Baggrund
Læsetid: 8 min.

Danmark modarbejder Tysklands miljøpolitik for at fremme dansk fiskeri

I Tyskland har danske myndigheders blokering af en række tyske naturbeskyttelsesinitiativer i Nordsøen udviklet sig til en politisk sag, der er blevet rejst i Forbundsdagen. Lækkede oplysninger viser, hvordan danske embedsfolk aktivt modarbejder de tyske forslag for bl.a. at fremme »dansk tobisfiskeri«
Indland
17. juli 2018
Trawler fanger toibsfisk i Nordsøen.

Trawler fanger toibsfisk i Nordsøen.

Jens Christian Top

I Nordsøen arbejder Tyskland på at øge beskyttelsen af havnaturen ved at frede fem tyske havområder for fiskeri. Eksempelvis ønsker Tyskland at forbyde garnfiskeri for at undgå bifangsten af marsvin.

Men danske embedsmænd forsøger konsekvent at spænde ben for Tysklands naturbeskyttelsesinitiativer for at pleje danske fiskeriinteresser i de tyske havområder. 

Det fremgår af en række for offentligheden hidtil ukendte dokumenter, som Information har fået indblik i, og som blotlægger korrespondancen mellem det danske udenrigsministeries fiskeripolitiske kontor og de tyske myndigheder i forbindelse med forhandlinger om en række tyske naturbeskyttelsesinitiativer i Nordsøen.

I dokumenterne kan man læse, hvordan danske myndigheder modsætter sig flere af Tysklands forslag om at begrænse eller forbyde garnfiskeri og bundtrawl for at beskytte »rev, sandbanker, havfugle og marsvin i fem områder i Nordsøen«.

Den tyske politiker Steffi Lemke, der er naturbevaringsordfører for partiet De Grønne, har taget sagen op i Forbundsdagen, fordi de danske myndigheders ageren vækker harme i Tyskland.

»Danmark bliver nødt til at stoppe sin blokade af Tysklands foreslåede fiskeribestemmelser i de beskyttede havområder,« skriver hun i en skriftlig kommentar til Information.

Steffi Lemke mener, at især bundtrawling bør forbydes, da det er »yderst skadeligt for rev og sandbanker«.

»Vores hav er truet. Forurening, klimaforandringer og overfiskeri gør negativt indhug i havenes tilstand. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at havbeskyttede områder kan fungere som sikre havne for mange arter.«

Forsigtighedsprincip

Et af de tyske naturbeskyttelsesinitiativer går på at lukke for bundslæbende fiskeri i områder ved den tyske ø Sylt, der ligger i Vadehavet. Forslaget handler blandt andet om at beskytte stenrev, grus- og sandbanker samt de organismer, der lever på og svømmer der.

Flere videnskabelige studier, blandt andet i tidsskriftet Nature, peger på, at den mest effektive måde at beskytte havnaturen på, herunder biodiversiteten og de økologiske processer på havbunden, er ved at lukke større sammenhængende stenrevsområder.

Alligevel viser det sig, at danske myndigheder ikke vil gå med til at godkende lukningen af det sammenhængende område, da de er bekymrede for effekten af den danske »snurrevodsfiskning« (en relativ skånsom erhvervsfiskerimetode) og mener, at lukningen vil have en »disproportional effekt på dansk tobisfiskeri (tobis er en lille bundfisk, som anvendes til blandt andet produktion af fiskeolie og -mel red.)«.

Af de lækkede oplysninger fremgår det, at danske myndigheder i stedet foreslår, at havområdet deles op i flere mindre dele for at reducere en eventuel begrænsning af dansk fiskeri.

I Naturstyrelsens egen vejledning til »administration af internationale naturbeskyttelsesområder« står, at et såkaldt »forsigtighedsprincip« gør sig gældende i tilfælde, »hvor videnskabelige oplysninger er ufuldstændige, foreløbige eller usikre, samt i tilfælde, hvor en foreløbig videnskabelig vurdering viser, at der er risiko for eventuelle skadelige indvirkninger på arter eller naturtyper«.

Alligevel synes de danske myndigheder ikke at lade tvivlen komme de tyske såkaldte Natura 2000-områder til gode.

Ifølge Thomas Kirk Sørensen fra WWF Verdensnaturfonden, så har den danske afdeling gennem flere år fået henvendelser fra naturfondens afdelinger i henholdsvis Holland og Tyskland, som klager over Danmarks ageren i forhold til internationalt fiskeri og havmiljø.

»Nu er det kommet så vidt, at det er blevet et politisk spørgsmål i Tyskland, så den her gang tog vi meldingen temmelig alvorligt. Vi ser en tendens til, at de danske myndigheder fører en meget uambitiøs naturpolitik herhjemme, hvad angår naturbeskyttelse på havet. Naturbeskyttelsen er som udgangspunkt baseret på, hvor billigt Danmark kan slippe afsted over for EU og ikke på naturens behov,« siger han.

For to uger siden kom det frem, at Rigsrevisionen i øjeblikket gransker, hvordan Fiskeristyrelsen, der hører under Udenrigsministeriet, forvalter tilskud fra EU samt styrelsens samarbejde med Danmarks Fiskeriforening.

»Ifølge kritikere har forholdet mellem embedsmænd i Fiskeristyrelsen og Danmarks Fiskeriforening længe været for tætte, og med Rigsrevisionens undersøgelse vil det nu vise sig, om der har været den nødvendige distance mellem de to parter,« skriver FødevareWatch, der bringer nyheder om fødevarer og levnedsmiddelindustrien.

Der er stillet mere end 600 spørgsmål til Fiskeristyrelsen i forbindelse med undersøgelsen, og Rigsrevisionen forventer at kunne aflevere en redegørelse til efteråret.

Danmark bremser Tyskland

Eftersom vi i EU har en fælles fiskeripolitik betragtes havene ikke som nationale, men som europæiske, når det gælder fiskeri.

Så når Tyskland ønsker at frede havområder eller begrænse muligheden for at fiske i områder i Nordsøen, skal de sammen med de pågældende lande, der har ret til at fiske i området, nå til enighed om en såkaldt ’fælles henstilling’, der sendes til EU, som efterfølgende kan indføre en ny naturbeskyttelseslov.

Både Sverige, Belgien, Holland og Storbritannien har godkendt de tyske initiativer, men ifølge Thomas Kirk Sørensen bremses Tyskland i øjeblikket af Frankrig og særligt Danmark, der med vidtgående kritik og indvendinger til forslagene har skabt en »hårdknude« i processen.

»Tyskland er kommet med en række forslag til, hvordan de ønsker at beskytte naturen ude på det åbne hav, herunder et forslag om at lukke et område for garnfiskeri, fordi der er risiko for, at marsvin ryger i garnene, men det vil Danmark ikke gå med til. Tyskland er dybt frustreret over ikke at kunne gennemføre sin naturbeskyttelsesplan på grund af klager fra de danske myndigheder og trækken i langdrag,« siger han.

På Miljøstyrelsens egen hjemmeside kan man læse, at bifangsten af marsvin stadig er en trussel mod marsvinebestanden. Alligevel har danske myndigheder til tre møder med Tyskland i foråret 2018 rejst kritik af det videnskabelige belæg for de foreslåede fiskeriforanstaltninger. De argumenterer desuden for, at forslagene ikke er »proportionale med beskyttelseshensynet«.

I et dokument fra Udenrigsministeriet fremgår det, at de danske indvendinger til de tyske naturbeskyttelsesinitiativer hovedsageligt går på, at de foreslåede størrelsesordener på havområderne er »diskriminerende«, da de i højere grad vil gå ud over dansk fiskeri end tysk.

Det er særligt Tysklands foreslåede områdelukninger, der har »konsekvens for dansk tobisfiskeri samt den tyske vurdering af marsvinebestanden i Nordsøen«, som danske myndigheder finder kritisable.

Det fremgår af et referat dateret den 3. juli 2018 af et møde i Dialogforum for Natura 2000 og havstrategi, hvor der i øvrigt står, at der i områderne er danske fiskeriinteresser for et anslået beløb på 1,5-23 millioner kroner om året.

»Det er fuldstændig absurd, at man jagter et så lille beløb i fiskeriinteresser, fordi naturinteresserne kan jo ikke gøres op i penge. Men skulle de det, vil jeg alligevel sige, at 1,5 millioner eller lidt mere er ingenting i forhold til at kunne beskytte havmiljøet,« mener Enhedslistens miljøordfører Øjvind Vilsholm. 

På fiskerierhvervets hold

Ifølge EU-lovgivningen, de såkaldte Natura 2000-direktiver, der blandt andet består af habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet, er medlemslandene, herunder Danmark og Tyskland, forpligtet til at gøre den »nødvendige indsats for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for en række naturtyper og arter, som på europæisk plan er sjældne, truede eller karakteristiske«.

Sådan står der skrevet i Miljø- og Fødevareministeriets »Natura 2000-plan for 2016-2021«.

Hertil kommer EU’s havstrategidirektiv, der foreskriver, at der inden 2020 skal sikres en god miljøtilstand i EU’s farvande, blandt andet i forhold til biodiversitet, havets fødenet og havbundens tilstand. Havstrategidirektivet betragter i denne forbindelse beskyttede havområder som et centralt redskab.

Men blot 0,02 procent af dansk farvand er i øjeblikket lukket for alle former for fiskeri, og kun en mindre procentdel af danske farvande er beskyttet mod fiskeri med bundtrawl.

»Herhjemme er der også et meget stort behov for større, sammenhængende naturbeskyttelsesområder på havet,« siger Thomas Kirk Sørensen.

At Danmark modarbejder de tyske naturbeskyttelsesinitiativer i Nordsøen, kan hænge sammen med, at det samtidigt er regeringens erklærede politik at begrænse de økonomiske omkostninger, der er forbundet med implementeringen af EU-reguleringer, herunder de tyske naturbeskyttelsesinitiativer.

I 2015 fremlagde Erhvervsministeriet fem gældende principper, der har til formål at sikre, at ny EU-regulering ikke overimplementeres, medmindre væsentlige hensyn taler herfor.

Grundlæggende handler principperne om, at Danmark skal stræbe efter at overholde »minimumskravene« i EU-reguleringer, udnytte »undtagelsesmuligheder« og »alternativer til regulering«.

Danmark er altså i sin fulde ret til at sætte spørgsmålstegn ved de tyske forslag om at beskytte en række naturhavsområder. Selv om embedsværket ikke handler juridisk ulovligt, så kritiserer Thomas Kirk Sørensen fra WWF den danske tilgang for generelt at være »uhensigtsmæssig« over for miljøet og i dette konkrete tilfælde for at skabe omkostninger for vores nabolands havnatur.

»Danmark har meget dygtige embedsfolk, som spiller spillet til perfektion, men de spiller oftest kun på ét hold, nemlig fiskerierhvervets. Fiskeristyrelsen går systematisk rundt og fælder naturbeskyttelsesinitiativer på basis af de andre landes fodfejl. Man afviser ofte forslagene med begrundelsen om, at dokumentationen ikke er fyldestgørende.«

– Har Tyskland ikke et ansvar for at optimere sit dokumentationsgrundlag, hvis det vil lykkes med at implementere sine naturbeskyttelsesinitiativer?

»Det er det, som Danmark i mange tilfælde beder om. Men den dokumentation, som Danmark ønsker, at de pågældende lande skal fremskaffe, tager flere år at skaffe. På den måde vinder de tid, der kan tilgodese fiskernes interesser. Her mener vi, at den videnskabelige tvivl skal komme naturen til gode,« siger Thomas Kirk Sørensen.

Umoralsk havkompas

I Folketinget har Enhedslisten taget sagen op, og i et svar til Folketinget den 18. juni oplyser minister for fiskeri og ligestilling, Eva Kjer Hansen (V), at Danmark er interesseret i, at »fiskerireguleringen er proportional, tager udgangspunkt i et videnskabeligt grundlag og er kontrollerbar.

En kommende regulering af fiskeriet må ikke unødigt lægge hindringer i vejen for danske og andre fiskere«.

Enhedslistens miljøordfører Øjvind Vilsholm kalder det for »decideret uanstændigt, at regeringen modarbejder andre landes ønske om at beskytte deres havnatur, og Danmarks ageren i denne sag stemmer i hvert fald meget dårligt overens med regeringens nyfundne grønne profil«.

Han mener, at det er forkert, at danske fiskeriinteresser i andre landes havområder sættes højere end disses landes ønske om at beskytte deres havnatur.

»Når Tyskland foreslår at beskytte et havområde, bør Danmark bakke op om det. Eva Kjer Hansens moralske kompas er helt forkert indstillet i denne sag.«

Ib Poulsen fra Dansk Folkeparti (DF) mener grundlæggende, »at forsigtighedsprincippet burde komme fiskeriet til gode. Så længe man ikke videnskabeligt kan dokumentere grundlaget for et naturbeskyttelsestiltag, så bør tvivlen komme erhvervet til gode«.

Den holdning baserer han på baggrund af en række negative konsekvenser, som en fredning af muslingefiskeri i Limfjorden har haft for havbundsmiljøet.

»De steder, man har fredet i Limfjorden, var der engang liv, men nu er der kun nogle få søstjerner tilbage, fordi der ikke bliver rusket op i havbundsnaturen. Det gør ikke noget for havbundsnaturen, hvis der kommer bundtrawl ned over nogle stenrev og sandbanker, fordi områderne alligevel er omskiftelige på grund af vind og vejr,« forklarer Ib Poulsen.

Socialdemokratiest fiskeriordfører Simon Kollerup (S) mener ikke, at der er noget at udsætte på danske embedsmænd, der forsvarer danske interesser i EU-sammenhænge.

»Heller ikke når vi arbejder med fiskeri- og miljøspørgsmål. Det er klart, at når den danske ageren bliver så iøjnefaldende, som tilfældet er her, hvor der bliver rejst spørgsmål om den i andre landes parlamenter, så vil jeg selvfølgelige bede den danske fiskeriminister om en redegørelse for sagen til næste faste ordførermøde,« siger han. 

Enhedslisten har bedt ministeren om at redegøre for, hvilke danske »fiskeriinteresser der er i de pågældende områder, hvor den danske regering er i gang med at forhindre Tyskland i at øge beskyttelsen i tyske Natura 2000-områder«.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra fiskeriministeren.

Eftersom tidsfristen for de offentlige høringer om de tyske naturbevaringsinitiativer er seks måneder, skal medlemslandene til september være nået til enighed om forslagene. Lykkes det ikke, overtager EU-Kommissionen sagen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steffen Gliese

Vi ledes åbenbart af splittergale mennesker efterhånden.

Peter Beck-Lauritzen, Claus Bødtcher-Hansen, Egon Stich, Anne Mette Jørgensen, Flemming Berger, Daniel Joelsen, Katrine Damm, Tue Romanow, Eva Schwanenflügel, Torben Bruhn Andersen, Morten Larsen, Anne Eriksen, Jørn Andersen, Lars Løfgren, Jan Fritsbøger, Mogens Holme, David Zennaro, John Andersen, Peter Knap, Torben K L Jensen, Ete Forchhammer , Ole Frank og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Daniel Joelsen

Kvotekongerne gør deres indflydelse gældene tænker jeg. Jeg kan bare ikke se forbindelsen til Socialdemokratiet. Sommervarme?

I mellemtiden burde Ib Poulsen indstilles til en Nobelpris. Han har fundet løsningen på hvordan vi reder verdens koralrev. De skal bare have en tur med et dansk bundtrawl for at blive ruske op. Hvorfor har jeg ikke selv tænkt på det?

Anne Mette Jørgensen, Børge Neiiendam, Tue Romanow, Eva Schwanenflügel, Morten Larsen, Anne Eriksen, Jørn Andersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Jan Fritsbøger, John Andersen, Peter Knap, Torben K L Jensen, Ete Forchhammer , Hans Larsen, Steffen Gliese og Kurt Svennevig Christensen anbefalede denne kommentar
Frank Rasmussen

Altså en "Denmark first"-politik?

Hvor overraskende....

Peter Beck-Lauritzen, Anne Mette Jørgensen, John Andersen, Børge Neiiendam, Eva Schwanenflügel, Jan Fritsbøger og Jørn Andersen anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

det kan da ikke passe at vores vældigt "grønne" regering saboterer grønne initiativer, blot for at et par kvotekonger kan beholde et lukrativt men miljøbelastende fiskeri, det må da være en fejl, eller er den nye grønne profil kun en falsk facade, der skal dække over alt svineriet ? de er da vel ærlige mennesker, eller bare nogle af dem, måske, kan da vel ikke fuldstændig udelukkes at der er en ærlig m/k i regeringen, hvad tænker du ?

Peter Beck-Lauritzen, Anne Mette Jørgensen, Morten Larsen, Mogens Holme, Eva Schwanenflügel og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Christian De Coninck Lucas

VALG NU!

Jeg er træt af deres merkantile pis og manglende respekt for natur og videnskab.

Hvad laver de??

Peter Beck-Lauritzen, Anne Mette Jørgensen, John Andersen, Ruth Gjesing, Torben K L Jensen, Mogens Holme, Eva Schwanenflügel, Torben Bruhn Andersen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Kurt Loftkjær

Hvem er overrasket?

Men giv ikke op. Giv ignoranterne modstand!

Peter Beck-Lauritzen, Søren Fosberg, Anne Mette Jørgensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Børge Neiiendam

Jeg efterlades med det indtryk, at Fiskeriministeriet (bekvemmelighedsnavngivet sådan af mig) er blevet fisket rent af Fiskerierhvervet, så der nu kun findes de 'rovfisk og sugemaller' der tjener Fiskerierhvervets interesser bedst. Formentlig tjener det ikke Danmarks interesser bedst, hvilket ansvarlige Politikere bør være opmærksomme på.

Det er nyt for mig, at Marsvin er gidsler i denne sag. Måske bør Danske journalister tage dét emne op, så tragedien ikke eksploderer op i hovedet på os alle, som Delfin-myrderiet omkring Japan har gjort det.

Og er de økonomiske oplysninger korrekte, så er det komplet latterligt at nogle få millioner i årlig omsætning på fiskebankerne dernede ved Tyskland, medfører at Danmarks rennomé som ansvarlig medspiller i naturbeskyttelse, skal sættes på spil.

Peter Beck-Lauritzen, Søren Fosberg, Anne Mette Jørgensen, John Andersen, Eva Schwanenflügel og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

De danske myndigheder - dvs. kvotekongerne - har lagt sig ud med de forkerte for den tyske miljøbevægelse er ikke noget man lægger sig ud med hvis man er ved sine fulde fem.
Se bare Dieselgate - Fehmern-forbindelsen og måske den største - nedlæggelsen af atomkraftindustrien. Så hvis der er nogen der har den tyske regerings bevågenhed er det de grønne og miljøbevægelsen. En pinlig affære for Danmark der ikke har en selvstændig miljøpolitik.

Per Torbensen, Egon Stich, Søren Fosberg, Hans Larsen, Anne Mette Jørgensen, Ib Christensen, Flemming Berger, John Andersen, Daniel Joelsen, Eva Schwanenflügel og Børge Neiiendam anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Danmark er med på en lurepasser, hvorsomhelst, nårsomhelst, når det drejer sig om miljøet.
Man skal jo passe sine donationer fra erhvervslivet, ikke..?

Peter Beck-Lauritzen, Claus Bødtcher-Hansen, Per Torbensen, Egon Stich, Søren Fosberg, Anne Mette Jørgensen, Ib Christensen, John Andersen, Børge Neiiendam og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Det er kun forkert når andre gør det.
Vi ved jo det er der vi har Venstre!

Peter Beck-Lauritzen, Søren Fosberg, Anne Mette Jørgensen, Christel Gruner-Olesen, Torben K L Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Anne Mette Jørgensen

Valg vil intet ændre. Danskerne er en kræmmernation.

Børge Neiiendam, Peter Beck-Lauritzen, Torben K L Jensen, Ib Christensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Claus Bødtcher-Hansen

18/jul/2018

Puha, det er væmmeligt det her :-( ...

Det danske gift-land-brug og den
danske fiskeri-kapital er i gang
med systematisk at udrydde alt
liv her på vor planet, Jorden :-( ...

Må Herren redde os alle sammen fra
gift-landbruget og fiskeri-kapitalen !

Venlig og bekymret hilsen
Claus

Børge Neiiendam, Peter Beck-Lauritzen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

Sikkert ordre fra højeste sted! Det "koster" at bo gratis i sommerhus! Føj for den lede!