Nyhed
Læsetid: 9 min.

Her er Eldrups plan: Grønne milliarder og tusindvis af arbejdpladser

Med en kapitaltilførsel i form af pensionskassemidler skulle et nyt datterselskab sætte DONG i stand til for alvor at høste frugterne af den forretningsmodel, der allerede har bragt selskabet internationalt i spidsen. Projektet kunne, ifølge Eldrup, give langt flere arbejdspladser end regeringens egen kickstart – alligevel synes det nu tabt på gulvet
Indland
18. april 2012

Når DONG Energy i dag holder sin årlige generalforsamling på Kraftværksvej i Fredericia, gælder ét bud: Ro på! Efter den massive offentlige tumult og skadelige medieomtale i kølvandet på bestyrelsens fyring af direktøren gennem 11 år har DONG’s hovedejer – staten personificeret ved finansminister Bjarne Corydon – og DONG’s bestyrelsesformand, Fritz Schur, én altdominerende fællesinteresse: At lægge dramaet bag sig og fortsætte business as usual under fastholdelse af den hidtil gældende strategi for energiselskabet.

»Jeg har tillid til bestyrelsen og dens formand i hele det her sagsforløb,« sagde den socialdemokratiske finansminister for tre uger siden, og derfor står Fritz Schur, medlem af Venstres hovedbestyrelse og formand for Venstres indsamlingsorganisation, Den liberale Erhvervsklub, til genvalg i god ro og orden.

»Ingen har interesse i at rokke båden i den nuværende vanskelige situation,« som en kilde tæt på regeringstoppen siger.

Men dermed risikerer generalforsamlingen og DONG’s statslige ejer at gøre sig ansvarlige for tabet af et industrielt projekt, der ifølge Eldrups vision kunne være blevet et decideret guldæg for dansk økonomi og for danske arbejdspladser.

Information kan i dag give den hidtil grundigste beskrivelse af den særlige selskabskonstruktion, som DONG’s CEO indtil for nylig, Anders Eldrup, ønskede at realisere, men som har mødt modvind fra bestyrelsesformand og finansministerium og nu med Eldrups afskedigelse næppe står til at redde i den påtænkte form. Projektet for et offensivt datterselskab på havmølleområdet kunne ifølge planerne på kort tid have skabt en af Danmarks største erhvervsvirksomheder med robust indtjening på udbygning af den grønne energi og med et antal danske arbejdspladser, der langt oversteg, hvad regeringens såkaldte kickstart vil kunne give.

Information har søgt oplysninger om det, der internt er kaldt Projekt Red, hos DONG Energys bestyrelsesformand og konstituerede direktør såvel som hos finansministeren. Ingen af parterne stiller imidlertid op.

»Vi kommenterer ikke yderligere projektet om den eventuelle udskilning af vindforretningen – hverken på bestyrelsesniveau eller andre niveauer. Vi fortæller kun om projekter, der har været behandlet af bestyrelsen, og det er ikke tilfældet her,« lyder meldingen fra DONG Energys presseafdeling.

Finansminister Bjarne Corydon har angiveligt ikke tid til en samtale, og en begæring om aktindsigt i sagens dokumenter, indgivet for tre uger siden, kan i følge ministeriet ikke forventes imødekommet på denne side af bestyrelsesmødet.

Informations beskrivelse af projektet baserer sig derfor på samtaler med en række kilder i den personkreds, der i varierende grad har indsigt i planerne: DONG’s bestyrelse og medarbejdere, eksterne samarbejdspartnere samt personer tæt på regeringen. Alle har insisteret på anonymitet på grund af fortsatte relationer til DONG eller placering i staten.

Anders Eldrup er også blevet spurgt, men han hverken må eller vil kommentere konkret på Informations oplysninger om Projekt Red – i stedet fortæller han i et interview på side 12 om sine overordnede visioner. Og om frustrationerne over ikke at kunne realisere det store vindmølleprojekt.

Succesen

Afsættet for tankerne om et nyt stort datterselskab er den succes, der allerede er opnået i DONG’s vindkraftafdeling. Siden man besluttede at gøre offshore vind til prioriteret satsningsområde, er antallet af medarbejdere på dette område vokset fra ca. 200 til ifølge årsberetningen over 1.200. Man har de seneste tre år investeret i størrelsesorden 60 mia. i havmølleparker, videresolgt ejerandele for omtrent halvdelen af beløbet og skabt en værditilvækst for DONG på godt 10 mia. kr. – en helt usædvanlig præstation på bare tre år

Alene i 2011, som DONG’s generalforsamling gør status over i morgen, præsterede vindkraftforretningen en indtjening før skat på 1,8 mia. kr. – en overskudsgrad på 40 pct. i forhold til vindkraftdivisionens omsætning. Med de nye havmølleprojekter, som DONG i dag har under konstruktion i England, Tyskland og Danmark, må divisionens indtjening frem mod år 2020 forventes flerdoblet – selv uden nogen beslutning om nye projekter.

De unikke tal afspejler, at DONG Energy i dag er nr. ét i verden på havvind. Og forklaringen på det er, at man siden 2008 har formået at opbygge en knowhow, en projektstyring, et produktionsapparat samt en model for samarbejde med eksterne partnere, som ingen af DONG’s internationaleWW konkurrenter kan hamle op med. I denne succesfulde ’maskine’, der gør selskabet i stand til at rejse nye mølleparker markant hurtigere end andre, indgår f.eks. eget rederi med stadig flere fartøjer til installation af havmøller og egen havn på langtidskontrakt i Belfast. Walney 2-vindmølleparken ud for Englands vestkyst, som DONG indviede i februar, er således den hurtigst opførte offshore-park i verden med 51 store møller rejst på bare fem måneder. Walney er også eksempel på den nye forretningsmodel, hvor pensionskasser skyder kapital i mølleparken.

Hele modellen og dens indhold er skabt af de fire nøglemedarbejdere, hvis særlig gunstige lønvilkår førte til bestyrelsens fyring af Anders Eldrup i begyndelsen af marts.

Mens han endnu sad som direktør, vurderede Eldrup DONG’s forspring til konkurrenterne til ca. to år. Og et sådant forspring er guld værd i en situation, hvor et gigantisk internationalt marked netop er ved at åbne sig.

Modellen

Hvor der indtil nu er installeret en europæisk kapacitet i offshore-møller på ca. 3.000 megawatt (MW), så ventes der frem til 2020 en eksplosiv vækst til næsten 40.000 MW med England, Tyskland og Frankrig som de ivrigste udbyggere. Denne udbygning vil indebære investeringer i Nordvesteuropa de kommende år på omkring 1.000 mia. kr., og selve grundideen i Eldrups Projekt Red var at sætte DONG i stand til at fastholde noget, der lignede selskabets hidtidige internationale markedsandel – 25-30 pct. – på dette nye og meget større vindkraftmarked.

Dette vil imidlertid forudsætte investeringer af en størrelsesorden, som DONG Energy ikke kunne klare alene. Derfor det nye projekt med etablering af et egentligt datterselskab med deltagelse af eksterne investorer.

Det unikke i DONG’s allerede eksisterende forretningsmodel er, at man har fået såvel pensionskasser som store private virksomheder til at købe store andele i projekterne, mod at DONG har påtaget sig hele risikoen i projekterings- og konstruktionsfasen. I den nye model under Projekt Red skulle pensionskasserne derimod ifølge Informations oplysninger ind som fuldgyldige medejere fra starten og således påtage sig risiko hele vejen igennem, på linje med DONG selv. ATP’s direktør Lars Rohde har til Berlingske sagt, at man var rede til at investere i et sådant nyt selskab, og Informations kilder bekræfter, at der fra pensionssektoren var markeret klar interesse i at deltage i selskabsdannelsen.

Ved at lade staten bevare en aktiemajoritet på f.eks. 65 pct. i det nye selskab og lade pensionskasser stå for resten kunne man gøre det muligt for det ny selskab at investere storstilet i det ny marked, uden at staten skulle hive en krone op af statskassen.

Arbejdspladserne

Når pensionskasserne har været interesserede i at tage en del af konstruktionsrisikoen i det nye selskab, skyldes det angiveligt, at der her ville blive tale om medejerskab til en lang række projekter med offshore-parker. Så selv hvis ét projekt skulle køre helt skævt og sprænge budget og tidsramme, så ville der være en stribe andre projekter, som formentlig ville lykkes, sådan som det er lykkedes med alle DONG’s hidtidige havmølleparker. Selskabsdannelsen indebar med andre ord en risikospredning, som tilsyneladende gjorde pensionskasserne trygge ved udsigten til det nødvendige langsigtede afkast.

Beregningerne for det nye selskab viser ifølge Informations kilder, at der i løbet af ganske få år ville kunne skabes en ny vindkraftvirksomhed af større værdi end DONG’s totale værdi i dag, olie- og gassektoren medregnet. Det kunne samtidig blive en af Danmarks største virksomheder med mange tusind nye arbejdspladser.

Den kommende vindmøllepark ved Anholt, som PensionDanmark og PKA har købt andele i, giver i størrelsesorden 8.000 arbejdspladser pr. år i den igangværende toårige etableringsfase – diverse følgeaktiviteter medregnet – og derfor var det oplagt, at et nyt datterselskab med markant større aktivitet også ville give et markant flere nye job. Det ville f.eks. klart overstige de 8.000 arbejdspladser, regeringen mener at kunne skabe med sin kickstart af fremrykkede offentlige investeringer.

For statskassen ville et sådant datterselskab altså betyde mindre udgifter til ledige, større skatteindtægter fra folk i arbejde samt et større direkte udbytte som hovedaktionær i selskabet.

Forspring sat over styr

Arbejdet internt i DONG med at støbe kuglerne til et nyt datterselskab begyndte i Eldrups særlige dream team sidste sommer. DONG-direktørens ønske var at få projektet udviklet og modnet til godkendelse i bestyrelsen tidligt i 2012, efterfulgt af realitetsforhandlinger med de interesserede pensionsselskaber, PensionDanmark og ATP.

Et højt tempo blev bedømt som afgørende, fordi der netop nu er et vigtigt window of opportunity for et selskab som DONG. England begynder fra 2017 at nedtrappe støttesatserne til offshore-vind, og noget tilsvarende vil formentlig ske på det andet store marked; det tyske. Der er således de næste fire-fem år en gylden mulighed for at få del i de gældende gunstige støttesatser for de selskaber, der kan rykke hurtigst. Eftersom DONG i dag er både hurtigere og mere omkostningseffektiv end store konkurrenter som tyske E.ON og RWE, svenske Vattenfall eller skotske SSE, ville man med et datterselskab med udvidet kapitalgrundlag og investeringskapacitet kunne få meget ud af de nærmeste års potentialer.

Men sådan skulle det altså ikke gå. Eldrup er borte, og det vurderes som yderst tvivlsomt, om det hidtidige dream team efter det nylige drama kan fastholdes i DONG. Holdets leder, vicedirektør Jakob Baruël Poulsen, er suspenderet og anses for tabt for selskabet. Dertil kommer det nok så afgørende: Bestyrelsesformand Fritz Schur er kritisk over for projektet, og det samme er man i det finansministerium, der agerer på den statslige ejers vegne. Schur har ifølge Informations oplysninger overbragt en række af direktørens notater om den ny selskabsdannelse til Finansministeriet, men samtidig insisteret på at holde møderne med finansminister Bjarne Corydon alene og uden sin direktørs deltagelse. Eldrup har tidligere i Information forklaret, hvordan han i sine seks år som DONG Energys CEO under Fritz Schurs formandskab har haft permanent forbud mod at tale med finansministeren eller dennes ledende embedsmænd.

I respirator

Når Corydon ifølge Informations oplysninger er nået til den konklusion, at Projekt Red, som beskrevet i notaterne fra Eldrups folk, er for risikabelt, så bygger det altså ikke på nogen forelæggelse eller gennemgang fra DONG’s direktør eller eksperter, men alene på bestyrelsesformandens input.

Ifølge Informations kilder er der hos flere ministre betydelig frustration over, at dette projekt for accelereret grøn omstilling, nye danske arbejdspladser og flere penge til statskassen nu tilsyneladende hænger i en tynd tråd. Bl.a. skulle klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) være meget ked af forløbet.

Lidegaard vil ikke selv kommentere sagen, men blot sige, at »jeg er glad for, at en enig bestyrelse og en enig regering ønsker at fastholde den strategi, DONG har lagt.«

Sagen er imidlertid, at Projekt Red lige præcis ikke skulle være en fastholdelse af den gældende vindmøllestrategi, men tværtimod et redskab til at skærpe den.

Officielt er projektet ikke dødt. Fritz Schur har signaleret, at bestyrelsen vil vende tilbage til sagen efter sommerferien, når en ny CEO formentlig er på plads.

Nogle kilder mener, at projektet måske vil blive søgt gennemført i mindre skala, andre siger, at det »ligger i respirator« med ganske få chancer for overlevelse. Et faktum er, at DONG Energy under alle omstændigheder vil have sat et år af sit forspring over styr.

Og udfordringen bliver, at eventuelle forsøg på at videreføre projektet vil ske uden den kompetence og dynamik, som Anders Eldrup og hans intakte dream team kunne have tilført det.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Michael Kongstad Nielsen

Hvad er det for et forhold skribenten og Anders Eldrup har til hinanden?

Danmark har en unik erhvervsstruktur med dygtige industriforetagender, der kan løfte Projekt Red frem i verdensklasse, og så er vi så heldige at vi også har et DONG der kan sætte styring og penge bag projektet...

...men så kom Schur i vejen med en slæde: Simens, Vattenfall og de andre spillere på markedet gnider sig i hænderne af fryd og miljøbevidstheden i Danmark forbliver på et lavniveau så landbruget upåtalt kan forsætte diversitetsudryddelsen og drikkevandsforureningen.

Michael Kongstad Nielsen

Hvis Schur kom i vejen, så er benspændet ikke uopretteligt. DONG lever og har det godt. Senest har virksomheden iværksat ny olieudvining i norsk område, så det fossile er stadig i høj hurs hos DONG. Et spørgsmål, nogle måske kan forklare, er, hvorfor Anholt Vindmøllepark kun fik ét bud - nemlig DONG´s ?

Steffen Gliese

Det er uhyrligt, at der stadig iværksættes nye olieudvindinger. Lad os glemme olien og alene satse på den gratis, langt mindre livsfarlige opbygning af alternativ energi.

Dorte Sørensen

Tak til Jørgen Steen Nielsens opfølgning af DONG sagen.

Til Michael Kongstad Nielsen , der spørg
"Hvad er det for et forhold skribenten og Anders Eldrup har til hinanden?"

Vil spørgsmålet om Fritz Schur motiver til bl.a. at holde Eldrup væk fra finansministeren ikke mere væsenligt at få belyst. Samt ikke mindst hvorfor har Bjarne Corydon så stor tillid til Fritz Schur

John Fredsted

Også herfra skal lyde et tak til JSN.

John Fredsted

Jeg undrer mig såre over, at Folketingets partier bare sidder på hænderne i denne situation.

Niels-Simon Larsen

Tak til jsn for de to spændende artikler.

Inger Sundsvald

Nu kan det jo være at finansministeren ikke er blevet gjort bekendt med dette. Det har jeg nu rådet bod på, ved at lægge et link til artiklen på ministerens Facebookside.

Peter Günther

ikke alt er som det ser ud til - grav dybere...

Carsten Larsen

Mit råd er stadig til Corydon: Fyr Schur øjeblikelig, og få Eldrup tilbage snarest. Dette ligner den største erhvervsskandale nogensinde. Hvad har Corydon dog gang i?
Nu havde vi igen chancen for at gøre Danmark førende på vindenergi, den første chance forpurrede Bendtsen tilbage i 2001 efter at Svend Auken havde fået vind på sporet.
Jeg græmmes og forstår ikke hvad fanden den såkaldte rød-grønne regering har i tankerne. Snæversyn, grådighed (læs: Mærsk og Olie) og frygt for det ukendte personificeret i Schur.
Jeg er rystet i min grundvold.

Hanne Christensen

Var det ikke Villy vindbøjtel der nyligt proklamerede: Vi har verdens grønneste regering....
Du milde...,

ja, hvis I fik Eldrup tilbage til DONG, så måske- ellers er det rent gylle.

Soren Andersen

@John

"Jeg undrer mig såre over, at Folketingets partier bare sidder på hænderne i denne situation."

Hvad skulle Folketinget gøre og med hvilken begrundelse skulle de gøre det?

Hanne Christensen

Har lige læst at TDC direktør skal efterfølge Eldrup. Vennerne fra kapitalfondene skal videre i systemet.
Taler vi om privatisering her???

Du milde....

pouline middleton

Meget interessant med hele dette sagsforløb. Tak til JSN for at bringe det frem.
Jeg vil anbeale Bjarne Corydon at ansætte Anders Eldrup som personlig rådgiver. Man kan jo give ham en titel i stil med den Anders Fogh Rasmussen gav Bo Lidegaard, da Fogh ikke havde tillid til Per Stig Møller som udenrigsminister. Så kan vi være sikre på at Finansministeriet holder Schur og den nye direktør fra TDC i ørene, så Danmark har et trivende erhvervsliv også om 10 år.

Philip C Stone

I et forsøg på at få mere at vide om DONGs nye direktør stødte jeg på følgende:

Kritik af Schurs mange kasketter
Af Rasmus Lindkvist Bendtsen

Bestyrelsesformanden i det statsejede Dong Energy, Fritz Schur, har langt flere bestyrelsesposter end statens egne retningslinjer anbefaler, og det vækker nu undren hos politikerne på Christiansborg.

Det skriver Berlingske.

Ifølge Finansministeriets anbefalinger fra 2004 om statslige aktieselskaber, anbefaler man, at et bestyrelsesmedlem ikke bør sidde på mere end én formandspost og én post som almindeligt bestyrelsesmedlem, hvis personen samtidig indgår i direktionen i et aktivt selskab.

Mange poster i bestyrelser

Fritz Schur ventes i dag at blive genvalgt som bestyrelsesformand på dagens generalforsamling i Dong Energy.

Udover at sidde som direktør i flere af sine egne selskaber, der hører under Fritz Schur Gruppen, er han også formand for fem bestyrelser, der blandt andet tæller de statslige selskaber Dong, SAS og PostNord AB.

Desuden er han også næstformand og menigt medlem af bestyrelsen i tre andre selskaber.

Undren på Christiansborg

Det får nu flere politikere på Christiansborg til at undre sig. Hos Enhedslisten vil man nu indkræve en forklaring fra finansminister Bjarne Corydon (S).

"Der er ingen tvivl om, at modsætningen mellem regeringens egne retningslinjer og den virkelighed, som gælder med Schur, gør, at vi må vide, om finansministeren har tænkt sig at gøre noget ved det," siger erhvervsordfører Frank Aaen (EL) til Berlingske.

Regler skal efterleves

Også hos SF stiller man spørgsmålstegn ved Fritz Schurs mange roller.

"Mit udgangspunkt er, at de retningslinjer, der er i statslige selskaber, de skal efterleves. For mig at se er anbefalingerne klare, og derfor må vi se på, hvordan de kan efterleves i statslige selskaber," siger Jonas Dahl, finansordfører i SF.

Også blandt den socialdemokratiske folketingsgruppe er der utilfredshed med Fritz Schur. Men ifølge Berlingske, har regeringen valgt at slå jernring omkring Fritz Schur, til stor undren og utilfredshed blandt en stor del af den resterende socialdemokratiske folketingsgruppe.
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/230489/kritik_af_schurs_mang...

randi christiansen

En højt placeret venstremand - Schur - som bestyrelsesformand i et statsejet selskab ? Der må være habilitetsproblemer her - han kan da umuligt være neutral? Det er jo også tydeligt, at han har ageret stopklods for Eldrup. Hvem sagde demokrati?

Man kunne håbe, at der ud af hele denne misére kunne komme forøget fokus på solenergi. Med Shur så centralt placeret, ser det ikke ud til, at alternativ energi får vind i sejlene. Hvorfor ? Alt andet er jo tåbeligt.

Michael Kongstad Nielsen

Dorte Sørensen (06.56),
- jo, de to andre spørgsmål, du stiller, ville være væsentlige at få belyst. Børsen skriver, at Schur sandsynligvis bliver genvalgt som bestyrelsesformand på generalforsamlingen i morgen. Den nye "røde" regering vil altså have ham, forstå det hvem der vil. Det kan man undre sig helt vildt over, men sådan er det åbenbart.

Jeg skal på ingen måde forsvare Schur, blot gøre opmærksom på, at man har valgt en aktieselskabsform for DONG med en valgt bestyrelse som øverste ledelse. Måske skulle det gøres anderledes, men sådan er det nu. I den situation er det ikke regeringen eller energiministeren, finansministeren eller deres departementchefer, Eldrup eller direktørerne i DONG skulle snakke med og rapportere til. Det er bestyrelsen. Jeg kan godt forstå, at en sådan bestyrelse ikke vil sættes uden for døren af en direktør, der forhandler direkte med ministeren, så mister konstruktionen jo sin relevans, og så kunne man i sandhed kritisere bestyrelsen for at snorksove i timen.

Med hensyn til Eldrups exit tror jeg der var tale om et tillidsbrud så alvorligt, at en påtale eller irettesættelse inde døre ikke var mulig. Det tyder alt på, når en 12 mand stor bestyrelse i enighed samt med regeringens opbakning fyrer Eldrup.

@Philip C Stone

Nemlig, denne artikel var også gengivet i Børsen idag.

Jeg tillader lige et senere klip fra Børsen:

15:49 "Project Red" - Anders Eldrups drøm om at skabe et vindselskab inden for Dong - lever i bedste velgående, hvis man skal tro den konstituerede Dong-direktør, Carsten Krogsgaard Thomsen.

Han fortæller, at man lige nu arbejder på at skille vinddelen fra Dong Power, så "Project Red" kan føres ud i livet...."

Lad se hvem der ender med at have hovedet opad - Dong eller Schur,

"Men ifølge Berlingske, har regeringen valgt at slå jernring omkring Fritz Schur"

Nu er det simpelthen nok! Jeg brækker mig over de f..... korrupte slapsvanse, hundehoveder, socialdemokrater, der skulle forestille at agere for befolkningens bedste.

Hvad de finder på på Christiansborg angår ikke mig længere. Jeg har ikke valgt dem, de taler ikke for mig, de har ingen jurisdiktion over mig. Jeg vil bare være fri for dem og leve mit liv stille og roligt. Jeg forventer ingenting fra "det offentlige" og jeg vil ikke bidrage til opbyggelsen af det selvmordssystem vi ser i øjeblikket.

Politikerne kan rende mig noget så grusomt.

Jesper Frimann Ljungberg

Problemet her er jo at vi har en bestyrelse der vil noget andet end ejerne af virksomheden. Noget som vi normalt er vant til at se i virksomhedder med mange små aktionærer.
Schur er jo en katastrofe for de 'statsejede' virksomhedder han sidder i.
Undskyld, men det går ikke.. IKKE god i SAS, Post Norden har sine problemer med faldende omsætning.. og så har manden lige fyret direktøren i DONG. En direktør som har fokuseret på at execute ejerens strategi i meget meget højere grad end bestyrelsen.
Hele Dong, SAS og PostNorden er jo en rent ideologisk en torn i øjet på en mand som Schur.

Igen respekt til enhedslisten for at være et af de få partier i folketinget der tør sige 'han har jo ikke noget tøj på'

Og Michael Kongstad Nielsen, at påstå at fordi man bruger lidt for mange penge på lønninger, så er det tillidsbrud er jo.. .. ja...crap. I en rigtig seriøs virksomhed er ting som ROI for sådanne investeringer meget meget vigtigere, og så længe investeringer, der giver et godt afkast, foregår inden for lovens rammer så .. er ... det... god business.
Jeg havde en god ven.. som var.. well relativ genial.. men ikke helt normal, saglig være hans minde, han udbad sig engang en orange cement blander til sine brugte cola flasker på sit kontor, som bonus for at gennemføre et projekt på rekort tid. Han fik sin cement blander, og projektet var en stor success.

Sådan noget der giver god ROI for ejerne.. hedder god ledelse..

// Jesper

Michael Kongstad Nielsen

Jesper Frimann, - når Novo Nordisk direktør Lars Rebien Sørensen siger, at han aldrig har set noget lignende, og at det aldrig kunne forekomme i hans virksomhed, så må man tænke sit.

Og Frimann, det passer altså ikke, at bestyrelsen i DONG er i konflikt med ejeren. De vil det samme, hvilket jo er logisk. Ejeren har siden Anders Fogh sprang ud som grøn i 2008 ønsket at DONG skulle satse vedvarende, og det har såvel bestyrelse som direktion selvfølgelig arbejdet efter.

randi christiansen

Michael K.N. - satse vedvarende ? Det kan godt være, men måden altså ... og AFR er ikke den mest tillidvækkende personage i hverken denne eller andre sammenhænge

Brian Pietersen

Peter Hansen

vi har stadigt nogle problemer ved KUN at bruge alternativ energi, da vi mangler noget til at dække de svingninger der er i den energi du får ind.

problemet er lagring af energien.

Men... man kan håbe man kan nå derhen hvor du vil hen (og jeg).

Vi kan hurtigt komme et stykke hvis folk kan leve med at elnettet går lidt op og ned, men det kan de fleste jo ikke.. c¨,)

men hvis vi kan få nok vind, sol energi og varme, jord varme, bølgeenergi, energi fra tidevand (havstrømme) og der er nye ideer på vej.

kom frisk dong / danmark. c¨,)

Michael Kongstad Nielsen

Det kan du have ret i Randi, men Fogh fortrød altså åbenlyst i 2008 sin tidligere nedvurdering af vedvarende energi og hele klima- og miljøindsatsen,
http://www.information.dk/172071
og først derefter fik DONG gang i vindmølleeventyret, og Eldrups gamle bekendte fra ministerierne blev ansat i udviklingsafdelingen osv.

Jesper Frimann Ljungberg

@Michael Kongstad Nielsen
Du glemmer vist at Lars Rebien Sørensen har forladt DONGs bestyrelse.... det siger vist mere end den udtalelse du citerer ham for. Og det er vist også hans eneste bestyrelses post eller ?

Igen så mener jeg, at Fritz Schur's plads som bestyrelsesformand i 3 store statsvirksomheders bestyrelser, lige så logisk som hvis Frank Aaen sad som formand for bestyrelsen i Mærsk.

Igen så drejer det her sig ikke om lønninger til key medarbejdere, hvis man virkelig er en professionel virksomhed, så drejer det sig om ROI og + på bundlinjen, over små Jantelovs ting som lønninger.

Og når det så er sagt så er det desværre i Danmark meget normalt at Jantelovs shit er vigtigere end at tjene penge på folk der ved de er pengene værd.

// Jesper

Michael Kongstad Nielsen

Jesper, jeg vidste ikke, Lars Rebien havde forladt DONG. Men derfor står han vel ved, hvad han sagde under pressemødet 28.3.
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/229251/lars_rebien_det_er_he...

Niels-Holger Nielsen

Torben Selch

Logikken er vel at man ønsker at si de overskudsgivende divisioner fra, og privatisere dem?

Niels-Holger Nielsen

Michael KN

'Jesper Frimann, - når Novo Nordisk direktør Lars Rebien Sørensen siger, at han aldrig har set noget lignende, og at det aldrig kunne forekomme i hans virksomhed, så må man tænke sit.'

Det har du ret i. Hvad tænker du? Jeg giver ikke alverden for LRS. Derimod er jeg næsten overbevist om, at hvis alle de milliarder som Novo har skudt i udviklingen af sukkersygemedicin i stedet var blevet brugt på forskning i sukkersygens årsager og mulige bekæmpelsesveje, så ville vi have været nået lang i bekæmpelsen af dette onde - til gavn for folkesundheden og de enkelte patientrer, men også til stor skade for Novos profitter.

Søren Kristensen

Inspireret af Struensefilmen, kunne jeg godt tænke mig at se lønsedlerne for tredive europæiske topledere, som sidder i positioner svarende til de fyrede DONG-nøglemedarbejdere, som angiveligt skulle være årsagen tl hele miseren. For bedre at kunne vægte om de eksorbitante lønninger var "relevante" og dermed udtryk for sund dømmekraft fra Eldrups side eller om der, alt andet lige, var moralsk grundlag for en omstrukturering af ledelsen, som den der pågår - også efter europæiske standarder? Det var jo ikke godt om landet, alene på grund af min (jeg har også kritiseret de høje lønninger) og regeringens skostørrelse, halter unødigt bagud i konkurrencen om at møde fremtiden med rettidigt omhu.

Jesper Frimann Ljungberg

@Michael Kongstad Nielsen

Man smækker ikke med døren når man forlader en synkende skude, hvis man har ambitioner om at få en bestyrelses post i en anden virksomhed.
Særlig ikke når bestyrelsesformanden er en af de mægtigste mænd i Danmark, måske den mægtigste efter at den ældre herre på Esplanaden ikke er her mere.
Det at han går siger meget meget mere end hans udtalelser.
Igen min pointe er, hvis du har gæs der lægger guldæg, så er det lige om du fodrer dem med foder der koster 100 gange så meget som de normale gæs. Det hele er et spg om Return On Investment, er det en god forretning.
Det kunne Eldrup se.. det kunne Jante Venstre Alfa Politiker Løven Schur ikke.

Taberne er... ... ja...

// Jesper

Sælg det hele til højest bydende og undgå den politiske infiltration. Snot for sig og skæg for sig.

randi christiansen

Leo - Du KAN da ikke mene, at fællesskabets ressourcer skal forvaltes af private interesser ?

randi christiansen

"We are fine with [foreign companies making] profits. But these profits cannot come at the expense our our national interests”

Cristina Fernandez de Kirchner - President of Argentina"

Flot nok, men hun er alligevel ikke parat til at gå hele vejen ? Udenlandske selskaber der profiterer på fællesskabets værdier ? Lyder forkert i mine socialistiske ører.

Nej Randi - ikke resurserne, men som entreprise på distribution og udvinding.
I Dongs tilfælde vedr udvikling, produktion og distribution af møller og vindenergi i udbud.
Sådan som olie/gas aftalen skulle ha` været indgået i konkurrence med andre interesserede. Men regeringen turde ikke selv dengang, og så måtte man betale konsortiet for risikoen.

Dette gælder al råstofudvinding fra den statsejede undergrund.
I princippet burde det også gælde for jordens overflade, med leje af jorden til dyrkning, husbyggeri og al anden arealbrugsret. En anden historie !

@Randi

Lige præcis de linier du har kopieret ud - ville være ROLLEMODELLEN for den bestyrelsesformand som DONG skulle have, med Eldrup i spidsen for hans plan for GRØN miljø.

Og så gennemført af en kvinde, du burde juble. Det er feminisme når det er bedst.

Forstå mig ret - jeg mener bestemt IKKE at DONG skal privatiseres. Bare så det er på plads.

Michael Kongstad Nielsen

Jesper Frimann, - man må stadig gå ud fra, at Lars Rebien mente, hvad han sagde på pressemødet om DONG og Eldrup. Han kunne i øvrigt have ladet være med at stille op til det pressemøde - hvad lavede han der? - hvis ikke det var for at forsvare afskedigelsen af Eldrup. Bortset fra det, har jeg ingen somhelst veneration over for Novo Nordisk og kender ikke Rebien, jeg nævnte dem blot og den enige bestyrelse for at brede sagen lidt ud.

Med hensyn til gæs og guldæg, kan jeg ikke lade være med at minde om H. C. Andersens: "Konen med æggene". Her er kurven til og med fyldt med Eldrups gulddrenges guldæg. Alle ved hvordan det gik, her bringer jeg lige afslutningen på konens Projekt Red:

"...
Jeg bliver så fornem, så stolt og så fin,
jeg tåler ikke den mindste snakken,
jo, jeg skal vide at knejse med nakken! «
- Og ret som hun sagde det, gjorde hun så.
Klask! Æggene der på jorden lå!
Med dem den hele lyksalighed faldt -
og det var i grunden ikke så galt!"

randi christiansen

Torben S. - Jeg synes, det er vildt fedt, det der sker i Argentina og andre Sydamerikanske lande - håber bare, de holder skansen og virkelig undgår at nogen privatkapitaliserer på fællesskabets ressourcer.

Jesper Frimann Ljungberg

@Michael Kongstad Nielsen
Mht Lars Rebien, må vi bare være enige om at vi er uenige. :)=

Jeg har selv prøvet at sidde, sidde som et tandhjul i en guldæg forretning, for mange år siden. Vi var 3 som havde været med til, på IT siden, at banke forretningen op, og vi havde fået nogle rigtig gode kunde relationer.
Mig og de to gutter jeg arbejdede sammen med bad så om løn svarende til, hvad andre fik i samme firma i samme position, ved vores lønforhandlinger. Det var vel en fremgang på cirka 25-30% i løn. Eller det der svarede til 0.1 promille af vores omsætning.

Vi fik et relativt beskidt svar tilbage fra den her brute af en ny chef. Så vi sagde simpelt hen op alle 3. Vi blev selvfølgelig længe nok til at lære vores 'replacements' op som kom fra et konsulent firma, og var faktisk rigtig professionelle.
Vores to store kunder blev fnysende vrede, da de følte at man havde ladet 'key' medarbejdere gå. Og efter flere grove fejl, så ebbede eventyret langsomt ud. Og firmaet blev solgt for en slik.

Man skal selvfølgelig, som virksomhed, prøve at undgå at blive afhængig af enkelt personer. Men det gøres bedst ved at sikre sig at 'stjernerne' oplærer deres egen replacements, at man har kritisk masse af dygtige folk etc etc.

Man skal stadig som virksomhed være fornuftig nok til at holde på de medarbejdere der gør en forskel så længe det kan betale sig, også selv om de koster lidt ekstra.

// Jesper

Michael Kongstad Nielsen

Jo, Jesper Frimann, enig i, at man skal behandle sine gode folk godt, alt inden for rimelighedens grænser, og efter de regler, der nu engang er aftalt.

Jesper Frimann Ljungberg

@Michael Kongstad Nielsen.

Jeg er sådan set enig, men jeg mener at, og det er måske nok min solidariske side der snakker, det er vigtigt at holder på de gode folk lader dem trække og belønner dem.
Hvorfor ?
Jo for hele Schur's cirkus her kommer til at koste arbejdspladser i massevis, måske ikke i så høj grad eksisterende arbejdsplader, men fremtidige arbejdspladser.

Når det så er sagt, og her er jeg så mere på linje med dig, så er det også vigtigt ikke at overbetale visse grupper og forgylde dem unødigt. Hvem er det egentlig der trækker læsset ?
Igen en lille historie fra mit eget liv. Jeg sad engang i en salgsafdeling, som teknisk specialist. Jeg var som regel den der vendte løsningen på hovedet og sagde lad os gøre sådan her i stedet. Altså brugte teknisk faglighed til at enable et salg, og derved sætte agendaen og outsmart the competition. (Brrr.. det var en værre gang salgs snak jeg fik fyret af der)
Men senere fandt jeg så ud af hvad de sælgere jeg arbejde sammen med tjente. Jeg arbejde hårdere end dem, jeg tilbragte halvdelen af min tid på hotel værelser rundt omkring i Verden. Ok min løn var fast deres var variabel. Men de tjente 2-4 gange min løn. En af grundene til jeg gik var at man fandt ud af at jeg også skulle have variabel løn.. uden at få mere i løn.
Så selv om de har spurgt flere gange om jeg kunne tænke mig at komme tilbage.. så er svaret altid nej, med mindre lønnen er rigtig.
Det skal så sige at jeg sidder hos en af deres 'kunder' i dag, og det gør sku ondt på dem :)=

// Jesper

Henrik Bjerre

Jeg bliver altid nervoes naar et guldrandet forretningseventyr lige har et kortvarigt behov for offentlige midler. Vindindustrien faar allerede massive tilskud i form af afgiftsfritagelser mv. - nu har den saa ogsaa behov for pensionsmidler. Hvis vindkraft var saa god en forretning ville de private investorer vaere der.

Søren Kristensen
randi christiansen

Henrik Brøndum : "Hvis vindkraft var saa god en forretning ville de private investorer vaere der."

Så vidt jeg ved, er den globale vindkraftindustri i enorm fremgang - sker det udelukkende på grundlag af statsstøtte?

Henrik Bjerre

Randi Christiansen:

Ja det mener jeg - andre er sikkert uenige, og der kan ogsaa argumenteres for at den fossile energi faar "statsstoette" i og med den ikke skal betale for sine externaliteter i form af forurening, mulig negativ effekt paa klimaet etc.

Mit aerinde i denne sag - er at paapage at vindkraften er et POLITISK valg - ikke et kommercielt. Hvis Anders Eldrup og foelge fra finansministeriet, var saa gode til at drive FORRETNING havde de nok gjort det i deres egne private selskaber for laengst.

At haevde at vi som borgere/skatteborgere nu gaar glip af store gevinster paa grund af den onde Fritz Schur og hans vaebner Bjarne Corydon er da en forfoerende tanke - men jeg tror Joergen Steen Nielsen vil have mere held med denne type argumentation overfor de noget yngre aargange.

randi christiansen

Henrik Brøndum : At mene at vedvarende energi ikke er et kommercielt valg, viser bare i hvor snæver en kontekst, du vurderer økonomien. Har du f.eks. læst Ørstrøm Møllers nylige artikel i Information om bæredygtighed ?

Henrik Bjerre

Randi Christiansen

Nej - ikke foer nu, men en af pointerne i den kommercielle verden er jo, at man ikke fortaeller hvad man tror paa, men bare investerer sine penge og saa haaber paa at man har ret og de andre tager fejl.

Du kan selvfoelgelig haevde, at det er en for snaever definition af oekonomi/kommercielt - og udvidde begrebet til at inkludere nationale beskaeftigelsesstrategier.

Javel - man kan altid udvidde et begreb til at omfatte hele universet, og argumentationen for det rette omfang er svaer. Jeg synes kommercielt er noget andet end nationale strategier.

randi christiansen

Kommersiel betyder handel. Ingen ønsker at gøre en dårlig handel. Vedvarende energi er en god handel - og perspektivet bliver hele tiden kortere

Når vi taler energi taler vi nationale strategier og nationaløkonomi

Sider