Baggrund
Læsetid: 10 min.

CO2-afgifter er tidens mest omstridte klimaværktøj. Men én ting er sikkert: De virker

Flere partier kræver en grøn skattereform med høje CO2-afgifter. Og mens de i disse dage forhandler om en sidste klimaaftale før sommerferien, viser erfaringer fra udlandet, at afgifterne er klimaeffektive – og uden store konsekvenser for erhvervsliv, statskasse og ulighed, siger forsker
Mens den energiintensive industri udgør nogle få procent af arbejdspladserne, tegner den sig for 60-70 procent af procesindustriens udledninger. Derfor bør energiintensive virksomheder – som her Aalborg Portland – heller ikke slippe for CO2-afgifter, mener professor Mikael Skou Andersen.

Mens den energiintensive industri udgør nogle få procent af arbejdspladserne, tegner den sig for 60-70 procent af procesindustriens udledninger. Derfor bør energiintensive virksomheder – som her Aalborg Portland – heller ikke slippe for CO2-afgifter, mener professor Mikael Skou Andersen.

Finn Byrum

Indland
20. juni 2020

Så dannede der sig et politisk flertal for tidens mest omdiskuterede klimapolitiske instrument. Fredag gik De Radikale og Venstre sammen om at kræve, at en grøn skattereform skal indeholde en »ensartet« CO2-afgift på tværs af det danske samfund efter princippet om, at forureneren betaler.

Dermed er der under de igangværende klimaforhandlinger nu bred opbakning til en »principbeslutning« om en grøn skattereform med en CO2-afgift, der som udgangspunkt skal gælde alle brancher.

Regeringen har ikke direkte afvist ideen om høje CO2-afgifter – men heller ikke omfavnet den. 

I Børsen har klimaminister Dan Jørgensen (S) kaldt Klimarådets anbefaling for en »Georg Gearløs-agtig model«.

Det uafhængige ekspertorgan foreslår gradvist at ottedoble afgiften til 1.500 kroner pr. ton udledt CO2 frem mod 2030, så virksomheder og forbrugere tilskyndes til at sænke deres udledninger.

Men måske skal man ikke kimse af Georg Gearløs. Flere lande har på den ene eller anden måde erfaringer med brugen af CO2-afgifter i klimakampen – blandt andre Sverige, Norge, Canada, Irland og Finland. Og her viser erfaringerne én ting: CO2-afgifter virker. 

Det forklarer Mikael Skou Andersen, professor i miljøøkonomi på Aarhus Universitet og internationalt anerkendt ekspert i grøn skattelovgivning. Han har brugt en stor del af sit arbejdsliv på at studere CO2-afgifter og publiceret omfattende forskning på området – blandt andet en større EU-finansieret bog op til FN-klimatopmødet i 2009, som evaluerede syv EU-landes erfaringer med CO2-afgifter. 

»Der sker noget, når de her CO2-afgifter bliver indført. Når der kommer højere CO2-afgifter, så kan vi se, det rykker. Der sker virkelig noget. Det går meget langsommere med lovgivning og regulering, eller hvis man forsøger at ændre borgernes adfærd med opfordringer og information,« siger Mikael Skou Andersen.

En høj, ensartet CO2-afgift er af økonomer og grønne NGO’er blevet kaldt det mest slagkraftige våben i omstillingen, og flere har udtalt, at Danmark nok ikke kan nå 70-procentsmålet i 2030 uden afgiften.

Regeringens forbehold over for afgifterne bygger oftest på tre argumenter: hensynet til social ulighed, til danske virksomheder og til statskassens provenu. Altså, hvor stort et tab de offentlige finanser vil lide, når indtægterne fra afgifterne skrumper i takt med den grønne omstilling.

Men meget tyder på, at CO2-afgifter hverken har omfattende konsekvenser for ulighed, erhvervsliv eller statskasse. I hvert fald ikke, hvis man spørger Mikael Skou Andersen.

Danmark var foregangsland

Mange af de lande, som har succes med CO2-afgifter, har fået ideen fra Danmark. Det er en smule paradoksalt, siger Mikael Skou Andersen. Danmark har nemlig allerede en CO2-afgift, som blev indført i 1992 af daværende socialdemokratiske miljøminister Svend Auken. Afgiften blev pålagt alle udledninger, indtil man fra 2007 på grund af EU’s kvotesystem fritog den tunge industri.

Danmark og andre nordiske lande var dengang foregangslande i forhold til at beskatte klimaskadelige udledninger. Afgiften steg gradvist op gennem 1990’erne, hvilket tilskyndede virksomheder til at producere grønnere – fordi de fik øje på deres energiforbrug og mulighederne for at spare penge.

Udviklingen gik imidlertid i stå, efter at Anders Fogh Rasmussen (V) indtog Statsministeriet i 2001 og gennemførte et skattestop. Siden har den danske CO2-afgift haft nogenlunde samme niveau og er i dag 177 kroner pr. udledt ton CO2.

»Når vi sammenligner det, der skete i 1990’erne i Danmark, med andre lande, så kan vi se, at der virkelig var fokus på CO2-reduktionerne dengang i Danmark i kraft af den her CO2-afgift,« siger Mikael Skou Andersen.

»Vi var nummer ét i verden, og alle kiggede til, hvad der foregik i Danmark. Vi toppede i 1999, hvor vi havde den absolut højeste andel af grønne afgifter i Europa. Og så er det gået ned ad bakke siden,« tilføjer han.

Et af de første steder, der lod sig inspirere, var British Columbia i Canada. Her blev der i begyndelsen af 00’erne indført en CO2-afgift efter dansk forbillede, som nu er lidt over 40 dollar pr. ton CO2.

»Den er blevet analyseret ret grundigt, og vi kan se, at den har hjulpet med at reducere CO2-udslippet. Analyserne viser fra 5-15 procent. Også selv om British Columbia har haft stor økonomisk vækst og befolkningstilvækst,« siger Mikael Skou Andersen.

Den helt rigtige balance

Man skal holde tungen lige i munden, når man taler om CO2-afgifter. Selv om grundideen har hersket i årtier, er der blandt fortalere langtfra enighed om, hvordan afgiften skal skrues sammen.

Skal den lægges på selve forureningskilden? På forbrugssiden? Og skal de nuværende energiafgifter så fjernes?

Derfor er der også noget, som Mikael Skou Andersen gerne vil slå fast. Ligesom tænketanken Kraka anbefaler han en model, hvor man skaber en bedre balance mellem dagens energiafgifter og en CO2-afgift. Energiafgifterne, som i dag er relativt høje for danske husstande og erhvervenes varme, skal omlægges og sænkes. Og så skal der skrues markant op for CO2-afgiften. Det er helt afgørende, mener han.

Mens forholdet mellem afgiftsniveauet på energi og CO2 i dag er omkring 75-25, mener Mikael Skou Andersen, at det fremover bør være omkring 50-50. På den måde kan man fastholde et provenu til statskassen over tid og samtidig få virksomheder og husstande til at mindske energiforbruget.

Sagt lidt firkantet: Hvis vi fjerner energiafgifterne helt, har vi ikke noget incitament til at lukke for vinduet, selv om radiatoren står og buldrer ud med varme.

Den model står i kontrast til anbefalingerne fra vismændene, der har anbefalet helt at fjerne energiafgifterne ved indførelsen af en højere CO2-afgift på tværs af samfundet.

»Der lægger jeg ikke skjul på, at jeg synes, at blandt andet Det Økonomiske Råd tager fejl, når de har dømt energiafgifterne ude,« siger Mikael Skou Andersen.

»Vi skal have ændret balancen, så CO2-delen fylder meget mere. Men vi skal også stadig have energiafgiften. Vi kan ikke undvære den helt. For hvis vi ikke sparer på energien, så stiger efterspørgslen, og den sidste energienhed vil hele tiden blive dækket af noget fossilt, fordi vi har begrænsede mængder vedvarende energi,« siger Mikael Skou Andersen.

Prisen for et grønnere forbrug

Men hvad så med den sociale ulighed?

Flere S-ministre har udtrykt bekymring for, at en drivhusgasafgift vil ramme forbrugerne for hårdt – og påvirke lavindkomstfamiliers pengepung hårdere end velståendes.

»At lave en afgift så høj, at den rammer en enlig mor, der skal lave spaghetti bolognese til knægtene, synes vi ikke er den rigtige vej frem,« som Dan Jørgensen har udtalt her i avisen.

Flere økonomer har forklaret, at en CO2-afgift ikke behøver at ramme socialt skævt. Der findes instrumenter, der kan kompensere folk med lave indkomster og løse spørgsmålet om ulighed.

Men når det er sagt, så viser studier ifølge Mikael Skou Andersen, at lavindkomstfamilier nok alligevel ikke rammes så hårdt.

»Det er rigtigt, at CO2-afgiften i sig selv vender den tunge ende nedad. Men sammenlignet med momsen er afgiftsbyrden for CO2 ikke værre,« siger han.

Han tilføjer, at dagens afgift på 177 kroner pr. ton udledt CO2 påvirker de ti procent laveste indkomster med cirka 0,8 procent af deres disponible indkomst. Med en disponibel indkomst på 7.500 kroner om måneden koster CO2-afgiften altså cirka 60 kroner om måneden.

»Det kan man altså relativt nemt kompensere med en grøn check, sådan som vi også gør i dag. Den måde, vi gør det på i Danmark, er internationalt anerkendt som den smarteste måde at kompensere på: At man går ind og giver en tilbageførsel til de grupper, hvor man vurderer, at indkomsteffekten bliver for voldsom,« siger Mikael Skou Andersen.

Diskussionen er nu, om CO2-afgiften skal stige markant over de næste år, sådan som Klimarådet, Kraka og Det Økonomiske Råd har foreslået. Sker det, vil den i sagens natur ende med at ramme forbrugerne hårdere, end tilfældet er i dag

Men ikke meget, siger Mikael Skou Andersen.

Hvis man – som han anbefaler – samtidig sænker de nuværende energiafgifter en smule, i takt med at CO2-afgiften stiger, så bliver slaget ikke voldsomt stort.

»Rigtigt tilrettelagt vil det ikke koste husholdninger med lave indkomster mere. Men lad os sige, at det ville koste dem det dobbelte, altså 1,5 procent af deres indkomst. Det kan vi stadig nemt kompensere,« siger han.

»Beskeden pris for at redde planeten«

Og så er der den store udfordring med, hvordan en høj CO2-afgift vil påvirke danske virksomheder. Dansk Industri er stærkt kritiske over for manøvren med afgifter, som de mener vil stække konkurrenceevnen og flytte virksomheder og deres udledninger til udlandet. Det, som økonomer kalder ’lækage’.

Mikael Skou Andersen og hans kolleger har regnet på, hvor meget den danske CO2-afgift kostede virksomheder i diverse sektorer, når man ser på værditilvæksten – altså omsætningen fratrukket omkostninger til forbrug af varer og tjenester.

Svaret afhænger af, hvilken sektorer man kigger på.

»Men vi kan ikke se, at der er nogen dansk branche, hvor det kostede mere end godt to procent af værditilvæksten, at man skulle betale noget for klimaet. Provenuet blev tilbageført som lempelse i arbejdsgiverafgifterne, og desuden tjente man på energibesparelserne,« siger han.

Den tager vi lige igen: Ifølge Mikael Skou Andersens beregninger har CO2-afgiften altså ikke kostet nogen virksomheder mere end to procent af deres værditilvækst.

»Det, synes jeg, er en relativt beskeden pris for at redde planeten,« siger han.

»Men det er klart, at afgifter og skatter aldrig er populære. Så hvis man kan forhindre dem ved at råbe højt, så koster det ikke noget at råbe højt.«

– Hvordan hænger det sammen, når Dansk Industri jo ret tydeligt siger, at vi risikerer at flytte virksomheder ud af landet?

»Det er rigtigt, men det gælder primært den energiintensive del af erhvervslivet (For eksempel Aalborg Portland og Rockwool, red.). De er selvfølgelig meget sårbare, men man skal huske, at det kun er en lille del af erhvervslivet. Store dele af dansk erhvervsliv er ikke særligt energiintensivt og derfor heller ikke særligt udsat,« siger Mikael Skou Andersen.

Mens den energiintensive industri udgør nogle få procent af arbejdspladserne, tegner den sig for 60-70 procent af procesindustriens udledninger. Derfor bør energiintensive virksomheder heller ikke slippe for CO2-afgifter, understreger Mikael Skou Andersen.

»Hvis man giver for mange fordele til de virksomheder, fokuserer man klimaindsatsen på den tilbageværende mindre del af udledningerne. Og fordi de står for en meget stor del af CO2-udledningen, kan vi ikke frede dem fuldstændig. Vi er nødt til at bygge noget op omkring dem, så de får nedsat deres energiforbrug og deres udledninger,« siger han.

Her kan vi lære af os selv, mener Mikael Skou Andersen. I 1990’erne tilbageførte man en femtedel af pengene fra afgiften til erhvervslivet blandt andet i form af rådgivere, som hjalp med at omstille virksomhederne. Derudover gav staten op til 50 procent tilskud til forskellige energieffektiviseringer. Ordningen viste sig at være effektiv, men blev stoppet af VK-regeringen i 2001.

Ifølge Mikael Skou Andersen burde den genindføres for en periode.

Han tilføjer, at erhvervslivet i årene efter finanskrisen har »fået lempelser for mange milliarder i deres energi- og PSO-afgifter, uden at statskassen fik noget igen«.

»Det er den beskatning, der nu kan komme tilbage i form af en højere CO2-afgift.«

Men hvad med statskassen?

Et tredje centralt spørgsmål er, hvad der sker med de offentlige finanser på længere sigt, når CO2-afgiften begynder at virke, og borgere og virksomheder ændrer adfærd. Det er det tilbagevendende problem. I takt med den grønne omstilling er der frygt for, at provenuet gradvist skrumper, når vi bruger færre fossile brændsler og udleder mindre CO2.

Alene provenuet fra bil- og benzinafgifter løber op i svimlende 50 milliarder kroner årligt. For at håndtere den udfordring nedsatte den tidligere regering en kommission, der efter sommeren skal komme med forslag til en ny afgiftsstruktuktur, som fremmer den grønne omstilling i bilbranchen – uden at grave hul i statskassen.

Spørgsmålet er altså, hvordan vi sikrer bunden under fælleskassen, når den grønne revolution er gennemført.

Mikael Skou Andersen henviser til tænketanken Krakas beregninger, som viser, at provenuet kan holdes nogenlunde konstant med et mindre provenu på omkring en milliard kroner i 2030. En grøn afgiftsreform vil altså ikke høste milliarder til den offentlige sektor, men derimod være noget, der skubber samfundet i en grønnere retning.

Det er også i denne kontekst, at pointen om at bevare energiafgifterne spiller ind, forklarer Mikael Skou Andersen.

»Provenuet fra CO2-delen vil blive mindre på længere sigt. Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at beskatte energi. Så længe vi har energibeskatningen ved siden af CO2-delen, så vil der hele tiden være et provenuflow fra energidelen. For vi vil blive ved med at have et energiforbrug. Især hvis vi også gør biobrændsler til en del af energibeskatningen,« siger Mikael Skou Andersen.

– Vurderer du, at man ved at beholde energiafgifterne kan sikre statens indtægtsgrundlag, også når afgifterne fra biler og andre fossile aktiviteter over tid svinder ind?

»Ja, præcis. Jeg mener i al beskedenhed, at det er sådan det skal gribes an,« siger Mikael Skou Andersen og peger på, at flere store lande som Tyskland og Spanien nu også er på vej med højere CO2-afgifter.

»Det betyder, at det er tid til at få børstet støvet af og gjort noget ved hele vores afgiftssystem,« siger han.

Serie

Giv os en grøn skattereform

I årtier har økonomer, politikere og grønne organisationer talt for en grøn reform af det danske skatte- og afgiftssystem. Mere skat på miljøbelastende produktion og forbrug, mindre skat på arbejde. I dag har vi et uoverskueligt, knopskudt sammensurium af grønne afgifter, som de færreste kan overskue, og som ikke er stærkt nok til at sikre bæredygtighed, klimamål og større social retfærdighed. Tiden er i den grad inde til at rydde op og realisere den grønne skattereform.

Information ser i en artikelserie på udfordringerne og går på jagt efter løsningerne

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Mogens Fosgerau

Profit er ikke det samme som værditilvækst. Værditilvækst er aflønning af kapital (dvs profit) plus aflønning af arbejdskraft.

Nils Bøjden

"Værditilvækst er aflønning af kapital (dvs profit) plus aflønning af arbejdskraft."

plus aktiver

Margit Johansen

Nedsættelse af afgifter virker lige så godt, når målet er nedsat CO2 udledning ved at "nøde/nodge" forbrugere og producenter til at vælge de grønne alternativer eller opfinde nye. Timingen af forhøjelse eller nedsættelse af afgifter er lige så afgørende som selve afgiften.

John Poulsen, Arne Albatros Olsen og Christian Larsen anbefalede denne kommentar

Hvis der skal være opbakning, er nødvendigt for regeringen samtidig, at levere på tilbagerulning af uligheden. Hvis vi ser på byggeriet, hvor man bruger cementen fra Ålborg Portland, er der kolonne-arbejde fra de små byggepladser og renoveringer, til de store broprojekter. De manglende lønninger er ikke kun et problem for uligheden i indkomst i Danmark, men også manglende indtægter skatten på arbejdsindkomst. I den sammenhæng er udgiften til cement lille.
Det er også interessant om det rykker noget som helst ved den globale opvarmning, hvis cementfabrikkerne flyttes til Polen, og cementen køres hertil på Polske biler. Det vil hjælpe på vores CO2 regnskab, koste arbejdspladser, og være negativt klimaet.

Omkring energi og CO2 afgifter på varme i private boliger, er der en kæmpe boligmasse af enfamiliehuse, hvor ejerne har vigende indkomster. Hvis vi kigger på indkomstudviklingen, så har den været meget større for de store indkomster, end for mellemindkomster, og negativ for de laveste. Så de dyreste huse og lejligheder har måske nok plads til afgifter, men ikke de billige.

Peter Hansen

I virkeligheden behøver de her afgifter ikke kommer her og nu. Politikerne kan jo vedtage, at de om f.eks. 8 år kommer, og så kommer de ikke langsomt, men med fuld styrke, så har virksomhederne 8 år til at total reducere deres udslip, eller nedsætte det væsentligt.

Dette vil også imødekomme nogles påstande om, at CO2 afgiften blot er en ny skat der bare skal finansiere alt muligt andet, for målet er, at der så stort set ikke skal komme nogle penge ind på den afgift om 8 år.

På den måde her får virksomhederne en fair varsling om de fremtidige præmisser og kan nå at omstille sig uden at skulle flygte ud af landet eller på anden måde foretage sig noget drastisk her og nu.

Jeppe Lindholm

De rige i byerne med billig fjernvarme slipper gratis, mens de mindre bemidlede på landet med el- eller oliefyrvarme, samt fossil godt brugt bil kommer til at betale hele gildet.

John Poulsen, Jens Flø, Jens Ole Mortensen og Jens Erik Starup anbefalede denne kommentar
Jens Ole Mortensen

Indfør dog klimapoint. En forsker har allerede foreslået det. Det er ikke nogen god løsning at indføre afgifter som rammer socialt skævt. Forvent ikke at folk finder det acceptabelt at blive klimabeskattet , mens en privilegeret klasse , som er langt de største klimasyndere, næsten kan få lov at urinere i vores drikkevand. Klimapoint på privatforbrug. Det er retfærdigt. Man kunne indføre et system som gjorde det muligt at købe klimapoint af de som får nogle i overskud. Hvis man absolut skal være et klimasvin.
Jeg sidder allerede , nu, og arbejder på en skabelon til min gule vest. Der skal stå med store bogstaver- Klimasvinene pålægger os afgifter. Undskyld min direkte tale. Det er ment sarkastisk. Men det er jo sådan det vil forløbe sig med disse socialt skæve afgifter.
Og kommentarren - Det er en lille pris for at redde verden- Hvor naiv har man lov at være. De eneste tidspunkter hvor det er gået lidt den rigtige vej med hensyn til Earth Overshoot Day og co2 i atmosfæren, er når der har været recession i den finansielle sektor. Fremgangen i klima og biodiversitetskrise er kun sket under finanskrisen og vil ske , nu, igen pga. coronakrisen.
Og så er der det menneskelige issue. Det meste af verden er opbygget efter konkurrencestat princippet. Ihvertfald de lande som er de største klimasyndere. -Altså- Konkurrence skulle gøre os bedre og dygtigere. Men man kan ligeså godt vende det om . Og sige at konkurrencestaten drives af frygten for at ende nederst. Sådan en ideologi vil altid udløse en ubønhørlig jagt på ressourcerne. Vi har jo ikke en gang medregnet de økonomiske konsekvenser af klimabelastningen i vores økonomiske modeller og i vores BNP. Det er jo absurd. Og virker som lige så stor idioti som atomvåben. Men her er der trykket på knappen.
Socialisterne har en pointe, men jeg har nu tillid til at vores private erhvervsliv, også, kan være med til at løfte opgaven. Det er også deres jord som er på spil.

Jeppe Lindholm

Klimapoint er retfærdig og rammer ens. Kan kun tilslutte mig. Hvor meget må Danmark forurene med CO2 i tons? Del det op i virksomheder og borgere. Herefter tildeles hver enkelt borger en ration CO2 udslip. Og hvis man som borger gør sig umager med at undgå CO2 udslip og dermed bruger under sin kvote, så skal man have lov til at sælge den til markedspris. På den måde kan det rent faktisk betale sig at spare udslip. Enten ved at ændre livsstil eller investere overskudet i forbedringer i en bolig og hverdag, så ens udslip bliver endnu mindre. Og dem der så råd til det og absolut skal flyve kloden rundt, ja de må så f.eks. købe sig til ekstra CO2 kvoter hos de borgere, som vil sælge.

Jeg ved ikke lige hvor mange tons CO2 Danmark har til mål som det maksimale udslip i tons CO2 er for 2030. Men lad os sige det højst må være 18.000.000 tons. Det giver så 3,15 tons pr. borger ved 5.700.000 indbyggere. Der er børn og unge regnet med. Det kan jo også gøres anderledes. Bare et eksempel.

At man kan sælge sit kvote overskud vil være meget motiverende for at skabe de forandringer i ens liv og hverdag der skal til for at ens udslip af CO2 falder. F.eks. tage cyklen og lade bilen stå. Eller campere herhjemme i ferien frem for at flyve til Thailand.

Man kunne også ophøje det til at gælde hele verdens CO2 udslip og befolkning. Så har de fattigste med et sikret et livsgrundlag gennem salg af deres kvote overskud til de rigere samtidig med CO2 udslippet kan holdes afbalanceret i for

Jeppe Lindholm

...hold til, hvad naturen kan bære.

Ved ikke lige, hvor det blev af :-)

Jens Ole Mortensen

Men - for der er virkelig et stort men. Uanset hvad men gør med afgifter, så vender det den socialt tunge ende ned. Dem der har råd til det, vil jo forsat fragte sig selv og deres nærmest i egne store fly - uanset CO2-afgift. - Og andre vil fortsat kunne køre i deres store energislugende 4-hjulsdrevne biler.

Derfor er klimapoint en bedre løsning.
Mhst. EU lovgivning. Så finder jeg det faktisk usandsynligt at sammensætningen i EU parlamentet ikke er ændret fuldstændigt efter næste EU valg. Leiden blev valgt med det mindst mulige flertal. og udelukkende pga Brexit. Glødende EU tilhængere agerer som om EU ikke er et demokrati. Men at den politiske linje EU, nu fører, er evig. Om 4 år kan det være et helt anderledes EU end det som der er i dag. Om 4 år kan det være Polen, Orban, De gule Veste, 5 stjerne bevægelsen, klimabevægelser. Le Pen, AFD. Grupper som går ind for minus vækst. Ol. Som skal administrere de midler, som nu skal tilføres EU eller en eventuel EU hær.

Jan Fritsbøger

når jeg ser på verden sådan lidt udefra kan jeg miste håbet og blive lidt depri,
for jeg ser et tydeligt mønster som gentager sig, mennesket anser sig selv som højt hævet over alt andet liv her på kloden og mener ikke vi skal tage hensyn til andet end menneskeheden,
vi mener vi har ret til at udfolde alle vores behov, og så må den resterende natur bare leve med det hvis den kan,
og dette gentager sig så i menneskeheden, hvor den herskende / privilegerede klasse mener de har ret til at udfolde deres behov, og så må resten af menneskeheden bare leve med det,
og derfor er klimakrisen i praksis uløselig, for den eneste reelle løsning er en massiv nedsættelse af menneskenes forbrug,
og da politikerne ved at det kan de ikke blive genvalgt på, så foregøgler de os alle at problemet kan løses ved at gøre energiforbruget grønt, og ved andre tiltag som ikke indebærer en mærkbar nedsættelse af forbruget,
og dermed vil klimaet før eller siden kollapse og naturen løser selv problemet ved at mennesket forsvinder desværre sammen med næsten alt andet levende,
og dermed kan livet og evolutionen endnu engang starte nærmest forfra og måske kan en ny intelligent art gøre det bedre end mennesket,
jeg ville ønske at jeg tager fejl men det kræver et mirakel, miraklet kunne bestå i at enhver form for grådighed forsvandt i alle mennesker, men er det særlig sandsynligt ? vi kan dog selv bevæge os i den retning hvis vi synes mennesket er værd at redde,
og håbe på at nok mennesker får samme ide inden det er for sent.

Carsten Svendsen, Jens Flø, Vibeke Hansen og Jens Ole Mortensen anbefalede denne kommentar
Halfdan Illum

Jeppe Lindholm du skriver: "så skal man have lov til at sælge den til markedspris"
Hele grunden til at kvotesystemerne ikke fungerer, er jo netop at de handler på markedsprisen, hvor klimaprisen omkostninger ikke er indregnet, og formentlig heller ikke kan beregnes (hvor meget er hundredemillionervis liv værd?)
Grunden til afgifterne ER nødvendige, er jo netop fordi, at løsninger med grundlag i markedets selvregulering ikke har vidst sig at være tilstrækkelige de sidste 30 år (nogle ville måske sige 50 år).

Halfdan Illum

Ups, klimakrisen, ikke prisen, skulle der stå*

Jens Ole Mortensen

@Halfdan Illum
Afgifter er ikke nødvendige, hvis man indfører klimapoint. For det første er disse afgifter der foreslåes ligegyldige i forhold til klima og biodiversitet. For det andet kan de efterfølges af afgift på afgift. Som udelukkende rammer de dårligst stillede, mens de som belaster klimaet mest kan fortsætte griseriet. Det er ikke sådan en verden jeg ønsker at leve i. Det eneste positive jeg kan se ved afgifter, hvis de indføres på europæisk plan at magt alliancen i EU kommer i mindretal. Det vil være en stor sejr for demokratiet.
Se mig ikke som EU modstander. Jeg ønsker bare et helt andet politisk flertal ved magten i EU. De som er der nu har alt for mange lig i lasten, bogstaveligt talt. Folkemord, støtte til brutale diktatorer, set mellem fingre med kinas koncentrationslejre. De har solgt Hong Kongs befolknings demokratiske rettigheder . Og desværre må man sige at de menneskers eneste håb er Trump´USA
Med andre ord jeg ønsker en anden verdensorden.

Jeppe Lindholm

Halfdan Illum
20. juni, 2020 - 19:29

Den perfekte løsning findes ikke. Og det som jeg skriver er selvfølgelig heller ikke uden fejl, mangler og omkostninger. Men hvis ikke det her stoppes, så vil det få alvorlige konsekvenser for livet på jorden som vi kender det. Det kan der vist ikke herske nogen tvivl om. Lige som der heller ikke er tvivl om, at langt den største part af ødelæggelserne har sit udspring fra de 10-15% rigeste personer på kloden. Resten er bare tvunget til at følge med bare for at overleve her og nu. Uanset konsekvenser. Dem som køre det ene læs plastik efter det andet læs plastik og læsser det af i havet ved godt det er forkert. Men de har sultene børn derhjemme, som skal have mad. Derfor gør de det. Uanset hvad.

Hvad ville du gøre for at rede dine børns liv? Personlig ville jeg gøre det nødvendige. Uanset hvad.

Jeppe Lindholm

Det er lidt som med narkotikabekæmpelse. At gå efter de små fisk i systemet ændre intet. Du skal stoppe problemet ved roden. De rige "pæne" kriminelle, som tjener milliarderne.

Nils Bøjden

" Herefter tildeles hver enkelt borger en ration CO2 udslip. Og hvis man som borger gør sig umager med at undgå CO2 udslip og dermed bruger under sin kvote,"

Så danskere der tanker brændstof i Tyskland slipper billigere! Det er jo en måde at støtte grænselandet på økonomisk. Og det er jo så nok motivation på en lang række områder mere til at handle i Tyskland. Så grænsen for hvornår man vil bruge de tyske butikker vil så flytte til nord for Århus.

Mikael Jensen

Den politiske monokultur indikerer at pengene er grønne, men skal vi strides om hvilken farve de politiske kamæleoner har, eller skal landet reducere CO2 med 7,5 % hvert år? Regeringen har spildt det første år ud af ti uden at reducere nævneværdigt, hvilken kurve tegner der sig ud fra det? En næsten lige linje med et drastisk fald de sidste år ud af ti? Det er utroværdigt.

En fremtid kommer ikke af sig selv, ikke længere, den tid er passeret. Læs den sidste IPCC rapport, hvis du tror at vi har ti år til at bestemme os om hvilken farve naturen har. Vi har allerede udledt 25 % mere CO2 end hvad de 1,5 grader kan bære, og der er en forsinkelse på. Grafen peger nu på de 3,5 grader, men allerede ved 2,0 grader er konsekvenserne katastrofale, bl.a. koralrevene vil alle være tabt.

Regeringen lytter ikke til de unge som fortsat er nødt til at demonstrere for overhovedet at få en fremtid, det er de sikkert nødt til at gøre hele resten af deres liv. Vi har en chance og en mulighed for at ændre samfundet, den dag hvor alle indser at min demonstration er din demonstration. Den dag hvor du kommer til min demonstration som jeg kommer til din. Den dag hvor vi alle indser at hele samfundet består af minoriteter. Der skal konstante demonstrationer til, for at få politikerne til at reducere udledningen af CO2, men de er fantastiske til at tale om det. Det er ikke politikerne som skal lægges om, det er hele samfundet, hele verden, bøffer eller ej, vi udleder for meget CO2, ganske simpelt.

Politikerne mener at C20 er vigtigere end CO2, hvilket bevirker at biodiversiteten reduceres. Længe leve virksomhederne. Hjulene kører. Danmark er tilbage. Aktiekurserne er oppe igen. Nu har politikerne bestemt at vi skal udlede endnu mere CO2 - som vi plejer. Men hvad koster et politisk parti? Er de alle til salg? Hver gang politikerne udtaler sig, lyder det som om, at de lige skal produkt-placere erhvervslivet ind i det. Handler det om sponsorpenge? Hvor meget grøn maling skal der til for at skjule, at det kun handler om at få grønne penge til partierne?

Igen ser vi et intensivt medie-stunt omkring et enkelt emne. Det forrige handlede om at lave om på helikopter-pengene til de fattige, transformeret om til at udbetale feriepenge til middelklassen og op i stedet for. Danmark er det dyreste EU-land at være i, viser en rapport fra Eurostat. Ethvert forslag som er til fordel for socialt udsatte grupper bliver lukker nådesløst ned, det sørger det effektive elite-netværk for.

De riges magt over medierne er en del af forklaringen af hvorfor fattigdommen er eksploderet de sidste tyve år, og uligheden ligeså de sidste fyrre år. Demokratiet er omdannet til et medie-parlament hvorfor pengene havner hos rige særinteresser. Det handler om at vinde meningsdannelsen omkring en beslutning, som tilsyneladende er til for det fælles gode, men er det nu det? Kampen om klimaforandringerne skal balanceres mod yderligere fattigdomsskabelse, men vi kan ikke reformere Socialdemokraterne for at fjerne børnefattigdommen, de har ingen planer overhovedet for at fjerne fattigdommen som de selv har været med til at skabe. Toppen af magtpyramiden drømmer ikke om at der skal ske ændringer i uligheden. Regeringen er gået kold på det sociale område. Den eneste magt de fattige har ligger i civil ulydighed. Som det er nu gælder det repræsentative demokrati ikke for de fattige.

Når de taler om hvad der er bedst for samfundet, handler det om et reklame-tricks, de gør oftest det modsatte af hvad de siger. Erhvervslivet har knoklet for at få åbnet for landet igen, derved stiger CO2 udledningen. De skaber deres egen kultur og deres egne regler. De arbejder imod enhver for dem unødig forhøjelse af skat eller afgifter.

Erhvervslivet vil have selskabsskatten ned tilsvarende eftersom CO2-afgifterne stiger, således at virksomhederne ikke ender med regningen. Der er en intens kampagne fra erhvervslivets interesseorganisationer for en CO2-afgift, fordi den er den billigste for dem. De ved at en 70 % reduktion af CO2 kommer til at koste, det kan der ikke laves om på. Erhvervs-organisationernes job er at holde omkostningerne så langt nede som muligt for erhvervslivet. Det handler som altid om at hjælpe dem som har mindst brug for det, dem i toppen af samfundet.

Der har i årtier været et samarbejde over midten mellem Venstre og Socialdemokraterne for at skabe den fattigdom som vi nu ser, og en hindring af ethvert fremskridt som venstrefløjen har ønsket. Vi er blevet delt gennem kampagner om klasse, race og menneskerettigheder med det formål at vi skal være vrede på hinanden, en delt befolkning. Det har gjort at pengene er gået til de formuende, og vi har fået en mindre del af samfundskagen hvert år. Enhver gevinst i dette samfund er gået til de rigeste, til overklassen og til den øverste middelklasse.

Finansvæsenet investerer i det øverste segment af samfundet, fordi det er der de får det højeste afkast. De ignorerer derefter den nedre samfundsgrupper, det er derfor vi har staten og velfærdssystemet til at afbøde de værste skader som dette system medfører. Men de vedtagne love er til fordel for de rigeste og til ulempe for de fattigste. Effekten af de seneste års lovgivning har været skattelettelser til toppen og erhvervslivet, og de har skovlet ufattelige mængder ind. Det kan ikke længere fortsætte, naturen sætter grænserne for væksten.

Peter Høivang, Carsten Svendsen, Hanne Utoft og Halfdan Illum anbefalede denne kommentar
Halfdan Illum

Jeppe Lindholm

Jeg vil lige nuancere hvad jeg skrev. Selvom jeg skrev afgifter, så handler det mere om, at omkostningen for produktion/forbrug skal til udover markedetstilpasning, tilpasses klimaet. Om gøres det gennem et kvotesystem, afgifter eller hvad det kan være, tænker jeg ikke er afgørende for om udledningen bliver reduceret. Afgifter virker bare til af være den måde at betale klimaomkostningen (og måske omkostninger for livet på jorden generelt) som har vundet den bredeste tilslutning, og viser derfor en realistisk vej til, at kunne prissætte udledning. Et kvotesystem med en pris pr. ton CO2 ækvivalent der skaber den samme omstilling ville også være fint (omkring 250€ er hvad man regner med, en sådan kvote skulle koste), og for ikke mange år siden var det også i politologien kvotesystemet der blev anset som den mest realistiske vej (globalt set) til at nå den nødvendige reduktion i udledningen.

Ift. afgifter, så er det selvfølgelig rigtigt at det vil vende den tunge ende nedad, på flere områder, men som det også skrives i artiklen, og som mange efterhånden har påpeget, ville det ikke være det store problem at kompensere. Derudover er det jo hele meningen der skal ske en adfærdsændring. De ting folk er vant til at bruge penge på (Dan Jørgensen nævner bolognese), er jo netop ting vi skal vænne os til i langt større omfang ikke at forbruge - lav en tomatsovs med linser i stedet.
Og det er jo så rigtigt, som Jens Ole Mortensen skriver, at de rigere segmenter i befolkningen sagtens stadig vil kunne betale sig fra det, og måske ikke blive nødt til at ændre på så meget, hvis overhovedet noget, men i det mindste betaler de for deres svineri.

Halfdan Illum

Jeppe Lindholm

Nu har jeg endnu ikke børn (endnu, forhåbentligt). Men jeg ville da også gøre alt for, at når de er her, at de har det godt. Dette er jo netop en af grundene til den desperation der har bredt sig blandt endnu større dele af befolkninger og nærmest hele det videnskabelige samfund.
I tilfælde af dit eksempel er det formentlig også virksomheden, man ville stille til ansvar. Min personlige holdning bærer måske lidt præg af det ekkokammer jeg selv lever lidt i, men jeg mener da, at man også har personlig pligt til f.eks. ikke at dumpe plastisk i havet, dermed ikke sagt jeg ikke kan forstå følelsen af nød, til f.eks. at have et sådant arbejde. Der er mange måder at leve et liv på, også selvom man har børn eller andre man er dybt ansvarlige for. Ift. til dit andet eksempel, så er jeg skam enig i det, og synes også, at langt størstedelen af byrden bør placeres direkte på dem der tjener de reelle penge af forureningen.