Har Krølle udsigt til at få arbejde?

48-årige Krølle tigger på gaden. Han har været stofmisbruger i 35 år og har en lang række sår og sygdomme. Alligevel afviser Københavns Kommune at give ham førtidspension
krølle førtidspension

Krølle fixer coke i fixerrummet Skyen på Istedgade. Bagefter kigger han sig selv i spejlet.

Tor Birk Trads

Indland
28. juli 2015

Hver dag, hvis han har kræfter til det, sidder Krølle og tigger foran Illum på Strøget i København sammen med sin hund Odin. Den tidligere slagtersvend har været misbruger i 35 år og skal bruge omkring 1.000 kroner i døgnet på at skaffe coke eller heroin, som han fixer ud over sin daglige metadon.

Siden 2007 har Krølle været hivpositiv. Desuden har han smitsom leverbetændelse og en konstateret hjerneskade foruden en livstruende lav blodprocent og formentlig indre blødninger. Han har bylder i hjernen og været indlagt adskillige gange, ligesom han er inficeret med MRSA-multiresistente stafylokokker og har store væskende sår på kroppen, især på benene og armene.

Hver dag sidder embedsmænd i Københavns Kommune og skal afgøre, om personer som Krølle kan få tildelt førtidspension.

Foran sig på skrivebordene eller på skærmen har embedsmændene sagerne, der ofte bugner af kopier af lægeundersøgelser, breve, hospitalsjournaler, samtale- og mødereferater, og som fundament for deres afgørelser har de desuden en række principielle sager fra Ankestyrelsen, hvor de f.eks. kan læse, at selv om en borger kun har en effektiv arbejdstid på 13,3 minutter pr. arbejdsdag, kan der ikke bare tildeles førtidspension.

Det er kun, når kommunen vurderer, at en borgers arbejdsevne absolut ikke kan forbedres, at en førtidspension kan komme på tale.

Den 3. september 2014 gav Modtageenheden i Socialcenter København på den baggrund afslag på førtidspension til Krølle: »Begrundelsen er, at det efter vores vurdering ikke kan udelukkes, at du har en arbejdsevne, som vil sætte dig i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.«

Læs også: Regler om førtidspension anklages for at lade de svageste i stikken

Naturligvis må Modtageenheden kende til Krølles tilstand. Den er detaljeret beskrevet i hans sag, og i afslaget anerkender kommunen også, at Krølle »på nuværende tidspunkt har udfordringer i forhold til at ophøre med dit misbrug«. Men da det ifølge kommunen ikke er »dokumenteret«, at Krølles helbredsmæssige og sociale forhold betyder, at hans arbejdsevne skulle være »varigt nedsat« i et omfang, der udelukker enhver tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis han skulle få bugt med sit stofmisbrug, kan han »på det foreliggende grundlag« ikke tilkendes førtidspension.

Hvor var hunden?

I slutningen af november 2010 blev Krølle fra et herberg indlagt på Hvidovre Hospital. Han var, som det blev anført i hans sygejournal, »blevet fundet af personale på sit værelse, ukontaktbar og med 40,6 i feber« og desuden »velkendt i afdelingen« som en patient med hiv, leverbetændelse, MRSA »samt aktivt i.v. (intravenøst, red.) stofmisbrug«.

I de følgende mange sider i sygejournalen kan man læse om et specielt problem: Under denne og mange senere indlæggelser har personalet ikke kunnet tage en blodprøve på Krølle. Trods mange forsøg, bl.a. i halsen, lykkedes det ikke for personalet. Krølles blodårer var ikke til at ramme. I adskillige tilfælde havde det umuliggjort undersøgelse og behandling.

Krølle injicerer kokain i stofindtagelsesrummet Skyen på Istedgade i København. Ifølge en lægeundersøgelse vil det ’selv under iagttagelse af omfattende skånehensyn næppe være muligt at bringe ham til at fungere i hverken ordinær eller beskyttet jobfunktion’.

Krølle injicerer kokain i stofindtagelsesrummet Skyen på Istedgade i København. Ifølge en lægeundersøgelse vil det ’selv under iagttagelse af omfattende skånehensyn næppe være muligt at bringe ham til at fungere i hverken ordinær eller beskyttet jobfunktion’.

Tor Birk Trads

Krølle var også udeblevet fra opfølgende kontrolbesøg, ligesom han næsten ikke deltog i udredende møder om sin situation. Krølle har ingen idé om, hvilken dato det er, og det har krævet betydelig støtte fra mange mennesker de få gange, hvor det er lykkedes at få ham til en samtale.

Han blev også på et tidspunkt tvangsudskrevet, fordi han ikke holdt op med at fixe, mens han var indlagt.

»Michael (Krølle, red.) har ikke fået taget blodprøver i et år«, som der står et sted i journalen. »Opfølgning uden kontakt« står der adskillige andre steder. Et tredje sted: »For nuværende er han så dårlig, at han har svært ved at samarbejde i behandlingen.«

En helbredsattest fra en læge fra oktober 2010 kom frem til, at Krølles funktionsevne var »nedsat i meget markant grad«, og at han var »uden betydende erhvervsevne«.

I en status fra december 2010 blev det derefter noteret, at »Krølle for nuværende ikke kan deltage i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, både grundet nuværende sygdom samt hans generelle kaotiske livssituation«. Hans »muligheder for forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet er tvivlsomme, samt at det må bero på hvorvidt han får og kan modtage hjælp til misbruget«.

I en senere indføring i journalen var vurderingen den samme, nemlig at Krølle »ikke kan deltage i beskæftigelsesrettede foranstaltninger grundet massivt misbrug og vedvarende infektioner samt generel dårlig somatisk tilstand«. I endnu en vurdering fra den samme læge fra april 2011 var konklusionen:

»Han har på baggrund af stort kronisk blandingsmisbrug, alvorlig kognitiv dysfunktion, ringe helbredstilstand med slid og mange skader på bevægeapparatet og hiv infektion et meget markant nedsat funktionsniveau og selv under iagttagelse af omfattende skånehensyn vil det næppe være muligt at bringe ham til at fungere i hverken ordinær eller beskyttet jobfunktion.«

Igen i maj 2012 var vurderingen, at Krølle »har intet arbejdsmarkedsperspektiv grundet de sociale og helbredsmæssige barrierer«, samt at han havde »meget få ressourcer«, så der »kan ikke peges på udviklingsmuligheder i forhold til fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet«.

I december 2012 var vurderingen fortsat, at Krølle »er meget langt fra arbejdsmarkedet grundet svære helbredsmæssige problemer«.

I april 2013 mente kommunens lægekonsulent, at »der i princippet« ikke var »dokumenteret helbredsmæssige barrierer, der forhindrer deltagelse i afklarende forløb«, men, som det straks blev tilføjet, »omvendt (kan der) heller ikke herske tvivl om meget ringe funktionsniveau, der umiddelbart udelukker samme afklarende tiltag«.

Tilsvarende mente en overlæge på Infektionsmedicinsk Ambulatorium på Hvidovre Hospital på samme tidspunkt, at Krølle »vurderes absolut uegnet til enhver form for arbejde, og prognosen er dårlig, ikke så meget pga. hans hiv, men pga. hans fortsatte stofmisbrug og psykiatriske habitus«.

I en såkaldt profilbeskrivelse fra april 2013 var konklusionen derfor, at Krølle »ikke via beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, herunder opkvalificering eller kortere uddannelsesforløb (…) vil kunne bringes i selvforsørgelse. Det vurderes endvidere, at de behandlingsmæssige muligheder i relation til aktivering mv. er udtømte«.

En sagsmedarbejder fra kommunens hjemløseenhed vurderede det i oktober 2013 som urealistisk, at Krølles »helbred på sigt bliver bedre, snarere det modsatte. Han er ikke i stand til fysisk eller psykisk at tage vare på sig selv«.

I juli 2014 var vurderingen stadig, at Krølle var »meget langt fra arbejdsmarkedet« på grund af hans »svære sociale og helbredsmæssige problemstillinger«, og at han havde »svært ved at samarbejde i forhold til egen bedring«.

Ingen fritidsinteresser

Inden Krølles sag kunne komme til behandling i kommunens rehabiliteringsteam, blev han udspurgt af en sagsbehandler, der skulle stille en række spørgsmål og notere svarene på et skema. Flere gange måtte medarbejderen imidlertid notere, at »borger medvirker ikke ret meget«, bl.a. fordi Krølle »under samtalen (var) faldet i søvn et par gange, og dette har gjort samtalen vanskelig«.

Til spørgsmål som f.eks. ’Hvilken type tilbud tror du vil kunne hjælpe dig i retning af job eller uddannelse’, eller ’Hvilke af dine personlige styrker kan hjælpe dig med at få dine ønsker om job eller uddannelse opfyldt’, skrev medarbejderen hver gang: »Intet at bemærke.«

Til spørgsmålet ’Hvilke fritidsinteresser har du’, svarede Krølle: »Jeg har ingen fritidsinteresser«, og til spørgsmålet ’Er det noget ved dit helbred, der har betydning for din evne til at arbejde eller uddanne dig’, lød svaret fra Krølle ganske kort: »Ja.«

I juni 2014 skulle fire medarbejdere komme med en indstilling i Krølles sag. Først opremsedes en række tilfælde, hvor Krølle var udeblevet fra møder eller behandling eller havde afvist at tage imod socialpædagogiske støtteforanstaltninger.

Alligevel valgte de fire medarbejdere at følge en anbefaling fra en sundhedskoordinator om, at der skulle foretages en »neurologisk udredning« for at afklare, om den konstaterede hjerneskade hos Krølle »kunne være en mulig årsag til« at han ikke evnede »at samarbejde omkring behandlingstiltag«.

Og selv om hans funktionsniveau var »meget lavt« på grund af Krølles »fortsatte misbrug«, så kunne man dog ikke udelukke, at der fortsat kunne være »behandlingsmuligheder i forhold til din misbrugsproblematik og fysiske/psykiske tilstand i øvrigt«.

På den baggrund mente kommunen »på nuværende tidspunkt« ikke at kunne »konkludere noget endeligt i forhold til din funktions- og arbejdsevne, og vi kan ikke udelukke, at du kan opnå gentilknytning til arbejdsmarkedet med den rette støtte«.

Da det ifølge kommunen ikke kunne afgøres, om Krølles funktions- og arbejdsevne var »nedsat, herunder i et varigt perspektiv«, altså helt uden udviklingsmuligheder, måtte indstillingen derfor blive et afslag på førtidspension.

I afgørelsen fra september 2014 skrev Modtageenheden derfor til Krølle, at der fortsat var »muligheder for, at din helbredsmæssige tilstand kan bedres ved at indgå i relevant behandling for dit misbrug, din hiv og hepatitis«.

Efter en sådan »afklaring af din helbredsmæssige tilstand« ville der være »mulighed for relevant afklaring af din arbejdsevne i et varigt perspektiv«. Herved ville Krølle måske kunne »opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet, eventuelt med støtte efter den beskæftigelsesrettede og sociale lovgivning, for eksempel en helhedsorienteret og tværgående indsats i et ressourceforløb«.

»Der kan ikke tilkendes førtidspension, når der fortsat er mulighed for afklarende og udviklende indsatser efter beskæftigelseslovgivningen«, lød kommunens endelige konklusion.

Den konklusion er helt efter reglerne, vurderer lektor i socialret ved Aalborg Universitet Nina von Hielmcrone.

»På grundlag af de oplysninger, der fremgår af artiklen, ser det umiddelbart ud til, at afgørelsen er i overensstemmelse med de gældende regler for tilkendelse af førtidspension og ressourceforløb.«

Så Krølle stadig sidder foran Illum og tigger, når han har kræfter til det.

De måske egnede

Information følger op på de tre personer fra sommerens serie, der kæmpede med myndighederne om at få tilkendt førtidspension: Christina Fleischer, Krølle og Carol Rask. Hvor står de i dag?

Da Folketinget i 2013 vedtog en reform af førtidspension og fleksjob, blev det markant sværere for syge borgere at få førtidspension.

Ifølge loven skal borgere ’med komplekse problemstillinger’ fremover ikke tilkendes førtidspension, ’før det er klart dokumenteret, at alle muligheder for fodfæste på arbejdsmarkedet er udtømte’.

Det efterlader ifølge kritikere kommunerne i en situation, hvor de må afvise førtidspension til borgere, der muligvis har en teoretisk, men ikke en realistisk chance for at komme i arbejde.

I Informations serie kan du møde tre borgere, der er kommet i klemme efter reformen: Krølle, der er narkoman, Christina Fleischer, der siden 2008 har været indlagt 16 gange på psykiatrisk afdeling, og Carol Rask, hvis bindevævssygdom er ved at gøre hende blind og giver åbne sår på kroppen.

Seneste artikler

 • Først efter 19 indlæggelser fik Christina Fleischer sin førtidspension

  9. januar 2016
  Selv om en overlæge havde advaret mod at sende den psykisk syge Christina Fleischer i ressourceforløb, sad Københavns Kommune for to år siden advarslen overhørig. Nu har kvinden fået tilkendt førtidspension, fordi hun blev mere syg efter kommunens beslutning
 • Blind skal skrive på computer som led i arbejdstræning

  9. januar 2016
  Det lyder som en vits, men er sandt: I stedet for at få førtidspension afhentes en 57-årig næsten blind kvinde to gange om ugen i taxa for at skrive linjer på en computer som led i en arbejdstræning. Krølle, der har været stofbruger i mere end 30 år, tigger stadig på gaden, mens han venter på, at hans arbejdsevne skal afklares
 • Kommer Carol på arbejdsmarkedet, før hendes øjne visner helt?

  6. august 2015
  En sjælden bindevævssygdom er ved at gøre Carol Rask helt blind. Selv om hendes arbejdsevne ifølge en sagsbehandler er lig nul, afviser Næstved Kommune at give den 56-årige kvinde førtidspension
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Peter Nielsen

Spild af tid. Giv manden en pension, kanyler og alle de stoffer han skal bruge og slip ham fri. Gad vide hvad sagen koster årligt og hvem det gavner.

peter fonnesbech, David Zennaro, Flemming Berger, Jacob Mathiasen, Gert Selmer Jensen, Jakob Bonde, erik mørk thomsen, Michael Reves, Rasmus Kongshøj, June Beltoft, Estermarie Mandelquist, Kirsten Mindegaard, Felix Austin, Alan Strandbygaard, Steffen Gliese, Hans Larsen, erik winberg, Torben Nielsen, Kim Kristensen, Herman Hansen, Nanna Wulff M., Anne Eriksen, Karsten Aaen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Hvad er kommunen bange for vil ske, hvis Krølle får en førtidspension?
Er det fordi de tror, at andre mennesker vil tænke: " Fed fidus! Jeg skal da bare have mig et massivt misbrug, levebetændelse, HIV, hjerneskade og vener, som ingen sundhedsperson kan finde,
SÅ kan jeg få mig en førtidspension og fede den på fællesskabets regning resten af mine dage"?

Ej, jeg ved det jo godt. Kommunen forsøger jo bare at spare penge og alle de ansatte har sikkert gæld og regninger at betale
og kan ikke tage ansvar for at råbe op, så det kan høres helt til tops og til demokratiets stolte repræsentanter i Folketinget.

Det er svært ikke at blive opbragt over den tilstand,
det førhen så pænt omtalte sociale sikkerhedsnet hænger i laser og slasker i.

peter fonnesbech, David Zennaro, Flemming Berger, Jacob Mathiasen, Nette Skov, Gert Selmer Jensen, lars abildgaard, Ole Frank, erik mørk thomsen, Peter Nørgaard, Britta Hansen, Mona Anth., Rasmus Kongshøj, Dennis Berg, June Beltoft, Janus Agerbo, Carsten Mortensen, Heidi Larsen, Ivan Mortensen, Estermarie Mandelquist, Marianne Frost, Elisabeth Andersen, Kirsten Mindegaard, Jens Jørn Pedersen, Alan Strandbygaard, Helene Kristensen, Hans Larsen, Søren Andersen, Anker Nielsen, Tue Romanow, Dorthe Jørgensen, Torben Nielsen, Kim Strøh, Kim Kristensen, Herman Hansen, Henrik Christensen, Nanna Wulff M., Viggo Okholm, Karsten Aaen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Herdis Weins

Åh Krølle - hvis jeg havde midler til det, gav jeg dem gerne til dig.
Hvor bliver den barmhjertige samaritan af, der får lavet en ordning, hvor han bare kan leve resten af sit liv i fred ?
Hvor meget koster alle de, der vurderer Krølles arbejdsevne årligt kommunen i løn ?

peter fonnesbech, David Zennaro, Flemming Berger, Gert Selmer Jensen, Peter Nørgaard, Britta Hansen, Elisabeth Andersen, Rasmus Kongshøj, June Beltoft, Carsten Mortensen, Heidi Larsen, Kirsten Mindegaard, Jens Jørn Pedersen, Felix Austin, Steffen Gliese, Helene Kristensen, Søren Andersen, Dorthe Jørgensen, Kim Kristensen, Jakob Silberbrandt, Anne Eriksen, Nanna Wulff M. og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Karsten Aaen

Sagen koster nok cirka det samme eller mere som Krølle vil få i førtidspension. Problemet er dette. Sætter man folk på kontanthjælp, og beholder man dem der, får Københavns Kommune - og andre kommuner i dette land - refunderet 50% af af beløbet til kontanthjælp af staten. Sætter man folk på førtidspension er refusionen kun 35%. En rig kommune som København burde have råd til at give mennesker som Krølle - og andre i hans situation - en førtidspension.

Overalt i hele landet ser man de samme tendenser, folk som er syge, svage eller ældre får ikke den hjælp som velfærdssamfundet egentlig skulle sørge for, at de fik. Fordi alle skal med. Eller rettere: alle skal arbejde. Om de er nok så syge. Og om de så skal tvinges til det! Samtidig med dette ser folk overalt i landet, at flygtninge kan få næsten alt hvad de peger på. Sådan føles det i hvert fald for de mennesker der bor på og ude omkring i landet. Og det tror jeg bl.a. er og var en af grundene til, at Dansk Folkeparti fik cirka 21% af stemmerne ved valget den 18.juni 2015....

Folk oplever at personer som Krølle ikke får den hjælp, eller den førtidspension han burde få, mens de oplever, at flygtninge og asylansøgere får i pose og sæk. Og det gør folk vrede. Og det kan jeg sådan set godt forstå.....

Hvad vi som venstrefløj skal gøre ved det aner jeg ikke, andet end vedholdende at blive ved med at sige, at mennesker som Krølle skal have deres førtidspension. Og måske en ting til: Sagde Mette Frederiksen ikke at dem ikke kan, selvfølgelig skal deres førtidspension...? eller var det måske mig, der hørte galt her?

Jeg har sagt det før og nu siger jeg det igen: Hvor mange penge vil det koste at få mennesker som Krølle - og andre i hans situation - gjort klar til arbejdsmarkedet? Og er det virkelig det værd,
økonomisk, socialt, kulturelt og menneskeligt at satse på at få de 5-10% nederste i samfundet gjort klar til arbejdsmarkedet? Måske kunne de 10-20 mia. kr. eller 5-10 kr. blive brugt andre steder ?

peter fonnesbech, Paul Peter Porges, David Zennaro, Flemming Berger, Vivi Rindom, Søren List, Gert Selmer Jensen, Michael Reves, Rasmus Kongshøj, June Beltoft, Janus Agerbo, Anne Eriksen, Heidi Larsen, Lise Lotte Rahbek, Estermarie Mandelquist, Kirsten Mindegaard, Uffe Jensen, Felix Austin, Steffen Gliese, Helene Kristensen, Kim Houmøller, Torben Nielsen og Herman Hansen anbefalede denne kommentar
Nanna Wulff M.

Billedet alene er nok! Krølle er meget syg og gør hvad han kan for at komme det til livs. Jeg ved ikke, om der betyder noget for ham om han lever eller dør, men jeg tror, at han holder sig i live på den eneste måde han kan - ved ikke at være til stede.

De mennesker i kommunen der ikke kan finde ud af at hjælpe, er heller ikke til stede.

David Zennaro, lars abildgaard, Karsten Aaen, Rasmus Kongshøj, Carsten Mortensen, Estermarie Mandelquist, Jens Jørn Pedersen, Kirsten Mindegaard, Felix Austin, Steffen Gliese, Dorthe Jørgensen, Torben Nielsen og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

jeg mener naturligvis også, at Krølle skulle have haft pension for flere år siden. jeg forstår dog ikke, "1.000 kroner i døgnet på at skaffe coke eller heroin, som han fixer ud over sin daglige metadon." - som nævnt i artiklen.

Michael Reves, Jens Jørn Pedersen, Steffen Gliese og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar

Uden at kende Krølle vil jeg ud fra beskrivelsen vove den påstand, at med et sådant katalog af lidelser og skavanker er der næppe menneskeligt muligt at blive meget mere fucked up.

På den anden side, hvis det rent faktisk lykkes ham at løbe en tusse hjem hver dag til pulverkuren, er han vel i grove træk allerede selvforsørgende, og med et finansieringsbehov af en dimension som Krølles vil de offentlige pensionskroner alligevel forslå som den berømte skrædder i helvede.

På den måde giver kommunens afgørelse på en og samme tid udmærket og ingen mening.

Peter Nielsen

Kort og godt er der tale om kassetænkning fremfor løsninger. For at rydde evt. misforståelse af vejen, så er jeg ikke tilhænger af legalisering af stoffer, og jeg mener at der skal gøres en fornuftig indsats for at få folk tilbage eller ind på arbejdsmarkedet, men det skal gøres i den udstrækning hvor det giver mening og hvor der reelt er tale om at vedkommende også er et helt menneske efter arbejdstidens ophør. Med den nye reform er der nu endnu længere afstand mellem menneske og stat. Desværre er der også det evindelige problem at vi jo også har mennesker i systemet der forstår systemet på godt og ondt, og at disse personer er med til at ødelægge det for dem der virkelig har brug for pension eller at blive hjulpet på den helt rigtige måde. Personligt har jeg selv oplevet hvor rigid og firkantet systemet er, og i samme ombæring set hvordan andre har valset igennem på lette fødder og fået hvad de har peget på.
der er en ubalance men forvaltningen har ikke gjort nok for at rydde denne af vejen.
Krølle skal have fred og ro - kynisk betragtet så dør han jo nok indenfor en kort årrække, og så kan man i stedet bruge tide og ressourcer bedre andre steder.

Flemming Berger, Karsten Aaen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det er jo ikke blot spørgsmålet om prisen på dette ingenmandsland overfor ordnede forhold, som ville kunne hjælpe Krølle til et egentligt liv og måske endog - surprise! - fjerne ham fra misbruget, det er set før, at folk, der slipper for at hutle sig igennem, også får styr på deres liv.
Nej, det er jeg en 'støjberg', vi har her: hvis vi gør for Krølle, hvad vi ville ønske, andre ville gøre for os, hvis vi var i samme situation, gør vi kommunen til et fluepapir for lignende tilfælde fra hele landet. Tænk, jeg tror, at man tænker så kynisk, og jeg vil begrunde det med at henvise til, at kommunen, der ikke har faglig ekspertise, og som derfor blot burde være et ekspeditionskontor for større ånders afgørelser, alene har et opportunistisk lægekonsulentsvar at gå efter - et svar, der baserer sig på drømmeforestillinger ud i fremtiden frem for at gøre, hvad alle sociale afgørelser bør: at tage en ædruelig stillingtagen til det, der foreligger her og nu! Alt andet er simpelthen surrealisme og - totalitarisme.

Rasmus Kongshøj, Elisabeth Andersen, Janus Agerbo, Carsten Mortensen, Anne Eriksen og Jens Jørn Pedersen anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Det kan vel siges meget kort. Krølle og hans ligestillede giver omsætning - og besparelser. Han tvinges til at være selvforsørgende, og samtidig er der et kæmpesystem med dyre behandlere der holdes kørende. Vore politikere som er holdt op med at tænke på mennesker, men udelukkende tænker i regneark og tal = profit, undlader at give den allerlaveste del af borgermassen en anstændig behandlng eller en aflivningssprøjte fordi, de skal tjene som afskrækkelse af resten af befolkningen. Arbejd og hold kæft, så du ikke risikerer at lande på bunden.

Store dele af Europa er i oprør mod politikerne, EU og de uanstændige forhold, danskerne får hold-kæft-bolsjer i form af genudsendelse af dårlige serier, madprogrammer og stakler de kan se ikke har en chance.

peter fonnesbech, Paul Peter Porges, David Zennaro, Flemming Berger, Karsten Aaen, Kim Houmøller, Rasmus Kongshøj, erik mørk thomsen, Britta Hansen, Peter Wulff, June Beltoft, Janus Agerbo, Carsten Mortensen, Hans Larsen, Anne Eriksen, Lise Lotte Rahbek, Estermarie Mandelquist og Marianne Frost anbefalede denne kommentar

Loven er uden tvivl en del af problemet. Grundlæggende bør det være sådan at en kommunal embedsmand ikke kan tilsidesætte en lægelig vurdering. Det er embedsmanden ikke kompetent til, helt bogstaveligt. Så når en person af en læge har fået sin arbejdsevne vurderet til ubetydelig eller lignende så skal det være det der gælder.
At kommunale embedsmænd tilsidesætter lægelige vurderinger er reelt magtmisbrug, og det skal simpelthen forbydes ved lov.

David Zennaro, Flemming Berger, Karsten Aaen, Rasmus Kongshøj, erik mørk thomsen, Britta Hansen, Michal Bagger, Elisabeth Andersen, Ebbe Overbye, Nanna Wulff M., June Beltoft, Peter Wulff, Carsten Mortensen, Anne Eriksen, Estermarie Mandelquist, Marianne Frost og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Alan Strandbygaard

Ræset for at vinge folk bort fra de offenlige kasser og ud som skatteydere har taget en meget stor drejning, bort fra det samfund som politikerne konstant forsvarer og reklamerer for.

I nøjagtig samme åndedrag de gennemfører reformerne forringer de tilværelsen for tusinder af mennesker, med den begrundelse, at det er til deres eget bedste.

Sandheden er, at politikerne skal bruge en hulens masse penge andetsteds. Hvorfor ikke bare indrømme det?

Vi er lige pisse-trætte af at høre på vinkler, nødløgne og spin, som vi er trætte af politikere, der tror, at regeringsmagten er en blankocheck, til at gøre nøjagtig hvad man lyster efter eget hovede:

"Se hvad jeg kan, mor! Helt uden hænder!"

peter fonnesbech, Paul Peter Porges, David Zennaro, Flemming Berger, Karsten Aaen, Rasmus Kongshøj, Nanna Wulff M., June Beltoft, Janus Agerbo, Anne Eriksen, Estermarie Mandelquist, Jens Jørn Pedersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Ja, Alan Strandbygaard, ikke alene skal politikerne bruge pengene andre steder, men de skal bruge dem på aktiviteter, størstedelen af befolkningen helst ville undvære, såsom centraliseret sundhedsbehandling.

Flemming Berger, Alan Strandbygaard, June Beltoft, Anne Eriksen, Estermarie Mandelquist og Jens Jørn Pedersen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Jeg ved ikke hvad Krølle er berettigede til, men det bliver mindre og mindre, en ting er tydeligt, Krølle er ikke en del af fælleskabet i Danmark, Krølle er udstødt og alene.

Flemming Berger, lars abildgaard, Rasmus Kongshøj, Britta Hansen, Peter Wulff og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar
Jens Jørn Pedersen

Desværre har vi fået et samfund, hvor sagsbehandlerne ikke har kapacitet til de job, de har sagt ja til. Jeg har arbejdet med at bringe nogle tilbage til egen selvbestemmelse i en periode. I den sammenhæng har oplevet, at sagsbehandlere har bragt disse mennesker tilbage til nul. De havde fået mod på tilværelsen, men et møde med en sagsbehandler var nok. Således modarbejdede sagsbehandlerne deres egen målsætning. Sagsbehandlere, der hader deres klienter!

Hvornår bliver vi som danskere voksne nok til at vælge politikere, der tænker på at skabe rammer for et godt liv og ikke kun tænker på at skære ned på alt.

Vi har jo set det før, Hjorten kender ikke til at drive virksomhed eller administrere et land, han kender kun til grønthøstermetoden. Han sætter intet i gang, men han skærer ned. Hjorten har aldrig forstået, at man kan spare sig ihjel!

LLLR kan ikke styre sin egen økonomi, hvorledes skulle han så kunne styre et lands økonomi?

Spark ministrene ud af deres kontorer og indsæt nogle kompetente mennesker i stedet.

Flemming Berger, Karsten Aaen, Rasmus Kongshøj, Britta Hansen, Elisabeth Andersen, June Beltoft, Peter Wulff, Carsten Mortensen, Anne Eriksen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jens Jørn Pedersen

Min opfattelse af Krølle er, at han er blevet knækket af samfundets krav. Men vi kender ikke hans historie i detaljer.
Der er kun en vej, giv Krølle en så tålelig tilværelse som muligt. Giv ham omsorg og kærlighed!

peter fonnesbech, Flemming Berger, Rasmus Kongshøj, Nanna Wulff M., Peter Wulff og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Enig, Jens Jørn Pedersen, men som det fremgår har Krølle været stofmisbruger, siden han var 13.

Peter Sterling

Politikerne har indført hensynsløs sadisme overfor bla. denne type borgere.

Nedskæringerne kommer fra folketinget over Kommunnernes Landsforbund ud til kommunnerne, til socialkontorernes chefer, som sender dem uhæmmet videre ud til socialrådgiverne. Disse bødler ser ikke et problem i at mishandle ekstrem syge mennesker. For os andre er det umuligt at fatte at det er muligt menneskeligt set at gøre dette.

Læste engang en artikel som skrev at det jo ikke var den enkelte socialrådgiver som var ansvarlig, det var jo politikerne som laver lovene - forkert, bødlerne er fuldt ud ansvarlige for den tortur de udfører! De kommende nedskæringer skærer ind til benet siger borgmesterne, hvordan kan disse mennesker hæve deres løn under sådanne forhold, hvornå siger de fra?

En amerikansk forsker undrede sig engang over, at der under anden verdenskrig havde været tortur, hvordan kunne nazisterne gøre det? Han udførte et eksperiment og lod nogle studerende sætte strøm til andre - som befandt sig i et andet rum. Bag ved den studerende stod der en ekspert som sagde at alt var ok, bare sæt mere strøm på, og de gjorde det, på trods at de hørte skrig. Forskeren konstaterede chokeret at det ikke kun var i nazityskland at det kunne forekomme, men at det kunne let ske i hans frie land.

Nu benytter kommunerne sig af speciallæger som tjener formuer på at udskrive politiske rapportet som giver kommunerne ret til at ødelægge menneskeliv, ufatteligt at grådigheden kan få nogen til at synke så lavt. De første domme er faldet overfor specialisterne, men hvornår siger den danske befolkning stop, er det vigtigere at købe en ny iPhone eller ferie, eller skal vi kræve lidt anstændighed tilbage.

peter fonnesbech, David Zennaro, Flemming Berger, Karsten Aaen, Kim Houmøller, Michal Bagger, Fr. Hansson, David Adam, Ebbe Overbye, Hans Larsen, Peter Wulff, Anne Eriksen, Steffen Gliese og Jens Jørn Pedersen anbefalede denne kommentar
Jens Jørn Pedersen

Peter Hansen
Fra han var 13 år. Et menneske på 13 år beslutter ikke at være stofmisbruger, det er omstændighederne, der gør det.
Skal vi lade ham have et så tåleligt liv som muligt eller lade ham "visne bort"?

Flemming Berger, Karsten Aaen, Rasmus Kongshøj, June Beltoft og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jens Jørn Pedersen

Hvis man som speciallæge skriver udtalelser eller rapporter, der er politisk bestemt, så er man korrumperet. Når man gør noget imod de faktiske forhold for egen vindings skyld, så er man korrupt.

David Zennaro, Flemming Berger, Rasmus Kongshøj, Kim Houmøller, Anne Eriksen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Vi skal selvfølgelig lade ham leve så tåleligt som muligt, men det er åbenbart årtiers forsømmelighed, vi taler om.
Åbenbart har han også taget en uddannelse på trods af misbruget - hvilket får mig til at tro, at han måske bare har røget lidt for meget hash, og at det i mange år bare har været på det plan, indtil en eller anden begivenhed er indtruffet, som endegyldigt har sendt ham ud i tovene. Man burde formode, at han med den type misbrug, han har i dag, ville have fået en førtidspension forlængst, hvis det havde været ligeså galt fat før 2001.

Benny Ehrenreich

Krølles historie (inf. 28.7.2015) er langt fra enestående! Jeg har arbejdet som praktiserende læge på Nørrebro i København siden 2000 og kender problematikken alt for godt: Trods åbenlys manglende arbejdsevne sendes mine patienter gang på gang i endnu et belastende forløb - aktuelt kaldes det ressourceforløb - og afslås førtidspension (FP).
At blive mistroet, indkaldt til samtaler, møde op til "aktivering" og frygte at ens kontanthjælp bliver tilbageholdt er voldsomt belastende og en afgørende faktor for, at sårbare mennesker fastholdes i en uværdig livssituation og får det tiltagende psykisk dårligt.
Som praktiserende læge bliver jeg bedt om lægeerklæringer i stigende mængde, men indholdet tages sjældent alvorligt for: "det kan ikke helt udelukkes" at min patient kan komme i arbejde. Til gengæld kan det med sikkerhed fastlås at dette system skader mennesker.

peter fonnesbech, Ann Thomsen, Paul Peter Porges, David Zennaro, Flemming Berger, Alan Strandbygaard, Vivi Rindom, lars abildgaard, Ivan Mortensen, Karsten Aaen, Rasmus Kongshøj, Søren Wegner, Kim Houmøller, erik mørk thomsen, Ivan Breinholt Leth, Michal Bagger, Britta Hansen, Mona Anth., David Adam, Hans Ditlev Nissen, Heidi Larsen, Anker Nielsen, Ebbe Overbye, Jens Illum, Nanna Wulff M., June Beltoft, Carsten Mortensen, Steffen Gliese, Jens Jørn Pedersen, Lise Lotte Rahbek, Anne Eriksen og Henriette Bøhne anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Benny Ehrenreich
Interessant at høre fra en fagperson.
Ved du, hvilke andre oplysninger i kommunal sagsbehandling, som åbenbart er vigtigere end lægeerklæringerne?
Jeg vil i øvrigt opfordre til at mennesker, uanset hvor henne i systemet de befinder sig, samles og udveksler erfaringer og inspiration i f.eks http://borgerretsbevægelsen.dk/

peter fonnesbech, Flemming Berger, lars abildgaard, Ivan Mortensen, Karsten Aaen, Rasmus Kongshøj, Jens Jørn Pedersen, Anne Eriksen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Men hvorfor, Benny Ehrenreich? Der er absolut ingen objektiv grund til, at samfundet skal fastholde denne forkastelige ansvarsforflygtigelse, såvidt jeg kan skønne. Tværtimod har vi opbygget et samfund, tror vi, hvor en sådan behandling af mennesker netop ikke skulle være mulig.
Man kan ikke lave sagsbehandling på optimistiske forhåbninger, det er simpelthen ikke i en velfærdsstat, at man kan praktisere sådan et ikke-syn på borgere med omsorgsbehov.

Rasmus Kongshøj, Peter Wulff og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

Frustrationen over disse ordninger er gennemført og regningen skal naturligvis sendes til politikerne, som nævnt.
Lægen oplever, at hans arbejde ikke bliver taget alvorligt - og at lægekonsulenter får det sidste ord. Sagsbehandlerne får på puklen og går ned med stress over det arbejde, de skal udføre.
Kommunerne skal spare - sygehusvæsenet skal spare og automatiserer behandlingen til scanninger og bio-undersøgelser, hvor lidt samtale med patienten måske kunne have kastet et lys. Dertil personalenedskæringer - snart alle steder.

Vore politikere er blevet populister, der ikke kan fastholdes på deres egne valgløfter og som måske korrumperes af den magt, de har fået.
Nu kan man næppe finder et værre eksempel - egentligt ærgerligt. at det skal så langt ud med sygdom og misbrug for at se urimelighederne. MRSA?

Information skulle vide by now, at det ikke behøver at være værste sag. Der kunne fint være et eksempel på en ganske almindelig borger, nedslidt med rygoperation, diabetes og gigt. I 50`ne f.eks - en sådan borger vil heller ikke kunne få FP.
Der er langt flere, værre eksempler - men prøv om ikke der kan etableres en folkelig opbakning også?

Ivan Mortensen, Karsten Aaen, Rasmus Kongshøj, Kim Houmøller, David Adam, Jens Jørn Pedersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Henriette Bøhne

Det er skrækkeligt at se, at Krølle ikke kan få en førtidspension. Det må være relativt nye ændringer af systemet, som er årsagen.
De første 8 år jeg var uddannet - fra 1995 til 2003 - arbejdede jeg på en institution i København for hiv-positive stofmisbrugere, som dengang var den første af sin art i DK. midt i '90'erne begyndte stofmisbrugerne for alvor at dø af AIDS og det rejste behovet for at andre faggrupper end pædagoger, altså sygeplejersker og plejepersonale, begyndte at beskæftige sig med patientgruppen. Jeg er fuldstændigt overbevist om, at Krølle dengang ville have fået en førtidspension, det fik ganske mange af vores klienter.

David Zennaro, lars abildgaard, Karsten Aaen, Rasmus Kongshøj, erik mørk thomsen, Jens Jørn Pedersen, Anne Eriksen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Hvis man løste opgaverne med tilstrækkelig og rettidig hjælp, skal det være min påstand, at man ville spare mange penge. Dette cirkus med papirskubberi og fisken efter det svar, der er politisk opportunt hos forgiftede kilder, koster langt mere og lader ikke skattepengene komme de rette til gode. Det er molbohistorien med storken i kornmarken om igen.

David Zennaro, Flemming Berger, Rasmus Kongshøj, Anne Eriksen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Henriette Bøhne, såvidt jeg forstår artiklen, blev Krølle først diagnosticeret i 2007, dvs. længe efter at HIV var ophørt med at være en meget dødelig sygdom, pga. den vellykkede behandling. Hvor vellykket en behandling man imidlertid kan iværksætte under de omstændigheder, han lever nu, er vist et åbent spørgsmål, og på den måde ender man jo direkte med at lade ham dø af AIDS, fordi han ikke tilbydes forhold at leve under, som må anses for nødvendige, hvis sygdommen skal holdes nede.

David Zennaro, Henriette Bøhne, Nanna Wulff M. og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
John Fredsted

Det er kafkask.

Flemming Berger, Ole Frank, Britta Hansen, Nanna Wulff M., Steffen Gliese og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

Pensionen er ikke det egentlige issue, den ville alligevel aldrig række, men det absurde teater og organiserede tagen pis på stakler som Krølle. Rokokoposten eller landets fremmeste revyforfattere eller komikere kunne ikke have tegnet billedet mere absurd. Kærlighed og omsorg og et liv på landet var måske en løsning, men da ikke disse idiotiske standardskemaer og bureaukratmemoer.

Gert Selmer Jensen, Karsten Aaen, Rasmus Kongshøj, Ole Frank, Britta Hansen, Anne Eriksen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Når man læser kommentarerne, Anne Eriksen, er der også for første gang længe håb om ændringer, for folk er oprørte og der er ikke noget med "vi skal jo forhindre, at folk snyder".

David Zennaro, Henrik L Nielsen, Jens Jørn Pedersen, Henriette Bøhne, Rasmus Kongshøj, Ole Frank og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Peter Sterling

Hvor er Ældresagen, Handikaprådet m.fl. er de overtaget af borgere med høje indtægter? Interesseorganisationerne kunne udgøre en stærk lobby hvis de ville, men åbenbart sidder de og fedter i det, vi hører kun Cepos udtale sig. Er det de højtbetalte journalister som er problemet og er alle medierne efterhånden højreorienterede, det ville være et stort demokratiskt problem. Et flertal af vælgerne siger at de er imod nedskæringerne, men lyver de for hinanden?

Nedskæringerne rammer millioner af borgere, det handler jo ikke bare om nogle få - for arbejdsmarkedet umulige eksistenser - men om et stort antal ældre, handikappede, kontanthjælpsmodtagere m.fl. Hvor mange skattelettelser skal der til før vi igen har råd til lidt medmenneskelighed?

De politiske partier må udøve en mere striks selvjustits angående hvem de opstiller til folketinget. Ellers må lægespecialisterne ind på Christiansborg for at teste hvor mange MF'ere som er psykopater/sociopater og luge ud, Danmark kan ikke længere holde til den nuværende situation.

Flemming Berger, Karsten Aaen, Rasmus Kongshøj, Kim Houmøller, Ole Frank, Peter Nørgaard, Nanna Wulff M., Britta Hansen, Peter Wulff, Herdis Weins, Anne Eriksen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

Enig, Peter Hansen - men spørgsmålet er om nogen - i mødet med mennesker med regulære vanskelige vilkår og sygdom, ville løfte et øjenbryn.
Det ville, som du også skriver, være et betydeligt løft at undvære det dyre, umenneskelige kontrolsystem med alle dets bivirkninger - til fordel for ægte empati og omsorg.

Rasmus Kongshøj, Britta Hansen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Ivan Breinholt Leth

I et system, hvor man (endnu) ikke blot kan kan bede de personer, som befinder sig længst væk fra systemets normalitetsbegreb, om at lægge sig til at dø, aflirer systemets robotter i stedet for normalitetsbegrebet hen over hovedet på outsideren, som for længst er faldet i søvn af udmattelse. Det er et ritual. Man kunne lige så godt have ansat en katolsk præst til at give Krølle den sidste olie, men det ville have udgjort et for åbenlyst brud på systemets legitimitetsfacade.
Det spørgsmål, som står tilbage. er, hvordan det er muligt for et system at skabe den slags robotter, som formodentlig mener, at ritualet - som de udfører henover hovedet på outsideren, der for længst er faldet i søvn - udgør et meningsfuldt arbejde? Et lysende eksempel på Foucault's begreb om 'governmentalitet'?

Flemming Berger, Elisabeth Andersen, Kim Houmøller, Steffen Gliese og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Britta Hansen

Ja, Anne Eriksen, og dette kan - så vidt jeg kan se - kun ske igennem ubetinget borgerindkomst.

Men først en stor tak til Information for denne beretning. Og ikke mindst for at have været i stand til at lave en kortfattet og læselig beskrivelse af dette fuldkommen groteske og netop kafkaske forløb, så læserne ikke gav op på halvvejen!

Det er på tide nu, at de store medier for alvor kommer på banen. Det her er et af de værste eksempler for umenneskelig og menneskeforagtende sagsbehandling, jeg har hørt eller læst om. (Og at en lektor i socialret ved Aalborg Universitet er indforstået med, at så selvmodsigende en lægekonsulentudtalelse medfører til afslag på førtidspension er lige så rystende!)

Krølles sag er kun toppen af isbjerget og fremstår eksemplarisk i sin grelhed.

Udlandet er endnu blevet opmærksom på de sociale nødstilstande der eksisterer i Danmark. Billedet af mælk-og-honning-landet må snart revne - også udadtil.

Måske ville dette ske, hvis nogen havde overskud til at hjælpe Krølle med en klage foran Menneskeretsdomstolen i Strasbourg. Det ville måske kunne rykke noget.

Flemming Berger, Vivi Rindom, Karsten Aaen, Steffen Gliese og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Britta Hansen

Sorry, der skulle stå: Udlandet er endnu IKKE blevet opmærksom på de sociale nødstilstande der eksisterer i Danmark.

Anne Eriksen

Borgerindkomst ville kunne være en god løsning på mange problemer - og gøre en masse mennesker arbejdsløse. Spørgsmålet er om de ikke ville glæde sig over at skulle stoppe med håndtere disse regler.
Jeg tvivler på, at vi får borgerløn - men bedre vilkår og nye politikere?...

Jeg er lidt ked af, at Krølles sag netop er det mest grelle (som læst) - det fjerner det åbenlyse i forhold til en masse andre mennesker med arbejdsskader/ sygdom - som ville være selvkørende
og produktive i samfundet.
Sociale forhold er ikke noget, man råber højt om - heller ikke i andre lande.
Domstolen i Strasbourg har med 47 dommere (1 dansk fra januar 2014) sikkert nok at lave.
Jeg tror ikke, at Krølles sag har nogen chancer, Britta Hansen - men han skal have den hjælp, han har behov for.

Britta Hansen

Jeg nægter at gå ind for at holde på et for alvor inhumant og ydmygende system kørende, blot fordi der er sagsbehandlere (og endda mange), som bliver arbejdsløse hvis det blev overflødigt i medfør af fx UBI. Med lidt kynisme kunne jeg endda foreslå, at de så afprøvede (helt frivilligt naturligvis!) nogle af de meningsløse tiltag, de forordnede sygemeldte og arbejdsløse medborgere.

Jeg kan heller ikke nikke til, at sociale forhold ikke omtales i udlandet. Det gør de i de tyske medier, jeg læser eller ser (ARD, ZDF, Spiegel, Die Zeit).

Jeg kan ikke bedømme, om Krølles sag ville have en chance foran Menneskeretsdomstolen (også fordi jeg formoder, at Krølle trods alt ikke fratages sit livsgrundlag, men modtager kontanthjælp). Men alene det, at indbringe sagen foran Domstolen kunne være skelsættende.

PS: Hvad mener du med '....mest grelle (som læst)...' Har jeg skrevet noget forkert? Måske findes begrebet 'grelhed' ikke. Men så er det opfundet nu ;-)

Flemming Berger, Karsten Aaen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

Ups, kommunikation er ikke altid nem :)
Jeg mente det sådan, at der sikkert ikke er mange sagsbehandlere o.a., der er særlig glade for at skulle håndtere disse regler. Men hvis der var borgerløn...
Ser ikke meget til udenlandske medier, måske skriver de i virkeligheden mere end vi gør?
Selvfølgelig skal systemet laves om, jo før des bedre - og jo mere, det kommer frem i medierne - eller for domstolene.
Det var ikke det, du skrev - men det artiklen beskriver - Krølles sag er voldsom.

erik mørk thomsen

Igen en af SRSF regeringen asociale reformer, hvor Enhedslisten svigte, ved ikke at stille mistidsligforslag i folketingen

Flemming Berger, Gert Selmer Jensen, Peter Nørgaard, Anne Eriksen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jørn Petersen

Systemet før mennesker, ved ikke lige hvornår det indtraf, men det er umuligt at huske det har været anderledes.

Jesper Oersted

Problemet er ikke kommunen, der ikke vil give Krølle en førtidsdpension. Problemet er loven, der ikke tillader, at personer som krølle må tilbageholdes, tvangsmedicineres og tvangsafvænnes. Fordi, så længe Krølle får lov at tage stoffer, sågar med gratis kanyler og offentlige fixerum, så vil han med garanti ikke få det bedre. Tvangsafvænd Krølle og se så hvor meget arbejdsevne der så er tilbage. Han har trods alt en uddannelse som slagtersvend at falde tilbage på, det burde tælle for noget.

Steffen Gliese

Beklager, Jesper Ørsted, det virker ikke med tvang. Intet virker med tvang. Det virker at hjælpe til en ordentlig tilværelse, så følger resten ganske ofte af sig selv.

David Zennaro, Flemming Berger, Jens Jørn Pedersen, Calle Hansen, Britta Hansen, Ivan Mortensen, Nanna Wulff M., Karsten Aaen, Lise Lotte Rahbek, Jørn Petersen og erik mørk thomsen anbefalede denne kommentar
Britta Hansen

Jesper Oersted. Jeg ved naturligvis ikke, hvad der førte til Krølles afhængighed. Men - og jeg ved, det er et helt andet tema - at lige præcis det, at slagte dyr skulle kunne føre et menneske til en bedre tilværelse, er jeg meget i tvivl om.

Og ellers nikker jeg 'ja' til Peter Hansens kommentar foroven.

Flemming Berger og Jens Jørn Pedersen anbefalede denne kommentar
Jens Jørn Pedersen

Efterhånden som jeg læser kommentarerne her, så bliver det mere og mere klart, at vore politikere er utrolig afstumpede og uvidende!

Hvordan kan Danmarks befolkning vælge personer som : Tulle, IS, LLLR, PIA KJÆRSGAARD, MARTIN HENRIKSEN, CLAUS HJORTH ?
Det er virkeligt et skråplan og vidner om reduceret viden, afstumpethed, mangel på empati, manglende evne til økonomisk indsigt.

Jeg savner mennesker, der vil et godt liv for os alle!

Britta Hansen, David Zennaro, Flemming Berger, Karsten Aaen, Anne Eriksen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jens Jørn Pedersen

Vi bryster os af magtens tredeling!
Denne tredeling fungerer ikke i det sociale system!
Lovgivende, dømmende og udøvende magt er ofte samlet i en person - sagsbehandleren!

Britta Hansen, Flemming Berger, Sven Elming, Elisabeth Andersen, Vivi Rindom, Lise Lotte Rahbek og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Henriette Bøhne

For mig at se er det et stort problem at sygeplejersker, socialrådgivere og lærere med deres nye professionsbacheloruddannelser har ladet sig tage som gidsler af staten og ikke gør sig fri af den omklamring fra oven, som efterhånden dikterer alt i de fag. Tidligere var socialrådgiveren ekspert i at udøve socialt arbejde, sygeplejersken i at udøve sygepleje og læreren i at undervise. Til at udøve deres faglighed har alle fag teoretikere, som giver en bred vifte af teorier, at vælge handling udfra - men i stedet er alle fag dikteret af forordninger fra staten, som bestemmer hvordan faget skal udøves. Alle disse faggrupper burde gøre oprør og kræve deres fag og faglighed tilbage. Men det gør de af en eller anden grund ikke.
(Hov - glemte pædagogerne. Same story)

Elisabeth Andersen, Anne Eriksen, Lise Lotte Rahbek, erik mørk thomsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Frank Hansen

Der er en række problemer her, som ikke er så nemme at løse.

Det kræves længere oppe i tråden, at sagsbehandlerne blot skal respektere en lægeerklæring og sende regningen til politikkerne. Nu har politikkerne jo ingen penge, så det er altså skatteyderne vi taler om. Vi ved fra retssager, at man altid kan finde en eller anden læge, som er villig til at afgive en lægeerklæring om hvad som helst. Der afgives rask væk lægeerklæringer om sygdom ved eksamen uden at lægen har tilset den pågældende. Når vi fra universitetet har spurgt indtil denne slags erklæringer, så får vi en forklaring om, at lægen ikke vil tilsidesætte patientens oplevelse af egen sygdom. Det er derfor ikke nødvendigt at tilse patienten. Jeg kan godt forstå, at man ikke blot kan gøre lægerne til overdommere i disse sager. Det ville kunne slå bunden ud af statskassen.

En løsning kunne måske være at oprette et særligt korps af læger, som afgiver erklæringer i disse sager. Det kunne minde lidt om Retslægerådets funktion. Som sidegevinst ville man få langt mere ensartede afgørelser.

Krølle har ifølge artiklen et forbrug, der overstiger 30,000 kr om måneden og må jo derfor oppebære en tilsvarende indtægt. Hvordan kan det forenes med førtidspension?

Grethe Preisler

En blind mand kan se med sin stok, at det forhindringsløb af en sagsbehandling, der beskrives i ovenstående artikel, er det glade vanvid. At det med andre ord vil være både billigere, mere humant og mindre belastende for alle de i sagen implicerede parter at bevilge kontanthjælpsmodtageren 'Krølle' den helbredsbetingede førtidspension, han har ansøgt om siden 2010, uden yderligere omsvøb og dikkedarer.

Spørgsmålet er bare, hvor meget bedre 'Krølle' vil være stillet, hvis han bliver fundet værdig til at få tildelt de knap 18.000 skattepligtige kroner pr. måned i førtidspension, han så kan bruge, som han vil. De 14- 15.000 kr, der er til overs at leve for, når skatten er trukket, rækker ikke langt i et månedsbudget med faste udgifter på ca. 30.000 kr til selvmedicinering med coke og heroin købt på det illegale marked.

Det er let nok at sige, at der burde have været gjort noget helt andet for Michael fra begyndelsen af hans totale helbredsmæssige og sociale deroute, end det, der hidtil er blevet gjort. Men hvad, hvornår og af hvem, det skulle have været gjort, er svært at tage stilling til ud fra de oplysninger, der fremgår af artiklen.

Anne Eriksen, Karsten Aaen, Steffen Gliese og Frank Hansen anbefalede denne kommentar

Sider