Baggrund
Læsetid: 10 min.

Sådan skaber Venstre fjendebilleder og fordrejer fakta for at dække over Støjberg

I sagen om Inger Støjberg fortsætter Venstre med at forsøge at få det til at handle om alt andet end ministerens ulovlige ordre og vildledning af Folketinget. En sørgelig udvikling i et demokrati, siger retorikprofessor, som her hjælper Information med at gennemgå den seneste tids spin i sagen
Dagen efter samrådet med Inger Støjberg skriver ministerens særlige rådgiver Mark Thorsen (th.) på Twitter, at »intentionen ifølge ombudsmand ikke var ulovlig administration«, hvilket er en fordrejning af ombudsmandens ord.

Dagen efter samrådet med Inger Støjberg skriver ministerens særlige rådgiver Mark Thorsen (th.) på Twitter, at »intentionen ifølge ombudsmand ikke var ulovlig administration«, hvilket er en fordrejning af ombudsmandens ord.

Mads Nissen/Ritzau Scanpix

Indland
10. juni 2017

1. Gør det til et spørgsmål om moral

I ugevis har udlændingeminister Inger Støjberg afvist, at hun var blevet advaret om, at hendes instruks om at adskille asylpar, hvor den ene er under 18 år, var ulovlig. Torsdag den 1. juni er ministeren dog indkaldt til samråd for at svare på anklagerne under ministeransvar. Hun varmer op til samrådet på Facebook ved at skrive, at »oppositionen lugter blod, og vil have mig fyret«:

»Når det kommer til sagens kerne, så handler det om beskyttelsen af pigerne og det faktum, at vi har statsfinansierede asylcentre, som kunne være med til at fastholde dem i et middelalderligt familiemønster, hvor de levede i ægteskab med mænd, som de ikke selv havde valgt,« fortsætter ministeren.

 

I dag skal jeg i samråd om barnebrudssagen. Oppostionen lugter blod, og vil have mig fyret. Når det kommer til sagens...

Posted by Inger Støjberg on Thursday, June 1, 2017

Opslaget kaster 14.000 likes af sig, over 2.700 kommentarer og deles 665 gange. Intentionen er ifølge retorikprofessor Christian Kock fra Københavns Universitet at fortsætte de seneste ugers polarisering, hvor ministeren forsøger at få sagen til at handle om, hvorvidt man er for eller imod ’barnebrude’.

»Støjberg siger, at sagens kerne er beskyttelsen af pigerne, og at hun ikke vil tillade middelalderlige familiemønstre. Men det er der ikke nogen, der vil. Sagens kerne er, at Støjberg anklages for bevidst at have handlet ulovligt, men det omtaler hun slet ikke,« siger Christian Kock.

Han har tidligere i en artikel i Information hjulpet med at gennemgå Venstres spin i sagen og bistår nu med at analysere partiets kommunikation i dagene op til samrådet og efter.

»Hun drejer sagen væk fra anklagen og forsøger at skabe en polariseret debat mellem dem, der går ind for middelalderlige uskikke, og dem, der er imod det,« fortsætter retorikprofessoren.

Det taler ind i den fortælling om ’barnebrude’, som har været et gennemgående greb i Venstres kommunikationsstrategi i sagen. Når Venstre endelig forholder sig til selve anklagen om lovbrud, kommenteres den ikke direkte – derimod angribes selve præmissen.

»Jeg holder også urokkeligt fast i mit synspunkt om, at en minister må bruge sin sunde fornuft og morale i beslutninger, hvor loven er uklar,« skriver udlændingeordfører Marcus Knuth (V) således 24. Maj på Facebook som svar på de »røde politikeres« anklager. Men Knuth mangler ifølge Christian Kock at føre bevis for, at loven er uklar:

»Han forsøger at gøre det til en ideologisk og moralsk skillelinje i en uklar lov, men mig bekendt har han ikke fremført noget juridisk argument for, at loven skulle være uklar. Tværtom mener jeg, man har hørt fra alle sagkyndige jurister, at sagen er ganske klar,« siger Kock og tilføjer:

»Subtemaet i Knuths opslag er, at man enten holder med Venstre – eller også støtter man ’de røde’.«

 

I dag kritiserer Jens Rohde, Sofie Carsten Nielsen og andre røde politikere mig for at støtte 100% op om Inger Støjberg...

Posted by Marcus Knuth on Wednesday, May 24, 2017

2. Skift forklaring

Ved det fem timer lange samråd skifter Inger Støjberg forklaring. Hidtil har ministeren fastholdt, at der ganske vist var diskussioner om lovmæssigheden i hendes instruks – men embedsværket godkendte instruksen.

Men i den nye forklaring har ministeren fået juridisk rådgivning om, at »der skulle være en undtagelsesmulighed i særlige tilfælde« for at overholde loven. Når Støjberg personligt fjernede den undtagelsesmulighed i sin udmelding, skyldes det, at der var tale om en politisk tilkendelsegivelse i en pressemeddelelse, der ved en slags fejl endte som en instruks til Udlændingestyrelsen. Men eftersom teksten ikke var tænkt som en instruks, blev der ifølge ministeren »selvsagt heller ikke foretaget en juridisk vurdering af, om pressemeddelelsen i sin ordlyd ville være lovlig«.

Den nye forklaring underminerer ministerens troværdighed, mener Christian Kock.

»Det virker som om, Venstre opererer med to forskellige forklaringer på én gang i sagen, og det virker ikke særlig troværdigt. Det er lige som, hvis et barn siger: ’Jeg var ikke i skole i går, fordi jeg havde halsbetændelse, det var min fars 40 års fødselsdag’. For nu er loven pludselig klar, selv om Venstre få dage tidligere har fastholdt, at loven var uklar. Og instruksen er ikke længere en instruks, men noget helt andet,« siger professoren.

Inger Støjberg siger også til samrådet, at pressemeddelelsen ifølge Ombudsmanden »i sin kategoriske og undtagelsesfri form« var ulovlig. Men der er aldrig sket noget egentligt ulovligt, tilføjer hun:

»I forhold til udlændingemyndighedens administration af indkvarteringsordningen så gælder, at styrelsen hele tiden har administreret i overensstemmelse med deres internationale forpligtelser. Det har de hele tiden,« siger hun.

Men ifølge Ombudsmandens redegørelse i sagen blev 23 par »straks« adskilt 10. februar 2016, da ministerens pressemeddelelse blev udsendt. Men som tidligere beskrevet i Information omgjorde Udlændingestyrelsen senere en del af dem, »fordi det ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at opretholde den separate indkvartering«, som der står i Ombudsmandens redegørelse.

Ergo må administrationen i en periode have været et brud på Danmarks internationale forpligtelser.

Fra ’Lov om ministres ansvarlighed’

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldeborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Loven angår ministres ansvar for deres embedsførelse.

§ 2. Borgerlig straffelovs almindelige del finder anvendelse.

§ 3. Ved anvendelsen af borgerlig straffelovs regler om ansvar for medvirken til en lovovertrædelse skal en minister anses for medvirkende til en underordnets handling, når

1) han har været bekendt med, at den pågældende handling ville blive foretaget, og har undladt at søge dette hindret.

2) handlingen har været et nødvendigt eller naturligt middel til gennemførelse af en beslutning, for hvilken ministeren er ansvarlig.

3) han har fremmet handlingens udførelse ved ikke i rimeligt omfang at føre tilsyn og fastsætte instrukser.

Kilde: Retsinformation.dk

3. Fordrej Ombudsmandens ord

Til samrådet gentager Støjberg flere gange, at »Ombudsmanden jo siger, at det netop ikke har været intentionen, at der skulle administreres imod hverken dansk lovgivning selvsagt – eller lige så selvsagt internationale konventioner«. Hun tilføjer senere, at det står »tindrende klart« i Ombudsmandens redegørelse. Dagen efter skriver ministerens særlige rådgiver Mark Thorsen på Twitter, at »intentionen ifølge ombudsmand ikke var ulovlig administration«.

Som tidligere beskrevet i Information er der dog tale om en fordrejning af ombudsmandens ord. I sin redegørelse forklarer Ombudsmanden, at han alene bedømmer sagen på baggrund af de oplysninger og dokumenter, Inger Støjbergs ministerium har givet ham. Og på baggrund af de oplysninger, må han »lægge til grund«, at det ikke var ministeriets intention bevidst at bryde loven. Det betyder ikke, at han konkluderer, at ministeriets forklaring er korrekt, men at han tager udgangspunkt i den, eftersom han ikke har mulighed for eksempelvis at afhøre vidner for at undersøge påstanden nærmere.

Da Deadline-vært og tidligere Information-redaktør Lotte Folke Kaarsholm gør opmærksom på denne forskel, svarer Inger Støjbergs særlige rådgiver Mark Thorsen på Twitter:

»Godt du kan føre ordet for Johanne Schmidt Nielsen, når nu hun ikke er på Twitter. :-)«

Dermed taler han uden om argumentet, siger professor Christian Kock:

»Han svarer jo ikke på det, Lotte Folke siger. Hvor hun har det fra, kan jo være ligegyldigt – spørgsmålet er, om argumentet er rigtigt. Men det formår Mark Thorsen at tale uden om.«

Strategien med at skyde kritikere i hartkorn med den politiske venstrefløj breder sig til Berlingske:

»Historien om barnebrudene er desværre et grimt eksempel på, hvordan dele af den røde opposition bruger selv de ringeste anledninger til at jagte ministre,« skriver avisen i sin leder samme aften og tilføjer:

»Tænk, hvis de ville insistere på, at her i landet skal man følge dansk lov, uanset hvad ens religion eller kultur foreskriver.«

5. Angrib venstrefløjen

Dagen efter kan Information afsløre, at Inger Støjbergs pressemeddelelse-forklaring til samrådet står i modstrid med hendes svar til et paragraf 20-spørgsmål fra 24. februar 2016 til De Konservatives Naser Khader. Her fremgår det klart, at Støjberg har »anmodet Udlændingestyrelsen om at ændre praksis, således, at ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet kan bo sammen med en ægtefælle eller samlever«.

De to forklaringer er uforenelige. Men da Information spørger ministeren om det, svarer hun, at et paragraf 20-spørgsmål »er en holdningstilkendegivelse og ikke en udtømmende juridisk redegørelse«. Det får Niels Th. Dahl, særlig rådgiver for udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), til at dele et udsnit af Folketingets forretningsorden og skrive:

»Nå, men den her er til alle jer venstrefløjsere og/eller journalister, som ikke er helt opdateret på, hvad et par. 20-spørgsmål er.«

Men det er tilsyneladende Niels Th. Dahl, der ikke er helt opdateret. Ifølge professor i forfatningsret på Københavns Universitet Jens Elo Rytter må en minister ikke tilbageholde centrale oplysninger i et paragraf 20-spørgsmål:

»Af Folketingets forretningsorden følger, at ministeren kan sige, at hun »ikke ser sig i stand« til at kunne svare på spørgsmålet. Der er altså ikke svarpligt. Men når hun så svarer, så er hun bundet af ministeransvarlighedens regler om, at hun ikke må give urigtige eller vildledende oplysninger til Folketinget. Og det gælder også i uforkortet form for besvarelse af paragraf 20-spørgsmål,« siger han.

Fra ’Lov om ministres ansvarlighed’

§ 5. En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt en minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.

Kilde: Retsinformation.dk

6. Gør dig til offer

Den 5. juni holder Inger Støjberg en grundlovstale, hvor hun gentager sine pointer fra morgenen op til samrådet:

»I disse dage er jeg under en vældig beskydning fra venstrefløjen i Folketinget, fordi jeg har stået fast på, at det er udansk med barnebrude på danske asylcentre, og at vi ikke skal acceptere middelalderlige tvangsægteskaber i Danmark. Venstrefløjen glemmer desværre helt de fire piger, der efter at være blevet adskilt af deres mænd på grund af mit indgreb ikke ønskede at være sammen med dem igen,« skriver hun og fortsætter:

»Jeg bøjer ikke nakken i kampen for danske værdier. Jeg lader ikke Politiken og Venstrefløjen diktere, hvilke kampe, der skal kæmpes.«

Udlægningen divergerer fra hendes forklaring til samrådet, hvor der var tale om en utilsigtet pressemeddelelse, der ved en fejl blev til en instruks. Nu er det et bevidst indgreb, ministeren foretog af moralske grunde. Det har forsker i politisk kommunikation og lektor ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet Johannes Andersen forklaret i Berlingske:

»Hun etablerer et omdrejningspunkt, der legitimerer det, hun siger og gør: Nemlig kampen for danske værdier. Dernæst antyder hun, at venstrefløjen og Politiken er mere optaget af regler end af substans, og at de dermed kæmper imod danske værdier. Og endelig slår hun fast, at hun kæmper videre, selvom hun møder modvind. Den fortælling etablerer hun rigtig dygtigt og får nærmest sig selv til at fremstå som en anden Jeanne d'Arc.«

7. Afvis bevisførelse

I de følgende dage bringer flere medier nye afsløringer i sagen, hvor Inger Støjbergs skiftende forklaringer ikke hænger sammen. Hun svarer onsdag den 7. juni på Facebook, at der ifølge Red Barnet er 700 mio. barnebrude i verden, og at hun vil gøre alt, hvad hun kan, for at forhindre, at den slags sker i Danmark.

»På grund af indgrebet og dermed adskillelsen af barnebrudene på danske asylcentre, så har fire af pigerne ønsket at komme væk fra deres ældre mænd,« fortsætter hun.

 

Der er ifølge Red Barnet 700 mio. barnebrude i verden, og tallet er stadig stigende. Det er dybt deprimerende, og jeg...

Posted by Inger Støjberg on Wednesday, June 7, 2017

Information har spurgt Udlændingestyrelsen og ministeriet om, hvad der får ministeren til at føle sig sikker på, at de fire piger ikke var gået fra deres mænd under den tidligere praksis, hvor alle sager blev behandlet individuelt. Det har de ikke ønsket at svare på.

Dermed er det ifølge professor Christian Kock igen ’udenomssnak’:

»Ingen er imod, at hun har adskilt fire piger, som ikke ønskede at være sammen med deres ældre mænd. Det er kun godt. Men det dur ikke som argument for, at hun ulovligt har adskilt andre par, som gerne ville være sammen.«

Han ærgrer sig over, at tusindvis af danskere og flere støttegrupper på sociale medier anklager venstrefløjen for at støtte pædofile, når sagen i virkeligheden handler om ministerens pligt til at tale sandt og ikke bryde loven.

»Det er en sørgelig udvikling for demokratiet at lave fjendebilleder af hinandens holdninger på den måde. Men det er også et velkendt fænomen, som har stået på i den danske udlændingedebat siden 1980’erne,« siger Christian Kock og tilføjer:

»Det er en træt, gammel uskik. Men også i denne sag tyder det på, at det virker.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Christian Lucas

Venstre = Republicans = Zero Etik

Karsten Aaen, Alan Strandbygaard og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Søren Fosberg

Støjberg er beskyttet af folktingets flertal. Det viser hvor uhæderlige vores politikere er. Ikke et FT medlem ud af de fire regeringsbærende partier vil sætte foden i jorden overfor klokkeklare ulovligheder. Ikke engang dydsmønstret Søren Pape. Ikke en der sætter loven og principper højere end taburetter.

Det bliver grimt at skulle høre på deres moraliserende tirader i fremtiden. Det værste er dog at dette falder i mange vælgeres smag. Det siger ikke så lidt om hvad vi danskerne er for et folk.

Jan Guldager, Henrik Petersen, Christian Lucas, Karsten Aaen, Arne Vester, Egon Stich, Jens Kofoed, Jan Lillevang Nielsen, P.G. Olsen, Rolf Andersen, Helle Walther, Søren Roepstorff, Bjarne Andersen, Bjørn Ringgaard, Sup Aya Laya, Johanna Haas, Nette Skov, lars søgaard-jensen, Flemming Berger, Torben K L Jensen, Eva Schwanenflügel, Anne Mette Jørgensen, Tom Andreæ, Bjarne Bisgaard Jensen, Olav Bo Hessellund, Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen, Tino Rozzo, Per Meinertsen, Janus Agerbo, Teodora Hansen, Anna Kjældgaard-Larsen, Mads Berg, flemming kjær, Hans Larsen og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
Søren Jacobsen

Hvem skal egentlig gribe ind, når et flertal af folketinget er enige om at begå lovbrud? Jeg ved snart ikke hvad der i situationen er vært. Venstres ligegyldighed med landets love og undergravelse af vores demokrati og grundlov eller Socialdemokratiets manglende hørbare indsigelser.

Karsten Aaen, Egon Stich, Jan Lillevang Nielsen, P.G. Olsen, Rolf Andersen, Søren Roepstorff, Bjarne Andersen, Johanna Haas, Carsten Wienholtz, Nette Skov, lars søgaard-jensen, Flemming Berger, Søren Fosberg, Eva Schwanenflügel, Anne Mette Jørgensen, Curt Sørensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen, Thomas Rasmussen, Janus Agerbo, Colin Bradley og Teodora Hansen anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Du hører ikke socialdemokratiet da de har udviklet sig til et Venstre-light, altså halehæng til Venstre. Hvorfor de ikke fusionerer - fordi så vil man ikke kunne hæve løn til dobbeltbemanding af alle poster.

Alan Strandbygaard, Erik Jakobsen, Bjarne Andersen, Sup Aya Laya, Carsten Wienholtz, Søren Fosberg, Eva Schwanenflügel, Anne Mette Jørgensen, Niels Duus Nielsen, Janus Agerbo og Colin Bradley anbefalede denne kommentar

Inger Støjberg og Venstres ageren i denne sag er stærkt medvirkende til at underminere respekten for de helt basale retsstatsprincipper, som vores demokrati hviler på.

Det er chokerende, de er så villige til at agere decideret demokrati-foragtende for at holde hånden over en minister, der sikrer flanken til Dansk Folkeparti. Det er enormt afslørende og nedslående.

At så mange danskere hopper på deres spin og løgne, dels fordi sagen taler perfekt ind i deres fordomme og eksisterende stereotyper om flygtninge og muslimer i særdeleshed som primitive barbarer, dels fordi de ikke kan gennemskue, at de bliver systematisk manipuleret, er mindst ligeså deprimerende.

Karsten Aaen, Alan Strandbygaard, Jan Lillevang Nielsen, Rolf Andersen, Søren Roepstorff, Bjarne Andersen, Johanna Haas, Carsten Wienholtz, Nette Skov, lars søgaard-jensen, Flemming Berger, Søren Fosberg, Eva Schwanenflügel, Anne Mette Jørgensen, Dina Helbo, Tom Andreæ, Niels Duus Nielsen, Tino Rozzo, Thomas Rasmussen, Hans Larsen, Teodora Hansen og Anna Kjældgaard-Larsen anbefalede denne kommentar
Vibeke Hansen

Hele denne sag begynder at ligne det, man kalder en overspringshandling. Måske er det slet ikke Inger Støjbergs tilsidesættelse af loven, det hele handler om, men i virkeligheden det faktum, at Lars Løkke efterhånden har optimeret sit parti til at forsvarer en uholdbar lovgivning, ved at fordreje, tviste og manipulere med argumentationen. I sagen, der fældede Eva Kjer Hansen var det misbrug af tabeller og forskning, der førte til en udmattelseskamp, som Løkke klart havde forventet at vinde. Nu er maskinen i gang igen, og det er så gennemskueligt, at jeg gætter på, at oppossitionen er mere optaget af at sætte focus på det Venstre, Løkke er formand for, og som efterhånden trækker partiet ind i Løkkes private omdømme som småfusker og ragen til sig. På mig virker Inger Støjberg efterhånden unaturlig i forhold til før sidste valg. Hun virker konstrueret og iscenesat, hvilket også Johanne Smiths åbenlyse skuffelse over "vennindens" optræden i samrådet.

Alt ialt tror jeg, frustrationen i rød blok er voldsom, på grund af regeringen og støttepartiets manglende respekt for både demokrati, grundlov og folkestyrets mulighed for at holde regeringen i ørerne. DF har efterhånden holdt hånden under for mange Blå ministre, at det ikke kan skjules, at for DF er venskaber og tætte relationer vigtigere end grundloven og folkestyret. Mangler man bevis på den påstand, kunne man se lidt på Inger Støjberg kontra Morten Bødskov. De holdt hånden over Eva Kjer, men Lars Barfoed kunne undværes, og Ole Birk og Thyra Frank er kommet på deres exitliste, når som helst, de hoster det forkerte sted.
Jeg gætter på, Løkke får lagt sagen død, under påskud af sommerferien, og så er der nok noget andet at snakke om. Men selve den aura af magtfuldkommenhed Venstre omgiver sig med forsvinder ikke, og vil før eller siden ramme en tilfældig minister og ikke "kuglestøberen" til en intrigant ledelsesstil. Andre kalder ham "den dygtigste politiske håndværker". Altså ham, der meget sandsynligt har været pennefører for Støjbergs tiltag, og nu lader hende tage skraldet.

Alan Strandbygaard, Jan Lillevang Nielsen, Mads Berg, Nette Skov, Søren Fosberg, Bjarne Bisgaard Jensen, Anne Eriksen, Niels Duus Nielsen og Helle Walther anbefalede denne kommentar
Martin Ammentorp
Alan Strandbygaard, Lars Bo Jensen, Mads Berg, Eva Schwanenflügel og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Helle Walther

Matthias Tesfaye ( S) har gjort kraftige indsigelser sammen med R,Ø, Alternativet og SF. Så S har sagt fra.

Ordet barnebrude er misvisende, man er ikke barn, når man er mellem 15 og 18 år, man er ung. Grænsen i DK er 15 år for sexual debut, ikke at jeg mener, det er ok, men sådan er loven. I gamle dage, blot for 50 år siden, blev mange unge piger mellem 15 og 18 år gift, pr. kongebrev, jeg har aldrig hørt dem benævnt barnebrude. Ej heller hvis manden var 20 til 25. Det var fordi de var " kommet galt af sted " hed dengang. Man hjalp dem, man skilte den ikke. Var der ingen mand derimod, fik de unge piger en grim behandling her i landet. Det findes der megen litteratur om.
Sagens kerne p.t. er lovstridig, Støjberg har i politisk holdning lavet sin egen lov og egen retorik. Det kan man være enig eller uenig i, men lovstridig er hendes handling. Hun lyver på en eller anden måde. Som en journalist udtalte i aftes, der er ved at udvikle sig en rådden kultur i visse dele regeringen og dets embedsværk.

Karsten Aaen, Jan Lillevang Nielsen, Lars Bo Jensen, Rolf Andersen, Mads Berg, Bjarne Andersen, Johanna Haas, Carsten Wienholtz, Nette Skov, Anne Eriksen, lars søgaard-jensen, Flemming Berger, Søren Fosberg, Eva Schwanenflügel, Anne Mette Jørgensen, Janus Agerbo og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Fra Paula Lorrains klumme:

"I hvert fald giver den klassiske højre- og venstreopdeling ikke længere mening i forhold til danske partier. Her er ikke længere tale om rød eller blå.

Bare sort. "

Alan Strandbygaard, Søren Roepstorff, Johanna Haas, Søren Fosberg og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

Vibeke Hansen - jeg tror i den grad, at du har ret i, at Løkke er den, der hiver i trådene, hele tiden.
Kvindelige ministre er staffage. Og de mandlige - det er de vel - er ikke nogen der på nogen måde kan true Løkke i hans position. Hvordan "kronprinsen" Kristian Jensen har det, kan jeg ikke lige lodde. Måske er der en ordning der :)
Og så kommer ministrene med alle deres meninger og handlinger...og der snakkes om den dygtige, joviale statsminister, der rejser rundt og markedsfører vores lille land.

Olav Bo Hessellund

Fjern loven om partistøtte, forbyd ministre at ansætte særlige rådgivere (spindoktorer) og indfør en forvaltningsdomstol til erstatning for ombudsmanden, som modsat en domstol ikke kan idømme sanktioner. Det har man i de fleste andre lande, der betegner sig selv om retsstater.

Vi har i de senere år set flere eksempler på, at især Venstre-ministre ikke respekterer ombudsmandens udtalelser. Det er nødvendigt med skrappere midler.

Jan Guldager, Christian Lucas, Alan Strandbygaard, Rolf Andersen, Jan Weis, Helle Walther, Søren Roepstorff, Mads Berg, Bjarne Andersen, Torben Bruhn Andersen, Sup Aya Laya, Hans Larsen, Johanna Haas, Carsten Wienholtz, Nette Skov, Per Torbensen, lars søgaard-jensen, Flemming Berger, Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel, Anne Mette Jørgensen, Dina Helbo, Niels Duus Nielsen og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar
Anne Mette Jørgensen

I al den snak om " barnebrude" har Inger støjberg og proselytterne totalt glemt, at der er børn i den sag.
Hvordan tog hun hånd om de børn, der fra den ene til anden dag så den ene forældre forsvinde?

Hende der er åh , så humanistisk og taler de svages parti.
Hun forsvarer jo frihed og unges kvinders ret, men de allersvageste er hun totalt ligeglad med.

Det er jo efterhånden tydeligt at der er, something rotten i the state of Denmark.
Et embedsmandsapparat, der hytter sig selv og sørger for, at kommunikere mundtligt, så der ikke kan dokumenteres et sagsforløb.
Det ser skidt ud for Danmark og populismen har overtaget.
Øh.bæ bu.

Mads Berg, Bjarne Andersen, Johanna Haas, Esben Lykke, Niels Duus Nielsen, Søren Fosberg og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jonna Jensen

Nogen må da kunne se, at hun skal fyres. Eller tjener hun et formål - som ikke har ret meget med lov og orden eller demokratiske processer at gøre ?

Kenneth Jacobsen

Hun er ansat til at gøre det beskidte arbejde, så resten kan se uskyldige ud - selvom de leverer stemmerne. Altsammen for at holde DF tilfredse, så de leverer stemmer til andre ubehageligheder af økonomisk og socialpolitisk art, og holder regeringen ved magten. Det kræver en stærk mave, men Støjberg viste sin duelighed som politisk ordfører/pitbull - og blev efter sædvane belønnet med en ministerpost. Ingen ved vist om hun personligt mener nogetsomhelst.

Sup Aya Laya, Mads Berg, Carsten Wienholtz, Anne Eriksen og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar
Johanna Haas

@ Anne Mette Jørgensen.En tilføjelse: du skriver om I.S.: "hende der er åh så humanistisk og tager de svages parti"
Det er i så fald kun i denne sag, at I.S. fremstiller sig selv på denne nye måde: hele hendes integrationsminister image er ellers bygget op omkring at være hård og ubøjelig langt ud i det absurde. Jeg minder om ganske unødige teltlejre i bidende frostvejr. Intet argument - det være sig tomme pladser i Røde Kors asyllejre, de absurd høje omkostninger til generatoropvarmning af teltene og flere andre faktuelle forhold- kunne flytte ministeren for hun var ved at styrke sit politiske image, som en, der ydmyger og piner asylansøgere. Og det tjente hendes politiske karriere godt; hendes popularitet steg. I.S. blev regeringens mest populære minister på sin umenneskelighed. Men det bliver hendes adfærd jo ikke mere rigtig af. Personligt mener jeg, I.S. er afstumpet og benhård i forhold til flygtninge og asylansøgere. Hun formår simpelthen ikke at sætte sig i deres sted. Denne hårdhed er kombineret med en primitiv og ublu trang til selvpromovering. Foruden teltlejrene i bidende vinterkulde, hvor I.S. optrådte direkte hoverende og triumferende i medierne, taler Otellolagkagen sit tydelige sprog om de samme karaktertræk. Det usmagelige og usaglige spin om barnebrude og den ulovlige adskillelse af ægtepar passer som fod i hose til det billede, der med stor tydelighed tegner sig af I.S. som et menneske, der er fuldstændig uegnet til at beklæde sin stilling, fordi hun er hæmningsløs og grænseløs i sin adfærd.

Søren Jacobsen

"Sådan skaber Venstre fjendebilleder og fordrejer fakta for at dække over Støjberg"

Venstre anvender helt uhørt KGB og CIA metoder som politiske redskaber mod Danmark.

Helle Walther

Man bør skamme sig i regeringen,at bakke op om noget, der er så fejlbehængt. Hvis ikke Løkke træder i karakter og får fyret Støjberg, så er respekten for ham og hans regering lig nul.

Helle Walther

Nå ja den lå på nul i forvejen, :).

Mikkel Kristensen

hvad gør vi dog for, at få disse bananrepublik tendenser til, at stoppe? hvad gør vi hvis Lars Løkke ikke ønsker, at udskrive til næste folketingsvalg? dette er et klokkeklart eksempel på, at demokratiet udnyttes og spyttes på - jeg savner en samlet presse!!, en samlet opposition!! og en befolkning der gider, at lukker de tonedøve øjne op...

Helle Walther

Vi kan selv lave det om ved valget, opstarte med KVL d. 21.11.17.

Christian Lucas

Banal NLP fra Venstre. Fordi virkeligheden gider de ikke...