Kronik

Enhedslisten glemmer forandringens politik

Hvis Enhedslisten skal være mere end blot endnu et parti af professionelle politikere, må støtten til demokratisering fra neden og kritikken af ’den politiske klasse’ stå langt stærkere i partiets program og daglige politiske virke
Dagens kronikør savner, at et moderne socialistisk parti som Enhedslisten i sit principprogram inddrager og vurderer de omfattende sydeuropæiske, mellemøstlige og amerikanske folkelige oprør mod ikke blot de økonomisk herskende klasser og eliter, men også mod ’den politiske klasse’ og ’politik’.

Claus Bech

Debat
18. november 2013

Enhedslistens forslag til nyt principprogram rummer en række grundstandpunkter, som er karakteristiske for ethvert socialistisk parti. Grundlæggende er tesen om, at den bestående sociale orden med dens undertrykkelse, udbytning, ulighed og fortsatte enklaver af fattigdom er menneskeskabt og derfor også kan ændres gennem kollektiv social aktion. Det er her, vi finder de socialistiske bevægelsers kant til alle øvrige partier og retninger, der omvendt eviggør den bestående samfundsorden og afslutter historien.

Programudkastet fastholder også erkendelsen af, at kapitalismen er et klassesamfund baseret på udbytning, at den er udemokratisk, at den koloniserer alle samfundsområder og livssammenhænge og skaber et gennemkommercialiseret samfund. Det fremgår også, at kapitalismen er kendetegnet ved tilbagevendende kriser og arbejdsløshed, og at den koncentrerer enorm kapitalmagt på få hænder.

Løsningen er ifølge programmet ’socialisme’ forstået som en udvidelse af demokratiet. Hovedvægten lægges på parlamentet, som er valgt ved frie og hemmelige valg, samt bevarelsen af de individuelle frihedsrettigheder. Derudover tales der om direkte demokrati. Her spores imidlertid modsatrettede opfattelser. Ifølge den ene er mere direkte demokrati et efterfølgende produkt af socialismen, som åbenbart primært skal indføres ovenfra. Ifølge den anden opfattelse udgør den spontane udvikling af direkte demokrati i bunden af nutidens samfund allerede kimen til det senere socialistiske samfund.

Staten er mere end et instrument

Tvetydigheden fremkommer, fordi man tydeligvis har et uafklaret forhold til staten. Gennem hele udkastet opererer man med en forestilling om staten som et instrument, arbejderbevægelsen har kunnet benytte i sin kamp for demokratisering og velfærdsstat. Et instrument, som også vil være hovedkraften i en sådan progressiv udvikling fremover.

Den opfattelse afspejler da også reelle træk i udviklingen – ikke mindst i Skandinavien. Men den rummer ikke hele sandheden. Staten er ikke blot et neutralt instrument, som man kan kæmpe om indflydelse over, staten har også været og er fortsat en ’herskende klasse’, der i sine skiftende historiske former hviler på det samfundsskabte merprodukt og har mere eller mindre udstrakt kontrol over dette.

Gennem adskillige årtier har magtfulde politiske eliter, topbureaukrater, militære komplekser og medieeliterne i stigende grad udviklet sig nationalt og i kraft af deres transnationale, regionale og internationale sammenfletninger til en ny classa politica. Sammen med de økonomisk herskende klasser og eliter indgår de i den moderne klassestrukturs øverste hegemoniske lag.

Samtidig er de politiske massepartier og andre organisationer for folkelig deltagelse ved at blive knust. Bunden af samfundet er blevet atomiseret, mens toppen omvendt er blevet yderligere organiseret og koncentreret. Stadig flere vigtige beslutninger unddrages de demokratiske forsamlingers kontrol, politikken er blevet professionaliseret, og staten selv penetreret af erhvervslivet og i øvrigt ædt op indefra af en teknokratisk managementkultur

Utidssvarende program

Det efter aksemagternes nederlag i 1945 etablerede ’liberale demokrati’ var et kompromisdemokrati, der blev søgt indlejret i bredere sociale forhold: velfærdsstat, socialpartnerskab, produktionisme og internationalt af Bretton Woods-systemet. Det selvsamme kompromisdemokrati er imidlertid i dag ved at udvikle sig til et post-demokrati under konkurrencestatens betingelser, socialpartnerskabet er gået fløjten, velfærdstaten er under pres, og Bretton Woods-systemet er for længst blevet afløst af deregulering og uhæmmede finansbevægelser.

I Enhedslistens programudkast savner man en langt fyldigere fremdragelse af det nuværende ’liberale demokratis’ fremadskridende forvandling til en post-demokratisk konkurrencestat, af den neoliberalistiske omstrukturering af samfundet og af den moderne magtblok. Programmet, der proklameres som ’et moderne program’, virker underligt utidssvarende på netop disse centrale punkter.

Hvis Enhedslisten skal være mere end blot endnu et parti af professionelle politikere, må kritikken af ’den politiske klasse’ stå langt stærkere frem i partiets program og agitation. Den må træde frem i hele den daglige politik. Ikke bare som en kritik af enkeltpersoners grådighed eller partiernes finansiering, men også, og mere dybdegående, som en kritik af hele systemet med en professionel politisk elite hævet over befolkningen. Den professionelle politik, den overudviklede repræsentation, selve skellet mellem regerende og regerede og sammenfletningen af politisk og økonomisk magt i toppen af samfundet må angribes dybt og radikalt.

Mangler internationalt udsyn

Dette kræver også i anden henseende et videre perspektiv: Udkastet er påfaldende indsnævret til den danske udvikling og danske forhold. Man savner, at et moderne socialistisk parti i sit principprogram inddrager og vurderer de omfattende sydeuropæiske, mellemøstlige og amerikanske folkelige oprør mod ikke blot de økonomisk herskende klasser og eliter (den berømte ene procent), men også mod ’den politiske klasse’ og ’politik’. Sidstnævnte oprør ser man f.eks. hos den spanske bevægelse. Man savner en langt stærkere fremdragelse af nødvendigheden af et internationalt fællesskab i kampen mod den neoliberalistiske omstrukturering af økonomi og politik, og af kampen mod EU’s, ECB’s, IMF’s og de europæiske økonomiske og politiske eliters liberalistiske krisebekæmpelsesstrategi.

Det er ganske vist prisværdigt, at Enhedslisten har mod på at fastholde en vision om en fundamental samfundstransformation med i hvert fald retning mod et klasseløst og demokratisk socialistisk samfund midt i et samfund, hvor konformiteten og den endimensionale tænkning er overvældende, og hvor forestillingen om historiens afslutning i kapitalistisk markedsøkonomi og ’det liberale demokrati’ er blevet en del af den hegemoniske ideologi. Men programmet burde i langt højere grad have profileret partiet som et ultrademokratisk parti med front mod ikke blot de økonomisk herskende klasser og eliter, men også mod den nye ’politiske klasse’ og den professionaliserede politik. Et parti med front mod selve det repræsentative systems barriere for folkelig indflydelse og for meget direkte demokrati, samt mod kompromisdemokratiets hele forvandling til post-demokrati.

Det drejer sig ikke om at realisere en utopi ovenfra, men om at gå mod strømmen. Gennem hele det 20. århundrede er der blevet udviklet enorme økonomiske koncerner og magtkoncentrationer, samtidig med at staten og bureaukratiet overalt er blevet vældigt udviklet. Enhedslisten og tilsvarende moderne venstrefløjspartier i Europa og andre steder må i det mindste forsøge at støtte igangværende samfundsmæssige bevægelser og initiativer i modsat retning. Ellers gør man sig blot til en del af det bestående. Det samfundsforandrende sigte går tabt, og man forbliver et professionelt politisk parti som de andre.

 

 

Curt Sørensen er professor emeritus ved Aarhus Universitet. Han har senest forfattet bogen ’Stat, Nation, Klasse’, Frydenlund 2013-2014

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Her kan man finde Enhedslistens udkast til principprogram, som der ikke er fuld enighed om:

http://modkraft.dk/artikel/udkast-til-principprogram#overlay-context=

Rasmus Kongshøj, Niels-Holger Nielsen og John Hansen anbefalede denne kommentar
Georg Christensen

Tak for dit indlæg "Curt", tak for din kommentar vedr. Enhedslisten, du glæmmer bare en grundlæggende ting, Enhedslisten ligger stadig i "støbeskeen", og har brug for mange flere som "dig" og forhåbentlig også mig, som i fællesskabets forening, tør være med i kampen om "en ny verdens orden", hvor kampen for og med "enkelt individet", ikke bliver overordnet styret, men "individualiseret", en verden, hvor kultur forskelle forstås og accepteres og uden vold accepteres og enighed findes.

Lige netop her, mener jeg, at i mit Danmark i dag, er det bedste bud, en stemme på "Enhedslisten", næsten med ordene (koste hvad det vil). Ændringer i vores system beskrivelser er tvingende nødvændige, især hvis "Globaliserings tanken", virkelig ønskes gennenført.

Man venter jo på, at et ledende medlem af listen finder tid til at kommentere Curt Sørensens analyse.

Peter Jensen, Niels-Holger Nielsen og Dennis Berg anbefalede denne kommentar
Niels Engelsted

Men programmet burde i langt højere grad have profileret partiet som et ultrademokratisk parti med front mod ikke blot de økonomisk herskende klasser og eliter, men også mod den nye ’politiske klasse’ og den professionaliserede politik. Et parti med front mod selve det repræsentative systems barriere for folkelig indflydelse.

Er det den gamle strid mellem anarkister og kommunister, der dukker op her i Curts kronik? Hvordan organiserer man kampen for et ansvarsfuldt og retfærdigt samfund, en strid der garanteret spøger i Enhedslisten?

Til Curts krav om et ultra-demokratisk parti, vil jeg kun spørge, om Occupy ikke netop har demonstreret, at et sådant parti trods de bedste hensigter og det største engagement forbliver tandløst.

Og til Curts krav om afvisning af et repræsentativt demokrati med valgte ledere (Curt kalder dem professionelle politikere) til fordel for et basisdemokrati med fuld folkelig deltagelse, vil jeg kun spørge, om jeg er den eneste, der har gjort den erfaring, at i et basisdemokrati er der også magtfulde ledere, blot kan de ikke stilles til ansvar eller stemmes ud.

Jeg tror, at Enhedslisten har gjort klogt i ikke at forpligte sig for meget i den ene eller den anden retning men lade den fremtidige kamp bestemme, når og hvis den kommer.

Bill Atkins, lars abildgaard, Kalle Nielsen, Laust Holst, arne poulsen og Holger Madsen anbefalede denne kommentar

Forslaget fylder 23 side uden aktuel realpolitik. Et eksempel :
I afsnittet om frihed fastslås, at frihed forudsætter "et andet samfund end det kapitalistiske". EL vil altså ikke bidrage med frihedsskabende forandringer i den socialøkonomiske sektor.
Man vil tilsyneladende ikke lade det nuværende ufrie system erstatte af den frihedsskabende Basisindkomst.
Altså ifølge forslaget. Måske gerne i den virkelige verden.

Kære Niels Engelsted,

Jeg tror vi skal være lidt varsomme med lynhurtige tilbageskrivninger og identifikationer med gamle positioner. Men hverken stalinismens vej eller den socialdemokratiske vej synes i dag at være løsningen. Nogle af de gamle problemstillinger har tillige rejst sig igen med fornyet styrke og diskuteres indgående på den internationale venstrefløj. Kun ikke i Danmark.

Et andet spørgsmål, som jeg ikke kunne behandle indenfor den givne ramme, er så det tilbagevendende spørgsmål om behovet for en samlende koordination og organisering af de mange spredte bevægelser. Det har der som bekendt været mange og meget delte meninger om, og løsningen er ikke let. I tilfældet med EL synes balancen imidlertid helt at være gået tabt

Og jeg forstår slet ikke at du kan betvivle nødvendigheden af et nutidigt opgør med 'den politiske klasse'. Kapitalismens økonomiske magt og den politiske magt er i alle moderne samfund tæt sammenflettede. Man kan ikke bekæmpe det ene uden også at bekæmpe det andet.

Du betvivler det direkte demokrati. Det drejer sig om for det første om bevægelsesretningen. De sidste par hundrede års historiske udvikling er overalt gået i retning af en enorm udvikling og koncentration af økonomisk og politisk magt. Hvis ikke et moderne socialistisk parti kan besinde sig på at støtte igangværende bevægelser i modsat retning reducerer det sig til en del af det bestående.

Men det er da muligt at oprørene nedefra ( som er i gang over hele verden) mislykkes. Der er andre mulige fremtids scenarier , som f.eks. en autoritær statskapitalisme a la Kina eller en ny fascisme.

Men for det andet er det da en dyb sandhed i Marx' gamle erklæring om at "arbejderklassens frigørelse må være dens eget værk". Befolkningerne må selv befri sig for åget af kapitalisme og statsmagt, eller hvad?

med venlig hilsen Curt Sørensen

Rene Karpantschof, Søren Roepstorff, Bill Atkins, Jacob Jensen, Morten Jespersen, Jens Overgaard Bjerre, Rasmus Kongshøj, Esben Bøgh Sørensen, Janus Agerbo, Peter Jensen, Michael Kongstad Nielsen, Flemming Scheel Andersen, Steffen Gliese og Dennis Berg anbefalede denne kommentar

Et andet eksempel : I samme afsnit "Mennesker kan forandre" berøres resurser og klima (Den store omstilling). Men indsatsen her forudsætter ifølge teksten også afskaffelsen af kapitalismen. Eller hvad ?
Men optimismen er stor : Et overvældende flertal i befolkningen vil indføre det det socialistiske samfund - står de i et af de sidste afsnit, med lidt andre ord.
Skal indsatsen på dette og andre vigtige områder vente indtil da ?

Der mangler et afsnit om partiets intentioner i folketinget indtil Danmark er socialistisk - ja hele verden. For sidde med korslagte arme vil man vel ikke.
Tilhængere, der ikke vil vente så længe, må finde andre til at repræsentere sig.

Niels Engelsted

Curt, det er altsammen meget godt, der foregår sikkert masser af interessante diskussioner på den internationale venstrefløj, som også burde finde sted her. Men jeg syntes, det er malplaceret, at angribe Enhedslisten for parlamentarisme netop som partiet er ved at få parlamentarisk succes og nedladende at kalde dens folketingsmedlemmer professionelle politikere. Vi har i høj grad brug for Enhedslistens succes, og jeg glæder mig personligt over, at partiets ledende kadrer har formået at gøre det så godt under de herskende betingelser. Arbejderbevægelsen har aldrig afvist små skridt, når det var det opnåelige, og også i små skridt ligger der en uforudsigelig dynamik.

Anders Kristensen, Bill Atkins, Jacob Jensen, lars abildgaard, Kalle Nielsen, Laust Holst, Holger Madsen, Flemming Scheel Andersen og Keld Sandkvist anbefalede denne kommentar

Engelsted:
Man kan godt have mere direkte demokrati uden at det forfalder til Occupy's given talerstolen til alle og enhver (inklusive sandsynligvis sabotører udsendt af USA's agenturer).

Schweiz' system har noget af det, og kunne tjene som inspiration til de første skridt.

Søren Roepstorff, Jacob Jensen, Filo Butcher og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Niels Engelsted

Dennis, Schweiz's system, som du anbefaler, er det ikke det, hvor mændene mødes på torvet med deres sværd og stemmer nej til kvindelig stemmeret, eller var det for nogle år siden?

Der er selvfølgelig også den form for direkte demokrati, hvor man stemmer på Facebook eller Twitter eller sms'er sin stemme ind som i Vild med Dans. Det var på den måde Allan Simonsen blev i turneringen mod alle de faglige eksperter. Jeg stemte selv på Allan. Men spørgsmålet er, om det er velegnet til at styre et samfund efter.

Jacob Jensen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Niels Engelsted, din arrogance overfor den almindelige borger klæder dig ikke. Den schweiziske ungdom har netop haft held til at indsamle tilstrækkeligt med stemmer til at sætte, hvad de kalder en "ubetinget grundindkomst" til folkeafstemning. Den går næppe igennem i første hug, men nu er der - som med de fleste udviklinger i samfund - lukket op for en gradvis vænnen sig til konceptet.
Der er tale om rendyrkede socialdemokratiske tankegange om at vende magten på hovedet for at tvinge lønninger på de mest uattraktive bestillinger i vejret, bl.a. - med det fremadrettede argument, at hvis ingen alligevel vil beklæde dem, må vi jo udvikle maskiner, der kan. :-)
Hvad der adskiller Schweiz fra det efterhånden gennemideologiserede Danmark (og det til højrefløjens gunst) er, at man netop ganske pragmatisk stemmer fremskridtene igennem. Det "konservative" Schweiz - hvor folk kan gå hen på en offentlig klinik og få testet, om deres stoffer er rene?!

Ervin Lazar, Erik Karlsen, Slettet Profil, Søren Roepstorff, Jacob Jensen, n n, Rasmus Kongshøj, Per Torbensen, Flemming Scheel Andersen og Dennis Berg anbefalede denne kommentar

Direkte demokrati, kunne måske fungere hvis man pendlede mellem årgange, så påvirkning blev besværliggjort.

Kære Niels,

Ja, der foregår mange interessante diskussioner ude i verden. Der har også udviklet sig enorme magtkoncentrationer og problemerne tårner sig op. Der er endvidere rent faktisk omfattende bevægelser af modstand under udvikling, som jeg synes EL skal solidarisere sig mere med.

Så advarer jeg EL mod at tabe den samfundstranscenderende målsætning og politik og gå helt og aldeles op i det parlamentariske arbejde, for så gør man sig ganske rigtigt til et parti som de andre. Der bør for et socialistisk parti være andre succeskriterier end alene det parlamentariske arbejde.

Hvis man ikke kan kritisere EL i dets triumf hvornår så? Når det ligger ned måske? Nu har partiet faktisk selv udformet et principprogram og inviteret til en bred diskussion herom. Det responderer jeg så på.

Iøvrigt synes jeg du skal læse min kronik samt mit ovenstående indlæg til dig igen. Du har tydeligvis fra starten indlæst gamle anarkistiske positioner. Mit ærinde er tværtimod at opfordre EL til at forholde sig til verden som den faktisk ser ud i dag..

Rene Karpantschof, Søren Roepstorff, Jacob Jensen, Morten Jespersen, Rasmus Kongshøj, Esben Bøgh Sørensen, Peter Jensen, Niels-Holger Nielsen, Michael Kongstad Nielsen, Flemming Scheel Andersen, Dennis Berg og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Engelsted:
Nøglen i sætningen var "noget af det". Schweiz har noget af det.

At samle 100.000 stemmer og så få det til folkeafstemning og derpå gennemført som lov hvis det stemmes igennem, er efter min mening en god start.

Søren Roepstorff, Jacob Jensen, n n, Rasmus Kongshøj, Janus Agerbo, Flemming Scheel Andersen, Per Torbensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Demokrati må meget direkte bekæmpe magtkoncentration ved at strukturere sig til hyppig udskiftning af repræsentanter med iøvrigt stækket magt.

Niels-Holger Nielsen

Eller en fuldbyrdet klimakatastrofe

'Men det er da muligt at oprørene nedefra ( som er i gang over hele verden) mislykkes. Der er andre mulige fremtids scenarier , som f.eks. en autoritær statskapitalisme a la Kina eller en ny fascisme.'

Niels-Holger Nielsen

Man kan jo beskylde mig for at blande al tíng sammen. Det kan jeg leve med.

Niels-Holger Nielsen

Curt Sørensen, skriv en kronik til Information, som i 'gamle' dage, tak.

Michael Kongstad Nielsen

Curt Sørensen ser nogle relevante problemer, synes jeg. Man aner en fare for, at Enhedslisten kan blive "spist" af det professionelle politiske liv. At det langsomt falder til føje og bliver et "troværdigt" parlamentarisk støtteparti til SF, S og R, der jo ret beset er kapitalismens venner. Et støtteparti, der får nogle lunser hist og her får at holde sig i ro, og som ellers indretter sig mageligt med egne F1-lån og forbrug af offentlige institutioner.
Men jeg håber, de holder fanen højt, og de må gerne tage udgangspunkt i danske forhold, men samtidig holde god forbindelse til international venstreopposition, som f. eks. spanske Izquierda Unida
http://da.wikipedia.org/wiki/Izquierda_Unida
eller græske Syriza, m.fl.
Endvidere må man håbe, at de tager udgangspunkt i et moderne natursyn, så "Den Store Omstilling" ikke bliver for svær.

EL klarer sig vist godt til kommunevalget, og den repræsentation kan være med til at brede engagementet ud. Men også helt ud i bevægelserne er det stadig meget vigtigt at være med.

Maria Jensen, Rasmus Kongshøj, Dennis Berg og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Niels Engelsted

Indrømmer at jeg har sat tingene på spidsen men fortsætter gerne.

Direkte demokrati er det ikke politikkens version af det frie marked, hvor frie agenter dagligt med hver deres pengepung stemmer efter hver deres lyst (og efter mediebaronernes annoncebudgetter)? Og er der nogen særlig grund til at tro, at resultatet skulle bliver et andet?

Nu har jeg læst indlægget igen, Curt. Jeg 200 procent enig i din beskrivelse af tingenes tilstand, men det vidste du jo nok. Det er fortsættelsen jeg er uenig i.

Du skriver: Kapitalismens økonomiske magt og den politiske magt er i alle moderne samfund tæt sammenflettede. Man kan ikke bekæmpe det ene uden også at bekæmpe det andet.

Det er jeg også enig i, men jeg drager ikke din konklusion, at så må man bekæmpe den politiske magt per se. Jeg mener, man må prøve at vinde den politiske magt.

Det samfundsskabte merprodukt, du taler om, er idag enormt og samfundets grund. Det kan ikke elimineres uden, at det vi forstår ved samfund også elimineres. Men så længe samfundsskabte merprodukt findes, vil der også være en politisk magt knyttet til det. Heller ikke den kan fjernes. Det er denne magt socialister skal forsøge at erobre og kontrollere. Det kan næppe lade sig gøre alene ved direkte demokrati og kulturrevolution. Faktisk kunne man argumentere for, at kravet om direkte demokrati kommer til at virke som sabotage mod fremskridtet som det radikale venstres krav om en global bankskat er sabotage mod bankskat.

Jeg har muligvis uret og er for pessimistisk og arrogant mod den almindelige borger, som Peter skriver. Men dette har jeg ikke uret i. Det er virkelig dårlig timing at rette et voldsomt angreb mod Enhedslisten dagen før kommunalvalget.

Anders Kristensen, Jacob Jensen, Rasmus Kongshøj, lars abildgaard, Holger Madsen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Niels-Holger Nielsen

Kære Michael, ja undskyld mig, men er det ok at vi er på fornavn? Undskyld at jeg antaster din brug af Syriza, men dette parti står vel i nogen grad til højre for Enhedslisten? Det drejer sig selvfølgelig om det strategiske syn på EU. Eller er der en hel masse, jeg har misforstået?

Michael Kongstad Nielsen

Niels-Holger, jeg mener de ligner hinanden en hel del. Syriza er dannet i 2004 som et konglomerat af en række "gamle" venstrefløjspartier, ligesom EL jo er, og Syriza har ligeså stærke præferencer for et socialistisk samfund, som EL, men da Syriza blev kastet ud i det kaos, Grækenland befinder sig i, og pludselig stod til at vinde regeringsmagten (der er EL dog langt fra endnu), måtte Syriza forholde sig moderat til en sådan situation, for at bevare landets integritet og undgå vild kapitalflugt. Derfra skal man se partiets ageren i forhold til euroen og IMF/ Trojkaen mv.

Dennis Berg, Steffen Gliese og Niels Engelsted anbefalede denne kommentar

Frænde er frænde værst - Og vi andre kan være ligeglade med studiekredsdeltagere.
Derimod ikke med et aktivt EL, der vil deltage i demokratiet.

Enhedslisten har 12 medlemmer, der er valgt ind i den lovgivende forsamling, - Folketinget. Og de skal arbejde professionelt.
Enhedslisten har 17 medlemmer, der er valgt ind i landets kommunalbestyrelser. Og de skal arbejde professionelt.
Enhedslisten har i morgen ? medlemmer, der er blevet valgt ind i landets kommunalbestyrelser, og de skal også arbejde professionelt.
Enhedslisten mangler flere medlemmer, der går ind i det internationale samarbejde med ligesindede.
Enhedslisten kan ikke producere professionelle levebrødspolitikere, ifølge dets vedtægter.
Man kan ikke som politikere for Enhedslisten berige sig økonomisk.

Anders Kristensen, Søren Roepstorff, Bill Atkins, Kalle Nielsen, Niels-Holger Nielsen, Niels Engelsted, lars abildgaard og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar

"Til Curts krav om et ultra-demokratisk parti, vil jeg kun spørge, om Occupy ikke netop har demonstreret, at et sådant parti trods de bedste hensigter og det største engagement forbliver tandløst."

Occupy, som aldrig skulle forestille at være et politisk parti, som nægtede at blive co-opted? Occupy, som definerede en helt ny diskurs for de etablerede partier og den etablerede debat? Occupy som havde bid nok til at udløse en massiv statspropagandamodoffensiv, og en massiv paramilitær politiindsats for at tæve dem ud af bybilledet. Er det den Occupy-bevægelse, vi taler om?

Enhedslistens kan deltage i parlamentariske dinner parties, til de revner af ægte russisk kaviar og Aalborg akvavit, men uden den rå, uslebne, ildelugtende, larmende, anarkistiske, ultrademokratiske pøbel i gaderne, får de ikke andet ud af det end den velbehagelige fornemmelse af politisk forstoppelse.

Søren Roepstorff, Rasmus Kongshøj, Kalle Nielsen, Lise Lotte Rahbek, Niels-Holger Nielsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Kære Niels Engelsted,

Vi taler om en nødvendig modbevægelse i det moderne samfund til en flere hundred år varende udvikling af kapitalismens og statens nutidige enorme magt . Vi når efter min opfattelse ikke afgørende skridt i retning af en inddæmning og kontrol over disse vældige økonomiske og politiske magtkoncentrationer uden om befolkningerne. Befolkningerne må selv være med og aktive deltagere i processerne. Hvis ikke moderne socialistiske partier i det mindste ser dette som et mål og understøtter samfundsmæssige bevægelser i den retning flader de ud i en borgerlig reformbevægelse, eller forandrer sig til en selvbevarende politisk maskine. Det kan du læse om allerede hos Rosa Luxemburg, der så skarpere end de fleste. Og det kan du iøvrigt se talrige eksempler på hele socialismens og arbejderbevægelsens historie igennem.

Staten er et muligt instrument, ja, men staten har også været og er et repressivt instrument omend i forskellige udformninger. Hvis ikke man indser dette, lader man sig indfange af en lassalleansk 'indførelse af socialisme ved statshjælp' logik og er iøvrigt med til at legitimere et af nutidens største magtkomplekser.

PS: Hvad angår datoen for offentliggørelsen af min kronik har jeg ikke haft nogen som helst indflydelse herpå. Det afgørende er at EL har inviteret til en bred diskussion blandt medlemmer og sympatisører om det nye principprogram. Det har jeg så responderet på.

Rasmus Kongshøj, Esben Bøgh Sørensen, Niels-Holger Nielsen, Steffen Gliese, Dennis Berg og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Er der nogen der forstår mig, hvis jeg siger revolutionsromantik??

Michael Kongstad Nielsen

Det er nemlig rigtigt Holger Madsen, men risikoen for at blive spist "mentalt", er til stede. Jeg synes det er helt fint med rotationsprincipper og bremser for levebrødspolitikkere, og vel skal de valgte arbejde professionelt, hvad det så end betyder (det betyder vel bare "ordentligt"), men altså uden at blive en del af magtens selvstændiggørelse og undertrykkelse. Man så et lille bitte eksempel i København, hvor EL var med til at tryne beboerne ved City-ringens arbejdspladser, da kommunen trumfede en ulovlig miljøgodkendelse igennem.

Kaere Enhedslister - I skulle laere lidt mere om timing fra os fra business - hvor vi altid tager de mest oemtaalelige spoergsmaal op efter en god frokost, og ikke netop nu hvor DF rider paa en succes-boelge der oedelaegger saa meget for Venstre (og hvor Lars Loekke ender som syndebuk) - men ogsaa for Enhedslisten fordi regeringen nu kan maneuvrere mod hoejre til spotpris.

Jeg kan ikke gennemskue om Niels Engelsted eller Curt Soerensen er den der er i stoerst risko for at foelge i Loekkes fodspor - men det vil da vaere en skam for dem begge.

Engelsted:
Meningsmåling på meningsmåling viser, at politikerne er ude af trit med befolkningen. Faktisk i sådan en grad, at de må siges direkte at modarbejde deres vælgerkorps, noget som i særlig grad har gjort sig gældende med den nuværende regering.
Det kan jo ikke blive værre, for lige nu har befolkningen ingen magt igennem dette pseudo-demokrati, hvor man får det samme uanset hvad man stemmer for.

I Schweiz skal de til at stemme om bankdirektørers løn skal begrænses til 10x den lavest-ansattes i banken. Det bliver enten nogle sygt højt lønnede rengøringsassistenter, ellers kommer bankdirektørlønningerne ned på niveauer mange gange under de nuværende.
Og på et senere tidspunkt skal schweizerne så stemme om basisløn.

Mener du, at det er kapitalinteresser, der har sat de to forslag i søen? Tror du nogle af de forslag kunne komme igennem noget repræsentativt "demokrati" i europa?

Søren Roepstorff, Claus Jensen, n n, Rasmus Kongshøj, Lise Lotte Rahbek, Niels-Holger Nielsen, Flemming Scheel Andersen, Steffen Gliese og Niels Engelsted anbefalede denne kommentar
Niels Engelsted

Henrik Brøndum har ret. Jeg er den skyldige i dårlig timing, ikke Curt. Jeg skulle ikke have kommenteret Curts angreb på Enhedslisten dagen før kommunalvalget. Jeg skulle have holdt en lav profil. Curt har ingen andel i det. Det er den politiske redaktion på Information, der har valgt udgivelsestidspunktet. ---Har vi noget guf liggende til dagen før kommunevalget? ---Ja, vi har den her kritiske kronik liggende af Curt Sørensen. Den vil de ikke kunne lide i Enhedslisten. ---Fint, den tager vi, den skal nok sætte gang i sagerne, og vi har jo lige haft Rainman fra Cepos.
Undskyld til alle!

Lad nu lige - Enhedslisten - få lov til at finde deres egne ben, komme 'indenfor' på Christiansborg, i kommunalbestyrelserne og hos 'den almindelige dansker'! Så de indefra kan lære det system at kende, de vil forandre!

Det har aldrig været muligt for nogen at komme fra A til B, uden at vide hvor A befinder sig! Lidt tålmodighed om jeg må be', så man ikke af frygt for magtfuldkommenhed, også hos Enhedslisten, forpurrer en skrøbelig process , der, so far, ser ud til at lykkes 'ret pænt'!

Flemming Scheel Andersen, Michael Kongstad Nielsen og Niels Engelsted anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Enig i, at timingen er dårlig, og helt fri for skyld i det kan Curt Sørensen vel næppe være. Information ligger vist ikke inde med kronikforslag til mere end en uge eller 14 dage ad gangen, der skal også være en vis aktualitet i det, så Curt Sørensen kunne nok have trukket indsendelsen, eller bedt om udgivelse efter valget.

Au contraire. Potentielle vælgere vil læse Curt Sørensens ikke angreb men konstruktive kritik og imponeres over, at der hos Enhedslisten som det eneste parti er plads til en sådan debat og selvransagelse på selve dagen før dagen og gå til urnerne med fornyet tiltro til partiet.

Dennis Berg, Niels-Holger Nielsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Niels Engelsted

Claus, din Rio Bravo signatur er det før eller efter Dude kom på vandvognen?

In vino veritas

Michael Kongstad Nielsen

Nu skal man selvfølgelig heller ikke lægge mere betydning for kommunevalget i kronikken, end hvad godt er. Fint klarer EL sig ganske givet - kronik eller ej. Kronikken er mest for feinschmeckere, der vil fordybe sig i kategorier, som almene folk ryster af sig som støv fra Levanten. Allerede lixtallet får mange til at tage sig en pause, og konkretiseringen af Enhedslisten potentielle problem er så svært at forstå, at gode vilje må hjælpe til eller fra. Selv overskriften er svær at forstå: - hvordan skulle Enhedslisten kunne glemme forandring, når det nu engang er det, der er partiets varemærke?

Flemming Scheel Andersen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Ang. Repræsentativt kontra direkte demokrati:

Det er vel ikke et spørgsmål om enten repræsentativt demokrati eller direkte demokrati men snarere om at udvikle og nuancere demokratibegrebet, så det i accelererende grad bliver i stand til, som ultimativ målsætning, c’’,), at formidle 7-9 milliarder menneskers højst forskellige sociale samværs- og produktions-processer og disses forudsætninger i ligeledes højst forskellige erkendelses-, videns-, uddannelses- og deraf følgende bevidstheds-former, så arten i sin helhed bliver i stand til at integrere sig dynamisk og konstruktivt i dens fælles økologiske niche, nemlig planetens komplekse biosfære i dennes helhed?

Altså ikke et valg mellem forskellige demokrati-former, men at få bestemt deres indbyrdes omfangslogik og gensidige relationer og dette igen sat i forhold til den kollektivt uddifferentierede faglighed, indsigt og viden?

Med venlig hilsen

Niels-Holger Nielsen

Michael, nu kender du jo en del til Latinamerika. Husk at Argentina gav WB, IMF og hele forbrydersyndikatet fingeren. Det er vel det, der skal til, eller er der bare noget, jeg har misforstået?

Michael Kongstad Nielsen

Ja, det er nok det, der skal til. Jeg tror, Grækenland skulle være gået bakerot for længe siden. Når det ikke er sket, er det jo bl.a. fordi, Grækenland er medlem af euroen. Men Niels-Holger, driver du gæk, eller hvad?

Niels-Holger Nielsen

Med hvem eller hvad?

Niels-Holger Nielsen

Med hvem eller hvad?

Enhedslistens folketingsgruppe aflønningsform, rotationsprincipper og forpligtelse i forhold til baglandet er ganske enkelt enestående og i sig selv et prisværdigt dagligt opgør med "den politiske klasse". Det tror jeg de fleste vælgere godt ved - og sætter pris på.

Og noget andet - Enhedslisten er jo andet end folketing og principprogram. Det er også alle de gamle og nye lokalafdelinger og medlemmer. Det er her det eksemplariske lokale potentiale findes - potentialet for de uventede løsninger, fællesskaber, organisationer og aktiviteter.

Jeg håber Enhedslisten får mange flere byrådsmedlemmer i morgen - for der er i den grad brug for Enhedslisten i byrådene og lokalmiljøet.

Bill Atkins, lars abildgaard, Holger Madsen, Niels Engelsted og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar

Mange græsrødder bliver i dag til byrødder. :-)

Måske kunne EL nøjes med et partiprogram på én sætning:

"Staten, det skal være os - de 99%"

Så er magtforholdene og klassekampens mål klart defineret. Det er tåbeligt at tro på at storkapitalen, finansmagten, vil opgive deres dominans uden kamp. Hvorved der ikke er sagt at kampen skal være blodig, der findes jo mange måder man kan kæmpe for sin sag på. Men uden kamp går det aldrig.

Niels Engelsted,

jeg fatter ikke hvordan intelligente mennesker kan blive ved med at hælde barnet ud med vandet som i Schweiz's system, som du anbefaler, er det ikke det, hvor mændene mødes på torvet med deres sværd og stemmer nej til kvindelig stemmeret, eller var det for nogle år siden?

Det faktum at alle systemer kan misbruges, betyder dog ikke at alle systemer er dårlige? I så fald måtte vi jo sige nej til et hvilket som helst system.
Schweiz' system tillader dog også at frie mænd og kvinder mødes på torvet (uden sværd) og stemmer sammen om hvad som helst der måtte være vigtigt nok til at man forlader den varme stue.

Til Kalle Nielsen,

Ja, netop og det er det EL skal bevare og den vej partiet skal gå videre af. Men balancen er tippet over mod den parlamentariske aktivitet samtidig med at partiet underkender den enorme sammenfletning af politisk og økonomisk magt i nutidens samfund og det er det jeg advarer mod

Til Mark Dalmay

Du har fuldstændig ret : det drejer sig ikke om et enten- eller, men et både-og. Jeg forestiller mig ikke et politisk system uden 'repræsentative organer' overhovedet , og ene og alene 'direkte demokrati' (:et standpunkt som jeg får skudt i skoene, så løber diskussionen åbenbart mere gelinde), men jeg sætter en målsætning om 1) at repræsentationen' som et helt system der fungerer som en barriere mod befolkningen deltagelse og indflydelse nedefra og den professionelle 'politiske klasse' med dens privilegier, magt og magtfuldkommenhed på den anden side, må nedbrydes, 2) at direkte demokrati må blive langt mere omfattende og bredspektret end nogensinde og 3) at demokratiseringen og den demokratiske proces fremover må drives frem af befolkningerne. I stedet for priviligerede og magtfuldkomne politiske eliter og topbureaukrater. I stedet for den politiske elites fortløbende manipulationer og 'nødvendige politik' ovenfra, må der træde et udvidet demokrati nedefra,

Til Engelsted: og Holger Madsen:

I stedet for den vedvarende sammenfletning af økonomiske og politisk eliters magt må der ske en både horisontal og vertikal udvidelse af demokrati. Den gennem hele vort århundrede så gennemløbende proces med dens stadigt fremadskridende koncentration af økonomisk og politisk magt, en proces der i nutiden er ledsaget af en atomisering i bunden af samfundet ( i den dominerende ideologi eufemiserende kaldet 'øget individualisme') må brydes. En mod proces må sættes i gang. Derfor må EL støtte igangværende faktiske bevægelser og initiativer i den retning og derfor må balancen mellem det parlamentariske arbejde og bevægelserne ude i samfundet genoprettes, ellers bliver partiet slugt af systemet.

Jeg har i min kronik peget på en række forhold og problemer i nutidens samfund, jeg har herudfra kritiseret nogle mangler og uklarheder i EL's principprogram, en manglende balance i partiets program og politik og en fare for at blive omklamret af systemet. Man har i samtlige indlæg overset den ros jeg også tilkender partiet. EL har selv indbudt til en bred diskussion om partiets udkast til nyt principprogram. Skal jeg forstå det således at 'diskussion' ikke må omfatte kritik overhovedet?

Henrik Klausen, Dennis Berg, Claus Jensen, Steen Sohn og Kalle Nielsen anbefalede denne kommentar
Jens Overgaard Bjerre

Jeg har en lidt mere følelsesmæssig-erfaringstilgang til spørgsmålet om de populære tendenser i EL. Og synes ganske enkelt, at de ligner de nye socialdemokrater. Jeg har f.eks. ikke hørt et ord fra dem om de kommunale opfordringer til stikkeri af "naboen" for sociale ydelser. Eller en ganske almindelige beregning af hvordan vores fattige borgere på kontanthjælps-ydelsen kan få pengene til at slå til. der må også være et run på partiet fra ivrige mennesker, som ønsker at komme frem i lyset og i politik uanset partifarve. Og en del af disse slippe sandsynligvis igennem og deres virkelige hensigter viser sig senere. Men jeg fornemmer en stor del populisme i partiet som blandt andet kom til udtryk i støtten til krigen mod Libyen.
Så jeg vil give Curt Sørensens følgende sætning yderligere opmærksomhed: "Hvis Enhedslisten skal være mere end blot endnu et parti af professionelle politikere, må kritikken af ’den politiske klasse’ stå langt stærkere frem i partiets program og agitation." Personligt tror jeg dem ikke længere.

Flemming Scheel Andersen og Dennis Berg anbefalede denne kommentar

Til Curt Sørensen.
Tak for kommentar - og din advarsel er naturligvis velbegrundet af den simple årsag, at folketing, ministerier og presse (altså en rimelig stor del af folketingsgruppens daglige miljø) tilhører højtlønnede grupper, som fra et egoistisk økonomisk perspektiv har alt at vinde ved at Enhedslistens folketingsgruppe integreres i forretningen. Der er ikke nogen tvivl om, at det er en konstant risiko.

Naturligvis er der altid plads til dialog om Enhedslisten - også her. Det er jo ved dialog og samtale i offentlighed, at vi kan vise, at åbenhed og samtale er langt bedre end 'lukkede rum'. Måske Enhedslisten kan blive det foregangsparti, der giver fornemmelser af fordelene ved crowd-policymaking er - som open source har gjort for programmeringen.

@Filo Butcher
Angående de 99% som stat.
Jeg må indrømme, at jeg synes at et mål om at komme fra 99% til 100% giver mig bedre billeder. Målet må være, at den ene procent (billedet på den økonomiske / politiske ulighed) ophører som nævneværdig realitet.

Når jeg læser nogle af reaktionerne her på et ellers udmærket indspark fra Curt, føler jeg mig hensat til 1970ernes utallige venstreorienterede fraktioners destruktive tankespind og intetsigende ævl og kævl. Endeløs disput. Intet under, socialismen i sit daværende udtryk afgik ved døden i 1990erne, men tankevækkende at nostalgien stadig er i stand til at skabe disse post mortem krampetrækninger.

Drop fortiden. Den kamp er tabt. Se hellere fremad. Curt har fat i noget væsentligt, som tingene ser ud nu og her.

Jeg er i den ulykkelige situation, at jeg kun har 3 partier at vælge mellem, når jeg en sjælden gang får mulighed for at deltage i en folkeafstemning. 3 partier med en mere eller mindre ærlig kritisk tilgang til vores medlemskab af EU. 3 partier, som sagde nej til mørklægnings loven. Et af disse partier er Enhedslisten. Derfor interesserer dette partis udvikling mig meget. Hvis de forstår at udnytte deres nuværende store momentum rigtigt, kan enhedslisten blive et reelt alternativ, men jeg frygter, at fortidens spøgelser har så store rødder i partiet, at det hele nemt ender op i teoretiseringens hat og briller. De spøger i hvert fald stadig.

Henrik Klausen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Sider