Læsetid 6 min.

Kritikere: Ny vejledning forringer asylbørns retsstilling

Socialministeriets seneste vejledning til serviceloven kan ifølge kritikere ændre beskyttelsen af børn for flygtningeforældre uden lovlig opholdstilladelse. Børnerådet mener, at vejledningen kan være i strid med Børnekonventionen, men det afviser Socialministeriet
Flere organisationer som Børnerådet, Red Barnet og Dansk Flygtningehjælp er bekymrede for, at beskyttelsen af afviste asylbørn er blevet ringere i en ny vejledning til serviceloven fra Socialministeriet, fordi de afviste asylbørn ikke har såkaldt lovligt ophold. Det gælder bl.a. en enlig indisk mor med sine to børn, som Information tidligere har omtalt. Familien har boet i asylcenter Kongelunden på Amager siden 2006, og sønnen har aldrig boet andre steder.

Flere organisationer som Børnerådet, Red Barnet og Dansk Flygtningehjælp er bekymrede for, at beskyttelsen af afviste asylbørn er blevet ringere i en ny vejledning til serviceloven fra Socialministeriet, fordi de afviste asylbørn ikke har såkaldt lovligt ophold. Det gælder bl.a. en enlig indisk mor med sine to børn, som Information tidligere har omtalt. Familien har boet i asylcenter Kongelunden på Amager siden 2006, og sønnen har aldrig boet andre steder.

Tor Birk Trads
5. juli 2014

En ny vejledning til serviceloven om særlig støtte til børn, unge og deres familier er blevet mødt med kritik fra flere organisationer, der arbejder for børns interesser. Ifølge kritikerne er afsnittene om asylbørn forringet i den vejledning, som i januar efter en høring blev udsendt af Social-, Børne- og Integrationsministeriet, i forhold til vejledningen fra 2011.

Ifølge Børnerådets høringssvar kan den nye tekst om asylbørn i vejledningen »risikere at bringe Danmark på kant med FN’s Børnekonvention«. Red Barnet taler om »en forringelse« af asylbørnenes vilkår, mens Børnesagens Fællesråd har foreslået, at teksten i den nye vejledning på dette punkt »ændres tilbage« til teksten fra 2011. Dansk Flygtningehjælp er »helt klart bekymrede«, og Institut for Menneskerettigheder peger på »flere uklare punkter« om asylbørn i den nye vejledning.

Souschef i ministeriet Dan Holmgreen afviser kritikken og kalder den for »en misforståelse«.

Garantien, der forsvandt

Ifølge lovgivningen hører børn og unge, der opholder sig i Danmark som asylansøgere eller er uden lovligt opholdsgrundlag (f.eks. hvis deres forældre har fået afslag på opholdstilladelse) under udlændingeloven og ikke under serviceloven.

Men hvor det i vejledningen fra 2011 blev slået fast, at »servicelovens regler om støtte til børn og unge finder anvendelse på ethvert barn, der har ophold i Danmark«, og at »servicelovens bestemmelser (…) stadig finder anvendelse på disse børn og unge«, er denne formulering ændret i den nye vejledning.

Væk er garantien for, at serviceloven gælder for ethvert barn uanset opholdets karakter. Nu hedder det indledningsvist, at »som udgangspunkt« har alene personer »med lovligt ophold her i landet« ret til hjælp efter serviceloven.

Ifølge kritikerne ændrer den nye vejledning tilsvarende på rollefordelingen i forhold til, hvem der fremover har ansvaret for at indberette og sørge for hjælp til særligt udsatte børn, hvis de ikke har lovligt ophold. Børnerådet stiller sig i deres høringssvar »uforstående« over for denne ændring. »Det er et velkendt faktum, at der befinder sig børn og unge i Danmark, der ikke har lovligt ophold,« og disse børn »vil med den foreslåede ændring risikere at få svækket deres retsstilling betydeligt og samtidig miste adgangen til den beskyttelse, serviceloven giver borgerne i Danmark.«

Længere vej til hjælp?

Dansk Flygtningehjælp peger netop på den ændrede rollefordeling som et »bekymringspunkt«, som organisationen skriver i et internt notat om vejledningen.

Hvor det i 2011 var kommunerne, der havde »kompetencen til at afgøre, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes« over for f.eks. udsatte børn, mens Udlændingestyrelsen skulle afholde udgifterne, er det ændret i den nye vejledning til, at de sociale foranstaltninger skal godkendes og ikke bare betales af Udlændingestyrelsen.

»Vi bliver kontaktet af asylcentrene, der har indstillet en eller anden foranstaltning til et barn, og deres oplevelse er, at Udlændingestyrelsen stiller flere spørgsmål, så processen er i hvert fald blevet længere,« siger asylchef Eva Singer fra Dansk Flygtningehjælp og fortsætter:

»Vi har forudset, at der kan være børn, der ikke får den nødvendige støtte, men vi har ikke tilstrækkelig viden om, hvad den ny vejledning har betydet.«

Hvor Udlændingestyrelsen tidligere i samarbejde med asylcentrene havde »ansvaret for at sikre, at kommunerne underrettes om asylansøgerbørn, der har et særligt behov for støtte«, er det i den nye vejledning ændret til, at udlændingemyndighederne kan vurdere, om et barns problemer er så store, at de ikke kan håndteres i regi af asylcentrene, og hvis det er tilfældet, har udlændingemyndighederne mulighed for at kontakte kommunerne. Herefter skal kommunerne så iværksætte de foranstaltninger, som serviceloven foreskriver.

Jurist i Institut for Menneskerettigheder Lucienne Jørgensen, vurderer, at »det isoleret set ikke fremgår tydeligt, hvad myndighedernes ansvar er, og det kan derfor undre, at ordlyden er ændret.«

Tilsvarende mener hun ikke, at den ny vejledning er tilstrækkelig klar i forhold til, at udlændingestyrelsen skal »godkende« særlige foranstaltninger ud over at betale for udgifterne.

»Betyder det at godkende i forhold til, om foranstatningerne, som kommunen har skønnet nødvendige, skal sættes i værk eller ej, eller betyder det alene en godkendelse af udgifterne? Hvis hensigten med en ny formulering af dette punkt i vejledningen har været at skabe større klarhed, så er det ikke fuldt ud lykkedes,« siger Lucienne Jørgensen.

’Kan’ bør ændres til ’skal’

Set fra asylbørnenes perspektiv tegner der sig et forringet billede, mener Dansk Flygtningehjælp: Hvor de socialfaglige myndigheder tidligere havde en pligt til at yde hjælp, kan de udlændingefaglige myndigheder nu vurdere, om det er problemer, som kan klares inden for rammerne af udlændingeloven.

Servicelovens foranstaltninger som f.eks. børnefaglige undersøgelser, støtte i hjemmet eller anbringelse gælder altså først for asylbørn, når og hvis udlændingemyndighederne finder det relevant at bede kommunen om hjælp.

Ifølge Børnerådets høringssvar vil det føre til, at vejen til hjælp bliver længere »gennem systemet, da barnet skal igennem et ekstra led i sagsbehandlingen hos udlændingemyndighederne, før kommunen bliver involveret«. Derfor foreslår Børnerådet, at formuleringen om, at udlændingemyndigheden »har mulighed« for at kontakte kommunen, ændres til, at udlændingemyndighederne »skal« kontakte kommunen.

Det vil ifølge Børnerådet formindske risikoen for fejl og sikre, at kommunernes specialiserede viden kommer børnene til gode.

Det samme forslag kommer også fra Institut for Menneskerettigheder. Red Barnet er enig og finder det tilmed uklart, »ud fra hvilke principper Udlændingestyrelsen egenhændigt skal vurdere, om børn har behov for yderligere indsatser og foranstaltninger og dermed sikre børnenes rettigheder«, når den børnefaglige kompetence og erfaring jo fortsat ligger hos kommunerne.

Ministeriet: Bare rolig

Dan Holmgreen, souschef i Socialministeriets Kontor for Udsatte Børn, afviser, at der er grund til bekymring. Den ny vejledning er ikke udtryk for en ændring af retstilstanden, men derimod et ønske om at klargøre teksten, som tidligere ikke har været præcis nok:

»Vejledningen siger ikke noget om niveauet for ydelser, men derimod om en ansvarsdeling, som ikke var så klart præciseret i den tidligere tekst.«

»Vi er forpligtet til at overholde Børnekonventionen, men en ansvarsdeling mellem myndigheder har ingen betydning for, om vi lever op til konventionen eller ej,« fortsætter Dan Holmgreen og tilføjer:

»Udsatte børn og unge får den samme hjælp med den nye vejledning.«

Ifølge en mail fra Udlændingestyrelsen har styrelsens Forsørgelseskontor foreløbig ikke ændret praksis, og styrelsen er ifølge eget udsagn heller ikke på vej med en praksisændring eller stramning som følge af den ændrede vejledning. Relevante tiltag iværksættes ifølge Udlændingestyrelsen svarende til niveauet for danske børn.

Medarbejderne i Forsørgelseskontoret arbejder således fortsat efter retningslinjer, som styrelsen udsendte i december 2010 om iværksættelse af sociale foranstaltninger i forhold til asylansøgere. Her slås det bl.a. fast, at »kommunerne har pligt til at føre tilsyn med asylansøgerbørn/unge, der bor på et asylcenter i kommunen«, hvorefter det bemærkes, at »asylansøgere og udlændinge med ulovligt ophold i Danmark er ikke på samme måde som herboende personer berettiget til at opnå ydelser« efter serviceloven, sundhedsloven og folkeskoleloven.

I en mail til Information uddyber styrelsen betydningen, nemlig at »der indgår de samme hensyn som for børn, der har opholdstilladelse her i landet, men ved valget af tiltag skal der tages hensyn til, at de er i en anden livssituation, fordi de måske kun er her i landet midlertidigt, og tiltagene derfor skal have et fremadrettet perspektiv, der omfatter hele familien.«

I retningslinjerne fra 2010 understreges det også, at »alle sociale forstaltninger, der iværksættes« skal »være afpasset den midlertidige status, personen har som (afvist) asylansøger i Danmark«, og ifølge retningslinjerne har styrelsen og »indkvarteringsoperatørerne« ansvaret for »at sikre, at kommunerne underrettes om asylansøgere« med »væsentligt behov for at få iværksat sociale foranstaltninger«.

De »sociale foranstaltninger« må dog først bringes i anvendelse, »når alle eksisterende muligheder inden for indkvarteringssystemet er udtømt«, og »det skal altid sikres«, at der anlægges økonomiske betragtninger som f.eks.:

»Hvilke alternativer er der, og hvad koster de? Er den dyreste løsning nødvendigvis den bedste – også i lyset af, at barnet eventuelt skal vende tilbage til hjemlandet sammen med sin familie.«

Bliv opdateret med nyt om disse emner

Træt af forstyrrende annoncer?

Få Information.dk uden annoncer for 20. kr. pr. måned

Køb

Er du abonnent? Så slipper du allerede for annoncer. Log ind her

Forsiden lige nu

Anbefalinger

 • Brugerbillede for Jette M. Abildgaard
  Jette M. Abildgaard
 • Brugerbillede for Pia Qu
  Pia Qu
Jette M. Abildgaard og Pia Qu anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Jens Cini

Det giver jo ingen mening. Hvis man ikke har lovligt ophold i Danmark hvordan kan man så kræve en retsstilling. Disse NGOer har en dagsorden og den er, at ingen kan afvises. Hvorfor er de i Danmark når de er afvist i 2006. I skåltaler er Indien verden største demokrati. Indien har desuden forpligtet sig til ifg. folkeretten, at tage imod deres egen statsborgere. Oh, det glemte jeg. Det gør stort set ingen u-lande og alle NGOer er også enige; Hele verden skal kunne få prøvet deres sag her indtil verden er som lille Danamrk og taber de sagen skal de blive alligevel. Hvor mange lande har egenligt ratificeret børnekonventionen (ikke bare skrevet under på den som en hensigterklæring) er det den sædvanlige kreds af 30 -35 vestlige lande, der så udsætter deres befolkninger for udsagn som "internationale konventioner" hvor "troende" journalister bidrager med deres historier om, at fastholde disse juridiske "Potemkin kulisser" som noget internationalt -når det reelt er vestligt unilateralt. Gad vide om befolkningerne i Europa vil støtte dette hvis de viste hvor ensidigt det reelt er?

Brugerbillede for randi christiansen
randi christiansen

Cini - de kan ikke tåle at se andre mennesker, især ikke børn, lide. Så dem, der som en nål i en høstak, havner hos os, for dem er vi nødt til at gøre alt, hvad vi kan, hvis vi vil undgå at føle os som udyr. Det er en stadig mere umulig situation, og årsagen hertil er den elendige, dumme og/eller korrupte miljø-og socioøkonomiske forvaltning, vi lider under her på planeten.

Niels Nielsen, Torben Nielsen, Jette M. Abildgaard og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Jens Cini

Randi -mennesket er et dyr. Paradokset ved mennesket er at vi kan være bedre end dyr -men også værre end dyr. Hvis vi blot skal være fælles om at være mennesker som den humanitære ideologi kræver -ender vi op med, at være værre end dyr.

Brugerbillede for Henrik L Nielsen
Henrik L Nielsen

At de opholder sig her på ulovligt grundlag betyder intet. Faktisk er det en misvisende kommentar. Alle har ret til at komme ti Danmark og søge asyl. Når de så får afslag skal de rejse når dette er muligt. Det er denne periode der kaldes ulovligt ophold, eller hvis de nægter at rejse. Denne periode kan dog være lang hvis de af en eller anden lovlig årsag ikke kan rejse tilbage. Ikke at hjælpe børn der er uskyldigt kommet med deres forældre i denne periode er simpelthen umenneskeligt.

Niels Nielsen, René Pedersen, Dorte Schmidt-Nielsen og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Henrik L Nielsen
Henrik L Nielsen

På en eller anden måde fik jeg ubevidst anbefalet Cinis kommentar. Det var en fejl, som jeg ikke kan finde ud af at fortryde.

Brugerbillede for Ernst Petersen
Ernst Petersen

Problemet med sådanne børn er blandt andet, at de faktisk er født i Danmark. Det bliver de bare ikke danske statsborgere af, hvis deres forældre ikke var det, da de blev født.

De mest groteske tilfælde gælder f. eks. kvinder, der gifter sig med danske mænd, men som senere bliver skilt eller mister manden ved et dødsfald. Børn, der er født her i landet, kan så udvises uanset, om moderen nåede at blive dansk statsborger eller ej, fordi dette heller ikke giver automatisk dansk statsborgerskab til børnene. Eller hvis børnene mister begge deres forældre og så udvises til et land, som de aldrig før har været i.

Der er desværre ingen tvivl om, at Danmarks politik på dette område er ekstremt indvandrerfjendsk og i modstrid både med FNs børnekonvention og andre internationale konventioner. For det er f. eks. også grotesk, at børn i dag fødes i danske flygtningelejre og bor der i mere end 10 år, hvorefter de pludselig kan udvises til et land, som de aldrig har været i, og hvis sprog de ikke taler.

Torben Nielsen, randi christiansen, Dorte Schmidt-Nielsen og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Jens Cini

Ok. Det er måske også fordi jeg ikke helt forstod din. Hvis du ser dig omkring idag fra Irak, Syrien, Congo, Nigeria. Så er det, at være menneske ikke nok til en ikke -voldlig socialitet. Hvis det, at være menneske blot er den eneste man er fælles om så er det umenneskelige, der kommer frem i mennesket. Blot en konstatering. Hvis man er uenig i dette -det er jo Information -så skal man kontakte det Amerikanske Udenrigsministerium for de vil sikkert kunne bruge denne indsigt til, at løse en række konflikter, der virker uløselige for dem.

Brugerbillede for randi christiansen
randi christiansen

Cini - Som du selv skriver, så har vi et valg. Efter min mening består valget imellem privatprofitering på og indbyrdes konkurrence om overlevelsesressourcerne eller samarbejde herom. Første scenario medfører uvægerligt jungleloven - det andet vil hæve menneskeheden til et mere funktionelt udviklingsstade, hvor ukontrollerede destruktionsfaktorer ikke karter ukontrolleret rundt i systemet, bestemt af uønskede og ubevidste dynamikker.

Brugerbillede for René Pedersen
René Pedersen

Hvis man ikke har lovligt ophold i Danmark hvordan kan man så kræve en retsstilling - det forstår jeg simpelthen ikke??

Brugerbillede for Jens Cini

@Randi Christiansen . Hele problemet for mig i mange af disse diskussioner er, at folk altid kommer med en ide som forudsætter et nyt menneske og man i gode intetioner tror, at et sådan kan skabes. Vi ved f.eks at menneskers rationelle del er faktisk det svageste led i hjernen. Det ser man i mange neurologiske og psykiatriske tilstande. Læs f.eks neurologen Antonio Damasios; Descartes Error:emotion, Reason and the human brain. Alle disse teorier indenfor etik, social adfærd og nogle ideologier hviler på en troen på fornuften i mennesket som faktisk ikke er tilstede. Folk, der hylder socialkonstrutivismen gør det fordi, at hvis menneske er "ren tavle" som kan man faktisk gør alt. Hvis derimod menneskeret har begrænsninger og medførte anlæg for social adfærd og moral -så er der ting som ved mennesket er "dyreplageri". For mig er historien om de intellektuelle en historie om dyreplageri med forskellige ideologiske systemer . Menneskets historie har alle steder og dage været voldlig. Det er bagsiden af menneskets måde, at forme socialitet på. Matt Ridley har beskrevet det udmærket i "The Origins of Virtue". Folk, der tror, der har et system, der kan overkomme dette vil selv på sigt ende med, at lave vold for deres fred.

Brugerbillede for randi christiansen
randi christiansen

Cini - det er min anskuelse, at det er en mulighed for fællesskabet at vælge rationel handlen funderet i forståelse for og ønsket om det gode, sande, skønne og retfærdige (den græske firkant).

Brugerbillede for Jens Cini

Randi @ hvor er det godt du har fundet Gud og en frelse. Hans Kirk så ligheden mellem kommunistpartiet og indre mission. Din politiske æstetik er utrolig smuk. Du skal vise din "nye politiske kjole" frem til folk der er eksperter i politisk mode som George Metz. Jeg er sikker på du er meget trendy!! Det, at elske hele verden og tro på et nyt menneske er virkeligt Cool for tiden. Tag nogle fotos af dit politiske outfit og politiske moderedaktører vil sikkert formidle hvor politisk smuk du er i din nye kjole.

Brugerbillede for randi christiansen
randi christiansen

Det er dig cini, der taler i en pærevælling om gud og at elske hele verden, jeg taler om det rationelle valg

Brugerbillede for Jens Cini

@Randi- kors hvor jeg elsker dig. Som den politiske realist Morgenthau skrev; "Troen på den sunde fornuft er også drevet frem af irrationelle kræfter." Hvor er du fornuftig! Du er i din tro rationalitet meget irrationel. Der er intet galt i det. Politiske partier og aviser er grundlagt på det grundlag. Randi forsæt med din tænkning og evt. stop en tennisbold op i næsten og du kunne udenrigsminister eller redaktør for Politiken.

Brugerbillede for Jens Cini

@Randi- Den sidste kommentar var nok lidt for frisk fra min side. var lige kommet hjem fra byen. Jeg vil dog fastholde, at det er meget begræset hvad fornuft kan gøre ved mennesker. Den engelske politiske filosof som også har været i avisen en del gange, John Gray har belyst dette i hans bog "Straw Dogs: Thoughts on humans and other animals". Her giver han mange eksempler på dette og at vi er bundet og begrænset af vores natur. Så hvis du vil have viden kunne du måske læse ham.

Brugerbillede for Ernst Petersen
Ernst Petersen

"Hvis man ikke har lovligt ophold i Danmark hvordan kan man så kræve en retsstilling - det forstår jeg simpelthen ikke??"

Fordi der også er noget, der hedder international lov. Selvom en person er kommet ulovligt til Danmark (f. eks. som flygtning), kan du derfor ikke bare myrde vedkommende uden at blive straffet for det.

Brugerbillede for Egon Maltzon
Egon Maltzon

Dansk lov gælder for alle som opholder sig på dansk grund,
uanset statsborgerskab og anden adkomst til ophold eller mangel på samme.
Det er ikke det vi taler om her, det er rettigheder til sociale ydelser.
Lad os nu ikke gøre diskussionen helt meningsløs.

Brugerbillede for Ernst Petersen
Ernst Petersen

Det er bestemt ikke bare sociale ydelser, vi diskuterer her. Det er derimod børn, der lever i asylcentrene, og som (fordi de ikke er danske statsborgere) bare kan udvises til et fjernt land uanset, hvor mange år de har levet i Danmark. (Måske er de endog født i et asylcenter.)

Når jeg hører om tilfælde, hvor sådanne børn endog er blevet udvist uden deres forældre, må jeg indrømme, at jeg skammer mig over at være dansker.

Brugerbillede for randi christiansen
randi christiansen

Cini - Nu er menneskets såkaldte 'natur' jo ikke en statisk størrelse, men del af et organisk, interagerende hele, hvis indre og ydre grænser ikke er kendte.

Mht indvandring må jeg fastholde, at vores nuværende utålelige dilemma skyldes inkompetent - dum og/eller korrupt - forvaltning. At vi naturligvis er nødt til at forsøge at beskytte vores habitat, hvilket betyder, at der er grænser, som må respekteres. Hvor disse skal gå, er diskussionens omdrejningspkt. - vi er desværre som situationen har udviklet sig og for selv at overleve nødt til at sætte dem et sted, der ikke er i overensstemmelse med empatisk menneskelighed. Den er taget fra os i dette som i så mange andre spørgsmål af ovennævnte forvaltningsmæssige utilstrækkeligheder. En stakket frist og et problem som kun kan løses hensigtsmæssigt og dermed rationelt med en økologisk, cirkulær miljø-og socioøkonomi. Vækstpolitik baseret på lineær tænkning er motorvejen til helvede - det ser ud som om, vi i et eller andet omfang ikke undgår skafottet - i så fald og anyway har jeg tænkt mig at skrige som en stukken gris hele vejen, indtil enten klingen, alderdom eller noget andet sender mig hinsides.

Brugerbillede for Jens Cini

@Ernst - Det er faktisk ikke rigtigt når du skriver, at de er her pga. international lov. International lov er folkeretten. Menneskerettigheder er noget andet. Mange at disse har fået deres asylsag behandlet men nægter så, at rejse. Det land de kommer fra nægter så også, at tage imod dem. I henhold til International lov eller folkeretten skal en stat stå ved sine statsborger. Ja, international lov bliver brudt i disse sager og dem, der bryder international lov er landet de kommer fra ved ikke , at tage imod deres egne statsborgere.Det er ikke Danmark, der bryder nogen lov. Danmark har behandlet deres sag efter flytningekonventionen -de nægter så at rejse og behandler i realiteten deres egen sag selv( det er aktivisme og ikke med en retsstat, at gøre ).Staterne de kommer fra har økonomiske motiver for ikke, at tage imod dem- merit overførseler er ofte en stor økonomisk indtægt for disse lande. Man skal være opmærksom på, at international lov er meget svag, da der ikke er en myndighed over staterne. FN har reelt set ingen myndighed. I de sager, hvor FN har myndighed og har udøvet den har det reelt set været USA. Men dette er ikke international lov -det er magtpolitik. Magt og ret hænger sammen. Der er og har været mange overgreb i Dafur, Congo, Mali men intet sker fordi der er ingen magt tilstede. Overgrebene i Dafur og Rwanda var FN bekendt men blev underkendt eller i Rwanda nægtede FN at gribe ind selvom en kontigent Canadiske FN soldater var der og bad om lov til, at gribe ind. Troen på international lov og FN er grundløs og en utopi

Brugerbillede for Ernst Petersen
Ernst Petersen

Jens, hvem siger, at andre lande skal tage imod børn, der er født i danske asylcentre og give dem statsborgerskab?

Derudover er problemet, at Danmark udviser flygtninge til lande, hvor vi godt ved, at de formentlig vil være i stor fare. Vi holder os bare til, at der teoretisk set stadig er en chance for, at de måske ikke vil være i fare alligevel, og udviser dem så. Men de nægter som regel at tage tilbage, hvorfor vi somme tider udskyder hjemsendelsen i årevis, mens vi håber på forbedrede forhold i deres hjemland.

Brugerbillede for Jens Cini

@Ernst . Deres sag er behandlet efter flygtningekonventionen. Længere er den ikke. Danmark er ikke et imperium hvis juristriktion skal være global og hvor vi skal sørge for retfærdighed i enhver landsby i verden. Alle Vestlige lande har det problem, at 3.verdens lande nægter, at tage imod deres egen statsborger. Hvis man som land hævder man er et land og omverden skal anerkende en så er, der nogle grundregler man vedstår sig og det er bla. at man står ved ens statsborgere. Det gør de ikke -og de har stærke økonomiske motiver i ikke at gøre det. At, man slår på en frivillig hjemsendelse medfører netop, at folk får børn, der vokser op. Det er et valg de har gjort og sikkert bevist for kan man ikke få asyl efter asylkonvention så kan man anke til NGOer, Information og folke sentimentalitets domstolen Som sagt, mener jeg hele grundlaget for "International orden" fra efterkrigstiden er væk. Den 3.verden kan ikke få staten som institution til at virke. Herfra falder alt til jorden når stater ikke virker. FN, international lov, konventioner, menneskerrettigheder mm.

Brugerbillede for randi christiansen
randi christiansen

Cini - mennesket er i en bevidstgørelsesproces - det er ikke altid kønt at se på. Vi er i gang med at lære, at det bedst kan betale sig at være gode - allesammen. Så det kan tage et stykke tid - selvom en trend kan spredes hurtigt, når ti øren først er faldet. Så det arbejder vi på at få den til. Vi er i en situation, hvor det at beskytte sig selv, medfører tab af menneskelighed. En grusom belæring på vejen til at forstå, at alt er forbundet, og at samarbejde derfor er en bedre strategi end at slå hinanden ihjel på diverse udspekulerede miljø-og socioøkonomiske måder = privatprofitering på og indbyrdes konkurrence om fællesejet.

Brugerbillede for Jens Cini

@Ernst- Som jeg skrev Danmark og resten af vesten forlade FN, diverse konventioner. Hele systemet er rent unilateralt da man ikke kan få staten til, at virke i den 3.verden- dermed er hele grundlaget vær for FN og konventioner væk. Vi skal da ikke være medlem og noget hvor de kun virker for 20% af medlemmerne og de 20% skal så få det til at virke for de 80%. Sagen fra Kosovo er belyst. Han har udsat hans hjemsendelse -selv Peter Jespsen fra Riget havde sagt god for den behandling af PTSD patienter i Kosovo. Vedkommede dreng hævder, at det eneste middel, der virker på hans tilstand er Abilify. Det specielle ved Abilify er, at det er dyrt og nyt og har på nogle nogle færre bivikninger specielt med hensyn til prolactin udskillelse ( det er det man kalder en partiel dopamine agonist og ikke som de gamle midler en antagonist på d2-receptoren). At en læge påstår, at det er det eneste der virker en løgn Abilify er ikke særligt effektivt ved refraktære psykotiske tilstande. I Kosovo kan man få effective midler som de fleste danske patienter anvender idag som Olanzapine, Riperidone samt det meget gamle fra 70 erne men som bruges når andet ikke virker- Clozapine. Alle de midler kan han få ikke Kosovo -enhver faglig læge vil vide dette.De er billigere, da patentet er udløbet. Hvorfor er det lige han kun kan "hjælpes" af et middel han ikke kan få i Kosovo? Hvis man mener man skal have at asylsystem- så må man også forsvarer det mod misbrug -ellers er det ikke et system. Hvis man mener det er synd for hele verden og hele verden skal være her så sig det -og lade det komme for en fri demokratisk proces. Jeg mener hele grundlaget er væk for dette her og der er ikke anden udvej en opsigelse. Der ligge en Australsk regeringsbetænking hvori det fremgår, at flygtningekonventionen kan opsiges med et års varsel efter bestemmelserne i folkeretten. Jeg håber de gør det og andre vestlige lande følger efter. Så kan vi komme fri af dette 3.verdens cirkus.

Brugerbillede for Ernst Petersen
Ernst Petersen

Jens Cini, som jeg forstår dig, så ønsker du mere nationalisme og opsigelse af alle internationale aftaler, så vi bare kan passe os selv ligesom Nordkorea?

Brugerbillede for randi christiansen
randi christiansen

Selvfølgelig vil mennesker benytte sig af alle tænkelige metoder til ar undslippe det helvede, de kommer fra. Folk flygter ikke frivilligt. Og selvfølgelig kan vi ikke redde den verden, vi godt nok selv har smadret med imperialisme og nutidig handelspolitik og andre mere eller mindre lyssky miljø-og socioøkonomiske ødelæggelser af de habitater, som folk derfor er nødt til at flygte fra. Som du sår, høster du - i denne situation så klokkeklart, at det ikke er til at fortrænge. Så hvad kan der gøres, for at rette op på disse selvforskyldte plager? Hjælp til selvhjælp? Ok, med lokal korruption som de facto umuliggør forandringer, der er effektive nok til at fjerne flygtningeproblematikken?
Første skridt til at løse problemerne, er at indse, hvorfor de er opstået. Tror vi på, at det sker ? Og hvis man gør, er man så en naiv idiot? Følg pengene - find de ansvarlige. Hvilket ikke bliver nemmere af, at borgerne ikke ved, hvem der ejer gælden, hvem det er, de skylder penge til. Det vil staten ikke oplyse. Temmelig suspekt. Vi har altså ikke kun at gøre med korruption i de lande, der producerer flygtninge, men kan ikke afvise, at det måske også foregår meget tættere på, end det er rart at tænke på. Hvorfor må vi ikke vide, hvem vi skylder penge?
Forvaltningerne, gud og de selv ved hvem, der har rodet os alle ud i en mildt sagt meget uheldig situation - og selv om sandheden kan være ilde hørt, er det den, man kommer længst med. Eller også er det her, man giver op, og sætter sin lid til ratio > fornuftens sejr .... og at nogen barsler med den gode ide til hvorledes, man får ryddet op, får de ansvarlige til at slippe slanterne de klamrer sig til som umenneskeliggjorte robotter. Husk, at ansvaret er ligefrem proportionalt med formuens størrelse. Og læs i politiken preben vilhjelms '7 gode spgsm som journalisterne aldrig stiller'.

Visse voldtægsforbrydere henholder sig til, at ofret havde en udforende, fristende adfærd og dermed var selvforskyldt. Hvorlænge skal vi, fællesskabet, tillade den 1%' s ran af fællesejet.