Læsetid: 9 min.

Buhråb fra gymnasieelever og en meget skyndsom minister

Må gymnasieelever råbe buh, hvis de er utilfredse med en minister, der aflægger visit på skolen? Det gjorde eleverne som bekendt for godt en måned siden, da Merete Riisager havde inviteret sig selv på besøg på Ørestad Gymnasium. Undervisningsministeren valgte at afbryde besøget, og siden har ingenting været det samme. Efter påske skal ministeren i samråd
Undervisningsminister Merete Riisager (LA) præsenterer regeringens udspil "Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - Justeringer af folkeskolereformen" på Lillevang Skole i Allerød, tirsdag den 11. september 2018.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) præsenterer regeringens udspil "Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - Justeringer af folkeskolereformen" på Lillevang Skole i Allerød, tirsdag den 11. september 2018.

Mads Claus Rasmussen

13. april 2019

På den ene side handler det om demokratisk dannelse: Selvfølgelig buher man ikke af en minister, der kommer på besøg, selv om man måtte være utilfreds med hendes nedskæringer. Det mener foruden undervisningsminister Merete Riisager (LA) bl.a. sognepræsten Kathrine Lilleør, professor Niels Egelund, kulturredaktør Anne Sophia Hermansen og folketingsmedlem Marie Krarup.

Også rektoren på Ørestads Gymnasium, Jonas Lindelof, mener det.

På den anden side handler det om retten til at udtrykke sin utilfredshed: En upopulær minister må selvfølgelig forvente at blive mødt med en reaktion, »når nu muligheden byder sig«.

Det sidste skriver f.eks. gymnasieelev Majken Laugesen, der selv går i 3. g på Ørestad Gymnasium, i et indlæg i Berlingske. Hun skriver også, at det for hende at se ikke handler om forskellen på rigtigt eller forkert. »Det handler om, at man i Danmark ikke kan håndtere, at en stor gruppe unge tager affære, når de er utilfredse over noget, fordi der ikke er nogen mulighed for at kontrollere os.«

Sagen om ministeren, der valgte at afbryde et planlagt møde med en gymnasieklasse på Ørestad Gymnasium den 7. marts, fordi elever uventet stimlede sammen, buhede og bankede på glasruden ind til et klasselokale, er langtfra slut.

Først nu følger det politiske efterspil. Tirsdag den 23. april skal Merete Riisager i samråd med Undervisningsudvalget og bl.a. svare på, hvor meget hun selv har været involveret i at kræve kollektive sanktioner mod de formastelige gymnasieelever. Det skal blive interessant at følge med i, hvad ministeren vil svare på netop det spørgsmål.

På baggrund af aktindsigt hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som hører under Merete Riisagers ministerium, bringer Information her en oversigt over sagen.

En let frokost og dannelsesdebat

Mandag den 28. januar modtog Jonas Lindelof, rektor på Ørestad Gymnasium, en mail fra Undervisningsministeriet. Her kunne han læse, at ministeren ønskede at besøge gymnasiet, og at hun ville medbringe forkvinden for Rådet for demokratisk dannelse, sognepræst Kathrine Lilleør.

Rådet, som ministeren selv nedsatte i efteråret, har som en af sine opgaver at »debattere situationer, der kan udfordre det demokratisk dannende læringsmiljø, så det bliver belyst analytisk og fordomsfrit«.

Man må sige, at besøget på gymnasiet godt en måned senere skabte en situation, der udfordrede det demokratiske dannende læringsmiljø. Hvor meget fordomsfri analyse, rådsforkvinden så senere bidrog med, er en anden sag.

Ifølge Informations oplysninger havde lærere i øvrigt henvendt sig til gymnasiets ledelse og sagt nej tak til besøg af en minister, hvis politik få uger forinden havde ført til afskedigelser i lærerstaben. Men reaktionen fra ledelsen havde været, at man ikke siger nej til en minister.

Programmet for ministerens og Lilleørs besøg den 7. marts var først en let frokost, derefter »besøg hos 1. n«, hvor der bl.a. skulle tales om digital information, misinformation, kildekritik og faglighed. Der var afsat 35 minutter til, at ministeren, Lilleør og ministerens følge af rådgiver, pressemand og embedsmænd kunne overvære gymnasieklassens lektion. Derefter skulle der bruges endnu en halv time på at diskutere udfordringer og løsninger i forhold til demokratisk dannelse.

Ifølge programmet handlede det bl.a. om »demokratisk dannelse med et ideal om aktiv deltagelse, medbestemmelse og om at skabe forandringer i verden«. Endelig ville ministeren bruge omkring ti minutter på »spørgsmål fra pressen«.

Tidligere på dagen havde ministeren og hendes følge besøgt Frederiksberg Gymnasium og Christianshavns Gymnasium. Her var alt gået fint. I modsætning til de to gymnasier havde Ørestad Gymnasium en måneds tid tidligere været nødt til at afskedige otte lærere på grund af nedskæringer. Og måske var det det, som kom til at gøre forskellen.

I hvert fald fik besøget på Ørestad Gymnasium et meget anderledes forløb, skulle det vise sig.

Buhet ud på vej op ad trappen

Efter den lette frokost skulle ministeren med sit følge gå op ad den svungne trappe, der snor sig op gennem aulaen. Og så skete det:

»Elever samlet op ad trappen på alle etager; efter rektors vurdering ca. 400 elever (…) Tiltagende buhråb og mange med skilte med ’2% :-(’,« hedder det i den redegørelse, som rektoren senere udarbejdede på forlangende fra Undervisningsministeriet og STUK.

På trappen talte ministeren med en gymnasieelev, og »under samtalen på trappen råber størstedelen af eleverne ad flere omgange i kor ’Vi er ikke bare tal’. Varighed ca. fem minutter,« fortsætter redegørelsen. Samtalen kan ses på et klip på den københavnske lokaltv-station TV 2/Lorrys hjemmeside.

Efter at ministeren med følge var kommet op ad trappen og ind i klasselokalet og havde fået hilst på lærer og elever, der sad klar til undervisning ved gruppeborde, samledes mange elever udenfor og kiggede gennem de store glasruder ind til klasselokalet.

»Udenfor står mange elever med skilte, og efter få minutter bankes der udefra på glasruden (…) Der er så meget larm, at det er hørbart indenfor,« fortsætter rektoren i sin redegørelse. Selv om først en undervisningsleder og siden Jonas Lindelof selv prøver at gå ud og tysse på eleverne, har det kun »minimal effekt«.

»Ministeren rådfører sig med sine folk, og de beslutter at forlade lokalet efter ca. fire minutter«, og uden for bygningen lader hun sig interviewe af gymnasiets interne tv »om manglen på demokratisk dialog«.

De kommende timer og dage brød helvede løs over Ørestad Gymnasium, rektor og skolens godt 1.200 elever.

Så kører mediemøllen

»Situationen truede med at komme ud af kontrol,« skrev Lilleør allerede om torsdagen på Facebook, hvor hun samtidig anklagede rektoren for ikke at gribe ind og for ikke at have sagt noget.

Fredag morgen den 8. marts uddybede hun sin oplevelse over for berlingske.dk:

»Protester er helt på sin plads og en vigtig del af demokratiet. Det er truende adfærd og skældsord ikke. Der blev råbt luder efter en minister,« sagde hun og roste ministerens beslutning om at forlade gymnasiet:

»Havde det ikke været for ministerens umiddelbare handlekraft, så kan det ikke udelukkes, at der var sket noget i går på Ørestad Gymnasium. For en stemning af den slags kan gribe om sig.«

Så vidt vides var det også på det tidspunkt, at påstanden om, at elever også havde kastet mønter ned mod ministeren, kom frem. Ministerens særlige rådgiver udtalte således til altinget.dk, at der blev kastet »mønter« efter ministeren. Senere understregede altinget.dk, at der kun var tale om en enkelt mønt – og endnu senere oplyste Lilleør, at hun ikke var klar over, om der var tale om en mønt eller en kapsel.

Om eftermiddagen sendte en fuldmægtig i Undervisningsministeriet en mail til STUK og bad dem om at indhente en redegørelse fra gymnasiet.

»I bedes forelægge redegørelsen fra Ørestad Gymnasium i en orienteringssag til M.« sluttede mailen. M står for minister.

Et par timer senere sendte en kontorchef i STUK en mail til René van Laer, der er formand for bestyrelsen for Ørestad Gymnasium og bad om en redegørelse dels om »hændelsesforløbet«, dels om »hvilke tiltag forløbet giver anledning til fremadrettet.« Fristen var kort, senest tirsdag den 12. marts.

Bøjer sig i støvet

I den første redegørelse, som STUK modtog den 12. marts, bøjede bestyrelsesformanden sig i støvet: »Bestyrelsen undskylder og beklager på det dybeste, at ministeren og gæsterne blev udsat for en yderst ubehagelig og intimiderende oplevelse. Det er naturligvis uacceptabelt«, skrev René van Laer og tilføjede, at bestyrelsen havde bedt gymnasiets ledelse om at tage initiativ til, at alle elever og medarbejdere »fremover er klar over formål og indhold ved fremtidige besøg og andre arrangementer.«

Men det var ikke nok for kontochefen i STUK, der i en ny mail den 13. marts bad om en reel beskrivelse af hændelsesforløbet samt »de eventuelle sanktioner i henhold til skolens studie- og ordensregler, som hændelserne måtte have givet anledning til.« Igen en kort frist: Fredag den 15. marts.

Flere uger efter forklarede kontorchefen til Berlingske, at styrelsen var gået ind i sagen »efter aftale med departementet«, men at man hverken var mere eller mindre kritiske, fordi undervisningsministeren havde været indblandet.

Gymnasiets svar til STUK den 12. marts indeholdt ud over den tidligere citerede redegørelse fra rektor også en vurdering af, at det ikke – trods gennemgang af bl.a. videomateriale fra skolens overvågningskameraer – havde været muligt at »dokumentere, at der blev kastet genstande efter ministeren«.

Et sted på videomaterialet kunne man høre en person, der råbte ’luder’, fortsatte svaret, men da det ikke var muligt at identificere, hvem der havde råbt, havde der ikke været grundlag for at gennemføre sanktioner.

Men heller ikke dette udbyggede svar tilfredsstillede kontorchefen i STUK, som vi siden skal se.

Men først blev Merete Riisager inddraget.

Orienteringen af Riisager

Tirsdag den 19. marts sendte STUK gymnasierektorens redegørelse til departementet samt en godt fire sider lang orientering til ministeren. I store træk gengav STUK’s orientering indholdet af rektorens redegørelse. Forskellen var ordvalget. Hvor rektoren eksempelvis skrev, at ministeren selv havde valgt at afbryde mødet efter at have rådført sig med sit følge, brugte STUK formuleringen, at besøget »måtte afbrydes«.

Ifølge ministerorienteringen var STUK særdeles utilfreds med gymnasiets og rektorens håndtering af situationen, der blev karakteriseret som »særdeles utilstrækkelig og kritisabel«. Styrelsen fandt det heller ikke acceptabelt, at gymnasiet ikke havde gennemført sanktioner over for elever. Skolens opfølgning i den henseende var ifølge STUK »mangelfuld«, fordi ledelsen »kunne og burde have truffet beslutning om en eller flere kollektive sanktioner rettet mod den samlede elevgruppe.«

Derfor agtede STUK at »pålægge bestyrelsen« at sikre, at gymnasiets ledelse revurderede mulighederne for at gennemføre sanktioner over for enkeltelever samt sanktioner over for den samlede elevgruppe.«

Ifølge en mail fra minister- og ledelsessekretariatet i departementet til bl.a. kontorchefen i STUK fik ministeren set orienteringen den 19. marts. Og som mailen sluttede: »STUK kan gå videre, jf. proces.«

Tre dage senere sendte de det svar, som de i orienteringen havde skitseret for ministeren, til gymnasiet. Som nævnt pålagde styrelsen gymnasiet at revidere mulighederne dels for sanktioner mod enkeltelever, dels mod den samlede elevgruppe. Gymnasiet fik en frist til fredag den 29. marts til at svare.

Netop den dag gennemførte gymnasiets lærere en aktion på skolen. Lige før spisefrikvarteret stillede de sig op på den svungne trappe og begyndte at klappe, da eleverne gik til frokost. Ifølge Berlingskes beskrivelse klappede lærerne i ti minutter for at hylde eleverne og den måde, som de havde håndteret den voldsomme offentlige opmærksomhed på, som var opstået i kølvandet på buhråbene under ministerbesøget.

Næste dag skiftede ministeren tilsyneladende holdning.

Riisagers opslag på Facebook

Lørdag den 30. marts lagde Merete Riisager et opslag på Facebook. Her beskrev hun, at gymnasiebesøget havde været »den mest tumultariske oplevelse«, hun nogensinde havde været ude for som minister. Og selv om ministeren var tilhænger af, at enhver kunne stemme, som vedkommende ville og også gerne kritisere endda med »store armbevægelser«, så var hun alligevel blevet bekymret:

»Man kan ikke gennemtvinge sine holdninger ved at råbe og buhe. Sådan fungerer det ikke,« skrev ministeren og sluttede sit opslag bl.a. med ordene: »Jeg tror ikke på, at sanktioner er vejen frem. Det har jeg gjort klart for styrelsen.«

Dagen efter blev der holdt møde mellem styrelsen og gymnasiet, og sagen blev afsluttet uden videre konsekvenser for skolen.

Information har spurgt ministeren, hvad hun havde bedt STUK om den 19. marts efter at have læst deres orienteringsskrivelse, hvor de lagde op til at give Ørestad Gymnasium pålæg om at revurdere muligheden for at gennemføre både enkeltvise og kollektive sanktioner. For i materialet er der ikke noget spor af, at ministeren på det tidspunkt skulle have modsat sig, at styrelsen gav gymnasiet et pålæg.

»Jeg har som minister alene modtaget en orientering om styrelsens brev til Ørestad Gymnasium og opfølgning i øvrigt. Deri ligger ikke en godkendelse – det er en helt principiel forskel,« skriver ministeren i en mail til Information.

»Det er rutine, at man som ansvarlig minister bliver orienteret om den slags sager, for selv om kompetencen til at føre tilsyn er uddelegeret til styrelsen, gælder det sædvanlige ministeransvar – og det er nu engang nemmest at være ansvarlig for ting, man har viden om. Når jeg har udtrykt min holdning i sagen på Facebook, skete det som følge af en mediedebat, som jeg synes kørte meget skævt omkring kollektive sanktioner,« fortsætter mailen og slutter:

»Men ud over, at jeg har sagt, hvad jeg mener, har jeg ikke blandet mig i tilsynet. Ansvaret for tilsynet har hele vejen gennem forløbet ligget hos styrelsen, som derfor har håndteret sagen. Det er også værd at præcisere, at Styrelsen har bedt Ørestad Gymnasium »revurdere muligheden« og ikke krævet, at eleverne blev sanktioneret. Der er en væsentlig forskel,« skriver Merete Riisager.

Det vakte opsigt, da Ørestad Gymnasium blev pålagt at revurdere kollektive sanktioner mod eleverne på Ørestad Gymnasium, efter de havde buhet ad undervisningsministeren. Også Merete Riisager tilkendegav på Facebook, at eleverne ikke skulle straffes. Nu viser det sig, at ministeren på et tidligt tidspunkt kendte til de planlagte sanktioner
Læs også
Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Rikke Nielsen
  • Hans Larsen
  • Niels Duus Nielsen
  • Alvin Jensen
  • Kurt Nielsen
  • Gert Romme
  • Palle Yndal-Olsen
  • Eva Schwanenflügel
  • Johnny Christiansen
  • Dorte Sørensen
Rikke Nielsen, Hans Larsen, Niels Duus Nielsen, Alvin Jensen, Kurt Nielsen, Gert Romme, Palle Yndal-Olsen, Eva Schwanenflügel, Johnny Christiansen og Dorte Sørensen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Claus Bødtcher-Hansen

12/apr/2019

Ja, selvfølgelig må eleverne
råbe “Buuu” ad/til ministeren,
eleverne har jo, som alle vi
andre, demokratisk talefrihed :-) ...

Venlig hilsen
Claus

Ulla Søgaard, Søren Jensen, Anders Skot-Hansen, Benta Victoria Gunnlögsson, Anders Reinholdt, Alvin Jensen, Susanne Kaspersen, Palle Yndal-Olsen, Steen K Petersen, Christel Gruner-Olesen, Carsten Wienholtz, Josephine Kaldan, Hans Hansen, Grethe Østergaard Nielsen, Rikke Nielsen, Ete Forchhammer , Gert Romme, Søren Thuesen, Alberg Hansen, Steffen Gliese, Torben Skov, Poul Simonsen, Birte Pedersen, Jan Nielsen, Eva Schwanenflügel og Johanna Haas anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@Claus Bødtcher-Hansen

Du skriver, at selvfølgelig må eleverne "Buuu" ad ministeren - okay

Må eleverne råbe luder til ministeren ?

Må eleverne forsamles udenfor undervisningslokalet, larme og banke på ruden ?

Henrik Madsen

»Det handler om, at man i Danmark ikke kan håndtere, at en stor gruppe unge tager affære, når de er utilfredse over noget, fordi der ikke er nogen mulighed for at kontrollere os.« ...... En langt ude selvfed kommentar

Flemming Kattrup, Grethe Østergaard Nielsen, Gert Romme, Hans Aagaard og Christian De Thurah anbefalede denne kommentar
Henrik Madsen

“gymnasiets lærere lavede en aktion på skolen. Lige før spisefrikvarteret stillede de sig op på den svungne trappe og begyndte at klappe, da eleverne gik til frokost. Ifølge Berlingskes beskrivelse klappede lærerne i ti minutter for at hylde eleverne” ...... Jeg er selv lærer, og tænker bare: Hvorfor støtte op om pøbeladfærd? Flovt! Pinligt!

Flemming Kattrup, Hans Aagaard, Torben Lindegaard og Christian De Thurah anbefalede denne kommentar
Henrik Madsen

Og hvad er informations ærinde i denne sag? Det virker som om der arbejdes på at finde fejl hos enten en styrelse eller en minister. Hvorfor har vores avis dette ærinde? Hvorfor denne tilgang? Hvorfor debatterer man ikke i stedet hvad man forstår ved demokratisk dannelse!? Om man synes elevernes adfærd er udtryk for demokratisk dannelse!? Hvordan det egentligt kan være at eleverne i situationen ikke retter sig efter hverken vicerektor eller rektor!? Dét ville være interessant at høre Informations syn på dette (i stedet for den rituelle fejlsøgning hos de slemme magthavere - her en styrelse og en minister).

Flemming Kattrup, Grethe Østergaard Nielsen, Hans Aagaard og Christian De Thurah anbefalede denne kommentar

Merete Riisager er for sart til politik. "Det regnede ned med mønter" blev "en kapsel ramte i hvert fald gulvet" og sådan sneg hun sig udenom at have løjet om at eleverne havde kastet mønter efter hende.

Det er hende der har brug for et demokratikursus, ikke eleverne. Eller endnu bedre... hu har brug for nyt arbejde. Jo hurtigere jo bedre.

Søren Jensen, Anders Skot-Hansen, Estermarie Mandelquist, Helene Kristensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Carsten Nørgaard, Anders Reinholdt, peter juhl petersen, Benny Larsen, Alvin Jensen, Jesper Lerche, Ole Frank, Susanne Kaspersen, Karsten Lundsby, Steen K Petersen, Per Klüver, Tue Romanow, Carsten Wienholtz, Josephine Kaldan, Johanna Haas, Hans Hansen, Grethe Østergaard Nielsen, Egon Stich, Søren Bro, Ete Forchhammer , Kurt Nielsen, Alberg Hansen, Martin Rønnow Klarlund, Torben Skov, Poul Simonsen, Palle Yndal-Olsen, Birte Pedersen, Jan Nielsen, Eva Schwanenflügel, Christian Schönbeck og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Den meget voldsomme reaktion fra dannelsesrådets forkvinde har virket besynderlig helt fra starten.
Styrelsens skrivelse til Ørestads Gymnasium virker også højst besynderlig demokratisk set - idet styrelsen, således som skrivelsen er citeret i Information, som et vink med en vognstang gennem meget specifikke spørgsmål forsøger at bestemme / diktere gymnasiets reaktion på "hændelsesforløbet". Skrivelsen virker i mine øjne bevidst intimiderende og 50'er agtig autoritær. Og det er stor ståhej for ingenting. Jeg finder "efterspillet" fuldstændig ude af proportioner. En enkelt elev råber "luder" og det er selvfølgelig ikke i orden - helt uanset hvilken kvinde tilråbet er rettet imod. Men så er det altså heller ikke værre. Selv ministre, embedsmænd og embedskvinder fra diverse styrelser og ministerier færdes vel på gaden i København og ved, at "luder" af en del unge mænd bruges som et simpelt skældsord nu om dage? Det betyder faktisk ikke, at den der råbte det opfatter ministeren som en luder. Personligt synes jeg ikke, at deťte kønsspecifikke skældsord, der signalerer kvindeforagt og foragt for kvinders ret til at bestemme over egen krop, hører hjemme på et gymnasium eller nogen som helst andre steder. Men regeringen og dens repræsentanter lægger jo på den anden side ofte ikke selv fingrene imellem verbalt. Det er i hvert fald ikke fra det hold at ungdommen kan lære, hvor meget gennemslagskraft der kan være i en præcis, afdæmpet og respektfuld udtryksform.
Og en enkelt kapsel bliver smidt. Og her er det virkelig helt tydeligt, hvordan en fjer snildt kan blive til 5 høns.

Jeg synes, ministeren fremstår helt inkonsekvent. Skal offentligheden forstå det sådan, at ministeren kun tilsyneladende bøjer sig for en - i mine øjne fornuftig folkelig reaktion - I sit opslag på Facebook, når ministeren så samtidig tilsyneladende signalerer en anden holdning i sin kommentar til sit eget opslag?
Hvor er vi henne i forhold til demokratisk dannelse hos ministeren selv med den slags tvetydige signaler?
Endelig forekommer det mig nærliggende at stille et helt enkelt spørgsmål: Hvad forventede ministeren med hele den voldsomt store entourage i sit kølvand ved at møde op på et gymnasium, der lige har måttet afskedige 8 lærere som følge af regeringens evindelige besparelser? Klapsalver? Andægtig benovelse fra elevside fordi ministeren viser sig på gymnasiet?

Fint og relevant, at Information vælger at skrive om dette. Jeg er da glad for, at jeg nu ved, hvordan magten i form af STUK tyranniserer sig helt hæmningsløst frem ved hjælp af gentagne kommanderende skrivelser til et gymnasiums bestyrelse i et i mine øjne helt ubetydeligt og helt igennem overflødigt anliggende.

Søren Jensen, Anders Skot-Hansen, David Joelsen, Estermarie Mandelquist, Helene Kristensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Anders Olesen, Anders Reinholdt, Flemming Berger, peter juhl petersen, Alvin Jensen, Ole Frank, Jørn Andersen, Susanne Kaspersen, Egon Stich, Karsten Lundsby, Steen K Petersen, Bent Gregersen, Per Klüver, Bjarne Bisgaard Jensen, Tue Romanow, Carsten Wienholtz, Grethe Østergaard Nielsen, Jan Weber Fritsbøger, P.G. Olsen, Ete Forchhammer , Colin Bradley, Kurt Nielsen, Niels Duus Nielsen, Søren Thuesen, Alberg Hansen, Jan Rosberg, Maibritt Hattesen, Martin Rønnow Klarlund, Torben Skov, Poul Simonsen, Palle Yndal-Olsen, Birte Pedersen, Jan Nielsen, Eva Schwanenflügel, Peter Knap, Christian Schönbeck, Hans Larsen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar

En minister er ikke et specielt ophøjet væsen, som almuen skal møde med ærbødige, blottede, bøjede hoveder. De fleste ministre er medløber typer, der blandt ordentlige mennesker ikke fortjener den store respekt. Den vestlige verdens højt besungne demokrati har udviklet sig til en parodi på sig selv.
Lær af naturen. Hvis noget skal bevares, skal det konstant destrueres og genskabes. Ellers forvitre det over tid.

Anders Skot-Hansen, Estermarie Mandelquist, Benta Victoria Gunnlögsson, Anders Reinholdt, lars søgaard-jensen, Flemming Berger, peter juhl petersen, Hans Christian Hansen, Alvin Jensen, Ole Frank, Susanne Kaspersen, Egon Stich, Karsten Lundsby, Steen K Petersen, Tue Romanow, Carsten Wienholtz, Grethe Østergaard Nielsen, Johanna Haas, P.G. Olsen, Lise Lotte Rahbek, Colin Bradley, Kurt Nielsen, Niels Duus Nielsen, Søren Thuesen, Jan Rosberg, Martin Rønnow Klarlund, Torben Skov, Poul Simonsen, Palle Yndal-Olsen, Birte Pedersen, Jan Nielsen, Dorte Sørensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Ministre er ophøjede væsner, der uden konsekvenser frit kan overtræde love og regler.
De er blevet en selvudnævnt adel.
Og det har sgu intet at gøre med demokrati !!

Anders Skot-Hansen, Jes Kiil, Torben Ethelfeld, Estermarie Mandelquist, Helene Kristensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Carsten Nørgaard, Anders Reinholdt, lars søgaard-jensen, Holger Madsen, peter juhl petersen, Benny Larsen, Hans Christian Hansen, Alvin Jensen, Jesper Lerche, Ole Frank, Jørn Andersen, Tom Andreæ, Susanne Kaspersen, Egon Stich, Karsten Lundsby, Steen K Petersen, Rikke Nielsen, Per Klüver, Bjarne Bisgaard Jensen, Tue Romanow, Josephine Kaldan, Grethe Østergaard Nielsen, Birger Bartholomæussen, Johanna Haas, Hans Larsen, Jan Weber Fritsbøger, Søren Bro, Ete Forchhammer , Colin Bradley, Kurt Nielsen, Niels Duus Nielsen, Søren Thuesen, Martin Rønnow Klarlund, Niels Østergård, Torben Skov, Poul Simonsen, Birte Pedersen, Jan Nielsen, Dorte Sørensen og Peter Knap anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

PS: "Sjovt" nok taler politikerne også med stor forargelse om hvad folk skriver om dem på de socialemedier mv.
Men er de ikke selv medvirkende til folks fortvivlelse , når de fx. kalder bestemte boligområder for ghettoer, parallelsamfund - ja i DR kunne læses udtryk som at disse områder skulle udrenses.

Søren Jensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Alvin Jensen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen, Karsten Lundsby, Steen K Petersen, Carsten Wienholtz, Grethe Østergaard Nielsen, Johanna Haas, Rikke Nielsen, Hans Larsen, Ete Forchhammer , Kurt Nielsen, Niels Duus Nielsen og Søren Thuesen anbefalede denne kommentar

Gymnasieelever må under ingen omstændigheder buhe eller på andre måder chikanere skolens gæster. De må bruge de retoriske færdigheder, som de opøver i gymnasiet, for at give deres mening til kende.
Møder de politikere i det offentlige rum, må de buhe alt det de vil.

Her en lille bid fra BT d.8 marts:

"Altinget har talt med undervisningsministerens særlige rådgiver, Søren Poul Nielsen, som bekræfter udlægningen.

Både han og Kathrine Lilleør fortæller, at der ud over møntkast også blev råbt ”luder” efter ministeren."

Riisager har senere trukket sin løgn omkring møntkast tilbage. Har de siddet og koordineret hvordan de skulle dramatisere hændelsen?

De unge har ret til at buhe og havde grund til det da ville udtrykke mishag over nedskæringer i lærerstaben. Helt legitimt. Hvis noget er illigitimt er det når Riisager bruger sin store adgang til medierne til at tale om "møntkast" der aldrig skete. Skammeligt. Demokratidannelse? Jo tak. Riisager og Støjberg som de to første elever i et intensivkursus tak.

Søren Jensen, Anders Skot-Hansen, Helene Kristensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Anders Olesen, Birte Pedersen, Caroline Lillelund, Benny Larsen, Alvin Jensen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Jørn Andersen, Susanne Kaspersen, Karsten Lundsby, Palle Yndal-Olsen, Per Klüver, Bjarne Bisgaard Jensen, Tue Romanow, Carsten Wienholtz, Grethe Østergaard Nielsen, Johanna Haas, Hans Larsen, Colin Bradley, Ete Forchhammer , Niels Østergård, Kurt Nielsen, Niels Duus Nielsen, Søren Thuesen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det lader til, at vi fra at forstå demokratiet som handlende, nu skal forstå det som rent rituelt og symbolsk.
Men selvfølgelig er demokrati og parlamentarisme to forskellige ting, demokrati er folkestyre, og hvis folket vil det anderledes, sker der en udvikling henimod nye organiseringsformer.
Repræsentativt er jo kun den næstbedste ting, som man må have, når man ikke har midlerne til at træffe beslutninger in pleno; men det har vi jo så langt henad vejen fået.

Anders Reinholdt, Birte Pedersen, Alvin Jensen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Steen K Petersen, Johanna Haas, Jan Weber Fritsbøger, Colin Bradley, Niels Duus Nielsen og Søren Thuesen anbefalede denne kommentar
Jørgen Wind-Willassen

Det er vist normal god adfærd at man ikke nedgør sine gæster og optræder høfligt.
Specielt når gæsten er INVITERET og ikke kommer uopfordret.
Helt slemt bliver det når gæsten er inviteret til at deltage i et tema om -Demokratisk dannelse.
Tilsvarende viser gæsten forståelse for det sted man besøger.
Jokker man ind i en moske med støvlerne på, eller uden at tage hatten af i kirken, skal man nok på kursus i pli.
Det er lige der at både elever, lærere og ledelse på Ørestads gymnasiet trænger til et kursus.

Flemming Kattrup, Hans Aagaard og Torben Lindegaard anbefalede denne kommentar
Colin Bradley

At kaste med mønter ville ellers have været en symbolsk meget sigende aktion mod en repræsentativ fra en regering der er så glade for at bruge det pekuniære som straffe middel. Naturligvis forudsat at man sikrer det ikke kan volde skade, og hvem tog nogen sinde skade af at blive ramt af en 1 krone?

Birte Pedersen, Alvin Jensen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen, Karsten Lundsby, Grethe Østergaard Nielsen, Johanna Haas og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Jørgen Wind-Willassen nu har Information lige vist, at ministeren/ministeriet selv havde udvalgt skolen som følte sig tvunget til at deltage.
Hvorfor ikke se elevernes opførsel som et godt tegn på , at de unge er optaget af samfundsforhold og ønsker at sige fra.
I mine øjne er det langt værre, at ministeren og hendes smagsdommer formand mv. begyndte at lave historier om besøget osv.

Søren Jensen, Helene Kristensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Anders Reinholdt, Birte Pedersen, Alvin Jensen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen, Karsten Lundsby, Palle Yndal-Olsen, Steen K Petersen, Per Klüver, Carsten Wienholtz, Josephine Kaldan, Hans Hansen, Johanna Haas, Rikke Nielsen, Tom Finkel og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar
Colin Bradley

Jørgen Wind-Willassen ?? Det er vel ikke elever, lærere og ledelse på Ørestads gymnasiet der har "Jokket ind i en moske med støvlerne på" ?

Søren Jensen, Anders Reinholdt, Birte Pedersen, Alvin Jensen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen, Palle Yndal-Olsen, Steen K Petersen, Carsten Wienholtz, Josephine Kaldan, Grethe Østergaard Nielsen, Johanna Haas og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar
Colin Bradley

Demokratisk dannelse - lektier 1:
Man bruger ikke kollektive straffe i et demokratisk samfund.

Søren Jensen, Lene Torp carlsen, David Joelsen, Benta Victoria Gunnlögsson, Anders Reinholdt, Birte Pedersen, Flemming Berger, Benny Larsen, Jørgen Larsen, Kristian Spangsbo, Alvin Jensen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen, Karsten Lundsby, Palle Yndal-Olsen, Steen K Petersen, Per Klüver, Carsten Wienholtz, Grethe Østergaard Nielsen, Johanna Haas, Rikke Nielsen, Ete Forchhammer og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Os der har 50erne og første halvdel af 60erne i sidste århundrede i levende erindring, kan kun være enige med Johanne Haas i, at det, hun kalder "50’er agtig autoritær" tankegang har fået en uønsket renæssance. Det er ikke folk, som folk er flest, der ønsker denne tilbagevenden til den sorte skoles dydsidealer, tværtimod er de fleste mennesker stadig både frisindede og tolerante.

Men der er en lille kerne af højtråbende narcissister, som går i alt for små sko, og det er denne lille gruppe af kværulanter, som regeringen bejler til, i det håb, at disse seludnævnte ofre for "krænkelser" med deres selvretfærdige klagesange vil overdøve det store flertal af relativt fornuftige mennesker, som godt forstår, at man i et demokrati har plads til at der bliver råbt "buh".

For tiden er det engelske parlament måske ikke det bedste forbillede at tage sig, men jeg har faktisk altid fundet det forfriskende at se voksne mennesker opføre sig som skolebørn. Danske politikere kunne måske lære lidt om, at det ikke er tonen, der er afgørende, men derimod politikken.

På engelsk skelner man mellem "policy" og "politics", i Danmark er vi ikke specielt bevidste om denne vigtige forskel. Derfor spilder vi tiden på at diskutere "politics" i stedet for at fokusere på "policy". "Politics" handler om former, "policy" handler om indhold.

I stedet for at fokusere på substansen - den elendige gymnasiereform - spilder vi tiden på at kritisere kritikkens form. Det er dumt, for politikerne ønsker for det meste ikke at diskutere et indhold, som de har svært ved at forsvare. Det er derfor de har spindoktorer ansat, der får løn for at gøre enhver kritik af substansen til et spørgsmål om tonen i debatten.

En gennemsnitlig politiker opfører sig derfor som om, at vedkommende ikke ville kunne overleve et par dage i en skurvogn! Hvad han/hun måske heller ikke kan?

Søren Jensen, Anders Skot-Hansen, Trond Meiring, Helene Kristensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Anders Reinholdt, lars søgaard-jensen, Birte Pedersen, Flemming Berger, Alvin Jensen, Ole Frank, Sven Elming, Tor Brandt, Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen, Karsten Lundsby, Steen K Petersen, Dorte Sørensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Hans Hansen, Johanna Haas, Rikke Nielsen, Niels Østergård og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar
Ete Forchhammer

Jørgen Wind-Willassen, er det ikke et ret åbent spørgsmål hvor meget INVITATION der er i en meddelelse om at man ønsker at lade sig invitere?
Desuden: Der går 1.200 elever på gymnasiet, hvor man netop havde fyret OTTE lærere, hvilket ikke kun går ud over de pågældende otte, men også over den undervisning eleverne vil modtage, og dermed over kvaliteten af deres gymnasiale uddannelse. Ok? I et land derkun har uddannelse som "råstof"?
En elev har evt. råbt "luder", en har måske kastet en kapsel (mønter har nok ingen af de unge haft på sig?); Hvorfor i al verden lade disse tos eventuelle og i givet fald forståelige men uheldige adfærd gå ud over de resterende 1.998 elever?? Hvor "demokratisk dannende" er det?!?
Hvis min nabo kører for stærkt, i beruset tilstand eller får udført sort arbejde eller snyder i skat, bør hele mit boligkvarter så sanktioneres og på medborgerkursus?

Søren Jensen, Anders Skot-Hansen, Helene Kristensen, Niels Duus Nielsen, Birte Pedersen, Jørgen Larsen, Alvin Jensen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen, Karsten Lundsby, Palle Yndal-Olsen, Hans Larsen, Steen K Petersen, Dorte Sørensen, Herdis Weins, Carsten Wienholtz, Grethe Østergaard Nielsen og Johanna Haas anbefalede denne kommentar

Der er basale friheder. Én af dem er at udtrykke sit mishag med myndighederne. Hvis nogen med ytringer har overtrådt straffeloven kan Riisager jo bare kontakte ordensmagten. Så vidt jeg ved er det ikke sket endnu.

Riisager er tydeligvis ustyrligt sart. Måske det kun var sjovt at lege politik da hun blev valgt ind? Nu hun træffer upopulære valg mener hun åbenbart stadig at have krav på at blive klappet på ryggen. Barnligt.

Au contraire. Når folk er dårlige til sit arbejde er det bedste at fortælle dem det og hjælpe dem med at forbedre sin præstation eller finde en person der bedre kan udføre opgaven. Riisager fik at vide af de unge at hun er ringe til sit arbejde. Hun burde have spurgt hvad hun kunne gøre for at blive bedre istedet for at søge ynk på "far facebook".

Søren Jensen, Anders Skot-Hansen, Helene Kristensen, Carsten Nørgaard, Niels Duus Nielsen, Birte Pedersen, Kristian Spangsbo, Alvin Jensen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen, Karsten Lundsby, Herdis Weins, Hans Hansen og Johanna Haas anbefalede denne kommentar
Rikke Nielsen

Colin Bradley
"Demokratisk dannelse - lektier 1:
Man bruger ikke kollektive straffe i et demokratisk samfund."

Kun hvis du bor i en ghetto...

Anders Skot-Hansen, Helene Kristensen, Ete Forchhammer , Birte Pedersen, Alvin Jensen, Ole Frank, Tom Finkel, Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen, Karsten Lundsby, Hans Larsen og Johanna Haas anbefalede denne kommentar
Runa Lystlund

Fru Riisager burde være blevet for at diskutere med de unge og ikke gå, som hun gjorde.

Anders Skot-Hansen, Helene Kristensen, Ete Forchhammer , lars søgaard-jensen, Birte Pedersen, Alvin Jensen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Det er da klart at eleverne er sure. De får en times fravær hvis de stiller for sent om morgenen. Men de har jo heller ikke Porsche og BMW at komme kørende i som en af de kvikke elever sagde og det lige op i fjæset på den l...., der kalder sig undervisningsmister, som går i for små sko og angiveligt ikke kan klare tonen i en skurvogn. Godt at skolebladet Information bliver ved at rive op i denne væsentlige sag. Lad den ikke dø. Buuh, som køerne der i dag er kommet på græs, siger.

Søren Jensen, Anders Skot-Hansen, Hans Aagaard, Birte Pedersen, Alvin Jensen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Torben Skov og Herdis Weins anbefalede denne kommentar

Selvfølgelig kan de studerende råbe buuu. Det er sket 100 gange før og vil ske 100 gange. Særligt når den omtalte minister, som flere indlæg påpeger, hverken er særlig dygtig, samt repræsentant for en forfejlet uddannelsesdiskurs.

Søren Jensen, Anders Skot-Hansen, Birte Pedersen, Niels Duus Nielsen, Alvin Jensen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen, Karsten Lundsby, Hans Larsen, Torben Skov, Johanna Haas, Herdis Weins og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar

Første punkt på demokratidannelsen, afskaf enevælden.

Søren Jensen, Helene Kristensen, Ete Forchhammer , lars søgaard-jensen, Birte Pedersen, Alvin Jensen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar
Flemming Kattrup

Kære Information. Der er ingen "PÅ DEN ANDEN SIDE"! Det er kort og godt uopdragent og ubehøvlet at buhe af en minister på besøg. Længere er den bare ikke! Hvilken verden lever Ulrik Dahlin og gymnasieeleven i?

Helene Kristensen

Nej, vi lever ikke i 1930 vi lever i 2019 og det er normalt i denne tidsalder at sige fra når ting bliver for absurde. Uanset hvor meget en del af befolkningen ønsker at kunne skrue tiden tilbage, så går det altså ikke. Vore unge mennesker er opdraget til at tænke selv, til at spørge hvis noget ikke er klart, og til at sige fra når noget er forkert.

Hvis noget er forkert i hele denne fortælling er det, at myndighedspersoner opfører sig som var de guder eller så ophøjede, at virkeligheden og menneskene omkring skal opføre sig som deltagere i et skuespil, for ikke at lave ridser i "hovedpersonernes" selvforståelse. Nej, denne flok selvovervurderede damer og rygklappende følge er de forkerte i dette billede.

Heldigvis for et rimelig sundt og normalt samfund er disse personer tilsyneladende snart fortid - det kan ikke gå for hurtigt. Så kan de smutte tilbage til Solkongens hof og opføre deres aparte skuespil for vennerne.

Eva Schwanenflügel, Søren Jensen, Tom Finkel, Hans Larsen og Rikke Nielsen anbefalede denne kommentar

Flemming Kattrup er det mere ubehøvlet at en 16-årig buher af en minister end det er at ministeren lyver om hændelsesforløbet i pressen efterfølgende?

Johanna Haas, Eva Schwanenflügel og Søren Jensen anbefalede denne kommentar
Chris Ru Brix

Selvfølgelig kan vi ikke have at nogen bruger deres ytringsfrihed til at forstyrre et arrangement og gøre magten opmærksom på sin utilfredshed. Den slags kaldes for 'en demonstration' og den slags bruger vi ikke i Danmark!

Det lader til at regeringen fik lidt demokratisk dannelse fra græsrodsniveauet.

Eva Schwanenflügel, Hans Larsen og Niels Østergård anbefalede denne kommentar

Buhråb fra gymnasieelever og en meget skyndsom minister oversat til det almindelige sund og fornuft

Må gymnasieelever råbe buh, hvis de er utilfredse med en minister: Ja, hvis det er et legitimt udtryk for protest.
Merete Riisager (LA) præsenterer regeringens udspil "Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed: Nedskæring og centralstyring ødelægger den høje faglighed, dannelse og frihed, der var i forvejen.
Gymnasieelev Majken Laugesen »Det handler om, at man i Danmark ikke kan håndtere, at en stor gruppe unge tager affære, når de er utilfredse over noget, fordi der ikke er nogen mulighed for at kontrollere os.«: Du har fuldstændig ret!
Det skal blive interessant at følge med i, hvad ministeren vil svare på netop det spørgsmål: At skamme sig over at spille ’offer’ f.eks.?
Forkvinden for Rådet for demokratisk dannelse, sognepræst Kathrine Lilleør: Ha ha ha ha… er det en aprilsnar? Ved hun at det betyder alt andet end det hun står for?
Det demokratisk dannende læringsmiljø, så det bliver belyst analytisk og fordomsfrit«: Er det en satire eller hvad? Ligner mere et udemokratisk udannende anti-læringsmiljø, så det bliver ikke analytisk, men fuld af fordomme.
Lærere i øvrigt henvendte sig til gymnasiets ledelse og sagde nej tak til besøg af en minister: Helt og aldeles fair nok. En minister, der tænker mere på sin politiske ideologi end hun tænker på og lytter til eleverne og lærerne.
Ledelsen … at man ikke siger nej til en minister: Hvorfor ikke? Hvis flertallet af lærerne ikke ønsker det?
Ministerens og Lilleørs … bl.a. skulle tales om digital information, misinformation, kildekritik og faglighed: Var det ikke bedre hvis man lavede et forum, hvor elever og eksperter debatterede og ministeren lyttede til det?
… en halv time på at diskutere udfordringer og løsninger i forhold til demokratisk dannelse: Ministeren med sin politiske ideologi skaber flere udfordringer ifht. demokratiske dannelse end hun løser?
Ifølge programmet handlede det bl.a. om »demokratisk dannelse med et ideal om aktiv deltagelse, medbestemmelse og om at skabe forandringer i verden«: At diktere sin politik fra ministerens kontor og at skabe forandring, der ikke er godt for eleverne og lærerne, fremmer ikke just motivationen for deltagelse.
»Elever samlet op ad trappen på alle etager; …med skilte med ’2% :-(’: Skulle ministeren være mere opmærksom på hvad de prøver at sige end at blive fornærmet over hun ikke fik den velkomst, som hun havde forestillet sig?
Eleverne ad flere omgange i kor ’Vi er ikke bare tal’: I har igen fuldstændig ret!
»Situationen truede med at komme ud af kontrol,« skrev Lilleør: Calm down og træk vejret!
Anklagede rektoren for ikke at gribe ind og for ikke at have sagt noget: Demokratisk samtale er kun noget man bruger, når folk er enige med én – andre skal man bare tryne…
Der blev kastet »mønter« efter ministeren … Senere … kun var… en enkelt mønt – og endnu senere … ikke var klar over, om der var tale om en mønt eller en kapsel: Så ’Situationen truede med at komme ud af kontrol’?
Bøjer sig i støvet: En rigtig god rollemodel for de unge – ikke stå fast når man ikke har gjort noget forkert!
»Fremover er klar over formål og indhold ved fremtidige besøg og andre arrangementer.«: Hvad med en minister, der uden situationsfornemmelse inviterer sig selv indenfor?

»De eventuelle sanktioner: Er det Danmark anno 2019? Ministeren sanktionerer, når eleverne har gjort deres demokratiske pligt?
Forskellen var ordvalget: OMG!
Ministeren selv havde valgt at afbryde mødet … besøget »måtte afbrydes«: Man bruger tid og energi på dette!
STUK særdeles utilfreds med … karakteriseret som »særdeles utilstrækkelig og kritisabel« …Styrelsen fandt det heller ikke acceptabelt, at gymnasiet ikke havde gennemført sanktioner over for elever: Som om nedskæring og centralstyring ikke var nok – nu med moralsk disciplinering fra ministeriet! Er vi på vej tilbage til den ’sorte skole’ eller hvad?
Riisagers på Facebook … »den mest tumultariske oplevelse«, hun nogensinde havde været ude for som minister: “én gang skal jo være den første” og mand/kvind dig op og hav ikke så ondt af dig selv!
»Man kan ikke gennemtvinge sine holdninger… : Ha ha ha… lige elevernes og lærernes ord!
»Jeg tror ikke på, at sanktioner er vejen frem. Det har jeg gjort klart for styrelsen.«: Ministeren kunne nu se hvor … hun har været …
»Men ud over, at jeg har sagt, hvad jeg mener, har jeg ikke blandet mig i tilsynet: Er det et eksempel på embedsmænd, der begår politisk selvtægt på ministerens vegne?
Styrelsen har bedt Ørestad Gymnasium »revurdere muligheden« og ikke krævet, at eleverne blev sanktioneret. Der er en væsentlig forskel,« skriver Merete Riisager: Men var tonen ikke sanktionering og nu trækker du i land fordi du får kritik?

Johanna Haas, Eva Schwanenflügel og Egon Stich anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

En enkelt elev råber "luder" og det er selvfølgelig ikke i orden - helt uanset hvilken kvinde tilråbet er rettet imod. Men så er det altså heller ikke værre. Selv ministre, embedsmænd og embedskvinder fra diverse styrelser og ministerier færdes vel på gaden i København og ved, at "luder" af en del unge mænd bruges som et simpelt skældsord nu om dage? Det betyder faktisk ikke, at den der råbte det opfatter ministeren som en luder. Skrives der.

Mens jorden er ved at gå under fordi nogle båtnakker råber Gay efter Viggo Fischer, så synes Johanna Haas at vi må lære at leve med at ministeren bliver kaldt luder. Sådan er det på gaden og så må leve med det. Ja så.

Søren Jensen

Det er et stort selvmål fra Riisagers side. Ved at forsøge at spille offeret her, kommer hun istedet til at fremstå inkompetent. Lader man A) tvivlen komme Riisager til gode, så har hun ikke forstået alvoren af regeringens politik på uddannelsesområdet, med øget studiepres, ifa. nedskæringer kombineret med højere forventningskrav og en samtidig afskedigelse af 8 gymnasielærer forud for ministerens selvinviterede besøg. Eller B) Riisager og hendes spindoktor har udemærket vidst hvor upopulær Undervisningsministeren er og har inviteret sig selv som en happening, mhp. at få omtale op til et valg.
Omtalen fik, men at hun skal til at spille offerrollen, er en tåbelig strategi. Ingen synes det er mere synd for en minister end en gymnasieelev. Ingen synes det er mere synd for den udøver magt end den som er underlagt magten og sidst. Ingen synes det er mere synd for de voksne end de unge og sidst, det er meget svært at beholde respekten for en minister, der løber sin vej, hele vejen tilbage til sit kontor på Christianborg og tuder og når hun er færdig med at tude, trækker magtkortet og presser rektoren for at sanktionere eleverne, når hun nu ikke selv kan komme til at slå dem direkte i hovedet. Hvis Merete ville de elver noget som helst, kunne hun være blevet, forklare sig og taget diskussionen op. Jeg synes vi skal sende Merete en tudekiks, men den skal nok pakkes blødt ind, så den ikke bliver knust i posten.