Klima
Læsetid: 5 min.

Dan Jørgensen: Nu skal der regnes CO2 på samtlige lovforslag og politiske udspil

Ligesom man regner på samfundsøkonomiske omkostninger af lovforslag og udspil, vil regeringen nu regne på klimabelastning og derved strømline den grønne tænkning i ministerierne. Politikforslag med klimabelastning over et vist niveau skal op i regeringens grønne udvalg
»Når vi laver politik i Danmark, skal vi helt grundlæggende tage miljø, klima og naturhensyn ind på en måde, som det ikke har været gjort før,« siger klimaminister Dan Jørgensen.

»Når vi laver politik i Danmark, skal vi helt grundlæggende tage miljø, klima og naturhensyn ind på en måde, som det ikke har været gjort før,« siger klimaminister Dan Jørgensen.

Anders Rye Skjoldjensen

Indland
13. oktober 2020

Klimaminister Dan Jørgensen (S) følger nu op på finansminister Nicolai Wammens melding i fredags om nye samfundsøkonomiske klimaberegninger med en vejledning om, hvordan samtlige relevante lovforslag og større politiske initiativer fra nu af også skal vurderes for deres klimapåvirkning.

»Når vi laver politik i Danmark, skal vi helt grundlæggende tage miljø, klima og naturhensyn ind på en måde, som det ikke har været gjort før,« siger Dan Jørgensen, der tirsdag offentliggør sin nye Vejledning om vurdering af konsekvenser for klima, miljø og natur.

»Vi har i årtier været rigtig gode til at regne på alle økonomiske dimensioner af det, vi foretager os, og det er også fornuftigt, men nu bliver det suppleret med et meget bedre beslutningsgrundlag på det grønne.«

Den nye vejledning har ifølge Dan Jørgensen virkning fra nu, og det betyder, at konsekvensvurderinger af klimaeffekten fremover skal ledsage alle lovforslag og initiativer fra regeringen.

»Det betyder forhåbentlig, at vi kommer til at træffe nogle mere kvalificerede beslutninger – det vil for eksempel blive sværere at træffe beslutninger, som kan have negative grønne konsekvenser, uden at det er belyst.«

I vejledningen defineres en række kriterier for, hvornår en formodet klima- eller miljøeffekt er så markant, at forslaget skal underkastes en konsekvensvurdering. Om CO2-effekten af lovforslag og politiske initiativer gælder det således, at skønnede udledninger på over 10.000 ton CO2 pr. år vil udløse en konsekvensvurdering i Klimaministeriet. Hvis forslaget indebærer estimerede udledninger på over 25.000 ton CO2 pr. år, ryger det desuden til vurdering i regeringens grønne udvalg, der har Dan Jørgensen for bordenden.

»Initiativer og sager på tværs af politikområder, med væsentlig betydning for den grønne omstilling, (skal) som udgangspunkt forelægges for Udvalget for Grøn Omstilling,« hedder det i vejledningen.

– Så et socialpolitisk lovforslag skal fremover også gennemregnes for dets effekt på CO2-udledningen?

»Ja, alle ministerier skal nu sende deres forslag til høring i mit ministerium, hvis der menes at være klimaeffekter af det, de laver. Og hvis vi så skønner, at der er effekter over et vist niveau, skal forslaget også behandles i det grønne udvalg,« siger Dan Jørgensen.

For andre miljø- og naturkonsekvenser af politiske forslag end de klimamæssige – for eksempel udledning til luften af svovldioxid, kvælstofilter og partikler eller udledning til vandmiljøet af kvælstof – har der siden 2005 eksisteret en vejledning, senest opdateret i 2018. Så den nye vejledning ændrer ikke på gældende lovgivning om miljøvurdering, men supplerer med de nye regler for klimamæssig vurdering af politiske initiativer.

Grøn tænkning skal strømlines

Vejledningen fra Dan Jørgensens ministerium giver nogle pædagogiske eksempler på, hvilke forslag og initiativer der kan tænkes at udløse kravet om konsekvensvurdering. For eksempel skønnes 4.000-5.000 bilers kørsel i et år at føre til en udledning i størrelsesorden 10.000 ton CO2 – derfor vil et forslag om en ny vejstrækning, der udløser et sådant trafikspring, skulle underkastes en konsekvensvurdering.

»Det her gør det nemmere at træffe de rigtige grønne beslutninger, men det betyder selvfølgelig ikke, at grønne hensyn pr. definition overtrumfer alle andre hensyn. Vi skal stadig afveje alle hensyn over for hinanden,« siger klimaministeren.

»Historisk har det bare været sådan, at man nok har skullet afveje forskellige hensyn, men man har kun belyst de økonomiske konsekvenser, ikke de grønne konsekvenser. Det skal vi gøre nu, og det kommer til at strømline tankegangen i hele statsadministrationen i retning af at tænke grønne konsekvenser.«

»Med vejledningen og de nye konsekvensberegninger bliver det også nemmere at kigge os i kortene. Et eksempel fra den tidligere regerings tid er, at de fremlagde et kæmpe infrastrukturudspil til mange milliarder uden overhovedet at regne på klimaeffekterne af det. Det ændrer vi nu på. Vi ’mainstreamer’ den grønne tankegang på alle politikområder,« siger Dan Jørgensen.

Finanslovsforslaget

– Skal der også regnes CO2-effekt af det årlige finanslovsforslag?

»Når vi sidste år kunne sige, at det års finanslovsforslag ville indebære en mindre udledning på 0,5 mio. ton CO2, så var det jo, fordi vi faktisk havde regnet på det, men det har bestemt ikke været sædvane tidligere og i særdeleshed ikke under borgerlige regeringer.«

Tilbage i Svend Aukens (S) tid som miljø- og energiminister og med Poul Nyrup Rasmussen (S) som statsminister foretog Finansministeriet vurderinger af finanslovsforslags CO2-udledning. Den praksis synes at være gledet i glemmebogen efter Anders Fogh Rasmussens (V) overtagelse af regeringsmagten i 2001.

»Nu har vi lavet et setup, der sikrer, at det sker automatisk,« siger Dan Jørgensen.

»Det er dog ikke sådan, at vi laver et egentligt appendix til finanslovsforslaget med alle miljøberegninger. Men der vil være lavet beregninger, så når man sidder og forhandler delaftaler som led i finanslovsforhandlingerne – det kunne f.eks. være i Forskningsministeriet eller et andet ministerium – så vil det foregå på baggrund af bl.a. de her nye tal.«

Den nye vejledning gør opmærksom på, at de CO2-mæssige konsekvensberegninger følger det såkaldte territorialprincip, som også er det, Danmarks mål om 70 procent CO2-reduktion i 2030 er defineret efter. Det betyder, at der ved nye lovforslag og andre politiske udspil alene regnes på udledninger inden for Danmarks grænser.

»Det vil sige, at danske virksomheders udledninger i andre lande ikke indgår, ej heller udledninger fra danskernes efterspørgsel på varer fra udlandet indgår (…) Hvad angår skibs- og luftfart, er det alene udledninger forbundet med indenlandsk transport omfattet af nationale udledninger opgjort i henhold til (FN’s klimakonvention) UNFCCC, det vil sige transport fra dansk havn/lufthavn til dansk havn/lufthavn, der vil indgå i de danske udledninger,« præciserer vejledningen.

»Men vi er meget opmærksomme på det globale perspektiv, og vi er i gang med at udvikle metoder til, hvordan vi i forbindelse med vores basisfremskrivning til foråret også kan give en vurdering af nationens globale klimapåvirkninger,« påpeger Dan Jørgensen.

Finansministeriets nye beregninger

Den nye vejledning fra Klimaministeriet om CO2-konsekvensberegninger kommer parallelt med Finansministeriets melding om, at man fremover i sin egen såkaldte Vejledning til samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger vil tage afsæt i to CO2-priser.

Finansministeriet vil således ikke som hidtil kun anvende en lav CO2-pris, der afspejler det lave ambitionsniveau i EU’s målsætning om 39 procent CO2-reduktion i 2030, men også en højere pris, der afspejler den danske klimalovs 70-procentmål. En sådan højere omkostning for samfundet ved CO2-udledning vil i beregningerne betyde, at flere grønne projekter bliver samfundsøkonomisk rentable.

Som en anden ændring af sin praksis oplyser Finansministeriet, at der fremover »altid skal udarbejdes og præsenteres skøn for omkostningen pr. reduceret ton CO2 (den såkaldte ’skyggepris’), når der igangsættes nye projekter – også når de ikke direkte vedrører 70-procent-målsætningen.«

Kendskabet til skyggepriserne for forskellige projekter til CO2-reduktion gør det således lettere at identificere de klimatiltag, der vil være billigst for samfundet.

»Formålet er, at klimahensyn altid inddrages, når der træffes politiske beslutninger om nye projekter,« skriver Finansministeriet, hvis melding kommer efter kritik af den hidtidige praksis her i avisen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jeppe Lindholm

Den økologiske bæredygtighed skal erstatte økonomi som den væsentligste faktor i fremtidig lovgivning og regulering af samfundet.

- Slut med at naturen bare er noget billig skidt. Den er vores dyrebareste.

Ejvind Larsen, ingemaje lange, Jan Fritsbøger, Alvin Jensen, Arne Albatros Olsen, Carsten Wienholtz, Søren Fosberg, Marie Vibe og John Hansen anbefalede denne kommentar

Hvorfor stopper vi ikke bare hykleriet. Med mindre vi tør træffe modige beslutninger om at anvende atom-kraft, gmo-afgrøder o.lign. i Danmark kommer vi aldring nogensinde til at indfri målene for CO2-reduktion. Sol og vind kommer ikke i nogen overskuelig fremtid (hvis overhovedet nogensinde) til at kunne levere den nødvendige mængde energi. En reduktion af vores forbrug vil have katastrofale konsekvenser for vores samfund og kommer til at ramme skævt, så dem med færrest midler bliver hårdest ramt. Alle taler om handling og alligevel er der stort set ingen i vores hykleriske lille andedam, der tør gå ind i en fagligt funderet debat om atomkraft. Smid forsigtighedsprincippet og følelserne på porten og slip kreativitet og handlekraft fri. Vi spilder tiden på ineffektive løsninger, fordi ingen tør indrømme, at vi umuligt kan nå i mål uden at anvende upopulære teknologier. Havde man taget atomkraft seriøst i et veludviklet land som Danmark, ville vi uden tvivl have haft en sikker, ren, billig og driftsikker energikilde i dag.

Positive signaler: men så længe alt ikke regnes med, regner jeg det ikke - for ordentligt.

Carsten Wienholtz, Kurt Nielsen, Dorte Sørensen og Søren Fosberg anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

“men det betyder selvfølgelig ikke, at grønne hensyn pr. definition overtrumfer alle andre hensyn”
Nej, men det skal de. Det er alvor nu. 9 år har vi til at vende udviklingen.

Og så er der en, Torben S, der gerne vil sælge atomkraft, så vi kan opretholde vores overforbrug og udrydde de dyrearter, vi ikke har fået ram på endnu. Vi opbruger Jordens ressourcer, og vi bliver flere og flere til at gøre det, og det laver atomkraft ikke om på.

Ejvind Larsen, ingemaje lange, Alvin Jensen, Flemming Berger, Carsten Wienholtz, Erik Winberg, Thomas Tanghus, Jan Fritsbøger, Kurt Nielsen og Karin Mette Petersen anbefalede denne kommentar
Søren Fosberg

Det begynder at ligne noget. Forurening skal værdisættes i markedssystemet, men først skal den deklareres det er forudsætningen for at vi får de teknologier der ikke forurener. Det er nemt, en bred afgift på fossiler og producenterne skal nok finde ud af hvad det koster dem.

Al produktion skaber affald og næsten al affaldet bliver til forurening af naturgrundlaget i vores nuværende teknologiske civilisation hvor fossiler udgør rygraden. Det skal stoppes, energi skal komme fra Solen (og akraft som Torben foreslår) og resourcerne i form af affald skal recirkuleres og ikke ophobes som forurening.

Det bliver en gigantisk opgave. Det første skridt er naturligvis at deklarere CO2 forureningen som ledsager enhver aktivitet. Fint, så er vi på sporet. Men jeg håber ikke Dan har tænkt sig at lave en milliard punktafgifter. Så er projektet da kørt af sporet. Men det er måske netop det han vil? Jeg mistænker han for alt det værste.

Peter Høivang

@ Niels-Simon

Nu kan jeg ikke tale på vegne af Torben, men jeg har selv argumenteret for atomkraft bla. Her på informations debatsider. Ofte med stor modstand fra folk med ingen viden/kilder til deres påstande.

Du påstår at man advokerer for overforbrug når man argumenterer for atomkraft.

Det gør jeg ikke, men jeg ved at vi ikke kan bevare et minimum forbrug af elektricitet uden massiv udbygning af atomkraft.

Verden bruger pr år 26.000 TWh elektricitet.

68 % kommer fra CO2 udledende kilder.

10 % fra atomkraft

6 % fra vind og sol.

Et nyt atomkraftværk producerer ca. 20 TWh om året, hele året også på vindstille vinterdage.

Hvis atomkraft skulle erstatte CO2 udledende energikilder, så skulle der bygges 900 atomkraftværker.

Der er 440 i verden nu. 50 nye undervejs. 154 er planlagt til at lukke.

Så jeg foreslår ikke mere forbrug, men et realistisk syn på hvor meget strøm vi har brug for i fremtiden. Her har vi brug for at spille på alle heste for ikke at bevare nuværende forbrug, men som minimum at have til fødevareproduktion, hospitaler og opvarmning af boliger.

Så jeg går ind for:
Nedsat forbrug.
Udbygning af alle CO2 neutrale energikilder.

Har du en idé om hvor meget mindre elektricitet vi skal forbruge og hvad vi skal lukke ned for som følge af dette?

Rolf Andersen, Holger Skjerning og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Hvorfor ikke et egentligt appendix til finanslovsforslaget over beregningerne - hvorfor skal de kun fremstå i Finalslovsforhandlingerne - hvorfor ikke lægge tallene åbent frem så hele befolkningen kan følge med , men her gælder nok det samme hensyn som ved "mørklægningsloven".

Ejvind Larsen, Rolf Andersen, Eva Schwanenflügel og Thomas Tanghus anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Peter Høivang: Vi diskuterer, hvad vi skal gøre ved en verden på randen af økologisk sammenbrud, og så er I nogle, der vil indføre atomkraftindustri. Når forbrug er en ødelægger, må vi skrue ned. Det vil politikerne ikke, for det ser de som selvmord. Ja, det kan de godt have en vis ret i, men at opretholde det høje forbrug er også selvmord.
Man kunne se det som valget mellem to onder, men det er kun rigtigt i tilfældet med forbruget. Nedgang i forbruget kunne ideelt set blive overgangen til et nyt samfundssyn og menneskesyn, hvor vi ser livet ud fra, hvad naturen kan bære. Det kunne også godt have været et a-krafttilhænger-argument, men jeg har aldrig hørt det fra den side. A-kraft er lig med pengemagt, øget forbrug, materialisme, hensynsløshed højreorienteret politisk opfattelse, kernefamilie og armene tæt ind til kroppen. Undskyld mig, jeg ved godt, jeg er lidt grov her, men ærlig talt, i de hundredevis af debatter jeg har haft med folk bl.a. her, så har det været mønsteret, og jeg kan da godt gå videre - Lomborg, Anders Fogh, konservative teologer, det nye Tidehverv og kapitalisme. Alt det jeg anser som ulækkert er lig atomkraft. Den rene atomkraft er en bestemt ting og et værktøj i vore hænder, men den er altid frembragt af nogle mennesker, jeg ikke synes om, og som jeg anser som ødelæggere. Sæt en livsanskuelse sammen med atomkraft, så kan vi snakke om tingene.

Ejvind Larsen, Alvin Jensen, Arne Albatros Olsen, Jan Fritsbøger og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar

@ Niels-Simon
Det er nu så meget et ønske fra min side om at opretholde overforbruget men nærmere på en ubekvem nødvendighed. Jeg tror ikke på, at et stop i overforbrug løser noget som helst. Hverken som noget politikerne kommer til at beslutte eller som noget, der er en reel løsning. Vi er slaver af overforbruget om vi vil det eller ej. Jeg tror, at et stop i overforbrug vil have ligeså katastrofale konsekvenser, som ikke at gøre noget ved klimaforandringerne. Vi er slaver af overforbruget - om vi vil det eller ej. Læg mærke til at jeg skriver "tror". Jeg forholder mig upolitisk og uden følelser til spørgsmålet. Hvis du kan fremvise nogle modeller der forudser en bæredygtig verden uden overforbrug, er jeg klar til at lytte.
Lige nu tror jeg dog på at atomkraft et meget vigtigt redskab i værktøjskassen, som vi i DK er for hykleriske til at tale om.
Vi bliver nødt til at have en realistisk tilgang til problemerne, hvis vi vil løse dem. Vi bliver nødt til at lægge følelser og politiske agendaer på hylden, så vi kan træffe realistiske beslutninger.
Hvis vi vil gøre noget godt for biodiversiteten, er atomkraft et langt bedre redskab en sol og vind (gerne i kombination med GMO)

Ahh - den føste sætning i min kommentar blev da vist lidt sjusket.
"Det er nu IKKE så meget et ønske fra min side om at opretholde overforbruget, men snarere en ubekvem nødvendighed"
skulle der have stået.

Jan Fritsbøger

atomkraft tilhængere postulerer at den er co2 fri, det er dog en sandhed med modifikationer, ved bygningen af et a-kraftværk udledes der massive mængder co2 i årtier, der bruges kolosalt meget beton, og netop beton er en gigantisk co2 kilde, hvilket medfører at en større udbygning af a-kraft kapaciteten vil give en markant stigning i udledningen i årtier ! og vi risikerer dermed at fremkalde det totale klimakollaps inden det første nye værk leverer en eneste watt, og så er der affaldsproblemet som jo aldeles ikke er løst, at det endnu ikke er vokset os over hovedet skyldes den trods alt begrænsede anvendelse af a-kraft og midlertidige løsninger, og så mener nogen at GMO er en god ide, og det kunne det måske være i teorien, men indtil nu er det jo mest brugt til at øge anvendelsen af kemi i landbruget, og så længe det handler om penge vil GMO ikke være et gode selvom der er potentiale i teknologien, så vil det ikke blive realiseret så længe pengemagten styrer forskningen, GMO handler desværre mere om magten over fødevareproduktionen end om forbedring af bæredygtigheden,
i øvrigt er det noget notorisk sludder at en nedgang i forbruget er katastrofal, faktisk vil udfasning af alle overflødige produkter snarere have en positiv virkning på vores livskvalitet,
man bliver ikke gladere eller trives bedre af overforbrug, i så fald skulle den privilegerede klasse jo være vildt lykkelige og smile hele tiden, ( ægte hjertelige smil ikke syntetiske facadesmil )
faktisk kan overforbrug direkte sammenlignes med narkomani, narkomanen bliver heller ikke gladere eller trives bedre af at være narkoman, og hvis det lykkes at blive stoffri er det en markant forbedring af livskvaliteten.

Ejvind Larsen, Alvin Jensen, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Niels-Simon Larsen, Carsten Munk og Thomas Tanghus anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

at atomkraft er bedre end sol og vind er en stråmand, det er ganske enkelt ikke sandt,
og det er også forkert når man postulerer at vedvarende energi ikke kan levere nok eller ikke er stabilt, og så hjælper det altså ikke at postulere at jeg og alle som ikke ønsker A-kraft er uvidende i stedet for at argumentere imod det vi siger,
som nogle A-kraft tilhængere forsøger sig med, og dermed i mine øjne udstiller sig selv som utroværdige og selektivt blinde,
de VIL ikke ændre holdning og de postulerer uden reelt at argumentere.

Thomas Tanghus

A-kraft er for dyrt at bygge og sikkert endnu dyrere at pille ned igen. Og det tager for lang tid.

Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, Jan Fritsbøger og Carsten Munk anbefalede denne kommentar
steen ingvard nielsen

Smart,
Det vil jo bl.a. betyde at motivationen for flere el-biler, på vejene, stiger for det vil jo nedbringe de miljømæsdige konsekvenser, for nye vej projekter. Så mangler vi bare sikkerheden for, at kunne tanke dem op med grøn el.

Mængden af beton og andre materialer til atom-kraft er langt mindre end til sol og vind. Igen siger jeg at vi nogen kan vise mig modellerne der viser, at et stop i forbrug ikke skaber et kollaps, så er jeg mere end villig til at lytte.
A-kraft er dyrt at bygge, men producerer over tid billigere energi. I øvrigt er det dyrt at bygge fordi forsigtighedsprincippet dikterer, hvordan disse værker skal bygges. en manglende vilje til at forske på området, sikrer dels at dette ikke ændrer sig, og dels at børnesygdommene ved atomkraft tager længere tid at behandle.
Det er korrekt at GMO anvendes fuldstændig vandvittigt. Dette skyldes igen sjovt nok forsigtighedsprincippet, der i dette tilfælde gør det ekstremt dyrt at udvikle problemløsende afgrøder, så det kun er de helt store spillere på området - og det er dem der producerer pesticider - der har mulighed for at forske på området. Det er et kæmpe problem.

Peter Høivang

Når man diskuterer med Jan så kommer han ikke med andet en postulater. Jeg har diskuteret atomkraft med ham ofte. Fremlagt links til forskning fra især FN og intet valid viden er kommet den anden vej.

Intet andet end usandheder.

Hvor meget beton skal der mon bruges til at forankre en havvindmølle park?

Håber Jan denne gang kommer med dokumentation for de vilde påstande der kommer som skidt fra en spædekalv!

Hvor meget mere beton bruger et atomkraftværk pr MW I forhold til vindmøller eller solkraft?

Hvor mange lagrings faciliteter er der til at lagre strøm til en mellemstor by som Odense i bare 1 time? Og hvad koster sådan en løsning?

Hvor meget koster det i CO2 og penge at udbygge kabler til alle de vindmølle parker der bygges? De store mængder strøm kan ikke transporteres rundt i Europas nuværende net!

Herunder er et link til (endnu) mere dokumentation, som denne gang fortæller at Viking link koster lige så meget CO2 som det besparer. Det lille stykke el kabel koster så over 11 Mia og skal transportere strøm imellem UK og DK.

https://m.energiwatch.dk/article/10914701

Arne Albatros Olsen

Hvis hele klimadebatten og politiken ender i en catch 22 er vi handlinglammede og dermed færdige.

@Atomkraft.

Jeg er egentlig hverken for eller i mod, men det undrede mig meget, at Tyskland - efter Fukushima-ulykken - besluttede at nedlægge ellers velfungerende atomkraftværker for i stedet at grave en hel masse kul op af jorden. Jeg mener, hvad er risikoen for en tsunami i Tyskland ??

Hvis bare tyskerne, som jo ligger geografisk lige midt i Europa, ville bygge et ordentligt el-netværk, så vi kunne sende strøm (vind/sol/vand/atom .. men IKKE kul) rundt i Europa.

Alvin Jensen, Peter Høivang og Torben S Rose anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

hvis du med valid viden mener links til opbakning af mine argumenter så vil de jo heller ikke kunne få dig til at ændre mening,
og dine links til dit eget ekkokammer beviser jo ikke at jeg tager fejl, og du adresserer slet ikke alle mine andre argumenter, og jeg ved selvfølgelig godt der også bruges beton til vindmøller især når man vælger at placere dem til havs, men jeg tror ikke på dit postulat om at der bruges mere end ved atomkraft, det er vist ønsketænkning, men jeg tror da også du kan finde "dokumentation" som postulerer det.
men dit link om "viking links" klimaregnskab beviser da kun at kablet i sig selv ikke er et klima-columbusæg, og du lader som om man kun har brug for distribution hvis man vælger vind og sol som energikilder, men fakta er jo at både vind og solenergi kunne bruges nærmest på stedet og være super-decentralt og endda brugerejet, og en by som odense kunne godt blive helt selvforsynende med energi alene med sol og vind og andre sunde teknologier, men det kræver jo at man indretter samfundet smartere og reducerer energiforbruget,
men at løse klimaproblemet kræver faktisk nytænkning på stort set alle områder, og ideen om et anderledes liv uden overflødigt (energi) forbrug er den eneste mulige fremtid,
forbrugsræset og vækstideologien er årsagen til problemet og opgaven er ikke at skaffe nok energi til at fortsætte en fuldstændig idiotisk udvikling, som har stået på alt for længe,
opgaven er at lære at leve bæredygtigt så både naturen og fremtidige generationer får en chance,
og på mig virker det desværre som om det er lige præcis det du ikke ønsker

Niels-Simon Larsen

Torben S: Der er to løsninger på overforbruget. Enten skruer vi selv ned for det, eller også gør Moder Natur det på sin egen brutale måde.
Desuden er der noget, der hedder grænser for vækst. Vi lever på en planet med begrænsede ressourcer. Vi så det med olien. Man måtte begynde at ødelægge landskaberne med fracking for at hive nogle dyre dråber op. Det skal jeg naturligvis ikke sige til dig, som foretrækker a-kraft, men du skal jo have uran, og hvor får du det fra? Desuden har vi nogle tønder Risøaffald, som du lige først skal have skaffe af vejen, inden du kan komme i gang.

At sige at vi er slaver af overforbruget er en falliterklæring, hvor rigtig den end måtte være. Vi skal selvfølgelig ud af slaverollen (også på det område). Det er som om, du ikke har den fjerneste tiltro til menneskene. Hvorfor redde os med a-kraft, når vi er nogle elendige slavesjæle? Det kan du da ikke have nogen glæde af.
Min pointe er, at vi skal begynde at tænke på vores børnebørns fremtid - med eller uden atomkraft. Altså tænke bredt: Hvad der gør livet værd at leve. Hvis vi alligevel lever under et økonomisk system, der fører til katastrofe, er det vel ligegyldigt, om det er med eller uden a-kraft.

Ejvind Larsen, Alvin Jensen og Jan Fritsbøger anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

Rolf faktisk er der allerede et omfattende el-distributionsnetværk imellem de fleste lande i europa, og hvis ikke vi havde så travlt med at bruge mere og mere energi ville det faktisk være tilstrækkeligt, og et stop for øget forbrug eller ligefrem en reduktion i forbruget, er både mulig og fornuftig, og kan sagtens ske samtidig med en forbedret livskvalitet,
hvis man altså omsider fatter at der er langt større værdier i livet end dem penge kan købe,
bla ville det forbedre livet for (næsten) alle hvis man halverede arbejdstiden, og det ville samtidig give en mærkbar kilmagevinst hvis man kun skulle på arbejde 2 dage om ugen ( 2X10 timers arbejde ) og der ville jo også blive flere jobs, og mere tid til at leve livet.

Ejvind Larsen, Alvin Jensen, Werner Gass og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Peter Høivang

@ Jan

Du kommer med den påstand, at atomkraft bruger så meget beton, at det vil udlede katastrofale mængder CO2. Uden en underbygning af påstanden, for sådan en findes ikke.

Da jeg så spørger ind til viden omkring din påstand, får jeg at vide, at jeg ikke alene skal modbevise din påstand med valid viden, men også at du ikke tror på den viden jeg så serverer for dig.

Det er jo helt galimatias.

Du får det nu alligevel.

Når man sammenligner energikilder og deres udledning af CO2, laver man life cycle emissions assessment. En beregning af hvor meget CO2 der udledes ved udbygning, drift og nedtagning af en energikilde.

Her er atomkraft jo en duks! Bedre end vand og solkraft. På linje med vindkraft. Hvor smukt!

Link som opstiller en tabel på IPPCs tal. ( Dem der har fortalt dig, at global opvarmning findes):

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_greenhouse_gas_emissions_of_e...

Peter Høivang

@Jan

Hvad gør en by som Odense når den har gjort sig afhængig af sol og vind, når det er vindstille i hele Europa en mørk vinter eftermiddag? De dage er der ret så mange af!

Niels-Simon Larsen

Man har lov at spørge, hvorfor vi lige pludselig skal til at være grønne alle sammen? Det var da en sær ide, som om der var noget i vejen med vejret. Man kan beskylde klimaaktivisterne for at have lavet rav i gaden, eller også kan man rose os for, at vi (på papiret) har en 70%-regering.
Hvorom alting er, så skal alt være grønt, og A-kraft hævdes også at komme ind under den grønne paraply. Træpiller er også grønne. Dermed bliver diskussioner tingsliggjorte, som egentlig handler om noget åndeligt, nemlig hvordan vi opbygger en ikke-ødelæggende økonomi og livsform.

Det er underligt, at vi har kristendommen som bekendelsesgrundlag, men det er, fordi vi har taget ånden ud af den og erstattet den med dogmer og tomme ritualer, der bare skal nikkes til. Ånden i samfundet går på at anskaffe sig ting og ikke meningsfuldhed. Det tab dulmes med dope af mange slags holdkæft-bolcher, og derfor er der alt for få spændende debatter. Der er nemlig ikke så meget at diskutere. Børnenes fremtid kommer hurtigt til at handle om tal og procenter og ikke bekymringer over fire-seks graders temperaturstigning.
Jeg er udmærket klar over mine stråmænd. Mine ryggesløse påstande har jeg ingen grafer for. Beklager.

Ejvind Larsen, Alvin Jensen, Flemming Berger og Jan Fritsbøger anbefalede denne kommentar
Holger Skjerning

Støtte til Peter høivang! - Et atomkraftværk skal køre i ca et halvt år, før det har produceret den energi, der går til opførelse og nedrivning af anlægget. Nogenlunde det samme som for vindkraft. Der medgår faktisk mere beton og især stål til det antal vindmøller, som lever samme mængde el som et atomkraftværk.
Den vildt vigtigste forskel er, at vindmøllerne næsten ikke leverer el 80 -100 dage hvert år, så man skal bygge backup-kraftværker, som koster omtrent lige så meget som møllerne. Det skal man ikke ved atomkraftværker. Så på langt sigt, virker atomkraften, mens vindmøllerne kommer til kort.
Men politikerne VIL hav vindmøller, så der er ingen debat om det.

@Niels-Simon
Jeg er slet ikke uenig med dig i, at vores nuværende overforbrug er skidt for jordkloden. Jeg har bare ingen tiltro til ( som i overhovedet ingen) at et brat stop i forbrug vil løse vores problemer - tværtimod. Og jo jeg har netop overordentlig stor tiltro til mennesket - i særdeleshed til menneskers kreativitet og skaberkraft, som jeg mener vi skal gøre alt for at frisætte. Hvis vi kan få ro på klimaområdet gennem rationelle og fornuftige beslutninger ( som fx a-kraft og gmo), kan vi også finde løsninger på at leve på mere bæredygtige måder. Ingen kan naturligvis vide om dette er muligt - frisat menneskelig kreativitet kan vi ikke lave modeller for. Det bør vi derimod kunne for et samfund uden forbrug. Når jeg en dag får fremvist et bæredygtigt bud på dette er jeg klar til at ændre holdning. Indtil da sætter jeg min lid til mennesket og dets kreativitet. Peter Bastian sagde engang “en krage lever et liv, hvor alt hvad den efterlader sig glider fuldstændig ind i miljøet. Mennesket er væsenligt bedre begavet, så vi må kunne gøre det væsenligt bedre”. Altså gøre det bedre end bare at gå i nul.

Peter Høivang

@Holger

Tak.

Jeg vil mene, at du har fat i noget af det rigtige. Politikerne er, ligesom med kraftig nedsat forbrug, godt klar over at atomkraft er politisk selvmord i DK.

Det er alle løsninger hvor folk har bundet følelser i dem. Utryghed/frygt for atomkraft. Glæde og tryghed ved forbrug.

Følelser kan man jo ikke diskutere, hvilket denne og andre debatter viser.

Jan Fritsbøger

vindstille i hele europa, du er helt klart ikke meteorlog, og mange af den slags dage, ? her er da vist et klokkeklart eksempel på skræddersyede fakta,
vindstille er altså rimeligt lokale fænomener især når man ikke bor inde i et større landområde uden hav i nærheden,
og vindstille er også typisk kortvarige, men jeg er klar over at der kan være lokale energibehov som ikke kan dækkes af lokale kilder, på den anden side kunne hele norden dækkes alene med vandkraft hvis vi bliver rigtig gode til ikke at bruge energi til for eksempel opvarmning, hvis al opvarmning er geotermisk suppleret med spildvarme fra andre processer er det et løseligt problem,

jeg vil så sige jeg ikke kategorisk udelukker A-kraft som en mulig fremtidig energikilde jeg mener dog at fissionsenergi er en blindgyde, og den kan aldrig blive løsningen på klimakrisen uanset hvor meget vi (nogen) ønsker det,
der kunne dog være en mulighed i fusion men jeg tvivler på vi når at få den mulighed inden klimaet for alvor går amok,
der er ingen udvej som tillader os at fortsætte med økonomisk vækst og øget forbrug, så insisterer man på det vælger man at afskrive fremtiden som civilisation,
men det er jo også totalt ligegyldigt for vi er jo alle døde inden problemet for alvor viser sig.
ser i øvrigt ud til at Holger lever i samme ekkokammer som Peter, og dermed får de samme "fakta" der er jo en pengestærk Atomlobby som leverer argumenter med en passende bias, og er man selv troende er den jo absolut troværdig.

Ejvind Larsen, Alvin Jensen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar

Kina er igang med at udvide produktions kapacitet på deres fabrikker så de om 3 år kan producerer 300GW solceller moduler ud på verdens markedet.
De vil nok selv opsætte mellem 50-100 GW om året om 2-3 år. Europa vil kunne sætte 40-50 GW op om året . Og USA 20-30 GW om året i 2023. Hvis den udvikling fortsætter så vil solenergi og vindenergi allerede i 2040 stå for 50 % af verdens samlede steømnpeoduntion. Ja det vil kræve udbygning af batteri kapacitet eller anden form for opbevaring som f.esk. brint..

Niels-Simon Larsen

Torben S: Jeg forstår godt, at du ikke vil svare på mit spørgsmål om det radioaktive Risøaffald. Forstår også, at vi nok ikke skal tale om de millioner af liter radioaktivt vand, der står ved Fukushimaværket og åbenbart ikke kommer videre.

Det er som om, at I a-krafttilhængere ikke vedkender jer problemerne ved a-kraft og hellere vil tale om generne ved forurening med kul.
I har ikke en chance for at få indført a-kraft, men alligevel drømmer I om det. Det skal I have lov til, og så går tiden med det for jer, men hvorfor lige her? Er det noget, I får besked på af atomkraftlobbyen?

@Niels-Simon
Atomkraftlobbyen kan også give dig svar på problemerne omkring radioaktivt affald.
Jeg indrømmer gerne, at jeg lægger større vægt på de analyser, der underbygger mine påstande og jeg er sikker på, at du gør det samme. Det er dybest set nok en af de største udfordringer i forhold til at få seriøse debatter i gang. Man kan jo vitterligt finde "fakta" for hvad som helst, og det er utrolig svært for almindelige mennesker at begå sig i denne jungle. Tænk at det er muligt, at diskutere noget så målbart som mængden af beton til diverse byggeprojekter. Det burde være helt unødvendigt.
Måske skal vi bare sætte vores lid til kineserne jvf. Thomas Barfods kommentar. De bruger nok ikke mange sekunder på at diskutere den slags ting.

Peter Høivang

@ Niels-Simon

Det er lettere konspiratorisk at antage at bare fordi man ser atomkraft som en del af løsningen, så får man beskeder fra atomkraft lobbyen.

Det er selvfølgelig et godt trick, at bruge, når man ikke har flere argumenter.

Atomkraft industrien er på tilbagegang, den er nok den mest regulerede i verden, eller ihvertfald her i vesten. Man lukker værker i Tyskland, Belgien og USA som endnu ikke er udtjente. Der findes ikke længere ordentlige produktionsfaciliteter i vesten hvilket betyder det tager utrolig lang tid at bygge et atomkraftværk i vesten.

Så hvis der er en atomkraft lobby, så er den utrolig især i forhold til anti atomkraft lobbyen, som nogen mener er støttet af kul og olie producenterne. ( Det er ihvertfald dem der har gavn af lukning af atomkraft værker)

Atomkraftværker har høje krav til affaldshåndtering og der findes mange måder at opbevare det på. En af dem er at det bliver lagret i en slags glas stave, som bliver muret ind i beton.

Jeg ved at der ligesom ved alle andre energiformer er affaldsproblemer ved atomkraft, i det mindste er det vel reguleret ved atomkraft. Jeg har fx. aldrig hørt om en ulykke med håndtering af atomkraft affald.

Måske er det en af grundene til, at atomkraft er den mest sikre energiform der er.

Jan Fritsbøger

peter højvang, men du får da beskeder fra atomkraft lobbyen, du burde da vide at du når du søger på internet får resultater fra dit ekkokammer, det er skam ikke kun produkter der reklameres målrettet for, det er også holdninger til bla. teknologier,
der er til gengæld ikke en kæmpestor pengedrevet anti-atomkraft lobby, antiatomkraft kampen er mest drevet af almindelige mennesker,
olie og kul industriens lobby bruger især krudt på at hvidvaske olie og kul, og på at skade vedvarende energikilders omdømme, hvilket er logisk da også atomkraft er en investeringstung branche og dermed vil storinvestorer typisk have aktiver i begge brancher,
den bæredygtige energi er langt bedre egnet til decentralt ejerskab og dermed kan storkapitalen ikke sætte sig tungt på energiforsyningen hvis der bliver omstillet til vedvarende energi.

Niels-Simon Larsen

Torben S: Vi må ikke sætte vores lid til et diktatur som Kina. Der er så mange modsætninger i det land - og det samme gælder i øvrigt USA.
Jeg er tilhænger af et lavenergisamfund organiseret i små enheder og ser derfor det nuværende verdenssamfund i en udfoldet form af kollektiv sindssyge. Det kan kun ende galt (med eller uden atomkraft). Kul, olie og gas er også en katastrofe. Da vi atomkraftmodstandere vandt, skulle vi straks have iværksat en strategi for et andet samfund. Det orkede vi ikke.
Nu skal vi i gang med en nedtur, og straks manipuleres der omkring de lovede 70%. Man tror oven i købet på, at der kommer en teknologisk Messias og frelser os fra den kommende vrede. Bare hør Dan Jørgensens videoindslag. Det er ren halleluja.
Vi skal ned, og det vil vi ikke. Siden vi blev mennesker, har tiden gået med at hugge løs på naturen. Nu nærmere vi os sidste salgsdag, hvor henholdsvis panik og sløvhed breder sig i befolkningerne. Ingen har en plan.

Niels-Simon Larsen

Peter Høivang: En delvis undskyldning for det med atomkraftlobbyen, men når jeg tænker på, hvad olielobbyen har på samvittigheden, så er det nærliggende at tro, at alle spillere på den storpolitiske bane manipulerer, hvor de kan - dermed også ‘jeres’ afdeling.
Mht en antiatomkraftlobby kan jeg forsikre dig om, at fattigrøvene har befundet sig på vores banehalvdel. Man kan heller ikke beskylde os for at være betalt af Moskva, som det hed førhen. Betalt af Putin er der nok nogle, der er, men de findes ikke hos os. Det må være hos pipelinene, og det er ikke os.
Mht affaldet så jeg engang en dokumentar om et sted i Finland, hvor de modtog affald mod betaling. Det skal man også lige have råd til så. Det bliver nok dyrere og dyrere.
Problemet er affald af alle slags. Man kan sagt på jævnt dansk ikke slå en skid, uden der kommer affald. Vi er en affaldsverden, der vender ryggen til vores affald. Fra vugge til vugge hed det engang. Der er vi ikke kommet til endnu. Jeg købte lige en kage i Løgismose emballeret i solid plastic. Umoralsk, også af mig, så der køber jeg ikke mere.
A-kraft ikke a-kraft er ikke hovedemnet. Det er bare et delemne. Det er os, der er noget i vejen med, og det må vi rette op på.

Peter Høivang

@ Niels-Simon
Jeg kan kun være enig.

Forbruget skal ned. Jeg hælder til at alt ikke basalt forbrug skal beskattes og gøres dyrt. Selvom det rammer dem med lavest indkomst mest, det gør de fleste skatter og afgifter, undtagen topskat.

@Jan Weber
Der er naturligvis kæmpe aktiver på spil i anti-atomkraft-lobbyisme og samtidig er forudsætningerne for stor gennemslagskraft optimale, da man kan puste til folks frygt. Frygt er måske den mest effektive måde at påvirke menneskers holdning på og samtidig sikrer man at politikerne ikke tør træffe rationelle beslutninger.
Men ja - den med ekkokammeret kan jeg for mit vedkommende godt genkende, men jeg håber dog, at du er klar over, at det samme gør sig gældende for dig. Som jeg tidligere har antydet, er det et kæmpe problem, at der reelt set ikke findes fakta, som vi kan tage udgangspunkt i.( det gør der naturligvis, men ingen er enige om, hvad det er) Konsekvensen af dette er, at ingen beslutninger men nogen reel effekt bliver truffet.
Jeg vil anbefale denne bog fra mit ekkokammer:
Climate Gamble - is anti-nuclear activism endangering our future af Janne Korhonen og Rauli Partanen.
hvis nogen vil anbefale noget fra et andet ekkokammer vil jeg gerne udvide min horisont.