Minkskandale tegner et billede af ubegribelig inkompetence i centraladministrationen

Flere ministre blev tidligt orienteret om, at det ikke var lovligt at aflive alle mink. Og centrale dele af embedsværket kendte til den manglende hjemmel, da beslutningen blev annonceret. Alligevel gjorde ingen af dem tilsyneladende noget for at bremse ulovlighederne, som de i stedet førte ud i livet
Redegørelsen af forløbet omkring den ulovlige minkordre den 3. november efterlader flere store spørgsmål. Som hvorfor tilsyneladende ingen af regeringens ministre reagerede på det, selvom de allerede den 1. oktober blev informeret om, at det ville kræve ny lovgivning, hvis alle landets mink skulle aflives. Og Mogens Jensen selv godkendte så tidligt som den 22. september et dokument, hvori det fremgik, at en beslutning om at aflive alle mink ville »kræve en lovændring«.

Redegørelsen af forløbet omkring den ulovlige minkordre den 3. november efterlader flere store spørgsmål. Som hvorfor tilsyneladende ingen af regeringens ministre reagerede på det, selvom de allerede den 1. oktober blev informeret om, at det ville kræve ny lovgivning, hvis alle landets mink skulle aflives. Og Mogens Jensen selv godkendte så tidligt som den 22. september et dokument, hvori det fremgik, at en beslutning om at aflive alle mink ville »kræve en lovændring«.

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Indland
19. november 2020

Det er svært at vide, hvor man skal begynde med at beskrive alt det, der er gået galt for regeringen og dens embedsværk i sagen om den ulovlige ordre om at aflive alle landets mink.

Onsdag offentliggjorde Fødevareministeriet endelig sin redegørelse af forløbet, der nu har fået fødevareminister Mogens Jensen (S) til at forlade sig post. Redegørelsen er én lang opremsning af ubegribelige hændelsesforløb med embedsmænd, der tilsyneladende ikke har råbt op, selvom det stod klart for dem, at regeringen var ved at gennemføre en ulovlig ordre.

Samtidig står det klart, at adskillige af regeringens ministre allerede den 1. oktober blev informeret om, at det ville kræve ny lovgivning, hvis alle landets mink skulle aflives. Og Mogens Jensen godkendte så tidligt som den 22. september et dokument, hvori det fremgik, at en beslutning om at aflive alle mink ville »kræve en lovændring«.

Redegørelsen tegner et billede af et forløb, hvor embedsværket tilsyneladende har handlet egenrådigt og holdt ministre hen i uvidenhed, men hvor flere af regeringens ministre måske også selv burde have været opmærksomme på, at de var ved at foretage sig noget ulovligt.

Vi begynder med den nu forhenværende fødevareminister.

Krævede ny lovgivning

I september spredte coronavirus sig mellem nordjyske minkfarme med foruroligende hast. Sundhedsmyndighederne udtrykte i stigende grad bekymring om risikoen for smitte fra mink til mennesker og for, at der kunne udvikle sig mutationer fra minkene, som kunne hæmme virkningen af en fremtidig vaccine.

Fødevareminister Mogens Jensen blev orienteret om bekymringerne i et notat, som han fik forelagt den 22. september. Samme dag godkendte han et såkaldt cover, som skulle bruges ved et møde mellem departementscheferne for de ministerier, hvis ministre har sæde i regeringens Økonomiudvalg, heriblandt Finansministeriet og Erhvervsministeriet.

Det fremgik af et bilag til coveret, at det ikke ville være lovligt at kræve aflivning af mink, som lå uden for de smittede områder. Bilaget blev ifølge redegørelsen ikke forelagt hverken departementchefer eller ministre ved de efterfølgende møder i Økonomiudvalget. Men allerede på dette tidspunkt burde i hvert fald fødevareministeren altså have vidst, at en beslutning om at aflive alle landets mink ville kræve ny lovgivning – hvis ellers han læste de dokumenter, han selv godkendte.

Den oplysning står i kontrast til Mogens Jensens egen forklaring, som han gentog i interview onsdag, om at han først blev orienteret om hjemmelsproblemet, efter regeringen i begyndelsen af november havde truffet den ulovlige beslutning.

Også en række af regeringens andre ministre blev orienteret tidligt i forløbet. Bilaget, som Mogens Jensen havde godkendt, »indarbejdes« nemlig efterfølgende »i en sag til regeringens Udvalg for COVID-19« i forbindelse med et møde den 1. oktober. Det udvalg har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) som formand og tæller også blandt andre justitsminister Nick Hækkerup (S), finansminister Nicolai Wammen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Den 1. oktober var dagen, hvor regeringen besluttede at aflive smittede minkbesætninger samt besætninger i en radius på 7,8 km af smittede farme.

På mødet blev det ifølge redegørelsen drøftet, at man på et senere tidspunkt kunne overveje et midlertidigt eller permanent forbud mod minkavl, hvis smitten udviklede sig. Men Fødevareministeriet vurderede, at det »forudsætter ændret lovgivning på området«.

Det fremgik ifølge redegørelsen af sagsakterne, at Fødevareministeriet, Justitsministeriet og Sundhedsministeriet skulle forberede »den tekniske afklaring af det fornødne lovgrundlag, såfremt der sidenhen måtte træffes beslutning om aflivning af alle minkbesætninger i et geografisk område eller i hele landet«.

Men det ser ikke ud til, at en sådan afklaring skete.

Faktisk virker det ifølge redegørelsen til, at spørgsmålet om, hvorvidt det ville være lovligt at aflive alle landets mink, ikke blev drøftet igen af hverken embedsmænd eller ministre før mere end en måned senere.

Ingen drøftelser

Beslutningen om at aflive alle landets mink blev truffet om aftenen den 3. november. Det skete på et møde i regeringens magtfulde koordinationsudvalg, hvor både stats-, finans-, justits-, udenrigs- og skatteministeren er medlemmer.

Om formiddagen havde Fødevareministeriet sendt en mail til både Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet. I mailen stod der, at »der vil skulle skabes retligt hjemmel til at eksekvere både et scenarie, hvor der kun er avlsdyr i 2021 (...), og et scenarie, hvor minkbranchen lukkes helt med ekspropriation og dertilhørende erstatning samt større omstillingspulje«.

I mailen stod samtidig, at den lovhjemmel ifølge Fødevareministeriet skulle skabes i epidemiloven. Ministeriet havde altså ikke blot konstateret, at der manglede lovhjemmel, men fremsatte også forslag til, hvordan det kunne ændres.

Men bemærkelsesværdigt nok blev spørgsmålet om lovhjemmel ikke drøftet, da departementscheferne fra Erhvervs-, Finans-, Justits-, Fødevare-, Sundheds- og Statsministeriet senere samme dag holdt et virtuelt møde.

Generelt beskriver redegørelsen, hvordan flere ministerier i løbet af den 3. november var involveret i at lave materiale til det møde i Koordinationsudvalget, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) og hendes topministre traf den skandaliserede beslutning. Der ser dog ifølge redegørelsen ikke ud til at have været »drøftelser« mellem ministerierne om den manglende lovhjemmel til aflivning af alle mink, hvilket forekommer højst besynderligt.

Pressemødet

Den 4. november klokken 16 afholdt regeringen så det pressemøde, hvor beslutningen blev præsenteret for offentligheden. Mette Frederiksen og Mogens Jensen meddelte, at situationen var »meget alvorlig«. Nordjylland skulle lukkes ned, og alle mink aflives.

Få timer forinden havde Justitsministeriet sendt en mail til Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Fødevareministeriet og Sundhedsministeriet.

I mailen fremgik det, at »arbejdstesen i forhold til aflivning af mink« var, at der var hjemmel til det i den samme bestemmelse, som legitimerede den tidligere beslutning om at slå smittede minkbesætninger og besætninger i en zone rundt om dem ned. Men det fremgik også, at det var noget, Fødevareministeriet skulle afklare »endeligt«.

Tilsyneladende antog man altså nu, at beslutningen var lovlig. Men kort før pressemødet ringede Fødevarestyrelsen med alarmklokkerne. Via Fødevareministeriet sendte styrelsen en mail til Justitsministeriet, hvor det fremgik, at »styrelsen ikke mener, at hjemlen kan udbredes til hele landet«.

Fødevarestyrelsen kontaktede altså kronjuristerne i Justitsministeriet, kort før regeringens ministre trådte frem på skærmen, med en besked om, at beslutningen ikke var lovlig. Og Fødevareministeriet vidste, at styrelsen havde den opfattelse.

Ikke desto mindre fik Mogens Jensen »umiddelbart« før pressemødet et notat fra sine embedsmænd, hvor det fremgik, at der var hjemmel i lovgivningen til aflivningen, står der i redegørelsen. Et notat, som ifølge redegørelsen var godkendt af Fødevareministeriets øverste embedsmand, departementschef Henrik Studsgaard.

Om aftenen efter pressemødet deltog departementschefen selv i drøftelser »om hjemmelsgrundlaget« og afholdt blandt andet et møde med Fødevarestyrelsens direktion, hvorefter Fødevareministeriet gav Justitsministeriet besked på, at de var enige med styrelsen i, at der ikke var hjemmel til aflivning af alle mink i den bestemmelse, som myndighederne tidligere på dagen havde antaget kunne legitimere beslutningen.

Men skal man tro redegørelsen, gjorde embedsmændene ikke deres ministre opmærksomme på det før flere dage senere. I stedet fortsatte de tilsyneladende med at administrere, som om der var hjemmel til regeringens beslutning. To dage efter pressemødet udsendte Fødevarestyrelsen et brev til landets minkavlere om, at de skulle begynde at aflive deres mink – på trods af, at styrelsen altså vidste, at der ikke var hjemmel til at pålægge dem det.

Politiets rolle

Også ordensmagten gør en uheldig figur i sagen.

Dagen efter pressemødet fik Rigspolitiet ifølge redegørelsen to gange at vide, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink. Alligevel oprettede de efter ønske fra Fødevarestyrelsen et callcenter, hvor de ringede til minkavlere på de raske farme og bad dem optælle deres mink.

De politifolk, der bemandede telefonerne, blev udstyret med et »action card«, hvor der blandt andet stod, at hvis minkavlerne takkede nej, skulle de oplyse dem om, at myndighederne så ville komme og tømme besætningen.

Det svar kunne, som Justitsministeriet onsdag erkendte i en notits, »give minkavlere grund til at antage, at myndighederne kunne gennemtvinge aflivning af deres minkbesætninger«, selvom der altså ikke var lovhjemmel til det.

Det vil sige, at selvom både Fødevarestyrelsen og Rigspolitiet tilsyneladende vidste, at det ville være ulovligt at kræve alle landets mink aflivet, samarbejdede de om at føre ordren ud i livet. Ikke bare undlod de at fortælle minkavlerne, at det i virkeligheden var frivilligt, om de ville slå deres mink ihjel, de gav dem direkte indtryk af det modsatte.

Og tilsyneladende var der stadig ingen i embedsværket, der havde gjort regeringen opmærksom på, at den havde truffet en ulovlig beslutning.

Nyt lovforslag

Fødevareminister Mogens Jensen blev ifølge redegørelsen først lørdag den 7. november orienteret om den manglende lovhjemmel. Den første melding fra embedsværket kom »midt på eftermiddagen«. Her fremgik det lidt kryptisk, at aflivning af alle mink var et »nyt« tiltag, som »derfor mangler juridisk afklaring«, og at der i departementet blev arbejdet »på et nyt lovforslag«.

Ikke desto mindre stillede ministeren sig klokken 16 op på et pressemøde og betonede vigtigheden af, at aflivningerne skete hurtigt. Samme eftermiddag fik han fra sit embedsværk et talepapir, som han kunne bruge, når han skulle ringe til ordførere fra andre partier for at få deres opbakning til hastelovgivning »med henblik på at få vedtaget hjemmel til at aflive mink uden for de zoner, der er omfattet af den eksisterende aflivning«.

Ifølge Mogens Jensens egen forklaring gik han igang med at ringe rundt til ordførerne om søndagen i et forsøg på at få opbakning til den nye hastelovgivning. Få timer senere eksploderede historien mellem hænderne på regeringen, da det kom til offentlighedens kendskab, at den havde beordret aflivning af alle landets mink uden at have lovgivningen i orden.

Kritisabelt og beklageligt

Tilbage står særligt tre spørgsmål, som det på baggrund af det beskrevne forløb er svært at se gode svar på:

Hvorfor er der tilsyneladende ingen af regeringens ministre, som har været opmærksomme på, at deres indgreb var ulovligt, når flere af dem ser ud til at være blevet orienteret om, at sådan et indgreb ville kræve ny lovgivning, allerede i begyndelsen af oktober?

Hvorfor advarede de mange embedsmænd, som har kendt til den manglende lovhjemmel, ikke regeringens ministre, inden de annoncerede en ulovlig aflivning af alle landets mink på et pressemøde?

Og hvorfor fortsatte store dele af embedsapparatet med at føre den ulovlige beslutning ud i livet, selv om de vidste, at den var ulovlig?

Mogens Jensen skriver i et brev, som er udsendt sammen med redegørelsen, at han finder det »kritisabelt«, at regeringen ikke allerede den 3. november blev oplyst om, at der muligvis manglede lovhjemmel, og at han som minister ikke blev gjort opmærksom på problemet med det samme, det stod klart, at der manglede lovgivning. Ifølge brevet har departementschefen beklaget forløbet over for Mogens Jensen.

Justitsministeriet skriver i en notits, at forløbet er »kritisabelt og beklageligt«, og at myndighederne har tilsidesat »grundlæggende forvaltningsretlige normer«, som har til formål at beskytte borgerne.

Mogens Jensen forlod onsdag formiddag sin ministerpost, inden redegørelsen var offentliggjort. Han har efterfølgende ikke ønsket at stille op til interview.

Spørgsmålet er nu, om ansvaret stopper hos ham, eller om det bizarre forløb kommer til at få konsekvenser for andre ministre eller nogle af de embedsmænd, der tilsyneladende ikke har handlet i tide.

Minkskandalen

17 millioner mink skal aflives, sagde regeringen – muligvis inden den havde lovhjemmel til at beordre det. Inden den såkaldte cluster 5-mutation dukkede op blandt de danske mink, var Danmark langt mere tilbageholden med at kræve de superspredende pelsdyr aflivet end andre lande. I denne serie finder du både afsløringer om myndighedernes håndtering af udbruddene og baggrundsartikler om det store minkmysterium.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jesper Frimann Ljungberg

Når man læser redegørelserne, så ja flasher, der et billede af en håndvask med en lang række mennesker, der står i kø for at vaske hænder.

Og det er sjovt at læse hvordan tingene køre frem og tilbage på topembedsmands niveau i ministerierne, uden eksperter involveret. Hvor mange møder og drøftelser der laves.

Men sjovt nok så er alle vigtige beslutninger beskrives som taget på baggrund af papirer fra styrelser med instillinger som man så bare følger, så man intet ansvar har i toppen.

Og så er det jo det er sjovt at høre Mølbak sige på høringen i går, at de beslutningsgrundlag man udfærdigede, der var konklusionerne allerede givet fra politisk side. Også at den risikovurdering, som Fødevareministeriet bad SSI om først i November, der må man ikke komme med løsningsforslag.

MFVM har anmodet SUM om en risikovurdering ift. human sundhed, hvis minkavlere efter aflivning af smittede dyr eller pelsning i 2020-sæsonen, fortsætter minkproduktionen ind i 2021 som normalt. Der er alene brug for en vurdering af risiko, ikke forslag til mulige løsninger."

https://files.ssi.dk/Bilag1-Risikovurdering-human-sundhed-ved-fortsat-mi...

Det man kan spørge sig selv om, hvorfor har vi den kæmpe centraladministration i form af ministerierne, hvis de ikke bidrager med noget ?
Jeg er helt med på at styrelserne er livsvigtige for landet.

// Jesper

Alvin Jensen, Finn Thøgersen, Peter Beck-Lauritzen, Per Klüver, Arne Albatros Olsen, Rolf Andersen, Michael Hullevad, Marianne Stockmarr, Steffen Gliese, Sus johnsen og Karoline H Larsen anbefalede denne kommentar

Så lad os se pressen forfølge dette med samme eller større ildhu end Støjberg sagen. Dette er med mange fold en større sag

Peter Beck-Lauritzen, Rolf Andersen, Michael Hullevad, Hans Aagaard, Niels K. Nielsen og Jacob Nielsen anbefalede denne kommentar
William Mannicke

I Tamilsagen, Irak sagen og i Instrukssagen, var ansvarlige ministre vidende og med virkende til mørkelægning af sagsforløbet.
På trods af klare signaler fra embedsværket.
Her er ingen signaler fra embedsværket på minister niveau.

Alvin Jensen, Brian Nocis Jensen, Palle Yndal-Olsen, Lasse Nielsen, Hannibal Knudsen, Peter Beck-Lauritzen, Per Klüver, Anders Reinholdt, Rolf Andersen, Marianne Stockmarr, Steffen Gliese, Sus johnsen, David Zennaro, Rune Mariboe, Henning Kjær, Steen K Petersen, Karoline H Larsen og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar
Karoline H Larsen

“Koste hvad det vil” så følger ministerierne tilsyneladende de politiske meldinger. “Koste have det vil”.

Arne Albatros Olsen og Michael Hullevad anbefalede denne kommentar

Det bliver være og vørre

Ministrene var tilsyneladende advaret

https://jyllands-posten.dk/politik/ECE12572104/det-stod-i-deres-papirer-...

Finn Thøgersen, Peter Beck-Lauritzen, Rolf Andersen, Michael Hullevad og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar

Igen. Dett er støjberg sgen mange gange større

https://politiken.dk/indland/art8004094/Der-gik-ikke-mere-end-30-minutte...

Peter Beck-Lauritzen, Rolf Andersen, Michael Hullevad og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Steen K Petersen

Trods tiltagende kritik: Søren Pape holder fast i ulovlig masseovervågning
Danmark bør fortsat opretholde ulovlig masseovervågning, indtil der kommer nye retningslinjer fra en EU-arbejdsgruppe. Justitsminister Søren Pape Poulsen afviser at sætte en tidsfrist på!!!!!

Er der denne der er større end støjbjersagen?

Alvin Jensen, Brian Nocis Jensen, Peter Beck-Lauritzen, Steffen Gliese, Sus johnsen, Rune Mariboe, Anne-Marie Krogsbøll, Sven Elming og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar

"Er der denne der er større end støjbjersagen?"

Nej. Følger du med i hvad der sker?

Mogens Kjær, Michael Hullevad og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

Vi skal også have afklaret hvem i alverden, der fandt på at sende hæren rundt til minkavlerne. Det er 100% udenfor skiven.

Jan Guldager, Per Torbensen, Alvin Jensen, Jan Rosberg, Finn Thøgersen, Peter Beck-Lauritzen, Rolf Andersen, Michael Hullevad, Hans Aagaard og Jacob Nielsen anbefalede denne kommentar
Steen K Petersen

Kan bare ikke se hvad der skulle være, være end støjbergsagen, der var jo Tamilsagen - er det den? -
- - - tankestreg - - nu har jeg det - selvfølgelig - høringen om manglende retsikkerhed for handicappede og social udsatte, afholdt i folketinget den 11 november 2020

https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20201/sou/tv.6780.aspx?as=1#player

Alvin Jensen, Rune Mariboe, Ole Frank, Jane Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

@Torben, jeg tror det var efter anbefaling fra McKinsey, at de blev sendt afsted. Ligesom alle de andre opgaver hæren heller ikke er egnet til at løse, men som er billigst. Soldaterne er der jo alligevel, og New Public Management er ligeglad med om soldaterne får tid til at blive uddannet til det som de er der for.

Steen K. Petersen, jeg tror du lader dine politiske sympatier stå i vejen for dit klarsyn. Oppositionen fik Støjbergs hoved på et fad pga. lovbrud begået i familiesammenføringssagen - vi må så se, om der bliver en rigsretssag ud af det, men er loven forsætligt brudt, er konsekvensen klar. Så skal hun retsforfølges.
Mogens Jensen og flere andre ministre har tydeligvist heller ikke gjort deres arbejde grundigt nok, og har (formentlig mod bedre vidende) forceret en ulovlig aflivning af minkbestande, som fjerner livsgrundlaget og identiteten for rigtig mange minkavlere og for støtteindustrier. Det skal selvfølgelig have en konsekvens, da det ikke er for sjovs skyld vi betaler deres høje lønninger. Og der må også rulle hoveder i embedsværket, ikke kun i Fødevareministeriet, men i alle ministerier og styrelser, hvor nikkedukker har ladet stå til og medvirket til dette kollektive svigt. Kun godt at få luget ud i rækkerne, når magtfuldkommenheden viser sit fæle ansigt, det giver på lang sigt det mest troværdige politiske miljø. Og så er jeg egentlig revnende ligeglad med om rød eller blå blok vinder et evt. valg i kølvandet på skandalen her, men de ansvarlige må stå til ansvar for deres forseelser. Skandalen her ER stor, på godt dansk er det simpelthen ikke godt nok, at ministre bryder loven - i fællesskab, og med så store konsekvenser. Det skal vi ikke finde os i. Måske var hele aflivningen endda meningsløs, det må tiden jo vise, men det er en helt anden snak.

Jan Rosberg, Flemming Berger, Michael Hullevad og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Steen K Petersen

Hvor I dog kommer ud af busken i disse dage, der er store kræfter sat i spil. Der lugtes blod, fokus er totalt fjernet, fra det faktum, at Danmark klare sig godt i kampen mod covid-19. Nej jeg kan ikke se det alvorlige i de fejl der er blevet begået, slet ikke i lyset af, vores allesammens statminister på det allerførste pressemøde tilbage i marts, sagde, ja vi kommer til at begå fejl.
Det der alvorligt lige nu, er covid-19 og dens fatale følger for mange danske. det være sig i en besværlig hverdag, det være sig som fyret, det være sig som pressede erhvervsdrivende, det være sig som smittet, det være sig som barn i denne tid, det være sig som familie ramt af dødsfald pga. corona, det være sig osv. osv.
Danmark har gjordt det flot, den danske befolkning har gjord det godt, vi har stået sammen og fået corona under kontrol og ja det har været fejl, tag det som nødværge eller nødret og glem så din skandale, folk lider pga. corona og minkavlerne har ikke gjordt denne epidemi nemmere.

Du fik ikke set den høring, det er ellers en rigtig barsk omgang om retsikkerhed, sætter lige linket ind, for fakta er, der er en stor skandale.
https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20201/sou/tv.6780.aspx?as=1#player

Allan Forsberg, Verner Nielsen, Alvin Jensen, Hannibal Knudsen, Lasse Nielsen, Mette Johansson, Poul Baad Rasmussen, Marianne Stockmarr, Inger Hørup, Carsten Munk, Ole Frank, Anne-Marie Krogsbøll, Jette Steensen, Jane Jensen, Steffen Gliese og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar

Konklusionen er jo netop, at regeringen ikke blev tilstrækkeligt oplyst af embedsmændene, men at ministeren selvfølgelig står med det overordnede ansvar.Det fik ham til at gå - nu vil jeg gå i seng og drømme om at stå op til, at han i stedet udnævnes til ny kulturminister, og at landbruget for Joy Mogensen.

Alvin Jensen, Lasse Nielsen, Mads Greve Haaning, Per Klüver, Marianne Stockmarr, Steen K Petersen og Pia Nielsen anbefalede denne kommentar

Måske skulle vi søge at blive udelukkede fra EU’s corona pakke – jeg mener ”the rule of law” klausulen? Støjberg, FE og nu mink?

Jesper Frimann Ljungberg

@Finn Sander
Jo jo, men det starter jo med haste omskrivningen af epidemiloven. Den flytter jo netop ansvaret fra en fagstyrelse SST til Sundhedsministeren. Og Sundhedsministeren har jo hjemmel til at ekspropriere minkfarmene. Han har faktisk hjemmel til, at ekspropriere, hvad som helst hvis han mener det skal bruges i kampen mod Covid-19.

Det det betyder er jo, at man flytter ansvaret fra fagembedsmands sfæren til det politiske. Sagt med andre ord, så er nu politiske beslutninger der tages, som kan bunde mere eller mindre i sundhedsfaglige grunde, eller ... hvad som helst. Og der bliver ENORMT langt fra fag embedsmændene (som f.eks. Kaare Mølbak og hans folk) til ministeren.
Du skal også huske på at der er KOLD luft mellem departementschefen i sundhedsministeriet og f.eks. SSI, efter at han jo stort set har ført krig mod SSI, de sidste par år. Det man skal forstå er at embedsmænd (m/k) i ministerierne kan sku ikke li' fagembedsmændene i styrelserne. For mange af disse fagembedsmænd, er jo mere interesserede i/og loyale over for f.eks. deres videnskabelige speciale (god for os borgere) end de er over for ministeren/regeringen.
Og det er nok netop fordi der altså er videnskabelige 'fakta' og 'sandheder', der sku ikke er til debat i folketinget, selv om når man f.eks. hører den høring der var omkring smitte i mink, så er der politikere, der mener dette.

// Jesper

Peter Beck-Lauritzen og Michael Hullevad anbefalede denne kommentar

Konteksten - "risikoen for smitte fra mink til mennesker og for, at der kunne udvikle sig mutationer fra minkene, som kunne hæmme virkningen af en fremtidig vaccine."

Her skulle der allerede været grebet ind da man opdagede de inficerde minkfarme sidst på sommeren. Der var ikke nogen forklaring på hvordan smitten kunne brede sig. så man satsede antageligt på at kunne redde minkindustrien. Men så gik det pludseligt hurtigt.

"Redegørelsen er én lang opremsning af ubegribelige hændelsesforløb med embedsmænd, der tilsyneladende ikke har råbt op, selvom det stod klart for dem, at regeringen var ved at gennemføre en ulovlig ordre." og " tegner et billede af et forløb, hvor embedsværket tilsyneladende har handlet egenrådigt og holdt ministre hen i uvidenhed, men hvor flere af regeringens ministre måske også selv burde have været opmærksomme på, at de var ved at foretage sig noget ulovligt."

"Det fremgik af et BILAG til coveret, at det ikke ville være lovligt at kræve aflivning af mink, som lå uden for de smittede områder".

Husk altid at læse det der står med småt. Mon ikke det skulle have været trukket frem øverst i coveret - ind i selve teksten.

Bilaget, som Mogens Jensen havde godkendt, »indarbejdes« nemlig efterfølgende »i en sag.

"indarbejdes i gåseøjne? og en sag?

Hvorledes? F
For det bliver til ..

"Samtidig står det klart, at adskillige af regeringens ministre allerede den 1. oktober blev informeret"

"Men bemærkelsesværdigt nok blev spørgsmålet om lovhjemmel ikke drøftet, da departementscheferne fra Erhvervs-, Finans-, Justits-, Fødevare-, Sundheds- og Statsministeriet senere samme dag holdt et virtuelt møde."

Har de haft nathuer på?

" flere ministerier i løbet af den 3. november var involveret i at lave materiale til det møde i Koordinationsudvalget, .... Der ser dog ifølge redegørelsen ikke ud til at have været »drøftelser« mellem ministerierne om den manglende lovhjemmel til aflivning af alle mink, hvilket forekommer højst besynderligt."

Embedsværket har ikke just været til nogen hjælp. Man må konkludere at de ikke har levet op til deres ansvar hvilket justitsministeriet erkender:

"Justitsministeriet skriver i en notits, at forløbet er »kritisabelt og beklageligt«, og at myndighederne har tilsidesat »grundlæggende forvaltningsretlige normer«, som har til formål at beskytte borgerne."

Overskriften kunne også være.

"Justitsministeriet erkender at embedsværket har tilsidesat »grundlæggende forvaltningsretlige normer«, som har til formål at beskytte borgerne."

Ikke just det samme forløb som i Støjbergsagen.

Men man kan se på sagen som en øjenåbner på hvordan en sag som pludselig kræver hurtig handling kan ende i totalt kaos og ulovlig handling.

Selv politiet var villig til at udøve ulovlig magt selv om ledelsen i Rigspolitiet åbenbart også burde have vidst at det var ulovligt. Her skal så også rulle hoveder? Men det stod måske også med småt eller?

Sikke overskrifter det kan give.

Verner Nielsen, Alvin Jensen, Lasse Nielsen, Peter Beck-Lauritzen, Per Christiansen, Michael Hullevad, Steen K Petersen, Steffen Gliese, Lillian Larsen, Anne-Marie Krogsbøll, Sus johnsen og Rune Mariboe anbefalede denne kommentar

@Torben etc « Hæren har ikke været involveret. Hjemmeværnet har været sendt ud at hjælpe med papirarbejdet. Hjemmeværnet er hjemmeværnet og hæren er hæren. Førstnævnte yder intern samfundsstøtte, sidstnævnte bekæmper en ekstern fjende. Hjemmeværnet hjælper også politiet med afspærringer og Dyreskuepladsen med parkeringsanvisning.

Per Klüver, Marianne Stockmarr, Steen K Petersen, Steffen Gliese og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Jeg ser en række fodfejl og forkastelser - og til sidst en politisk opposition, som ser sit snit til at svække regeringen, da man rækker ud efter dem for at få loven på plads. Magtfnidder i stedet for at løse problemerne sammen.
Det havde nok ikke set meget anderledes ud, hvis Venstre sad i regeringen og vice versa, men nu er det tilfældigvis Venstre, som ender med at - igen - blamere sig...

Verner Nielsen, Alvin Jensen, Palle Yndal-Olsen, Lasse Nielsen, Lars Løfgren, Peter Beck-Lauritzen, Per Christiansen, Steen K Petersen, Nille Torsen, Steffen Gliese, Inger Hørup og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Forkastelser ~ forhastelser - DYAC :)

Alvin Jensen, Michael Hullevad og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Jeg ser også blot en række fodfejl og forhastelser - og til sidst en politisk opposition, som ser sit snit til at svække regeringen, da man rækker ud efter dem for at få loven på plads. Magtfnidder i stedet for at løse problemerne sammen.
Det havde nok ikke set meget anderledes ud, hvis Venstre sad i regeringen og vice versa, men nu er det tilfældigvis Venstre, som ender med at - igen - blamere sig...

Alvin Jensen, Palle Yndal-Olsen, Steen K Petersen, Lasse Nielsen, Nille Torsen, Steffen Gliese og Nette Skov anbefalede denne kommentar

Hov så kom der pludseligt mange posts...

Thomas Frisendal

Jeg kan ikke få mig selv til at kalde det en skandale, for så ville jeg være i seng med Nye Borgelige.
Kunne godt tænke mig en uafhængig juridisk vurdering. Når man skal fortolke en lov skal man forstår lovgivernes intentioner med den. Hvem / hvad skal beskyttes mod hvad?
Et tænkt eksempel: På en havn inde i en by ligger en stor mængde eksplosive kemikalier. Regeringen bliver opmærksom på, at en eksplosionsfare er umiddelbar, og vælger derfor at fjerne kemikalierne (som tilhører private) og få dem destrueret, på trods af at det er konfiskation af privat ejendom. Men en skandale? Desværre var det ikke sådan det gik i Beirut, men det burde det have været.

Verner Nielsen, Alvin Jensen, Palle Yndal-Olsen, Steen K Petersen, Hannibal Knudsen, Lasse Nielsen, Peter Beck-Lauritzen, Per Christiansen, Pia Nielsen, Carsten Munk, Nille Torsen, Steffen Gliese, Anne-Marie Krogsbøll, Egon Stich, Sus johnsen og Rune Mariboe anbefalede denne kommentar
Birgitte Simonsen

Øh, Rune, med mindre du opfatter Livgarden som en del af Hjemmeværnet, så er det korrekt, som du skriver.....
http://navisen.dk/blog/livgardens-vaernepligtige-hjaelper-med-at-aflive-...

Alvin Jensen, Peter Beck-Lauritzen, Michael Hullevad og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Michael Hullevad

Heunickes fremlæggelses forslag til en ny epidemi lov fik mig til at sammenligne med salige "Komiske Ali". Helt ude i hampen!

Hannibal Knudsen

For 3/4 år siden stod medier og mange andre i kø for at fordømme at de dumme kinesere dog ikke for længst og især aktuelt havde fået gjort op med de markeder, hvor der blev solgt levende vilde dyr som fx flagermus.
De samme som fordømte at kineserne dog ikke kunne foretage sig det eneste fornuftige og fjerne disse markeders vanvid, står nu på nakken af hinanden som glubske blodtørstige ulve for at slagte den regering, som netop (omend lidt rodet og forsinket) foretager det eneste fornuftige, nemlig at aflive et kæmpe stort smittepotentiale, nemlig vores kære mink

Verner Nielsen, Alvin Jensen, Egon Stich, Steen K Petersen og Palle Yndal-Olsen anbefalede denne kommentar

Tænker en stor del af minkavlerne sidder derhjemme med et hemmeligt smil på læben med udsigt til en økonomisk kompensation, som blå blok stiller dem i udsigt, der lagt overstiger deres bedrifts værdi. En gave fra himmelen er drysset ned over et erhverv, som de seneste år har været en underskudsforretning. Et erhverv, som alligevel var på kanten til at ophører.

Og i Europa har 15 lande allerede forbudt mink opdræt af hensyn til dyrenes velfærd i et spørgsmål om etik og moral, som ikke kan forenes med en moderne verden.

I befolkningen har rød blok fortsat stor opbakning med et forspring på over 10 procent point foran blå blok. Fordi beslutningen grundlæggende var og er den rigtige.

Verner Nielsen, Alvin Jensen, Peter Beck-Lauritzen og Hannibal Knudsen anbefalede denne kommentar

DR har netop lavet en mindre undersøgelse i Aftenshowet hvorvidt seerne fortsat har fuld tillid til den Socialdemokratiske regering. Her svare hele 74% JA (De har fuldt ud tillid til regeringen) og bare 26% NEJ.

- Godt gået Moder Mette.

Verner Nielsen, Alvin Jensen, Egon Stich, Peter Beck-Lauritzen og Hannibal Knudsen anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

Jeg har svært ved at forstå myndighedernes fremfærd overfor minkavlerne/aflivningskravet, begrundet med cluster 5 vira, når Mølbak siger, at max 5% af minkene kunne være smittet og der blev straks fundet de 11-12 smittede mennsker, fordi Mølbak samtidig konstaterede, at cluster 5 ikke eksisterede mere og at minkene blev raske iløbet af en uge med cluster 5!
Der er nogen, der ikke har hørt ordentlig efter!
Ministeriernes embedsmænds adfærd lader mildest talt noget tilbage at ønske. Minder lidt om forvildede høns!

til de kritiske og forargede: i spytter i modvind. Det er os danskere der ikke er klogere end vi har valgt det samfundssystem – med de regler og chefer der nu er. VI ER ikke smartere: Det samfund vi har skabt, det ER sådant.