Læsetid: 8 min.

Danmark vil overvåge svine-MRSA i EU – men bidrager ikke selv

EU overvåger udbredelsen af resistente sygdomme hos dyr, som kan smitte mennesker. Men Danmark bidrager ikke med sin viden om svine-MRSA, selv om et bredt politisk flertal har aftalt at arbejde for mere overvågning af sygdommen på EU-niveau
88 pct. af de danske svinebesætninger er inficeret med MRSA ifølge Fødevarestyrelsens seneste opgørelse. I Norge er kun 0,5 pct. inficeret.

88 pct. af de danske svinebesætninger er inficeret med MRSA ifølge Fødevarestyrelsens seneste opgørelse. I Norge er kun 0,5 pct. inficeret.

Joachim Adrian

Indland
7. marts 2017

Danmark deler ikke sin viden om udbredelsen af svine-MRSA med resten af EU.

Det til trods for, at et bredt flertal i Folketinget i 2015 vedtog en handlingsplan for bekæmpelse af MRSA, hvori der blandt andet står, at Danmark skal arbejde for overvågning af MRSA på EU-niveau.

EU’s fødevaremyndigheder, EFSA, udgiver hvert år en rapport, som kortlægger udbredelsen af resistente sygdomme, der smitter fra dyr til mennesker. Konklusionen fra den seneste rapport viser, at antibiotikaresistens bliver mere og mere udbredt i Europa.

En af dem er MRSA. Men Danmark bidrager ikke til rapporten med data om lige netop svine-MRSA.

Danmark er ellers det land i EU, der har det højeste antal svin pr. indbygger, og vi er desuden den største eksportør af levende svin i EU. En undersøgelse fra Fødevarestyrelsen viste for nylig, at 88 procent af danske svinebesætninger er smittet med svine-MRSA.

Fødevarestyrelsen skriver i en mail til Information, at Danmark i 2011-2012 arbejdede på at gøre det obligatorisk at indsende data om svine-MRSA. Men da der ikke var stemning for det blandt de andre EU-lande, valgte Danmark heller ikke at gøre det frivilligt.

Det ville ellers give god mening, siger professor Frank Møller Aarestrup fra DTU Fødevareinstituttet. Instituttet indsamler og sender data om andre resistente bakterier til EU. 

»Jo mere viden og jo flere data man har, desto større sandsynlighed er der for, at nogen kan komme med en indsigt eller en mulig løsning,« siger professoren.

Svine-MRSA i slagtedyr

Fire lande har indrapporteret data for andelen af MRSA-inficerede dyr i svinebesætninger (tallene er fra 2015).

  • Tyskland: 41,3 pct.
  • Norge: 0,5 pct.
  • Spanien: 91,4 pct.
  • Schweiz: 25,7 pct.

Til sammenligning er andelen af inficerede dyr i danske svinebesætninger 88 pct. ifølge Fødevarestyrelsens seneste opgørelse.

En pressemedarbejder i EFSA skriver til Information, at de europæiske fødevaremyndigheder har opfordret alle EU-lande til at indsende data om svine-MRSA, og at overvågningen er »essentiel« for deres arbejde.

I den danske handlingsplan fra 2015 står blandt andet, at Danmark skal være med til at bekæmpe udviklingen af resistens på internationalt niveau.

»Som led i en samlet strategi arbejdes for en etablering af EU-overvågning af MRSA-forekomst«, hedder det i planen.

Men trods ambitionerne i den danske handlingsplan har Danmark ikke indsendt data om udbredelsen af svine-MRSA herhjemme en eneste gang siden 2009, hvor EFSA begyndte at udgive rapporterne.

»Det er under al kritik,« mener Enhedslistens miljø- og landbrugsordfører Maria Reumert Gjerding.

Hun vil nu tage spørgsmålet op med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i regi af MRSA-handlingsplanen, som Enhedslisten er en del af.

Afgørende overvågning 

Formålet med indsamlingen af oplysninger er at »harmonisere« overvågningen af antibiotikaresistens i hele EU.

Ved udgivelsen af den første rapport i 2009 sagde direktøren fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol, ECDC, Marc Sprenger, at oplysningerne om spredning af resistente sygdomme er »afgørende« for, hvordan man træffer beslutninger om antibiotikaresistente infektioner, »som påvirker et stigende antal mennesker på tværs af Europa«.

EU-Kommissionen lancerer til sommer en ny action plan for en koordineret indsats mod antibiotikaresistens.

Danmark leverer de obligatoriske oplysninger til EU’s fødevaremyndigheder om udbredelsen af andre former for dyresygdomme, der kan smitte mennesker, for eksempel salmonella og E. coli. Men oplysninger om svine-MRSA er valgfrie.

Kun få lande indrapporterer oplysninger om svine-MRSA til EU’s fødevaremyndigheder.

Den seneste EU-rapport er baseret på data fra 2015. Her havde fem lande indsendt oplysninger om udbredelsen af MRSA hos levende svin; herunder Tyskland og Spanien, som begge har en intensiv svineproduktion.

I Spanien blev der fundet MRSA i hele 91,4 procent af svinene, mens det i Tyskland var 41,3 procent. I Norge, hvor der er en massiv indsats mod svine-MRSA, blev bakterien fundet hos 0,5 procent af svinene.

Holland har også flere gange tidligere indberettet data om svine-MRSA. Danmark skiller sig altså ud blandt Europas svineproducerende nationer ved slet ikke at indsende data om sygdommen til EU.

Et paradoks

De danske fødevaremyndigheder indsamler løbende oplysninger om spredningen af svine-MRSA. I 2014 viste en rapport fra Fødevarestyrelsen for eksempel, at 68 procent af de danske svinebesætninger var smittet med MRSA. Samme år lavede Sverige en tilsvarende rapport.

Svenskerne indsendte deres rapport til EU’s fødevaremyndigheder, mens Fødevarestyrelsen i Danmark ikke sendte sin rapport.

En ny undersøgelse fra Fødevarestyrelsen viste for nylig, at 88 procent af de danske svinebestande var inficeret i 2016. Der er altså sket en stigning på 20 procentpoint på bare to år.

Det er Fødevareinstituttet på DTU, der indrapporterer de danske oplysninger om antibiotikaresistens hos bakterier fra dyr og fødevarer, til EFSA. Instituttet ville naturligvis også kunne indsende data om svine-MRSA, forklarer professor Frank Møller Aarestrup, der er forskningsgruppeleder på DTU.

Norge vil udrydde svine-MRSA

I 2013 vedtog myndighederne i Norge en strategi, som skal udrydde svine-MRSA fra de norske svinestalde. Målet er at forhindre, at sygdommen smitter fra svin til mennesker.

Indsatsen betyder, at myndighederne hvert år undersøger et stort antal levende svin for MRSA. Der er strenge restriktioner på import af levende svin fra andre lande, smittede svin bliver aflivet, og inficerede svinestalde bliver grundigt rengjort, inden de igen bliver fyldt op med raske svin. Kort efter genopfyldningen bliver de nye svin testet for at se, om indsatsen har fungeret.

I 90 procent af tilfældene har indsatsen været effektiv efter ét forsøg, mens det i enkelte tilfælde har været nødvendigt med mere end én behandling.

Norge producerer omkring 1,6 millioner slagtede svin om året og har en meget lav forekomst af svine-MRSA. I 2015 fandt myndighederne sygdommen hos 0,5 procent af de testede svin.

Fra de første sporbare tilfælde af svine-MRSA i Norge i 2013 til december 2015 har der været seks udbrud, som vedrørte i alt 60 svinebesætninger. I de fleste tilfælde er svinene formentlig blevet smittet af mennesker.

Norge er det land i Europa, der har sat kraftigst ind i forsøget på at udrydde sygdommen.

Indsatsen er dyr og besværlig, men det er lykkedes Norge at holde smitten hos både dyr og mennesker på et lavt niveau.

Kilde: EFSA

Han vil ikke afvise, at der kan være gode politiske grunde til ikke at dele data om svine-MRSA med resten af EU. Men ud fra et videnskabeligt synspunkt er der ingen argumenter imod.

DTU Fødevareinstituttet er centralt for EU-samarbejdet omkring bekæmpelse af resistente bakterier. Det er her, alle de andre EU-lande søger vejledning og får kontrolleret deres prøver, og det er DTU, der har udviklet de standarder for, hvordan man påviser MRSA, som de andre lande bruger.

Set i det lys kan det virke paradoksalt, at de danske myndigheder ikke deler sin viden om udbredelsen af svine-MRSA med resten af EU.

»Ja, det kan jeg sådan set kun være enig i,« siger Frank Møller Aarestrup.

»Det virker lidt mærkværdigt. Men det er desværre ikke noget, jeg kan være herre over,« siger han og henviser til, at det er Fødevarestyrelsens beslutning.

Danmark har forsøgt

Souschef i Fødevarestyrelsen Stig Mellergaard skriver til Information, at Danmark i 2011-2012 forsøgte at overbevise EU-kommissionen om, at MRSA bør være en obligatorisk del af den »harmoniserede resistensovervågning«, som trådte i kraft i 2014.

»Dette var der ikke opbakning til fra de andre EU-medlemslande. Medlemslandene indberetter derfor ikke systematisk MRSA-data til EFSA,« skriver han.

En pressemedarbejder fra EFSA, Francesca Avanzini, skriver pr. mail, at overvågning er »essentielt« i arbejdet for at forhindre spredning af resistente bakterier.

»EFSA har opfordret medlemslandene til at overvåge udbredelsen, diversiteten og resistensen i MRSA. Medlemslandene bliver opfordret til at indrapportere de indsamlede data til EFSA, så der kan finde overvågning sted på EU-niveau,« skriver hun.

Stig Mellergaard forklarer, at Danmark i stedet har valgt at »afrapportere data nationalt« i form af den årlige DANMAP-rapport. Rapporten udkommer hvert år på både dansk og engelsk og indeholder overvågningsresultater for svine-MRSA.

Men DANMAP-rapporten bliver altså ikke sendt direkte til EFSA og kommer derfor ikke med i EU-rapporten.

Fødevarestyrelsen har ikke besvaret Informations opfølgende spørgsmål om, hvorfor Danmark ikke frivilligt indrapporterer sine data om svine-MRSA, selvom det ikke er påkrævet.

Enhedslistens miljø- og landbrugsordfører Maria Reumert Gjerding kalder Fødevarestyrelsens forklaring for »tynd«.

»Vi har et megt stort ansvar for den smitte, der kan bevæge sig rundt i hele Europa, fordi vi eksporterer rigtig mange svin. Det er efterhånden alle vores svinebesætninger, der er smittet,« siger hun.

Maria Reumert Gjerding mener, at det er »i strid« med MRSA-handlingsplanen, at de danske myndigheder ikke gør, hvad de kan, for at gøre opmærksom på smitteniveauet.

Høj prioritet hos WHO

Danmark er nævnt et par gange i EU-rapporten i forbindelse med svine-MRSA. Men der er tale om henvisninger til dansk grundforskning og altså ikke indrapportering af udbredelsen af svine-MRSA.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har for nylig føjet MRSA til en liste over 12 bakterier, som der hurtigst muligt skal udvikles ny antibiotika imod. WHO har givet MRSA »høj« prioritet, hvilket er den mellemste kategori.

Det er vigtigt at skelne mellem MRSA og svine-MRSA, også kendt som CC398.

MRSA er fællesbetegnelsen for en type af bakterier, såkaldte stafylokokker, der er resistente over for flere – men ikke alle – slags antibiotika. Svine-MRSA er kun en lille del af det samlede billede.

Statens Seruminstitut (SSI) indsamler hvert år oplysninger om udbredelsen af MRSA i befolkningen. Oplysningerne bliver også sendt til EU-organet ECDC.

Farligt på hospitaler

Danmark og andre nordiske lande har en relativt lav udbredelse af antibiotikaresistens sammenlignet med lande i Syd- og Østeuropa.

Det skyldes ifølge fagchef ved SSI, Anders Rhod Larsen, to ting: et relativt lavt antibiotikaforbrug i sundhedsvæsenet, hvilket forebygger resistens, og en effektiv indsats mod, at MRSA spreder sig på hospitaler, hvor svækkede og syge mennesker risikerer at dø, hvis de får en MRSA-blodforgiftning.

»Så på den måde er det farligt,« siger Anders Rhod Larsen.

Hvert år dør cirka 400 mennesker af stafylokokinfektioner i Danmark. Heraf udgør MRSA en lille andel. Der findes kun ganske få registrerede tilfælde af dødsfald på grund af svine-MRSA. Anders Rhod Larsen fra SSI siger, at det er vigtigt at indsamle viden om resistens på tværs af lande.

»Det er helt basalt, hvis man skal kunne agere på resistens,« siger han.

I Danmark er 1,6 procent af alle stafylokokinfektioner resistente (MRSA). I Portugal og Rumænien er det cirka 50 procent. Sverige og Norge ligger omkring 1 procent, mens det i Tyskland er 11,2.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er i Japan for at promovere grønne løsninger og danske fødevarer. Det har derfor ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren.

I en tidligere version af denne artikel citerede vi fagchef ved Statens Serum Institut Anders Rhod Larsen for at sige, at et lavt forbrug af antibiotika »i landbruget« er med til at forebygge antibiotikaresistens. Der skulle have stået »i sundhedsvæsenet«. Desuden stod der, at 400 danskere hvert år dør af MRSA-infektioner. Der skulle rettelig have stået stafylokokinfektioner – hvoraf MRSA udgør en lille del. Vi beklager fejlene.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jørgen Lejf Hansen

Det her er total uanstændigt, og et tydeligt tegn på mafia organisationen Bæredygtig Landbrug, styre landbrugspolitikken har i Danmark, og vores skiftende landbrugsminister Eva Kjær Hansen og nu Esben Lund Larsen er købt af landbruget.
Det er godt at Enhedslistens miljø- og landbrugsordfører Maria Reumert Gjerding tager det op med ministeren.
Hun kan så også tage med, at der fra 2014 til 2016 er 44 personer blevet smittet med husdyr-MRSA fra mink.
http://www.organictoday.dk/44-personer-smittet-med-mrsa-fra-mink/

Henrik Leffers, Morten Larsen, Holger Madsen, Ivar Nielsen, Mona Blenstrup, Egon Stich, Kim Houmøller, Runa Lystlund, Jan Troelsen, Peter Knap, Bjarne Bisgaard Jensen, Svend Erik Sokkelund, Ole Christiansen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Næh, Esben Lunde Larsen har travlt med at sælge svinekødet til japanerne - man har travlt med at nægte ethvert kendskab til udbredelsen og sammenhængen.
Bedre at udvikle antibiotika end at gøre noget ved MRSA, naturligvis - man skulle nødig miste profitten - så hellere et par svin mere i båsene - så går tilladelserne hurtigere i kommunerne!

Ivar Nielsen, Mona Blenstrup, Runa Lystlund, Jan Troelsen og Peter Knap anbefalede denne kommentar
Runa Lystlund

Nu er der lavet forsøg med at sætte smågrise ud i den frie natur i 3 uger og noget tyder på, at de bliver raske. Støv fra staldene forøger sygdomstilfældene. Interessant.

Flemming Berger, Holger Madsen, Mona Blenstrup, Anne Eriksen, Kim Houmøller, Jan Troelsen, Peter Knap, Bjarne Bisgaard Jensen, Gert Romme og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Jeg syntes, at det virkelig er forargeligt.

Men når forældre fuld bevidst giver deres svinekød, er det ikke blot ganske forargeligt, for så er det direkte uansvarligt og ansvarspådragende. For - at bevidst påføre sine børn en tilstand, hvor antibiotika ikke virker, er da fuldstændig uanstændigt.

Løsningen på problemerne med svine-MRSA er jo ganske kendte og ganske enkle. Norge udryddede jo svine-MRSA totalt med helt konventionelle metoder. Og med Danmarks holdning omkring folkesundhed løses disse problemer åbenbart ikke før, konsumenterne helt dropper de syge kød.

Helene Kristensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Anne Eriksen, Ken Sass, Runa Lystlund og Jan Troelsen anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Denne debat har stået på i mere end 30 år. Kan desværre ikke huske navnet på den nu afdøde retsmediciner, der gang på gang i medierne stærkt advarede mod den nuværende udvikling, og advarede imod den.
At Bæredygtigt Landbrug er en del af dette kriminelle univers, er simpelthen en skandale, når de er dem der skriver landbrugspolitikken. Dette er jo ikke bare penge, men hele vores sundhed står på spil.
Bare det at vore børn kan blive smittet, uden at have været bare i nærheden af en svinefabrik!

Helene Kristensen, Henrik Leffers, Ole Christiansen, Ivar Nielsen, Mona Blenstrup, Anne Eriksen, Runa Lystlund og Jan Troelsen anbefalede denne kommentar

I Danmark holder ministeren vores førende forsker udenfor, og regeringen deltager ikke i det fælles EU arbejde...idioti, tror jeg MSF kalder det?

Se artikler / videoer her:

MSF om resistens mod antibiotika er noget af en skræk-historie:
https://www.facebook.com/laegerudengraenser/videos/10155141530277472/

Lunde Larsen frasorterer den dygtigste MRSA forsker:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgylle.dk%2Flunde-larsen-fra...

Jens Falkenberg, Holger Madsen, Mona Blenstrup, Anne Eriksen, Runa Lystlund og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Mona Blenstrup

Danmark er det mest svinetætte land i verden. Der er mange grise i nærheden af rigtigt mange mennesker. Når dyrene transporteres til slagtning eller blot flyttes spreder de støv rundt i det omgivende samfund, for slet ikke at tale om det afkast der sker via ventilationssystemerne på stald/fabriks bygningerne. Denne smitterisiko er blevet ned tonet i lige så mange år, som den har eksisteret. Ingen udvidelse eller ny opførelse af svinebrug har taget hånd om dette. og myndighederne skønner blot, at der ingen nævneværdig gene vil være fra svinebruget ud fra et skrivebordsprojekt. At bo i vindretningen fra en svinefabrik giver både stank, støv og algebevoksning. Men den hellige griseproducent skal først og fremmest være her med sin gæld, sin gylle og sin gift.

Niels Duus Nielsen, Jens Falkenberg, Helene Kristensen, Carsten Munk, Bjarne Bisgaard Jensen, Anne Eriksen, Morten Larsen og Holger Madsen anbefalede denne kommentar

Mona Blenstrup - derfor opfandt de "Måne-grisene" - etagebygning m.m. (har læst at der skal bygges én i Nationalpark Thy"?
Jeg synes, at det er forbistret at behandle dyr sådan, men det har jeg vist ventileret før.

Ole Christiansen

Jeg kan ikke forstå, hvordan støv kan være et problem.
Det er da noget, der meget let lader sig feje ind under gulvtæppet........

Christian Lucas

Det er flot arbejde, Venstre.

Rune Rasmussen

Vejen frem er at omlægge til 100 % planteføde direkte til mennesker. Så undgår man den her barbariske praksis, som mishandler og ser andre væsener som ting, blot fordi de ikke er mennesker. Og man gavner miljøet, fordi man ikke dyrker afgrøderne til dyrene først. Som så meget andet, så kan f. eks. "vegan food" oven i købet googles. Det er vildt nok. Det giver ca. 190.000.000 resultater, har jeg lige konstateret. Velbekomme. Og tillykke hvis du vælger at blive veganer.

Mona Blenstrup

Anne Eriksen:
Mona Blenstrup - derfor opfandt de "Måne-grisene" - etagebygning m.m. (har læst at der skal bygges én i Nationalpark Thy"?
Jamen månegrisen er heller ikke fri for at afsondre støv og stank til det omgivende samfund. Her vil man blot komme til at slå sårbar natur ihjel samtidig. En helt igennem grotesk sag.

Helene Kristensen

Jamen er det da ikke pragtfuldt? Vi skatteydere betaler hvert eneste år 10 mia. for at sørge for, at et lille forældet og urentabelt erhverv kan holdes kørende, bare for at undgå at 40.000 venstrevælgere skal ud i den virkelige verden og få sig et arbejde som kan forsørge dem. Som tillægsgevinst får vi giftige fødevarer, giftigt drikkevand, resistente bakterier, ødelagt miljø og natur.

Helt ærligt, hvor længe gider vi betale til at holde Løkke og hans Løkke-riddere på taburetterne?

Mona Blenstrup, Jens Falkenberg, Niels Duus Nielsen, Torben Skov, Ole Christiansen, Kim Houmøller, Flemming Berger og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Mona Blenstrup - nej, det har jo ingen gang på jorden og det er komplet idiotisk at ville lave det. Jeg håber ikke at de vil, folk deroppe må da protestere?