkring projektet, skal det selvfølgelig bringes i orden, men miljøministeren og ministeriernes jurister står inde for den juridiske holdbarhed.

Går afgørelsen 11. august imod modstandernes synspunkt, vil de jo omgående anke til højere instans og forlange endnu en udskydelse af igangsætningen. Derfor giver det ikke mening at vente, hvis demokratiske beslutninger skal tages alvorligt.

Vind er vores ressource

Testcentret vil få stor betydning for Danmarks position som udvikler af vind-energi. Alternative placeringer har været i spil, men de har enten været uegnede eller politisk uønskede lokalt. I Thisted Kommune har et enigt byråd bakket op om projektet, fordi der her er en mulighed for at placere centret vindmæssigt optimalt og samtidig bestyrke Thys position som Danmarks førende område for udvikling og brug af vedvarende energi. Vind er nu engang en af vores store ressourcer i Thy!

Danmarks Naturfredningsforening har formået at få et stykke klitplantage til at fremstå som et enestående naturområde. Vi har masser af den slags natur i Thy, bl.a. en nationalpark som strækker sig over næsten en tredjedel af kommunen. Her vil man til enhver tid kunne finde fred og ro og nyde naturen. Klitplantager er anlagt nytteskov, og der skoves jævnligt områder i klitplantagerne. Derfor er det helt ude af proportioner at udråbe området omkring Østerild til noget helt unikt.

Mht. til nattemørket og de nødvendige flyverblink er jeg overbevist om, at der kan udvikles teknologi f.eks. på Aalborg Universitet, som kun blinker, når fly kommer inden for en hvis afstand. Forligsaftalen foreskriver, at nyeste teknologi altid skal anvendes. At vindmøllerne vil blive synlige er ubestrideligt. Men det kan netop blive et vartegn for Thy og vise, at her foregår også udvikling!

Der er jo rigeligt med lokal-egoistiske reaktioner, så snart en vindmølle skal placeres. Her tror jeg på større tolerance i Thy, hvor vi har daglig udsigt til dusinvis af vindmøller. De borgere, som kommer til at mærke konsekvenser direkte, skal kompenseres ordentligt. Men i tilfældet med det nationale testcenter kommer fælles-skabet (samfundet) nu engang frem for individet (enkeltinteressen).

Jeg har ingen illusioner om vindmølleindustrien som en filantropisk branche, som ønsker at redde verden. Men det er nu en gang dem, som har ekspertisen og midlerne til at udvikle den teknologi, som kan blive en del af omlægningen til vedvarende energi. Og det handler om reel produktion! Vindindustrien er ikke en fjende, trods mit demokratisk-socialistiske livssyn! Det er straks værre med kapital- og hedgefonde, som uhæmmet trækker enorme profitter ud af virksomheder uden nogen som helst interesse i den bagvedliggende produktion!

Henrik Svanholm m.fl. kan jo spørge de 20-30.000 beskæftigede i vindmølleindustrien i Danmark, om de er enige i, at et stykke klitplantage i Thy er vigtigere end deres levebrød?

Som borger i kommunen har jeg positive forventninger til centrets afsmittende virkning på kommunens udviklingsmuligheder: Et besøgscenter er del af forligsaftalen, energilejrskolemuligheder om vind-, bølge- bioenergi for ind- og udland, beskæftigelse for lokale underleverandører m.m.)

Alt det, som især afdøde Svend Auken (S) var med til at sætte på dagsordenen i 90'erne omkring miljø og vedvarende energi, har den nuværende borgerlige regering med et flertal af vælgernes velsignelse formået at sætte i stå!

Vi har snart folketingsvalg igen. Jeg håber mange vil vågne op og være med til igen at fremme den udvikling, som kan give håb om, at verden bliver mere bæredygtig. Det kræver bl.a. lidt mindre lokalegoisme og lidt større tro på fællesskabet! Tænk over det på valgdagen!

 

Asger Sylvest Pedersen er for-mand for Socialdemokraterne i Thisted by

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Robert Kroll

Der vil altid være protester når lossepladser, fængsler, narko-klinikker, flyvepladser, broer, kraftværker o s v skal placeres, så at man også protesterer mod vindmølle-centret er vel ikke overraskende.

Man behøver ikke at kalde det "lokal-egoisme" - det er da fair nok at protestere og at forsøge at undgå ubehageligheder, men i sidste ende må man i et velfungerende demokrati som det danske acceptere , at vi ikke hver i sær altid kan få vores vilje - der må tages hensyn til fællesskabets interesser.

Karsten Olesen

Områderne er ikke "jord" - det er klitbeplantning.

Lyng- og græslaget er for det meste kun 10 cm tykt, over en undergrund af flyvesand.

Derfor ødelægges det hurtigt ved færdsel eller motorkørsel, hvorefter sandfygningen begynder.

I disse sandflugtsarealer er lyngen først indvandret i de sidste 100 år, og de falder stadig lejlighedsvis tilbage til sandflugt.

Bælterne af nåletræer er plantet for at beskytte bevoksningen - ved at nedsætte vinden.

Som hovedregel er motorkørsel og gravning forbudt i sådanne arealer.

Det er som bekendt også forbudt i klitterne ved havet.

Områderne er således ikke "fredsskov" som kan erstattes af skov andre steder, sådan som Karen Ellemann har forsøgt at dække sig ind under.

En klitbeplantningsforpligtelse kan ikke opfyldes ved at plante andet steds i landet.

I indstillingen om valgmuligheder fra september 2010 har man fejlagtigt undladt at angive at der består klitfredning.

http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/DEC47CBE-2468-4193-AA42-1EE69B...

"Østerild Klitplantage:
Arealets størrelse (ha): 701
Areal berørt af: Fredskov (502 ha), §3-områder"

Plantagerne er oprindelig plantet af klitvæsenet og hørte under klitfogederne.

Klitfogederne kunne forbyde benyttelse af arealer og foretage ekspropriationer. Dele af plantagerne er etableret ved ekspropriation af gårde, for at danne sammenhængende bælter der bedre kan standse vinden.
Mange områder var afspærret med totalt adgangsforbud.

I 1971 blev Klitvæsenet lagt ind under Statsskovvæsenet, og sandflugtsloven ændredes til en bevarelsespligt i naturfredningslovens § 8, stk. 1-3.

§ 8 i den nugældende naturbeskyttelseslov lyder helt generelt: "Der må ikke foretages ændring i tilstanden af klitfredede arealer."

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127104

Denne klitfredning gælder efter § 8:

3) arealer, der er klitfredede efter den tidligere lovgivning om sandflugtens bekæmpelse

Disse love fastsætter følgende straffebestemelser:

...med bøde den der...

1) overtræder § 3, stk. 1, 2 og 3, § 8, stk. 1,....

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) voldt skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. § 1 og § 2, eller fremkaldt fare derfor

eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

.....

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel

Om Sandflugtsloven, se iøvrigt Salmonsen:

http://runeberg.org/salmonsen/2/20/0930.html

Jesper Wendt

Jeg morer mig lidt over anklagen om egoisme, men man håber det gavner byen.....( eh selvmål? )

Sören Tolsgaard

At angribe Henrik Svanholms organisation for at have "spændt en flok miljøaktivister for sit projekt" er at undervurdere et stort antal mennesker, både lokalt og på landsplan, som føler dyb modstand mod snæversynede politikere og teknokrater, der mener ar kunne skalte og valte med miljølovgivningen efter forgodtbefindende, så snart de kan argumentere løs med muligheden for arbejdspladser og økonomisk gevinst.

Det er forståeligt, at Asger Sylvest Pedersen (ASP) har købt regeringens retorik i denne sag, og da der nu er så meget statsejet plantage i Thy, kan det jo ikke betyde noget særligt, at man inddrager en mundfuld til vindmølleindustrien? I Thy Nationalpark ønsker nogen tilsvarende at inddrage en bid af de fredede områder til et oplevelsescenter ved Stenbjerg, for man skal jo helst så tæt på naturen som muligt, ikke sandt?

Og hvad er Østerild Klitplantage så for et område? Det er jo bare en tæt granplantage, en tilfældig nytteskov, hvor man ligesågodt kan placere nogle kæmpevindmøller, og når man nu er i gang, måske fortsætte med et besøgscenter, en energilejrskole, you name it. Når man har tvangsopkøbt de lokale beboeres ejendomme, kan man jo heldigvis udvide projektet efter forgodtbefindende uden yderligere protester fra indskrænkede lokal-egoister..

Sagen er blot den, at Østerild Klitplantage er en af Danmarks sidste vildmarker, hvor der imellem de for op til 100 år siden udplantede nåle- og løvtræer (skoven er meget varieret) ligger næringsfattige heder, vådområder og en underskov af dværgbuske, som har rødder i istiden og ikke kan genskabes på tilfældige landbrugsarealer. Det er fint, at man langt om længe vil pleje denne natur, men skal det nødvendigvis betinges af en studehandel med vindmølleindustrien?

Som ASP ganske rigtigt skriver, så er Østerild Klitplantage omtrent upåagtet af de fleste. Det er netop derfor - og pga. områdets store udstrækning - at det er refugium for sky dyr og fugle, som kronvildt og traner, der forstyrres af menneskers konstante færden. Indkørselsveje og barakker, anlægsarbejdet omkring de enorme fundamenter og dertil borgmesterens allerede undfangne planer om at bygge flere faciliteter i området, vil for evigt ændre dette.

Fortsætter vi ASPs tankegang, så har Skagen jo masser af solskin, sand og endda en gold ørken, hvor der ikke lever ret meget, så hvorfor ikke inddrage en del af Råbjerg Mile til et testcenter for solenergi? Rold Skov, Grib Skov og Dyrehaven i København kan ligeledes yde hver deres bidrag til økonomien, idet man kunne anlægge biogas-testcentre inde i skovene, hvor de generer mindst muligt: Genialt samspil mellem natur og industri!

Det er en udbredt opfattelse blandt de mennesker, som aktionerer mod testvindmøllecentret i Østerild Klitplantage, at denne tankegang er en glidebane, og at det ikke længere bør ske på bekostning af fredet natur, når der skal "vækstes". Om det er grøn vækst eller ej. Danmark har enorme landbrugsarealer, som kan anvendes uden at belaste naturen, og industrien bør derfor samarbejde med de store landbrug, som sagtens vil kunne fungere sammen med sådanne anlæg.

De alternative muligheder for at anbringe vindmøllecentret er aldrig blevet undersøgt til bunds, tværtimod blev det ret hurtigt ultimativt, at centret skulle ligge ved Østerild. Denne beslutning udgør dog et så principielt brud med fredningsbetemmelserne, at Thisted Kommune og den miljømæssigt fodslæbende regering ikke kan forvente, at miljøbevidste borgere bare takker af, og Danmarks Naturfredningsforening har naturligvis og med god grund forelagt sagen for EU-kommissionen.

Alligevel kan processen ikke komme hurtigt nok i gang ifølge de politikere, som har vedtaget projektet. Modstanderne udstilles som gale hippier og lokal-egoister, enkeltstående tilfælde uden folkelig forankring, der ikke kan fatte, at skoven er værdiløs i forhold til de langt større værdier, som står på spil.

Javel APS, det forstår sig, at du finder det helt ude af proportioner, men der eksisterer altså sådanne mennesker, som ikke køber en en-dimensionel fokusering på økonomisk vækst og arbejdspladser, men fortsat finder det relevant at protestere mod massive og meningsløse angreb på naturen.

Og måske endda flere, end du bryder dig om.

http://www.gejrfuglen.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=10...

odd bjertnes

Den permanente installation er i virkeligheden bare endnu en jydsk motorvej...lige til hr. borgmesterens dørtrin. Resten er en politisk abe, man har fået smidt ad h. til i. Thy.
Det er vist det vi i mere joviale tider kaldte for en 'socialdemokratisk kunstinstallation' - vej-og-andre-anlægs-arbejder-for den rene beskæftigelses-terapis skyld.

Robert N Gjeertsen

Jeg synes vi satser alt for ensidigt på vind-møller i dette land .. De ER allerede opfundet, hvad med at vi bruger en ORDENTLIG bunke penge på at løse et af de helt store problemer for vedvarende energi, nemlig
at LAGRE den ? Så kan de Kinesiske kommunist-slaver fedte rundt med alt det der glasfiber-halløj, defekte gear-kasser og hvad ved jeg ..

Åge De Deleurant

Goddag. Det er en gammel Thisted Dagblad-læser helt ubegribeligt, at den lokale socialdemokrat bruger miljøspørgsmål til at lade hatten gå rundt og kræve ind til næste valg på et spørgsmål om vindmøller i Østerild Klitplantage. Helt uhørt over begge fløjsider i dansk politik, ikke lokal socialistisk arbejderpolitik-helt uhørt. Naar det er sagt, kan være ønskeligt, at man går rundt og spørger lokale borgere flere steder rundt i Thy, hvornår de/den enkelte borgere og landmænd, hvarnår de/den er færdige med at betale af på bindende lån på nu afdøde Svend Aukens meritter ud langtidsaftaler om aftagelse af kraftvarmeproduktion fra det auken-befalede kraft-varme eventyr? Nej vel, men æret være afdøde alligevel, selv på dette kære, men lidt sære opkog af gammel klitbeplantning narren vorupør. Eller spørg bare løs i Østerild eller i Brund-Hillerslev for eksempel. Er der varme ører endnu over priseksemplet. Tak for kaffe siger undertegne redaktør bare. En troede, at fakta osse gik mæ til indskolingen af nye elever i den roede skoles bureau, men nej. Og tak for'ed du. Længe leve det fri initiativ ude i Østerild Plantage.

Desværre er samtlige spørgsmål om grøn energi herhjemme overgået til at være et spørgsmål om at støtte Vestas og resten af vindindustrien eller ej. Vi har stirret os blinde, kan ikke rumme, at der faktisk findes alternativer, som er lige så meget værd at forske i.

Mener stadig, at dette MÅ være absolut første gang, at man fælder 266 ha. skov for miljøets skyld. Troede at vi var imod skovfældning, men det gælder nok kun når det er regnskov langt væk fra DK...men vi vil jo også have teak og mahogni-møbler på terrassen!

Synes iøvrigt, at det er fantastisk flot, at brokke sig over lokal-egoisme og samtidig være lokal-egoistisk. Moral findes både i enkelt- og i dobbeltvariant...

Beriget af Karsten Olesens og Søren Tolsgaards kommentarer glæder jeg mig til at høre, hvad domstolene hhv. EU mener om sagen.

Jeg er altså sydhavner, men miljøaktivist alligevel.
Med dette mener jeg at jeg ikke er socialdemokrat selv om det er klassisk at være det i mit miljø.
Socialdemokratiet har aldrig været særlig miljøbevidste. Dette læses tydeligt af artiklen.

Men at socialdemokratiet støtter Karen Ellemans beslutning og bakker op om "hendes juridiske beslutningstagere", viser jo med al tydelighed at partiet lefler for magten og ikke længere står på folkets side!

Anders Sejer

Det danske vindeventyr er kørt. For længst. Dette desperate forsøg på at genoplive det efter 10 års slagtning, er dømt til at fejle.

Sådan går det når man vælger at gå på ideologisk korstog.

ricky larsen

Testcenter for Hav vindemøller i en skov behøves jeg skrive mere !!!

Det kan du sagtens få ret i Anders. I hvert fald er der næppe jobs til Thisteds borgere pga. testcentret.

Marianne Mandoe

Det danske landbrug boomer jo ikke ligefrem for tiden.

Mon ikke det havde været muligt at finde et passende stykke landbrugsjord hos en landmand på vej mod konkurs......

Det her lugter temmeligt stramt af at være en principsag for regeringen.
At de skal vise at de i den grad stadig har et fast greb om magten.

Elijah Ali Nesrual

en af de upåagtede værdier som ofte bliver glemt i politiske debatter , er borgerens opfattelse af sig selv som et værdifuldt led i demokratiet.
selv om et sygt flertal i folketinget - eller bredt flertal eller stort , rundt evt trekantet har bestemt sig for at fælde træer i fredet klitområde og terrorisere dyrelivet og lokalbefolkningen væk med møllelarm , sandstorm og havgus , kan den enkelte borger-eller flere borgere i fællesskab godt føle sig overset -eller trådt på.
borgerne har da ytringsfrihed-eller -når det drejer sig om kapitalens rovdrift på natur og mennesker med henblik på udbytning af samme- påtaleret.
dette betyder ikke nødvendigvis at borgeren eller disse grupper af borgere er henvist til at drøfte emnet i kassekøen ved konsumtemplerne - de har fakisk ret til frit at kunne forsamles , samt gennem demonstrationer protestere og oplade deres røst.
dette kaldes demokratisk ikke voldelig udnyttelse af folkestyrets protestmuligheder.
at en social demokrat har glemt hvordan arbejderbevægelsen fik indflydelse på egne livsvilkår er såmænd ikke overraskende .
de fleste profileringssyge mennesker optræder jo som bekendt indenfor politik eller er kloge specialister i statens fordummelsesindustri-
kan være vi er lokal egoister - men vi er så tolerante at vi gerne deler vores vesterhav med havmøllerne - hvis vi ellers skulle blive spurgt om vore ønsker .
med den holdning visse politikere lægger for dagen , vil næste valg vise hvad vi ønsker -eller mener vi har fortjent - men pas på - det er samtidig også vort ansigt udadtil!!

Jeg har hørt, at vindmøllerne bliver så høje, at de vil kunne ses 50 kilometer væk, er det sandt?

En vinge fra sådan en mølle vil nok alligevel give lidt lyd fra sig, og hvis det er en testmølle, må man håbe vingerne sidder god fast, det er nok bedre den løsriver sig til havs end til skovs, og vil nok ikke være rar at få i hovedet!

Og så med lys på toppen, uha, yndige bliver de dog alligevel ikke.

Jeg synes de skal bygges til havs og testes dér, hvis de virker, kan de blive stående.

Men gud bevares. Ingen hører på stemmerne fra dybet. Eller fra trætoppene. Eller fra fornuften.

Jens Thorning

Det mest foruroligende i nationalt perspektiv er, at Østerild naturligvis er valgt, fordi det er statsskov, så Staten ("os alle sammen", ja god morgen) slipper for at betale erstatninger.

Efter 2001 og Foghs hjernevask ser Staten naturligvis "dens" skove som indtægtsgivende investeringsobjekter, og der har Gud Hjælpe Os været klager over - jeg tror fra en (anti-)miljøminister fra Venstre - at visse skove havde for lave besøgstal ...

Hertil kommer den frygtelige trend i moderne landskabsarkitektur - de latterlige åbne pladser uden vegetation, der nu efter seneste skybrud fuldstændig har raseret Kastellet i København, det hedder "erosion" og kendes af ethvert skolebarn.