Kronik

Hent de fem danske børn og deres mødre hjem fra fangelejr i Syrien

Danmark må hurtigst muligt hjemtage de sidste fem danske børn, der fortsat sidder i den umenneskelige fangelejr i Syrien, og evakueringen må af hensyn til børnene omfatte deres mødre. Også selv om de ikke længere har dansk statsborgerskab, skriver ekspert i indfødsret Eva Ersbøll i denne kronik
En familie i den syriske flygtningelejr al-Roj den 28. marts sidste år. Dette er så vidt vides ikke et af de danske børn, som regeringen kun vil have hjem uden følgeskab af deres mor, som er frataget dansk statsborgerskab.

En familie i den syriske flygtningelejr al-Roj den 28. marts sidste år. Dette er så vidt vides ikke et af de danske børn, som regeringen kun vil have hjem uden følgeskab af deres mor, som er frataget dansk statsborgerskab.

Delil Souleiman

Debat
23. maj 2022

Frem til oktober sidste år opholdt 19 danske børn sig i fangelejrene al-Hol og al-Roj sammen med deres seks mødre. I lejrene tilbageholder kurderne kvinder, der er rejst til Syrien for at tilslutte sig terrorbevægelsen Islamisk Stat, og levevilkårene i dem er livstruende for børn.

Derfor besluttede et folketingsflertal i 2021, at en taskforce skulle rejse til Syrien og tale med mødrene om at lade de 19 børn evakuere til Danmark alene – uden deres mødre. Men ingen af mødrene ønskede at give samtykke hertil.

Regeringen var modstander af at evakuere mødrene. Det var opfattelsen, at de havde vendt Danmark ryggen, og Folketinget havde derfor også vedtaget en lov om administrativ fratagelse af statsborgerskab fra såkaldte fremmedkrigere. Formålet med loven er at gøre alt, hvad der er muligt, for at få taget det danske statsborgerskab fra fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab for  derved i højere grad at sikre, at de ikke vender tilbage til Danmark. Med hjemmel i denne lov fik tre mødre med dobbelt statsborgerskab frataget deres danske statsborgerskab.

På grund af de umenneskelige forhold, børnene lever under, pressede regeringens støttepartier på for at få børnene til Danmark. Da mødrene ikke ville lade børnene rejse alene, rettede regeringen sin opmærksomhed mod de 14 danske børn, hvis mødre fortsat havde dansk statsborgerskab.

Justitsministeriet bad Politiets Efterretningstjeneste (PET) om at vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter ved en hjemtagelse af disse tre mødre og deres 14 børn. PET’s vurdering var, at der på kort sigt kunne være en sikkerhedsmæssig fordel ved at lade kvinderne blive i lejrene, men på længere sigt ville de og deres børn kunne udgøre en mere alvorlig trussel, hvis de efter en årrække vendte mere radikaliserede tilbage til Danmark. Samlet set fandt PET det mest hensigtsmæssigt at evakuere både de tre mødre og deres børn under forudsætning af, at mødrene ville blive retsforfulgt i Danmark, og at børnene ville blive tilbudt støtte med henblik på afradikalisering og reintegration. Derefter blev de tre danske mødre og deres i alt 14 børn evakueret til Danmark.

De sidste fem danske børn, som blev tilbage i al-Roj-lejren sammen med deres mødre, er ifølge en lægerapport fra omkring begyndelsen af april i år blevet mere syge og underernærede, og de kan være truet på deres overlevelse. Heden i lejrene om sommeren er voldsom med temperaturer på op til 50 grader, der er en dårlig sikkerhedssituation, mangel på skygge, mad og drikke, elendige sundhedsforhold og særlig risiko for potentielt dødelige, smitsomme sygdomme.

Derfor skal de fem børn hurtigst muligt evakueres sammen med deres mødre. Det stemmer efter min mening ikke med Danmarks internationale og EU-retlige forpligtelser at behandle de fem børn anderledes end de 14 andre.

Vilkårlig forskelsbehandling i strid med menneskerettighederne

Det er uafklaret, om Danmark i det hele taget er retligt forpligtet til at evakuere danske børn fra lejrene. Spørgsmålet skal ikke drøftes her, hvor det afgørende er, at Danmark allerede har truffet en beslutning om at ville evakuere børnene.

En sådan beslutning skal træffes i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. Myndighederne må ikke træffe vilkårlige afgørelser, forbuddet mod diskrimination skal overholdes, og hensynet til barnets tarv skal komme i første række. Det fremgår også af taskforcens rapport fra 2021, at der ikke er mulighed for »at tilbyde evakuering af et barn uden forælderen med forælderens samtykke, hvis barnets tarv (…) taler imod dette«.

Forbuddet mod diskrimination indebærer, at børn i en sammenlignelig situation kun kan forskelsbehandles, hvis det er velbegrundet. Forskelsbehandlingen skal således forfølge et legitimt formål, og der skal være en rimelig grad af proportionalitet mellem mål og middel.

Da Danmark sidste år besluttede at ville evakuere alle 19 børn og de danske mødre, var de 19 børn utvivlsomt i en sammenlignelig situation. De boede i lejrene i Syrien under umenneskelige forhold på grund af deres mødre, som var rejst til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat. Mødre og børn var ifølge taskforcen tæt knyttet til hinanden, der var en veletableret mor-barn-kontakt, og det var vurderingen, at en adskillelse fra mødrene ville påføre de traumatiserede børn en yderligere belastning med risiko for forværring af deres psykiske tilstand. Dertil kommer, at alle børnene har dansk statsborgerskab, fordi konventionerne ikke tillader, at børn fratages deres statsborgerskab på grund af forældres handlinger.

Alligevel blev de fem børn, hvis mødre var blevet frataget det danske statsborgerskab, forskelsbehandlet. Efter Menneskerettighedsdomstolens praksis skal der meget tungtvejende grunde til at retfærdiggøre forskelsbehandling på grund af statsborgerskab, og det må så meget desto mere gælde ved forskelsbehandling af børn med samme statsborgerskab på grund af forældrenes statsborgerskab.

Regeringen har ikke udtrykkeligt begrundet forskelsbehandlingen af børnene. Sikkerhedshensyn kunne være et legitimt formål, men på baggrund af PET’s sikkerhedsvurderinger er det vanskeligt at se, at sikkerhedshensyn skulle kunne veje tungere end hensynet til de fem børns tarv og beskyttelsen af deres menneskerettigheder.

Regeringen har henvist til, at de danske mødre har ret til indrejse i Danmark. PET vurderer imidlertid, at såkaldte fremmedkrigere kan udgøre en trussel mod Danmark både under ophold i Syrien og efter tilbagevenden til Danmark, og PET’s anbefaling om evakuering af de danske mødre forudsætter, at de retsforfølges i Danmark, og begrundes som sagt med, at de vil kunne udgøre en mere alvorlig trussel, hvis de vender tilbage til Danmark på et senere tidspunkt.

Det samme ville formentlig kunne siges om de tilbageværende fem børns mødre. De kan, som påpeget i den internationale litteratur om fratagelse af statsborgerskab »uden for radaren (…) vende tilbage til det land, der har vendt dem ryggen«. Det må desuden tages i betragtning, at de tre mødre har verserende sager ved de danske domstole om lovligheden af, at de har fået frataget deres danske statsborgerskab.

Det bliver meget svært at nægte mødrene ophold i Danmark

De fem danske børn er EU-borgere. Det er deres tre mødre ikke længere, men som børnenes primære omsorgspersoner har de efter artikel 20 i Traktaten om EU’s Funktionsmåde mulighed for at opnå en opholdsret i Danmark på grund af deres børns unionsborgerskab. Muligheden omtales også i taskforcens rapport.

EU-Domstolen har fastslået, at en medlemsstat ikke kan afslå at give et barns forælder opholdsret, selv om denne forælder ikke er unionsborger, hvis det vil betyde, at barnet reelt fratages kerneindholdet af sine unionsborgerrettigheder, herunder opholdsretten på EU’s område. Børn mister de facto deres unionsborgerrettigheder, hvis deres forældre nægtes ophold i Danmark, og de på grund af deres afhængighed af forældrene »er nødsaget til at forlade Unionens område for at følge deres forældre«.

EU-Domstolen har ikke taget stilling til en situation som den, de fem danske børn er i, men domstolens argumentation kunne tyde på, at den også vil anse dem for at være omfattet af ovenstående. Det synes også at have støtte i Udlændinge- og Integrationsministeriets vejledning om afledt opholdsret fra 2020.

I givet fald kan børnenes mødre kun nægtes opholdsret efter EU-retten, hvis de efter en konkret proportionalitetsvurdering må anses for at udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel mod den offentlige orden eller sikkerhed. Der foreligger som nævnt ikke en sådan vurdering.

Derfor må de resterende fem danske børn evakueres til Danmark sammen med deres mødre. Målet kan ikke være at få deres mødre til at give samtykke til en adskillelse. Målet må være at varetage børnenes tarv ved at undgå, at de risikerer at pådrage sig yderligere traumer ved at blive skilt fra deres eneste omsorgsperson.

Eva Ersbøll er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Tak til Eva Ersbøll og Information for at følge sagen.

Kan ikke forstå at Danmarks selvudnævnte børnenes statsminister ikke vil vise, at hun er børnenes statsminister og se at få taget de børn og deres mødre hjem til Danmark.

Ete Forchhammer , Peter Mikkelsen, Vang Bach, Frederik Schwane, Mogens Holme, Sonja Rosdahl, Dan Jensen, Lone Hansen, Poul Søren Kjærsgaard, Christian Mondrup, Marianne Stockmarr, Ib Gram-Jensen, erik pedersen, Freddie Vindberg, Alvin Jensen, Harald Viuff, Inger Pedersen, Alan Frederiksen, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Dorte Sørensen

Netop!

Hvor svært kan det gøres..?

Det er åbenbart spørgsmålet!

Dan Jensen, Dorte Sørensen, erik pedersen, Freddie Vindberg, Alvin Jensen og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
Freddie Vindberg

Mette Frederiksens nye podcast 'Statsministeren nøler' også kaldet:

'her hjælper ingen kære mor'

Ete Forchhammer , erik pedersen, Mogens Holme, Lone Hansen, Marianne Stockmarr og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Arne Albatros Olsen

Så er det nu, Mor Mette !

Ove Skildal Nielsen

Så vidt jeg ved, var der under det 188 års lange militærdiktatur, som vi kalder enevælden, kun 2 mennesker, der fik frataget deres statsborgerskab.
Nu gør vi det administrativt i langt større udstrækning.
Vi påstår hårdnakket, at vi er et retssamfund.

Ete Forchhammer , Peter Mikkelsen, Eva Schwanenflügel, erik pedersen, Inger Pedersen og Lone Hansen anbefalede denne kommentar
Espen Bøgh

- Grædekonernes som de "lever" for - "børn der skal frelses" med eller uden moder, og den onde stat Danmark der afviser at tage imod dem, - fordi de vendte Danmark ryggen for at slutte IS som også var det bedste for deres børns opvækst.

Selvfølgelig skal danmarks efterretningstjenestes vurdering bruges som sand- og retfærdig for hjemtagelsen af såvel børnene og mødrene til frelsen her i Danmark, - men læg mærke til det er en menneskelig vurdering, som der ingen garanti er for, - det kan i modsat fald blive til, at mødrene opdrager deres børn til IS lære og had til Danmarks så de sidenhen bliver "veluddannede" fremmedkrigere det rejser ud for at komme tilbage og hævne sig på det danske samfund.

For så vidt vides indeholder efterretningstjenesten ingen vurdering af mødrenes loyalitet overfor IS, - det er kun børnenes ve og vel og mulige omvendelse til en dansk liv i fremtiden, som ikke hævner sig på det danske samfund og det borgere.

Grædekonernes drømmeforhåbninger hviler på et usikkert grundlad - af menneskelig vurdering, som der ikke gives garanti for er rigtig, så virkeligheden er at ingen ved hvordan det det vil gå i fremtiden.

Det eneste vi ved med sikkerhed er noget om fortiden, - og her har mødrene på egne og deres børns vegne truffet et yderst dårligt valg, vel vidende om tilstandene i Melleøsten med halshugning af vestlige mennesker på daværende tidspunkt, - hvilket burde have fået dem til at tænke over den virkelighed de ville indgå i hvis de rejste derned og tilsluttede sig IS.

Vi burde ikke have taget nogen af dem hjem til Danmark, - de har valgt deres fremtid i det fremmede for sig selv og deres børn, og historien om familiesammenføring kan lige så godt ske på andre breddegrader end danske.

Freddie Vindberg

Espen Bøgh, jeg kan ikke høre nogle grædekoner, det eneste der høres er børn der græder.

Ete Forchhammer , nanna Brendstrup, Peter Mikkelsen, Frederik Schwane, Eva Schwanenflügel, Christian Mondrup, erik pedersen, Mogens Holme og Dan Jensen anbefalede denne kommentar

Det er mig ubegribeligt at man ikke vil hjælpe uskyldige danske børn !

Det er mig mere ubegribeligt at man vil bruge uskyldge danske børn, som løftestang til at straffe voksne kvinder som måske/måske ikke har lavet noget rigtigt lort !

Hvor er anstændigheden ???

Frederik Schwane, Eva Schwanenflügel, erik pedersen, Mogens Holme og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar

kære Espen
ja de burde tænke sig om, men hvorfor ?
Dig og dine vil jo alligevel blæse dem et langt stykke !
Hvad skal de bruge dit gode råd til ?

Espen Bøgh

Dan Jensen, 23. maj, 2022 - 14:55

Vi andre har også haft svære valg at træffe, hvilket vi lærte af vore forældre og længere bagud, - der også måtte træffe svære valg, og for vores vedkommende også at lade være med at træde ind i sekter af forskellig art, og den lærdom har vi igen givet videre til såvel vore børn som børnebørn.

Vores socialøkonomiske baggrund og barndom var ikke nogen dans på roser, sådan som du antyder - det var det langt fra, men det udviklede sig ikke til en negativ social instilling og ligegyldighed overfor andre.

I Danmark har vi tidligere udvist loyalitet overfor vores frihed, som en overgang blev knægtet udefra, og dengang var der overløbere som vi heller ikke ønskede noget godt for efterfølgende, - nogle blev dømt til døden, andre måtte lide på anden måde.

- Det er altså ikke forkert at have en holdning til de IS mødre som bevidst forlod Danmark for at tilslutte sig IS.

Selvfølgelig må man stå til ansvar for sine handlinger, og da mødrene valgte noget bedre for deres børn - "IS", så var det det samme som min og min ægtefælles mor gjorde i sin tid for os, så vi kunne få et lidt bedre liv, og som vi igenhar givet videre.

Som de børn vi var dengang, var det ikke vores valg der blev truffet om vores liv, - det orde vores forældre p vores vegne.

Eva Schwanenflügel

@ Esben Bøgh

Hvem er "vi"..?