Kommentar

EU’s banktilsyn kræver suverænitetsafgivelse

Hvordan man end vender og drejer det, er der tale om suverænitetsafgivelse, hvis Danmark tilslutter sig EU’s banktilsyn og overfører kompetence til at gribe ind over for danske banker. Regeringen må skaffe fem sjettedeles flertal eller udskrive folkeafstemning
Debat
14. december 2012

Information skriver (5.12.), at Danmark i al stilhed er »ved at tage et nyt stort skridt mod euro-samarbejdet ved at blive en del af EU’s bankunion.« I artiklen får man det indtryk, at det afgørende for den danske regering er, om man kan forhandle sig til en plads i det tilsynsråd under den Europæiske Centralbank (ECB), der direkte skal kontrollere bankerne. En sådan plads er imidlertid ikke afgørende for, om der bliver tale om suverænitetsafgivelse og en mulig folkeafstemning. Det helt afgørende i den sammenhæng er derimod, om tilsynet får kompetencer, der retter sig direkte mod de danske banker.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets notat om Bank-unionen har Kommissionen fremsat forslag om en fælleseuropæisk ’tilsynsmekanisme’. Formålet med dette tilsyn er »at fremme kreditinstitutters sikkerhed og soliditet og det finansielle systems stabilitet, hvor der skal tages behørigt hensyn til, at det indre marked ikke fragmenteres, men bevarer sin integritet.« Forslaget omfatter som udgangspunkt ECB og banktilsynsmyndighederne i eurolandene. Ifølge forslaget skal ansvaret for en række væsentlige tilsynsopgaver overdrages til ECB, hvor det drejer sig om kreditinstitutter, der har licens i de medlemsstater, der har tilsluttet sig i det fælles tilsyn.

Centralbankens kompetencer

Selv om det kan lyde lidt teknisk og er tungt formuleret, er det værd at citere, hvad Kommissionen foreslår. ECB skal tildeles kompetence til at udstede eller fratage autorisation, at vurdere erhvervelser eller overdragelser af kapitalandele i kreditinstitutter, at sikre overholdelse af kapitalkrav, grænser for store engagementer, likviditetskrav, gearingskrav og rapportering og offentliggørelse af oplysninger om disse forhold.

ECB foreslås ligeledes tildelt ansvar for at fastsætte ekstra kapitalkrav, herunder fastlægge den modcykliske kapitalbuffer og en eventuel systemisk risikobuffer, at fastsætte øvrige krav med henblik på at imødegå systemiske risici, hvor det er muligt i forhold til EU-lovgivningen, samt at stille krav til virksomhedsstyring og interne effektive kapitalkravsvurderingsmetoder og at gennemføre tilsynsstresstest.

Kommissionen foreslår, at de nationale tilsynsmyndigheder som udgangspunkt skal foretage de daglige vurderinger og give ECB udkast til afgørelser, men det endelige ansvar ligger hos ECB, og de nationale tilsynsmyndigheder er underlagt retningslinjer udstukket af ECB.

Suverænitetsafgivelse?

Hvis dette forslag gennemføres, kan der ikke være tvivl om, at banktilsynet får kompetencer, der direkte retter sig mod danske pengeinstitutter, hvis Danmark går med. Og det er helt afgørende for spørgsmålet om suverænitetsafgivelse. Justitsministeriet skriver således i et notat om mellemfolkelige myndigheder, som tillægges kompetence til at udfærdige retsakter, der skal gælde umiddelbart i de deltagende stater med virkning for private personer og virksomheder:

»Sådanne ordninger kan Danmark kun tilslutte sig ved anvendelse af proceduren i grundlovens § 20 (dvs. der skal være opbakning fra fem sjettedele af Folketinget til forslaget eller opnås et ja ved en folkeafstemning, red.). Det skyldes, at kompetencen til at fastsætte regler mv., der direkte regulerer borgernes adfærd, overlades til den mellemfolkelige myndighed.«

Dette fremgår også af Højesterets dom af 6. april 1998 i den såkaldte Maastricht-sag, hvor det om anvendelsen af bestemmelsen i grundlovens § 20 hedder:

»Anvendelse af den kvalificerede procedure efter grundlovens § 20 er nødvendig i det omfang, det overlades til en international organisation at udøve lovgivende, administrativ eller dømmende myndighed med direkte virkning her i landet eller at udøve andre beføjelser, som efter grundloven tilkommer rigets myndigheder, herunder beføjelse til at indgå traktater med andre stater.«

Der er med andre ord tale om suverænitetsafgivelse, når mellemfolkelige myndigheder som EU eller ECB får ret til direkte at give ordrer til danske borgere eller virksomheder om for eksempel at lukke en bank (’fratage autorisation’) eller fastsætte, hvordan bankvirksomheden skal foregå (’kapitalkrav’ mv.). Hvis den danske regering indgår aftaler med andre lande, for eksempel traktater med EU-lande, hvor den danske regering påtager sig visse pligter og lever op til disse pligter gennem danske regler og myndigheder, er der ikke tale om suverænitetsafgivelse. Det er der derimod, når andre end danske myndigheder får ret til at henvende sig direkte til danske borgere og virksomheder ved at fastsætte regler og give forbud og tilladelser.

Et entydigt enten-eller

Det fremhæves desuden i Justitsministeriets notat, at det ikke er relevant for spørgsmålet om anvendelse af proceduren i grundlovens § 20, »om den mellemfolkelige myndigheds kompetence til at udøve beføjelser, som efter grundloven tilkommer rigets myndigheder, er en enekompetence, eller om medlemsstaterne helt eller delvist bevarer deres kompetence«.

Dette må betyde, at man ikke kan komme uden om, at der er tale om suverænitetsafgivelse, selv om den danske regering skulle forbeholde sig en vetoret over for ECB-beslutninger, der retter sig direkte mod danske pengeinstitutter. Enten giver man EU-myndigheder ret til at udøve myndighed direkte over for danske borgere og virksomheder, eller også gør man det ikke. Om danske myndigheder helt eller delvis bevarer deres kompetence (for eksempel det danske Finanstilsyn eller den danske regering) er uden betydning for, om der er overladt kompetence. Dansk tilslutning eller ’kobling’ til Bankunionen og dens banktilsyn må derfor vedtages med fem sjettedeles flertal i Folketinget eller sendes til en folkeafstemning.

Palle Svensson er professor emeritus i statskundskab på Aarhus Universitet

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"at fremme kreditinstitutters sikkerhed og soliditet og det finansielle systems stabilitet, hvor der skal tages behørigt hensyn til, at det indre marked ikke fragmenteres, men bevarer sin integritet"

Læs: Før og under den ukontrollerede finansielle krise, hvor EU har bevist deres totale uduelighed, skal der indføres et lukket EU-system, så man uden for offentlighedens øje - kan sørge for at kammerateriet mellem den finansielle verden og politikerne bevares, og forhindre at voksne mennesker med sund fornuft og "begge ben på jorden" - kan tilegne sig mulighed for forandring og nytænkning.

"kongedømmerne" i Europa skal beskyttes med en solid jernring!

Næste skridt på at fjerne de sidste forhindring med bøvl med pøblen i Europa, er finanskatten så EU-rumskibet kan få opdrift ved egen brændstof.

Steen Erik Blumensaat

Som krigsførende kan vi jo bruge nødretten for krigsførende.
Undtagels-tilstanden, der sætter loven ud af kraft.
Politi- undtagelses-tilstanden.
Militær-undtagelsestilstanden.

Philip B. Johnsen

@Torben Selch

Ja det er ikke uden bekymring, man sætter et EU system der ikke fandt stopknappen i tide til, at sikre os for fremtiden.

5/6 af folketingets medlemer - er det inklusiv de nordatlantiske stemmer ?

Interessant bliver det hvor længe regeringen og VK kan trække den - som folketinget er no kan de ikke finde det antal mandater der sikre at vi IKKE skal til stemmeboksen.

Mennn mon ikke der er en plan for at æste folketingsvalg kunne blive et EU valg - i starten af 2014 inden april.
- Så vil EU positivisterne for en tid bilægge de interne uenigheder og køre en skræmmekampange der skal sikre at der er 5/6 efter et valg der så kan sikre at vi IKKE skal til stemmeurnerne.

Danskerne skal forstå¨- at EU positivisterne ikke er interesseret i folkelig indblandning.

Lasse:

Sateme et godt spörgsmaal.

Hilsen fra Erzgebirge.

Vågn op venner. Det, der her er tale om, er et direkte usminket forsøg på magtoverdragelse til en samling økonomer sydpå. Situationen kan synes kompliceret og uoverskuelig, men det ændrer intet ved det faktum, at udviklingen er bestemt til at munde ud i, at vi i Danmark, solidarisk skal være med til at betale gælden for det naive og særdeles kostbare eksperiment, som indførelsen af euro har vist sig at være. Et eksperiment, vi har taget forbehold for at deltage i.

Philip B. Johnsen

Har danskerne tillid til politiske resultater i EU og i Danmark, der skaber fremgang og arbejdspladser, er svaret på problemerne ”EU Banktilsyn og suverænitetsafgivelse”

Vi må få afsluttet den meningsløse tågesnak om, at ECB/EU skal tage vare på bankerne, som skatteyderne har stillet bankgaranti for og redet fra den sikre undergang.

Hvorfor skulle danskerne stole på EBC/EU de fandt ikke stopknappen i tide, da forbrugsfesten rasede, men nu kan de redde danskerne, de har svaret nu, EU Banktilsyn og dansk suverænitetsafgivelse stol på EU og ECB.

”Skatteyderne er de retmæssige ejere, af alle bankerne i Danmark”

Danmark bør få styr på bankerne, der med alt ønskelig tydelighed ikke magter opgaven at styre kapitalen, med hvad der til følger, Skatteyderne burde kunne sige at, vi ejer bankerne, efter at have sikret dem fra den visse død med bankgarantier.

EU må vente, vi har et folketing der virkelig trænger til, at spørge befolkningen.

Og vi kræver suverænitet tilbage til befolkningen.

De flytter heletiden deres egen selvforståelse af "point of no return". At EU er et irreversible magtorgan - som ikke kan rulles tilbge.

Ikke gennem resultater, men ved indragelse af flere og flere suværinitets afgivelser - og de synes at have forrygende travlt. Hvorfor? Lappeløsninger på lappeløsninger.

Hvordan skal en alternativ løsning på bankverdenen overhovedet kunne have sin gang på jorden her i Europa. De er jo pot og pande. Selv bakverdenen klapper i hænderne, der er jo dem der skal kontrolleres - Hvorfor er de så enige - lige pludselig.?

Niels-Holger Nielsen

'EU’s banktilsyn kræver suverænitetsafgivelse'

Ja, lad os nu se. Justitsministeriet pleje at være præcis så uvildigt som, som regeringschefen tillader. En EU-politik er noget vi har, men ikke noget vi diskuterer. Angrebet på demokratiet kommer fra toppen. Farvel, Folkestyre.

- Selvfølgelig vil EU-kommissionen en dag blive en regering, EU’s ministerråd et andetkammer og EU-parlamentet vil have mere magt. Men lige nu må vi fokusere på euroen og give folk lidt tid til at komme med, lød det fra Angela Merkel.
http://arbejderen.dk/%C3%B8konomi/tretrinsraket-%C3%A6gte-%C3%B8mu

Danmark mangler en forfatningsdomstol, for højesteret har sovet i 150 år med kun 1 dom som går imod Dolketinget. Og en ny grundlov dermed.