Nyhed
Læsetid: 9 min.

Hvad koster ikkevestlig indvandring i Danmark? Svaret ligger et sted mellem 6 og 33 milliarder

Finansministeriet har beregnet den årlige udgift til ikkevestlige indvandrere og deres efterkommere til 33 milliarder kroner. Men det er en oppustet måde at gøre regnestykket op på, mener Rune Lund (EL), der vil rejse en debat om tallet, som han sammenligner med en soufflé
»Danmark får ikke flere dronninger, hvis der kommer mange indvandrere. Så når man vil lave en sådan beregning, må man se post efter post: Varierer det afhængigt af flere personer, eller påvirkes de ikke. Det bør man gøre for hver enkelt udgift,« siger Eskil Wadensjö, der er professor i nationaløkonomi ved Stockholms Universitet om opgørelsen af udgifterne til indvandrere.

»Danmark får ikke flere dronninger, hvis der kommer mange indvandrere. Så når man vil lave en sådan beregning, må man se post efter post: Varierer det afhængigt af flere personer, eller påvirkes de ikke. Det bør man gøre for hver enkelt udgift,« siger Eskil Wadensjö, der er professor i nationaløkonomi ved Stockholms Universitet om opgørelsen af udgifterne til indvandrere.

Finn Frandsen

Indland
27. oktober 2020

Det er blevet sagt og skrevet så mange gange, at mange opfatter budskabet som den skinbarlige sandhed: Den ikkevestlige indvandring koster samfundet mere end 30 milliarder kroner om året. Det er beregnet af myndigheder, sagt af ministre, gentaget af folketingsmedlemmer og gengivet i avisartikler og tv-indslag.

Siden 2014 har Finansministeriet udarbejdet en økonomisk analyse af indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser, og den seneste fra i sommer kommer frem til et såkaldt negativt nettobidrag på minus 33 milliarder kroner for ikkevestlige indvandrere og deres efterkommere for året 2017.

»Vi hænger stadig på en gammel gæld, der er oparbejdet efter alt for mange års fejlslagen politik,« som udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) udtalte, da analysen blev offentliggjort i juni.

»I en ansvarlig økonomi må man vælge. Og jeg vil hellere bruge ekstra penge på kernevelfærden,« sagde Lars Løkke Rasmussen netop med henvisning til de godt 30 milliarder, da han i maj 2019 udskrev folketingsvalg.

Senest har også Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige peget på de 33 milliarder kroner under finansdebatten i Folketinget som en udgift, der belaster danskerne. Man efterlades kort sagt med det indtryk, at de mange milliarder kroner kunne bruges til andre formål, for eksempel forbedring af kernevelfærden, som Lars Løkke Rasmussen sagde.

Men de 33 milliarder kroner er ikke et retvisende tal på den måde, mener Rune Lund fra Enhedslisten. Tværtimod anser han tallet for at være oppustet i forhold til, hvad den ikkevestlige indvandring reelt koster samfundet. Han har med en række spørgsmål til finansminister Nicolai Wammen (S) den seneste tid prøvet at trænge ind bag de enkelte udgiftsposter.

»De 33 milliarder kan sammenlignes med en soufflé, der holdes oppe med luft,« lyder hans påstand.

»I beløbet indgår således en lang række udgifter, som slet ikke eller kun meget begrænset påvirkes af antallet af migranter fra ikkevestlige lande.«

Han peger på udgifter til for eksempel kystsikring, braklægning, kongehuset, forsvarsudgifter, støtte til Grønland og Færøerne, tjenestemandspensioner eller renteudgifter af tidligere gæld.

»Det er kort sagt udgifter, der skal afholdes under alle omstændigheder, og som ikke kan henføres til særlige udgifter til ikkevestlige migranter,« siger Rune Lund.

Der er altså ikke tale om penge, som efter en politisk beslutning kunne bruges på andre formål som eksempelvis kernevelfærd.

Ifølge forskningsdirektør Torben Tranæs fra VIVE er Rune Lunds kritik ikke grebet ud af luften. Tværtimod kalder han det for »en helt reel problemstilling«.

»Det er en diskussion, der har stået på, lige så længe man har udregnet offentlige udgifter: Hvordan skal det gøres op, og hvor meget skal tages med,« siger Torben Tranæs og nævner en vilkårlig tv-udsendelse som et eksempel på et offentligt gode, hvis fremstillingspris ikke er afhængigt af antallet af seere.

»I den økonomiske teori kaldes det for et offentligt gode, når marginalomkostningerne er nul. Det vil sige, at uanset om der er få eller mange, der bruger det, koster det det samme at fremstille det. Noget andet er så, hvordan man bruger teorien i praksis,« siger han.

Det vender vi tilbage til. For heller ikke økonomerne er helt enige om, hvordan regnestykket skal stilles op. Det viser sig, at det afhænger af, om man anlægger en kort eller lang tidshorisont i beregningerne.

Seks milliarder i stedet for 33

Først skal vi se nærmere på Finansministeriets beregning for 2017, som er den nyeste udgave. Her er alle borgere opdelt i fem grupper henholdsvis med dansk oprindelse, vestlige indvandrere og efterkommere og ikkevestlige indvandrere og efterkommere. Derefter er samfundets indtægter (for eksempel skatter og afgifter) og udgifter (for eksempel overførselsudgifter og subsidier) opgjort for og fordelt ud på hver af de fem grupper.

Ifølge beregningen var resultatet i 2017 plus 58 milliarder kroner for borgere med dansk oprindelse plus syv milliarder kroner for vestlige indvandrere og efterkommere, men altså minus 33 milliarder kroner for ikkevestlige indvandrere og efterkommere.

De poster, som i modsætning til for eksempel overførselsindkomster, skatter eller sundhedsudgifter ikke umiddelbart kan henføres til bestemte borgere, er fordelt jævnt ud over hele befolkningen.

Rune Lund peger på to af posterne, ’øvrigt kollektivt forbrug’ og ’øvrige udgifter’, hvor begge for ikkevestlige indvandrere og efterkommere udgør 13 milliarder kroner. De to poster omfatter for eksempel udgifter til forsvar og tjenestemandspensioner. Hvis de to poster på tilsammen 26 milliarder kroner fratrækkes, bliver nettoudgiften til de ikkevestlige indvandrere og efterkommere barberet ned til seks milliarder kroner.

»Så får man en mere præcis beregning af, hvad ikkevestlige indvandrere og efterkommere marginalt koster samfundet, for de øvrige udgifter skal jo betales under alle omstændigheder,« siger Rune Lund og tilføjer:

»Hvorfor skal hver enkelt migrant og vedkommendes børn hæfte individuelt for de årlige udgifter til braklægning på mere end seks milliarder eller til tjenestemandspensioner på mere end 28 milliarder kroner?«

Finansminister Nicolai Wammen (S) har i et nyligt svar bekræftet udregningen, men tilføjet, at regnestykket ikke er »retvisende«, da det undtager cirka 30 procent af de samlede offentlige udgifter.

I praksis er det vanskeligere

Hvad siger Torben Tranæs og andre økonomer så til den måde at gøre regnebrættet op?

»Det er straks vanskeligere i praksis at afgøre, hvilke udgiftsposter der ligner teorien offentlige goder, altså hvor omkostningerne ikke afhænger af befolkningens størrelse. Nogle af det kollektive offentlige forbrug har forsvindende små marginale omkostninger, eksempelvis miljøindsatser, andre har høje marginalomkostninger som for eksempel retsvæsenet,« fastslår Torben Tranæs.

Hvis man ville lave mere præcise marginalberegninger, skulle man ifølge Torben Tranæs lave meget minutiøse analyser og komme så tæt som muligt på, hvem der trækker på hvilke dele af det offentlige forbrug. Han har selv lavet analyser, hvor han både har medtaget og ikke medtaget det kollektive forbrug.

»Formålet var at finde spændvidden. Hvis man slet ikke har det kollektive offentlige forbrug med i beregningen, får man for lave marginalomkostninger ved indvandring. Men modsat hvis man har dem alle sammen med, får man for høje.«

– Har Rune Lund så halvvejs ret?

»Det er svært at sige på den måde. Det afhænger helt af, hvad man vil bruge beregningen til. Jeg synes, at begge beregninger er relevante, alt efter hvad man diskuterer.«

– Hvad kan tallet på seks milliarder så bruges til?

»Hvis vi taler om mindre ændringer i den årlige indvandring på kort eller mellemlang sigt, så er det lille tal uden det kollektive offentlige forbrug det mest relevante tal. Hvis man for eksempel vil danne sig en idé om, hvordan et politisk initiativ kan påvirke udgifterne. Men hvis vi taler om udgifter til større grupper, er det tal ikke retvisende.«

Poul Schou er chefkonsulent i Det Økonomiske Råd, og han er grundlæggende tilfreds med den måde, som Finansministeriet opgør regnestykket på.

»Overordnet set bruger ministeriet de principper, man normalt ville bruge,« siger han og tilføjer, at hvis Det Økonomiske Råd skulle lave en sådan beregning, ville man beregne nogle detaljer omkring det kollektive offentlige forbrug anderledes og nå et resultat, der var lidt lavere end de 33 milliarder kroner.

Han er ikke helt enig i, at marginalomkostningerne kan undværes, sådan som Rune Lund sætter regnestykket op. Også for ham er det afgørende nemlig, hvor lang tidshorisont man anlægger i sin beregning.

»Finansministeriets beregning er nærmest en langtidsbetragtning, for den handler om borgere, der har været her i rigtig mange år. Både indtægter og udgifter følger udviklingen i befolkningen. Når befolkningen stiger, uanset om det er flere børn eller flere indvandrere, så stiger vores velstand, og så har de offentlige udgifter også en tendens til at stige. Så i det lange løb er der en sammenhæng.«

­– Kan man som Rune Lund bare lade være at regne dem med?

»Det ville ikke være rigtigt,« siger Poul Schou.

Sverige laver ikke sådan en beregning

Eskil Wadensjö er professor i nationaløkonomi ved Stockholms Universitet og har flere gange medvirket i analyser af danske forhold. Han peger på, at det er en kompliceret manøvre at gennemføre en beregning af udgifter og indtægter af den ikkevestlige indvandring. Dertil kommer, at det både i Danmark og Sverige er et politisk følsomt område, som han siger.

»Derfor skal man være grundig og omhyggelig, for det er nemt at blive misopfattet.«

Han peger på kongehuset som et eksempel på en udgift, hvis størrelse er uafhængig af, om der kommer flere eller færre indvandrere.

»Danmark får ikke flere dronninger, hvis der kommer mange indvandrere. Så når man vil lave en sådan beregning, må man se post efter post: Varierer det afhængigt af flere personer, eller påvirkes de ikke. Det bør man gøre for hver enkelt udgift.«

– Hvad skal så regnes med?

»Hvis udgiften afhænger af befolkningens størrelse, så skal det med. Hvis ikke, skal det ikke med. Man må diskutere, om det påvirker eller ikke påvirker. Og så er det også vigtigt at holde fast i tidsperspektivet. Ser man for eksempel på personer, som kommer udefra og kommer i arbejde, så er der forskel på, om det analyseres i et perspektiv på fem år eller på 20 år.«

Det svenske finansdepartement har ikke lavet en tilsvarende beregning, oplyser Eskil Wadensjö.

»Det er vel ikke det store spørgsmål i Sverige, hvad de koster. Hvis man tager imod nogle flygtninge, så er det ikke for at tjene på det og få en gevinst, men for at være humanitær.«

Også seniorforsker og projektchef Marie Louise Schultz-Nielsen fra Rockwool Fonden har fulgt Finansministeriets beregninger af udgifterne til den ikkevestlige indvandring. Ifølge hende er der et vist skøn i, hvordan man vælger at fordele det offentlige forbrug i sådanne beregninger.

»Udgifterne deles typisk op i variable og faste udgifter. Og selvfølgelig bliver de faste udgifter til for eksempel vejnettet ikke påvirket, hvis der kommer én ekstra indvandrer. Men hvad hvis der kommer 10.000 indvandrere,« spørger hun og tilføjer, at i praksis er det en politisk afgørelse, hvad pengene skal bruges til.

Hvor mange får arbejde i fremtiden?

Marie Louise Schultz-Nielsen peger på, at Finansministeriets beregninger under alle omstændigheder kan vise effekten, hvis beskæftigelsesgraden stiger for ikkevestlige indvandrere og efterkommere. Det fremgår nemlig af beregningen for 2017, at beskæftigelsesgraden for aldersgruppen 25-64 år for borgere med dansk oprindelse er 80 procent og 75 procent for vestlige indvandrere og efterkommere. Men for ikkevestlige indvandrere og efterkommere er den nede på 55 procent.

»Selv om man skal være varsom med fortolkningen, så viser det jo, at der er et stort potentiale ved at højne beskæftigelsesgraden,« siger Marie Louise Schultz-Nielsen.

Og dermed tilbage til Rune Lund. For han finder det kritisabelt, at Finansministeriet i sine forudsigelser om fremtiden fastholder det samme gab mellem beskæftigelsesgraden for borgere med dansk herkomst og for borgere med ikkevestlig herkomst. »De aktuelle forskelle i beskæftigelsesfrekvenserne mellem indvandrere, efterkommere og personer af dansk oprindelse« videreføres »som udgangspunkt« i fremskrivningerne, som ministeriet skrev i beregningen, der udkom i 2018. I et aktuelt svar til Folketinget har Nicolai Wammen bekræftet, at det fortsat er tilfældet.

»Det er fuldstændig misvisende at antage, at beskæftigelsesgabet mellem ikkevestlige indvandrere og efterkommere og etniske danskere ikke indsnævres i fremtiden, når vi kan se, at efterkommere i dag har et uddannelsesmønster, som til forveksling minder om det, som etnisk danske unge har. Dermed undervurderer beregningerne den positive økonomiske betydning af ikkevestlig indvandring,« siger Rune Lund.

Han har derfor bedt Finansministeriet beregne effekten, hvis beskæftigelsesgabet mellem borgere med dansk oprindelse og efterkommere med ikkevestlig oprindelse gradvist mindskes. Hvis gabet hypotetisk reduceres med 60 procent, vil udgiften til de ikkevestlige efterkommere gå i nul i år 2050, viser svaret. Reduceres gabet endnu mere, vil de ikkevestlige efterkommere ikke længere optræde som en udgift.

Hvis man derudover fratrækker de to poster, som ifølge Rune Lund ville gøre udgiften til ikkevestlig indvandring mere reel, går regnestykket allerede i plus i år 2025 med tre milliarder kroner – selv om beskæftigelsesgabet ikke reduceres. Ifølge Finansministeriets beregninger vil reduktion af beskæftigelsesgabet med en femtedel betyde et plus på otte milliarder kroner i år 2025.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Esther Salling

Det er sløvt. De pågældende eksperter er selv implicerede i de her tal, som de selv har været med til at popularisere. De advarer endda mod politisk brug i deres eget paper om samme emne.

De forholder sig slet ikke til, at souffle-tallenes fejlmargin er mange, mange, mange gange højere end de tal, som Rune Lund ligger for dagen.
De er selv interessenter i denne sag, og de får lov til at agere ekspertvidner i deres egen retssag - for de har haft et årelangt ansvar for at korrekse Finansministeriet, når de uvederhæftigt har påstået, at der har været tale om, hvad en lægmand ville forstå som en udgift.
Dvs.: "en krone sparet er en krone tjent"

Det er simpelthen en ommer, Information!

Eva Schwanenflügel, Ruth Sørensen og Ole Arne Sejersen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Ja regnestykket kunne måske blive positivt, hvis Finansministeriet begyndte at medtage de positive eksterneeffekter med fra den lange bane - men det vil jo ødelægge partiernes hadehetz mod muslimer.

Halfdan Illum, Ole Svendsen, Erik Karlsen, Eva Schwanenflügel, Anders Olesen, Allan Stampe Kristiansen, Kim Folke Knudsen, Klavs M. Christensen, Inger Jensen, Birte Pedersen, Anina Weber, Jean Thierry, Steffen Gliese, Ulla Nygaard, Per Klüver og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar

Økonomi er jo som bekendt en eksakt videnskab; selvfølgeligt alt efter hvilke politiske forudsætninger man går ud fra.
Disse beregninger er rent politisk kandestøberi som reelt kun kan bruges til bekræftelse af de forud diskonterede politiske holdninger.
De bør foretages af kirkemimisteriet da de berører rene trosforhold.
De er uværdigt for den til en hver tid sidende regering og ubrugeligt for os jævne vælgere.
Det burde helt undlades i lighed som svenskerne.

Ole Svendsen, Eva Schwanenflügel, Allan Stampe Kristiansen, Kim Folke Knudsen, Birte Pedersen, Anina Weber, Steffen Gliese, Freddie Vindberg og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Freddie Vindberg

Det er Professor Tribini og det rene hokus pokus.

Sven Elming, Eva Schwanenflügel, Allan Stampe Kristiansen, Kim Folke Knudsen, Steffen Gliese og Jean Thierry anbefalede denne kommentar

Kampen for at skabe mere ulighed fortsætter skånselsløst. Den førte politik har leveret den største stigning i børnefattigdom i nyere tid. Flere og flere børn bliver nægtet den start i livet de fortjener. Enhver stigning i antallet af børn i fattigdom er en skamplet for samfundet. Det er bare ikke i orden, at så mange børn, lever i fattigdom i dette velhavende land. Fattigdom og ulighed i Danmark er systemisk; de er sket på grund af politiske valg. Børnefattigdom er åbenbart en fast politisk overbevisning i Folketinget. Vi kan og vi skal vælge en bedre vej af hensyn til børne- og familiefattigdommen.

Det fatale bedrag som Finansministeriet præsterer, er at de forsøger at fremstå som neutral debattør. Bør vi bebrejde befolkningen, som uden at stille spørgsmål, tror på den massive spin, propaganda og misinformation? Eller er det journalisterne som giver lobbyfirmaer uhæmmet spalteplads? Vi lever i en tid i rivende politisk udvikling, mere end noget andet er vi nødt til at forstå, at det som er vigtigt, er de ting som ikke bliver sagt i medierne, derfor er der brug for kritiske røster som kan grave sandheden frem om systemets ulighedsmaskiner.

Finansministeriets propaganda i udlændingedebatten viser at det er vigtigt for dem med formuer at holde gryden kogende under den suppe som siger at mennesker koster. Sandheden er, at alle koster på forskellige tidspunkter af deres liv, det handler om demografi; sammensætningen af yngre nytilkomne, eller en ældre sammensætning af ikke etniske danskere.

Detektor Faktatjek: Giver danskerne plus og indvandrerne minus i statskassen? DR.dk: Faktatjek giver danskerne plus og indvandrerne minus i statskassen "En stor del af udgiften til indvandrere og efterkommere forklares med, at der er mange unge i netop den befolkningsgruppe. Faktisk er 91 procent af de ikke-vestlige efterkommere under 30 år. Og samlet set er mere end 80 procent af alle efterkommere under 25 år. Derfor må man, ifølge de eksperter Detektor har talt med, forvente, at mange i de grupper enten går i daginstitution eller er under uddannelse og derfor ikke betaler skat endnu."

"Men den store gruppe af børn og unge kan også ende med at være positivt for Danmark. Den gruppe, som analysen drejer sig om, kunne i princippet godt over deres liv give et overskud. Det behøver ikke være negativt set over hele livsforløbet." https://www.dr.dk/nyheder/indland/faktatjek-giver-danskerne-plus-og-indv...

Så hvis vi laver en beregning som siger at der i de pågældende aldersgrupper er 1 til 10 "ikkevestlige indvandrere og deres børn" i forhold til "vestlige indvandrere", koster de sidste derfor ca. 300 milliarder kroner. Mennesker koster. Hvad er problemet? Med andre ord handler diskussionen om noget helt andet.

Oppositionen arbejder hårdt i disse dage på at komme tilbage til magten - med hvilke midler som helst. Polemisk manipulation med medierne handler om at kontrollere den måde borgerne tænker på, det er sådan magteliten besidder magten; de betaler lobbyfirmaer for at sende artikler og blogindlæg ud som dominer meningsdannerne, medierne og befolkningen. Det gælder om at sikre sig at man i medierne kun hører de stemmer, de rige vil have frem i lyset.

Men lobbyfirmaernes anbefalinger har ført Danmark ud i en social katastrofekurs, som det vil tage årtier at rette op på. Men det afgørende er nok alligevel, at almindelige danskere, finder det aldeles galimatias med sådan en politik, hvor de socialt udsatte bliver berøvet enhver indkomst.

Werner Gass, Ole Svendsen, Eva Schwanenflügel, Peter Wulff, Allan Stampe Kristiansen, Inger Jensen, Marianne Jespersen, Birte Pedersen, Karsten Aaen, Mogens Kjær, Anina Weber, Ebbe Overbye, Gunvor Henriksen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

God artikel. Interessant at at se, hvordan talmaterialet bliver behandlet af forskellige politiske aktører.
Tak for det!

Werner Gass, Eva Schwanenflügel, Kim Folke Knudsen, Carsten Munk og Mogens Kjær anbefalede denne kommentar

Det er IKKE rigtigt at Sverige ikke opgør dette tal.
I Sverige er der videnskabelig konsensus om at tallet er på over 50 milliarder per år.
https://www.expressen.se/debatt/invandringen-ar-inte-lonsam-sandro-scocco/

Jens Christian Jensen

"Jeg stoler kun på den statistik, jeg selv har manipuleret"
Winston Churchill

Erik Fuglsang, Werner Gass, Ole Svendsen, Freddie Vindberg, Kim Folke Knudsen, Inger Jensen, Birte Pedersen, Rolf Andersen, Anina Weber, Bent Nørgaard, Jean Thierry og Else Marie Arevad anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

@Henrik Madsen - herregud 50 milliarder svenske kroner. Tænk hvis det var danske?
Tallet skal som nok passe.

Erik Fuglsang, Per Torbensen og Bent Nørgaard anbefalede denne kommentar

@Mikael Jensen
Citat fra start: "Kampen for at skabe mere ulighed fortsætter skånselsløst".
Cutat til slut: " ... en politik, hvor de socialt udsatte bliver berøvet enhver indkomst."
Konstatering: Kampen om de dummeste udsagn fortsætter ubønhørligt.

Citat: "Den førte politik har leveret den største stigning i børnefattigdom i nyere tid."
Hvornår er der tale om børnefattigdom? Tænker du i absolutte eller relative tal?

Angiveligt gælder dette: "En enlig forsørger på kontanthjælp med 2 børn får udbetalt 18.300 kr. om måneden efter skat" ... Man er jo bims hvis man taler om børnefattigdom på den baggrund

Finn Sørensen, Thomas Nielsen, Claus Nielsen og Martin Mortensen anbefalede denne kommentar

@Gert Romme, 27. oktober, 2020 - 09:35 : "Nu har jeg set lidt på Finansministeriets regneresultat. Og som så meget andet, er den rent politisk, for man glemmer helt at tage alle fordele med i beregningen. Faktisk er den af Finansministeriet valgte metode ganske lig med den måde, som Cepos anvender - altså at man egentlig kun viser den ene halvdel af resultatet, og ser helt bort fra det, som kaldes dynamiske effekter."

DREAM-modellen?

I sin kommentar til debatindlægget "Nej, DREAM-modellen bliver ikke anvendt af Finansministeriet" d. 23. juli 2019, skriver Jesper Jespersen (professor i økonomi ved Roskilde Universitet) kl. 09:39 bl.a.:

"Og så lige endnu en gang i ’sandhedens navn’: finansministeriet benytter ikke direkte, hverken ADAM- eller DREAM-modellen; men resultater fra disse to modeller ligger bag den særlige FM-model, der på kort sigt ligner ADAM og på lidt længere sigt (2025) ligner DREAM; men med finansministerielle tilpasninger.
Og nu vi er ved ’Sandhedens Navn’, så er det jo DREAM-gruppen med Peter Stephensen i spidsen som er blevet hyret af Finansministeriet til at konstruere den nye FM-model, der har fået navnet MAKRO og som i sit teoretiske afsæt er en neoklassisk generel ligevægtsmodel."

@Mikael Jensen, 27. oktober, 2020 - 10:40 : "Det fatale bedrag som Finansministeriet præsterer, er at de forsøger at fremstå som neutral debattør." & "Finansministeriets propaganda i udlændingedebatten viser at det er vigtigt for dem med formuer at holde gryden kogende under den suppe som siger at mennesker koster."

Hvem husker endnu udtrykket 'regnedrenge' (underforstået CEPOS' forlængede arm plantet) i Finansministeriet? Det gør jeg. Spørgsmål er om Nicolai Vammen magter at holde et vågent øje med 'regnedrengenes' sandsynlig fortsættelse af indsatsen, nu for tilbagevenden af den økonomiske orden, de oprindeligt blev håndplukket for at udvikle, implementere og vedligeholde?

Er det dèt, de gør nu? Vedligeholder resultater af de forrige regeringers politiske værktøjskasse, i forventningen om at skabe en reaktion i befolkningen, som det var jo lykkedes så mange (om)gange før?

Ole Svendsen, Eva Schwanenflügel, Allan Stampe Kristiansen, Inger Jensen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Ole Svendsen, Eva Schwanenflügel og Allan Stampe Kristiansen anbefalede denne kommentar

Jeg kan ikke helt finde ud af hvad de forskellige kommentatorer mener her? Bilder man sig ind at hvis vi enten "skyder" eller smider alle indvandrerne/flygtninge ud så bliver vi 33 milliarder rigere? eller lykkeligere?
Ja mennesker koster penge for vi skal have dem for at bruge dem og kan det reelt ikke være fløjtende ligegyldig hvem der får dem og hermed beskæftiger andre? Er der en eneste som reelt lider nød fordi indvandrerne måske giver "underskud"?
Hvad er det vi bruger vore penge på fælles? Skoler,.ældre.,børnehaver, konsulenter, kontrol, fængsler,veje og transport. Nå ja hospitaler militær og så at underholde hinanden)
Tænk på der er mennesker, som ikke ser en brøkdel af det vi har at lege med, de skal leve med at de måske dør i morgen af sult eller af bomber, som syge mennesker smider.
Bør vi ikke bare bare glæde os over vi har mangfoldigheden og mennesker, som vi ikke altid er enige med på grund af deres tro og kultur? Vi har trods alt stadig vores egen frihed til at leve det liv vi ønsker, bortset fra bl.a. indvandrere/flygtninge og alle de som har et handicap og som der ikke er plads til i job m.v.

Werner Gass, Ole Svendsen, Ruth Sørensen, Eva Schwanenflügel, Anders Reinholdt, Allan Stampe Kristiansen, Kim Folke Knudsen, Inger Jensen, Steffen Gliese, Anina Weber, Marianne Jespersen, Birte Pedersen, Karsten Aaen og Carsten Munk anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Er det ikke lige lovligt stramt, at skære alle ikke vestlige indvandre over en kam? Men sådan er der jo så meget i det "moderne" Danmark, som gøres op i sort og hvidt. Kun yderligheder tæller her.

Eva Schwanenflügel, Werner Gass, Allan Stampe Kristiansen, Kim Folke Knudsen, Inger Jensen, Thomas Nielsen, Anina Weber og Marianne Jespersen anbefalede denne kommentar

Mikael Jensen og Viggo Okholm, jeg er ikke i tvivl om, hvad I mener, og jeg er enig! Ud over, at tallene for ikke-vestlige er anderledes pga. det procentuelt større antal børn og unge, er det også et faktum, at den gennemsnitlige lønindkomst for beskæftigede ikke-vestlige er væsentligt lavere end for vestlige/etniske danskere. Derfor betaler de mindre i skat og har ret til flere sociale ydelser, som boligydelser, friplads i daginstitution osv. Ofte forsørger manden hele sin familie, fordi der er tradition for at kvinden er hjemmegående, mens børnene er små.
Selvom de ikke bidrager med så stort et skattebeløb, udfører de et værdifuldt stykke arbejde med jobs, som andre nedprioriterer: Taxa- og buschauffør, rengøringsassistent, hjemmepleje osv.

Kim Folke Knudsen

@Præmis for overskriften Ikke vestlig indvandring koster landet en bondegård.

Men hvorledes regulere indvandringen så denne ikke kommer fra muslimske lande ?

Er personers religiøse tilhørsforhold noget de skal bekende overfor en myndighed ?

Hvis det her emne skal stilles meningsfyldt op, så skal vi lave et regnestykke over den totale indvandring til Danmark og kalkulere er denne en omkostning eller en fortjeneste. De variable der lægges ind i et sådant regnestykke er ikke værdineutrale.

Og vi kan slet ikke besvare spørgsmålet hvor rigt havde Danmark været, hvis der slet ikke havde været nogen indvandring, hvis alle her i landet forblev her i landet til evighed fra generation til generation. I det tilfælde havde vi jo været helt foruden ikke vestlig indvandring.

Hvad er vestlig indvandring ? Hvis en japaner indvandrer er han og hans familie så vestlig. Hvis en colombiansk familie af bjergbønder emigrerer til Danmark er de så vestlige indvandrere, er den russiske videnskabsmand og hans russisk hustru som er uddannet læge en ikke vestlig indvandrer ?

Har nogen i det har land overvejet at siden velfærdsudgifterne bliver belastet så voldsomt som påstået i de her regnestykker, så kunne selve systemet være fejlbehæftet, at det hjalp dem som ikke trængte til hjælp men undlod at hjælpe de virkelig trængende borgere herunder også indfødte danskere.

Eksempel Hjemløse i Finland. De får tilbudt en bolig med billig husleje, fordi finnerne har indset at et hjem en varm seng og en stue det er afgørende for et menneskes .trivsel.

Hvad gør vi.

Vi jagter de hjemløse og straffer dem for at overnatte i det fri, fordi vi føler os utrygge over den synlige fattigdom.

Vi har slet ikke kapacitet nok på de få herberger til at huse de mange hjemløse og vi bruger oceaner af tid på endeløse handleplaner og papirnusseri og hvis bølgerne gør rigtig højt, så kan den hjemløse få stillet psykologhjælp i udsigt uden betaling - FREMRAGENDE IKKE.

I stedet for at reformere vores Velfærdsstat så skyder vi skylden på den fremmede i vores øjne for at være årsag til manglende velfærd for andre. Syndebukken er fundet og den offentlige udhængning kan fortsætte indtil vedkommende fortrækker fra landet, hvis vedkommende overhovedet har mulighed for dette.

En konstruktiv debat om Velfærdsstatens mange ydelser og forholdet til borgerne efterlyses uden syndebukke.

Inger Jensen, Werner Gass, Eva Schwanenflügel, Freddie Vindberg og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Ole K. Ersgaard

1) Der mange udgiftsposter, som ikke indgår i den officielle opgørelse
2) Der er stor forskel på gruppen "ikke vestlige indvandrere"

Ad 1)
Fx ressourcebelastningen i sundhedssektoren og uddannelsessektoren, socialt bedrageri, momssvindel, konkursrytteri, ofre udsat for ikke vestlige indvandreres kriminalitet og de dermed forbundne udgifter.

Ad 2)
mange ikke vestlige indvandrere fra muslimske oprindelseslande i (livslang) offentlig forsørgelse? Antal fuldtidsmodtagere af offentlig forsørgelse* (2018, mænd i alderen 30-59 år/procent):
Top 5:
Oprindelsesland: 1. Syrien: 58%; 2. Irak: 57%; 3. Libanon: 56%; 4. Somalia: 56%; 5. Bosnien-Hercegovina: 43%.

Modpolen:
Altså oprindelseslande med færrest mænd i offentlig forsørgelse: 1. Indien: 5%; 2. Kina: 6%; 3. Litauen: 6%; 4. Ukraine: 7% og 5. USA: 8%. (Med dansk oprindelse: 16%).

Og for kvinder i samme aldersgruppe 2018:
Top 5:
1. Syrien: 80%; 2. Somalia: 73%; 3. Libanon: 72%; 4. Irak 67%; og 5. Afghanistan: 65%.

Modpolen:
Altså færrest kvinder (30-59 år i offentlig forsørgelse 2018): 1. USA: 11%; 2. Indien: 11%; 3. Italien: 13%; 4. GB: 15% og 5. Thailand: 15%. (Med dansk oprindelse: 24%).

Så ja, naturligvis er indvandring et gode under forudsætning af, at de pågældende vil Danmark, og der er behov for deres arbejdskraft.

Man kan kun undre sig over, at der ikke for længst er stillet de nødvendige krav til “indvandrerne fra muslimske oprindelseslande" om selvforsørgelse.

Og UDEN hensyntagen til kulturel praksis eller religiøse særkrav. *Kilde:
Indvandrere i Danmark 2019, side 107-108.

“Mange indvandrere uden beskæftigelse har opholdt sig i Danmark i over 20 år
I perioden fra 1. januar 2016 til 31. december 2018 var der 76.773 indvandrere mellem 25 og 64 år, der var uden beskæftigelse i hele perioden. Heraf havde 30.176 opholdt sig i Danmark i mere end 20 år. Det svarer til 39 pct. af alle 25-64-årige indvandrere, der var uden beskæftigelse i hele den treårige periode.” Kilde: integrationsinfo.dk/Indvandrere i Danmark 2019.

Erik Fuglsang, Dennis Iversen, Hans Aagaard, Finn Sørensen, Bent Nørgaard og Henrik Madsen anbefalede denne kommentar
Ole Arne Sejersen

Mogens Kjær
Trods den ubehjælpsomme formulering tyder jeg din seneste bemærkning som en erkendelse af egen tungnemhed... tillykke med det.
Jeg smutter ingen vegne, bare rolig.

Ole Arne Sejersen
Det kunne se ud som om nogen har fået den gode idé at censurere dit første indlæg og vores efterfølgende debat ud. Tak for det.

Bliv du bare, men gør os så venligst den tjeneste at skrive noget om en artikels indhold, når du kommenterer på den.

Ole Arne Sejersen

Mogens Kjær
Det fortæller vist alt om dig i denne sammenhæng, at du byder censur velkommen.
I tilgift er din anvendelse af pluralis majestatis virkelig grinagtig.
Nå, vi mødes sikkert igen i disse spalter til en meningsudvexling.

Eva Schwanenflügel

Jeg bliver nødt til at lukke øjnene og spærre dem op igen og igen, når det drejer sig om debatten om medborgere i dette land.

Det er fuldstændig upassende at vurdere folk på en etnisk eller religiøs skala.
Desværre forhindrer det ikke diverse forsøg på at nedvurdere andre.

Indvandrere er positive, fordi de vil være en del af samfundet.

"Hvis man derudover fratrækker de to poster, som ifølge Rune Lund ville gøre udgiften til ikkevestlig indvandring mere reel, går regnestykket allerede i plus i år 2025 med tre milliarder kroner – selv om beskæftigelsesgabet ikke reduceres. Ifølge Finansministeriets beregninger vil reduktion af beskæftigelsesgabet med en femtedel betyde et plus på otte milliarder kroner i år 2025."

Anina Weber, Inger Jensen, Ole Svendsen, Jørgen Mathiasen, Ib Gram-Jensen, Dorte Sørensen og Anders Reinholdt anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Gert Romme skriver.
Sagen er jo, at alle, der opholder sig i et land, også er konsumenter. og når man konsumere, - altså efterspørger en vare eller tjenester, sætter man arbejdspladser i gang. Og modsætningsvis - hvis disse personer ikke havde efterspurgt varer og tjenester, ville flere blive arbejdsløse, og statens indkomster i form af personskatter, moms og andre afgifter ville derfor falde.

Med den form for logik, så er da bare om at få nogle flere til landet i en fart, så vil arbejdsløsheden falde til nul og statens indtægter stige.
Vær velkommen.

Jørgen Mathiasen

Hvis flertallet kunne få sin ønskeforestlling realiseret, så gaflede kongeriget Danmark i udlandet alle de højproduktive, langvarigt uddannede menneske men en ubændig trang til det danske sprog, det kunne komme i nærheden af, mens den modsatte gruppe var hermetisk udelukket fra adgangen til de brede bøges land. Flertallet er ganske vist klar over, at "tanken" i virkelighedens verden befinder sig i nærheden af idioti, men det forhindrer ikke, at man har det som politisk målsætning.
Engang kunne den slags give anledning til diskussioner om "det økonomiske menneske" og "den instrumentelle fornuft", men det er der vist ikke nogen, der siger mere...

jens peter hansen

Jørgen Mathiasen: Lige nu gafler Danmark dårligt uddannede polakker, rumænere, ukrainere, lithauere og andet godtfolk fra Østeuropa. Disse kan ikke snakke dansk, de færreste engelsk og alligevel knokler de løs uden at kende til "dansk" kultur, folkestyre og stegt flæsk og persillesovs. De hører vel ikke til de langvarigt uddannede ? Man kunne jo gøre som Canada der kun lukker veluddannede ind så uddannelsesniveauet for indvandrere i Canada er langt højere end blandt canadierne. Det kan man vist ikke sige om store grupper af indvandrere i Danmark, hvor en stor del ingen uddannelse har eller sågar er analfabeter.
De rare mennesker der synes at det er racistisk at dele folk op i deres etniske baggrund har intet imod private skoler der er kemisk renset for indvandrere fra den nære orient. Det er her hykleriet skriger til himlen. Vi skal være gode mod de fremmede, men min lille Malthe skal ikke udsættes for Mehmet. Så længe man kan gøre sig til et godt menneske alene ved at kalde de andre racister, men ikke selv tør sætte sine børn i samme skole som indrvandrerne og deres efterkommere, så længe vil os og de andre fænomenet bestå og blive yderligere cementeret.

ALLE er med til at bære landets FÆLLESUDGIFTER! Vi kan være enige eller uenige i HVILKE udgifter vi som land bør påtage os, men vi er alle med til at bære de fællesudgifter vort land har påtaget sig! Dette gælder både de FASTE fællesudgifter (der ikke varierer med befolkningstallet) og de VARIABLE fællesudgifter (der varierer med befolkningstallet)! Dette gælder UANSET om man personligt har været årsag til disse udgifter eller ej, og uanset om man personligt har haft nytte af disse udgifter eller ej! Derfor deler vi fællesudgifterne til kystsikring, Det Kongelige Teater, bibliotekerne, fængslerne, braklægning, forsvaret, og pengeoverførsler til Grønland. Dette gælder også UANSET om man er ny borger i landet (nyfødt spædbarn eller nyligt indvandret), eller man har været borger i mange år. ALLE er med til at bære fællesudgifterne! Ingen kan trække sig ud af nationens økonomiske fællesskab. Man kan altså ikke trække en gruppe ud, og eksempelvis sige at indvandrere ikke skal bære deres andel af fællesudgifterne (som Rune foreslår). Derfor er det korrekt når Finansministeriet lader indvandrere bære deres andel af fællesudgifterne (som beløber sig til de 26 milliarder). Og derfor er det ligeledes korrekt at opgøre det samlede tal til 33 milliarder.

Men hvilke udgifter vil falde bort hvis alle indvandrere forlader landet? Hvis alle indvandrere flyttede ud af landet, har vi så 33 milliarder vi kan bruge på kerneydelser (eller lade blive i skatteydernes lommer)? Nej det har vi ikke - det beløb der vil blive frigjort er mindre end de 33 mia. Dette skyldes at en del af de 33 mia. er faste udgifter (udgifter der er upåvirket at antallet af indbyggere, og som derfor er udgifter vi fortsat har, selvom alle indvandrere flyttede ud af landet). De 33 mia. består af 26 mia. fællesudgifter, og 7 mia. netto pengeoverførsels-udgifter (Rune har regnet 1 milliard forkert. Han regner 33-26 til 6 mia.). De 7 mia. bliver naturligvis til rådighed til andre formål. Men den del af de 26 mia. som består af FASTE udgifter kan vi IKKE bruge på andre formål. Hvad der bliver til rådighed vil altså afhænge af de 26 milliarders fordelingen på hhv. faste og variable omkostninger. Hvis vi antager at 10 mia. er faste udgifter, så vil kun 16 mia. blive til rådighed. Dette vil i alt give 16 + 7 = 23 milliarder som kan bruges på andre formål.

Der er den lille krølle på beregningen at selv faste udgifter faktisk varierer med befolkningstallet. Dette skyldes at befolkningstallet påvirker BNP, og mange faste udgifter relaterer sig til BNP (eksempelvis direkte beregnet som en andel af BNP). Det ville betyde at nogle af de faste udgifter faktisk vil blive reduceret hvis alle indvandrere flyttede til udlandet - men det vælger vi at se bort fra her.

Ovenstående beregninger er gennemsnits-beregninger, og de passer naturligvis ikke på specifikke enkelttilfælde, eller særlige persongrupper. Nogle persongrupper er billigere end andre, og nogle er langt dyrere end andre. Politiske partier foreslå at man udsender kriminelle indvandrere. Dette er primært motiveret af et ønske om at skabe tryghed i landet. Men det har også økonomiske fordele, som er større end man kan beregne sig frem til med gennemsnitsberegninger - da denne gruppe koster samfundet meget mere end en gennemsnitlig borger gør. De kriminelle har en over-gennemsnitlig belastning af de variable fællesudgifter (reparation af hærværk, hjælp til voldsofre, omkostninger til PET, politi, retsvæsen og fængsler). Den økonomiske besparelse ved at udvise kriminelle er derfor langt større end ved udvisning af ikke-kriminelle. Dertil kommer den forventede effekt på tryghed og trivsel for landets borgere.

Det er som om, at man regner på prisen for hvad ikke-vestlige indvandrere koster på samme måde som Fanden læser bibelen. Der er pt. en overvejende konsensus blandt mange folketingspolitikere om at gøre ikke-vestlige indvandrere til prügel knape, for alt mellem himmel og jord.
Hvorfor overhovedet lave en beregning, hvis ikke det er for at finde nogle argumenter, for at det er i orden at forfølge og dæmonisere mindre tal, fordi der er stemmer i det? At beregningerne så er yderst tvivlsomme, og pumper udgiften for "ikke-vestlige indvandrere" op til urealistiske højder, gør det endnu mere problematisk.
"Det svenske finansdepartement har ikke lavet en tilsvarende beregning, oplyser Eskil Wadensjö.
»Det er vel ikke det store spørgsmål i Sverige, hvad de koster. Hvis man tager imod nogle flygtninge, så er det ikke for at tjene på det og få en gevinst, men for at være humanitær.«"
Præcis!! Danmark har som et af verdens rigeste lande en forpligtigelse til at hjælpe mennesker i nød. Vi har også råd til det.
Rune Lund's betragtninger er yderst relevante:
"»Det er fuldstændig misvisende at antage, at beskæftigelsesgabet mellem ikkevestlige indvandrere og efterkommere og etniske danskere ikke indsnævres i fremtiden, når vi kan se, at efterkommere i dag har et uddannelsesmønster, som til forveksling minder om det, som etnisk danske unge har. Dermed undervurderer beregningerne den positive økonomiske betydning af ikkevestlig indvandring,« siger Rune Lund.
Hvis man derudover fratrækker de to poster, som ifølge Rune Lund ville gøre udgiften til ikkevestlig indvandring mere reel, går regnestykket allerede i plus i år 2025 med tre milliarder kroner – selv om beskæftigelsesgabet ikke reduceres. Ifølge Finansministeriets beregninger vil reduktion af beskæftigelsesgabet med en femtedel betyde et plus på otte milliarder kroner i år 2025."

Hvis nu Rune Lund i virkeligheden har ret i sin kritik, og "ikke-vestlig indvandring" med tiden betyder en økonomisk gevinst, så falder de såkaldt "økonomiske argumenter" for dæmonisere mindre tal fuldstændig til jorden.
Danmark har en forpligtigelse til at hjælpe mennesker i nød og vi har også råd til det, som et af verdens rigeste lande.

Helt alm. medmenneskelig anstændighed i Folketinget efterlyses.

Stop nu med at gøre mindretal til syndebukke og tag jer sammen i forhold til at gøre noget ved KLIMAFORANDRINGERNE. Det er nemlig DER, at DE VIRKELIGE PROBLEMER ligger. Det er dér jeres FOKUS SKAL LIGGE.

Anina Weber, Eva Schwanenflügel, Inger Jensen og Jørgen Mathiasen anbefalede denne kommentar

@ Ole
Jeg gentager lige et tidligere indlæg:
Det er IKKE rigtigt at Sverige ikke opgør dette tal.
I Sverige er der videnskabelig konsensus om at tallet er på over 50 milliarder SEK per år.
https://www.expressen.se/debatt/invandringen-ar-inte-lonsam-sandro-scocco/

@ Ole
Citat: "At beregningerne så er yderst tvivlsomme, og pumper udgiften for "ikke-vestlige indvandrere" op til urealistiske højder, gør det endnu mere problematisk."

Lige ovenfor har jeg gennemgået beregningerne (mere præcist end i artiklen). Jeg mener ikke der er nogen tal der er pumpet op overhovedet. Rune Lund (EL) forsøger derimod kunstigt at mindske tallene! Han søger ikke et retvisende billede! Derfor stinker Runes indlæg jo af stemmefiskeri i "det er synd for indvandrerne" segmentet. Ren og skær populisme! Eller: Hvad i min fremstilling af beregningerne synes du er forkert ??

Ja vi koster alle; ja vi bidrager alle.

Selv om Henrik Madsen forkaster Rune Lunds argumentation, så bekræfter han Runes fradrag af de faste udgifter!
For tallet, de 33 milliarder bruges jo i propandaøjemed af højreborgerlige.
Det er dette som Henrik Madsen i sit fortsættende indlæg påpeger.
Det bruges til at påstå, at der var 33 milliarder til rådighed for udvidet velfærd, hvis ikke der var denne gruppe indvandrere i landet.
Det er denne løgn som både Rune og Henrik når frem til og er enige om, bare af lidt forskellige veje.

Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Anina Weber, Inger Jensen og Ole Svendsen anbefalede denne kommentar

@ Ole
Det er fint at du synes klimaforandringer skal trumfe alt andet, i en sådan grad at man ikke bør snakke om andet. Jeg deler bare ikke det synspunkt. Jeg er mere optaget af - og bekymret for - mine medborgeres tryghed, trivsel, ve og vel LIGE NU OG HER (chikane, trusler, vold, voldtægt og mord), end jeg er af hvilken livsstil man kan praktisere om 100 år, hvis temperaturen til den tid (alle initiativer og teknologier til trods) er steget 3 grader.

Ole Arne Sejersen

Du har stadig ikke forstået det. Din første kommentar var overflødig, fordi en kommentarspalte aldrig kan blive en interessant folkeafstemning for eller imod. Det er argumenter, der tæller – ikke et simpelt ja/nej.. Din kommentar var i øvrigt en fornærmelse mod artikelforfattere og ,som jeg tidligere har sagt, flintrende ligegyldig. Med andre ord var dit indlæg ren debatmæssig forurening.

Hvis du har behov for, at dine forsimplede holdninger bliver hørt – altså et ”se mig” syndrom, så find dig venligst et andet forum. Derfor er jeg glad for, at vores tidligere indlæg blev fjernet, som det i øvrigt er almindelig praksis i forskellige mediers debatfora.

Du finder min anvendelse af pluralis majestatis ”virkelig grinagtig”. Bevares – hvis du ikke behøver mere for at more dig, så vil jeg da ønske dig tillykke med en munter tilværelse. Men pas lige på, at du ikke falder om af grin. Min anvendelse af ”pluralis majestatis” er velbegrundet, fordi den er en logisk følge af meningen med dette debatforums formål, en holdning, der deles af så godt som alle debatdeltagere

@ Ole
Det er naturligvis også fint at hjælpe andre. Det tror jeg ALLE synes!
Men at ofre egne borgeres tryhed og trivsel synes jeg er direkte forkert.
Noget præcist tilsvarende har Andreas Kamm (Dansk Flygtningehjælp) sagt.

Mange steder har jeg set estimater der siger at man kan hjælpe over 10 gange så mange mennesker ved at hjælpe i nærområderne, frem for at hente dem til Danmark. Vil vi hjælpe MANGE på tredje klasse, eller FÅ på første klasse? Jeg vælger det første! Og undgår derved også utrygheden.

Ole Arne Sejersen

Mogens Kjær
Du henvender dig til mig personligt, så almindelig høflighed inviterer til et svar:
Du er iøjnefaldende besat af l'éspsrit d'éscalier, og her nede på artiklens tidsmæssigt underste etage fortsætter du derfor med dine sprogligt kejtede kommentarer.
Fred være med det... jeg er lissom Necker aldeles ligeglad.

Ole Arne Sejersen
Du er formidabel. I tre forsøg, der nok kan læses af bare nogenlunde rummelige og begavede mennesker, har jeg forsøgt at forklare dig, hvorfor du bør skrive nogle anderledes indlæg, hvor argumenterne tæller.

Du har ikke svaret endnu - kun kommet med nogle nedladende bemærkninger om min skrivestil. Derfor bliver jeg nødt til at bede dig om at læse mit seneste indlæg igen, og herefter forklare mig, hvad det er, du ikke har forstået. siden du ikke vil svare.

Hvad angår min skrivestil, så må du godt nok være en meget speciel person. Jeg har skrevet mange bøger og rapporter. Herunder en bog om en særlig videnskabelig metode. Forlaget var vildt begejstret for den, fordi den i et jævnt sprog uden opstyltede fremmedord redegjorde for ret komplicerede problemer.

Her 30 år efter får jeg stadig royalties, som jeg med stor fornøjelse fordobler, og sender videre til nationale og internationale hjælpeorganisationer.

Hvad angår fremmedord: Hvis du endelig har behov for at pudse din glorie med dem, så husk lige at stave dem rigtigt, inden du beundrer dit spejlbillede, når du fyrer dem af.

Ole Arne Sejersen

Mogens Kjær
Ja, mit drilske tastatur har ganske rigtigt stavet et ord i mit franske citat forkert.
Det får så dig til med moraliserende hævet akademisk pegefinger at fare i flint.
Men det får mig ikke til at skifte holdning. Du kan godt lægge den røde blyant væk.
Jeg har det stadig som Necker: Jeg er aldeles ligeglad.

Ole Arne Sejersen

Jeg opgiver at få dit svar på, om man bør argumentere for sine påstande eller ej. Efter at have googlet lidt på dig, ser jeg et menneske, der prøver at ligne en intellektuel, men som er aldeles blottet for, hvad det kræver.

Du må undskylde, at jeg er kommet til at punktere dit oppustede ego. Find venligst et sted, der kan hjælpe dig, men bed dem endelig om at finde det store, mentale lappegrej frem

Ole Arne Sejersen

Mogens Kjær
At du ikke selv kan føle, at du med kommentarer som denne synker ned på et niveau, der svarer til EkstraBladets nationen!, er bedrøveligt, og jeg følger dig ikke derned.
Du har min medfølelse.

Ole Arne Sejersen
"Jeg opgiver at få dit svar på, om man bør argumentere for sine påstande eller ej".

Kender ikke EkstraBladets nationen! Hvis de kan lære folk at debattere med argumenter, så synes jeg da alligevel, at du skal smutte derned.

Ole Arne Sejersen

Mogens Kjær
Jo mere, du skriver, jo mere tiltager min medfølelse.

Økonomi kan slet ikke stilles op på den måde.
Burde i såfald have konkluderet alle mennesker koster det samme, da ingen mennesker kun er forbruger uden også samtidig at være skaber af arbejdspladser.

Ole Arne Sejersen

Autosvar: "Jeg opgiver at få dit svar på, om man bør argumentere for sine påstande eller ej".

Ole Arne Sejersen

Mogens Kjær
Din bønfalden bevæger mig. Jeg har virkelig medfølelse med dig.
Håber du snart kommer til hægterne.

Ole Arne Sejersen

Autosvar: "Jeg opgiver at få dit svar på, om man bør argumentere for sine påstande eller ej".

Ole Arne Sejersen

Ja, så er den bragt i orden og ned på autosvar.
Færdigt arbejde.
Rune Lund kan nu på vej hjem til kollektivet bede Kystbanens søde togstewardesser om at trille frem med noget andet end souffléer, der kan lade ham slippe den varme luft ud af maven, og ræbe i fred.

Ole Arne Sejersen

Autosvar: "Jeg opgiver at få dit svar på, om man bør argumentere for sine påstande eller ej".

Tak til Information for at rejse en saglig diskussion af hvad den ikkevestlige indvandring koster samfundet.

Ole Arne Sejersen

Mogens Kjær
Du henvender dig direkte til mig med dit autosvar. Du tror åbenbart stadig, at du er den eneste bidragyder af betydning her på tråden. Det er du imidlertid ikke.
Min kommentar henvender sig - klart skuffende for dit selvoptagne jeg - til alle interesserede.
Så jeg foreslår, at det mere tjener dit formål, hvis du retter autosvaret til alle (bare et godt råd!).
På mig er det spildt. Jeg er forlængst opført at grine ad det.

Ole Arne Sejersen

Korrektion: For at den akademiske degn ikke skal hente den røde blyant frem igen (uha, uha da): Jeg opfører ikke noget her på tråden. Jeg lader andre om at spille komedie.

Ole Arne Sejersen

Det er bekymrende, så lidt du forstå af virkeligheden. Mit autosvar er rettet til dig, fordi jeg af al mangt har prøvet – og stadig prøver – at få dig til at forstå, at kommentarer i Information kræver argumenter og ikke blot fornærmende holdninger, som du i din hjernes forsludrede indavl tror er morsomme.

De andre kommentatorer har forstået det. Derfor ville de først blive forbavsede, og dernæst falde om af grin, hvis jeg fortalte, at jeg rettede mit autosvar til alle på din opfordring.

Det bekymer mig også, at du overhovedet har grinet af mine forsøg på at få dig til at forstå og følge min opfordring til at argumentere og ikke bare affyre dumsmarte bemærkninger. Den slags morer hverken dronningen eller mig – for nu at parafrasere en gammel nytårstale.

Jeg vil helst ikke spilde mere tid på dig. Så please: Er der ikke andre kommentator, der vil forsøge at få Ole Arne Sejersen til at forstå kravet om argumentation fremfor blot at affyre fornærmelser, der kun i hans eget hoved er morsomme.

Sider