Baggrund
Læsetid: 6 min.

Da Jyllands-Posten ikke kunne lide jøder

Omkring 1920 indtog Jyllands-Posten førstepladsen som Danmarks mest antisemitiske avis og bragte lange lederartikler om løsningen på ’jødeproblemet’
Omkring 1920 indtog Jyllands-Posten førstepladsen som Danmarks mest antisemitiske avis og bragte lange lederartikler om løsningen på ’jødeproblemet’
Indland
8. oktober 2008

»De maa forstaa, at der kun er en Vej til at slippe af med Bolshevismen, og det er at drukne Lenin og hans jødiske Kreaturer i deres eget Blod.«

Sådan skriver Jyllands-Postens lederskribent lørdag den 6. december 1919. Skribenten er den tidligere typograf Hans Hansen, der var tiltrådt som redaktionssekretær på Jyllands-Posten allerede i 1904. I de følgende år arbejder han sig op til at blive avisens chefredaktør, hvor hans ledere i en lang årrække signeres med en firkant. For firkanten er det en urokkelig kendsgerning, at jøder står bag mange, hvis ikke de fleste, af verdens ulykker. Især de russiske bolsjevikker, som Hans Hansen konsekvent beskriver som f.eks. »hele det Kobbel af tyske Jøder, der agerer Bolsjevik-Førere« (30. april 1919) eller »de tysk-jødiske Blodhunde« (28. februar 1920).

Firkant-Hansen sætter lighedstegn mellem tysker, jøde og bolsjevik, og han påviser gang på gang, hvordan f.eks. den russiske udenrigsminister Litvinoff »er en Bolsjevik af den rigtige Slags. Hans virkelige Navn er David Finkelstein, og han er altsaa en Jøde som de fleste andre Bolsjevikførere.« (6. december 1919).

»Før eller senere vil de civiliserede Samfund alligevel blive nødt til at kværke den tysk-jødiske Forbryderbande, der regerer Rusland,« konkluderer Firkant-Hansen i endnu en leder (28. februar 1920).

Flue-Hansen

Det er nu en anden fast skribent på Jyllands-Posten, som for alvor går til stålet i en indædt kampagne mod jøderne, nemlig ’Flue-Hansen’, hvis rigtige navn er Hans Jacob Hansen. Sit tilnavn havde han fået, fordi han i sin doktordisputats fra 1883 beskrev fluernes munddele, men – som det udglattende formuleres i Jyllands-Postens 125 års-hushistorie fra 1996 – »som følge af et stridbart sind« opnår Flue-Hansen ikke nogen karriere på Københavns Universitet.

Så meget desto mere tid har han til at skrive artikler og kommentarer til Jyllands-Posten, og det gør han i så rigt mål ifølge hushistorien, at »hans artikler blev i reglen bragt under fuld navn og erstattede ofte dagens leder«. At den stridbare professor ikke mindst skriver stærkt antisemitiske artikler om jøderne, forbigår hushistorien diskret.

I årene 1920-1923 bringer Jyllands-Posten (ofte på lederplads) meget lange artikelserier af Flue-Hansen om »jødespørgsmålet«, »jøder og revolution« eller »jødiske politikere & matadorer«. Sidstnævnte series 27. afsnit (den 29. maj 1921) handler om Danmark, og »de temmelig faa Jøder, der i de sidste 10-15 Aar politisk er naaet frem til Rigsdagsmænd«. Om disse danske jøder mener Flue-Hansen, at de alle er »radikale, altsaa tilhørende – og forøvigt tillige væsentligt ledende – dette underlige, socialist-snobbende, tysklogrende, halvnationale, nivellerende, akrobatagtige og indbildske Parti«.

Om Carl Theodor Zahle, Danmarks statsminister 1913-1920, skriver Flue-Hansen, at »den delvis jødiske Ex-statsminister Zahle er saa ubetydelig, indbildsk, tyrannisk og prokuratoragtig«, om Zahle-regeringens indenrigsminister Ove Rode (senere chefredaktør på dagbladet Politiken) mener han, at han »har forøvrigt i Følge en udbredt Mening jødisk Blod i Aarerne«, og »blandt vore litterære og tillige politiserende Jøder er egentlig Prof. Dr. Georg Brandes den eneste nævneværdige«, om end denne »viste sig efterhaanden at være en i Bunden anarkistisk og forøvrigt ret holdningsløs Herre med Uvilie mod Ententen og tyskvenlig Tendens.«

Jødepressen

For Flue-Hansen og læserne af Jyllands-Posten er københavneraviserne noget fælt og vederstyggeligt: »man fik indtryk af, hvad man forresten vidste noget om i forvejen, at næsten hele den kjøbenhavnske Presse er i betydelig eller høj Grad under jødisk Paavirkning,« beretter Flue-Hansen i sin 27. artikel, hvor bl.a. også nationalbankdirektør Marcus Rubin og Bankrådets formand, vekselerer Lamm, nævnes.

Til sidst når Flue-Hansen frem til en konklusion på sine artikler, som han mener tilsammen »giver et overmaade mørkt Billede«:

»De Herrer har i betydelig til uhyggelig Grad skadet deres Land, har skadet eller vil i Længden skade eller ødelægge sig selv – og de er i Virkeligheden nærmest kun dristige udspekulerede Dosmere. Men der er ingen, ikke den ringeste Tvivl om, at disses og deres jødiske Følgesvendes skadelige Færd vil sætte Animositet, Frygt og Forbitrelse op mod Jøder i en i det sidste Aarhunderede ukendt Grad.«

Derfor kommer Flue-Hansen med et sikkert velment råd:

»Man kan kun give det anseelige Antal af skikkelige, rolige Jøder det Raad, at de ser at lægge Baand paa dem af deres Racefæller, der ved dristig Radikalisme eller lidt for kraftig Paagaaenhed eller Gridskhed skader Racens Renommé blandt de danske, sætter ondt Blod og gjør Fortræd, forøvrigt ikke mindst for sig selv.«

Tvivlsom jødeløsning

I andre af seriens artikler belyste Flue-Hansen forskellige sider af jøderne og erklærede sig enig i denne vurdering:

»Den medfødte Tendens af den jødiske race, der med Rette er stolt af deres Blod, er imod Læren om Menneskenes Lighed. De har ogsaa en anden Ejendommelighed, nemlig Evnen til Vinding.« (18. juni 1922)

I samme artikel beskriver Flue-Hansen endnu et typisk jødisk træk, nemlig »et socialistisk eller halvt anarkistisk Element,« hvorefter han fortsætter: »og netop det Karaktertræk plus en overdreven Forfængelighed kommer Racen, desværre baade slette og en Del af de gode, til i den nærmeste Fremtid at betale dyrt for.«

I artikelserien ’Jødespørgsmålet’, som Flue-Hansen flittigt skriver løs på fra 1923, hedder det i syvende afsnit, at jødernes »fif« med at råbe antisemit efter alle, der tør kritisere dem, nu har spillet fallit:

»Resultatet af denne jødiske Strategi er blevet, at der nu over hele Europa findes en Masse ærlige Mennesker, der ikke lader sig skræmme af falsk Latterliggørelse, men er mere besluttede end nogen sinde paa at diskutere Jødeproblemet og komme til et rimeligt og endeligt Resultat.« (14. februar 1923)

I samme artikel noterer han, at »Man kan tænke sig flere Muligheder for det jødiske problems Fremtid i de talrige Lande, hvor der for Tiden er et voxende Jødefjendskab blandt den hvide Race, om der vil komme skarpe Udslag færre eller flere steder eller om en fredelig, af begge antaget Løsning maaske kan naaes. Dog maa det strax siges, at en virkelig fredelig Løsning eller Overenskomst eller en stille Gliden ud på Forhaand ser noget tvivlsom ud, i hvertfald i en Række Lande.«

Og som Flue-Hansen fortsætter: »Mange Ikke-Jøder nærer endnu den anskuelse, at Jøderne kan absorberes af, smælte sammen med de Nationer, hvor de for Tiden lever. Men denne mening eller Forhaabning er sikkert i det væsentlige urigtig.«

I seriens sidste afsnit, der handler om »Jødevæsenet i Danmark,« causerer Flue-Hansen over nogle af de danske jøder, han har mødt:

»Nogle af dem fortræffelige mennesker, der ikke syntes at skille sig ud fra gode, dygtige Personer af vor egen Race, medens andre var indbildske, taktløse, paagaaende og nogle blandt de Yngre var moralsk depraverede individer. Mærkeligt nok har jeg iagttaget, at et ikke ringe Tal af Halvjøder af begge Kjøn og forskjellige Familier var i en eller flere Henseender uheldige Størrelser.«

Jøderne er overalt. De dominerer pengevæsnet, pressen og også landets styre, mener Flue-Hansen, der opsummerer:

»Den Rolle, de særlig i de senere Aar har spillet i vort politiske og økonomiske Liv, er urimeligt stor i Forhold baade til Antallet af Jøder og til deres Evner, vel at mærke naar man ved det Begreb forstaar Evner til at virke væsentlig i det Godes Tjeneste og ikke indbefatter Evner til at lave Demoralisation, Halv-Bolshevisme eller Svindel.«

Til allersidst skriver flueprofessoren i den jyske avis (den 18. februar 1923), at »det må forhindres, at nogen Hel- eller Halvjøde bliver direktør i nogen af vores større Banker«. Ligeledes bør jøder »forøvrigt heller ikke have Pladser i Udenrigsministeriet eller i generalstaben, heller ikke kunne indtage de højeste Poster i Hæren«.

Og som professoren slutter sin serie:

»Forøvrigt har Historien gjennem mange Aarhundreder Gang på Gang vist, at naar Jødernes Pengevæsen synker i et Land, taber Racen sin Indflydelse - hvad der herhjemme trænges en Del til.«

På lørdag den 11. oktober åbner Danmarks Mediemuseum i Odense en udstilling, der med tekster, billeder og film viser eksempler på, hvordan og i hvilke sammenhænge jøderne er blevet ydmyget og lagt for had i danske medier. Udstillingen, der er tilrettelagt i samarbejde med en gruppe studerende fra Syddansk Universitet, kan ses fra 11. oktober 2008 til den 16. marts 2009.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det er kun godt at få frem, at dansk presse i 1900-tallets begyndelse var jødefjendske, den del af pressehistorien skal også frem.

Jyllands-Posten får karakteren mest jødekritiske, hvilke andre dagblade havde den samme linje.

Var der aviser med modsatrettede holdninger og da hvilke?

Det er en interessant artikel, og jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvordan den generelle holdning i pressen var til jøderne på det tidspunkt.

Det interessante spørgsmål er vel om den nazistiske holdning til jøderne var langt mere accepteret i datidens Europa, end efterkrigstiden vil være ved.

De udvalgte citater tyder jo unægteligt på det.

”Omkring 1920 indtog Jyllands-Posten førstepladsen som Danmarks mest antisemitiske avis og bragte lange lederartikler om løsningen på 'jødeproblemet'.”

Det er jo præcis lige som i dag. Den eneste forskel er at man har skiftet jøder ud med muslimer…

Ikke præcis som i dag, men der er klare paralleller.

Anti-semitisme var tragisk nok desværre ret udbredt i Europa - også i USSR ( avisen Pravda) var der navnlig op mod året 1953 nogle krasse anti-semitiske kampagner.

Det er udmærket at få historien dokumenteret, men når det er sagt, så virker det som om, at Ulrik Dahlin har specialiseret sig i specielt at "banke" Jyllandsposten - hvorfor det ?. Kunne han iøvrigt ikke skrive lidt om aktuel anti-semitisme ?

@Robert H

Såvidt vides er artikel -serien om JP affødt af den kritik venstrefløjen og Information har mødt, for " følgagtighed " under den kolde krig .
Lidt æh bæh - agtigt journalistik fra Informations side , kunne man indvende . Man kunne også blot kalde det for en interessant og velplaceret historisk indsigt i JP´s rødder . Artiklen om Mussolini er forøvrigt direkte morsom .
Man kunne også blot betegne det som

Ikke for noget, men Hans Guderian var en højtstående tysk officer under Anden Vedenskrig, der bestemt ikke brød sig om jøder.

Der er vist sket et eller andet kiks i forbindelse med hans reinkarnation ind i dette forum...

Hans Jørgen Lassen

"antisemitismen trives i bedste velgående på venstrefløjen"

- den bog er altså 25 år gammel.

Hans Jørgen Lassen har fuldstændig ret. I dag er det muslimerne man ikke kan lide på venstrefløjen, i hvert fald den del af venstrefløjen der kalder sig selv for SF...

Hans Jørgen Lassen

Guderian,

du skrev, at antisemitismen "trives". Burde du ikke i det mindste have anvendt datidsformen, "trivedes"?

Hans Jørgen Lassen

I øvrigt er jeg enig med dig i, at det var noget forbandet sludder Anne Grethe skrev dengang.

Den nye bølge?

Hans Jørgen Lassen

Helt enig, Øjvin, islamismen må tages i opløbet, inden den vokser sig for stærk.

Per Holm Knudsen

Det må undre "lidt" at en en biolog: Flue-hansen -
sku' ha' troet at der var/er nogen stor sammenhæng imellem race og den jødiske tro.

------------

Og Fogh der kritiserede Danmarks ringe
modstand og samarbejdspolitik under besættelsen
kan da af artikelserien her se, at der da er så rigeligt meget han kan tage fat på at kritisere.

"semitter" er folkeslag (fra Mellemøsten) som taler et semittisk sprog, og det omfatter også en hel del andre end jøder.

Så spørgsmålet er, om antisemitismen ikke bare fortsætter ufortrødent, og at israelerne bare bliver anset for at være overvundet, eftersom de fleste nu kan tale engelsk (og ovenikøbet officielt skelner mellem jøder og arabere, på trods af at jøder vel også er arabere af afstamning)?

Ser man på de officielle jødekarrikaturer fra 30erne, og sammenligner med nutidige karrikaturer af Osama og hans drenge, er der jo også klare paraleller ...

H. Guderian:

"@Per Thomsen
navnet er Heinz ikke Hans."

Uanset hvad manden hed til fornavn var han en berømt nazist , jødehader og massemorder, og derfor er du fuldstændig til grin og aldeles urtoværdigt når du på den ene side opkalder dig selv efter en berømt nazist og på den anden side i denne blog tager jøderne i forsvar.

Du er et typisk produkt af den historieløhed der præger det danske samfund.

Det ville være meget mere passende hvis du kaldte dig selv for Batman, Fantomet eller Dick Tracy, hvis du nu endelig på en hæmningsløst infaltil måde vil forsøge at give den i rollen som en resolut og handlekraftig mandsperson fra din fantasiverden.

Henning Ristinge

Ja Guderian har skam tidligere anvendt mere udprægede nazi venners navne, men tendensen er klar

Guderian H.

"det nærmer sig historieløshed, at betegne Heinz Wilhelm Guderian som massemorder, da han ikke blev anklaget ved Nürnberg-processen "idet hans handlinger og opførsel blev anset for a være i overensstemmelse med en professionel soldats"

H. Guderian var en af de ledende skikkelser i Pperation Barbarossa, som tyskerne kaldte angrebet på Sovjetunionen i sommeren 1941, hvor man i krigens første måneder planmæssigt lod mere end 2 millioner russiske krigsfanger sulte og fryse ihjel.

Det er sgu nogle kønne rollemodeller du holder dig, min dreng…

Henning Ristinge

Jeg kan se at Jyllandspostens venner vrider sig på stegepanden og forsøger at fremstille det som om at det var almindeligt. men det var det ikke, Jyllandsposten var bestemt på forkant hvad dette her angår, det kan enhver forvisse sig om ved at studere de øvrige aviser. Mange er i tiltagende grad tilgængelige på nettet.

Henning Ristinge

Det er smukt Dahlin. Når du skrider frem i læsningen af aviser vil du finde selv ledende borgerlige politikere der åbenlyst giver udtryk for deres sympati for ideen om diktatur og i det hele taget gør flittigt brug af stærkt antidemokratiske ytringer.

Det er godt at blive mindet om, når nu så mange har vredet hovedet af led og blæst op til ukendelighed tilsvarende, omend ikke halvt så indflydelsesrige og dermed samfundsfarlige tendenser på den ekstremistiske venstrefløj dengang og siden.

Der kommer en del antidemokratiske ytringer i forbindelse med påske-krisen, Men galt bliver det især efter fascismens opkomst i Italien og Nazismen i Tyskland. Mange borgelige vendte demokratiet ryggen i de år, og der var ikke tale om perifære tendenser (som dem på den ekstremistiske venstrefløj i 1970erne som ikke engang var stærke nok til at få plads på tinget), men om fremtrædende og indflydelsesrige erhvervsfolm og politikere på højresiden, adskillige fik sæde i tinget.

Der var mange der som salig Storm P havde tiltagende stærkt antidemokratiske sympatier i denne periode. De mente at demokratiet skulle afskaffes da det i modsat fald ville føre til socialisternes (socialdemokratiets) magtovertagelse.

Henning Ristinge

Vibe
du kan finde all de store aviser på film i nogen tilfælde computer tilgængelig på de store hoved biblioteker. Men jeg har bemærket at man nu itiltagende grad er begyndt at lægger aviser på nettet, men hvor langt op i tid man er nået ved jeg ikke. Men jeg ved at det er rigtigt hvad jeg skriver for jeg forskede selv i det i en periode

Umiddelbart virker det på mig som om de fleste aviser ikke er så stolte af deres rolle før 1945. Så det kunne være interressant at se dem.

Politiken udgav en overgang udvalgte krigsaviser, men valgte samtidigt at sortere alle de interessante fra. Så der er sikkert et par skeletter i skabene rundt omkring.

Bo Klindt Poulsen

@ herr nazistisk krigsgeneral:

"jeg har ikke hørt Anne Grethe Holmsgaard eller medforfatteren Kit Broholm tage afstand fra deres skriblerier.

men hvis du har, så oplys mig endelig."

Jeg har ikke hørt Jyllands-Posten tage afstand fra deres skriblerier. Men hvis du har, så oplys mig endelig.

Guderian:

"... og Guderian blev faktisk frataget sin kommando i december 1941 da han modsatte sig Hitlers ordrer"

Hitler behandlede sine genraler på samme måde som fodboldklubber i dag behandler deres trænere. Guderian blev fyret og genindsat flere gange ligesom de fleste andre tyske top-officerer.

Når man læser hvad du plejer at skriver, er det ikke videre overraskende at du bruger top-nazister som psedonymer.

Det er til gengæld ganske overraskende at du efterfølgende ikke vil indrømmer at det er det du gør. Hvor dumme tror du egentlig vi er?

I denne tråd diskuteres hvem i den danske presse der var nazistisk medløber hvornår, og ikke særligt overraskende kommer Jyllands Posten ind på en klar førsteplads. Det er en meget relevant debat, så stor kompliment til dagbladet Information for det.

Måske skulle man i denne sammenhæng som tankeeksperiment tænke over, hvad man om 50 år i dette forum vil skrive, når man diskuterer hvem der deltog i den danske ”udlændingedebat” og ”værdikamp”, og hvem der var mest ansvarlig mod de pogromer rettet mod forskellige etniske mindretal der startede i Danmark i 2010.

Mon Ikke Jyllands Posten også her vil få en meget fremtrædende plads i historien?

Henning Ristinge

Vibe
Det 'problem' du der nævner startede ikke for 20 ¨ås siden (det var bare det tidspunkt du var gammel nok til at bemærke det) .

Det startede derimod, jeg tror det var i 1967.

Det var dengang de store erhvervsleder grundet på en tiltagende mangel på ufaglært arbejdskraft lagde press på politikerne for at få lov til at importere såkaldt ’fremmedarbejdere’,

Muslimer fra Pakistan (og i mindre grad også fra Jugoslavien).

Hårdt presset af Venstre og de Konservative gav Socialdemokraterne efter, trods fagbevægelsens mishag og modstand, og loven blev vedtaget i folketinget - imod venstrefløjens stemmer

Ja du læste rigtigt SF og det senere VS var voldsomt imod ( DKP var selvfølgelig også imod, men de var for ubetydelige til at være repræsenteret på tinge i stort set hele perioden efter 1959, med undtagelse af et par år i 70erne hvor EF modstanden gav dem lidt vind i sejlende).

Guderian:

"jeg spurgte egentlig bare om du anså Holmsgaard-citatet for antisemitisk."

Og jeg replicerde såmænd bare, at jeg synes det er et højest underligt spørgsmål fra en person, der har valgt et pseudonym, der refererer til en person, der angiveligt var en notorisk top-nazist og massemorder....

Ristinge,

Det er for så vidt rigtigt. Jeg har da også noteret mig Dansk Industris holdning.

Det laver dog ikke om på, at det antalsmæssigt først begyndte at blive rigtig voldsomt i midtfirserne, og at rød stue med sin i mine øjne lidt misforståede tolkning af humanisme og menneskerettigheder, har kæmpet bravt for at øge problemets omfang. De borgerlige har dog i samme periode ikke været meget bedre.

Uanset hvem der traf de beslutninger, er det dog min holdning, at det var naivt og tåbeligt.

Det falder i flere omgange med en indvandring, ret naturligt. I 60erne og 70erne med pakistansk, tyrkisk og jugoslavisk arbejdskraft. I 70erne opstod allerede diskussionerne om, hvorvidt man kunne sende dem hjem pga. den voksende danske arbejdsløshed. Det spørgsmål besvarede ligesom sig selv, delvist, da det tyrkiske militær greb magten i 1979 og herboende tyrkere kunne betragtes som politiske flygtninge.
Efter flygtninge-loven fra 1983 gik der faktisk lang tid, før der i nævneværdigt omfang kom flygtninge til Danmark. Det var i første omgang vietnamesiske bådflygtninge og tamiler, samt nogle statsløse palæstinensere.
Det var først med krigene på Balkan, at Danmark modtog flygtninge i større antal - sammenfaldende med at den tidligere indvandrede arbejdskraft havde børn i giftefærdig alder, der for en stor del efter tradition blev gift med ægtefæller fra familiens oprindelige hjemstavn.

"De maa forstaa, at der kun er en Vej til at slippe af med Bolshevismen, og det er at drukne Lenin og hans jødiske Kreaturer i deres eget Blod."

"...hele det Kobbel af tyske Jøder, der agerer Bolsjevik-Førere"

Præcis ligesom nazisterne, der så de russiske bolsjevikker og det jødiske folk som en fælles sammensværgelse.
Alligevel kan højrefløjen på nærmest retarderet vis sidde og udpege antisemitiske træk hos marxistiske tænkere, og karakterisere naziregimet som et "venstreorienteret" paradigme. De var åbenlyse ideologiske ærkefjender.

Nazisme er vel i realiteten en blanding af socialistisk og borgerlig tankegang.

Marxisme og ultranationalkonservatisme hånd i hånd.

Hvad fan... er der galt med folk i nutiden, når det er problematisk at fortælle af f.eks. hovedparten af den Sovjetiske ledelse var af jødisk afstamning ?

Hvad galt er der i at være modstander af nutidens islamisering af de Vestlige lande - herunder Danmark ?

Hvorfor er vi kommet så langt ud at en spade ikke må kaldes en spade, men skal benævnes som et graveredskab?

Churchill anså Kommunismen for en langt større fare end Nazismen. Hans mente, at Kommunismen skulle stå for tur efter Nazismen var blevet overvundet.

Påstanden om, at hovedparten af den kommunistiske ledelse bestod af Jøder var jo sand !

Hvad galt er der i at fortælle det ?

Og hvad galt er der i at fortælle at vi idag udsættes for den islamiske Jihad ?

Det første der altid går fløjten under konflikter er sandheden.

PS.

Der arbejdes forøvrigt ihærdigt fra UNs side på at føre Islam/muslimer ind under begrebet Semitter, så disse også kan omfattes af de regler og love der foreligger i forbindelse med udøvelse af Antisemitisme.

Kim Vibe

Jeg er helt enig i det du har skrevet på tråden !

Men som sagt, sandheden går altid fløjten under enhver form for konflikt, så regn ikke med for megen forståelse.

Emperien skal fortsat være vores læremester.

Men desværre viser den sig ubrugelig, når det drejer sig om forhold der er irreversible, så som indvandringen til de Vestlige/Europæiske lande fra de arabisk/islamiske lande .

Glemte dette,

at Churchill var ganske klartsynet i forhold til Islam.

Havde vi forholdt os til hans, og andres, udsagn om Islam, samt til det historiske, som nutidige, materialer der forligger om Islams ageren mod ikke-islamiske lande og befolkninger, og vel at mærke rettet ind efter dette havde vi måske ikke siddet i den situation vi befinder os i idag.

Hvornår begynder vi at tage Islam alvorligt ?

Vi kan ikke få denne den 3. Jihad mod Europa til at forsvinde ved at stikke hovedet i busken og lade som om den ikke eksisterer i nutiden, men kun er noget der hører fortiden til.

Når man betragter Jihad på den måde tager man ikke Islam alvorlig og det er fatalt .

@Kim Vibe

"Nazisme er vel i realiteten en blanding af socialistisk og borgerlig tankegang.

Marxisme og ultranationalkonservatisme hånd i hånd."

-----------

Helt klart at Nazierne i mange af deres officielle udmeldinger havde meget socialistiske
budskaber ( hvis man altså lige ser bort fra detaljerne og fra bagmændenens virkelige hensigter ) - det var selvfølgeligt for at narre det tyske folk til at følge nazierne.

P.S: Ordet socialisme betyder: Fællesskab - og som verdenen ser ud her og nu - giver det jo ikke ( i længden ) meget mening at ( udelukke andre ): At søge at begrænse det til et folk eller til en race.

Michael Sølvvig

Det er let nok at finde Flue-Hansen langt ude og at være efter JP. Men der her er altså længe siden.

Der er en generel tendens til slet ikke at gå ind i om der er grupper af jøder der faktisk opfører sig så man kan blive meget kritiske og ja hadefulde.

Jeg kan godt forstå de russere der er meget anti-jødiske efter de syv jødiske oligarer der tømte landet for store værdier ved et kup.

Jeg kan også godt forstå dem der finder det meget forkasteligt at Israel kan udøve en ond apartheid med de fleste jøders velsignelse.

Og dem der slet ikke kan klare når medierne igen og igen skriver om forbrydelser fra 2. Verdenskrig der slet ikke er anderledes end hvad jøder selv gør i Israel/Palæstina i dag (konfiskation af ejendomme og værdier samt drab og tortur).

Fremtidig antisemitsme kan altså være delvist selvforskyldt.

Jeg opfordrer alle jøder til aktivt at tage afstand for den adfærd der kan afstedkomme antisemisme og lade være med at anse sig selv for helt uskyldige ofre

Henning Ristinge

Vivi, Sølvig etc
Det interessandte er at der er er flere på linien her der - nøjagtigt som nazisterne og Flkue-Hansen - ikke har skygge af problem med at definere 'jøder' som genetisk, hvortil der knytter sig visse nedarvede egenskaber.

Og her gik vi andre rundt og troede at det at være 'jøde' er noget med at være medlem af et trossamfund.

De samme individer er sikkert også af den opfattelse at islam er noget med blod, gener og biologi.

Samtidig vil disse individer sikkert blive meget fortørnede hvis vi betegner dem som - rascister -ganske på linie med fører Adolf og hans håndlangere.

Man må sige at internettet ever at få skeletterne ud af skabet

Ristinge,

Nu er jødedom jo ikke en missionerende religion. Det handler jo netop om at være beslægtet med de 12 oprindelige stammer. Så om noget kan defineres ud fra blod, gener og biologi, må det vel være jødedommen, selvom der selvfølgelig undtagelsesvist er blevet optaget andre.

@Kim Vibe

Præcis derfor er - i følge kilderne - Israelske genetikere enndu mere fikserede på spørgsmålet end nazierne var - de har foretaget undersøgelser på den Israelske befolkning - og fandt ingen nævneværdige arveanlægsmæssige definitoriske særtræk hos Israelerne - hvad der end måske måtte have været ( På Moses tid ) - er det nu her i 2008 åbenbart opblandet med stort set alle andre.

Efter en enkelt googletur, kan jeg finde videnskabelige rapporter, der bekræfter både din og min påstand, så det er nok som med så meget andet forskning et spørgsmål om forskerens politiske holdning til race og genetik.

@Kim Vibe

Der er jo noget dobbelt i definitionen af særtræk:

Genetikerne skal jo finde et arveanlægsmæssig træk som alle indenfor den Jødiske tro har ( et fællestræk - hvilket skulle være let: Fordi alle mennesker vel har nogle arveanlægsmæssige fællestræk ), OG som ingen udenfor den Jødiske tro har ( udadtil et særtræk ).

Projektet lyder nærmest som en slags beskæftigelsesterapi for genetikere.

Henning Ristinge

Du gir dig ikke gerne Vibe, du synes at elske forestillinger om racer og genetik. Men virkeligheden er at du ikke længere kan finde andet end perifære forskere der vil hæde sådan noget, ofte en enkelt eller to forvrøvlede psykologer og lignende, som ikke aner hvad de taler om.

Hvad jødedommen angår så var det engeng, det er det ikke længere overalt, så viseligt indrettet at man bare skulle være født af en jødisk mor, så havde man per automatik adgang til religionen.

Viseligt fordi selv nyere videnskab viser os at den mand vi troede er/var vors far i op til 20% tilfælde ikke er det. Og, viseligt fordi vi igennem tusiender af år har haft krige hvpor det var sport at voldtage de overlevende kvinder gaefter. Vi har således alle mulige hud og hårfarver etc i selv Israle. Der er neppe mere genetisk ensideighed blandt jøder end der er blandt danskere. Desuden er jøderne i oprindelse et semittisk folk og derfor i den sammenhæng foldkommen ens med deres arabiske naboer.

Men hvad bryder du dig om virkeligheden hva?

Og sådan en som den der kalder sig Vivi og formodentlig skal findes blandt Jonnys medlemmer - for sådan en er virkeligheden en by i Ruskland, som man sagde før hen.

@Ristinge

For at fortsætte projektet: Skeletterne ud af skabet-kan man jo lige så godt lægge sig ud med alt og alle.
----------

At skolerne burde undervise langt mere - og mere udbredt - i arvelighedslære ( genetik ) og udviklingslære: For dels at opløse nogle stridighedsskabende, men grundløse fordomme, og for at forklare nogle af årsagerne til stridigheder
( blandt mennesker ) og hvordan de stridigheder kan afbødes.
Og for at forklare ligheder og forskelle imellem socialdarwinsme og naturdarwinisme.

At det må undre meget: At man nu om dage kan blive læge uden at godtage udviklingslæren og arvelighedslæren.

At uanset om det var et racespørgsmål eller ej var nazisternes handlinger ikke godtagelige - og at
de ved deres udtrykte stædige påstande om at jødespørgsmålet var et racespørgsmål - sår alvorlig tvivl om deres egen tænkeevne.

At når de fleste danskere nu om dage har leverpostejfarvet hår - skyldes det at vi er blevet blandet op med de mere lyshårede vikinger.

Ifølge nobelpristager Arthur Koestler, ungarnsk jøde i "The Thirteenth Tribe" (1976) antog de såkaldte Khazarer bosat nord for Sortehavet Jødedommen i middelalderen efter en slags afstemning, en middelvej mellem Kristendommen og Islam med mange af de samme profeter og regler. Med denne - undertrykte og fortiede - teori bortfalder alle racekriteria fuldstændigt

@Jens Thorning

Det burde være meget let at forsone alle (verdens)religionerne med hinanden - de er jo allesammen enige om at præsteskabet(!) skal have løn for præstegerningerne ( helst i form af klingende mønt og magt ).

Ristinge,

Netop reglen med at man skulle være født af en jødisk skulle jo sikre det arvemæssige fællesskab. Jeg har svært ved at se, at det skulle være et argument for det modsatte.

Der er dog som Jens påpeger adskillige eksempler på, at reglen er blevet omgået. Der findes jo også et større jødisk samfund i Somalia, og de kan næppe kaldes semitter.

@Kim Vibe

"Netop reglen med at man skulle være født af en jødisk skulle jo sikre det arvemæssige fællesskab. Jeg har svært ved at se, at det skulle være et argument for det modsatte."

------------

Det var jo så også samtidig en erkendelse af at det næppe ville lykkes særligt godt ( At hvem faderen var - er usikkert ), Det var derfor meningsløst -medmindre der bag lå en tvivlsom viden/formodning: Om at der var nogle bestemte arveanlæg, der fortsatte hele spindesiden igennem - upåvirket af hvilke fædre der måtte have været i forløbet. [ Til forskel fra Aristoteles der hævdede at kvinden ikke bidrog til barnets arvelige egenskaber - hvilket fjolset der angiveligt gik ind for iagtagelser som kilde til viden, kunne have overbevist sig om ved at bemærke at børn ofte har påfaldende ( især da ved raceblandet afkom ) træk fra moderen ].

I øvrigt har kravet nok bare den meget enkle grund: At afværge evindelige, langtrukne stridigheder om hvem faderen virkeligt var. ( Islændingene havde det lige sådan - af samme grund ).

Kristendommen synes - i et tilfælde - at have overtaget den evindelige diskussion om hvem faderen virkeligt var :-)

Desuden: Hvis de Jødiske mænd - mente at deres børn var bedre tjent med at vokse op indenfor jødedommen end udenfor - måtte de jo så holde sig til de jødiske kvinder - de Jødiske mænd var jo så lidt under tøflen lige der! Hm. Jødedommen virker påfaldende matriarkalsk lige pludseligt!!

Det er den samme regel, der gælder i de fleste nationalstater. Det er moderens nationalitet, der afgør barnets, så det er bestemt ikke unikt for jødedommen.

Henning Ristinge

Læs resten af det jeg skrev Vibe, der er ikke mere 'racerenhed' blandt jøder end blandt danskere, det er bullshit

sådan rent bortset fra det faktum at racer notorisk ikke eksisterer andet end som en kulturel konstruktion. Menneskeheden kan ikke opdeles i biologisk og genetisk betingede racer. Men det har vi jo debatteret før Kim, og jeg har også givet dig referancer på det, men du er jo usigelig glad for den der tanker om racer.

Sider