Kommuner overholder ikke lovkrav om at inddrage børn i deres egne sager

Det er et lovkrav at afholde samtaler med børn, forud for at kommunen træffer en beslutning om en indsats. Men i tæt på halvdelen af sagerne bliver børnesamtalen slet ikke afholdt, viser en ny undersøgelse. »Det er slet ikke godt nok«, siger KL. Socialminister Astrid Krag varsler en lovændring. Hun mener, at man i højere grad skal sætte barnets perspektiv i centrum
Undersøgelsen fra Ankestyrelsen ser på, hvor gode kommunerne er til at overholde lovkravet om inddragelse af børn og unge i deres egne sager, men viser, at ’der er for mange tilfælde, hvor det ikke sker, og hvor der også er for mange fejl i sagsbehandlingen. Børn, der i forvejen oplever store svigt, skal ikke også opleve det i systemet,’ siger socialminister Astrid Krag (S).

Undersøgelsen fra Ankestyrelsen ser på, hvor gode kommunerne er til at overholde lovkravet om inddragelse af børn og unge i deres egne sager, men viser, at ’der er for mange tilfælde, hvor det ikke sker, og hvor der også er for mange fejl i sagsbehandlingen. Børn, der i forvejen oplever store svigt, skal ikke også opleve det i systemet,’ siger socialminister Astrid Krag (S).

Sofie Holm Larsen

Indland
9. juli 2020

Det halter ude i kommunerne med at overholde lovreglerne om at inddrage børn og unge i deres egne sager. Det viser netop offenligtgjorte tal i Børnesagsbarometret, hvor Ankestyrelsen årligt undersøger kommunernes sagsbehandling på området udsatte børn og unge.

Ankestyrelsen har gennemgået 717 sager. Det viser sig, at kravet om en børnesamtale forud for en anbringelse eller familiebehandling ikke er overholdt i 45 procent af sagerne. Heraf er knap 14 procent anbringelsessager, mens de resterende er familiebehandling, som er en indsats, der skal forhindre unødig anbringelse uden for hjemmet. 

Gennemgangen viser også, at kravet om at udarbejde en børnefaglig undersøgelse inden for fristen på fire måneder ikke er blevet overholdt i 66 procent af 330 sager, hvor det var et krav. 

Hanne Hartoft, som er jurist og forsker i børneret på Aalborg Universitet, kalder tallene »alarmerende høje«.

»Det er højt, fordi én sag er én for mange. Hele tænkningen omkring iværksættelse af foranstaltninger handler om, at man vil tilbyde noget hjælp og se en forandring. Det er svært at forestille sig, at det lykkes optimalt, hvis barnet ikke er en del af processen,« siger hun og tilføjer: 

»Jeg er meget overrasket over det høje tal, for der har længe været fokus på at sikre børnenes inddragelse, og jeg havde haft en klar forventning om, at det var slået igennem. Tallene viser noget andet. Denne træghed undrer mig og gør det faktisk vanskeligt at pege på gode løsninger.«

Socialminister Astrid Krag (S) mener, at tallene udstiller et »stort problem«. Der skal ifølge hende lyttes langt mere til børnene i sager, hvor der skal træffes beslutning om en foranstaltning, end der bliver gjort i dag.

»Forudsætningen for et godt forløb er, at vi får hørt børnene og inddraget dem i deres sag. Her viser undersøgelsen, at der er for mange tilfælde, hvor det ikke sker, og hvor der også er for mange fejl i sagsbehandlingen. Børn, der i forvejen oplever store svigt, skal ikke også opleve det i systemet,« siger hun.

Information sætter i den kommende tid fokus på anbragte børn i forbindelse med, at regeringen har varslet lovændringer på området. Her vil en af hjørnestenene ifølge Astrid Krag være, at man skal lytte mere til barnet.

Inddrager generelt ikke nok

Der er som sådan ikke noget nyt i, at barnet ikke altid bliver hørt i sin egen sag. For eksempel viser forskning, at børn ikke inddrages tilstrækkeligt i forbindelse med deres anbringelser, fortæller Inge Bryderup, der som professor ved Aalborg Universitet forsker i netop anbringelser.

»Forskning viser samtidig også, at der er mange unge tidligere anbragte, der ikke ved, hvorfor de overhovedet blev anbragt,« siger hun.

Hendes kollega på Aalborg Universitet, Hanne Hartoft understreger, at det er vigtigt at tale med barnet, fordi der ellers er risiko for, at der ikke kommer den rette foranstaltning.

»Hvis nu den 15-årige har et kvalificeret bud, der peger i en anden retning, så skal vi have det med. Derfor er samtalerne ikke til for samtalernes skyld, det er for at træffe de rette afgørelser.«

Ph.d. og sociolog Cecilie K. Moesby-Jensen, der er adjunkt ved Aalborg Universitet og forsker i socialt arbejde med børn og unge, påpeger også, at det er vigtigt, at professionelle lytter til og inddrager ikke bare anbragte børn, men børn i udsatte positioner i sagsbehandlingen mere generelt.

»I en inddragende praksis finder der en vigtig anerkendelse sted, som handler om, at børn og unge føler sig set, forstået og lyttet til, og denne anerkendelse er nødvendig for en vellykket identitetsdannelse« siger hun.

Samtidig understreger Cecilie K. Moesby-Jensen, at det ikke kun er et velfærdsproblem. Det er også et demokratisk problem, hvis man ikke lytter tilstrækkeligt til barnet. Det står både i dansk lovgivning og i Børnekonventionen, at børn skal høres og inddrages i forhold, der handler om deres eget liv.

»De skal behandles som ligeværdige borgere med individuelle rettigheder og autonomi,« udtaler Cecilie K. Moesby-Jensen.

Barnet 100 procent i centrum

I sin nytårstale satte Mette Frederiksen (S) fokus på udsatte børn og varslede blandt andet, at flere børn skal tvangsanbringes og bortadopteres tidligere for at undgå mistrivsel blandt udsatte børn.

Siden den dagsorden blev sat, har socialminister Astrid Krag talt om, hvor vigtigt det er, at sagsbehandlerne i højere grad inddrager børnenes perspektiv. Igennem samtaler med anbragte børn finder socialministeren det nemlig »slående«, hvor lidt de føler, at de er part i deres eget liv.

»Der er vældig mange ’kommunedamer’ i deres liv, som træffer beslutninger i bedste mening, men uden at høre dem. Jeg er sikker på, at vi kan få en højere kvalitet i indsatserne og kan ramme rigtigt første gang – i stedet for, at der forud for mange indsatser går forskellige mislykkede forsøg,« siger hun.

Hun mener, at forvaltningerne i kommunerne skal have en grundlæggende forståelse af, at samtaler med børnene ikke er noget, man bare skal »vinge af«, som hun siger.

»Vi skal have et skift 100 procent over på barnets perspektiv og udgangspunkt. Ikke for hvad der er mindst indgribende for forældrene, men for barnet.«

Astrid Krag mener, at en del af det handler om arbejdsgange, når den eksisterende lovgivning ikke bliver overholdt på området. Men herudover vil hun se på, hvordan man kan ændre lovgivningen for at få barnet mere i centrum.

»Vi er i gang med et systemtjek: Er det overhovedet indrettet på barnets præmisser? Systemet er nok for langt hen ad vejen indrettet på voksenpræmisser.«

Endelig skal barnet ifølge Astrid Krag også følges tættere. I relation til det viser resultaterne fra Børnesagsbarometret, at der kun bliver fulgt op på en anbringelse efter henholdsvis tre og seks måneder – som er lovkravet – i halvdelen af tilfældene. Et resultat, som Hanne Hartoft finder foruroligende. 

»I lyset af, hvor stort et skridt det er at være anbragt, er det meget bekymrende, at der ikke følges tættere op,« siger hun. 

Det er planen, at regeringen efter sommerferien vil fremlægge et udspil til en ny barnets lov, fortæller socialminister Astrid Krag.

»Når vi ser, at der er en tendens til, at der ikke følges tilstrækkeligt op, og man ikke inddrager børnene i alle sagerne, så hænger det også sammen med, hvordan vi som lovgivere har styret reglerne,« siger hun og understreger: 

»Når vi laver barnets lov, skal man kunne se, at afsættet er barnets rettigheder.«

Gammel vin på nye flasker

Hanne Hartoft vil til enhver tid bakke op om, at der kommer et lovforslag, hvor det bliver gjort tydeligere, at barnet skal høres og inddrages. Når det er sagt, så mener hun, at det allerede står meget klart i lovgivningen.

»Det er på den måde gammel vin på nye flasker. Jeg har svært ved at pege på, hvor i forløbet man skal sætte mere ind, som ikke allerede er beskrevet. Det står i loven, at man skal gøre det, og det er derfor, at Ankestyrelsen kan sige, at der er mange tilfælde, hvor kommunerne ikke har gjort det,« siger hun.

Hun vurderer dog, at lovgivningen kan markere, at man nu sætter fokus på bestemte temaer.

»Nogle af de kommende ændringer vil måske snarere være ændringer, man laver for at sætte dette fokus, end fordi de er strengt nødvendige.«

Endelig understreger Hanne Hartoft, at gennemslagskraften af lovændringerne vil være tæt knyttet til de økonomiske ressourcer, man stiller bag dem.

»Når lovgivningen i dag ikke overholdes, kan det hænge meget sammen med, at der ikke er tid og ressourcer. Så økonomi er en varm kartoffel.«

Det bakkes op af Cecilie K. Moesby-Jensen. Hun fremhæver, at mange sagsbehandlere har et stort arbejdspres, og det dermed kan være en måde at håndtere dette på ved at prioritere de lette rutineprægede opgaver frem for de mere krævende.

»Når det kommer til, at man ikke får inddraget børnene i tilstrækkelig grad, så er det måske fordi, at det er nemmere at sende en mail til en samarbejdspartner for at få et perspektiv på barnets situation, end at afholde en børnesamtale, der kan være vanskelig og tager tid.«

Astrid Krag indrømmer, at noget handler om økonomi, mens hun også mener, at der er brug for et kompetenceløft ude i kommunerne.

»Det kan være efteruddannelse i forhold til, hvordan man bedst lytter til børnene – for eksempel igennem psykologiske og pædagogiske kompetencer. Her skal sagsbehandlerne være bedre klædt på i komplicerede børnesager, end de er i dag.«

Mange proceskrav

Kommunernes Landsforening har set resultaterne af Børnesagsbarometret. Thomas Adelskov (S), formand for KL’s socialudvalg og borgmester i Odsherred, svarer i en mail til Information, at »tallene taler for sig selv«.

»Det er slet ikke godt nok. Kommunerne skal overholde lovgivningen, og børnene, de unge og deres familier skal have tillid til, at de får den bedst mulige støtte og hjælp. Det er helt tydeligt, at vi skal blive langt bedre til at få talt med børnene, inden afgørelsen træffes, så barnets egen opfattelse bliver tænkt ind i afgørelsen. Og så skal vi sende et klart signal til kommunerne om, at her ligger en vigtig opgave, som vi skal lykkes langt bedre med,« mener han.

Thomas Adelskov påpeger, at der i regeringens økonomiaftale for 2021 med KL er indgået et samarbejde om at kulegrave området for udsatte børn og unge. Den »forventer han sig meget af«.

»Vi har også i flere år talt om, at de mange proceskrav giver store udfordringer i kommunerne. Dem skal vi have set igennem.«

Børnesagsbarometret

På vegne af Social- og Indenrigsministeriet undersøger Ankestyrelsen årligt kommunernes sagsbehandling på området udsatte børn og unge. Undersøgelsen, der har navnet Børnesagsbarometret, er finansieret af varige midler fra satspuljeaftalen for 2019.

Datagrundlag

  • Denne rapport er baseret på 735 sager, som fordeler sig som:
  • 380 sager om familiebehandling efter Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 3.
  • 355 sager om anbringelse efter Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 7. 13 af disse sager handler om anbringelser uden samtykke efter § 58. Der er ikke medtaget sager, som er påklaget til Ankestyrelsen.

Krav om afholdelse af børnesamtale forud for foranstaltning

  • Ud af de 735 sager burde der være afholdt børnesamtaler i 717 sager – men det skete ikke i 322 af de sager.
  • I 157 af sagerne var der ikke grundlag for at fravælge samtalen.
  • I 87 sager var der afholdt en samtale, men ikke talt om den konkrete foranstaltning,
  • I 78 sager blev samtalen først afholdt, efter afgørelsen var truffet.

Opfølgning efter anbringelse

  • Tremåneders opfølgning: Kravet er overholdt i 51 procent af sagerne (baseret på 118 sager).
  • Seksmåneders opfølgning: Kravet er overholdt i 51 procent af sagerne (baseret på 103 sager).

 

De anbragte børn

Statsminister Mette Frederiksen har et politisk projekt: Flere børn, der udsættes for svigt af deres forældre, skal tvangsanbringes eller bortadopteres. Regeringen satte derfor i januar undersøgelser i gang med henblik på at finde ud af, hvordan lovgivningen kan ændres. I den anledning sætter Information fokus på anbringelser. Vi spørger eksperter, hvor man bør sætte ind, og så bringer vi to fortællinger om familier, der har fået tvangsfjernet deres børn.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Selvfølgelig skal børnene høres. Det undrer bare meget, at Astrid Kragh ... da ikke opfordrer sin egen regering til; at høre børnenes - i de syriske lejre. Her taler vi om misrøgt; der helt konkret pågår dagligt, med den danske regerings vidende: og dermed den danske regering OG vores "socialministers" accept. Kunne vi ikke ..lade lighed for loven og konventionerne, gælde alle børn vi har ansvar for? Se borgerforslaget: "Børn af danske statsborgere, samt deres forældre skal hentes hjem til Danmark, fra flygtningelejrene Al-hol og Al-Roi i Syrien". Jeg beder. Og håber. Mette?

Lillian Larsen, Werner Gass, Dorte Sørensen, Holger Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Var det ikke bedre , hvis Staten overtog omkostningerne ved anbringelsen - så er kommunen ikke afhængig af økonomien . Ligeledes bør/skal sagsbehandlerne være bedre uddannet til netop dette område samt ikke mindst have mindre sager så de har tid til en god sagsbehandling.

Lillian Larsen, Werner Gass, Bjarne Bisgaard Jensen, Jane Jensen, Holger Nielsen, Eva Schwanenflügel og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Ligeledes bør der være en indsats for at skabe bedre rammer for plejefamilier, samt at screene de der melder sig på banen.

Det er ikke længe siden, en plejefar blev dømt for misrøgt og voldtægt.
Vi ser den slags sager alt for ofte.

Henrik Okkels

At kommuner (og andre offentlige myndigheder) jævnligt og i nogle tilfælde ofte ikke overholder loven, er ikke noget nyt. Det rejser spørgsmålet, hvorfor dette ikke medfører sanktioner, altså straf.

Hvis reglerne ikke overholdes, ville det være rimeligt og effektivt personligt at retsforfølge den ansvarlige afdelingsleder eller forvaltningchef. - Personligt, så vi andre ikke over skatten skulle betale bøderne. I gentagelsestilfælde skulle der kunne idømmes hæfte- eller fængselsstraf.

Det må så være op til retten af afgøre, om afdelingslederen/forvaltningschefen handler efter ordre fra politikerne. Hvis dette kan bevises, er det dem, der skal retsforfølges.

Flemming Berger, Carsten Svendsen, Hans Larsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Pia Nielsen, Jane Jensen, Holger Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Jamen, skal vi så regne med at "barnets lov" vil føre til "langt flere og tidligere tvangsanbringelser og bortadoptioner", især det sidste vil gavne økonomien?

Loven bliver ikke overholdt og det samme er nok tilfælde i andre dele af kommunernes sociale forvaltning.

Det er en nødvendighed for retsikkerheden at det har en mærkbar konsekvens for kommunen når lovgivningen ikke bliver fulgt. Forslaget om at straffe forvaltningschefen kunne være en mulighed, - det er vel det de får deres gode løn for. Bøder skal have et omfang der kan mærkes men det vil i sidste ende gå ud over skatteyderne.

Der burde vel også være en whistleblower-ordning hvor ansatte kunne gøre opmærksom på lovovertrædelser uden risiko for represalier. Hvordan en sådan kunne strikkes sammen ved jeg ikke men det kunne måske være med deltagelse af faglige organisationer. Det er nok vanskeligt at opretholde anonymitet i den type sager.

Men intet af dette vil selvfølgelig ske. Det drejer sig om økonomi og her bliver man belønnet for at spare og vende det blinde øje til.

Werner Gass, Bjarne Bisgaard Jensen, David Adam og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Marie Vibe

De fine ord fra Astrid Krag mister i hvert fald deres værdi ift. denne sag. Det pæneste ord, jeg kunne finde i den forbindelse er "hykleri" - men det er desværre nok ikke dækkende nok...

Jeg er meget enig i din Dorte, pointe. Hvis vi som land gerne vil anbringe mere, bør det også fjernes fra det kommunale budget. Det er dybt perverst hvor meget der spekuleres i økonomi når der tænkes anbringende tilbud, og hvor handleforpligtelsen skal være ved over til det 18. År. Det er sjældent i barnets bedste.

Jeg er ked af at jeg som myndighedsperson til evighed skal læse artikler som disse. Selvfølgelig er det ikke i orden at frister ikke overholdes og at barnet ikke høres. I praksis er det i forvejen umuligt for en sagsbehandler at overholde alle de frister der stilles. Og som det pointeres, så er mange allerede presset i bund og må vælge det fra af ren og skær prioritering.

Jeg har slet tillid til vores regering på dette område og frygter at mere bureaukrati betyder endnu flere sagsfrister det skrider og længere sagsbehandling. Fordi vi netop hele tiden skal tjekke tingene af, fordi det befales politisk. Det fjerner fokus fra det reelle. Det sociale arbejde med både barnet og familien. Og det er den komplicerede lovgivning der gør at fagpersoner ikke ønsker at arbejde som sagsbehandler i feltet.

Viggo Okholm

At børn mistrives eller har såkaldte mangler i deres udvikling kan have mange årsager.
Men grundlæggende er det omsorg og varme der skal fokuseres på. Langt de fleste børn e ri daginstitution og her kan nøglen til undersøgelse og afklaring generelt ligge.
Institutioner er så desværre meget presset p.t. og har ikke den fornødne tid til den daglige forældre snak Her ligger der nok en nøgle vel at mærke hvis personalet generelt har respekt og kontakt med forældre og kan finde tråden der.
Men også her kan det blive problematisk hvis der ikke er noget i vejen trods en "mistanke" da en indberetning ikke pr automatik tager pædagogen med på råd. Nogen gange aner personalet intet om hvad der sker.
Hvis der er undersøgelser og udredning bør det vel i grunden være et krav at en nær pædagog er med for at støtte barnet. Sagsbehandlere har jo umiddelbart ingen stærkere kompetance omkring
børns trivsel.
Dilemmaet står jo mellem om der bliver handlet hurtigt nok men samtidig ikke ubegrundet. Et barn uanset alder må ikke ligge i usikkerhed og mistrivsel for længe,og da børn også er forskellige i styrke og reaktioner kan det være svært at sætte en tidsramme på.
I min optik kan man sagtens få et svar fra et barn fra omkring 5 år tror jeg omkring situation og ønsker. .

Eva Schwanenflügel

Viggo - godt og rigtigt set.

Men i lyset af, at en nylig undersøgelse har vist, at lovpligtige børnesamtaler kun gennemføres i 49% af tilfældene ude i kommunerne, tror jeg dog dit forslag om at inddrage pædagoger og lave samtaler med børn i børnehavealderen desværre har meget lange udsigter.. :-(