Baggrund
Læsetid: 7 min.

Pensionskunder kræver afvikling af investeringer i kul

Medlemmer af syv danske pensionsselskaber kræver, at deres pensionskroner gøres fri af investeringer i verdens 100 største kulselskaber. Pensionskassernes bestyrelser er helt uenige og peger på, at det er bedre at påvirke kulindustrien som medejere
Verden over vokser presset for at få investorer til at afvikle investeringer i fossile brændsler. Kulindustrien står først for. Her kulminearbejdere fra Donetsk i Ukraine

Verden over vokser presset for at få investorer til at afvikle investeringer i fossile brændsler. Kulindustrien står først for. Her kulminearbejdere fra Donetsk i Ukraine

Baz Ratner

Indland
13. april 2015

Mindst to tredjedele af alle fossile brændsler – kul, olie og gas – skal blive i undergrunden, hvis de globale temperaturstigninger skal holdes under to graders celsius, som blandt andre FN’s klimapanel anbefaler som en nødvendighed – og som samtlige verdens ledere vedtog som mål på klimatopmødet i 2009 i København.

Derfor giver det ikke mening, at de danske pensionskasser fortsat investerer i fossile brændsler. Det siger Thomas Meinert Larsen, pensionskunde i Pensionskassen for Magistre og Psykologer, MP Pension, samt initiativtager til foreningen Ansvarlig Fremtid, der ved den kommende generalforsamling torsdag vil stille forslag om, at pensionskassen senest i 2018 skal være fri af investeringer i kul, ligesom den skal holde sig væk fra olie- og gasselskaber, der søger efter nye forekomster og eksempelvis borer i særligt skrøbelige egne som Arktis.

Sidste år blev et lignede forslag fremsat – og nedstemt. Derfor er forslaget nu blevet rettet til, så det i første omgang primært er kulindustrien, der sigtes efter.

»Vi har forsøgt at komme med et forslag, vi tror og håber, der er større chance for, at bestyrelserne i pensionskasserne vil acceptere,« siger Thomas Meinert Larsen, der forklarer, hvorfor forslaget om afvikling af fossile brændsler i år fokuserer på investeringer i de største kulvirksomheder – og ikke hele den fossile brændselsindustri.

»Kul sviner mest, men udgør også en relativ lille del af de samlede pensionsinvesteringer. Og i modsætning til eksempelvis olie- og gasindustrien, er der ingen danske arbejdspladser i kulselskaber. Olie og gas udgør derimod en væsentligt større andel af de samlede investeringer, og derfor er der sandsynligvis også en større modstand mod afvikling. Desuden skal vi også bruge fossilt brændstof til vores biler nogle år fremover endnu, mens kul helt kan erstattes af andre grønne energikilder.«

Forsøger med dialog

Det er ikke kun hos MP Pension, at pensionskunderne skal tage stilling til afvikling af investeringer i kul. Samme forslag vil blive stillet på generalforsamlinger i seks andre danske pensionskasser i løbet af april. De seks selskaber repræsenterer til sammen 380.000 pensionskunder.

Der er imidlertid ikke meget opbakning at hente blandt pensionsselskabernes bestyrelser. I hvert fald ikke hos MD Pension. Her siger fungerende formand, Erik Alstrup, at bestyrelsen som sådan »deler bekymringen for klimaforandringerne«, men at det ikke er vejen frem at trække sine investeringer fra de selskaber, der arbejder med kul.

»Vi mener, at vi skal gå en anden vej og benytte de muligheder, der er som medejer til at trække selskaberne i den rigtige retning. Hvis vi sælger, gavner det ikke nødvendigvis sagen, da der blot vil være andre købere, der måske ikke har samme kritiske tilgang som os. Og så er vi nået lige vidt,« siger Erik Alstrup, der pointerer, at MP Pension i øjeblikket slet ikke har investeringer i selskaber, hvis hovedaktivitet er at udvinde kul.

–Men kan I påvirke selskaberne?

»Det har vi gode erfaringer med. Vi arbejder strategisk som aktive ejere, hvor vi sørger for at være til stede og gøre opmærksom på, hvis der er forhold, der ikke er i overensstemmelse med de retningslinjer for ansvarlige investeringer, vi har. Og hvis det ikke ser ud til, at dialogen fører nogen vegne, kan vi vælge at sælge.«

»Tomme ord,« siger Thomas Meinert Larsen fra Ansvarlig Fremtid, der er meget skeptisk over for, at det skulle være den rette strategi over for de fossile energiselskaber:

»Det er det samme, vi hører igen og igen. Danske pensionskasser påstår, at de har en meget kritisk tilgang overfor de fossil-virksomheder, de investerer i. Men man er ikke villig til at fortælle os, hvad det er for en kritisk tilgang, man har overfor selskaber som eksempelvis investerer i høj-risikable projekter som tjæresand, dybhavsboringer og Arktis. Hvad er det for spørgsmål, man stiller, og hvilke svar vil ifølge pensionsselskabet være tilfredsstillende for at sikre pensionsselskabets forventning til investeringens lønsomhed og etiske og miljømæssige profil,« spørger Thomas Meinert Larsen.

Vil ikke føre klimapolitik

Hos Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, JØP, lyder nogenlunde samme toner som hos MP Pension. Her forklarer bestyrelsesformand Anders Eldrup, der tidligere stod i spidsen for DONG Energy, at han sagtens forstår de medlemmer, der bekymrer sig om pensionskassens investeringer i fossile brændsler, men at det ikke er en pensionskasses rolle at føre klimapolitik.

»Der blev jo fremsat et tilsvarende forslag under sidste års generalforsamling, som til dette års generalforsamling er blevet skruet lidt ned til at være et noget smallere forslag fokuseret på afvikling af investeringer i kul,« siger Anders Eldrup, der forklarer, at bestyrelsen i JØP tager forslaget meget seriøst, og at der i det forgangne år har været »grundige drøftelser i bestyrelsen« om både det konkrete forslag og om afvikling af risikable investeringer i energisektoren generelt.

»Men for en pensionskasse er det helt centralt at tage vare på pensionskundernes penge og sikre det bedst mulige afkast. Det er et grundvilkår som pensionskasse, og derfor kan og skal en pensionskasse ikke føre eksempelvis klimapolitik. Den rolle er der andre, der har,« siger Anders Eldrup, og fortsætter:

»Når det er sagt, så er det klart, at der også foregår nogle omvæltninger i energisektoren, som kan vise sig at give nogle særlige risici. Det er vi meget opmærksomme på i JØP, og derfor vurderer vi også hele tiden vores investeringer – ikke mindst inden for energisektoren, hvor omstillingen fra en type energi til en anden kan give nye risici,« siger han.

Ifølge Anders Eldrup kan det betyde, at han og resten af bestyrelsen i JØP fremover vil være mere tilbageholdende med investeringer i netop kul, men det vil i givet fald »være ud fra en vurdering af forventet afkast og risiko – ikke ud fra en energipolitisk synsvinkel«, som han siger.

–Er det så helt udelukket, at I vil følge det fremsatte forslag om afvikling – selv om der er opbakning blandt medlemmerne?

»Det er bestyrelsen, der har det endelige ansvar, og derfor den, der kan tage beslutningen. Men det er klart, at vi i bestyrelsen vil lytte til generalforsamlingen, men verden er alligevel mere kompleks end som så,« siger Anders Eldrup.

Han forklarer, at for at få bedre afkast er mange investeringer i en mindre pensionskasse som JØP bundet op i aktieindeks eller i større porteføljer, hvor flere fonde og pensionskasser investerer sammen. Derfor er det ikke helt simpelt bare at trække enkelte investeringer ud.

»Der er en lang række hensyn, vi må tage. Vi må blandt andet vente at se, hvad der sker på generalforsamlingerne i andre pensionskasser,« siger Anders Eldrup.

JØP investerer blandt andet sammen med DIP, pensionskassen for ingeniører, og Lægernes Pensionskasse.

Risikospredning

Thomas Meinert Larsen fra Ansvarlig Fremtid køber ikke argumenterne fra de to bestyrelsesformænd. Han mener ikke, at pensionsselskaberne kan frasige sig et ansvar ved at hævde, at de ikke skal føre klimapolitik.

Pensionskasserne har nemlig allerede forpligtet sig igennem blandt andet FN’s Global Compact og Institutional Investors Group on Climate Change, IIGCC, der netop skal fastholde investeringsselskaber på en ansvarlig investeringspolitik.

Thomas Meinert Larsen mener derfor, at de danske pensionskasser burde gøre som eksempelvis den norske oliefond, der netop har ændret sine retningslinjer, så den kun investerer i selskaber, der tager to gradersmålet alvorligt.

»Desuden kan det vel også tolkes som politik at fastholde investeringerne i fossile brændsler,« mener Thomas Meinert Larsen.

Et ofte brugt argument fra pensionsselskabernes side er, at de slet ikke kan fraskrive sig investeringer i fossile brændsler, da det vil gå ud over risikospredningen. Finanstilsynet holder løbende øje med, om pensionsselskaber investerer forsvarligt, og helt at fravælge enkelte sektorer ville ifølge Anders Eldrup og Erik Alstrup sandsynligvis være imod de retningslinjer, de administrerer pensionskundernes formuer efter.

Også selv om de danske pensionsselskaber har meget små andele af deres investeringer placeret i den fossile industri.

»Det handler i høj grad om risikospredning. Vi skal sikre den pension, som vi har stillet vores kunder i udsigt,« siger Erik Alstrup, der dog ikke kan svare entydigt på, om det vil gå ud over risikospredningen, hvis pensionskassen besluttede helt at droppe investeringer i kul.

–Kan det gøre jer nervøse, at der i december i år kan komme en politisk bindende klimaaftale, der vil udfase brugen af fossile brændsler?

»Det kan sagtens tænkes, at der på et tidspunkt kommer en politisk bindende klimaaftale, hvilket vi støtter. Vi er selv medunderskrivere på en opfordring til verdens ledere om at indgå en ambitiøs og bindende aftale. Så det er da i høj grad noget, vi hele tiden har med i vores overvejelser og risikovurdering,« siger Erik Alstrup.

Dog er Erik Alstrup ikke så bange for, at en klimaaftale vil skabe panik på markedet.

»Lad os sige, at der bliver indgået en bindende klimaaftale til klimatopmødet i Paris senere i år. I så fald vil den givetvis ikke blive implementeret eller være fuldt gældende i løbet af en enkelt dag, men derimod træde i kraft løbende over nogle år. Vi vil derfor være i stand til at reagere på det. Så nervøse er vi ikke, men vi følger udviklingen meget nøje,« siger Erik Alstrup.

Nej, siger Thomas Meinert Larsen. Det er den helt forkerte logik at vente på noget, som alle er enige om, alligevel skal ske. Det øger kun risikoen for at ende som taber.

»Det giver ikke højere risikojusteret afkast at have investeringer i en overvurderet aktivklasse, som kul, olie og gas er i et to-gradersscenarium, og derfor er det bedst at investere andre steder, hvor udbyttet også på lang sigt er sikrere. Det er det økonomiske argument. Og når det nu er politisk besluttet, at vi skal holde os under en to gradersstigning, så er det da absurd, at vores investeringer tegner et billede af, at vi er i gang med at opvarme kloden med 4-5 grader.«

Serie

Sort afvikling

En global bevægelse har taget fart for at afvikle investeringer i fossile brændsler – kul, olie og gas. Videnskaben viser, at mindst to tredjedele af alle kendte forekomster af olie, kul og gas skal blive i undergrunden, hvis den globale opvarmning skal holdes under to grader celsius.

I det lys hævder aktivisterne, at investeringer i fortsat udvinding af sort energi er medvirkende til at ødelægge kloden og vores fælles livsgrundlag. Omvendt argumenterer kritikerne af afviklingb for, at andre investorer blot vil tage over, hvis man sælger sine sorte investeringer, og det derfor er bedre at søge at påvirke industrien indefra.

Information sætter i den kommende tid fokus på kampen for at afvikle investeringer i fossile brændsler.

Seneste artikler

 • Den norske oliefond afvikler investeringer i kul

  29. maj 2015
  Det norske parlament har besluttet, at landets oliefond skal afvikle investeringer i en række kulselskaber. Oliefonden er verdens største statslige investeringsfond og en af verdens største investorer i kulindustrien. En sejr for miljøet, siger grønne organisationer
 • Bliver danske pensionskroner grønnere?

  16. maj 2015
  Medlemmerne i tre danske pensionskasser har stemt ja til et forslag om at afvikle pensionsopsparinger i verdens 100 største kulselskaber og i højrisikable olie- og gasprojekter. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at pensionskasserne ender med at afvikle de sorte investeringer
 • Grønne investeringer? Kun hvis det er en god forretning

  12. maj 2015
  Brancheforeningen Forsikring & Pension brugte deres årsmøde på at diskutere grønne investeringer. Trods pæne ord om at gøre sit blev det understreget, at det ikke må koste, når pensionskasser og forsikringsselskaber fravælger enkelte sektorer af etiske hensyn
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steffen Gliese

Det handler om magt, og derfor er det væsentlige spørgsmål på generalforsamlingen, at man vil kvalificere beslutningsprocessen med delegerede frem for medlemmer.
Men det må være medlemmerne, der kan give bestyrelsen en forskrift om, hvordan pengene skal investeres. Hvis man vil afvikle udvinding af fossile brændstoffer, er den ligefremme måde selv at flytte sine investeringer til vedvarende energikilder og agitere for, at andre skal gøre det samme - ikke mindst ved sit gode eksempel. Gå derfor frisk til generalforsamlingen og stem imod bestyrelsernes forslag om at centralisere magten.

Troels Brøgger

Anders Eldrup sad i spidsen for DONG og det gik ikke så godt, så nu har han taget sin 17 millioners bonus med og blevet chef i en pensionselskabsbestyrelse, hvor han så kan fortsætte sin ødelæggende virksomhed til en sikkert fortrinlig løn.
Mange større internationalt kendte store finansmænd er forlængst begyndt at tale om risikoen for "stranded assets" i forbindelse med investering i fossilt brændsel, men det siver ikke ind i de danske bestyrelseslokaler. Der kommer nogle tab som følge heraf, som pensionskunderne så må betale...hvis altså ikke det lykkes disse fortæffelige mennesker som har taget spørgsmålet op at få noget mere medvind. Må det lykkes for dem!

FN's klimapanel har ikke skyggen af videnskabeligt belæg for deres påstande.
Det er der da heldigvis et flertal af pensionskunder, der er klar over.
Så deres uddannelser har altså ikke været helt spildt!

Steffen Gliese

Selvom de ikke skulle have det, Bo Carlsen (og det har de!), vil det være bedst for jorden, for mennesker og for dyr, at vi lod som om.

Morten Lind, morten Hansen, Louise Rasmussen og curt jensen anbefalede denne kommentar
Torben Nielsen

"at det er bedre at påvirke kulindustrien som medejere".

Altså hvis man har aktier i kulselskaber og samtidigt med held arbejder mod brug af kul, så taber man jo på sine investeringer. Derfor er det også utænkeligt at pensionskasserne vil påvirke til noget som helst i de selskaber de er medejere af.
Såå!

Det giver ingen mening at sælge aktier, som allerede er udstedt. De vil jo blot blive overtaget af andre uden konsekvenser for selskaberne. Pensionsselskaberne søger at beskytte de fremtidige pensioner ved at investere i en proxy for markedsporteføljen. Det bliver umuligt, hvis man på forhånd fravælger en bestemt aktieklasse og gør det sværere at styre pensionsformuen.

Hvis på den anden side pensionsselskaberne er villige til at sælge deres aktier i kulindustrien billigt, så skal jeg da være den første til at tage imod tilbuddet.

Der findes i USA en sort fond, som kun investerer i det som alle de pæne mennesker fravælger fx aktier i kul, olie, atomkraft, tobak og våben. Den klarer sig glimrende.

Allan Bartroff, Henrik Bjerre og Lars F. Jensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Ja, Frank Hansen, er det ikke forfærdeligt med sådan en grundstødning for den kritiske forbruger: at det ikke engang kan lade sig gøre at kvæle en industri, man godt og grundigt vil af med?
Men der er jo altid moralen tilbage: det vil vi ikke lægge penge til. Og hvis valget blot blev investeringer i det, vi gerne vil have fremover, og nej til investeringer i det, vi ikke vil have, burde det være muligt at dreje verden i en progressiv retning; men fordi kapitalismen ikke kan bringes til fungere og bringe sig selv på rette vej, kan man desværre ikke gå den vej. Man må lovgive og forbyde.

Lars F. Jensen

"FN's klimapanel har ikke skyggen af videnskabeligt belæg for deres påstande.
Det er der da heldigvis et flertal af pensionskunder, der er klar over."/Bo Carlsen

Der er da langt, langt mere end skyggen af videnskabeligt belæg. At klimaet også påvirkes af andet og fluktuerer det enkelte sted på jorden og over tid er ikke et argument i denne sag.
Men der er meget lidt overbevisende forskning, der støtter de modsatte synspunkter af dem der fremgår af FMs klimapanels sammenfatninger.

Men når det er sagt, så er det her omtalte forslag om at undgå kulinvesteringer helt ude i hampen.
Det ligner mest et forslag for folk, der selv aflevere 5 kr stykker i kirken når der er flest andre i kirken, fordi de koster så lidt, men er store og larmer så godt, at alle kan høre det.
Så føler man sig så dejlig og så god.
Men om det faktisk hjælper de fattige - eller her hjælper på klimaet - er uden betydning, når bare man er god, dejlig og alle de andre tydeligt kan se og høre det.

Det er det rene hykleri. Verden er aldrig blevet bedre af de jubel-naive , der mest har fokus på deres egen feel-good - eller behov for at kunne sige 'det er ikke min skyld'.

Rigtige problemer løses af forstandige mennesker, der afviser symbolhandlinger og kynisk handler på grundlag af de forventede og dokumenterbare resultater.

Lars :)

Steffen Gliese

Lars F. Jensen, det ene udelukker ikke det andet, og det at afskære sig fra investeringer i noget, man er inderligt imod skal fortsætte, er vel en meget god start? Det er vel udmærket, at folk ikke skal tvinges til at investere i urtidens teknologi, når det er så åbenbart, at der ikke kan skydes penge nok i fremtidens?

Lars F. Jensen

"...man er inderligt imod skal fortsætte, er vel en meget god start?"

Nej, hvis det ikke medfører nogen mærkbar global virkning, så er det kun et totalt spild af penge (forudsat de sorte investeringer er økonomisk rentable).

Det er netop vigtigt brutalt at bekæmpe følelser og forsøge at handle kynisk rationelt. Og dette forslag er i Danmark nærmest indlysende kun 100% dyrt og sikkert helt virkningsløst, fordi der næppe er kapitalmangel i verden.

Lars :)

Steffen Gliese

Lars F. Jensen, hvad vi gør i Danmark vil aldrig medføre nogen mærkbar global virkning, og derfor er vores rolle alene at gå foran og vise, hvordan det kan lade sig gøre, så store lande, hvor det har en effekt, kan tage handsken op. Hvis man skulle se på den slags i Danmark, ville vi være et håbløst halehæng i stedet for den fortrop, vi i vore bedste tider har været.

Steffen Gliese

Man skal, Lars F. Jensen, tage ansvar for det, man kan påtage sig ansvar for, og det er i de fleste tilfælde kun én selv.

Det er ALLES ansvar at leve op til klimarapporternes anbefalinger, også Pensionskasserne!
Hvordan kan der stadig findes mennesker, der ikke tror på klimapanelets rapporter ?? Det er da helt ufatteligt at man kan være så optaget af at tjene penge at man spiller hazard med hele planetens existens grundlag !

Morten Lind, morten Hansen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

"Hvordan kan der stadig findes mennesker, der ikke tror på klimapanelets rapporter ?? "
Fordi rapportrene skal tages med et gran salt.
Der er penge også i at have de rigtige meninger. Bedre mulighed for job og ikke mindst bevillingerne flyder bedre.
Derfor er bl.a. jeg ikke helt fast i troen.

Michael Bruus

Der er meget der taler for, at vi på den ene eller anden måde får en ny verden, følger vi økonomien får vi voldsomme klimaforandringer, følger vi klimaet får vi ændringer i økonomien.

Men begge dele er udefra kommende, og styret af vores indefra kommende holdninger/overbevisninger.

Altså må sammenhænget ”indefra og udefra” være nøglen.

Vi lever i en verden hvor de færreste ville være i stand til at fabrikere en ukrudtsgift, men alle kan købe en. Altså vi har langt kraftigere virkemidler til rådighed, end vi reelt har bevidsthed til at håndtere.

For mig at se ligger udfordringen ikke i økonomi teknologi mm. Men i bevidsthed, vi har ganske simpelt lang mere magt end vi har agt og det misforhold vil helt uden tvivl få os til at udrydde os selv.

Altså: vi har brug for at blive mere beviste.(og hvad mener jeg så med ordet bevist: indefra kommende visdom/indsigt/forståelse af sammenhænge)

ligefrem pinligt, hvordan de vrider sig, og ikke vil give slip før den sidste røde reje er presset ud af det sorte stads. Især i tiden lige INDEN den sorte sektor bliver klassificeret som "stranded assets" er der rigtig mange penge i skidtet, det ville da være helt amoralsk at gå glip af, vel?

Sæt dog nu endelig en overgrænse for direktørernes bonus'er og løn! Så holder dobbeltmoralen op helt af sig selv.

morten Hansen, Louise Rasmussen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Louise Rasmussen

@ Lars F. Jensen: Jamen så lad os dog investere vores pensionsmidler i klyngebomber, for et lille dansk pensionsselskabs investeringer gør jo ingen forskel i den globale forekomst af civile dødstab i krig (sarkasme kan forekomme). Hvis man løfter blikket en anelse og undlader i den grad at være bundet af vores samtids diskurs vil man vide, at præcis samme udskamning og divestment fandt sted i 1980erne. Dengang var det ikke kulindustrien, men tobaksindustrien, der stod for skud. Og hvem vil i ramme alvor påstå, at den bevægelse var uden betydning for vores forhold til tobak?

Frank Hansen m.fl. har så inderlig ret i, at frasalg i bedste fald er en symbolsk handling og i værste tab medfører et formuetab for pensionskunderne.

Debattører der moraliserer over dette tema kunne med fordel i stedet bruge deres energi på at støtte udviklingen af teknologier, der gør kul og olie overflødigt.

Lars F. Jensen, Allan Bartroff, Frank Hansen og Bo Carlsen anbefalede denne kommentar
morten Hansen

Teknologierne der skal erstatte kul og olie er der allerede. Nye og flere er velkomne.
Et hvert skridt i retning af et fossilfrit samfund er et skridt i den rigtige retning. Også selvom tiltaget kun har en symbolsk karakter.
At agitere imod at investere i kulindustrien, må betegnes som fornuftig og et nødvendigt bidrag til at sikre et nogenlunde stabilt klima.
Det er ikke tid til at vente på at andre tager sig sammen eller til bare at sidde på hænderne.

Steffen Gliese

Ja, netop, Ole Bech, ved at flytte investeringen fra fossile energikilder til selskaber, der udvikler fremtidens energikilder.

Lars F. Jensen

@Louise Rasmussen
"Jamen så lad os dog investere vores pensionsmidler i klyngebomber,..."
... tobaksindustrien, der stod for skud. Og hvem vil i ramme alvor påstå,...."

Nu har klyngebomber været forbudt i Danmark fra 1 august 2010, så her er sagen meget anderledes. Men det vil nok være praktisk meget vanskeligt at sikre, at en samlet US eller kinesisk investeringspakke ikke kan indeholde noget, der måske ender i en klyngebombe.

Tobaksindustrien er næppe blevet begrænset at manglende kapital.
Rygning er på vej af mode pga. af et nærmest universalt forbud mod rygning - ikke strafbart, men med fri chikaneret og håneret fra Sao Paulo over San Fransisco og til få kilometer fra til San(kt) Petersburg.

Hvis du føler dig god mistænk, at det hjælper din sjælefred mere end sagen. Og så er hykleriet helt tæt på.

Lars :)

Lars F. Jensen

Der er desværre ikke noget rygeforbud i Østen. De pulser løs i Kina, Korea og Japan. Jeg kan ikke indtage min morgenmad på en cafe uden at få blæst røg i hovedet.

Det er så meget mere imponerende, at japanerne alligevel er dem som lever længst.

Søren Kristensen

Det er jo heller ikke sådan at Jorden går under, hvis vi ikke satser på vedvarende energi. Den bliver med stor sandsynlighed bare et varmere, mere beskidt og kaotisk sted at leve og i første omgang vil det nærmest føles som en gave, at vi fx her i DK kan sidde ude og drikke kaffe det meste af året og vi har jo hverken uran eller kul i undergrunden, men til gengæld lidt olie, gas og en masse vind og så ligger det jo lige for, at undersøge hvor langt vi kan komme ad den vej, ligesom andre lande satser på de naturressourcer de har og undervejs kan man så fromt håbe for os alle sammen, at flere begynder at stille spørgsmålet: om vi måske er for mange mennesker i det hele taget i forhold til den samlede mængde ressourcer, men så begynder det også at blive lidt langhåret.

Liliane Murray

"at det ikke er en pensionskasses rolle at føre klimapolitik."

Sikke en gang sludder, de er en del af klimapolitikken, om de investerer i fossile brændsler ej, for de tager et valg.

Steffen Gliese

Præcis, Liliane Murray! At fastholde investeringer i fossile energikilder er at fastholde status quo. Men spørgsmålet er moralsk: man skal gøre op med sig selv, om man virkelig vil medvirke til massiv forurening ved fortsat afbrænding af sorte energikilder.