Kommentar

Lovgivning gælder også for Dragsdahl

Informations læsere og den danske offentlighed har endnu engang været genstand for Dragsdahls desinformation
Debat
19. november 2013

Ulrik Dahlins artikel den 9. november Bent Jensen var i ond tro citerer nogle udpluk fra et fortroligt PET-notat, der på Dragsdahls initiativ blev fremlagt i Østre Landsret. Jeg formoder derfor, at Dragsdahl er Dahlins kilde.

Ifølge Dragsdahl/Dahlin skal jeg have undladt at gøre opmærksom på dele af notatets indhold, som taler imod PET’s institutionelle opfattelse af, at Dragsdahl var KGB-agent.

Det drejer sig om nogle spekulationer om, at det ikke kan udelukkes, at Dragsdahl måske kun deltog i konspiratoriske møder, fordi han fandt det »sjovt og spændende«, eller fordi han håbede på at få oplysninger til sin skribentvirksomhed.

Jeg må bedrøve Dragsdahl/Dahlin med, at jeg ikke kendte notatet, før det blev fremlagt i landsretten. Jeg kan derfor heller ikke have undladt at gøre opmærksom på dets indhold i min artikel fra 2007. Notatet er i øvrigt dateret den 15. Oktober 1983. Det vil sige før PET havde dannet sig en sikker opfattelse af Dragsdahls rolle.

Denne opfattelse kom krystalklart frem i de notater, PET’s ledelse fremlagde for regeringen i 1985, og i senere dokumenter: Dragsdahl var KGB-(indflydelses) agent. Dragsdahl/Dahlin vildleder imidlertid offentligheden ved at fortie den afgørende formulering i 1983-notatet, hvor spørgsmålet rejses, om Dragsdahl kunne være et emne for hvervning til sovjetisk tjeneste. Den entydige konklusion på spørgsmålet lyder: »Hertil må svaret være ja«.

På notatets følgende sider begrundes konklusionen.

Påstande skal behandles kritisk

Informations læsere og den danske offentlighed har således endnu engang været genstand for Dragsdahls desinformation med Information som redskab – et forhold som vil blive grundigt dokumenteret i det værk om Den Kolde Krig i Danmark, som er på trapperne.

Jeg vil tilråde Information en anden gang at forholde sig kritisk over for påstande fra Dragsdahl om undertegnede. Eksempelvis kunne Ulrik Dahlin have henvendt sig til mig, før han lod Dragsdahls injurierende desinformation trykke i avisen.

Dragsdahl og hans hirdmænd tror åbenbart ikke, at injurielovgivningen gælder for ham og dem. Dragsdahl har blandt andet i den senere tid offentligt omtalt mig som en ’løgner’ og ’svindler’, der ’omskriver’ – det vil sige forfalsker dokumenter.

Det vil ikke blive tolereret, og det bliver hverken morsomt eller spændende.

Bent Jensen, dr. phil., historiker

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Er det Østre Landsrets dom og præmisser Bent Jensen mener er injurierende?

Så må man jo håbe, at Bent Jensen også husker at få indskrevet i sin ikke færdiggjorte/offentliggjorte forskning, hvad han skråsikkert udtalte jfr. sin bagvedliggende forskning i PET's arkiver til Jyllands-Posten om Dragsdahl som værende KGB-agent, og Byrettens og Landsrettens domme.

Informations læsere og den danske offentlighed har således endnu engang været genstand for Dragsdahls desinformation med Information som redskab – et forhold som vil blive grundigt dokumenteret i det værk om Den Kolde Krig i Danmark, som er på trapperne.

Håber da ikke den kære dr. phil. Bent Jensen tilpasser sin forskning, men fastholder det opdrag han fik af den daværende regering, da der blev etableret et specielt center, da nogle politikere ikke var tilfreds med de 2350 sider DIIS havde udarbejdet forinden.

Har noteret mig at Bent Jensen også vil indarbejde i sin udredning omkring den kolde krig, hvad Informations debattører skriver længe efter den Kolde Krigs afslutning.

Curt Sørensen, Flemming Scheel Andersen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Bent Jensen starter med at hænge Information ud for at citere "et fortroligt PET-notat, der på Dragsdahls initiativ blev fremlagt i Østre Landsret". Han "formoder derfor, at Dragsdahl er Dahlins kilde", altså at avisen har lækket notatet, som Jensen "ikke kendte, før det blev fremlagt i Landsretten".

Disse så fortrolige ord om det "sjove og spændende" ved at møde KGB-agenter, må Jensen derfor bedrøve os med, at han slet ikke har været bekendt med. Men det gør ham så til en af de få med interesse for sagen, der ikke har kendt notatet.

Dette "fortrolige" notat blev nemlig allerede offentliggjort i PET-Kommissionens Beretning fra juni 2009. Jensen er altså en anelse undskyldt i forhold til sin artikel fra 2007, men så absolut ikke for fortsat at have holdt sig i uvidenhed i de sidste fire år - hvor han jo teoretisk set har arbejdet dygtigt som kildekritisk dr. phil., historiker med netop dette emne.

Det kan undre, at han ikke er stødt på det tidligere, når han nu har gravet så grundigt. Og det kan i særdeles undre at han ikke kender det nu, da det netop ligger blandt de dokumenter, som PET-Kommissionen tidligere har brugt - og derved nu er i en særlig samling, som Jensen har haft fuld adgang til.

Og Bent Jensen har ellers nærlæst PET-Kommissionens Beretning, og har udsendt fodnotebehængte analyser af dens omtale af Dragsdahl. som han beskriver som "slapt, mangelfuldt og ordinært sjusk". Da et centralt citat som dette klart ikke indgår i Jensens kommende bog, har sjuskehovedet lige afleveret en klar selvhenter...

Lene Timmermann, Henning Pedersen, Niels Engelsted, Janus Leth, Jens Falkesgaard, Hanne Ribens, Steen Sohn, Curt Sørensen, Karsten Aaen, Søren Roepstorff, Flemming Scheel Andersen, Dorte Sørensen, Jens Høybye, Heinrich R. Jørgensen og Niels Mosbak anbefalede denne kommentar

Kvaliteten og indlevelsesevnen i hvilken en historikers faglige værdighed må siges at bero væsentligt på solidaritet med beskrevne tider, emner og personers selvforwtåelser.
Bent Jensen synes at have et problem hermed..

Jeg synes der tegner sig en tendens i retning af, at det er ved at gå op for Bent Jensen hvad Byretten dømte hvad Landsretten efterfølgende har skrevet i sin dom, nemlig at Bent Jensen jfr. begge retsinstanser har fremført ærekrænkende udtalelser, men at Landsretten mener Bent Jensen er straffri, hvis/fordi han har fremført sine påstande om Dragsdahl i god tro udfra sit kildemateriale, jfr. at Landsretten henviser til § 269 i sin dom og begrundelse for hvorfor Bent Jensen ikke skal betale dagbøder, tort og sagsomkostninger.

Der er derfor mange dokumenter Bent Jensen, efter sine udtalelser til Jyllands-Posten og efterfølgende artikler/udtalelser derfor nødvendigvis nu ikke har set, kendt eller lagt mærke til, til trods for hans direkte adgang til PET's kildemateriale, givet ham for at offentliheden kunne få et resultat af en forskning på allerhøjste niveau, i forhold til DIIS's 2350 siders forskning.

Straffelovens
27. kapitel
Freds- og ærekrænkelser

§ 269. En sigtelse er straffri, når dens sandhed bevises, såvel som når den, der i god tro fremsætter sigtelsen, har været forpligtet til at udtale sig eller har handlet til berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv.
Stk. 2. Straf kan bortfalde, når der oplyses omstændigheder, som gav føje til at anse sigtelsen for sand.

Bent Jensens udmålte straf i Byretten på 20 dagbøder a' 2000 kr., 200000 kr. i erstatning for tort + sagens omkostninger, blev som det eneste omstødt af Landsretten, som jo ikke har betvivlet det ærekrænkende, men fundet det formildende, at Bent Jensen er en offentlig kendt person, men ikke beskrevet ham som en forsker med et givent opdrag om seriøs forskning på allerhøjeste plan.

Notatet er i øvrigt dateret den 15. Oktober 1983. Det vil sige før PET havde dannet sig en sikker opfattelse af Dragsdahls rolle.

Det ser ud til, at Bent Jensen allerede angrer og forsøger at råde bod på sine tidligere udeladelser, for nu bekræfter han, at PET op til i hvert fald 1983 ikke var overbevist om, at Dragsdahl var agent. Han medgiver endvidere, at hans kendskab til kildematerialet er mangelfuld.

Det må derfor i høj grad være i offentlighedens og sandhedens interesse, hvis Bent Jensen, som jo er kendt for sin kompromisløse hengivenhed til både offentligheden og sandheden, fremlagde en tidslinje og en redegørelse for, hvornår og hvordan PET kom til at danne sig en "sikker opfattelse af Dragsdahls rolle".

På den måde vil Dragsdahls hirdmænd heller ikke længere, som det er tilfældet nu, i god og faktuelt begrundet tro kunne udtrykke tvivl om Bent Jensens redelige omgang med sine kilder.

Lene Timmermann, Niels Engelsted, Jens Falkesgaard, Niels Mosbak, Jens Høybye og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Jens Høybye

Bent Jensens udmålte straf i Byretten på 20 dagbøder a' 2000 kr., 200000 kr. i erstatning for tort + sagens omkostninger, blev som det eneste omstødt af Landsretten, som jo ikke har betvivlet det ærekrænkende, men fundet det formildende, at Bent Jensen er en offentlig kendt person, men ikke beskrevet ham som en forsker med et givent opdrag om seriøs forskning på allerhøjeste plan.

Blev BJ frifundet eller blev han dømt skyldig, men straffri?

Lidt mere nørdet om Jensens uredelighed. I landsretsdommen refererer Jensen til at Dragsdahl bevidst fejlagtigt i en artikel har skrevet, at "Owen Harris havde udtrykt kritik af de konservative intellektuelle" Dragsdahl skriver konsekvent dette navn forkert, også om andre af dennes bogtitler. Navnet er Owen Harries, men professorens nidkærhed finder ikke denne detalje - i stedet skriver han selv forkert.

Jensen konkluderer, at "Dragsdahls artikel var 100 pct. ren - eller rettere - snavset desinformation". For "Harris' konklusion var på ingen måde en tilintetgørende kritik, men tværtimod en lovprisning af konservative intellektuelle, som ifølge Harris havde vundet Den Kolde Krig, selv om deres opfattelse af politistaterne havde været mangelfuld, og selv om de kun havde haft ringe tiltro til et positivt udfald af kampen. De vandt Den Kolde Krig i kraft af stædighed og udholdenhed samt en enkel og ukompliceret opfattelse af ret og uret."

Den tekst, som Jensen så arrigt har skrålæst, konkluderer at: "Conservatives won the Cold War by virtue of character rather than intellect; won it despite having a flawed understanding of the enemy and of the strength of their own side; won it while having little confidence in the outcome until the very end; won it, one might say, by displaying the old-fashioned phlegmatic qualities of a peasant army -- stubbornness, perseverance, endurance, and a simple uncomplicated sense of right and wrong."

Læsere uden Jensens skyklapper kunne godt finde på også at fæstne sig ved første del af citatet, som Jensen hopper meget let over, og konkludere som Dragsdahl, at Owen Harris i sin tekst udtrykker kritik af de konservative intellektuelle. Sidste del fremstår mere ironisk end som det rene roseri, Jensen får det omskrevet til.

Dragsdahls artikel er i øvrigt skrevet efter Den Kolde Krig i 1992, og er endnu et eksempel på at Jensens arrigskab har mindre at gøre med opgaven om at udpege spioner, og meget mere om generelt at svine Dragsdahl til.

uffe hellum, Jens Falkesgaard, Niels Mosbak, Curt Sørensen, Jens Høybye, Karsten Aaen og Søren Roepstorff anbefalede denne kommentar

Thomas Krogh

Læs Landsrettens dom og begrundelse for at Bent Jensen ikke skal betale/straffes, som bestemt af Byretten, for sine jfr. også Landsrettens dom om Bent Jensens ærekrænkende udtalelser.

Landsretten henviser Bent Jensen til Straffelovens § 267:

§ 267. Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

og nedsætter Byrettens straf jfr. § 269 i Straffeloven:

§ 269. En sigtelse er straffri, når dens sandhed bevises, såvel som når den, der i god tro fremsætter sigtelsen, har været forpligtet til at udtale sig eller har handlet til berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv.
Stk. 2. Straf kan bortfalde, når der oplyses omstændigheder, som gav føje til at anse sigtelsen for sand.

Samt henviser til Meneskerettighedskonventionens artikkel 8 og 10.

Ret til respekt for privatliv og familieliv
Artikel 8
Stk. 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. Stk. 2. Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.

Ytringsfrihed
Artikel 10
Stk. 1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser. Denne artikel forhindrer ikke stater i at kræve, at radio-, fjernsyns- eller filmforetagender kun må drives i henhold til bevilling.
Stk. 2. Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den underkastes sådanne formaliteter, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet

Så er det jo op til en evt. dom ved Højesteret, om den bedømmer Bent Jensens frihedsrettigheder der medfører pligter og ansvar som værende fuldt opfyldte, når han udtaler sig ærekrænkende, ved at påberåbe sig værende i god tro med sin samtidige autoritet som forsker, med det opdrag, givet af en regering, at drive seriøs forskning på allerhøjeste niveau.

Jens Høybye

Du behøver skam ikke alle dine omsvøb. Det er et meget enkelt spørgsmål:

Blev BJ

1) Frikendt

eller

2) Dømt skyldig, men straffri?

Thomas Krogh

Citat fra Landsrettens dom:

Landsretten fastslår, at de 35 udsagn om agentvirksomhed og desinformation udgør ærefornærmende sigtelser omfattet af straffelovens § 267, men at fremsættelsen af udsagnene var berettiget.

Hvad synes du selv, når Bent Jensen ikke skal betale som han blev bedømt ved Byretten, men at både Landsretten og Byretten udtaler, at Bent Jensens udtalelser til Jyllands-Posten og i artikler er ærekrænkende?

Jens Høybye

At han enten fik ret i sin påstand om frifindelse.

Hvad tror du. Blev han

1) Frifundet?

eller

2) Dømt skyldig men straffri?

Det er vel ikke svært at svare, vel?

Og Thomas Krog, bemærk også hvad Bent Jensen selv mener om konsekvenserne ved Landsrettens dom jfr. artiklens overskrift og indhold.

Han er i hvert fald ikke i tvivl om, at dommen skal om nødvendigt bruges og læses som udlagt af mig.

Øh.... Bent Jensen blev vel dømt skyldig ved BYretten men frifundet ved LANDSretten???

Pia Madsen

Øh.... Bent Jensen blev vel dømt skyldig ved BYretten men frifundet ved LANDSretten???

Præcis, men det er Jens ikke så frygteligt meget for at erkende.... ;-)

Pia Madsen

Hvis Landsretten havde frifundet Bent Jensen for ærefornærmende sigtelser, havde de nok ikke i deres dom skrevet:

Landsretten fastslår, at de 35 udsagn om agentvirksomhed og desinformation udgør ærefornærmende sigtelser omfattet af straffelovens § 267, men at fremsættelsen af udsagnene var berettiget.

Men Straffeloven har en bestemmelse § 269, der gør at man kan slippe for straf, selv om man opfylder bestemmelserne i § 267.

§ 269. En sigtelse er straffri, når dens sandhed bevises, såvel som når den, der i god tro fremsætter sigtelsen, har været forpligtet til at udtale sig eller har handlet til berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv.
Stk. 2. Straf kan bortfalde, når der oplyses omstændigheder, som gav føje til at anse sigtelsen for sand.

Altså straffen kan bortfalde, men ikke selve sigtelsen der opfylder bestemmelserne i § 267.

@Jens

En straf kan bortfalde af to årsagen. Enten fordi man bliver frifundet eller fordi man godtnok bliver dømt skyldig, men at der er formildende årsager som gør at straffen af anden årsag bortfalder. Som jeg har læst dommen så nedlagde Bent Jensen påstand om frifindelse, subsidiært formildelse, men landsretten gav medhold i frifindelse.

og nu her hvor jeg sidder og læser dommen så undrer det mig faktisk. Hvorfor valgte landsretten frifindelse og ikke formildelse?

Pia Madsen

Efter min mening, og sådan som jeg læser dommen, hvilket også de fleste jurister gør, så valgte Landsretten § 269 og Menneskerettighedskonventionen som formildende omstændighed, selv om § 267 også jfr. Landsretten er overtrådt af Bent Jensen.

Dette medfører, at selv om Landsretten har givet Dragsdahl medhold i det ærekrænkende jfr. § 267, så koster Bent Jensens ærekrænkende udtalelser, Dragsdahl 600.000 kr.

Altså det er den ærekrænkede der straffes økonomisk, fordi Landsretten ikke mener (vurderer) at Bent Jensen bør straffes for sine, jfr. dommen ærekrænkende udtalelser.

Eller helt firkantet. Den 16 årige der bliver taget i butikstyveri (taget af kassen), bliver i retten kendt skyldig, men retten frafalder at den 16 årige af formildende omstændigheder skal straffes for sin forseelse, derfor skal butiksindehaveren betale sagsomkostningerne. Er det lovens ånd og hensigt, at selv om man gør noget ulovligt (her jfr. Landsretten overtræder § 267), så bliver det kun ulovligt hvis man idømmes en straf?

Derfor trådte Offersen, Dragsdahls advokat, uden betænkning ind i denne paradoksale sag. Og derfor er det også vigtigt, at Højesteret skal/bør vurdere konsekvenserne af Landsrettens dom for den krænkedes parts vedkommende.

Men især for din, min og andres retsstilling fremadrettet. For pludselig er det hele jo vendt på hovedet ved, at det er den forurettede der skal betale, selv om han/hun får medhold i sin påstand, og den der krænkede bare kan henholde sig til at handle i god tro, og derfor ikke skal straffes for sin forseelse.

Jens Falkesgaard, Ingrid Uma og Claus Jensen anbefalede denne kommentar

@Jens

For at tage det midterste først. En domstol kan frikende (A) eller dømme en person, og i sidste tilfælde skal den fastsætte straffrihed (B) eller straf (C). Bent Jensens påstand er A, subsidiært B (og vil jeg gætte på, B er med fordi Nemeth har fortalt Jensen at han mente det ville være svært at få en frikendelse).

Når jeg læser dommen kan jeg godt forstå hvor du vil hen i starten af gennemgangen, men du har ikke ret. For landsretten frikender rent faktisk Bent Jensen (A), så uanset at den finder hans udtalelse ærekrænkende så finder den ikke at han kan dømmes for det, ikke engang dom uden strafskyld.

Det overrasker mig især når jeg læser argumenterne for det, og jeg finder der helt nødvendigt at få den prøver ved højesteret. Men frikendt er han altså.

Jens Høybye, du er helt rundtosset.

Der er ikke noget galt i at komme med ærekrænkende sigtelser, hvis de er berettigede.

Da Dorte Toft anklagede Stein bagger for svindlerier, begik hun ærekrænkende sigtelser mod SB, men eftersom de var berettigede, kan hun selvfølgelig ikke dømmes for injurier.

Morten Kjeldgaard

Injurielovgivningen gælder også… lyder det fra Bent Jensen, som kalder Jes Fabricius Møller "en giftsnog og en ualmindelig ringe historiker."

Robert Jensen

Hvornår er eller har en ærekrænkelse/æresfornærmelse på nogen måde kunnet være berettiget?.

berettiget adj. - , berettigede: som der er god grund til

ærekrænkelse sb. -n, -r, -rne en påstand el. adfærd som skader en persons omdømme.

ærefornærmelse sb. se æresfornærmelse = injurie = en falsk beskyldning el. påstand som skader en persons omdømme.

Du mener det er det Landsretten tillader når de i dommen skriver:

"Landsretten fastslår, at de 35 udsagn om agentvirksomhed og desinformation udgør ærefornærmende sigtelser omfattet af straffelovens § 267, men at fremsættelsen af udsagnene var berettiget."

Hvad med at du og Thomas Krogh begyndte at tænke over, om ordet berettiget jfr. Landsretten (og juraen) betyder Bent Jensens ret til at være ærefornærmende, eller om ordet berettiget brugt som af Landsretten betyder, at Bent Jensen berettiget (med god grund) i sin tro/forskning udlagde PET's sagsagter som sin dokumentation for sin påstand/sigtelse om Dragsdahl som KGB-agent.

Og nu har Bent Jensen udover sin egen "forskning" både af Byretten og Landsretten fået oplyst, at Dragsdahl slet ikke er/var KGB-agent, og at hans sigtelse mod Dragsdahl derfor var og stadig er ærefornærmende, også selv om han af Landsretten 25.10. 2013 er blevet frikendt for straf for sin ærefornærmelse af Dragsdahl, fordi Landsretten modsat byretten fandt Bent Jensen udsagn fremsat med berettigelse (med god grund) i PET's sagsagter.

Jens Høybye:

Som en der er vant til at læse den slags på engelsk, har jeg også svært ved at gennemskue Landsrettens sprog. "Faktuelt grundlag" og "berettigelse" er åbenbart det samme, men det faktuelle grundlag behøver så ikke være særligt solidt. "Sigtelse" er et andet ord, som må have en speciel betydning. Et udsagn kan f. eks. være en sigtelse, uden at sigtelsen angår noget kriminelt, og uden at sigtelsen står for egen regning hos den der udtaler den.

Bent Jensen er altid så sikker på, at han ene af alle har forstået essensen af en sag - men det er i stedet mig :). Som i mine to eksempler ovenfor viser, fremstår hans vurderinger meget lidt slagkraftige, når vi får mulighed for at tjekke de samme kilder. Det gælder også her, hvor Bent Jensen hævder at Information bevidst har fravalgt et efterfølgende citat om Dragsdahl "kunne være et emne for hvervning til sovjetisk tjeneste", hvor PET-medarbejderen svarer Ja.

Men "kunne være" er ikke heeelt det samme som "er agent". Og Jensen vildleder videre ved ikke selv at citere og forholde sig til de andre modstridende dele af samme notat. Dette er i forhold til så mange andre af de offentliggjorte PET-dokumenter både redeligt i sprog og analyse, hvilket sikkert forvirrer Jensen. Og så kan det tænkes, at Jensen som sædvanligt regner med, at resten af dokumentet fortsat er hemmeligt, og vi andre derfor ikke kan kikke ham i kortene.

Man kunne nemlig i stedet for Jensens håndplukkede citat fra midt i notatet, vælge de dele, der i den offentliggjorte version afslutter det - og som vel er det mest naturlige sted at lede efter en konklusion. Her skriver PET-medarbejderen: "Hvis JD ikke allerede er hvervet og hvis hans antipati mod kommunister, både herhjemme og i de socialistiske lande, er ægte, vil det blive meget vanskeligt at hverve ham på en sådan måde, at KGB får fuld kontrol over ham".

KGB måtte derfor være nervøse for, at forsøg på at styre Dragsdahl kunne "føre til en voldsom reaktion og til sensationelle afsløringer i pressen af, hvordan KGB arbejder", for "baseret på tidligere erfaringer med ham, er det tvivlsomt, at han kan styres". Så det var mere sandsynligt, at KGB ville nøjes med at forsyne Dragsdahl med materiale til hans artikler, så han på den måde alligevel kunne bruges som en "Agent of Influence" - her citeret gennem PET-kommissionens Beretning, som Bent Jensen i ovenstående hævder ikke at kende.

Jensen har som tungtvejende argument, at PETs ledelse fremlagde mere graverende notater om Dragsdahl for regeringen i 1985. Men daværende statsminister Poul Schlüter og hans udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen afviser, at sagen om Dragsdahl har været forelagt dem...

Claus Jensen

Citat af dit sidste punktum fra dit indlæg af 20. november, 2013 - 03:26:

..."Et udsagn kan f. eks. være en sigtelse, uden at sigtelsen angår noget kriminelt, og uden at sigtelsen står for egen regning hos den der udtaler den."

Ja, og det er her spørgsmålet ligger begravet efter min mening, når Dragsdahl nu via Procesbevillingsnævnet vil have 3. retsinstans (Højesterets) vurdering, om Bent Jensen som forsker i historie, og med det specifikke af den tidligere regering udtrykkelige givne pålæg om en seriøs forskning på højeste niveau, så kan tillade sig at fremkomme med sin påstand/sigtelse omkring Dragsdahl, alene ud fra hvad nogle arbejdspapirer i PET bruger om en person de har under observation, især når Bent Jensen udelader i sin dokumentation, hvad PET også har udtalt om Dragsdal, nemlig at han aldrig blev sigtet (anklaget) endsige dømt for det PET begrundet startede sin observation af Dragsdahl for.

Så når Bent Jensen i sin tid, endda uden at have forsket færdigt, udtalte i sin påståede berettigede (her i betydningen: med god grund i tilgængelige oplysninger) relevans og interesse for at bidrage offentligheden med sin af regeringen pålagte seriøse forskerviden om, at Dragsdahl ifølge arkiverne var KGB-agent, har denne udtalelse enten hvilet på mangelfuld eller ingen forskning, eller handlet i ond tro ved en bevidst udeladelse af de punkter i kildematerialet, der fortæller at PET's egne oplysninger netop ikke vurderede Dragsdahl som KGB-agent, hvilket jeg er helt enig med Paamand om, og som Byretten åbenbart også lagde til grund for sin afgørelse, nemlig det forhold, at Bent Jensen ikke kunne dokumentere sin påstand hvilede på god grund om fakta, altså var berettiget.

Jens Høybye

Hvad med at du og Thomas Krogh begyndte at tænke over, om ordet berettiget jfr. Landsretten (og juraen) betyder Bent Jensens ret til at være ærefornærmende, eller om ordet berettiget brugt som af Landsretten betyder, at Bent Jensen berettiget (med god grund) i sin tro/forskning udlagde PET's sagsagter som sin dokumentation for sin påstand/sigtelse om Dragsdahl som KGB-agent.

Ordkløveri.

Og nu har Bent Jensen udover sin egen "forskning" både af Byretten og Landsretten fået oplyst, at Dragsdahl slet ikke er/var KGB-agent, og at hans sigtelse mod Dragsdahl derfor var og stadig er ærefornærmende, også selv om han af Landsretten 25.10. 2013 er blevet frikendt for straf for sin ærefornærmelse af Dragsdahl, fordi Landsretten modsat byretten fandt Bent Jensen udsagn fremsat med berettigelse (med god grund) i PET's sagsagter.

1) Er du rar lige at pege på hvor i præmissen ØL "oplyser" at JD ikke var KGB-agent? Og her taler jeg ikke om strafferet, men om den ikke-strafferetslige fortolkning, der var kernen i sagen.

2) Erkender du nu at BJ blev pure frifundet?

Tom Paamand

KGB måtte derfor være nervøse for, at forsøg på at styre Dragsdahl kunne "føre til en voldsom reaktion og til sensationelle afsløringer i pressen af, hvordan KGB arbejder", for "baseret på tidligere erfaringer med ham, er det tvivlsomt, at han kan styres". Så det var mere sandsynligt, at KGB ville nøjes med at forsyne Dragsdahl med materiale til hans artikler, så han på den måde alligevel kunne bruges som en "Agent of Influence" - her citeret gennem PET-kommissionens Beretning, som Bent Jensen i ovenstående hævder ikke at kende.

Men er det i sin essens - altså AoI - det BJ reelt beskylder JD for? Altså sagen i en nøddeskal?

Thomas Krogh

Det eneste jeg kan erkende, er at du ikke kan forstå sætningen i Landsrettens dom, og hvorfor og betydningen af Landsrettens juridiske brug af ordet berettiget :

Landsretten fastslår, at de 35 udsagn om agentvirksomhed og desinformation udgør ærefornærmende sigtelser omfattet af straffelovens § 267, men at fremsættelsen af udsagnene var berettiget.

Jens Høybye

Så du står ved at du ikke kan erkende at BJ blev pure frifundet?

At Schlüter og Uffe Ellemann ikke husker sagen om Dragsdahl, og hvorfor skulle de lyve, fortæller vel at denne ikke blev knaldet på bordet som en bombe. Det vi ved er, at de to sad med i Regeringens Sikkerhedsudvalg, da KGB-manden Oleg Gordijevskijs hoppede af i 1985 efter at have fungeret som dobbeltagent i et helt årti. Og først der fik en "fyldig redegørelse" om identificerede sovjetiske efterretningsofficerer, som der nu kunne gribes ind overfor.

I forbindelse med denne meget store bombe, blev også nævnt "efterforskningen mod Dragsdahl og andre danske statsborgere", men der har tydeligvis være fuldt fokus på de "rigtige" Øst-agenter, så disse småsager er nok druknet i de internationale forviklinger. PET-chef Henning Fode stod for fremlæggelsen og siger selv, at "ordvalget i de enkelte dokumenter, f.eks. ordet agent, det kan jeg ikke stå inde for."

Bent Jensen kunne med god ret fortælle, at der er blevet fremlagt dokumenter, hvor PET-medarbejdere omtaler Dragsdahl som agent nr. 1 i Danmark. Og at KGB-medarbejdere har brugt tilsvarende ord. Det samme gjorde PET-komissionen, men de tilføjede den for redelige forskere så nødvendige kontekst. Nemlig at selv om ordet er brugt i et dokument betyder dette ikke nødvendigvis, at det "ligeledes helt sikkert er godkendt af PETs chef Henning Fode og dermed udtrykker institutionen PETs opfattelse".

Og at når en kendt lystløgner som KGB-officeren Minin kalder Dragsdahl nr. 1, betyder det ikke, at resten af KGB er enig. PET-komissionen forklarede hvorfor anklagerne blev frafaldet, og fremlagde dokumentation for PETs overvejelser om Dragsdahl - som Jensen overraskende nok nu aldrig har læst, hvilket enten stempler ham som senil eller platugle.

Jensen håndplukker kun de citat-stumper, der passer hans dagsorden, og "glemmer" alle modsigelser. Dette får Landsretten til at frikende Jensen, da han så ikke skal dømmes som uvildig forsker der har snydt med sit materiale, men blot som en underlødig læserbrevsskribent.

Jeg orker ikke jeres flueknepperi om agentbeskyldningen. For undertegnede journalist, og sikkert også for Dragsdahl, er det vigtigere at Bent Jensen beskylder ham for, at han "bedrev desinformation eller for at sige det ligeud: Udbredte løgn". Det er hårde ord fra en uvidenskabelig fusker, hvis egen mangel på faglige evner, jeg klart har ridset op i denne tråd.

uffe hellum, Thorsten Lind, Karsten Aaen, Curt Sørensen, Morten Kjeldgaard, Jens Falkesgaard, Jens Thaarup Nyberg og Jens Høybye anbefalede denne kommentar

Tom Paamand

Jeg orker ikke jeres flueknepperi om agentbeskyldningen. For undertegnede journalist, og sikkert også for Dragsdahl, er det vigtigere at Bent Jensen beskylder ham for, at han "bedrev desinformation eller for at sige det ligeud: Udbredte løgn". Det er hårde ord fra en uvidenskabelig fusker, hvis egen mangel på faglige evner, jeg klart har ridset op i denne tråd.

Ville du opfatte "uvidenskabelig fusker" som ærekrænkende i den forstand at det er egnet til at nedsætte BJ i medborgeres agtelse?

Thomas Krogh

Du skriver:

20. november, 2013 - 10:07 #
Jens Høybye

Så du (Jens Høybye) står ved at du ikke kan erkende at BJ blev pure frifundet?

som dit svar på mit indlæg:

20. november, 2013 - 09:51 #
Thomas Krogh

Det eneste jeg (Jens Høybye) kan erkende, er at du (Thomas Krogh) ikke kan forstå sætningen i Landsrettens dom, og hvorfor og betydningen af Landsrettens juridiske brug af ordet berettiget :

Landsretten fastslår, at de 35 udsagn om agentvirksomhed og desinformation udgør ærefornærmende sigtelser omfattet af straffelovens § 267, men at fremsættelsen af udsagnene var berettiget.

Kan du ikke henvise til det afsnit og punktum i Landsrettens dom, hvor det fremgår at Bent Jensen er pure frifundet for at have fremsat ærefornærmende sigtelser mod Dragsdahl.

Så når Landsretten skriver: Landsretten fastslår, at de 35 udsagn om agentvirksomhed og desinformation udgør ærefornærmende sigtelser omfattet af straffelovens § 267, men at fremsættelsen af udsagnene var berettiget., så er det en pure frifindelse?

Så jeg må og kan kun erkende, at du ikke er bleg for at fremkomme med desinformation omkring en Landsretsdom, for at fremme din egen position og ærinde, altså definitionen på, at du er og kun kan betragtes som en platugle.

Altså lidt henad hvad Bent Jensen har gjort, da han af uransagelige grunde som forsker ikke brugte hele indholdet og betydningen af de PET rapporter han havde og har adgang til, for ud fra fakta og et givet opdrag fra VKO, at skrive en seriøs og på højste niveau forskningsbaserede historie om den Kolde Krig, til offentlighedens og fremtidens generationers forståelse af efterkrigstiden.

Det bliver mere og mere tydeligt, hvorfor du vil have, at § 267 i Straffeloven bør laves om, så den der fremsætter tvivlsomme påstande skal beskyttes af hensyn til ytringsfriheden.

Men som anmodet ovenfor, kan du så ikke lige ulejlige dig med, at henvise til det afsnit og punktum i Landsrettens dom, hvor det fremgår at Bent Jensen er pure frifundet for at have fremsat ærefornærmende sigtelser mod Dragsdahl.?

Absolut! Og ærekrænkelsen vil med dokumentation blive dømt fuldt berettiget i Byretten, ikke mindst da jeg i disse spalter blot er endnu en underlødig læserbrevsskribent. Men hvis jeg underskrev dette i fuld funktion som statsbetalt forsker, ville sagen stille sig helt anderledes an.

Og jeg har bemærket, at ingen af de sædvanlige klakører har haft lyst til at sætte spørgsmålstegn ved lødigheden i min dekonstruktion af Bent Jensen. I roder rundt i meningsløse detaljer, mens jeg prøver detaljeret at gå substansen i Jensens tekst og kildemæssige baggrund efter i sømmene.

Henning Pedersen, Karsten Aaen, Jens Falkesgaard og Jens Høybye anbefalede denne kommentar

Jens Høybye

Kan du ikke henvise til det afsnit og punktum i Landsrettens dom, hvor det fremgår at Bent Jensen er pure frifundet for at have fremsat ærefornærmende sigtelser mod Dragsdahl.

"Herefter tager landsretten Bent Jensens påstand om frifindelse til følge."

Så jeg må og kan kun erkende, at du ikke er bleg for at fremkomme med desinformation omkring en Landsretsdom, for at fremme din egen position og ærinde, altså definitionen på, at du er og kun kan betragtes som en platugle.

Fordi du ikke fatter en meter af jura og almindelig retsarbejde og er for lille et menneske til at erkende fejl?

Det bliver mere og mere tydeligt, hvorfor du vil have, at § 267 i Straffeloven bør laves om, så den der fremsætter tvivlsomme påstande skal beskyttes af hensyn til ytringsfriheden.

Det bliver mere og mere tydeligt hvorfor du ønsker Diktatur indført og alle der er uenige med dig fængslet.

Men som anmodet ovenfor, kan du så ikke lige ulejlige dig med, at henvise til det afsnit og punktum i Landsrettens dom, hvor det fremgår at Bent Jensen er pure frifundet for at have fremsat ærefornærmende sigtelser mod Dragsdahl.?

"Herefter tager landsretten Bent Jensens påstand om frifindelse til følge."

Nu vil jeg så læne mig tilbage og afvente der hvor du påviser ØL dømmer BJ for nogetsomhelst.

Eller - meget mere sandsynligt - et læs af dit sædvanlige ordkløvende omsvøb.

Kom nu - jeg ved du er mand for det sidste! :-D

Tom Paamand

Absolut! Og ærekrænkelsen vil med dokumentation blive dømt fuldt berettiget i Byretten, ikke mindst da jeg i disse spalter blot er endnu en underlødig læserbrevsskribent. Men hvis jeg underskrev dette i fuld funktion som statsbetalt forsker, ville sagen stille sig helt anderledes an.

Hvad nu hvis det vil ende som enten ingenting eller - i en evt. retssag - blev henvist til den almindelige ytringsfrihed, og dermed forudsatte mindre tyndhudethed, man har og må forvente i offentlig diskurs? Punkterer det så ikke lidt af ophidselsen over udfaldet af JD-sagen?

Og jeg har bemærket, at ingen af de sædvanlige klakører har haft lyst til at sætte spørgsmålstegn ved lødigheden i min dekonstruktion af Bent Jensen. I roder rundt i meningsløse detaljer, mens jeg prøver detaljeret at gå substansen i Jensens tekst og kildemæssige baggrund efter i sømmene.

Jeg snupper lige et af dine egne klip:

"KGB måtte derfor være nervøse for, at forsøg på at styre Dragsdahl kunne "føre til en voldsom reaktion og til sensationelle afsløringer i pressen af, hvordan KGB arbejder", for "baseret på tidligere erfaringer med ham, er det tvivlsomt, at han kan styres". Så det var mere sandsynligt, at KGB ville nøjes med at forsyne Dragsdahl med materiale til hans artikler, så han på den måde alligevel kunne bruges som en "Agent of Influence" - her citeret gennem PET-kommissionens Beretning, som Bent Jensen i ovenstående hævder ikke at kende."

Givet at vi nu ved at KGB fandt det umagen værd at holde kontakten med JD op mod 10 år, kunne man så formode at KGB rent faktisk anså det for at være værd at bruge ham som netop AoI?

Thomas Krogh

Østre Landsret har den 25. oktober 2013 afsagt dom i en injuriesag anlagt af journalist Jørgen Dragsdahl mod historiker Bent Jensen.

I januar 2007 bragte Jyllands-Posten en artikel af professor Bent Jensen, der handler om journalist Jørgen Dragsdahls rolle under Den Kolde Krig. Af artiklen fremgår bl.a., at Jørgen Dragsdahl var KGB-agent ifølge både KGB og PET, og at han som påvirkningsagent havde haft hemmelige møder med KGB-føringsofficerer i Danmark og udlandet. Artiklen blev fulgt op af en række lignende artikler m.v., hvor Bent Jensen omtalte Jørgen Dragsdahl som KGB-agent og beskyldte ham for at have bedrevet desinformation som journalist, idet han bl.a. havde henvist til et KGB-forfalsket dokument, viderebragt falske spionanklager mod sovjetiske systemkritikere og misbrugt og fordrejet kilder, idet Jørgen Dragsdahls udtalelser i flere tilfælde ikke havde dækning i de påberåbte kilder.

Jørgen Dragsdahl anlagde en injuriesag mod Bent Jensen med påstand om straf, tortgodtgørelse og mortifikation af 35 udsagn fra de omhandlede artikler m.v. Ved Svendborg Rets dom af 2. juli 2010 blev Bent Jensen fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 267 og straffet med dagbøder og dømt til at betale en tortgodtgørelse, ligesom de 35 udsagn blev mortificeret. Bent Jensen ankede dommen med påstand om frifindelse.

Landsretten fastslår, at de 35 udsagn om agentvirksomhed og desinformation udgør ærefornærmende sigtelser omfattet af straffelovens § 267, men at fremsættelsen af udsagnene var berettiget.

Landsretten bemærker, at der skal foretages en afvejning af Bent Jensens ret til ytringsfrihed og Jørgen Dragsdahls ret til respekt for privatliv.

Landsretten fremhæver, at Bent Jensen er historiker, at udtalelserne i det væsentlige er fremsat i aviser, at Jørgen Dragsdahl er en kendt og aktiv journalist og debattør, og at der er tale om et emne af stor samfundsmæssig interesse, og at der derfor må gælde ganske vide rammer for Bent Jensens ytringsfrihed.

For så vidt angår udsagn om agentvirksomhed bemærker landsretten, at Jørgen Dragsdahl aldrig har været sigtet, tiltalt eller dømt for overtrædelse af straffelovens § 108, men at han har været genstand for efterforskning af PET som mistænkt for overtrædelse af straffelovens § 108. Landsretten finder, at Bent Jensens udtalelser ikke indeholder en beskyldning om, at Jørgen Dragsdahl har overtrådt straffeloven, men at han ifølge KGB og PET var KGB-agent. Selv om udsagn om agentvirksomhed må anses for en alvorlig sigtelse, finder landsretten, at Bent Jensen har haft tilstrækkeligt faktuelt grundlag for sine udtalelser. Landsretten lægger herved vægt på, at udtalelserne havde støtte i oplysninger fra den afhoppede KGB-officer Gordijevskij og PETs efterforskning mod Jørgen Dragsdahl. Der er i vidt omfang tale om citater fra eller gengivelse af indholdet af PET-rapporter, der karakteriserer Jørgen Dragsdahl som KGB-agent med konspirative møder med føringsofficerer i Danmark og i udlandet. Landsretten lægger også vægt på, at oplysningerne blev videreformidlet til Udenrigsministeriet, Forsvarets Efterretningstjeneste og Regeringens Sikkerhedsudvalg, ligesom PET informerede en fremmed efterretningstjeneste herom.

For så vidt angår udsagn om desinformation bemærker landsretten, at udtrykket desinformation er anvendt i en bred forstand, hvor Bent Jensen navnlig kritiserer indholdet af Jørgen Dragsdahls artikler og hans brug af kilder. Bent Jensens udsagn om desinformation er således i det væsentlige udtryk for en kritisk vurdering af Jørgen Dragsdahls arbejde som journalist og debattør. Landsretten finder, at der ikke er tale om grundløse beskyldninger om desinformation, idet Bent Jensen har haft et faktuelt grundlag for sin kritik af Jørgen Dragsdahl.

Selv om Jørgen Dragsdahl således aldrig har været sigtet, tiltalt eller dømt for overtrædelse af straffelovens § 108, og der ikke er ført bevis for, at Jørgen Dragsdahl rent faktisk var agent for KGB, finder landsretten efter en samlet afvejning af hensynet til ytringsfrihed over for hensynet til respekt for privatliv, at Bent Jensens fremsættelse af ærefornærmende sigtelser mod Jørgen Dragsdahl om agentvirksomhed og desinformation var berettiget efter straffelovens § 267 og § 269, stk. 1, som fortolket i lyset af artikel 8 og artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Der henvises til j.nr. 17. afd. B-2018-10.

Kan du ikke lige citere hvorfor og for hvad Landsretten udtaler i sin præmis dit:

"Herefter tager landsretten Bent Jensens påstand om frifindelse til følge."

Var det Byrettens dom og udmåling af Bent Jensens straf for at overtræde § 267 (dagbøder, erstatning og sagsomkostninger)?

Jeg kan ikke se i Landsrettens dom, det du har citeret. Kan du?

Dommen er gengivet i sin fulde længde ovenfor.

Fremgår det af den udskrift af dommen ovenfor, at Bent Jensen er pure frifundet, for sin ærefornærmende sigtelse mod Dragsdahl?

Platugle.

Krogh, du har din påståeligheder, og Jensen har nogle tilsvarende. Det eneste jeg har gjort opmærksom på i denne tråd er, at Jensen bevidst udelader, glemmer og forvansker sit kildemateriale for at nå frem til sit mål. Og at I kun har dækning i kilderne ved omhyggelig brug af skyklapper.

Som det ses i min hurtige gennemgravning af Jensens påstande, falder de fra hinanden, når kilderne ses efter. Jeg er pisseligeglad med din vinkel, og det blev PET også i deres konklusioner. Mit spørgsmål er fortsat ikke, om visse folk hos efterretningstjenesterne har haft sjove ideer, men den påståede forsker Bent Jensens bevidste fejllæsninger af samme. Hans enøjede fremlæggelse af sine såkaldte fund, og hans frådende beskyldninger mod en journalist om løgne.

Jens Høybye

Var det Byrettens dom og udmåling af Bent Jensens straf for at overtræde § 267 (dagbøder, erstatning og sagsomkostninger)?
Jeg kan ikke se i Landsrettens dom, det du har citeret. Kan du?

Uhm, det er faktisk ikke så svært. Eftersom BJ ikke bliver dømt er har i sagens natur ikke strafskyldig.

Finder du det meget meget svært at forstå?

Dommen er gengivet i sin fulde længde ovenfor.

Er du så ked af lige at udpege hvori det fremgår at BJ er dømt for noget som helst? Jeg skal gerne fremhæve den formelle afgørelse:

"T h i k e n d e s f o r r e t: Appellanten, Bent Jensen, frifindes."

Fremgår det af den udskrift af dommen ovenfor, at Bent Jensen er pure frifundet, for sin ærefornærmende sigtelse mod Dragsdahl?

Fuldstændigt. "T h i k e n d e s f o r r e t: Appellanten, Bent Jensen, frifindes."

Platugle.

Flæbende idiot.

Jens Thaarup Nyberg

"Landsretten fastslår, at de 35 udsagn om agentvirksomhed og desinformation udgør ærefornærmende sigtelser omfattet af straffelovens § 267, men at fremsættelsen af udsagnene var berettiget." iflg. § 269 i Straffeloven.
Bent Jensen er skyldig, men undskyldt (i retten ).

Tom Paamand

Jeg tror det er meget svært at få den type af Bent Jensen klarkører til at forholde sig til noget som helst, der rokker ved deres opnåede viden alene baseret på den historiske og fortalte desinformation, der er foregået siden krigen. Selv politikere kunne ikke acceptere DIIS's 2350 sider lange historiske udredning. Der skulle åbenbart laves en mere "passende" end DIIS's udredning.

Tom Paamand

Krogh, du har din påståeligheder, og Jensen har nogle tilsvarende. Det eneste jeg har gjort opmærksom på i denne tråd er, at Jensen bevidst udelader, glemmer og forvansker sit kildemateriale for at nå frem til sit mål. Og at I kun har dækning i kilderne ved omhyggelig brug af skyklapper.

Hvis der er nogle der er "skyklapper" så er det da de der komplet kritikløst bilder sig selv ind at 10 års KGB-kontakt udelukkende må have været fordi KGB fandt det hyggeligt at sludre med JD. De febrilske bortforklaringer fra JD's klakører er da langt mere suspekte end noget BJ nogensinde har fremlagt. Nej, det er ikke per se et bevis for nogen konkret ond vilje, eller nogen specifik aktion på KGB's vegne fra JD's side men at i stikker fingrene i ørerne og enten lader som om det ikke er sket eller opfinder forkrampede undskyldninger er pinligt.

Som det ses i min hurtige gennemgravning af Jensens påstande, falder de fra hinanden, når kilderne ses efter. Jeg er pisseligeglad med din vinkel, og det blev PET også i deres konklusioner. Mit spørgsmål er fortsat ikke, om visse folk hos efterretningstjenesterne har haft sjove ideer, men den påståede forsker Bent Jensens bevidste fejllæsninger af samme. Hans enøjede fremlæggelse af sine såkaldte fund, og hans frådende beskyldninger mod en journalist om løgne.

Har du læst de frående beskyldninger, tilsviningen og anklagerne mod BJ, bare i disse tråde? Jo mere i fråder over BJ, jo mere latterligt hyklerisk fremstår jeres pudsning af JD's glorie i selve injuriespørgsmålet.

Jens Thaarup

Bent Jensen er skyldig i æreskrækelse, men undskyldt for straf .

Nopes. Han blev frikendt. Ikke kendt skyldig men straffri.

Thomas Krogh

Kom nu med det afsnit og det punktum i dommen jeg gav dig den fulde længde af ovenfor, hvor Landsretten frikender Benst Jensen for æresfornærmende sigtelser.

Jens Høybye

"T h i k e n d e s f o r r e t: Appellanten, Bent Jensen, frifindes."

Er der nogle af ovenstående ord du skal have forklaret?

Hans Aagaard, Frank Hansen, Martin Kryhl Jensen og Lars R. Hansen anbefalede denne kommentar

"Givet at vi nu ved at KGB fandt det umagen værd at holde kontakten med JD op mod 10 år, kunne man så formode at KGB rent faktisk anså det for at være værd at bruge ham som netop AoI?" (Thomas Krogh)

"Krogh, du har din påståeligheder, og Jensen har nogle tilsvarende." (Paamand)

Dette er ikke blot påståeligheder, men gentagne insinuationer, som kun for den overfladiske betragter har nogen mening. Dette er, som sagt, essensen af hans virke her, og hvad enten han bliver betalt for det eller ej burde det være strafbart mindst med sletning af hans vildlendene indlæg. Jeg kan som almindelig læserbrevsskribent ikke forstå, der kan være tvivl hos moderatoren om det punkt.

Thomas Krogh er blevet spurgt adskillige gange "og hvad så?", når han insinuerer på denne vis... Og hvad så, hvis KGB vurderede, det ville være umagen værd at bruge Dragsdahl? Jeg synes det ville umagen værd at komme i nærkontakt med den søde kassedame nede i Netto, og jeg har handlet der konsekvent i flere år af samme årsag, men der er altså ikke sket noget endnu.

Claus Jensen

Dette er ikke blot påståeligheder, men gentagne insinuationer, som kun for den overfladiske betragter har nogen mening. Dette er, som sagt, essensen af hans virke her, og hvad enten han bliver betalt for det eller ej burde det være strafbart mindst med sletning af hans vildlendene indlæg. Jeg kan som almindelig læserbrevsskribent ikke forstå, der kan være tvivl hos moderatoren om det punkt.

Du tænker på de stedse mere frådende angreb på Bent Jensen (og vi erindrer også på hans advokat)? Eller mere standartdobbelmoral?

Thomas Krogh er blevet spurgt adskillige gange "og hvad så?", når han insinuerer på denne vis... Og hvad så, hvis KGB vurderede, det ville være umagen værd at bruge Dragsdahl? Jeg synes det ville umagen værd at komme i nærkontakt med den søde kassedame nede i Netto, og jeg har handlet der konsekvent i flere år af samme årsag, men der er altså ikke sket noget endnu.

Jeg insinuerer intet.

Thomas Krogh

Hvor står det i dommen, at Bent Jensen er frifundet for æresfornærmende sigtelser mod Dragsdahl?

Hvorfor citerer du ikke hvad det er Bent Jensen frifindes for, er det straffen eller de æresfornærmende sigtelser mod Dragsdahl.

Thi kendes betyder i jura sprog, derfor. Altså det relaterer sig til det Landsret har vurderet, og som du ikke vil gengive. Selv om du siger Bent Jensen er pure frifundet.

Jens Høybye

Hvor står det i dommen, at Bent Jensen er frifundet for æresfornærmende sigtelser mod Dragsdahl?

"T h i k e n d e s f o r r e t: Appellanten, Bent Jensen, frifindes."

Hvorfor citerer du ikke hvad det er Bent Jensen frifindes for, er det straffen eller de æresfornærmende sigtelser mod Dragsdahl.

I dansk retspraksis bliver man enten dømt eller frifundet. Der er ikke noget indimellem, og ØLs eneste dom i sagen er en frifindelse. Hvor meget du end hader det.

Thi kendes betyder i jura sprog, derfor. Altså det relaterer sig til det Landsret har vurderet, og som du ikke vil gengive. Selv om du siger Bent Jensen er pure frifundet.

Uhm er du så rar lige at vise mig hvor BJ bliver dømt for noget som helst?

Hans Aagaard, finn jensen og Martin Kryhl Jensen anbefalede denne kommentar

Thomas, som nævnt. jeg orker ikker dine gentagne pillerier, der intet nyt bringer frem. I grel modsætning til dette har jeg fremlagt nye oplysninger her i tråden, der forholder sig til artiklens emne - men du fortsætter bare dit selvsving. Jensen kvajer sig konstant, og selv du vil ikke kunne bortfeje, at han i denne artikel indrømmer kun at have læst det af en bog, som passede til hans egen fantasi. Resten er så godt fortrængt, at han selv tror oplysningerne er helt nye.

De eneste "febrilske bortforklaringer" undertegnede er kommet med, har været selvfremstillingen i en anden tråd af mit eget suspekte liv, og egne kontakter med alle mulige politisk ukorrekte personer. Jeg beklager dog, at jeg ikke selv har og har haft flere kontakter til fremmede magter, da jeg også ville have omfavnet disse nye muligheder glubende og interesseret. Jeg mødes med dømte krigsforbrydere og terrorister, og mødes med dem, som de mennesker, de også er.

Jeg lader mig ikke skræmme bort ved tanken om hvad du og Jensen kan få ud af at kikke på mine handlinger. PET er også velkomne - hvis jeg får kopier af rapporterne. Og jeg inviterer gerne Bent Jensen på en god kop kvæde-te herhjemme, da jeg gerne vil finde ud af, hvordan han har fået skruet sine skyklapper på. Men jeg er dybt forundret over, at han bliver taget alvorligt som forsker, når selv jeg med en ret beskeden indsats hurtigt kan dokumentere hans (selv)bedrag.

Martin Lund, Morten Kjeldgaard og Jens Høybye anbefalede denne kommentar

@Jens Høybye

P. 101 i dommen - der linkes til dommen på Inf. hjemmeside:

T h i k e n d e s f o r r e t:
Appellanten, Bent Jensen, frifindes.
I sagsomkostninger for byret og landsret skal indstævnte, Jørgen Dragsdahl, inden 14 dage betale 600.000 kr. til Bent Jensen.
Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

Mvh
Hans Aagaard

Sider