Interview
Læsetid: 8 min.

Klimaminister om historisk klimalov: Der er »virkelig, virkelig noget på spil«

Et bredt politisk flertal indgik fredag aften en historisk aftale om en ny klimalov, der skal holde både regeringen og Folketinget til ilden i klimakampen. Det er en nyskabelse i dansk politik, siger klimaminister Dan Jørgensen i dette interview om klimalovens elementer
»Når vi skal lave så stor en omkalfatring af vores land, hvor vi grundlæggende reformerer den måde, vi producerer og forbruger energi på og transporterer os selv på, så er det meget vigtigt, at vi har borgerne med,« siger Dan Jørgensen.

»Når vi skal lave så stor en omkalfatring af vores land, hvor vi grundlæggende reformerer den måde, vi producerer og forbruger energi på og transporterer os selv på, så er det meget vigtigt, at vi har borgerne med,« siger Dan Jørgensen.

Peter Nygaard Christensen

Indland
9. december 2019

Det er vist ikke en overdrivelse at bruge betegnelsen klimapolitisk danmarkshistorie om det, der skete fredag aften, da klimaminister Dan Jørgensen (S) og alle partier i Folketinget på nær Nye Borgerlige og Liberal Alliance kunne præsentere den længe ventede aftale om en ny klimalov. Hele 167 mandater fra otte partier står bag aftalen.

Klimaloven skal holde Folketinget til ilden i klimakampen og tvinge regeringen til at holde sig på sporet mod først 70 procents CO2-reduktion i 2030 og dernæst dansk klimaneutralitet senest i 2050 med Parisaftalens 1,5 graders mål »for øje«, som der står i aftaleteksten.

Bølgerne er gået højt undervejs i processen, og forhandlingerne har på mange måder udstillet, hvor svært det er, når ønsket om store klimaambitioner skal omsættes til praktisk politik og lovgivning. Det medgiver Dan Jørgensen:

»Det er svære spørgsmål, og der er meget teknik i det. Det er ikke ligegyldigt, hvordan man formulerer sådan en lov. Den kommer til at binde alle fremtidige folketing frem mod 2050. Så der var virkelig, virkelig noget på spil,« siger han.

Dan Jørgensen fortæller, at regeringens førsteprioritet har været at lovfæste ambitionen om, at Danmark skal levere 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030. Men et andet succeskriterium har netop været at lande en bred aftalen hen over midten i dansk politik.

»Lige indtil det allersidste var jeg oprigtigt bekymret for, om vi kunne få en lov, der var så bred, som det endte med at blive. For var den ikke det, ville den ikke reelt være bindende også ude i fremtiden,« siger han.

For at gøre klimaloven så forpligtende som muligt har aftalepartierne vedtaget, at der skal udfærdiges en årlig klimastatus og -fremskrivning, hvor Klimarådet skal vurdere, om regeringen er på rette spor, og rådgive om, hvad den bør gøre.

»Folketinget er så overdommer på, om man faktisk så gør nok. Det vil sige, at den til enhver tid siddende klimaminister skal stå skoleret i Folketingssalen, hvor et flertal skal vende tommelfingeren op eller ned. Det er en nyskabelse i dansk politik, måske endda internationalt. Det gør, at der vil være mere fokus på klimapolitikken end nogensinde før, og det vil forpligte både regering og Folketing,« siger Dan Jørgensen.

Ikke et tilfældigt tal

En central disput i forhandlingslokalet har kredset om, hvorvidt der i klimaloven skulle indføjes et delmål for 2025. Særligt støttepartierne samt Alternativet og De Konservative har presset på, mens Venstre og Dansk Folkeparti har været mere lorne ved tanken. Også regeringen har haft betænkeligheder ved at binde samfundet på konkrete reduktioner allerede fem år ude i fremtiden.

Men af aftaleteksten fremgår det nu, at der under forårets forhandlinger om en klimahandlingsplan »ved lov« skal vedtages et bindende delmål for reduktionen i 2025. Klimarådet skal komme med anbefalinger til, hvad 2025-målet skal være, og det skal så efterfølgende vedtages af Folketinget.

Fremadrettet skal der fastsættes nye klimamål hvert femte år med et tiårigt perspektiv.

– Hvorfor har du været så bekymret for at sætte det 2025-mål?

»Som Klimarådet har sagt til os, så er det rent fagligt vanskeligt at lave et delmål med så kort varsel. Derfor er jeg glad for, at vi endte med, at det er Klimarådet, der skal anbefale et mål, i stedet for noget, der ville blive et arbitrært, tilfældigt tal. Vi skal have det her delmål for at lægge pres på os selv, men det skal fastsættes på en redelig og faglig, saglig måde og efter rådgivning fra Klimarådet,« siger Dan Jørgensen.

– Der står i aftaleteksten, at målet om klimaneutralitet er i 2050, men at man har 1,5 graders målet »for øje«. Forpligter I jer dermed på at fremrykke målet om klimaneutralitet, hvis forskerne siger, det skal gå hurtigere end 2050?

»Det nytter ikke noget at have en lov med nogle tal, som vi har fået anbefalet fra videnskaben, hvis videnskaben så ændrer sig. Derfor har vi forpligtet hinanden på at følge med i, hvad videnskaben anbefaler. Så det er et forsøg på at sige, at ja, det er politik, der skal ses i sammenhæng med mulige virkemidler og handlerum. Men det er også en øvelse, der i høj grad byger på viden fra videnskaben.«

Som en del af klimaloven oprettes der et borgerting, der blandt andet skal hjælpe politikerne med at træffe de svære klimapolitiske beslutninger, som går tæt på de enkelte borgere og griber ind i deres hverdag. Aftaleparterne er således »enige om, at der frem mod den første klimahandlingsplan oprettes et borgerting, hvor borgerne kan få deres stemme hørt i tilrettelæggelsen af klimapolitikken«, står der i aftaleteksten.

»Det er en idé, som i høj grad kommer fra jer på Information,« siger Dan Jørgensen med henvisning til, at Information under valgkampen anbefalede et borgerting på klimaområdet. Dengang erklærede han sig som daværende næstformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe »positivt stemt« over for ideen.

»Det er et nybrud i dansk politik. Når vi skal lave så stor en omkalfatring af vores land, hvor vi grundlæggende reformerer den måde, vi producerer og forbruger energi på og transporterer os selv på, så er det meget vigtigt, at vi har borgerne med,« siger Dan Jørgensen nu.

»Det er vigtigt, at vi tænker i, hvordan vi på en konkret måde kan inddrage borgere, så det giver saglige input. At det ikke bare er folkestemninger, hvad der kører på de sociale medier, og hvad der er dagsordenen i pressen den ene dag. Men at vi får en organiseret måde at få input fra borgene på. Det forventer jeg mig meget af,« siger han.

Ministeren kan på nuværende tidspunkt ikke fortælle nærmere om, hvordan borgertinget konkret skal indrettes, men roser Alternativet »for at have fået det her på dagsordenen i forhandlingslokalet«.

Mere magt til Klimarådet

Med den nye klimalov får regeringens uafhængige rådgivnings- og ekspertorgan Klimarådet en central rolle i udformningen af dansk klimapolitik de næste årtier. Rådet blev allerede med finansloven for 2020 økonomisk styrket, og med klimaloven får Klimarådet så to ekstra medlemmer. Blandt andet en adfærdsforsker, der kan supplere de økonomiske og naturvidenskabelige discipliner.

Klimaloven indrettes med en såkaldt handlepligt for klimaministeren. I den forbindelse skal Klimarådet som beskrevet årligt vurdere regeringens klimaindsats og give anbefalinger til den fremadrettede indsats. På den baggrund skal klimaministeren årligt vurdere, om det er sandsynligt, at klimamålene nås. Hvis ikke indtræder en handlepligt, hvor ministeren forpligtes til at fremlægge konkrete nye initiativer.

Centralt i klimaloven er også, at Klimarådet i sin organisering gøres mere uafhængigt. Rådets medlemmer er i dag udpeget af ministeren for en firårig periode, men den proces vil aftalepartierne ændre. Fremover »vælger rådet selv nye medlemmer, når et medlem ønsker at udtræde eller falder for tidsgrænsen«, står der i teksten.

Ifølge Dan Jørgensen sker det blandt andet for at undgå lignende sager som den sidste år, hvor den daværende formand, Peter Birch Sørensen, blev udskiftet efter flere kontroverser med daværende klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

– Med den her aftale får Klimarådet stor magt over dansk klimapolitik. Er du ikke nervøs for, at det bliver for meget?

»Nej, jeg tror, det er helt nødvendigt, at vi kigger hinanden i øjnene og siger, at den indsats, vi laver i Danmark, skal være baseret på faglighed og videnskab. Der er behov for en styrket rådgivning, og at vi har en vagthund i forhold til det politiske niveau. Når det er sagt, er det sådan i Danmark, at der er ingen over eller ved siden af Folketinget. Derfor vil Folketinget altid kunne træffe de beslutninger, som de synes er rigtige,« siger Dan Jørgensen.

»Men det er klart, at det vil være meget vanskeligt for en regering og et folketingsflertal fremover ikke at lytte til Klimarådet. Vi har skrevet det ind på en måde, så vi får institutionaliseret deres rolle.«

– Det var længe på tale i forhandlingerne, at De Økonomiske Råd også skulle have en central rolle. Hvorfor er det nu kun Klimarådet og ikke vismændene i De Økonomiske Råd, der er med?

»Fordi Klimarådet har en bredere kompetence. De tager andre hensyn med også ud over de økonomiske hensyn. De har en meget bredere kompetencesammensætning.«

– I opretter samtidig et Klimadialogforum i tilknytning til Klimarådet med folk fra interesseorganisationer, tænketanke, grønne organisationer mfl. Kan det ikke tænkes at svække Klimarådets bemyndigelse?

»Det er vigtigt, at Klimarådet har mulighed for at trække på viden udefra. Når man skal rådgive om noget så omfangsrigt, som det her er, så skal det foregå under inddragelse af viden fra forskellige interessenter og grupperinger af samfundet, som ved, hvad det kan betyde for for eksempel erhvervsliv og civilsamfund.«

Hvad med landbruget?

Under de langstrakte forhandlinger om en ny klimalov har mange iagttagere skelet til det borgerforslag, som en sammenslutning af grønne organisationer fremsatte i foråret, og som på rekordtid fik opbakning fra 68.000 danskere. Forslaget fik også – i grove træk – opbakning fra Alternativet til Socialdemokratiet.

Et vigtigt princip i borgerforslaget handlede om, at der i klimaloven skulle indgå CO2-budgetter for Danmarks udledninger og konkrete sektormål for alle sektorer i samfundet. Disse principper er ikke med i aftalen om klimaloven. I stedet har aftalepartierne vedtaget at lave »sektorstrategier og indikatorer som minimum for væsentlige sektorer som landbrug, transport, energi, byggeri og industri«.

Dan Jørgensen forklarer, at beslutningen er truffet på baggrund af anbefalinger fra Klimarådet.

»Klimarådet har rådgivet os til ikke at bruge sektormål, fordi man risikerer at indrette indsatsen på en irrationel måde. Det betyder ikke, at man ikke skal have sektormål, og man kan sagtens gøre det. Det betyder bare, at det ikke er fornuftigt at lovfæste, at man skal gøre det,« siger han.

– Hvor hårdt er Folketinget og du som klimaminister så forpligtet på at håndhæve de såkaldte ’sektorstrategier’?

»Sektorstrategierne skal laves sammen med klimahandleplanen, og det er de virkemidler, som skal sikre, at vi når i mål. Når vi eksempelvis taler transport, er det naturligt at sætte et mål for, hvor mange elbiler vi skal have. Det er svært at svare overordnet på, fordi det vil være forskelligt fra sektor til sektor, hvordan man lægger de strategier an, og hvordan man måler, om man når dem,« siger Dan Jørgensen.

Et andet stridspunkt i forhandlingene om klimaloven har været, hvorvidt Danmark fremadrettet må bruge annullering af såkaldte CO2-kvoter for – på papiret – at nedbringe sin udledning. Det er en manøvre, som er blevet stærkt udskældt for at være en skrivebordsøvelse frem for reelle CO2-reduktioner. Den mulighed udelukker klimaloven og forpligter altså regering og Folketing til at nå målene i 2030 og 2050 ved egne kræfter. Loven indeholder dog den mindre kattelem, at partierne via politiske forhandlinger kan tage muligheden i brug i de sidste år inden 2030, hvis det ikke er muligt at nå klimamålet.

Klimaloven forpligter desuden regeringen på at lave en årlig affapportering af Danmarks internationale klimaindsats såvel som landets globale klimapåvirkning, der på grund af FN’s retningslinjer ikke tæller med i det nationale regnskab.

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Er det i 2025 vi skal afsætte 2% til militæret? Det er vist en militær historisk nyskabelse, som har været prøvet før.

Inden at i bliver alt for optimistiske, så ved i vel alle at fortsat eksponentiel vækst er umuligt. Det er ikke en politisk holdning men et simpelt faktum, så forstå det dog.

Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Arne Albatros Olsen, Hilbert Larsen, Knud Larsen, Jane Doe, Kim Øverup og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

En ting der BØR roses er at Klimarådet NU bliver uafhængig - uden udnævelse af den siddende minister for 4 år -
Bare denne metode kan blive reglen alle andre steder, så "vi" undgår politiske udpegede formænd for dit og dat.

Thomas Tanghus, Flemming Berger, Hilbert Larsen, Birte Pedersen og Kim Øverup anbefalede denne kommentar

Jeg vil vælge de positive briller for en proces der kommer til at gøre nødvendig ondt på os alle. Problematikken ligger i at vi (hånden på hjertet) helst ser at det ikke er mig der skal undvære,men de andre. Sådan ligger det også på det nationale plan. For hvad nytter det vi lider afsavn når de andre fortsat sviner og får for mange børn-for at pege på nogle argumenter. Personlig mener jeg at vi har en minister som virkelig vil det her-håber ikke han slider sig selv op.
Så er der lige den med militæret og hysteriet om trusler- her må vi i befolkningen presse på for at få stoppet dette vanvid her må også være CO 2 at reducere.

Eva Schwanenflügel, Susanne Frederiksen, Thomas Tanghus, Flemming Berger og Hilbert Larsen anbefalede denne kommentar

I slutningen af juni 1973 forsøgte en gruppe soldater at kuppe Chiles folkevalgte præsident Allende. Kupforsøget blev slået ned af Hæren og dens øverstbefalende - der er billeder, hvor han, general Pinochet, går side om side med Allende.

Hvorfor fortæller jeg den historie?: Som et eksempel på, at man skal passe allerhelvedes meget på, hvem du støtter dig op ad. Måske er det ikke verdens smarteste ide at lægge klimalovens videre skæbne i hænderne på en gruppe økonomer...

Jeg ville heller ikke parkere min Rolls-Royce hos en autoophugger.

Philip B. Johnsen

Klimaminister Dan Jørgensen modarbejder en bæredygtig omstilling, vores politikere der bakker op om denne klimalov, er ikke en del af løsningen, men politikerene er selve problemet, hele denne præsentation er et stort fupnummer!

Det er ikke muligt at betale omstillingen med økonomisk vækst, hvilket afsløre vores politikeres fupnummer.

Se her.
Fra link:
“Is it possible to enjoy both economic growth and environmental sustainability?

This question is a matter of fierce political debate between green growth and post-growth advocates.

Over the past decade, green growth clearly dominated policy making with policy agendas at the United Nations, European Union, and in numerous countries building on the assumption that decoupling environmental pressures from gross domestic product (GDP) could allow future economic growth without end.

Considering what is at stake, a careful assessment to determine whether the scientific foundations behind this “decoupling hypothesis” are robust or not is needed.

This report reviews the empirical and theoretical literature to assess the validity of this hypothesis.

The conclusion is both overwhelmingly clear and sobering:
Not only is there no empirical evidence supporting the existence of a decoupling of economic growth from environmental pressures on anywhere near the scale needed to deal with environmental breakdown, but also, and perhaps more importantly, such decoupling appears unlikely to happen in the future.”
Link: https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/07/De...

Det lader sig tydeligvis ikke gøre, at vores økomisk velbeslåede og beskyttede politikere, skal bekæmpe det selv samme økonomiske system, de på egen hånd har opbygget, til primært at komme dem selv økonomisk til gode.

Mogens Ritsholm

@niels astrup
Enig. Der er noget helt galt i den danske klimadebat. Og det skyldes, at det er politikere og generalister uden fysisk forståelse, der præger den. Og klimaforskning er blandt videnskabsfolk kendt som den svagest besatte videnskab, fordi området igennem mange år var et, hvor man ikke kunne gøre en foskel, men alene bogføre iagttagelser. Så klima er blevet en giftig blanding af dårlige forskere, der forenkler og politiserer i stedet for at bevise videnskabeligt, og generalister, der ikke har nogen fysisk forståelse overhovedet.

For nogle år siden var vi et par dage på Marcussens hotel i Assens med værelse ud til erhvervshavnen. I den ellers søvnige havn lå et kæmpe lastskib på vel 20.000 BRT helt fyldt op med træspåner fra Rusland. Lastbiler kørte træspånerne væk i døgndrift. Det virkede helt absurd. Siden har jeg forstået, at det formentlig var såkaldt biomasse til Assens fjernvarme, der forbrænder ca. 30.0000 tons pr år og hævder, at de dermed er CO2 neutrale.

Hvordan kan man dog hoppe på den? Enhvert sundt menneske vil umiddelbart antage, at det næppe kan være klimavenligt, og det udleder da også mere CO2 end afbrænding af kul. Men generalisterne antager i deres regneark, at nye russiske grantræer ad åre vokser op og dermed fanger den frigjorte CO2 igen. Det hjælper jo ikke på klimaet de første 50 år. Og det havde da været bedre at bruge det gode træ til bygninger, hvor man tilmed kunne erstatte brugen af mursten og cement. Eller bare lade træerne stå.

Og sådan er det desværre med det meste i dansk klimapolitik hver gang man dykker en smule ned i det.

Og det skyldes den uheldige forening af dårlige forskere og generalister uden dyb fysisk forståelse.

Så det allervigtigste for dansk klimapolitik er at få gode naturvidenskabelige folk på banen, Folk, der kan hjælpe med at finde vej i mørket. Det kan generalisterne i klimarådet ikke.

Lad mig tage et eksempel på det uvidenskabelige: Alle taler om klimabelastningen ved oksekød, og mange tror, at det er CO2. Men det er det ikke. Det er primært metan, som er en meget potent klimagas, der dog modsat CO2 henfalder hurtigt i atmosfæren. Halveringsrtiden er ca 6 år. Men fjolserne i FNs klimapanel mener, at man skal regne alle klimagasser om til CO2 ved hjælp af såkaldte CO2 ækvivalenter. Så de omregner metan over en vis periode til disse CO2 ækvivalenter. Så mener de, at politikerne (og de selv) bedre kan forstå det.

Men gode videnskabsfolk ville aldrig omregne en flygtig gas og en stabil gas til samme base. Det giver ingen mening, når man ser på virkningerne.

For CO2 er kumulativ. Alt menneskeligt udslip vil påvirke klimaet i flere hundrede år fremover, da det ikke nedbrydes, men alene kan opsamles i planter. Men overskudet i atmosfæren forbliver.

Metan nedbrydes som sagt hurtigt. Blot vi bevarer nuværende kødproduktion vil balancen mellem tilførsel og nedbrydning hurtigt indfinde sig, og dermed forværres klimaet ikke.

Det er da en markant forskel på metan og CO2, der i sig selv illustrerer vanviddet ved at omregne dem til samme enhed.

Philip B. Johnsen

Trump’ismen har rigtig godt fat i danskerne.

98% af det samlede globale energiforbrug er fra olie, gas kul afbrænding.

20% af det globale energiforbrug er elektricitet, der ‘potientielt’ i fremtiden kan produceres af vedvarende energi.

80% af det globale energiforbrug er ikke elektricitet.

Så der mangler den bæredygtige energi, der er brug for til at afløse olie, gas og kul afbrænding, plus den bæredygtige energi der skal bruges til omlægningen.

Tid er en vigtig faktor.

Kevin Anderson (@KevinClimate) is Professor of Energy and Climate Change at the University of Manchester.
Tim Dyson is Professor of Population Studies in the Department of International Development at LSE.

The Department of International Development (@LSE_ID) promotes interdisciplinary post-graduate teaching and research on processes of social, political and economic development and change.

Klimaforskning 'UDEN filter'.
Link: https://m.youtube.com/watch?v=-T22A7mvJoc

Det er da rigtigt at ca. haldelen af klimarådets medlemmer har en økonomisk baggrund og at man derfor kan frygte at økonomien igen får for stort fokus. Til gengæld sidder der også et par faglige kapaciteter inden for energi og klima (bla. Morthorst og Richardson) som forhåbentlig kan holde fokus på fagligheden i stedet for de ellers dominerende landbrugs- og økonomiinteresser (som ofte har vist sig uhensigtsmæssige som styringsredskaber).
Nu kan de i hvert fald handle/tale frit uden frygt for at blive "fyret" af en fornærmet statsminister.
Det må komme an på en prøve - jeg tillader mig indtil da at være optimist.

" Nu kan de i hvert fald handle/tale frit uden frygt for at blive "fyret" af en fornærmet statsminister."

Jeg er nu mere bange for - med 20+ år hvor økonomerne har sat sig på klimaformidlingen - at fagfolkene bliver ignoreret. Det er jo ikke økonomerne, som har løbet den grønne omstilling i gang -det er fanden tage mig 14-15-16 årige skolebørn. Lur mig om ikke klimarådet vil fortsætte med deres business class fly

Jeg har set lidt på formand Mølgaards skriverier gennem årene. Hvis han er grøn, er han blevet det i går - jeg vil stærkt opfordre jer til at kigge hans produktion efter..

Eva Schwanenflügel og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Mogens Ritsholm

@Hilbert Larsen
Som i alle andre råd er det forrmanden og sekretariatet, der sætter kursen. Så det er den kreds, der skal vurderes.

70% reduktion i 2030 er et meget ambitiøst mål, der nærmest er umuligt.

Så Folketinget har sat en ambition, der overgår Kennedys vision om en mand på månen inden for 10 år.

Spørg jer selv, om klimarådet kan lægge en realistisk plan for "en mand på månen".

Og spørg så¨jer selv, om de reelt kan bidrage til at løse en endnu vanskeligere opgave.

Det tror jeg ikke på.

Derimod er klimarådet nok egnet til spidsfindige regnestykker, der viser store reduktioner i forhold til den faktiske reduktion i dansk reduktion af CO2 - som jo også har været den hidtidige fremgangsmåde.

Philip B. Johnsen

@Mogens Ritsholm
Denne klimalov er danmarkshistoriens største og alvorligste politiske svindelnummer, med fatale konsekvenser for os vælgere.
Vi vælgere føres overlagt af politikerne, fra en bred vifte af politisk partier, bag lyset af politisk svindel med CO2 udledningstal.

Lad os i det mindste her på kommentarsporet, kalde en spade for en spade.

@Mogens Ritsholm
Efter at have kigget på sammensætningen af Klimarådets sekretariat, må jeg nok desværre erkende at min optimisme får det svært. Det er jo stort set en bande økonomer allesammen. Mit sidste håb er så at de lytter (og handler) efter fagfolkenes anbefalinger. Og der findes trods alt økonomer med fornuft (som f.eks. Peter Birch Sørensen). Men det ser lidt sort ud.