Nyhed
Læsetid: 9 min.

Familier får opsagt lejemål efter Paludan-protest på grund af ghettopakken

Løkkes ghettopakke udvidede muligheden for kollektiv straf i lejeloven: En hel familie kan nu blive smidt ud af deres lejlighed, hvis én i familien dømmes for grov kriminalitet inden for en kilometers omkreds. Efter domme for deltagelse i protester mod Rasmus Paludan rammer det nu tre familier nær Blågårds Plads
23 blev anholdt og tre fængslet under urolighederne i forbindelse med Rasmus Paludans demonstration den 14. april 2019.

23 blev anholdt og tre fængslet under urolighederne i forbindelse med Rasmus Paludans demonstration den 14. april 2019.

Janus Engel Rasmussen

Indland
28. november 2020

Det tog mindre end fire minutter, fra Rasmus Paludan og en fotograf under massiv politibeskyttelse havde bøjet sig ind under den inderste rødstribede indhegning af Blågårds Plads palmesøndag 2019 for at spille bold med Koranen, inden de første beboere fik trængt sig gennem politiafspærringerne. Mens Stram Kurs-stifteren og fotografen blev bragt i sikkerhed i en af politiets vogne, kastede betjente sig over de indtrængende.

Forinden havde Paludan nået at sige, at han helst havde demonstreret i Mjølnerparken, men da det ikke lod sig gøre, havde »danernes lys«, som den højreradikale provokatør kalder sig, selv valgt Blågårds Plads til at spille bold med og brænde »den store luderbog« af. De næste mange timer var der brand i gaden, tåregas og kasteskyts mod politiet. 23 blev anholdt og tre fængslet under urolighederne. Efterfølgende blev der givet domme på mellem seks og 12 måneders ubetinget fængsel til flere af de anholdte.

En af de dømte var en 17-årig dreng, som vi her kan kalde Jalal. Han fik otte måneder for at have kastet forskellige genstande hen mod politiet, og han har afsonet sin straf. Men hans familie er blevet opsagt fra deres lejlighed. På grund af Jalals dom skal hans forældre og hans to mindreårige søskende nu smides ud af den lejlighed, hvor de har boet siden 2007. Den beslutning har hovedstadens største almene boligselskab, fsb, truffet.

Tilsvarende har boligselskabet også opsagt to andre familier i samme situation.

»Jeg havde aldrig forestillet mig, at vores familie skulle komme i den her situation,« siger Jalals mor og fortsætter:

»Det er så urealistisk for mig, og jeg tænker mest på mine mindre børn. Hvis vi skal flytte, skal de flytte skole, selv om de trives godt i deres skoler. Det er synd for dem, at de kommer til at betale prisen.«

Moren kan godt forstå, at det kan være okay at opsige en familie, hvis den skaber mange problemer eller volder utryghed for andre beboere.

»Men min familie er ikke en familie, der har noget imod systemet. Vi er helt almindelige, og jeg synes godt, at boligselskaberne kunne se på hver enkelt families situation, om de skaber problemer i forvejen.«

Familien har nu anket opsigelsen til Østre Landsret.

»Jamen, det har vi gjort for ikke at blive sat på gaden med det samme. Vi har ikke noget andet sted at bo, og vi ved ikke, hvor vi skal gå hen. Jeg håber på et mirakel,« siger moren.

Vi vender tilbage til Jalals familie og opsigelsen fra fsb.

Lovændring rammer alle lejere

Først skal vi lige runde den ghettolov, som den forrige regering i samarbejde med Socialdemokratiet og SF fik vedtaget i efteråret 2018. Loven er mest blevet kritiseret for at indebære ulovlig forskelsbehandling i forbindelse med kriterierne for ghettoer, hvor det afgørende kriterium i loven er antallet af beboere med ikkevestlig baggrund i et boligområde.

Men en mindre omtalt konsekvens af ghettopakken er, at udlejere med loven markant fik styrket mulighederne for at opsige lejemål. Ændringen gælder ikke bare for almene boligselskaber i udsatte områder eller hårde ghettoer, den gælder for alle udlejere og dermed også for alle lejere.

Kodeordet var utryghedsskabende kriminalitet. Det blev defineret som for eksempel røveri, voldtægt, drab, vold, afpresning og trusler. Men også »vold mod myndighedspersoner og hindring af myndigheders arbejde« blev nævnt i lovbemærkningerne.

Det er ikke ukendt i lejelovgivningen, at et enkelt familiemedlems opførsel kan få konsekvenser for en hel familie, der så kan opsiges af deres udlejer og smides ud af lejligheden. Men hvor det før ghettopakken kunne ske i sager, som direkte havde med ejendommen eller husordenen at gøre, blev adgangen til opsigelse udvidet til også at omfatte grov kriminalitet, som beboere måtte have begået i nabolaget, eller rettere: inden for en kilometers afstand fra deres bolig.

»Der er dermed ikke tale om en ny retsstilling,« som Justitsministeriet anførte i sit høringsnotat som kommentar til den kritik om »ekstra straf«, der blev fremført fra lejerside. Tilsvarende forklarede den daværende boligminister, Ole Birk Olesen, under Folketingets førstebehandling, at udvidelsen bare var »en ny ophævelsesgrund«.

Så enkelt ser juraprofessor Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet ikke på det.

»Adgangen til at smide en hel familie ud af et lejemål som følge af et enkelt medlems strafbare forhold er blevet ekstremt vidtgående. Der er ikke noget at sige til, hvis ophævelsen af lejemålet opleves som en kollektiv straf,« siger han.

I sit høringssvar havde Institut for Menneskerettigheder peget på, at retten til en bolig vedrører det enkelte menneskes mulighed for at kunne leve en tryg og værdig tilværelse. »Det er instituttets opfattelse, at forslaget i vidt omfang afskærer domstolenes mulighed for at foretage en konkret prøvelse af, om udsættelsen er et nødvendigt indgreb,« skrev instituttet.

Lejernes Landsorganisation (LLO) skrev, at kriminalitet bør straffes med en strafferetlig sanktion. Hvis en gerningsmand fik yderligere sanktioner i form af ophævelse af vedkommendes lejemål, ville man straffe lejere hårdere end andre boligformer. LLO pegede i den forbindelse på, at selv om reglen blev indført som et element i ghettopakken, kommer den til at gælde alle lejere.

»Det vil sige, at cirka 41 procent af Danmarks befolkning bliver påvirket af forslaget,« som LLO skrev.

Dom på baggrund af video

Fem måneder efter protesterne på Blågårds Plads blev Jalals sag afgjort i Københavns Byret. I september 2019 fandt retten på basis af videomateriale det for bevist, at den 17-årige dreng havde kastet med et støtteben til en cykel. Han kastede støttebenet efter politiet, men det landede på jorden. Desuden havde han kastet en sten, som landede tæt på en politibil, samt kastet med et bræt og en »mørk genstand«.

Dermed havde Jalal handlet i forening eller efter fælles forståelse med en større gruppe og deltaget i »grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden«. Ved »sin tilstedeværelse og adfærd« havde han desuden tilskyndet andre til lignende angreb, mente retten, som takserede det til otte måneders fængsel.

Hans forsvarer, advokat Thomas Brædder, husker, at anklagemyndigheden kun havde videomaterialet at fremlægge som bevismateriale. Hans klient blev identificeret som en af personerne, »gerningsmand 22«, en delvis maskeret ung mand i mørkt tøj.

»Der var kun billedmateriale af noget tvivlsom karakter, hvor der blev zoomet ind på de forskellige gerningsmænd. Så på den måde var det en ganske sparsom efterforskning, politiet havde lavet,« siger han i dag.

Dommerdissens i boligretten

I februar 2020 modtog Jalals mor et brev fra fsb. Boligselskabet havde modtaget information om dommen, og nu fulgte en opsigelse. Da Blågårds Plads ligger et par hundrede meter fra forældrenes lejlighed, havde boligselskabet set sig »nødsaget« til at opsige lejligheden. Familien fik en frist på syv dage til at flytte og rydde lejligheden. Da familien nægtede, kom sagen for boligretten i København.

Her blev der afsagt dom den 9. november. Forinden havde boligselskabets advokat afvist, at det ville være uproportionalt at ophæve lejemålet, uanset at Jalal aldrig tidligere havde været straffet, og uagtet at familien foruden forældrene også bestod af to skolesøgende børn, og at der aldrig tidligere var modtaget klager vedrørende familiens forhold i ejendommen.

To af rettens dommere var enige i, at ophævelsen var proportional. De henviste til, at formålet med denne del af ghettopakken var at undgå, at kriminalitet »bidrager væsentligt til utrygheden for områdets øvrige beboere«, og at dette formål lå inden for de hensyn, der er anført i menneskerettighedskonventionen.

Den tredje dommer afgav dissens. Ifølge denne dommer var ophævelsen ikke proportional, men derimod i strid med menneskerettighederne. Dommeren lagde vægt på, at Jalal ikke længere boede hjemme, og at den fortsatte tilstedeværelse af forældrene og de to mindreårige søskende ikke var egnet til at skabe utryghed.

En enkeltstående begivenhed?

Jørn Vestergaard peger på, at retten skal foretage en afvejning af, om kriminaliteten har en sådan tilknytning til boligområdet, at det kan begrunde en ophævelse. Retten skal ifølge loven lægge vægt på, om der er tale om kriminalitet, der »bidrager væsentligt til at forringe trygheden for områdets øvrige beboere«.

»Så domstolene må forholde sig konkret til, om der er væsentlig risiko for yderligere utryghedsskabende kriminalitet, eller om der var tale om noget situationsbestemt, som der ikke er grund til at forvente en gentagelse af,« siger han.

Familiens advokat, Jakob Busse, mener, at henset til formålet med lovændringen i 2018, nemlig at skabe tryghed, så er det ikke oplagt at opsige familien.

»Den unge mand var ikke banderelateret, han var under uddannelse og havde aldrig før gjort noget galt. Det er rimeligt at betragte det som en enkeltstående begivenhed, hvor han blev bragt ud af fatning på grund af Rasmus Paludan, og den unge mand flyttede straks fra lejligheden.«

Familien har altid boet i fsb, og det samme gør bedsteforældrene. Faren, der arbejder som buschauffør, har været aktiv i den lokale afdeling af Natteravnene, så der er ifølge Jakob Busse intet, der tyder på, at forældrene og de to mindreårige søskende fremover vil skabe utryghed i området.

Det skal så sættes op mod konsekvenserne for familien: »Familien har ikke umiddelbar udsigt til at finde en anden bolig, så de bliver sendt ud i en uvis fremtid,« siger Jakob Busse, der betegner lovændringen som en udvidelse af muligheden for kollektiv straf.

Fsb ønsker ikke at svare på spørgsmål

Efter dommen har fsb modtaget flere end tusind underskrifter på en borgerprotest mod opsigelsen af de tre familier. Tre bestyrelsesmedlemmer fra nabobebyggelsen Ågården har opfordret fsb til at trække opsigelserne tilbage.

 »Vi mener naturligvis, at alle skal modtage deres lovgivningsmæssige straf, men at risikere at miste bolig, fordi ens teenager eller ægtefælle i et følsomt øjeblik laver en massiv dumhed, det synes vi er overilet,« hedder det i brevet, der fortsætter:

»Det er ikke optøjerne den dag omkring Paludan, der skaber utryghed i området. Det er langt mere hårdkogte kriminelle, som gentagne gange sælger ulovlige stoffer i gårdene, ødelægger beboeres materiel og skyder efter hinanden i gaderne, som vi er utrygge for.«

I en udtalelse til foreningen SOS Racisme skriver fsb’s forretningsudvalg, at »tryghed handler om rigtig mange ting«, og at selskabet i mange situationer er afhængige af for eksempel brandmænd, ambulancereddere, læger og politi.

»Disse mennesker i beredskabet skal ikke angribes med stenkast og anden vold i og omkring vores boligområder. Vi må aldrig komme i en situation, hvor brandvæsen eller ambulancer kun vil komme vores beboere til hjælp, hvis det sker med politieskorte,« skriver forretningsudvalget og tilføjer, at det i loven er slået fast, at fsb som udlejer har ansvaret for, at der hersker god ro og orden i boligområderne.

»Derfor følger vi intentionerne i de love, som vi er underlagt, og derfor fastholder vi udsættelse af lejere, når der er afsagt ubetingede fængselsdomme for for eksempel grov vold og narkokriminalitet.«

Fsb ønsker ikke at svare på Informations spørgsmål om opsigelsen af Jalals familie, selv om familien har givet avisen en fuldmagt. Til dagbladet Arbejderen har boligselskabet oplyst, at boligselskabet ikke pr. automatik sætter folk ud af deres bolig, når de har fået en dom for vold, hærværk eller salg af stoffer.

»Vi vurderer hver sag for sig, før vi beslutter, om der er grundlag for at bede domstolene tage stilling til, om en beboer skal sættes ud af sin bolig eller ej. Det kan vi, fordi loven giver mulighed for det. Men lovgivningen kræver også, at vi skal sikre god ro og orden og skabe tryghed for alle beboere i vores boligområder. Dette ansvar har Boligministeriet indskærpet over for os, og det skal vi leve op til,« siger fsb’s formand, Steen Søndergaard Thomsen, til Arbejderen.

Formanden for den lokale bestyrelse for Blågården ønsker ikke at udtale sig.

Familien ønsker at være anonym. Information kender familiens rigtige navne.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

PS: Håber at Mattias Tesfaye læser om denne udsmidning , da den også er en forfærdelig historie , der bør tages noter til så det ikke sker igen Men skridtet her er ikke så vanskeligt , da Folketinget "bare" skal ophæve Ghetto-loven.

Carsten Wienholtz, Elisabeth From, Ole Svendsen, Ete Forchhammer , Marianne Jespersen, Bjørn Pedersen, Kim Folke Knudsen, Pietro Cini, peter juhl petersen, Ole Frank, Jette Randrup, Hanne Ribens, Eva Schwanenflügel, Karsten Nielsen, Rolf Andersen, Per Klüver, Susanne Kaspersen, Karsten Aaen, Nike Forsander Lorentsen, Gitte Loeyche og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar

Helt rigtigt gjort!! Vi kæmper for DANSKE værdier. Om nogen vil viden hvordan det ser ud fra Asien, i dag i Singapore Straits Times: https://www.straitstimes.com/opinion/freedom-of-speech-an-appeal-to-europe

Ophæv ghettoloven - nu!

Carsten Wienholtz, Elisabeth From, Ole Svendsen, Ete Forchhammer , Marianne Jespersen, Nette Skov, Steffen Gliese, Kim Folke Knudsen, ingemaje lange, Karen Grue, peter juhl petersen, Hanne Ribens, Eva Schwanenflügel, Karsten Nielsen, Rolf Andersen, Mikael Aktor, Per Klüver, Susanne Kaspersen, Karsten Aaen, Carsten Munk og Nike Forsander Lorentsen anbefalede denne kommentar
Nike Forsander Lorentsen

Den ghettolov er da renodled rasisme. Det er da helt ud af proportioner med en sån provokation, tænk om nogen sku begynde at sparke rundt med en Bibel eller brænde den? Så sku det nok tage ild i huse bland de 'lyshårede'.

Ole Svendsen, Gitte Loeyche, Nette Skov, Steffen Gliese, Kim Folke Knudsen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Karsten Nielsen, Susanne Kaspersen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Ghettoloven er det rene idioti, og handler slet ikke om, at gøre noget ved det reelle problem med radikalisering, som er noget en person kan bliveeller være, men ikke en bolig, et hus, en cykel eller en bil.

Det er vanvid at rive gode almennyttige boliger ned, grundet radikalisering, når det er beboeren eller beboerne der er blevet radikaliseret.

- Når jeg nævner cykler ovenfor er det fordi Omar Hussein blev filmet køre på cykel på strøget inden han begik drabet på Dan i Krystalgade, - men det gør ikke cyklen "radikaliseret" fordi han brugte den som middel til at transportere sig med.

Man kan ikke gøre genstande til radikalisere mentalt intellektuelt, - det er simpelthen det rene skære vrøvl og idioti.

Carsten Wienholtz, Ole Eivind Hansen, Ole Svendsen, Ete Forchhammer , Marianne Jespersen, Bjørn Pedersen, Nette Skov, Steffen Gliese, Kim Folke Knudsen, Karen Grue, Joy Nitav, Jette Randrup, Eva Schwanenflügel, Karsten Nielsen, Rolf Andersen, Kim Houmøller, Per Klüver, Susanne Kaspersen, Karsten Aaen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

Lighed for loven, hedder det jo. Er bestemmelsen også tænkt at kunne anvendes når familiens uvorne unger laver strafbar kriminalitet i rigmandskvarteret? Er det så ud med departementschefen og kontorchefen? Svaret kender vi alle.

Carsten Wienholtz, Ole Svendsen, Ete Forchhammer , Dorte Sørensen, Ruth Sørensen, Jane Jensen, Steffen Gliese, Kim Folke Knudsen, Troels Brøgger, Jette Randrup, Jens Ole Mortensen, Hanne Ribens, Eva Schwanenflügel, Karsten Nielsen, Rolf Andersen, Susanne Kaspersen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Marie-Christine Poncelet

Det er simpelhen frygteligt!

Carsten Wienholtz, Marianne Jespersen, Carsten Munk, Nette Skov, Steffen Gliese, Karen Grue, peter juhl petersen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel og Per Klüver anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Ghettopakken er nutidens 'grimme lov', der alene oppebæres af hensyn til det mindretal af vælgere, der mener, det er helt i sin orden at forskelsbehandle og diskriminere alle andre end hjemmefødinge i syvende led.

Carsten Wienholtz, Elisabeth From, Ole Svendsen, Carsten Munk, Steffen Gliese, Kim Folke Knudsen, Herdis Weins, Karen Grue og Ole Frank anbefalede denne kommentar

Tænk hvor meget negativitet der flyder i Paludans kølvand.

Carsten Wienholtz, Nike Forsander Lorentsen, Gitte Loeyche, Nette Skov, Steffen Gliese, Kim Folke Knudsen, Eva Schwanenflügel og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Michael Gudnæs

Spøjst, at den nye række af særlove, rettet mod indvandrere fra en bestemt verdensdel, ikke falder ind under betegnelsen strukturel racisme. For det er jo tydeligvis det, der er tale om. Endda en strukturel racisme, som ikke er en del af en kulturel tradition i Danmark, men opfundet af de politikere, vi selv har valgt indenfor det seneste tiår.

Maske-loven, Ghettoloven, ulovliggørelsen af LTF, men ikke af HA eller BullShit som er lige så kriminelle og har været det altid. Hvad pokker sker der i det her land? Hvad blev der lige af demokratiet, af de kristne og liberale værdier?

Og nu man så Nordkoreanske metoder imod indvandrerfamilier (og kun dem). En slægt skal rammes i mindst tre led, hvis en knægt er uvorn.

Fuck mand, hvad sker der lige med mit land??

Carsten Wienholtz, Krister Meyersahm, Elisabeth From, Ole Svendsen, Marianne Jespersen, Gitte Loeyche, Ebbe Overbye, Nette Skov, Ruth Sørensen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og Kim Folke Knudsen anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

@Ghettoloven Lex Jalal og hans familie

Ja det var så det SF og S. ud med hele familien fordi en 17 årig havde lidt for meget krudt i ... og gav sig til at protestere over Rasmus Paludans provokationer.

Jeg ved ikke, men jeg kan for første gang i hele mit liv i Danmark ikke lade være at drage sammenligninger til fortiden i det land jeg kommer fra Tyskland. Die Sippenhaftung eller på dansk kollektiv afstraffelse af familien for en persons gerning. Anvendt i middelalderen og genopfundet af Nationalsocialisterne, som brugte Die Sippenhaftung til at true befolkningen til tavshed, for du blev ikke kun ramt personligt men det gjorde din familie ligeså.

Jeg er enig i, at personer som skaber utryghed i et boligområde med vold og kriminalitet, at de kan opsiges fra deres lejeboliger efter at de har fået en advarsel. Jalal må tage sin straf, for det er ikke tilladt uanset vrede og harme at kaste alt muligt efter Rasmus Paludan og slet ikke efter Politiet.

Men hvem starter balladen her er det den 17 årige knægt Jalal eller den danske nationalist og provokatør Rasmus Paludan ?.

Er det i virkeligheden ikke lige præcis det som Rasmus Paludan ønsker, nemlig med hans intelligente provokationer at anstifte uro og så lægge grunden til endnu mere restriktioner overfor de udsatte boligområder, så de til sidst kan se frem til en Ghettolov nr. 2 og nr. 3. Et ungt menneske på 17 år er ikke altid i stand til at overskue konsekvensen af egne handlinger og det udnyttes så med matematisk præcision og kynisme af den danske provokatør Rasmus Paludan.

og det får Rasmus Paludan så lov til i ytringsfrihedens navn at brænde Koraner af og helst et sted, hvor det er lige oppe i synet på de borgere, som Rasmus Paludan ønsker skal rejse ad helvede til.

Men med den tolkning af ytringsfriheden så kan vi omdanne vores land til et eksperimentarium for alle ekstremister. For skal Nationalsocialister og de findes stadigvæk så have lov til at marchere ind til synagogen med hagekorsflag i ytringsfrihedens navn. Ja jeg kender godt mig eget svar og det er et dundrende NEJ men med den glidebane vi nu har bragt os ud på, hvor det er provokatøren som vælger sted og indhold af hans provokation medens det danske politi følger med som ledsager og kontaktpersons ordning for Rasmus Paludan. Hvor går grænsen nu i det danske samfund ?

Skal tilhængere af Ku Klux Klan have tilladelse til at møde op ved boliger med kulørte borgere og brænde kors af, deres ytringsfrihed må jo tælle lige så meget som Rasmus Paludan. Er der nogen der kan forklare mig logikken i den forrykte dyrkelse af ekstremisters ytringsfrihed, som nu ser ud til at blive den nye standard her i landet ?

Rasmus Paludan er ikke en dum og vild provokatør. Han har på visse punkter demagoiske talenter i stil med Joseph Goebbels med den forskel, at Joseph Goebbels talegaver var langt mere sofistikeret og uhyggelige. Der er bagmænd bag Rasmus Paludan som gør det muligt for ham at bruge hele hans tilværelse på at ture rundt i landet med de offentlige bogafbrændinger af en Koran.

Sagen er vendt på hovedet herhjemme. Med 20 års islamdebat uden deltagelse af indvandrere og flygtninge, for den som lever livet anonymt lever bedst fristes jeg til at tænke. Nu er hovedformålet blevet, at vi i samfundet skal bruge titusinder af vores skattekroner for at beskytte Rasmus Paludan og hans kumpaners ret til at brænde koraner af offentligt. Personligt tænker jeg. Jeg har ikke noget imod, hvis Rasmus Paludan brænder koraner af hjemme i hans have og ejerbolig, hvis han ejer en sådan. Såfremt han ikke er til gene for hans naboer. Jeg sympatiserer ikke med bogafbrændere, jeg sympatiserer ikke med Rasmus Paludans udskejelser. Jeg sympatiserer ikke med Rasmus Paludans forsøg på at hænge et religiøst samfund Islam ud. Et samfund som brænder bøger af, hvad kan det ikke brænde af i fremtiden ? hvis Rasmus Paludan og kumpaner skulle finde vejen til magten her i Danmark.

Men i det offentlige rum hvorfor skal det være tilladt i Danmark ?. Må vi andre så også tage et bjerg af bøger med på en offentlig plads med en forfatter vi ikke kan udstå og så brænde dem af. Hvad siger de danske myndigheder til det ? Er det bogafbrænderens frihedsret at brænde bøger af på offentlige pladser der tæller og skal alle de forbipasserende bare acceptere, at det er ytringsfrihed i Danmark ?

Sidst nogen har specialiseret sig i bogafbrændninger det var i 1933,. da Nationalsocialisterne foranstaltede afbrænding af bøger fra alle de tyske og østrigske forfattere Erich Maria Remarque, Stefan Zweig med mange flere som af Nationalsocialisterne var udtryk for entartete kunst
( fordærvet kunst ).

I Frankrig og Belgien har de gjort det eneste rigtige udstedt permanent indrejse forbud for den danske nationalist og provokatør Rasmus Paludan. Så kan han for at blive i det sprog som han selv hylder vendes i døren og få et lods i r... hjem på den brune politiske mødding hvor han hører hjemme.

Den brune politiske mødding er ikke Danmark, er der ikke et land med Rasmus Paludans tilbøjeligheder som vil bevilge ham asyl eller humanitær opholdstilladelse. Hvad med Ungarn der sidder en leder, som minder lidt om Rasmus Paludans gemyt. Nej der til holder jeg for meget af ungarerne til at ønske at de skal trækkes rundt med Rasmus Paludan.

Vi må selv tage vare på vores originaler.

Der lå en gang en forbedringsanstalt på Sprogø et uhyggeligt kvindehjem, hvor utallige unge kvinder fik ødelagt deres tilværelse af myndighederne. kan vi ikke indrette en plads på Sprogø, og lave en afkørsel Rasmus Paludans Plads. Her kan han så slå sig ned og brænde koraner af i en uendelighed og så kan de danskere, som synes det er et seværdigt syn køre fra og gøre hold og deltage, medens vi andre kan blive fri for ham.

Carsten Wienholtz, Elisabeth From, Ole Svendsen, Ete Forchhammer , jens rasmussen, Marianne Jespersen, Ebbe Overbye, Jakob Sønderhausen, Ruth Sørensen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Det er fuldkommen uantageligt og totalt udansk at blande folks bolig ind i deres øvrige optræden i samfundet. De ting har intet med hinanden at gøre og skal ikke have det. Det er utroligt, at vi er kommet til at leve i et så gennemført umoralsk samfund.

Carsten Wienholtz, Krister Meyersahm, Elisabeth From, Ole Svendsen, Ete Forchhammer , Marianne Jespersen, Carsten Munk, Ebbe Overbye, Bjørn Pedersen, Nette Skov, Dorte Sørensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

I anledningen af DF's 25 år fødselsdag, kan jeg ikke lade være med at minde om Nyrup Rasmussens bemærkning "stuerene bliver i aldrig" Sagt fordi DF ville udvise hele familier, hvis en i familien havde begået kriminalitet.
Er det ikke det DF og LLR opnåede med hjælp fra S og SF i Ghetto-loven?
SÅ nu er de fleste partier i Folketinget ikke stuerene. Vil den danske befolkning virkeligt have et sådan Folketing eller er næsten alle dansker ikke stuerene?

Carsten Wienholtz, Elisabeth From, Ole Svendsen, Ete Forchhammer , Eva Schwanenflügel, Carsten Munk, Flemming Olsen, Ebbe Overbye og Krister Meyersahm anbefalede denne kommentar

"Først skal vi lige runde den ghettolov, som den forrige regering i samarbejde med Socialdemokratiet og SF fik vedtaget i efteråret 2018. Loven er mest blevet kritiseret for at indebære ulovlig forskelsbehandling i forbindelse med kriterierne for ghettoer, hvor det afgørende kriterium i loven er antallet af beboere med ikkevestlig baggrund i et boligområde.
Men en mindre omtalt konsekvens af ghettopakken er, at udlejere med loven markant fik styrket mulighederne for at opsige lejemål. Ændringen gælder ikke bare for almene boligselskaber i udsatte områder eller hårde ghettoer, den gælder for alle udlejere og dermed også for alle lejere."

"»Adgangen til at smide en hel familie ud af et lejemål som følge af et enkelt medlems strafbare forhold er blevet ekstremt vidtgående. Der er ikke noget at sige til, hvis ophævelsen af lejemålet opleves som en kollektiv straf,« siger han."
(...)
"Dermed havde Jalal handlet i forening eller efter fælles forståelse med en større gruppe og deltaget i »grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden«. Ved »sin tilstedeværelse og adfærd« havde han desuden tilskyndet andre til lignende angreb, mente retten, som takserede det til otte måneders fængsel."

------------------

Hvad så med idioten Rasmus Paludan?
Han skulle da selv smides i fængsel for "grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden".

I Frankrig betragtes Rasmus Paludan som en terrorist og blev for nylig fængslet for forsøg på at forstyrre den offentlige orden. Med rette - må man sige.

Han er en hadprædikant af værste skuffe, bl.a. har han talt om at "de fremmedes blod skal flyde i gaderne og ende i kloakken, hvor det retteligt hører hjemme"
Dette udsagn burde han kunne dømmes efter jf. den danske terrorlovgivning.

Det er da gået helt galt for Danmark, når man bruger over 100 mio. skattekroner på at sikre, at en hadprædikant kan få lov til at svine sine medborgere til og i dén grad forstyrre den offentlige orden.

Det er sørgeligt, at så mange danske partier indfører diskriminerende lovgivning for at kunne score stemmer på at fodre den indre svinehund hos racistiske vælgere.
NB, SK, LA, V, K, S og SF - Skam jer!

Den danske ghettolov er formentlig i strid med både menneskerettighederne og grundloven, fordi loven diskriminerer og forskelsbehandler på baggrund af social status, indkomst, race, nationalitet og religion.

Jeg håber at de gæve mennesker, som har sagsøgt den danske stat på grund af ghettoloven får held til at denne lov bliver kendt i strid med både grundloven og menneskerettighederne.
De har en god sag!

Carsten Wienholtz, Elisabeth From, Herdis Weins, Ebbe Overbye, Nike Forsander Lorentsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar