Kronik

Vi må indføre en mindstealder for omskæring eller droppe vores sundhedsretlige principper

Folketinget har pligt til enten at sikre et lovgrundlag for omskæring af raske drenge, der er i overensstemmelse med formålet i sundheds- og straffeloven, eller indføre en mindstealder, så drengene selv kan vælge, skriver næstformand i Intact Denmark, Mikael Aktor, i denne kronik
Mikael Aktor er ekstern lektor i religionsstudier og næstformand i foreningen mod omskæring af børn. Han mener, at omskæring af børn er vold, »og hverken religion eller tradition er fritaget for samfundets sanktioner over for voldelige praksisser.«

Mikael Aktor er ekstern lektor i religionsstudier og næstformand i foreningen mod omskæring af børn. Han mener, at omskæring af børn er vold, »og hverken religion eller tradition er fritaget for samfundets sanktioner over for voldelige praksisser.«

Emilie Lærke Henriksen

Debat
17. maj 2021

Den 18. maj 2021 andenbehandler Folketinget borgerforslaget om en mindstealder for omskæring af raske børn, hvor der formentlig også stemmes om forslaget. Hvis alle folketingsmedlemmer kunne stemme ud fra deres overbevisning, vil forslaget blive vedtaget.

Men hvis partiledelsen i Socialdemokratiet og Venstre derimod gennemtvinger, at deres folketingsmedlemmer skal følge ledelsens diktat, opnår forslaget ikke tilstrækkelig mange stemmer til at blive vedtaget, selv om et stort flertal af den danske befolkning støtter forslaget.

Jeg, der selv er jøde og omskåret som spæd, er medstiller af det oprindelige borgerforslag. Her er mine fire vigtigste grunde til at ønske omskæring af raske børn afskaffet.

Det er et skadeligt indgreb

Børneomskæring indebærer, at forældre får nogen til at udføre en irreversibel bortoperation af forhuden på barnets raske kønsorgan, mens forhuden endnu er fastvokset til penishovedet. At indgrebet udføres på børn er den primære årsag til, at en tredjedel af verdens mænd er omskårede, for børn har ikke magt til at forhindre det. Hvis ritualet blev udført på myndige personer, ville det ikke have overlevet i noget nævneværdigt omfang.

Spørgsmålet er derfor, hvorfor børn ikke skal have de samme rettigheder som voksne i forhold til en operation, der ikke tjener noget helbredsmæssigt formål, men forandrer deres krop for bestandigt.

Børn har ret til beskyttelse mod fysisk skade. De har ret til beskyttelse mod at blive frataget en sund del af deres krop. De har ret til hele deres krop med de fysiske funktioner, den rummer – både som børn, og når de er blevet voksne. Sagen her er ikke i første omgang, om omskæring kan medføre komplikationer, eller hvor alvorlige disse komplikationer er. Sagen er, at ikkemedicinsk omskæring i sig selv udgør en fysisk skade.

I de notater og vejledninger, der hidtil er udsendt af danske myndigheder, bliver dette simple faktum ignoreret. Det er absurd, for uden tvivl er omskæring af raske børn i sig selv skadelig for børns sundhed, fordi en rask del af barnets krop med specifikke funktioner destrueres uden helbredsmæssig grund og uden mulighed for gendannelse. Dermed er det i strid med FN’s Børnekonvention.

Denne fortolkning støttes af samtlige børneombudsmænd i de nordiske lande, der i deres erklæring fra 2013 skrev: »Vi ser det som grundlæggende, at forældrerettigheder i denne sammenhæng ikke sættes foran børns ret til kropslig integritet. Barnets bedste skal altid komme i første række, selv om det kan indskrænke voksnes ret til at udøve deres religiøse eller traditionsbundne ritualer.«

Det er imod straffeloven

Ikkemedicinsk omskæring påfører børn unødvendig smerte på et tidspunkt, hvor deres smertefølsomhed er lige så stor eller endnu større end hos ældre børn og voksne, og hvor de ikke har noget udviklet smerteberedskab. Ingen af de former for smertelindring, der anvendes, er tilstrækkelige til at dække den akutte såvel som den efterfølgende smerte. 

Der er ingen klar juridisk grund til, at omskæring af raske børn ikke skulle være omfattet af voldsparagrafferne i straffeloven og være strafbar i henhold til disse. Ikkemedicinsk omskæring af børn er uden tvivl, hvad straffeloven kalder et »legemsangreb«, endda af alvorlig karakter. For der er ikke bare tale om slag og forulempelse, men om en varig fysisk skade.

Omskæring opfylder på alle måder en definition af vold, og hverken religion eller tradition er fritaget for samfundets sanktioner over for voldelige praksisser. Man kunne fristes til at sige, at den nuværende retsstilling udsteder en ’forhudsrabat’, når lige præcis denne ene del af børns krop er friholdt for almindelige strafferetlige bestemmelser.

Det er imod sundhedsloven

Ikkemedicinsk omskæring af børn hører ikke hjemme i sundhedssystemet. Formålet med det danske sundhedsvæsen er ifølge sundhedsloven »at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte«. Omskæring af raske børn opfylder ingen af disse formål, men udgør tværtimod en sådan funktionsbegrænsning, som sundhedsvæsenet er sat i værk for at forebygge.

Sundhedsretligt er ikkemedicinsk omskæring af børn et paradoks. Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed definerer det som et operativt indgreb, men knytter det ikke til nogen gyldig indikation – for der er ingen. Forhuden har mange specifikke funktioner, der mistes irreversibelt ved omskæring.

Søger man i det hele taget at placere ikkemedicinsk børneomskæring inden for givne sundhedsretlige kategorier, kommer man til kort. Indgrebet har hverken terapeutisk eller kosmetisk indikation – og kosmetiske operationer er ikke tilladt at udføre på personer under 18 år – og hverken religion eller kultur er en anerkendt indikation for operative indgreb i sundhedslovgivningen generelt.

Justitsministeriet har søgt at omgå disse problemer ved at hævde, at forældrenes samtykke til denne form for omskæring er i overensstemmelse med det stedfortrædende samtykke på barnets vegne, som forældre afgiver, når deres barn er så syg, at en operation er nødvendig. Men det er en kunstig udvidelse af samtykket fra et medicinsk til et ikkemedicinsk område.

Ingen steder i lovgivningen fremgår det som et generelt princip, at forældre alene ved at samtykke kan lade deres børn gennemgå kirurgiske indgreb uden helbredsmæssig grund.

Pligt til at sikre lovgrundlag

Denne mangel på et overordnet sundhedsretligt grundlag for omskæring af raske børn efterlader de yngste børn uden retlig beskyttelse. Uanset at andre retlige hensyn spiller ind i afvejningen omkring omskæring af raske børn, mangler der i kritisk grad formuleringen af generelle principper for lovligheden af disse indgreb.

Børnekonventionen såvel som de i Danmark udsendte vejledninger anerkender, at børn afhængigt af deres alder og modenhed skal inddrages i beslutninger vedrørende deres liv. Men dette kommer jo ikke de mindste børn til gode. Derimod kan man få indtryk af, at det netop er den manglende alder, der udnyttes, når disse børns umiddelbare behov for beskyttelse mod fysisk skade og unødvendig smerte tilsidesættes.

Kravet til Folketinget ved den kommende behandling af lovforslag om en mindstealder for omskæring af raske børn er at lovgive på en måde, der baserer sig på gyldige, generelle lovprincipper. Ikkemedicinsk omskæring skal ikke fortsat kunne udføres som en undtagelse fra almindeligt gældende bestemmelser om vold mod børn og krav til gyldig indikation for kirurgiske indgreb.

Hvis ikke lovgiverne på juridisk gyldig vis kan bringe ikkemedicinsk omskæring i overensstemmelse med straffelovens og sundhedslovens formål, må de vedtage en mindstealder, der overlader beslutningen om omskæring til indgrebets hovedperson.

Mikael Aktor er ekstern lektor i religionsstudier ved Syddansk Universitet og næstformand i Intact Denmark – Forening mod omskæring af børn.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

jens christian jacobsen

Det skal bare være forbudt at skære i børn, med mindre der er lægefaglige grunde til det. Så må grupper i befolkningen, der fortsat ønsker at dyrke denne barbariske praksis, flytte til andre dele af verden, hvor man tillader skamfering af mindreårige. En skændsel at der ikke er kommet et forbud i Danmark. Og politikerne er ligeglade. Her kan højre- og venstrefløjen forene sig på tværs af deres mishandlergrupper af jøder og muslimer.

Naja Abelsen, Carsten Bjerre, Martin Sørensen, Carsten Wienholtz, Michael Waterstradt, Klaus Lundahl Engelholt, Chris Skovgaard, Troels Brøgger, Christian Bruun, D. Andersen, Jesper Sano Højdal, Niels Holm, Inge Lehmann, Henrik Andersen, Margit Lund Christensen, Jacob Schmidt, Carsten Hansen, Steen Obel, Marianne Stockmarr og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Helene Thorup Hayes

Jeg har boet i USA i over 30 år (nu vendt tilbage til Danmark). Der mener lægestanden at der er lægefaglige grunde til at omskære--derfor er ca. 60% af den mandlige befolkningen omskårne (osse min søn, hvis far er amerikansk). Det har meget lidt med religion at gøre.

USA's nationale lægelige autoritet siger at fordelene ved omskæring er større end risici -- at omskæring nedsætter en mands risiko for penis kræft, HIV og blærebetændelse.

The medical community agrees: both the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the American Academy of Pediatrics (AAP) claim the benefits of circumcision outweigh the risks, citing evidence that circumcision lowers a man's risk for HIV, urinary-tract infections and penile cancer.

jens christian jacobsen

@Helene Thorup Hayes
Hvis fordele opvejer ulemper, så kan om-skæringen finde sted efter det fyldte 18. år Som myndig kan man selv bestemme hvem man overlader sine kropsdele. Er man under 18 skal det være forbudt forældre og andre at lade præster, læger eller andre skære i deres barn. Uanset 'begrundelserne.'

Naja Abelsen, Carsten Bjerre, Martin Sørensen, Lotte Tvede, Carsten Wienholtz, Michael Waterstradt, Klaus Lundahl Engelholt, Ruth Sørensen, Troels Brøgger, Hanne Ribens, Jesper Sano Højdal, Gunilla Kurdahl, Niels Holm, Inge Lehmann, Henrik Andersen, Ole Meyer, Margit Lund Christensen, Jacob Schmidt, P.G. Olsen, Steen Obel, Marianne Stockmarr og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar

@Mikael Aktor, læser du med i kommentarerne?

Du er jo lektor i religionsstudier, så du kan nok svare på dette: Hvad er den teologiske konsekvens i følge jødedommen ved at barnet ikke bliver omskåret på 7. dagen? Bliver det unddraget Jahves beskyttelse i dette liv eller i det hensides, eller sker der noget andet forfærdeligt?

Jeg spørger fordi jeg for mange år siden var involveret i en analog debat vedr. Jehovas Vidner og forældres ret til at nægte deres børn blodtransfusion af religiøse grunde. (Det var før børnekonventionen og før børns høringsret var lovfæstet.)

Selvom en tilbageholdt blodtransfusion potentielt er mere fatal end omskæring, så synes der at være visse bemærkelsesværdige analogier. For det første selvfølgelig, at de begge legitimeres af tolkninger af Gammel Testamente.

Jeg kan huske, at jeg dengang var lige så indædt modstander af den praksis hos Jehovas Vidner, som dit debatindlæg signalerer vedrørende omskærelse. Men så mødte jeg en kvinde, som var troende JV helt ind i hjerterødderne, og hendes argument var, at hun (rent hypotetisk) ved at nægte sit barn blodtransfusion, også selvom det medførte døden, frelste barnet fra den evige ild når Harmagedon kommer.

Det fyldte mig med en vis ydmyghed, for det stod mig klart, at jeg her blev konfronteret med et verdensbillede, som jeg ikke delte, men som for denne kvinde var lige så virkeligt som mit. Og er det ikke enhver forælders pligt at beskytte sine børn mod farer i verdenen, sådan som den synes at se ud?

Så jeg går med dig i dit korstog mod ethvert indgreb mod børn af traditionelle grunde, men hvis man også ifølge jødedommen får alvorlige problemer med Gud ved ikke at have fulgt den bibelske befaling, så giver vi dybt troende (hvis de findes) jøder et problem.

@jens christian jacobsen

Jeg er for så vidt enig med dig omkring det med habilt samtykke.

Men 18 år?

Det rimer meget dårligt med, at det i øjeblikket diskuteres om børn helt ned til 10-årsalderne skal kunne vælge at få administrativt kønsskifte.

Og - at unge på 13-14 år netop i disse uger flokkes i kirkerne for at bekræfte deres kristne tro.

Steffen Gliese

Danskere er enormt godt til at gå op i, hvad andre skal og ikke skal. Pas jeres egen næringsvej, fej for egen dør. Så havde vi en hel del færre problemer at gå op i - inkl. 20 års vildt overdrevne indvandringsdebat.
Det er bare ikke alt, der kommer alle ved.

Nicolaj Ottsen, kjeld hougaard, Anders Reinholdt, Helene Thorup Hayes, Freddie Vindberg, Gitte Loeyche og Jens Ole Mortensen anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

@ Ove Junne
Jeg havde Ikke taget anden fysisk vold mod børn i ed. Men horribelt at lade børn 'selv' bestemme noget så afgørende som kønsskifte. 18 år også her.
Et liberalt samfunds lyksaligheder.

Naja Abelsen, Carsten Bjerre, Niels Holm, Inge Lehmann, Steen Obel, Peter Beck-Lauritzen og Ove Junne anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

@Steffen Giese
Du foretrækker at skrive om et emne, der oprører dig. Jeg om andre. Respekter dette. Eller..?

Troels Brøgger, Inge Lehmann, Ole Meyer og Carsten Hansen anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

Enig med MA, det er en skændsel. Amerikanske argumenter for omskæring, kan de dokumenteres eller er det bare en ekstra indtægtskilde for amerikanske læger?
Som et barn spurgte: er gud også omskåret?
Hvilket argument fremføres i gammel testamente for omskæring? Såvidt jeg er orienteret, er argumentet hygiejne/for at undgå "grus" i forplantningen, simpelthen, i disse sand-rige regioner.
Stop det, det er lemlæstelse!

Naja Abelsen, Carsten Bjerre, Klaus Lundahl Engelholt, Troels Brøgger, Niels Holm, Henrik Andersen, Carsten Hansen, jens christian jacobsen og Jacob Schmidt anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Spørg folk, der er omskåret som voksne og hør, om de ikke langt ville have foretrukket, at det var sket som spæd, hvor angrebet var stærkt begrænset og hurtigt helet.
Derudover er det, der irriterer mig mest grænseløst, at man konsekvent vender fastsatte regler om bestemmelser på hovedet.
Det er forandringen, der skal argumenteres for, ikke hævdvunden (og uskadelig, måske ligefrem positiv) status quo.
Men det er først og fremmest et kedelig udtryk for en pøbelagtig tendens med at gå ufatteligt meget op i, hvad andre gør, tror på og mener - og meget lidt med at gøre sig tilfreds med det, der gælder for én selv.
Men jeg har altså alverdens tro på, at det lille indgreb er af afgørende betydning for, at et af verdens mest forfulgte og forhadte folk alligevel over stor geografisk spredning har kunnet deres traditioner, kultur og tro i hævd.

Carsten Hansen

Det er svært at være imod artiklens forfatter.
Han har ret hele vejen igennem.

Lad gerne amerikanerne omskære fordi de mener det har hygiejniske fordele, Det kommer ikke os ved i Danmark.
Lad bare jøder fortsætte deres religiøst betingede lemlæstelse af deres umælende drengebørn; Bare ikke i Danmark, og der bør vanke straf hvis de vender hjem med et skadet barn
Det samme gælder muslimerne.

Vedtag den lov; Der er ganske enkelt ingen argumenter for religiøst betinget brændemærkning af et barn ind i en bestemt religion.
Det har intet med religionsfrihed at gøre, hvis man tillader at foretage irreversible unødvendige og smertefulde kirurgiske indgreb.

Naja Abelsen, Carsten Bjerre, Martin Sørensen, Carsten Wienholtz, Michael Waterstradt, Klaus Lundahl Engelholt, Troels Brøgger, Jesper Sano Højdal, Liselotte Paulsen, Niels Holm, Inge Lehmann, Peter Beck-Lauritzen, Margit Lund Christensen og Jacob Schmidt anbefalede denne kommentar

Jeg er ikke jøde, dansk/israelsk gadekryds og blev som spæd udsat for voldelige forældre, bestialsk børnemishandling, overgreb, lemlæstelse, smerte, varig fysisk skade.
..har jeg i mit voksne liv fundet ud af takket være oplyste mennesker som Mikael Aktor og andre ivrige debattører. Og udover jeg selvfølgelig i min barndom bemærkede de andre rødders opmærksomme stirren i omklædningsrummet i idrætstimerne, hvordan har jeg så selv kunne være så blind overfor disse forfærdeligheder og i min enfoldighed anset min manglende forhud som et i værste fald ligegyldigt og måske endda ligefrem positivt fysisk element? Og blind overfor dette enestående stykke huds uundværlighed og mangfoldige funktioner?? Nu venter jeg bare på faktuel underbygning af denne for mig åbenbarende viden, fremfor udelukkende emotionelle udgydelser. Og ellers, ja, så har vi rigeligt at se til ;)

Mikael Aktor

@Ove Junne

Konsekvensen som jøde af ikke at være omskåret beskrives i jødisk teologi lidt forskelligt. Det teologiske grundlag for omskæringen er 1. mosebog, kapitel 17, vers 10-14. Afslutningen, dvs. vers 14, lyder: "Sådan skal I bære min pagt på kroppen som en evig pagt. Men en uomskåret mand, en hvis forhud ikke er omskåret, skal udryddes fra sit folk. Han har brudt min pagt."

Men hvad vil det sige, at den uomskårne "skal udryddes af sit folk"? Det er der forskellige bud på. For det første er omskæringen en kultisk regel, og kultiske regler sanktioneres kun af Gud, ikke af mennesker ifølge jødisk teologi. Så tolkningen i den tidlige teologi var den, at Gud udrydder vedkommende fra den jødiske slægt ved at den person dør før tid og forbliver barnløs. Senere blev det forstået i perspektiv af sjælens skæbne i en kommende verden og et efterliv, som den ikke-omskårede jøde afskæres fra af Gud.
Men det er altsammen teologi. I praksis er konsekvensen af ikke at være omskåret afhængig af hvilken gren af jødedom man tilhører. I den ortodokse gren, som den danske menighed er en del af, kan konsekvensen være, at de unge drenge ikke får adgang til at stå bar mitzvah, da dette indebærer at læse fra torahen. Konsekvensen kan også være, at et bryllup ikke kan indgås efter jødisk ritual. Men det afhænger også af den enkelte synagoge, hvordan disse regler administreres.
Når det gælder selve det at "være jøde", har omskæring efter jødisk jura ingen betydning. En jøde er en person, der har en jødisk mor. Men den interne jødiske forståelse i forhold til det, har altid været, at omskæring var forudsat som en selvfølge, selv om det ikke er et kriterie for den etniske definition af være jøde.
I praksis er der mange jøder, der ikke lader deres drenge omskære. I Danmark gælder det specielt jøder i blandede ægteskaber. I USA og Israel er der enkelte familier som vælger et andet ritual på ottendedagen, hvor den nyfødte dreng eller pige ønskes velkommen med andre ritualer end omskæring.

Naja Abelsen, Carsten Bjerre, Jørgen Mathiasen, Troels Brøgger, Hanne Ribens, Liselotte Paulsen, Niels Holm, Inge Lehmann, Steen Obel, Peter Beck-Lauritzen og Ove Junne anbefalede denne kommentar
Jens Ole Mortensen

Skal man tro forskere som har undersøgt det. Så begynder et foster at udvikle smertesans fra omkring 7 uge. Jeg er ikke mod fri abort. det må være kvindens afgørelse. Men vi skal ikke mange år tilbage før man fjernede fostre med redskaber styk for stk.
Jeg undrer mig også over disse abrahamske ritualer som omskæring og dåb.
Men hvad er tro ? Det må være man har en sjæl og et efterliv. Jeg er ikke selv troende på den måde. Og jeg tror ikke på en indgribende gud. Tro gør at man ikke skal forholde sig til døden i en tidlig eller eller senere i livet. Døden bliver ikke nærværende. Tro er det der gør, at troende kan komme gennem livet og en hjælp til at komme igennem de kriser som kan opstå.
Derfor krænker jeg aldrig religioner. Jeg selv fik døden direkte i hovedet i en meget tidlig alder. Og det er det tidspunkt hvor et menneske er mest sårbar i livet. Jeg går ud fra at både omskæring og dåben er ritualer som indvier i den beskyttende tro. Man bør træde meget forsigtigt, hvis man vil gribe ind mod folks tro. Man kan påfører børn mere skade end gavn.
Jeg plejer at sige .- Jeg tror bestemt på gud og sjælen og evigt liv. Men det er ikke det jeg ønsker. Jeg finder ikke trøst i det.
Der findes ikke ateister. Bliver man tidligt integreret i institutioner, vuggestue, børnehave, skole osv. Og oplært i det samme billede af samfundet, som for en stor del er narrativer, har det samme funktion som tro. Døden bliver ikke nærværende. Her er troen i stedet eksistentialisme. - Mennesket har nået sit højeste stadie- Mennesket er ikke natur. Og de mennesker er lige netop os. - Vi må oplyse hele verden og om nødvendigt gribe ind mod de uoplyste vantro. Vi er de udvalgte til at administrere naturen, økonomien oa. Det er en antropro centreret. og narcissistisk opfattelse af os selv. Og den er blind på det ene øje.

Carsten Hansen

Ron Levy.

"fremfor udelukkende emotionelle udgydelser. Og ellers, ja, så har vi rigeligt at se til ;)" Citat slut.

Ja; Sådan kan man se så forskelligt på det.
At gå ind for religiøst betinget omskæring med medfølgende smerte og irreversibilitet er for mig topmålt emotionelt.

At være imod denne religiøse anakronisme er derimod temmelig rationelt.

Naja Abelsen, Carsten Wienholtz, Mikael Aktor, Liselotte Paulsen, Niels Holm, Inge Lehmann, Palle Yndal-Olsen, jens christian jacobsen og Steen Obel anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

PS.

Og ja. hvis vi legede at spørgsmålet kom til vejledende folkeafstemning, så var det kun politikerne der kunne spænde ben.

Befolkningen er ikke i tvivl. (og nok ikke i synderlig grad i følelsernes vold i forhold til troende der er i religionens vold"),

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-09-01-partier-kraever-forbud-mod-oms...

Naja Abelsen, Niels Holm og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar

Apropos rationelt kontra emotionelt: 7 % af alle 7-årige danske knægte rammes af forhudsforsnævring. 2 % eller ca 7000 stk teenagedrenge udsættes for denne til tider yderst smertefulde lidelse.

Jens Ole Mortensen

Jeg husker da Steve Bannon gæstede Nye Borgelige. En person som mange vil mene ytrer nogle meget skarpe holdninger fra den amerikanske højrefløj. Efter mødet var han eneste udtalelse. - Man krænker da ikke religion. Havde det været nykristne DFere . Havde han set på dem som foragtelige kættere. Indfør dette forslag. Og i vil hurtigt se jeres lille verdensfjerne boble briste.

jens christian jacobsen

@ Ron Levy
Så " 7 % af alle 7-årige (?)" rammes af forhudsforsnævring og - må man forstå - der for er det bedre om ALLE drenge omskæres? Ikke et særlig rationelt argument, vel?
Selvom jeg ikke er læge, har jeg i øvrigt svært ved at tro på, at forhudsforsnævring viser sig specifikt, når en dreng er 7 år.
Desuden: Hvis der er tale om forhidsforsnævring, uanset drengens alder, så er der jo netop et medicinsk argument for at omskære.
??

Naja Abelsen, Hanne Ribens, Niels Holm, Inge Lehmann og Carsten Hansen anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

@ Steffen Gliese
"Spørg folk, der er omskåret som voksne og hør, om de ikke langt ville have foretrukket, at det var sket som spæd, hvor angrebet var stærkt begrænset og hurtigt helet."
Du går ud fra AT børn (og voksne) skal omskæres. Svaret på dit spørgsmål er, at INGEN børn (eller voksne) omskæres. Naturligvis.
"Derudover er det, der irriterer mig mest grænseløst, at man konsekvent vender fastsatte regler om bestemmelser på hovedet.
Det er forandringen, der skal argumenteres for, ikke hævdvunden (og uskadelig, måske ligefrem positiv) status quo."
?? Du må forblive irriteret. Jeg forstår ikke hvordan 'man' vender regler på hovedet. Er det fordi vi sætter spørgsmålstegn ved hævdvundne bestialske overgreb på drengebørn?
"Men det er først og fremmest et kedelig udtryk for en pøbelagtig tendens med at gå ufatteligt meget op i, hvad andre gør, tror på og mener - og meget lidt med at gøre sig tilfreds med det, der gælder for én selv."
'Pøbelagtigt?' Hvem tænker du på? Os der er uenige med dig om alvoren i problemet med at skære i forsvarsløse børn? Fint. Jeg tilhører så pøblen.
Og går du ikke selv 'ufattelig' meget op i, hvordan flygtninge behandles. når de ankommer til Danmark? Og 'ufattelig' meget op i hvordan socialdemokraterne opfører sig overfor flygtninge? Det mindes jeg jeg har set i strenge her i avisen. Men det har nok været en anden Steffen Gliese.

Naja Abelsen, Martin Sørensen, Michael Waterstradt, Chris Skovgaard, Jesper Sano Højdal, Niels Holm, Inge Lehmann og Carsten Hansen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jens Christian Jacobsen, det er lige præcis forskellen på at behandle private forhold som private forhold og offentlige forhold som offentlige forhold.

Carsten Hansen

At mishandle børn har aldrig været private forhold.

Derfor kan der lovgives om emnet og omskæring kan forbydes.
(Hvis politikerne har nosser til det).

Naja Abelsen, Michael Waterstradt, Liselotte Paulsen, Niels Holm, Inge Lehmann og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Undskyld formuleringen. det var faktisk ikke tiltænkt sådan !

Inge Lehmann

Hvorfor er det ok, at omskære drenges forhud med begrundelse i religion,
men ikke pigers?

Visse omskæringer af piger svarer fysisk til fjernelsen af drenges forhud, men det har vi forbudt.

Skyldes det, at vi tillod os at affærdige ikke nedskrevet religion som kultur? Eller andet?

Hvis vi går ind for ligeberettigelse, er vi ved en bibeholdelse af omskæring af drenge også nødt til, at tillade religiøs omskæring af pigers forhud igen.

Alt andet ville være hykleri og chauvinisme overfor ikke boglige religioner.

Naja Abelsen, Martin Sørensen, Klaus Lundahl Engelholt, Troels Brøgger og Mikael Aktor anbefalede denne kommentar

Jeg kan stærkt anbefale at høre podcasten om omskæring fra udsendelsrsrækken Sygt Nok på P1.
Det er i øvrigt en fremragende artikel som Mikael Aktor har skrevet om emnet.
Apropos omskæring i USA har jeg ladet mig fortælle at grunden til at de amerikanske læger forsvarer omskæring er at det er en stor indtægtskilde.

Nå men hør podcasten her:

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/sygt-nok/id1451299831?l=da&i=10004...

Inge Lehmann, Kristoffer Reimer Kjær og Mikael Aktor anbefalede denne kommentar
John Johansen

Helene Thorup Hayes siden du nu referer til de Amerikanske sundhedsmyndigheders holdning til omskæring, må jeg så henvise til ligeledes Amerikanske Doctors Opposing Circumcision kommentarer omkring det. Jeg advarer om om et længere indlæg i linket, men det er ikke desto mindre relevant i debatten.
https://www.doctorsopposingcircumcision.org/for-professionals/alleged-me...
Følgende link har også relevans og er hurtigere læst og lettere overskueligt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Prevalence_of_circumcision

Naja Abelsen, Inge Lehmann, Helene Thorup Hayes og Mikael Aktor anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Hvor strid er den gennemsnitlige jøde ?

Jeg stiller det lidt provokerende spørgsmål da det kunne være interessant hvor voldsomt meget det egentlig betyder for Hr. & Fru hverdagsjøde, hvis deres drenge i moden alder beslutter sig for ikke at lade sig omskære.

Vil de reagere som Folk flest fra Jehovas Vidner og udelukke dem fra familien og fællesskabet ?
Eller vil de i moderat eller i videre omfang påvirke drengenes beslutning eller endda indoktrinere og / eller det der er værre ?
I fald Hr. og Fru hverdagsjøde ikke vil reagere synderligt i forbindelse med en ikke-omskæring, så er det måske på tide at overveje en lille reformation af dogmerne.

Nogen er allerede startet og jo flere der følger med des hurtigere stopper det af sig selv.
Jeg foretrækker men tvivler på et forbud her og nu; Desværre.

Nicolaj Ottsen

Hvis omskæring er et overgreb, så må den konsekvente slutning være, at abort mord. Hvorfor lægge vægt på barnets tarv i den ene sag, men ikke i den anden ? Disse debatter er for mig at se debatter, hvor religiøse fanatikere og ateistiske fanatikere øjner en got-ya mulighed. Disse spørgsmål giver mulighed for transcendere det sekulære skel, med ”rationelle” (dvs universelle) argumenter, så man kan blande sig i andres levevis og tvinge sin verdensopfattelse i halsen dem. Men det må i et frit samfund, hvor vi ikke har en universel verdensforståelse, være individets, i disse sager forældrenes verdensopfattelse, som skal være bestemmende og ikke noget den sekulære stat skal blande sig i, uanset hvad flertallet måtte mene. At argumenterne på overfladen fremstår “rationelle” frigør dem ikke fra, at være et kausalt produkt af en personlig narrativ forståelse af verden, uanset om dem der fremføre dem kan se det elller ej.

Rune K. Rasmussen

Jeg er fuldstændig enig med Mikael Aktors konklusioner i artiklen. Hele emnet efterlader mig derudover med to spørgsmål, der er vigtige i sammenhængen:

Ejer forældre deres børn?

En del begår den fejl at tro/synes netop det, men nej, det gør forældre da absolut ikke. At sætte børn i verden kræver en ydmyghed, der indebærer, at man forstår, at man giver børn deres eget liv, ikke en klon af ens eget.

Ejer forældre deres børns evt. religion?

Nej. Der er naturligvis religionsfrihed også indenfor familiens rammer. Ellers er der jo tale om indoktrinering og tvang, uanset hvor subtilt det ellers kan være.

Rune K. Rasmussen

@jens christian jacobsen
@Ron Levy

At operere for at fjerne forhudsforsnævring er ikke identisk med en omskæring. I modsat fald havde jeg været omskåret i dag. Det er jeg ikke, men jeg er blevet opereret for det som ganske ung.

Krister Meyersahm

Forældres ret til at bestemme, om deres børn skal omskæres, er det på tide at fratage forældrene. Forældres dispositionsret over egne børn kan ikke være uden begrænsninger og lovgiver har pligt til at beskytte det ene individ mod overgreb fra det andet, som man gjorde det med afskaffelsen af forældres ret til at slå egne børn. For det er selvfølgelig helt uacceptabelt, i en oplyst kultur, at praktisere lemlæstelse af spædbørn. Det er desuden et indgreb i barnets ret til beskyttelse af dets frihed til selv at bestemme sin tro og mod angreb på dets sundhed - begge dele garanteret i Menneskerettighedskonventionens art. 9 stk. 2.

Disse rettigheder neutraliseres aldeles, for hensigten med ritualet er jo at binde den omskårne til en bestemt tro som det kan være vanskeligt at frigøre sig fra. Omskæringen kan jo ikke gøres ugjort og indgrebet kan desuden være invaliderende fysisk såvel som psykisk.

Det verdslige Danmark, folketinget, bør ophæve denne forældreret og overlade det til barnet selv, at bestemme ved myndighedsalderen. Grundloven er ingen forhindring, idet § 69 giver lovgiver ret til at bestemme om afvigende (fra folkekirken) trossamfunds forhold. Folketinget har derfor fuld legalitet i.h.t. Grundloven til at forbyde rituel omskæring af umyndige. Herudover må lovgiver snarest opfylde hensigten i art. 9 stk. 2 i konventionen (som blev dansk lov i 1992) om beskyttelse af andres sundhed, rettigheder og frihed - eller opsige artiklen så der bliver orden i juraen.

Krister Meyersahm

Statsministeren er en ganske bestemt dame
som ikke tåler afvigelser fra den anviste bane
det fik de socialdemokratiske MF´ere at føle
da de med et ja til rituel omskæring ville nøle.

De ville ikke stemme for retten til dette rituel
hellere lade Gud og Abraham skære sig selv
for børns ve og vel bestemmes af folketinget
og troens ritualer er af ja, fra lovgiver betinget.

Så slog den almægtige Mette hårdt i bordet
som en enevældig fratog hun MF´erne ordet
hvis I ikke mere, end min vrede vil fornemme
så stem som jeg bestemmer I skal stemme.

Den almægtige trodsede herved Grundloven
ikke at den forbyder ministeren at være hoven
men den dikterer MF´erne overbevisningspligt
og derfor udløses et fatalt og ulovligt svigt.

Jørgen Mathiasen

Hovedparten af indlæggende her ignorerer elefanten i rummet: Kombination af religionsfriheden, - i vores hjørne af verden, og folkemordet på jøderne under 2. verdenskrig. Man kunne forestille sig, hvilken opstandelse det ville føre til, hvis man i Tyskland skrev en lov, som forbyder den rituelle omskæring. Denne ville med sikkerhed øjeblikkeligt blive bragt til forfatningsdomstolen, der så skulle veje de to hensyn.

Steffen Gliese er inde på, at der findes ting, som man gør klogest i ikke at blæse op til et spørgsmål af verdensbetydning. Det er selvfølgelig et synspunkt, som kom i defensiven i det øjeblik, hvor man erklærede, at det private (alt) er politisk. Staterne foretager altså en realpolitisk afgørelse: Det kan godt være at det ikke er kønt, men vi skal ikke have nye jødeforfølgelser.

Rune K. Rasmussen

@Jørgen Mathiasen

Men hvorfor skal de to ting blandes sammen? Folkemordet på jøderne var forfærdeligt ud over alle grænser, selvfølgelig, men hvorfor skal det som en anden naturlov føre til, at jøder er fredet fra at tage stilling til et indgreb af den karakter, der, ifølge dem, er "guddommeligt dikteret"?

Man kan også indtage den holdning, at de to ting ikke har noget med hinanden at gøre. Jeg synes børns ret til deres egen krop er uhyre vigtig og ukrænkelig . Og religionsfrihed bør være netop det: en frihed til at vælge religion eller ej i stedet for at få lavet sin krop om som barn uden at have en chance for andet i en religions tegn. Barnets tarv må gå forud for religiøse ritualer.

Carsten Bjerre, Inge Lehmann og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Religionsfriheden er, som ytringsfriheden, underlagt anden lovgivning på området.
der er intet til hinder for at forbyde omskæring af drengebørn. Det kræver udelukkende et flertal i folketingen

Jørgen Mathiasen

Rune K. Rasmussen skrev:
»Men hvorfor skal de to ting blandes sammen? «

Det spørgsmål skal besvares af det jødiske samfund. Hvis det fraviger den opfattelse, at rituel omskæring ikke er en forudsætning for at være jøde, er vejen fri til lovændringer.

Carsten Hansen

Jørgen Mathiasen

Vejen er fri allerede nu !
Ellers var der slet ingen grund til at behandle spørgsmålet i folketinget.

Klaus Lundahl Engelholt

Borgerforslaget blev som bekendt ikke vedtaget. Hvad skete der med “Min krop, min beslutning!”?

Hvis en religion kræver at man snitter i børns kønsdele, er det religionen der er noget i vejen med, ikke børnenes rettigheder.

Jørgen Mathiasen

Det var klogt, at borgerforslaget ikke blev vedtaget.
I det internationale statsfællesskab ville have man spærret øjnene op ved meddelelsen om, at et nordisk land havde indskrænket religionsfriheden og så for den jødiske tro.
Havde danske domstole ikke stoppet sagen var den med sikkerhed endt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, og det havde ikke gjort kongerigets ansigt kønnere.

Rune K. Rasmussen

@Jørgen Mathiasen

Artiklens forfatter er jøde, og han opponerer imod det, så ja, der er et oprør imod det i gang indefra., altså med udgangspunkt i egen krop. Der hvor mange vigtige oprør, og opgør, starter. Kropsfrihed, som det kan kaldes, bør stå over såkaldt religionsfrihed, hvis den indebærer, at man forandrer andres krop, imens de er børn.

Jeg synes, ud over det, at din kommentar indikerer, at hvis man er født ind i en religion, så er man ejet af den, indtil man bliver 18 e.l., og det synes jeg ganske enkelt er forkert. Ligesom jeg synes, det var forkert, at jeg i sin tid blev døbt og på den måde automatisk blev medlem af Folkekirken, indtil jeg mange år senere besluttede mig for at melde mig ud, da jeg kom i tanke om det. Det burde være omvendt. Så kunne man også se, hvor mange der reelt, aktivt, ville melde sig ind i stedet for, i en kirke, der, efter min mening, burde være helt adskilt fra staten ligesom alle andre trossamfund.

Rune K. Rasmussen

Og der sneg sig så lige et ekstra punktum ind. Det kan man putte i sin kaffe. Plop.

Carsten Hansen

Skidt at borgerforslaget ikke fik politikerne til at forbyde omskæring af raske børn, men ikke overraskende.
Leflen for religiøse følelser er vigtigere end børns rettigheder.

Der er endnu ikke født et barn som troende muslim eller troende jøde; Men der er født mange børn af muslimske/jødiske og hvad som helst troende forældre.
Religionsfriheden er en individuel menneskerettighed og burde derfor ikke være en rettighed for forældre til at brændemærke børn ind i en bestemt religion.
Og da slet ikke i det oplyste 21.århundrede .

Men klø på ; På et eller andet tidspunkt bliver det forbudt at skære unødvendigt i børn. Dumheder består ikke til evig tid.

kjeld hougaard

Ejer forældre deres børn? Spørger Rune K. Rasmussen. Egentligt et godt spørgsmål i disse tider hvor vi har en børnenes statsminister. Vi dikterer vuggestue indoktrinering af ikke danskere, og arbejder med forslag om enklere at kunne tvangsfjerne børn fra forældre der – ifølge myndigheden – ikke er ”gode nok”. Må forældre bestemme hvilken skoleform et barn skal gennemleve? Må forældre sende børn i en religiøs skole? Skal de skoler tillades? Har ”sjælens” udvikling mindre betydning end forhudens existens? hvorfor er danskere saa penis orienterede? Hvem ejer et foster? Et levede menneske under udvikling, har faderen medbestemmende ret ved et drab? Det bedste man kan sige om den type symbol lovgivning er at den er ligegyldig: som med abort: det sker alligevel. selv i totalstater som Danmark

Carsten Hansen

kjeld hougaard

Men Mette Frederiksen går jo netop ikke ind for et forbud, så mon ikke du blander tingene godt sammen ?.
Er der ikke nok tråde hvor man kan skælde og smælde på statsministeren?.

Jørgen Mathiasen

@Rune K. Rasmussen
Man kan forlade den jødiske tro, og allerede af den grund er man ikke ejet af den. Forlader man menigheden er det også slut med omskæringspligten.

Dit forslag tll grundlovsændringer kan ikke realiseres, og det er der 117 grunde til. I det formørkede miljø, danskere diskuterer i, er folkekirken, som gennem grundloven har en særstatus, et af mange midler til at skelne mellem »rigtige danskere« og de andre, og det kommer til at vare et stykke tid, før vi slipper for at høre på det.

Rune K. Rasmussen

@Jørgen Mathiasen

Men man kan ikke forlade en omskæring, der blev foretaget på en som barn, og det er et problem, uanset hvilke "bølger det sender igennem verdenssamfundet" at påpege det. Verdenssamfundet ejer heller ikke en. Den "offentlige" mening ejer ikke nogen, for den kan, og skal, ændres. Majoriteten har sjældent ret, fordi mange bare "indordner" sig under autoriteter i stedet for at tage den autoritet til sig, selv.

Hvis man kun kan, eller må, danne en mening og ytre den, ud fra hvad der umiddelbart er muligt at implementere i et samfund, så er der mange meninger, man skal udelade. På bekostning af mange menneskers frihed. F.eks. netop ytringsfriheden. Og så er det ikke længere muligt at være visionær. Censur elsker status quo.