Nyhed
Læsetid: 8 min.

Regeringen vil spare 340 mio. på miljø og klima

Fortrolige dokumenter fra Finansministeriet varsler drastiske besparelser på det grønne i den kommende finanslov
Grønne ildsjæle kan få vanskeligere ved at finde finansiering, hvis Venstres udkast til en finanslov kommer igennem. På billedet er vi på en taghave i klimakvarteret på Østerbro i København

Grønne ildsjæle kan få vanskeligere ved at finde finansiering, hvis Venstres udkast til en finanslov kommer igennem. På billedet er vi på en taghave i klimakvarteret på Østerbro i København

Tor Birk Trads

Indland
1. september 2015

Regeringsgrundlagets udmelding om ’grøn realisme’ giver sig nu udslag i voldsomme besparelser på miljø-, klima- og transportområdet. I hvert fald hvis regeringen kommer igennem med det finanslovsforslag, som ventes i september, og hvis baggrundsmateriale Information er kommet i besiddelse af dele af.

De fortrolige dokumenter fra Claus Hjort Frederiksens (V) finansministerium lægger op til, at dele af Naturplan Danmark nedskaleres, at klimapuljen fra sidste års finanslov tilbagerulles, at puljen til ’grønne ildsjæle’ sløjfes, at midlerne til pilotprojekter om grøn omstilling fjernes, at det såkaldte Innovationsforum for grønne løsninger og bæredygtig produktion nedlægges m.m.

Sammenlagt peger finanslov- notaterne på potentielle besparelser på det grønne område på knap 340 mio. kr. for perioden 2016-19, dvs. frem til næste ordinære folketingsvalg. Dertil ønsker Finansministeriet at annullere flere centrale grønne målsætninger, herunder målet om 40 pct. CO2-reduktion i 2020, målet om 100 pct. vedvarende energi i 2050, målet om udfasning af kul i kraftværker samt en målsætning om at mindske luftforurening og trængsel i hovedstaden via en række initiativer for bedre kollektiv trafik.

»Det lyder gruopvækkende,« siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege Jørgensen, forelagt de oplysninger, Information er i besiddelse af.

De drastiske indgreb på det grønne område er konfirmeret i regeringens magtfulde økonomiudvalg, hvor kun tre ministre har sæde: Claus Hjort Frederiksen, skatteminister Karsten Lauritzen og erhvervs- og vækst- minister Troels Lund Poulsen. I denne uge ventes koordinationsudvalget med finansministeren, statsminister Lars Løkke Rasmussen og udenrigsminister Kristian Jensen samt en række resortministre at forholde sig til de foreslåede annulleringer af en række miljø- og klimamål.

Klimapulje tilbagerulles

I et af de fortrolige notater med overskriften ’Tilbagerulning af FL15 klimapulje’ identificeres projekter for godt 81 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 som potentielle besparelser. Klimapuljen blev aftalt mellem den daværende SR-regering, SF og Enhedslisten under forhandlingerne om Finanslov 2015. Puljen sikrer bl.a. en række initiativer til fremme af varmepumper i energiforsyningen, lokal rådgivning om energibesparelser, rådgivning om klimavenlig husdyrproduktion, tilskud til elbusser samt det storstilede og meget roste naturgenopretningsprojekt for Store Åmose i Vestsjælland.

»Vi synes, det er fantastisk, at man kan kombinere CO2-begrænsningen med mere natur. De mange penge kan sikre kulturarven, skabe en rigere natur, og Naturpark Åmosen får et gevaldigt løft,« sagde bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet Flemming Larsen, da denne del af klimapuljen kom på plads i februar i år.

I det fortrolige finanslovnotat bemærkes det da også, at »f.eks. klimaprojekt i St. Åmose er et højprofileret klimatiltag, og det dermed kan medføre politisk bevågenhed, såfremt det besluttes at tilbagerulle initiativet.«

Om barberingen af klimapuljen hedder det mere overordnet, at »En tilbagerulning kan afstedkomme kritik fra en række aktører, herunder landbruget, der med klimatiltagene på FL15 har forventning om at modtage tilskud til allerede igangsatte eller forventede kommende projekter mv.«

Det bemærkes også, at en fjernelse af pengene til varmepumpe-initiativerne vil reducere konverteringen til denne klimavenlige energiteknologi og gå ud over energisystemets fleksibilitet under indfasningen af vindenergi i elforsyningen.

»Der kan også komme kritik af, at klimamankoen øges,« erkendes det med henvisning til en mindre CO2-reduktion end planlagt, hvis klimapuljen rulles tilbage.

Ud med grønne ildsjæle

Et andet centralt notat hedder ’Nedskalering af øvrige grønne indsatser’ og peger bl.a. på en besparelse på 50 mio. kr. ved at sløjfe en række formidlingsaktiviteter og undersøgelser vedrørende affald og genanvendelse, begge led i den ressourcestrategi, som først miljøminister Ida Auken (SF) og siden efterfølgeren Kirsten Brosbøl (S) fremlagde under Helle Thorning-Schmidts regeringer.

Dertil vil Venstre-regeringen stoppe den årlige pulje på 10 mio. kr. til Grønne ildsjæle, som siden 2013 har givet penge til en lang række lokale omstillingsprojekter samt debat- og oplysningsningsaktiviteter om bæredygtig produktion og forbrug. En pulje til Pilotprojekter om grøn omstilling, der bl.a. sigter mod at hjælpe arbejdsløse akademikere ind på det grønne arbejdsmarked, ønsker regeringen nedskaleret ligesom en pulje til lokale grønne partnerskaber, der skal fremme en bedre og mere tilgængelig natur. Denne pulje er en del af Grøn Vækst-aftalen, som Venstre selv var med til at indgå tilbage i 2009.

Om den storstilede Naturplan Danmark, som SR-regeringen præsenterede i efteråret 2014, hedder det, at de 227,5 mio. kr., der blev afsat for perioden 2016-18, »ikke (er) aftalebelagte, og der vil således være mulighed for at tilbagerulle/nedskalere eller omprioritere indsatsen.«

Naturplanen skal bl.a. sikre mere sammenhæng i naturen, styrke indsatsen for flora og fauna samt forbedre naturoplevelserne. Den omfatter mere skovrejsning og naturgenopretning, øget indsats for truede arter, projekter vedrørende Grønt Danmarkskort, såkaldte naturpartnerskaber m.m. Ifølge Finansministeriet vil der samlet kunne spares godt 92 mio. kr. på naturplanen.

»Særlig ved en omfattende tilbagerulning må der forventes politisk opmærksomhed,« erkendes det i det pågældende notat.

F.eks. bidrager Naturplan Danmark til at opfylde nogle af de nødvendige indsatser under vandområde-planerne, »og vil derfor skulle erstattes af andre initiativer, hvis de tilbagerulles«.

For vidtgående

Det såkaldte Innovationsforum for grønne løsninger og bæredygtig produktion – i daglig tale Grønt innovationsforum – blev nedsat af den forrige regering i februar i år med bl.a. en række erhvervsfolk som medlemmer og med det formål at »levere input til regeringens indsats for at fremme den grønne omstilling i erhvervslivet«.

Dette forum under Erhvervs- og Vækstministeriet vil Finansministeriet nu nedlægge.

»Dets opgaver mv. bærer præg af, at man ønskede inspiration til en meget vidtgående grøn omstilling, og formålet vurderes således ikke at være i overensstemmelse med regeringsgrundlagets ambition om ’grøn realisme’,« hedder det i den finansministerielle formulering.

Regeringens grønne realisme afspejles desuden i planen om at opgive en række af de centrale klimapolitiske målsætninger.

Venstres energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har allerede tilkendegivet, at man ikke støtter det hidtidige mål om 40 pct. dansk CO2-reduktion i 2020, men af finanslovnotaterne fremgår det, at også målet om en energiforsyning baseret på vedvarende energi og helt fri for fossil energi i 2050 ønskes skrottet. I stedet vil regeringen have en formulering om, at Danmark skal være »uafhængig« af fossil energi i 2050 – det muliggør, at Danmark både kan producere og bruge fossil energi, blot der samtidig eksporteres en tilsvarende mængde vedvarende energi i form af f.eks. vindmøllestrøm.

Regeringen vil også droppe den gældende målsætning om 50 pct. el fra vindkraft i 2020 og målsætningen om udfasning af oliefyr og af kul i kraftværkerne i 2030, ligesom man ikke ønsker at fastholde ambitionsniveauet for den kollektive trafik. I den såkaldte timemodel, aftalt som del af Togfonds-forliget mellem SRSF-regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti i 2014, hedder det at »Målet er, at den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens transportvækst.«

Denne målsætning samt målet om at reducere rejsetiden markant – med f.eks. en time på strækningen København-Aarhus – ønsker Finansministeriet ikke, at regeringen skal være bundet af.

Endelig vil Finansministeriet annullere målsætningen om fordobling af det økologiske areal i 2020 samt målsætningen om genanvendelse af 50 pct. af husholdningsaffaldet i 2022.

Deja-vu

Hvis finansministeren og regerings-toppen fastholder og lykkes med at realisere de påtænkte besparelser på det grønne område for tiden 2016-19, kan det minde om indsatsen under Anders Fogh Rasmussens regering i årene efter 2001. Her blev der skåret kraftigt ned på især Miljøministeriets budget med henvisning til, at der under den tidligere miljøminister Svend Auken (S) var sket et »overforbrug«.

»Vi har blot fjernet de overflødige ekstrapenge, som Auken havde krævet ind til sit miljøimperium,« sagde Venstres daværende statsminister således i 2003. Ifølge en finanslovgennemgang fra Center for Alternativ Samfundsanalyse barberede den Venstre-ledede regering dengang Miljøministeriets årlige budgetniveau ned med over en halv milliard kroner.

To ting i de aktuelle finanslovnotater bekymrer i særlig grad Det Økologiske Råd.

»Det ser for det første ud til, at dette går ud over flere af de puljer, der støtter en folkelig deltagelse i klima- og miljøarbejdet. Det er helt parallelt til Anders Fogh Rasmussens nedlæggelse i 2001 af både Den Grønne Fond og Den Grønne Jobpulje, og det tyder på, at Venstre-regeringen slet ikke anerkender betydningen af aktiv borgerinddragelse og -deltagelse i dette arbejde. Det er helt galt, for erfaringen viser, at sådanne penge er givet godt ud,« siger Christian Ege Jørgensen.

»Det andet er, at besparelserne på klimaområdet og opgivelsen af de centrale målsætninger er et rigtig dårligt signal at sende fra Danmark op til klimatopmødet i Paris til december. Mange ser jo til Danmark som laboratoriet, der har vist, at det kan lade sig gøre at opretholde en velfærdsstat og et rigt samfund og samtidig skære kraftigt ned på CO2-udledningerne. Lige nu gælder det om at presse andre lande til at gå op i målsætning, og så er det et enormt dårligt signal, hvis Danmark går ned i målsætning.«

Det var i aftes ikke muligt at få en kommentar fra finansminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Klima-, energi- og forsynings- minister Lars Christian Lilleholt (V) vil gerne udtale sig, men:

»Jeg vil ikke kommentere på det konkrete indhold. Det er fortrolige dokumenter, der er blevet lækket til pressen. Regeringen arbejder på et samlet finanslovudspil, og der vil man kunne se regeringens prioriteter, når de bliver fremlagt i sin helhed.«

Han fortsætter: »Vi har lige haft et kasseeftersyn af alle de offentlige finanser. Der mangler rigtig mange penge i kassen, før økonomien hænger sammen. Der mangler rent faktisk tre milliarder kroner til næste år, og når man ser frem mod 2020, så mangler der otte milliarder kroner.«

– Hvilket signal sender det op til klimatopmødet i Paris i december, at regeringen vil spare på klimaområdet?

»Danmark er et foregangsland i den grønne omstilling. Vi er i gang med – uanset at der skulle komme besparelser i forbindelse med en kommende finanslov – at gennemføre en ambitiøs klima- og energipolitik med en omfattende omstilling af hele vores energisektor.«

– Så du mener ikke, at det kommer til at sende et dårligt signal, at I vil spare på klimaområdet?

»Nej. Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling. Vi har ikke noget at være flove over. Vi vil fortsat være blandt de lande i verden, der har den mest ambitiøse klima- og energipolitik.«

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) ønskede i aftes ikke at kommentere sagen.

Konservative: Det ligner en slagtning af miljøområdet

DF klar til at svinge sparekniven over miljøet

Enhedslisten rystet over miljønedskæringer

Tidligere regeringspartier frygter klimajob forsvinder

Dansk Energi: Regeringens udspil svækker grøn omstilling

Naturfredningsforening: Det ligner et hævntogt

Klimaminister: Grøn omstilling går lidt ned i tempo

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Uh - ha, nej - vi vil ikke kommentere på sagen...
Det forstår jeg godt, det er simpelthen bunden af denne samfundsfjendtlige regering - se for pokker at komme op af hullerne.
Ellers skal vi tilbage til VKO`s samfundsfjendtlige kaos i 00érne, som så igen skal arbejdes op med store udgifter og problemer som udfald.

Uffe Illum, Janus Agerbo, Jørn Andersen, Wilhelm May, morten Hansen, Ervin Lazar, Liliane Murray, Jørgen Wassmann, Hans Kvisgaard, Torben Skov, Aksel Gasbjerg og lars abildgaard anbefalede denne kommentar
lars abildgaard

hvorfor er det lige at man ikke bliver overrasket over sådan et spareforslag fra venstre!!

Uffe Illum, Flemming Berger, Else Damsgaard, Poul Sørensen, Wilhelm May, John Andersen, Liliane Murray, Torben Skov, Aksel Gasbjerg og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Det lyder helt igennem fornuftigt. Men jeg savner stillingtagen til thorium- og atomenergi, som er den reneste og mest effektive energiform, vi har. I modsætning til vindmøller, som er udtryk for en kollektiv hjernenedsmeltning fra den socialistiske smeltedigel.

Aksel Gasbjerg

Regeringen kalder de mange nedskæringer "grøn realisme".
"Grøn vandalisme" er nok en bedre betegnelse.

Uffe Illum, Benta Victoria Gunnlögsson, Else Damsgaard, Niels-Simon Larsen, John Andersen, morten Hansen, Lise Lotte Rahbek, Liliane Murray, Helle Merete Norup, Carsten Mortensen, Kim Houmøller, Hans Kvisgaard, Jørgen Steen Andersen og lars abildgaard anbefalede denne kommentar
Troels Brøgger

@Jens Colding:
Affaldet Jens Colding affaldet. I øjeblikket bøvler vi med at få anbragt affald fra en FORSØGSSTATION ! Reneste energiform min bare.

Flemming Berger, Hanne Ribens, morten Hansen, Hans Larsen, Pia Nielsen, Jørgen Steen Andersen, Benta Victoria Gunnlögsson, Helene Kristensen, Vibeke Hansen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Troels Brøgger

Det lyder som om din hjerne også har det lidt varmt nu du nævner smeltedigel....

Torsten Jacobsen

I det omfang man overhovedet kan finde noget værd at bevare i den vestlige kultur, heri indregnet den danske, så er tidens altoverskyggende problem følgende:

At finde en måde hvorpå vi kan tilpasse vores kultur til en verden, hvor der ikke blot bliver flere og flere mennesker, men hvor disse mennesker samtidig forventer at leve længere, og forventer en højere levestandard. Forhold som fører til et stigende pres på jordens begrænsede ressourcer.

Dette er vor tid, og dette er vores problem. Venstres regering har i sin korte levetid anvist følgende vej for Danmark, i mødet med dette problem:

1. Begrænsning af antallet af udlændinge der kan komme til Danmark.
2. Et mindre dansk bidrag til at skabe tålelige levevilkår i 3.verdens lande.
3.Færre midler til Uddannelse af den danske befolkning
4. Færre midler til en grøn og bæredygtig omstilling af det danske samfund.

Det her rækker ud over ideologi. Det er ikke et spørgsmål om at være rød, grøn, eller blå. Socialist eller liberal. Det her handler om et paradigme, et sammenhængende sæt af løsninger, som virkede i går på gårsdagens problemer, men som ikke længere fungerer. Det handler også om enten at erkende sit ansvar for ikke blot denne generation, men også for den næste. Om viljen til at skabe bedst mulige vilkår for ikke blot os selv, lige nu, men for vores børn, i morgen.

Vores politikere svigter os på dette punkt. Vores medier svigter os. Vores virksomheder svigter os. Vi svigter. Os selv og hinanden. Det burde stå indlysende klart for enhver - uanset ideologisk tilhørsforhold. Det her handler ikke længere om retten til, og definitionen af frihed. Den tid er forbi. Det handler ikke længere om definitionen og udmøntningen af retfærdighed. Den tid er forbi. Det her handler ikke længere alene om at sikre Danmarks og danskernes fremtid. Den tid er forbi.

Det er ikke længere godt nok!

Aksel Gasbjerg, Uffe Illum, flemming Rostgaard, Flemming Berger, Ivan Nielsen, Keld Albrektsen, Hanne Ribens, Benjamin Lau Jensen, Niels-Simon Larsen, John Andersen, morten Hansen, John Hansen, Lise Lotte Rahbek, Saxe Lomholt, kate christiansen, Carsten Mortensen, Torben Skov, Ejvind Larsen, Jørgen Steen Andersen, Benta Victoria Gunnlögsson, Helene Kristensen og John Victor Lorck anbefalede denne kommentar

Hvis jeg kender CHF ret vil nogle af forslagene være blufforslag, som skal skabe en masse ballade om relativt få penge. Det vil så dække over meget større svinestreger. Sådan er han!

Uffe Illum, Ole Henriksen, Flemming Berger, Merete Jung-Jensen, John Andersen, Jens Kofoed, Liliane Murray, Carsten Mortensen, Kim Houmøller, Jørgen Steen Andersen og lars abildgaard anbefalede denne kommentar
Henning Egholk

Hvis denne oplysning er sand, må vi konstatere at denne nye fine Regering er helt ude af sync med tiden og folkets ønsker. Ok der var mange som stemte på dette Blå sammenrend. Men nu behøver man jo ikke at være helt ved siden af, fordi man tror på de Blå. Men de seneste uger har vel vist det modsatte. En besparelse på 340mill på miljø og klimapolitik er helt gak. Der skal også spares på fødeafdelingerne, og på daginstitutionerne. Og på uddannelsesområdet! Hvad skal der snart ikke spares på? Forslagene fra støttepartierne er politi og militær. Og Venstre vil så gerne give skattelettelser!! Nå ja så skal der lige skaffes 25mia til nye (unødvendige) kampfly. I will rest my case here....

Aksel Gasbjerg, Uffe Illum, flemming Rostgaard, Dennis Tomsen, morten Hansen, John Hansen, Liliane Murray, Anne Eriksen, Ejvind Larsen, Jørgen Steen Andersen, Benta Victoria Gunnlögsson, lars abildgaard og John Victor Lorck anbefalede denne kommentar

Det er næppe Claus Hjort, som har lækket dokumenterne til Information. Det må vel være en af de såkaldt uafhængige og loyale embedsmænd, som står bag.

Det er sikkert en god ide at få ryddet lidt op på miljøområdet. Den tidligere regerings forslag om, at anvendelsen af vedvarende energi ikke skal udregnes netto og derfor i praksis vil gøre det uattraktivt at eksportere el fra vindenergi er en ren molbohistorie.

Jeg kan heller ikke se hvorfor en række miljøtosser skal have snablen nede i statskassen. Hvis de ønsker at formidle oplysninger om miljø og gennemføre lokale projekter, så må de finansiere det selv gennem medlemsbidrag. Det er de vilkår som andre foreninger er underlagt.

I betragtning af miljøministerielt enorme budget er der kun tale om en mindre justering, som ikke vil få vandstanden i havene til at ændre sig det mindste. Apropos vandstanden i havene, så kan jeg her fra mit hotelværelse i Guam se, at vandstanden ikke har ændret sig meget i de sidste hundrede år. Det fremgår tydeligt af geografien og ældre bygningers placering. Hvis man generaliserer lokale vandstandsmålinger på Guam foretaget fra 1993 til 2015 kan de lineært fremskrives til en fremtidig stigning på ca. 60 centimeter i de kommende hundrede år.

Danmark er fortsat en slags demokrati. Og som sagt tidligere, så har danskerne, den regering, de selv har valgt, og som de virkelig fortjener.

Frank Hansen, Flemming Berger, Jørgen Wassmann og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Thomas Andersen

Besparelser er aldrig sjove, men at fortsætte gældsopbygning er heller ikke langtidsholdbart. Så i stedet for at være sure burde diskussionen hellere dreje sig om hvor vi ellers kan finde holdbare besparelser for godt 60 mia. kroner årligt. Eller tilsvarende nye indtægter. Eller endnu bedre - hvordan vi kan få reduceret vores enorme udgift til overførselsindkomster uden at det reelt går ud over nogen (ved at få flere i arbejde).

Danmark har en statsgæld på godt 500 mia. kroner, 100.000 pr. dansker. Alene i år blev den øget med 10.000 kroner pr. dansker! Til sammenligning har Grækenland en gæld på 275.000 pr. græker. Og nyeste prognoser viser underskud alle år frem til 2040, med kortvarig balance lige omkring 2020. Med et af verdens højeste skattetryk kommer der helt sikkert yderligere besparelser og reformer.

Helene Kristensen

Thomas Andersen, hvem er det du vil have ud på arbejdsmarkedet for at spare overførselsindkomst? Er det kvinderene på barsel, de sygemeldte der forsøger at komme sig ovenpå sygdom, er det de gamle du vil have ud og arbejde, skal vi indføre børnearbejde på linie med Kina for at matche? Du skulle prøve en dag på f.eks. VUC, som arbejder med at gøre de sidste rester af kontanthjælpsmodtagere arbejdsmarkedsparate. Det er ved at være bunden man skraber, det er misbrugere der stort set ikke længere fungerer på noget plan, det er unge med skræmmende voldsomme diagnoser, det er mennesker der ikke har været brug for i hele deres voksenliv.
Hvad med om man koncentrerer sig om arbejdsgiverne, får dem til at ansætte det såkaldte grå guld, som man lystigt fyrer når de er omkring 50. Hvad med at få alle de der gerne vil have et job ud på arbejdsmarkedet. Hvad med at stoppe alle de tilskudsordninger af forskellig art som arbejdsgiverne lever fedt på - og som tæller voldsomt på overførselsindkomsterne. Hvad med om arbejdsgiverne fik arbejdstøjet på og fik startet noget ordentlig op i stedet for at sidde og jamre og klynke dag ud og dag ind, mens de bliver serviceret i hoved og røv. Vi får ikke noget fornuftigt samfund op og køre, så længe erhvervslivet og landbruget kræver tilskud og skattelettelser, uden at det udmønter sig i jobs. Vi har et landbrug som er ekstremt dårligt til at få lånene til at forrente sig, de koster samfundet. Stop curlingbørnene som nu er blevet erhvervets ledere, i deres non-stop-klynk og sig de skal gøre noget til gengæld for alt det de får fra samfundet. Slut med den evindelige barnagtige krævementalitet.
Vi arbejdere gør alt hvad vi kan, nu må politikerne og arbejdsgiverne til at gøre deres.

Uffe Illum, Elisabeth Andersen, Flemming Berger, lars abildgaard, morten Hansen, John Hansen, Torben Skov, Anne Eriksen, Tue Romanow, Herdis Weins, Jørgen Steen Andersen og Benta Victoria Gunnlögsson anbefalede denne kommentar

Gert Romme. På sin vis har du ret, men for det første mener jeg ikke, det er demokratisk, at borgerne ikke kan stole på de aftaler, de indgår med Staten. F.eks er der i øjeblikket usikkerhed for tusinde borgere, der i tillid til energiforliget har investeret penge i husstandsvindmøller i den tro, at det trods alt gav en bedre opsparing, end bankerne tilbyder. Dette er blot et eksempel af mange, hvor Lars Løkkes hang til at indrette Centraladministrationen og landet efter personlige lyster er ved at klasseopdele landet på den ene side, og vende befolkningen mod hinanden på den anden. Her mener jeg Venstres ubetingede støtte til DF i flygtningedebatten. Vi ser nu resultater af strukturreform, dagpengereform, kommunesammenlægninger, nedlæggelse af skoler og hospitaler, der skal erstattes af kolosser, der allerede er for dyre til at blive som vi var stillet i udsigt.
Men nu er det jo miljø, der er emnet. Personligt er jeg mundlam, alternativt dybt forundret over den anskuelse af vores eksistensberettigelse her på jorden, regeringen og støttepartier lægger op til. Jeg synes ikke, det er hippiagtigt, hvis man mener, at vores liv på jorden også fordrer et ansvar for fremtidens generationer. Jeg synes det er grænseløst egoisme og dumhed, at vi nu har en mindretalsregering, der kan ødelægge hele det vækstpotentiale, der er opbygget fra Svend Augens tid, alene for at blive på ministerposterne. De sælger vores værdire til højre og venstre for at samle flertal, og det er åbenbart vigtigere, at skære ned efter grønthøstermetoden, end at tænke på hvad de ødelægger i jagten på, at holde løftet om skaldede 250,- kr. Pr. Md. Til lavtlønnede. Denne regering er det nærmeste, jeg har oplevet ren regering som revolutionær og diktatorisk, og desværre lader det til, at resten af folketinget har for travlt med at positionere sig partipolitisk, til at se, hvad Løkke er i gang med. Sølle 19 procent, og så meget magt? Hvorfor finder vi os i det?

Uffe Illum, Flemming Berger, Anne Eriksen, John Christensen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar

Helene Kristensen - lige præcist. Der stilles krav på krav til de ledige -mens arbejdsgiverne kan vælge og vrage mellem den gratis arbejdskraft, de konstant får stillet til rådighed.
Til gengæld klynker de, opretter for få elev - og lærlingepladser, skiller sig af med de ældre medarbejdere, når der skal fyres - og så kan det grå guld forgæves søge efter nyt job, mens de bruges som gratis arbejdskraft i diverse ordninger.

Elisabeth Andersen, Helene Kristensen, morten Hansen, Anne Eriksen, Kim Houmøller, John Christensen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Frank Fristed Pedersen

Man kan jo desværre ikke sige, at man er overrasket.
Man må blot konstatere at et flertal af danskerne har stemt på den sorte regering vi har, og dermed har vi den regering vi har bedt om. Man kan håbe, at der sidder en del af vælgerne og føler sig ført bag lyset, men ærlig talt, så tror jeg det ikke. Det er åbenbart top-prioriteten for et flertal af danskerne af gøre vores land så utiltalende for flygtninge og arbejdsløse som muligt. Så er alt andet åbenbart ligegyldigt. Der kan politikerne gøre lige hvad de vil...

John Victor Lorck, Benjamin Lau Jensen, morten Hansen, Liliane Murray, Carsten Mortensen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar

Mindretalregeringen Venstres storhedsvanvid

Med ca. 20 % af stemmerne ved Folketingsvalget fortsætter regeringen med fundamentalt at ændre samfundet til fordel for de få og til ulempe for vores fælles livsgrundlag - naturen.

Uffe Illum, John Victor Lorck, Flemming Berger, Benta Victoria Gunnlögsson, morten Hansen, lars abildgaard, Liliane Murray, Carsten Mortensen, Anne Eriksen, Kim Houmøller og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen

I politik nytter det ikke at blive ked af det, men det er svært, når det ser ud til at valgte politikere i Danmark er ved at grave os allesammen et dybt hul, som vi får mere og mere svært ved at komme op af igen.
Og man forstår det slet ikke, når de selv samme politikere udmærket ved, at ca halvdelen af befolkningen ikke er enig i denne politik, og at det med et andet flertal vil blive med mere miljø og ikke mindre.
Og så er man nidkært efter almindelige mennesker, som bare prøver at få et liv.
Men bruge vores skattekroner til to skridt frem og et tilbage, eller er det et skridt frem og to tilbage.
Jeg er ikke meget for at være en af de medvirkende i en Molbohistorie.

Jørgen Steen Andersen

I politik nytter det ikke at blive ked af det, men det er svært, når det ser ud til at valgte politikere i Danmark er ved at grave os allesammen et dybt hul, som vi får mere og mere svært ved at komme op af igen.
Og man forstår det slet ikke, når de selv samme politikere udmærket ved, at ca halvdelen af befolkningen ikke er enig i denne politik, og at det med et andet flertal vil blive med mere miljø og ikke mindre.
Og så er man nidkært efter almindelige mennesker, som bare prøver at få et liv.
Men bruge vores skattekroner til to skridt frem og et tilbage, eller er det et skridt frem og to tilbage.
Jeg er ikke meget for at være en af de medvirkende i en Molbohistorie.

Jørgen Steen Andersen

I politik nytter det ikke at blive ked af det, men det er svært, når det ser ud til at valgte politikere i Danmark er ved at grave os allesammen et dybt hul, som vi får mere og mere svært ved at komme op af igen.
Og man forstår det slet ikke, når de selv samme politikere udmærket ved, at ca halvdelen af befolkningen ikke er enig i denne politik, og at det med et andet flertal vil blive med mere miljø og ikke mindre.
Og så er man nidkært efter almindelige mennesker, som bare prøver at få et liv.
Men bruge vores skattekroner til to skridt frem og et tilbage, eller er det et skridt frem og to tilbage.
Jeg er ikke meget for at være en af de medvirkende i en Molbohistorie.

Thomas Andersen

@Helene

Har du overhovedet læst mit indlæg??? Jeg skriver netop at det ville være fantastisk hvis vi kunne reducere vores enorme udgifter til overførselsindkomster uden at det går ud over nogen. Så selvfølgelig er det alle de arbejdsparate og arbejdssøgende mennesker - uanset alder - jeg primært tænker på. Hvorfra får du den opfattelse at jeg kunne ønske at flytte gravide, syge eller børn fra overførselsindkomster til arbejde?

For min skyld kan vi fint rydde op i vildnæsset af tilskudsordninger. Men du bliver nødt til at erkende det helt grundlæggende - at private virksomheder skal generere et overskud for ikke at lukke. Og jo bedre rammevilkår vi kan skabe for vores erhvervsliv, jo flere medarbejdere får de brug for. Det er jo ikke for virksomhedsejernes skyld at den forrige regering gennemførte adskillige vækstpakker. Men fordi det skaber arbejdspladser, nu for trejde år i træk over 30.000 job om året (i år over 40.000 job).
Jeg er stor tilhænger af at vi skal hjælpe alle som er brug for hjælp, men alle andre skal klare sig selv.

Jørgen Steen Andersen

I politik nytter det ikke at blive ked af det, men det er svært, når det ser ud til at valgte politikere i Danmark er ved at grave os allesammen et dybt hul, som vi får mere og mere svært ved at komme op af igen.
Og man forstår det slet ikke, når de selv samme politikere udmærket ved, at ca halvdelen af befolkningen ikke er enig i denne politik, og at det med et andet flertal vil blive med mere miljø og ikke mindre.
Og så er man nidkært efter almindelige mennesker, som bare prøver at få et liv.
Men bruge vores skattekroner til to skridt frem og et tilbage, eller er det et skridt frem og to tilbage.
Jeg er ikke meget for at være en af de medvirkende i en Molbohistorie.

Jørgen Steen Andersen

Jeg havde skrevet en kommentar om, at jeg ikke bryder mig om at være medvirkende i en molbohistorie, men da jeg bor i afgrundsDanmark, så er mit signal så dårligt, at først kommer 3 kommentarer, og efterføgende bliver alle slettet.
Kort ville jeg sige, at Erling Jepsens " Hjertets dannelse" bliver udgivet i dag, og han som satiriker ikke kalder det udkantsdanmark eller vandkantsdanmark men afgrundsDanmark, og at det ikke er kapitalismens uophørlige vækstkrav, men politikere som helt bevidst har ført en politik, som vi nu pinedød bare har at leve med.
Det kæmpehul, der nu ser ud til at blive gravet af partiet Venstre og støttepartier er bare en ureflekteret bevidstløs fortsættelse, som det efterføgende vil koste milliarder at udbedre skaderne efter.
Hvis ikke de, som udsætter Danmark og danskerne for denne " Miljørealisme" ikke skammer sig, så gør jeg det på deres vegne.
Nogen skal skamme sig.

Benta Victoria Gunnlögsson, Liliane Murray og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
John Christensen

Her kridtes den parlamentariske politiske kamp om finansloven op, ligesom historien om de 39 mia. kr. vi måtte forholde os til i valgkampen.

Efter at have justeret lidt på vores drømme og afstemt dem med "virkeligheden" skal vi nu finde 3 mia. kr. for at leve op til EU's budgetkrav til medlemslandene (krav, som er primære i forhold til ALT forstås).

Nedskæringerne fortsætter med mindre vi udnytter samfundets ressourcer - og betaler det, det koster til fællesskabet!
Det er ikke Venstre politik og måske netop derfor er de nu reduceret til - 19% opbakning.

John Christensen

Off topic!
Giver dobbeltbeskatningsaftaler med refusionsret i grunden mening, når kapitalfonde og virksomhedsejere - så alligevel placerer overskuddet af værdierne i skattely i den sidste ende?

God dag der ude

Vi skal jo have skattelettelser...... det giver billige points ligegyldig hvor meget der spares andre steder.

kate christiansen

Den første tanke efter at have læst artiklen er; man får jo lyst til at kapitulere.
Jeg sidder i disse dage og færdiggør mit speciale der handler om bæredygtighed og bæredygtig pædagogik på småbørnsområdet i Danmark. Jeg glæder mig til at blive færdig, til at komme ud i verden og arbejde sammen med danmarks småbørnpædagoger om at lære småbørn om bæredygtighed. Både til gavn for dem selv og til gavn for kommende generationer. Gro Harlem Brundtland definerede allerede i 1987 bæredygtighed på følgende vis: en bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”. Nu skriver vi 2015 og hvis spareforslagene i indeværende artikel virkelig er regeringens intentioner håber jeg at de i det mindste har spurgt sig selv om hvilke nuværende behov spareforslagene opfylder og om de bringer fremtidige generationers muligheder i fare. I mens jeg har skrevet dette har jeg glemt alt om at kapitulere; jeg knokler videre med visionene om at uddanne en ny generation der er i stand til at handle i overensstemmelse med Gro Harlems Brundtlands visioner om bæredygtig omstilling af vores samfund.

Jørgen Steen Andersen og Thomas Andersen anbefalede denne kommentar
kate christiansen

Den første tanke efter at have læst artiklen er; man får jo lyst til at kapitulere.
Jeg sidder i disse dage og færdiggør mit speciale der handler om bæredygtighed og bæredygtig pædagogik på småbørnsområdet i Danmark. Jeg glæder mig til at blive færdig, til at komme ud i verden og arbejde sammen med danmarks småbørnpædagoger om at lære småbørn om bæredygtighed. Både til gavn for dem selv og til gavn for kommende generationer. Gro Harlem Brundtland definerede allerede i 1987 bæredygtighed på følgende vis: en bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”. Nu skriver vi 2015 og hvis spareforslagene i indeværende artikel virkelig er regeringens intentioner håber jeg at de i det mindste har spurgt sig selv om hvilke nuværende behov spareforslagene opfylder og om de bringer fremtidige generationers muligheder i fare. I mens jeg har skrevet dette har jeg glemt alt om at kapitulere; jeg knokler videre med visionene om at uddanne en ny generation der er i stand til at handle i overensstemmelse med Gro Harlems Brundtlands visioner om bæredygtig omstilling af vores samfund.

Jørgen Steen Andersen og Liliane Murray anbefalede denne kommentar
Helle Merete Norup

Denne svage regering skal udfordres af de Alternative ved finansforhandlingerne, det håber jeg vil ske, så det går op for danskerne - der generelt er meget miljøbevidste - hvor visionsløs en regering de har stemt ind. Husker Aukens langsigtede investeringer i nye miljø forbedringer med vækst indenfor miljø/forskning, som under Fogh fra dag ét blev bombet tilbage til stenalderen. Har nogen glemt det, så husker vi andre det og ikke mindst nu, hvor det samme sker. Og dette sker, imens der er udsigt til flere flygtningestrømme pga. fremtidens klimaforandringer. Komplet idiotisk! Ærgerligt den røde regering var så svag, for de havde jo fat i det rigtige, men de forstod ikke at 'sælge varen' - det skal man kunne, det er i vor tid ligeså vigtigt som den førte politik.

Jens Jørn Pedersen

Danmark bliver mere og mere som i det tidligere Østeuropa, hvor man ikke kan regne med noget som helst. Lovgivningen ændres med tilbagevirkende kraft, så virksomheder ikke tør investere etc.
Det koster alt for meget at ændre alting hver gang vi har en ny regering. Men det er der ingen der taler om.
Jeg vil foreslå, at vi får en kompetent finansminister sammen med en, der har kvaliteterne til at være statsminister.
Den eneste vej er måske et valg?

Anne Eriksen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar

Det kan umuligt være en overraskelse.
Venstre har altid bestået af primært korrupte navle-fikserede idioter, ligesom majoriteten af den danske befolkning i øvrigt.
Fælles for disse mennesker er bl.a. en beskeden tidshorisont bag deres disposition samt tendensen til skamløs egoistisme.
Det lyder ikke godt men husk hvor ussel og inkompetent den gamle regering også var på dette, og helt utroligt mange andre områder.

Hvis en lille besparelse på 340 millioner rykker andet end et ligegyldigt komma eller to i den danske miljøindsats, omstilling mv. Så kan vi (endnu engang) konkludere at indsatsen i forvejen var så langt under et rimeligt niveau at det er svært at opfatte som andet end en dårlig joke.
Og dem kan vi sagtens undvære.

Flemming Berger og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar

En million mennesker dør hvert år som følge af olie produktion og distribution, m.m.

Jeg går ikke ind for atomkraft som sådan, men så mange er ikke døde af atomkraft, i hele atomkraftens historie.

Og det er renere energi end fossile brændstoffer, men der er bedre alternativer end begge dele.

Når det kommer til forhandlingerne om finanslovsforslaget, så vil miljøet ikke, desværre, have nogen særlig høj prioritet, i hvad der lægges vægt på, det vil komme langt under skatte-, sociale- og arbejdsmarkedrelaterede emner.

For man har endnu ikke fattet, at med mindre vi får det med klimaforandringerne og miljøet bragt i orden, så vil alle de andre ting før eller siden blive irrelevante.

Og når det kommer til klimaet og miljøet, så findes der intet land der kan gå enegang, alle skal med ombord.

Atomkraft er en narresut, en overspringshandling, en misforståelse.
Sjovt nok er atomkraft enormt populært i ovennævnte gruppe af mindrebemidlede.
Atomkraft er en energiform det fordrer et begrænset tidsperspektiv og et tvivlsomt ansvar for konsekvensen af egne handlinger, af flere årsager.
Atomkraft er helt utroligt dyrt - den dyreste energiform vi kender.
Uran er en meget begrænset resurse som sviner helt ufatteligt i alle led; minering, forarbejdning og afskaffelse.
Atomkraft fremmer en centralistisk og autoritativ samfundsudvikling der ikke bare er passé men åbenlyst uhensigtsmæssig.

Dertil rammes planeten hvert eneste sekund af helt ufattelige mængder gratis energi. Lige til at opfange med ufarlige, billige og decentrale teknologier som solceller, vindmøller osv osv.

Uffe Illum, Flemming Berger, John Andersen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar

'Grøn Realisme'
Orwell fælder en tåre i graven...

Uffe Illum, John Hansen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar

Gorm, hvem betegner du som mindrebemidlede? Og det er vel ikke økonomisk du tænker på?
Er det ikke lidt patroniserende?

’grøn realisme’ er hverken grøn eller realisme det er dybt uansvarligt og ren ideologi, der ligner dumhed. Nu vil Venstre har hævn koste hvad det vil

Uffe Illum, Flemming Berger, Erik Nissen og Liliane Murray anbefalede denne kommentar

Lillian se indlæg 10,08.
I denne forbindelse er gruppen defineret som dem der ikke har kapacitet til at forholde sig til strukturelle problemer af denne størrelse og den udgør således næsten hele det danske folketing og 70-90 procent af nationens voksne befolkning - anslået.

Det var ikke ment som et kompliment. Men det er vel ikke i sig selv patroniserende at fortælle folk, der er ved at skyde sig selv i foden, at det næppe vil have den positive virkning de af mærkværdige årsager synes at forvente.

Flemming Berger og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
John Christensen

Husk nu, at alle skal have noget ved forhandlingsbordet - bare så ingen forblændes.

Gorm, fordi man sidder bag en skærm og ikke ansigt til ansigt, kan man godt tale pænt.
Angreb på andre virker ikke, tro mig jeg har prøvet det.

Den grønne industri har længe været på vej til at udvikle sig hen mod et nyt stort guldæg for såkaldte ildsjæle og masser af feel good, no good institutioner og diverse lænsetanke. I Danmark har vi ingen korruption. Her har vi i stedet lobbyvirksomhed, hånd i hånd med en overbevist klimaerkendelse, hvor det handler om intet mindre end at redde hele verden fra sig selv. Modigt erkendt af regeringen. Gad vide om de var klar over, at deres tiltag ville blive modtaget på samme måde, som da en anden religion reagerede voldsomt på nogle karrikaturtegninger ?

Lise Lotte Rahbek

340 mio... hm.. jeg skal lige have beløbet sat i perspektiv.

SKAT laver en brøler ril 6, 2 mia.
Jobcentrene koster 16 mia. om året
Satspuljemidlerne for 2015 uddelte 362,2 mio kr. (satsregulering af overførselsindkomster som bliver omfordelt efter politikernes forhandlinger)

Folketingets medlemmer koster i lønudgifter lige godt 400 mio om året.
Embedsmænd og spindoktorer ikke medregnet med.

Bare for lige at se tallet i perspektiv

Uffe Illum, Flemming Berger, Helene Kristensen og Felix Austin anbefalede denne kommentar

Liliane, Jeg er selvfølgelig ked af det hvis nogen føler sig angrebet - Det var ikke meningen.
Men det er vigtigt at huske at de mennesker der har så store problemer med at forstå disse relativt simple forhold, men ikke lader denne diskrepans begrænse deres virke, også trækker os andre med ned i sølet og truer vores afkom.
Det overgår langt de beføjelser jeg har afgivet for at leve i et civiliseret samfund. Ja faktisk er det tvivlsomt om et samfund, der tillader selvvalgt ignorance en så styrende plads, kan kaldes civiliseret. Jeg mener det ikke.

Flemming Berger, Benta Victoria Gunnlögsson, Jørgen Steen Andersen og Liliane Murray anbefalede denne kommentar

350 mill er pebernødder for at få alle til at se den anden vej mens man angriber de svageste i samfundet, forsøger at afskaffe og underminere de organisationer som lønmodtagerne har.

Man kan selvfølgelig også være ligeglad for de fleste af lønmodtagerne stemmer jo df, og df støtter som bekendt de borgerlige.

Men vi er stadig mange som ikke har drukket af gift flasken, der har forvandlet mange danskere til frådende racister som tror at deres positioner er truet af nogen få indvandrer og flygtninge, som de uden betænknig giver skylden for alt.

Så man kan sige at planen lykkedes, de rige bliver rigere og de fattige bliver fattigere og de fattige skyder skylden på de forkerte.

350 mill kommer ikke til at betyde andet end at vi kommer til at betale mere for de grønne tiltag, børnelærdom når man kender det venstre som er idag, nogen kommer til at tjene kassen på det grønne og det grønne bliver lidt mere gråt.

Forbryderne i toppen af venstre varetager ikke det danske folks interesser de varetager heller ikke venstres interesser.

Flemming Berger, Jørgen Steen Andersen og Liliane Murray anbefalede denne kommentar

Vi har måske ikke korruption på gadeplan og hvor alle er involverede, endog dem der ikke er korrupte, det har vi ikke, men korrupt er Danmark nu alligevel.

lars abildgaard

I valgkampen lovede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) flere penge til klimaområdet, men nu gør regeringen tilsyneladende det stik modsatte.

http://www.dr.dk/nyheder/politik/video-se-loekke-love-flere-penge-til-kl...

Uffe Illum, Benta Victoria Gunnlögsson, Jørgen Steen Andersen, Anne Eriksen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar

De skriver: "Danmark er stadig i den grønne førertrøje"!
Når man sammenligner med andre lande bla. bla...
Er det eneste, man hænger sig ier hvordan omverdenen opfatter os - om vi yder nok i krigsindsatsen osv.
Vorherrebevares - muligvis er det er det ikke så mange millioner i forhold til skattesnyd, politikerlønninger, jobcentre og satspuljen.

Men det er et utroligt dårligt signal sammen med de andre V. ønsker inden for landbrug, nedbringelse af offentlige udgifter - det var et af de få virkelig gode tiltag til beskyttelse af natur og miljø, at gøre ting bæredygtige og efterhånden, som der kom flere tilhængere med ønske om alternativer til det landbrug og energiforbrug, vi har nu.
Noget meget positivt - i modsætning til alle de andre ubegavede og negative forslag om effektiviseringer og sparekniven i sundhed, velfærd og uddannelse osv.
Det er ærkedumt og forøvrigt - løftebrud, så det batter!

Aksel Gasbjerg, Uffe Illum, Lise Lotte Rahbek, lars abildgaard, Liliane Murray og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar

Genopretningen af en højmose kan vi sagtens udskyde nogen også selvom nogen myggearter skulle gå til, men vi kan ikke spare på klimaet. - Nødvendigenheden af flere og mere omfattende klima tiltag vokser dag for dag og begynder vi ikke at gøre noget nu inden at den store regning for de kommende ødelæggelser på grund af global opvarmning så får vi slet ikke råd, for hvis man tror global opvarmning ikke vil ramme finansmarkederne, så bør man ansøge om at få sine skolepenge igen - Kun en idiot frygter ikke klimaforandringerne som følge af global opvarmning.

Uffe Illum, Liliane Murray, Flemming Berger og Benta Victoria Gunnlögsson anbefalede denne kommentar

I følge det halvstatslige DONGs seneste opgørelse (2013 ) over den danske elforsyning ser de faktiske tal således ud:
Kul og brunkul: 54%
Naturgas: 16%
Vind, vand og sol: 10%
Olie: 1%
Atomkraft: 12%
Til den meget vrede Gorm Lerche blot en enkelt korrektion blandt ellers mange berettigede: Atomkraft er den billigste, reneste, meste miljørigtige og grønneste energikilde vi har, som dog i løbet af nogle år vil blive afløst af thorium, mens vindmøllerne i tur og orden vil blive skrottet som den enorme fejltagelse, de var.

Sider