Sådan fik DF ambassaderne til at bruge tid på en af partiets kæpheste

På baggrund af aktindsigt i Udenrigsministeriet kan Information nu beskrive, hvordan danske ambassader og embedsmænd over hele Europa har brugt uanede mængder af arbejdstimer på at besvare to spørgsmål om politiheste fra DF’eren Peter Kofod Poulsen
Ridende politi holder opsyn ved en fodboldkamp mellem Feyenoord Rotterdam og Ajax Amsterdam. Det hollandske politi råder over 150 politiheste, har den danske ambassade meddelt. De er blandt andet gode, fordi de aftvinger respekt uden at forekomme aggressive, lyder de hollandske erfaringer, som ambassaden har indhentet på forespørgsel fra DF’eren Peter Kofod Poulsen.

Getty Images

Indland
26. marts 2016

Udenrigsministeriets sag nr. 2015-57431 består af 108 journaliserede dokumenter. I printet tilstand fylder sagen tilsammen 448 sider med oplysninger fra det meste af Europa.

De mange sider drejer sig alle om politiheste og indgår i ministeriets materiale, der er brugt til at svare på to spørgsmål til Folketingets Retsudvalg.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, har, som flere gange beskrevet i Information, bedt Justitsministeriet om en »komplet oversigt« over europæiske lande med politiheste samt en redegørelse for »antallet af politiheste i Europa gennem de sidste 10 år«.

Efter at have fået aktindsigt i Udenrigsministeriets sag kan Information nu beskrive de mange ressourcer, der i løbet af ganske få uger sættes ind for at indsamle et omfattende materiale om ridende politi på hele det europæiske kontinent.

De mange mailstrenge og telefonnotater om gentagne opringninger og rykkere, som indgår i sagen, viser, hvordan ambassadernes medarbejdere ofte har måttet udfolde store anstrengelser for at fremskaffe de ønskede oplysninger inden fristens udløb.

Én hest lig 18 betjente?

Øverst i sagsbunken ligger en mail fra den 15. december 2015, hvor Justitsministeriet anmoder Udenrigsministeriet om at »indhente bidrag fra de relevante danske repræsentationer«.

Dagen efter mailer Udenrigsministeriet en instruktion om at »indhente relevante bidrag« til distributionslisten »EU Landene (Internal)« og giver ambassaderne en svarfrist til den 18. januar.

Samtidig sender Udenrigsministeriet til orientering flere af Peter Kofod Poulsens andre hestespørgsmål, bl.a. om angivelige svenske erfaringer, ifølge hvilke én bereden betjent kan erstatte 18 betjente til fods, f.eks. under uroligheder i forbindelse med fodboldkampe.

Første svar kommer fire dage inde i det nye år. Fra Lissabon kan en af ambassadens embedsmænd bl.a. indberette, at Portugal har haft ridende politi siden 1801, og at de samlede udgifter til foder og halm til 437 politiheste beløb sig til 852.819 euro i 2014.

Efter en samtale med oberstløjtnant Paulo Jorge Alves Silvério i Indenrigsministeriet kan ambassaden supplere med, at Portugal har et »bredt samarbejde« om bl.a. træning og kapacitetsopbygning med Tyrkiet, Jordan, Marokko, Oman og Qatar.

Efter Portugals egne erfaringer med fodbold-VM i 2004, »hvor politiheste blev anvendt til opretholdelse af ro og orden«, har landet endvidere assisteret Brasilien med opbygning af et politihestekorps i forbindelse med VM i 2014.

Næste dag er der svar fra Prag. I Tjekkiet blev politiheste genindført efter 40 års pause i 1991, og de seneste 10 år har tallet været »omkring 40«, skriver ambassadens embedsmand, der har været i kontakt med »afdelingen for kynologi og hippologi i herværende uropolitis direktorat«.

Her kan man genkende de svenske erfaringer om, at »en politihest kan erstatte omkring 18 betjente i forbindelse med uroligheder«. Dog skal der »som minimum bruges fire politiheste sammen ved opgaver, hvor den offentlige orden skal opretholdes«.

Informations aktindsigt i Udenrigsministeriet viser – her fra en e-mail fra ambassaden i Helsinki – hvor mange af ministeriets embedsmænd der har været involveret i at fremskaffe oplysninger om antallet af politiheste i Europa til DF’eren Peter Kofod Poulsen.

Informations aktindsigt i Udenrigsministeriet viser – her fra en e-mail fra ambassaden i Helsinki – hvor mange af ministeriets embedsmænd der har været involveret i at fremskaffe oplysninger om antallet af politiheste i Europa til DF’eren Peter Kofod Poulsen.

Hesteshows og dialog

Fra Sofia kommer der næste dag kortfattet besked om, at Bulgarien har haft ca. 30 politiheste de seneste 10 år. Dagen efter meddeler ambassaden i Athen efter at have været i kontakt med hr. Volirakis fra den juridiske afdeling i Ministeriet for Civil Beskyttelse, at hverken Cypern eller Grækenland har ridende politi.

Samme dag kommer svaret fra Helsinki, hvor en ambassademedarbejder efter kontakt med politiinspektør Ari Alanen i Politistyrelsen kan indberette, at mens der i de seneste 10 år i byen Turku (Åbo) har været to politiheste, daler antallet i Helsinki: Fra 10 politiheste i 2005 til 8-9 i 2015.

Så melder ambassaden i Riga sig efter at have været i kontakt med Juris Grigorjevs i det lettiske statspoliti: »Lige nu er antallet seks heste, hvilket også svarer til det gennemsnitlige antal over de seneste 10 år,« oplyser ambassaden.

Læs også: Op på hesten igen, Kofod!

11. januar mailer ambassaden i Zagreb, at frem til år 2000 var der en hesteenhed med 70 heste »til brug for ceremonielle og protokollære opgaver« i Kroatien. I 2012 blev en genindførelse drøftet, »men tanken blev opgivet af budgethensyn«, oplyser ambassadøren, der personligt har stået for svaret.

To dage efter kommer der svar fra Budapest: Ungarn har haft ridende politi i 130 år. Udviklingen har været dalende siden december 2007, hvor der var 41 heste, til december 2015, hvor tallet er 37.

»Opgaverne inkluderer typisk patruljering for at sikre ro og orden, forstærke eksisterende patruljering og sørge for sikkerhed ved store folkemængder,« skriver ambassaden og tilføjer, at det ridende politi foruden »paradeopgaver« også deltager »i ’hesteshows’ for at promovere politiet og samtidig styrke relationerne til borgerne«.

17 minutter senere oplyser ambassaden i Paris, at det nationale franske ridende politi er tilknyttet afdelingen for ro og orden og underlagt Indenrigsministeriets direktorat for offentlig sikkerhed. »Enheden deltager i bekæmpelse af kriminalitet, i opretholdelsen af ro og orden samt repræsenterer politiet i offentlige ceremonier og optog,« skriver ambassaden efter kontakt med Ariane Avitbol fra Indenrigsministeriet.

Herfra kommer også oplysningen om, at de i alt 26 franske politiheste er af racerne Normannisk Cob og Boulonnais.

»I fransk optik begunstiger en rytterenhed kontakten mellem politi og befolkning. Hesten afføder nysgerrighed og åbner således lettere op for dialog,« selv om hestene også »lægger bånd på betydelige økonomiske midler«.

Ambassaden tilføjer, at det ridende politi ud over at blive sat ind »på nationalt plan i tilfælde af uroligheder« også kan bruges til miljøbeskyttelse: »Det ridende politi kan blive hvervet til at overvåge naturreservater og håndhæve overholdelse af miljøbeskyttelsesforanstaltninger.«

Elbiler og optøjer

Fra Tallinn beretter ambassaden den 15. januar, at Estland ikke benytter sig af politiheste, fordi »de økonomiske omkostninger er for høje«. Desuden finder Estland, at »ridende politi af sikkerhedsmæssige årsager er upraktisk, hvorfor de foretrækker mere moderne metoder – herunder elbiler – som også medfører lavere omkostninger.«

Samme dag kommer svaret fra ambassaden i Rom. Italiens to største politikorps, Polizia di Stato og Carabinieri, har henholdsvis 283 og 171 heste. Polizia di Stato har for nylig reduceret antallet med 40, og »antallet af heste svinger afhængigt af hestenes helbredstilstand og finansielle midler«.

Også Carabinieri har de seneste 10 år reduceret besætningen »betydeligt«, men der »noteres for tiden en vis positiv udvikling«, bl.a. »at tilbyde rideundervisning til interesserede politibetjente«.

Ambassaden i Madrid svarer på fristens sidste dag, den 18. januar. Man har været i kontakt med Afdelingen for Borgersikkerhed i det spanske Indenrigsministerium, som desværre ikke har nået at svare. Derfor har ambassaden selv fremskaffet oplysninger fra offentlige hjemmesider, hvoraf det fremgår, at det ridende politi råder over 210 heste, som bl.a. bruges til at forstærke »alle former for politimæssige sikkerhedsanordninger«.

»Det ridende politi har i kraft af sin ’løftede position’ et betydeligt bedre udsyn og overblik over et givet område«, som bl.a. kan bruges til »overvågning og kontrol i byområder samt særlige områder som parker, strande, udkantsområder og svært tilgængelige områder«.

Fra Wien, hvor ambassaden tillige er sideakkrediteret for Slovakiet, Slovenien og Makedonien, lyder svaret samme dag, at mens der hverken i Østrig eller Makedonien er politiheste, er der omkring 20 i Slovakiet og 18 i Slovenien.

I Holland er der 150 politiheste, meddeler ambassaden i Haag 28 minutter senere. Efter kontakt med Marieke de Werk fra Politistyrelsens understøttende afdeling kan ambassaden opdele de hollandske erfaringer i fordele og ulemper: Blandt fordelene er ud over en rytters gode »overblik over området« også, at »politiheste og deres ryttere er meget tilgængelige for publikummet, men aftvinger samtidig respekt uden at forekomme aggressive«.

Ulemperne er udgifterne samt at »indsættelseshastigheden for ridende politi er længere end for ’normale’ betjente«.

Selv om det er vanskeligt at sammenligne »udbyttet« af en ridende og en normal betjent, peger de hollandske erfaringer på, at brug af politiheste er »meget effektivt, når der skal holdes styr på store menneskemængder. Når der bruges politiheste behøver man færre politibetjente«.

Heste gør politi populært

Sådan følger indberetningerne fra hovedstad efter hovedstad. I London bliver ambassaden indledningsvist tilbudt et møde med en højtstående politichef, der gerne vil fortælle om britiske erfaringer, men her må ambassademedarbejderen høfligt af hensyn til tidsfristen takke nej: Det er først og fremmest antallet af heste og gerne fra de seneste 10 år, som man ønsker oplysning om. Den 18. januar kan ambassaden derfor indberette, at der i 2014 var 272 politiheste i Storbritannien.

Derudover henvises til en rapport, som Association of Chief Police Officers’ Mounted Working Group har fået udarbejdet, hvoraf det fremgår, at selv om ridende politi »traditionelt ses som en ressource til at holde ro i offentligheden, f.eks. i forbindelse med demonstrationer«, så viser data, at ridende politi benytter 60-70 procent af ridetiden på lokalpatruljering og kun »10-20 pct. af deres tid på et holde ro (public order work)«.

Først 10 dage efter fristen svarer ambassaden i Berlin. 234 politiheste i syv delstater er med til at »gøre politiet mere vellidt i befolkningen – de tilføjer politiet en såkaldt ’sympatifaktor’«. Dog er »hestens uforudsigelighed« en »udfordring« lige som »en yderligere svaghed er, at hestens hastighed ikke kan matche motordrevne køretøjer«.

I begyndelsen af marts får Peter Kofod Poulsen svar fra Justitsministeriet med oplysning om antallet af politiheste i EU. Trods ambassadernes mange anstrengelser er retsordføreren stadig ikke tilfreds. En uge senere stiller han derfor et opfølgende spørgsmål om politiheste i Schweiz, Island, Norge og Tyrkiet.

Via en instruks fra Udenrigsministeriet den 14. marts får nu også ambassaderne i Berlin (Danmark har ingen ambassade i Schweiz), Reykjavik, Oslo og Ankara besked på at »indhente relevante bidrag«.

Fra Berlin kan ambassaden efter få dage berette, at politiet i Zürich i 2004 afskaffede politiheste »af økonomiske grunde«, mens der i Bern stadig er 15 politiheste, der »bevæger sig typisk i byens centrum, i parker og skove og langs flodbredder«.

Den 15. marts kommer indberetningen fra Reykjavik: »Islands Rigspoliti har oplyst, at der ikke er, og ikke i nyere tid har været anvendt, politiheste i Island.«

Svarene fra Oslo og Ankara forelå endnu ikke, da Information fik aktindsigt.

Det fremgår af den aftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019, som regeringen, S, DF, LA og De Konservative blev enige om i november, at aftaleparterne i 2016 vil drøfte mulighederne for genindførelse af politiheste i Københavns Politi

Peter Kofod Poulsen og tjenestedyrene

Der synes ikke at være grænser for, hvad ressourcerne må bruges på, hvis det drejer sig om en af Dansk Folkepartis kæpheste: »Vil ministeren redegøre for antallet af politiheste i Europa gennem de sidste 10 år, med hensyn til hvilke lande der har haft politiheste de forskellige år og antallet af politiheste i de enkelte lande?« 

Sådan lød et spørgsmål midt i december til justitsminister Søren Pind (V) fra Dansk Folkepartis nye retsordfører, Peter Kofod Poulsen. Og siden er det gået slag i slag med Peter Kofod Poulsens forkærlighed for tjenestedyr.

Seneste artikler

 • Politiet fastholder kritik af DF’s kæphest

  21. december 2017
  For dyrt, for ufleksibelt og for konfrontatorisk. Selv om regeringen og DF nu har aftalt at genoprette det ridende politi i København, fastholder politiet sin skepsis
 • DF’s soloridt bringer politihestene tilbage

  11. december 2017
  Med genindførelsen af det ridende politi i København er en drøm blevet til virkelighed for DF’s Peter Kofod Poulsen. Politihestene skal sættes ind mod demonstranter og fodboldbøller, mener han. Men spørgsmålet er, om pengene rækker til meget andet end parader med dronningen
 • DF’s Kofod Poulsen er igen et hestehoved foran

  6. september 2016
  Den dyreinteresserede retsordfører Peter Kofod Poulsen lader sig ikke anfægte af afvisende svar fra Justitsministeriet, når det drejer sig om en af Dansk Folkepartis kæpheste: Genindførelse af politiheste
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Poul Anker Sørensen

ja, det er da helt fantastisk, hvad der kan spørges om, og for dansk folkeparti er prisen ligegyldig, de har jo pengene hjemme fra besparelserne på kontanthjælpen.
Og glæd jer alle i der der bor til leje, det varer ikke længe, inden dansk folkeparti også stjæler jeres boligydelse.

David Zennaro, Sup Aya Laya, Arne Lund, Peter Jespersen, Kurt Nielsen, Jørgen Steen Andersen, Kirsten Kathrin, Janus Agerbo, Gert Romme og Vibeke Hansen anbefalede denne kommentar

I Dansk Folkepartis terminologi er politiheste altså in legio med kæpheste. - Eller er det omvendt?

For de 2 udtryk er jo lig med hinanden (=), hvis de har samme værdi på begge sider af lighedstegnet.
- Eller sagt på en anden måde: Politiheste = kæpheste.

Men ærligt talt, dette virker jo som logik for dværghøns, så det er jo nok lidt for uoverskueligt for DF.

Peter Jespersen, Jørgen Steen Andersen, Kirsten Kathrin, Poul Anker Sørensen og Vibeke Hansen anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

Mit indtryk fra ambassaderne er at de keder sig med den ustandselige selskabelighed - så denne staldtjans har sikker været velkommen.

Bortset fra det er politiheste en gevinst for enhver storby - og så giver de jo nogle ufaglærte jobs.

Søren Johannesen

I Skak ville spillet hurtigt være slut hvis der ingen Bønder var, de bruges blot til forsvar for de "vigtigere brikker" og det forlænger blot spillet unødigt .... måske det er på tide at forlade spillet, så mister de "vigtige" andre sort/hvide brikker sikkert hurtigt interessen for at skulle "vinde" hele tiden ....

Hvis de menneskelige organer opførte sig så egoistisk som "vi" mennesker er i stand til ville den menneskelige organisme ikke overleve længe. Overskrifter som denne ville kunne ses i aviserne: "Mand amputerer sit højre ben! Vores uoverensstemmelser var uforenelige, udtaler han til pressen".

Når mennesker ikke ved hvem de er og ikke gider finde svaret, så finder de på en masse historier, som kan kaste en masse kunstig glans over den virkelighed de mener er "sandheden".

Hyp hyp, alle de Trojanske Kæpheste

Peter Jespersen, Kurt Nielsen, Jørgen Steen Andersen og Vibeke Hansen anbefalede denne kommentar
Vibeke Hansen

Henrik Brøndum. Er det hestene, du kalder ufaglærte, for betjenten er da uddannet ! -:)

Når statsministeren kan sætte Centraladministrationen til at tælle flagstænger, og indkøbe behørige flag til vore nordatlantiske brødres nationaldage, og alt sammen for at glæde "fruen", ja så kan DF's forespørgsel vel ikke undre. De skulle jo nødig stå tilbage for Lars Løkke, når det kommer til storhedsvanvid.
Mon ikke LA snart sender en forespørgsel til Schweitz om, hvorvidt det er muligt for dem at forpagte Danmark og overtage Skat.

Hanne Ribens, Dorte Sørensen, Peter Jespersen, Kurt Nielsen, erik mørk thomsen, Jørgen Steen Andersen, Kirsten Kathrin, Poul Anker Sørensen, Niels Duus Nielsen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Hesten er et smukt, men frygtindgydende dyr. Politiheste er ikke en gevinst for enhver storby, Henrik Brøndum, i hvert fald ikke for demonstranter og dissidenter, som risikerer at blive væltet over ende, når de store dyr beordres til at splitte mængden.

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/slaget-paa-...

Og København er da allerede meget godt med på hestefronten: Både dronningen og Carlsberg råder over såvel ædle raceheste som ydmyge arbejdsheste, der frit kan beses fra tid til anden af den måbende offentlighed, når de, altså hestene, bliver luftet i trafikken.

Hanne Ribens, Peter Jespersen, Kurt Nielsen, Søren Johannesen, Lasse Nielsen og Vibeke Hansen anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

@Vibeke Hansen

Skal der ikke også nogle staldkarle til?

Henrik Bjerre

@Niels Nielsen

Men i forbindelse med demonstrationer er heste da netop bedre end motorcykler? En hest træder ikke på et menneske der ligger på jorden.

Thomas Andersen

Information, blot et forslag... Det er fint nok med enkelteksempler på nogle af de tåbelige spørgsmål som stilles og som der bruges uanede mængder af tid på. Men kom gerne med en statistik over de enkelte partiers og folketingsmedlemmers spørgelyst. Og en beregning af hvad det koster samfundet. Selvfølgelig skal der være fri mulighed for at stille skarpe spørgsmål i et demokrati, så kom også gerne med en analyse af hvilke partier som stiller spørgsmål som rent faktisk flytter noget. Blandt de tusindvis af spørgsmål som stilles må der være nogle geniale imellem, kom også gerne med eksempler herpå.

I kan starte på wikipedia (hvor opgørelsen desværre er af ældre dato). I den opgørelse stiller EL over dobbelt så mange spørgsmål som DF og deres medlem og topscorer Per Clausen har alene i den opgjorte periode stillet hele 1824 spørgsmål. Kun S stiller flere spørgsmål end EL.

Jeg håber inderligt at samfundet får gavn af de mange spørgsmål. Ellers er det på høje tid at medierne (Information?) begynder at stille skarpt på dette område for at højne kvaliteten.

Peter Jespersen, Kurt Nielsen, Hans Aagaard og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Vibeke Hansen

Henrik Brøndum. Du kan da have ret, men umiddelbart ser jeg ikke København som en trafikby, hvor heste vil være hverken velegnede eller velsete. Der vil sandsynligvis mere blive tale om en begrænset deling, der mest er til pynt. Mon ikke de kommer under garderhusarerne, der vel også er dem, der er i stand til at træne hestene til opgaverne. Desværre tror jeg ikke hestene er enige med dig i, at de ikke tramper på folk, der ligger. I hvert tilfælde er der en hel del ryttere, der har prøvet turen under en stejlende hest. Personligt har mine fødder ofte været i vejen for hestens hove, netop under staldarbejde.

@Henrik Brøndum – heste bedre end motorcykler? – men heste kan man ikke sætte en tændstik til ligesom til motorcykler under Verdensbankdemonstrationen i 1970 … ;-)

For øvrigt må navnet ’Kofod’ da forpligte til at få styr på andre farlige klovdyr og få talt deres fødder som værn for nationens sikkerhed og mod sydlandsk terror – nogle kunne jo være en direkte trussel, fordi de kun har to af slagsen, altså bentøj, også kaldt en Satyr, som ellers kunne forveksles med en ’pruhhest’ uden erektion …

In Greek mythology, a satyr (UK /ˈsætə/, US /ˈseɪtər/;Greek: σάτυρος satyros, pronounced [sátyros]) is one of a troop of ithyphallic male companions of Dionysus with horse-like (equine) features, including a horse-tail, horse-like ears, and sometimes a horse-like phallus because of permanent erection. – gosh og uhauehauehada …

https://en.wikipedia.org/wiki/Satyr

Herman Hansen

Det næste bliver vel, at Peter Kofod Poulsen (DF) stiller spørgsmål om, hvor meget tid europæiske betjente i gennemsnit bruger på at pille næse dagligt - Og det 10 år tilbage.

...Ikke så sært politiet og deres embedsfolk har oparbejdet en overarbejdspukkel.

Herman Hansen

...Det er skræmmende, at sådan en person (Peter Kofod Poulsen) er spået udsigt til en lovende karriere inden for dansk politik.

Laurids Hedaa

Det må være godt for gråspurvebestanden med alle de heste. Så bliver der også flere gråspurve til DFs kanoner som en sidegevinst.

Populationen af Scara-bæer (Scarabaeidae) vil desværre også vokse ...

Kenneth Jacobsen

»Islands Rigspoliti har oplyst, at der ikke er, og ikke i nyere tid har været anvendt, politiheste i Island.« - ja, lige i deres tilfælde kan man godt forestille sig, at det ville se en smule tåbeligt ud...

@Jan Weis.

Lige på det punkt er vi enige. Ja, torbist-bestanden vil stige, men det begræder jeg ikke. De er nogle af de smukkeste biller i den danske natur, hvis du spørger mig...og vist også Morten DD :D

Henrik L Nielsen

Get those pi-igs, of those horses! Og, They complain about horse In lasagne but that horse is covered in pig anyway, er to af mine favoritter.

Min personlige erfaring er at fire betjente til hest har meget lettere ved at kontrollere en folkemængde end en hel deling betjente.
Især når demonstranterne ikke ønsker at skade hestene med marmorkugler eller partisansøm på vejen. Det giver altid pr bagslag (heldigvis, da det er noget forbandet dyreplageri).
I Australien, da jeg var dernede, brugte de ofte heste mod demonstrationer med stor succes. I en situation brød vi igennem et par delinger betjente og besatte et kul-transport-tog. Men efter de satte hestene ind kom ingen andre igennem.

Thomas Andersen - En del af de oplysninger du efterspørger, kan findes i de årlige finanslove under de enkelte ministerier/departementet.
Det kan synes voldsomt fordi der stilles så mange spm. i Folketinget. Og ja - mange af dem er direkte overflødige, nogle nærmer sig det tåbelige, ingen tvivl om det.
De mange spm. er med til at holde skiftende regeringer i ørerne, hvilket er særdeles tiltrængt.
Det er som regel ministrenes egen skyld, at der stilles så mange spm. - de kan jo bare svare på det de bliver spurgt første gang der spørges. Ministrene har en forbandet vane med ikke at svare direkte, at glide af, eller at pakke "svaret" ind i fraser, eller henvis til et andet (gammelt) svar osv..
Det er naturligvis dyrt når der spørges så ofte. Da svarene skal være sande iflg. ministeransvarlig-hedsloven, så er det nødvendigt, at besvarelsen er grundig. Fx bruger Transportministeriet ca. 12 mio kr. på "betjening af Folketinget", men det dække også over forh. vedr. trafikudvalget og lign.
Det var i 2010, at Per Clausen stillede de mange spm., og skyldtes en række tunge sager: Femernbælt, den nye Ringstedbane, introduktionen af modullastbiler - alle sager af stor vigtighed, og hvor ministrene ikke ville svare som de blev spurgt.
Ofte kan et - for offentligheden - spm. se ud som om det er irrelevant. Men hyppigt går der et længere og mere kompliceret forløb forud, og at spm. kun forstås af de "indviede".
Så emnet er en del mere kompliceret, end det ofte fremstilles, og det er i hvert flad ikke gjort med blot at gøre op hvem, der spørger hvor ofte.
Der er medier, der hvert år kårer den mest spørgelystne politiker. Ret overfladisk, for det siger intet om, hvad der spørges om, og hvorfor der spørges så ofte.

Henrik Bjerre

@Jan Weis og Henrik L Nielsen

Er der ved at opstå halvblød consensus om at Politiheste medvirker til at demonstrationer hvor der skal gives den noget mere gas end til hverdag - kan afvikles knap så voldeligt? (Ingen benzinafbrænding, ingen marmorkugler etc.)

Jeg går ud fra at demonstrationerne udover at formidle et politisk budskab, vise sammenhold og vrede - ikke har til formål at få så mange politibetjente som muligt på hospitalet?

Henrik L Nielsen

Henrik Brøndum

Den consensus er jeg ikke helt sikker på gælder for alle.

Den protest jeg refererede til var ganske uvoldelig. Også da vi brød gennem betjentenes afspærring (med mindre lidt skub og mas er vold).
Det foregik simpelthen ved at vi fandt et blødt punkt i hegnet omkring togene og så løb alle mod det punkt. Betjenten kunne ikke følge med i stort nok et antal til at modstå trykket og omkring 12 af os slap igennem.
Da det skulle prøves igen satte de heste ind. Og ulig betjentene til bens er hestene hurtigere og desuden så flytter fire solide veltrænede heste sig ikke blot fordi en lille gruppe kommer løbende. Samtidig er demonstranterne også godt klar over at de selv kommer meget mere til skade hvis en hest træder, sparker eller falder på dem end hvis det er en betjent der gør det, hvilket gør at forsøgene på at komme igennem mindre kraftfulde. Så i den slags protester gør hestene en forskel.

Med hensyn til at sende betjente på hospitalet med vilje, så er det ikke den slags protestgrupper jeg vil have noget med at gøre. Det er jo noget forbandet svineri. Altså, en skubbe kamp og forsøg på at bryde igennem en kæde blot ved at mase sig igennem har jeg intet imod (og det har politiet da også kun sjældent anholdt nogen for hvor jeg har været med, hvorimod den efterfølgende tog-besættelse medførte anholdelser af de der ikke kom ned af sig selv efter nogle timer).
Slag, spark, sten, flasker kanonslag og lignende er forkert uanset om det er mod betjente eller heste. Man kan så bare frygte at de der går ind for den slags metoder mod betjente også ville gøre det ved hestene. De gør det jo desværre gerne ved politihundene.

Henrik Bjerre

@Henrik L Nielsen

Jeg har stor respekt for din definition af hvad der er rimeligt at gøre som demonstrant og det er nok min formulering der er klodset - tror faktisk vi er enige.

Jeg deltager ikke længere selv i mere farverige protester - men det er vigtigt at nogen gør.

H.C. (Hans Christian) Ebbe

Information får travlt, hvis de har tænkt sig at fortælle om alle ambassadernes opgaver...de fleste synes unødvendige, specielt taget ud af kontekst.