Fakta
Læsetid: 6 min.

Udkast til ny epidemilov giver sundhedsminister store beføjelser under ’samfundskritisk sygdom’

Sundhedsminister Magnus Heunicke har sendt et udkast til ny epidemilov i høring, som vil indføre en ny kategori for smitsomme sygdomme: samfundskritiske sygdomme. Det er alene ministeren, der har retten til at erklære en smitsom sygdom for samfundskritisk. Her er lovudkastets vigtigste elementer
Regeringens udkast til en epidemilov lægger blandt andet op til, at regeringen kan forbyde sammenkomster med flere end tre personer - også i private hjem. 

Regeringens udkast til en epidemilov lægger blandt andet op til, at regeringen kan forbyde sammenkomster med flere end tre personer - også i private hjem. 

Claus Bjørn Larsen

Indland
12. november 2020

Det er et meget omfattende lovudkast, sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) har sendt i høring. Selve lovudkastet er på 16 tætskrevne sider, mens lovbemærkningerne fylder hele 269 A4-sider. Utallige gange fremgår det af lovudkastet, at de foreslåede tiltag bygger på »erfaringerne fra den igangværende COVID-19-epidemi«.

Frem til høringsfristen udløber den 13. november, har 197 høringsparter mulighed for at kommentere lovudkastets 63 paragraffer. Information belyser her et udvalg af de temaer, hvor lovudkastet adskiller sig fra den gældende epidemilovgivning, der senest blev ændret i marts.

Samfundskritisk sygdom

Lovudkastet opererer med smitsomme sygdomme, alment farlige sygdomme og som en ny kategori: samfundskritiske sygdomme. En alment farlig sygdom karakteriseres blandt andet ved stor smitterisiko, stor hyppighed, høj dødelighed og er derfor en trussel mod folkesundheden. En samfundskritisk sygdom er en alment farlig sygdom, »hvis udbredelse medfører eller risikerer at medføre alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner.«

Mens det er Sundhedsstyrelsen, der kategoriserer en sygdom som enten en alment farlig sygdom eller ’bare’ en smitsom sygdom, er det regeringen, konkret sundhedsministeren, der har beføjelsen til at erklære en alment farlig sygdom for også at være en samfundskritisk sygdom. Ifølge lovudkastet vil samtlige de foranstaltninger, som beskrives i loven, så kunne bringes i anvendelse, hvis sundhedsministeren har erklæret en sygdom for samfundskritisk. Det er temmelig mange, og den nærmere kompetence hertil overlades i de fleste tilfælde til Styrelsen for Patientsikkerhed. Generelt skal styrelsen i første omgang opfordre borgerne til frivillig deltagelse, men hvis det ikke er tilstrækkeligt, får styrelsen beføjelse til at udstede påbud.

 • Styrelsen kan således påbyde »enhver« at lade sig undersøge af en sundhedsperson. Ligeledes skal enhver, der lider af eller formodes at lide af en alment farlig sygdom eller en samfundskritisk sygdom, kunne få påbud om indlæggelse og isolering. I den gældende lov er det ministeriet, der har denne mulighed, og den har under coronapandemien været anvendt fem gange.
 • Det skal fortsat være muligt at påbyde borgere at lade sig isolere med henblik på at forebygge eller inddæmme alment farlige eller samfundskritiske sygdomme. Ligeledes skal det være muligt at påbyde borgere at lade sig undersøge og lade sig behandle, hvis de er diagnosticeret med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom. Under den hidtidige pandemi har det ikke hidtil været nødvendigt med påbud om behandling.
 • Det samme vil være tilfældet med grupper af borgere, for eksempel ansatte på et bestemt slagteri eller skiturister fra et bestemt rejsemål. Det er ikke muligt i den gældende lov.
 • Efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen skal sundhedsministeren kunne fastsætte regler om vaccination »af nærmere bestemte persongrupper«, når der er tale om »særligt skærpende omstændigheder«.
 • Enhver myndighed får pligt til at yde vejledning til og bistå Styrelsen for Patientsikkerhed og andre myndigheder, der varetager opgaver efter epidemiloven. Sundhedsministeren vil tillige kunne fastsætte regler om, at denne pligt også gælder for andre juridiske personer.

Magtanvendelse

Der skal fastsættes bestemmelser, der muliggør gennemførelse af påbud, herunder blandt andet mulighed for aflåsning af lokaler, fysisk fastholdelse og tilbageholdelse. Offentlige og private institutioner forpligtes til at hjælpe med at gennemføre trufne afgørelser. Det skal altid ske efter en proportionalitetsvurdering og et »mindstemiddelsprincip«, og det indskrives som noget nyt direkte i loven.

 • Fremover skal justitsministeren (og ikke sundhedsministeren) have kompetencen til at fastsætte forbud mod, at flere personer befinder sig på samme sted. Det vil kunne omfatte »enhver situation, hvor flere personer opholder sig på samme sted«. Den nedre grænse vil fortsat være på tre personer. Det vil også om nødvendigt kunne blive tilfældet for sammenkomster i private boliger.
 • Fremover vil det være politiet og ikke sundhedsministeren, der om nødvendigt helt kan forbyde ophold på bestemt steder, dog ikke »almindelig færden«. »I videst muligt omfang« skal der i den forbindelse tages hensyn til borgernes mulighed for at forsamle sig med henblik på »meningstilkendegivelser«, i det omfang det lader sig forene med hensynet til den offentlige sundhed.
 • Der vil fortsat være mulighed for at indskrænke besøgsadgang på bosteder, sygehuse eller plejehjem, men der vil ikke være besøgsforbud for nære pårørende til terminale patienter.

Mundbind

For at kunne håndtere epidemier fremadrettet skal det være muligt at fastsætte regler om anvendelse af »personlige smitteforbyggende midler« – mundbind eller visir – i det offentlige rum, det vil sige veje, torve, parker, strande eller skove. Hidtil har det kun været muligt at fastsætte regler om mundbind eller visir i forhold til for eksempel transportmidler, restauranter og cafeer. Ifølge lovudkastet er det vigtigt, dels fordi det kan »medvirke« til at nedsætte smitterisikoen, dels fordi det kan »skabe større opmærksomhed om alvorligheden af en smitsom sygdom«, dels fordi det kan reducere stigmatiseringen af personer, der ønsker at anvende mundbind.

Oplysningspligt

En række bestemmelser skal fremover øge myndighedernes mulighed for at få oplysninger om smitte.

 • I dag er det muligt for myndighederne at få oplysninger om smittede på skibe og fly, men fremover skal den mulighed også være til stede ved andre transportmidler.
 • Der skal være regler om, at personer, der kommer til Danmark fra udlandet, skal lade sig undersøge for eventuel smitte.
 • Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut, kommuner og regioner skal have bedre adgang til personoplysninger – men ikke i større omfang, end opgaverne kræver. Det gælder for eksempel oplysninger om borgeres foregående opholdssted, kontakter eller navne på samtlige ansatte på en virksomhed, hvor der er konstateret smitte. Der bliver pligt til at aflevere de ønskede oplysninger, og med lovudkastet indføres der en udtrykkelig hjemmel til udvekslingen af oplysninger.
 • Sundhedspersoner vil kunne videregive »relevante oplysninger« fra journal til Styrelsen for Patientsikkerhed uden samtykke fra patienterne. Det samme gælder oplysninger fra for eksempel fitnesscentre om, hvem der har været til stede på et givet tidspunkt.
 • Derudover bemyndiges sundhedsministeren til at fastsætte nærmere regler ud over, hvad der allerede er nævnt i lovudkastet, om oplysningspligt.

Fravige forpligtelser

Det skal være muligt under en samfundskritisk sygdom at fravige forpligtelser, for eksempel helbredsundersøgelser til børn, som er fastsat i anden sundhedsfaglig lovgivning, for at sikre ledig kapacitet til behandling.

 • Den samme mulighed skal justitsministeren have i forhold til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og varetægtsarrestanter.
 • For at spare tid fastsættes det, at de nye regler, som lovudkastet vil muliggøre, ikke behøver at blive bekendtgjort i Statstidende for at opnå gyldighed.
 • Der vil fortsat være adgang til at klage, for eksempel over et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om tvangsbehandling. Men sundhedsministeren kan fastsætte, at en klage skal sendes til en anden myndighed end ministeriet.
 • Samtidig bliver muligheden for at få et indgreb, for eksempel en frihedsberøvelse, prøvet ved domstolene direkte skrevet ind i loven. Sundhedsministeren får fremover pligt til at bringe en sag for domstolene, så det ikke længere er den berørte borger, der skal indbringe sagen.

Priskontrol og strafferamme

Lovudkastet indeholder en lang række elementer ud over de allerede oplistede. Eksempelvis skal der etableres mulighed for, at regioner og kommuner selv kan indgå aftaler med myndigheder i andre lande om donation eller udlån af sundhedsfagligt udstyr.

 • Desuden fastsættes der muligheder for at aktivere lægemiddelberedskabet, herunder spredning af lagre med udstyr, indføre restriktioner i forbindelse med udlevering af lægemidler samt indføre priskontrol for at forhindre ekstraordinære prisstigninger på livsvigtig medicin.
 • Styrelsen for Patientsikkerhed får direkte adgang uden politiets hjælp til telefonnumre i 118-registret.
 • Smitsomme kønssygdomme vil fremover være omfattet af epidemiloven, for eksempel fnat, der er en smitsom sygdom.
 • Strafferammen for ikke at følge et påbud sættes til bøde eller fængsel indtil seks måneder.
 • Loven skal træde i kraft den 1. marts 2021.
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lise Lotte Rahbek

NEJ TAK!

Rolf Andersen, Anders Reinholdt, Katrine Damm, Flemming Berger, ingemaje lange, Erik Winberg, Bjørn Pedersen, David Zennaro og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar

Det absolut vigtigste, må være at Epedimiloven og dens ekstraordinære beføjelser kun er gældende i kort tid (f.eks 3 måneder), og herefter kan forlænges igen i en kort periode hvis der er flertal i Folketinget.

Poul Anders Thomsen, Rolf Andersen, Werner Gass, Bjørn Pedersen, David Zennaro, Dorte Sørensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Fint med behandlings- og vaccinationspåbud. Ja tak til ny lovgivning.

Jeg synes, det lyder overordentligt fornuftigt og gennemtænkt - og tager højde netop for de problemer, der har vist sig under coronaen.
Man kan med AIDS-indsatsen in mente godt være lidt loren ved at indføje kønssygdomme, fordi deres smitteveje jo er af en art, hvor beskyttelse er mulig og for de fleste også en selvfølge. Dengang var det netop frivillig ansvarlighed, der sikrede begrænsningen af sygdomsudbredelsen; men når der er tale om smitte i det åbne rum ved dråbeinfektion, er sagen ganske anderledes.

David Zennaro, Per Langholz og jens christian jacobsen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Er I da blevet vanvittige?
Epedemiloven er ikke en solnedgangs-lov, men skal bestå til en hvilken som helst fremtidig regering at bruge efter forgodtbefindende.

Dette forslag: Efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen skal sundhedsministeren kunne fastsætte regler om vaccination »af nærmere bestemte persongrupper«, når der er tale om »særligt skærpende omstændigheder«.

Intet siger noget om kvaliteten af den vaccination, de vil tvangsvaccinere mennesker med.
Der er ingen beeskrivelse af hvad der menes med skærpede omstændigheder.
Dette er en gave til fascismen og diktatorer, som fuldstændig ophæver individets ukrænkelighed.
Det er jo sindssygt at have sådan en lov som ophæver retsikkerheden, hvis bare der er skønnes politisk brug for det.

Anne Schøtt, Annette Munch, Klaus Holte, Estermarie Mandelquist, Poul Anders Thomsen, Rolf Andersen, Carsten Søndergaard, Anina Weber, Anders Reinholdt, Katrine Damm, Flemming Berger, Thomas Hjulmand, ingemaje lange, Anne-Marie Krogsbøll, ulrik mortensen, Mathias Petersen, Peter Mikkelsen, Jeppe Bundgaard, Ture Nilsson, Steen Simonsen, Hans Aagaard, Werner Gass, Erik Winberg, Bjørn Pedersen og David Zennaro anbefalede denne kommentar
Janus Sølvsten

Tak for oplysningerne Information.
Men hvor er de kritiske vinkler blevet af?
Jeg ønsker ikke denne form for beføjelser til magthaverne.
Vi ser jo tydeligt i disse dage hvordan fejl og misforståelser lynhurtigt kan blive til "skærpede omstændigheder" på et meget løst grundlag.
Jeg håber inderligt at fornuftige politikere på Christiansborg vil modsætte sig denne lovgivning.

Estermarie Mandelquist, Poul Anders Thomsen, Rolf Andersen, Carsten Søndergaard, Anina Weber, Anders Reinholdt, Katrine Damm, Thomas Hjulmand, ingemaje lange, Peter Mikkelsen, Hans Aagaard, Werner Gass, Erik Winberg og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

"For at kunne håndtere epidemier fremadrettet skal det være muligt at fastsætte regler om anvendelse af »personlige smitteforbyggende midler« – mundbind eller visir – i det offentlige rum, det vil sige veje, torve, parker, strande eller skove. Hidtil har det kun været muligt at fastsætte regler om mundbind eller visir i forhold til for eksempel transportmidler, restauranter og cafeer. Ifølge lovudkastet er det vigtigt, dels fordi det kan »medvirke« til at nedsætte smitterisikoen, dels fordi det kan »skabe større opmærksomhed om alvorligheden af en smitsom sygdom«, dels fordi det kan reducere stigmatiseringen af personer, der ønsker at anvende mundbind."

Hvabehar. Man skal kunne påbyde tiltag, som ikke primært har sundhedsmæssige positiv effekt, men fordi det har en symbolsk virkning, og som koster borgerne, som påbydes det, en udgift og et besvær, men det behøver kun have en marginal virkning på smittespredningen.
:-o

Estermarie Mandelquist, Poul Anders Thomsen, Rolf Andersen, Anders Reinholdt, Flemming Berger, Peter Mikkelsen og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar

Lise-Lotte Rahbek, denne lov er hverken mere eller minde indgribende end andre, der er skabt med henblik på at give en regering mulighed for at regere og agere under de vilkår, der opstår.
Du har ingen tillid til politikerne, men det har altså langt den overvejende del af befolkningen - og jeg må indrømme, at jeg også synes, der er ganske god grund til at nære den tillid.
Selvfølgelig er det gået meget galt på mange områder, men det er jo netop, når politikerne har valgt IKKE at påtage sig ansvaret, men derimod privatisere det.
Sundhedsstyrelsen skal indstille, før ministeren kan iværksætte - eller ministeren kan kun tilføje til noget, der allerede er igangsat på baggrund af en sundhedsvurdering. Hvis man skulle have indvendinger, så er det, at man viser sundhedsstyrelsens NPM-administratorer al for stor tillid: det var trods alt dem, der var ved at tage livet af en stor del af befolkningen i marts, indtil regeringen greb til de nødvendige foranstaltninger.

Lise Lotte Rahbek

Steffen Gliese
Du har for så vidt ret: Jeg har ingen tillid til politikere.
I særdeleshed har jeg den allerstørste modstand mod at give fremtidige politikere tilladelse til at injicere borgernes kroppe efter skøn, og så love dem, at de jo kan klage bagefter, til det ministerie, som politikeren finder egnet.. Der vil fortsat være adgang til at klage, for eksempel over et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om tvangsbehandling. Men sundhedsministeren kan fastsætte, at en klage skal sendes til en anden myndighed end ministeriet.

Estermarie Mandelquist, Poul Anders Thomsen, Rolf Andersen, Anina Weber, Flemming Berger og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

Jeg vil synes at vi skal rulle tilbage til versionen fra før pandemien. Den er gennemarbejdet, og tager udgangspunkt i at det er fagligheden der bestemmer og har en god lokal forankring også.
Her er der ingen, der vil stille spørgsmålet om det er Industrien, eller McKinsey eller politiske agendaer ud over epidemien der styrer slagets gang.

Skrot det her lovforslag og rul tilbage. Den gamle lov har også en meget klar aktiverings klausul, nemlig at vi står over for en epidemi med en virus/bakterie/.. der er klassificeret af fagkundskaben til at være en 'kategori 1' epidemi.
Den gamle epidemilov kunne ikke bare aktiveres efter forgodtbefindende.

// Jesper

Estermarie Mandelquist, Poul Anders Thomsen, Rolf Andersen, Anders Reinholdt, Flemming Berger, Finn Thøgersen, Peter Mikkelsen, Hans Aagaard og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Som læge er det selvfølgelig dejligt at have effektive værktøjer i sin skuffe, ligesåvel som det er nemmere at være politibetjent, jo videre beføjelser man har. Men der er demokratiske bekymringer.
Når man er blevet skræmt, som vi jo er nu over CV-19, er det en klassisk politisk problemtstilling at tro man kan lovgive sig fra at komme i lignende vanskeligheder i fremtiden. Af historiske hensyn, bør man dog huske på at lovgivning vedtaget i en krisetid, er farvet af krisetiden. Her skal man være ekstra påpasselig. Krisetider er ikke normaltilstanden, det er undtagelser fra det normale.
Der ligger jo altid en pandemi og lurer om hjørnet, men betydende pandemier er altså sjældne gæster, særligt på vore breddegrader ( https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_epidemics ). Udover at være sjældne, så er de også ret forskellige. Nogle tiltag man bør tage for at bryde pandemien, vil være de samme, men oftest ligger djævlen i detaljen. Fx beskytter man sig jo helt anderledes mod HIV ifht. COVID-19 og igen ifht. Kolera. Djævlen ligger i detaljen.
Selvom jeg er læge, så synes jeg ikke vi skal etablere for mange automathandlinger eller give for vide beføjelser til at sundhedsmyndighederne. Et samfund har andre hensyn end blot sundhedsfaglige. Se fx på minkavlerne. Det kan da godt være at de fleste af os, som aldrig har besøgt en minkfarm eller kender en minkopdrætter personligt, synes det er synd for minkene og ønsker erhvervet nedlagt, men var det nu nødvendigt udefra et sundhedsfagligt synspunkt? Tjente krisen/ pandemien en anden sag?
Hvis vi kigger på Sverige, hvor de har begrænset det demokratiske ansvar og overladt en meget større del af pandemihåndteringen til teknokraterne, ser vi at de i skrivende stund har testet 166.707 pos. for CV-19 mod 58.466 i DK. Befolknigernes størrelser taget i betragtning er forskellen ikke så stor igen... medmindre vi kigger på antallet af dødsfald: 6.082 i Sverige mod 753 i Danmark. Det er 8 gange så mange... der bor jo ikke 40 mio mennesker i Sverige.
Diskussionerne om hvori forskellen ligger, kan være endeløse, men en ting vi gjorde væsentlig anderledes i DK ifht. til Sverige, var den demokratiske diskussion og vi skal passe på ikke at få lovgivet os fra det politiske ansvar, ved en ny pandemi og vi skal passe på ikke at få vedtaget lovgivning, som kan misbruges. Det er sjældent sådan, at en behandling er rigtig for alle.

Lillian Larsen, Klaus Holte, Poul Anders Thomsen, Rolf Andersen, Anina Weber, Anders Reinholdt, Katrine Damm, Flemming Berger, Thomas Hjulmand, ingemaje lange, David Zennaro, Peter Mikkelsen, Erik Winberg, Jesper Frimann Ljungberg, Hans Aagaard, Lise Lotte Rahbek, Werner Gass og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Det er kloge ord, Søren Jensen - men er det ikke netop sådan, at der tages det forbehold, som manglede i marts: at regeringen kunne tage affære, selvom sundhedsmyndighederne bagatelliserede risikoen alt for længe? Covid-19 ville vel trods alt være karakteriseret som 'smitsom', så ministeren ville have adgang til at gøre det fornødne?
Loven er vel på den måde et forsøg på at balancere et kompromis mellem det faglige og det politiske beslutningsniveau - samtidig med at det vel tager højde for den triste tendens, vi er overalt nu: at folk forfalder til at vælge uvidenheden som middel til at fortrænge den ubekvemme sandhed.
Desværre forfalder du også selv til det ved ikke helt at forstå nødvendigheden af indsatsen imod minkavlen, som jo skyldes, at mink aktivt kan blive en bombe under et behandlings- og vaccinationsprogram. Ingen betvivler for alvor nødvendigheden, heller ikke Venstre, der nu giver ministeren tørt på for at antyde, at man måske kan bevare en stamme af højt forædlede avlsmink.
Kritikken af loven går jo også på det modsatte af din indvending: at der gives for meget magt til det politiske system, men hvor det jo tydeligt har kunnet ses, at man ikke kan operere med evidens på områder, man af gode grunde ikke har kunnet undersøge på forhånd - eller undersøge ud fra et rent sundhedsperspektiv (mundbindene).

Rigtig god lovgivning, følger videnskaben (f.eks. contact tracing). Hvis covid-19 var mere dødelig havde det været godt at have haft lovgivningen klar, tror ikke på det giver anledning til en fascistisk overtagelse af samfundet :)

"Der skal være regler om, at personer, der kommer til Danmark fra udlandet, skal lade sig undersøge for eventuel smitte." de første smittede i Danmark var turister fra Østrig, ville have været godt at have haft det her fra starten af. Generelt er alle provisioner velbegrundede.
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2020-7/skiturister-bragte-coro...

Lise Lotte Rahbek

Holger Kramer
Du "tror ikke det giver anledning"
Nå.
Der er en årsag til at vi har låse på vores huse, biler og ejendom.
Vi "tror ikke det vil give anledning" til tyveri, misbrug eller hærværk at lade alt stå pivåbent.
Men tro er viden, og slet ikke når det angår så vigtigt og fundamentalt et emne som retssikkerhed og at beskytte borgerne mod stat og politikere. Det er borgernes PLIGT at tænke sig om, når staten vil tiltage sig rettigheder, der kan være fatale for retssikkerheden.
At nogen måtte TRO at politikere er ufejlbarlige og uegennyttige og pæne mennesker som aldrig, heller ikke i de kommende regeringers tid, ville handle imod borgernes bedste,
det taler al verdenshistorie imod.

Lillian Larsen, Klaus Holte, Estermarie Mandelquist, Rolf Andersen, Carsten Søndergaard, Anina Weber, Flemming Berger, Thomas Hjulmand og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

*tro er ikke viden

Lise Lotte Rahbek
Jeg tror ikke den her lovgivning vil blive misbrugt i det omfang du siger og der ingen grund til at tro på det vil ske i Danmark (andre lande er en helt anden diskussion), og jeg synes faktisk socialdemokraterne har håndteret corona meget fint ift til andre landes regeringer. For at acceptere din analogi skal jeg se politikere ligesom tyve, og det gør jeg ikke. Den magtovertagelse du prædiker om er en marxistisk fantasi som ikke kommer til at ske i Danmark. Jeg ville også gå ud fra at min cykel bliver stjålet hvis jeg ikke låser den.

Og hvis vi skal debatere epistemologi kan vi godt gøre det. Du kan ikke vide noget med 100% sikkerhed, og når jeg siger "tro" gør jeg det baseret på den viden jeg har. Enormt pedantisk at angribe ordet "tro".

Jørgen Møller

Det er skræmmende, at vores politikere sidder på deres 'Taburetter´og venter på en ny sundhedsfare/tragedie som som Covid-19 og med en smitte hjulpet godt på vej af danske mink. Politikerne har tilsyneladende af tragedien med minkfarmene lært, at når den næste tragedie ankommer, skal de stå bedre rustet, og dvs. med en diktators midler: Tvang!
Der er for længst kommet advarsler fra forskere i Danmark, Tyskland og England om, at de alt for mange sammenpressede dyr i landbruget, såsom svin, kyllinger og mink er en 'tikkende bombe' under folkesundheden.
Eksempelvis er fugleinfluenzaen i fuld opblomstring i hele verden og nu også ankommet Danmark. Tamhøns er i den forbindelse en fugl og skal nu beskyttes mod vilde fugle. Fugleinfluenzaen, en virus, kan også springe over på mennesker. Den er farlig og mennesker kan også dø af denne virus.
I europæiske svin er der fundet virus, der kan udvikle sig til pandemier.
Herhjemme var der blevet advaret mod mink som en potentiel smittekilde, men myndighederne ventede, til virkeligheden kom med budskabet - og der er ingen tegn i sol og måne på, at myndighederne tager ved lære af denne tragedie. Politikere burde allerede nu sætte sig sammen med landmændene, sundhedsmyndighederne og forskerne og blive enige om at forebygge flere lignende tragedier med danske husdyr, samt hvordan det skal gøres.
Presset derpå er der fra befolkningen.
Regeringens og politikernes anvendelse af tvang gennem magt, politi og militær, er diktaturets løsning og vil yderligere skærpe modsætningerne mellem folket og regeringen.
Forløberen for diktaturet er autokratiet med Trump, men også statsledere i Europa som lysende eksempler - de samme autokratiske tendenser vejrer morgenluft herhjemme.

Klaus Holte, Flemming Berger og Peter Mikkelsen anbefalede denne kommentar

Helt utroligt at folk går med på denne her idé, som fjerner selvbestemmelse over egen krop. Og det har ikke en pind med Covid-19 at gøre.
Den til enhver tid siddende sundhedsminister, vil kunne udpege en hvilken som helst sygdom til "samfundskritisk", hvorefter private vagtværn, evt bestående af udenlandsk arbejdskraft, vil kunne tvangsinternere dig til "et dertil egnet sted" (bemærk, ikke hospital eller fængsel nævnt), hvorefter de vil kunne tvangsbehandle og ultimativt tvangsvaccinere dig med en vaccine som ikke er blevet ordentligt testet, og, hvis vi taler om den Oxfordvaccine det ligger i kortene vi får i Danmark, hvis langtidskonsekvenser er totalt ukendte, da det er en DNA vaccine, og ikke en standard vaccine.
Meen bræges der, det er jo Danmark og vi har tiltro til vores politikere.
Jaja, først og fremmest ville det være fedt hvis tiltroen var gengældt fra politisk side, og dernæst kan man jo gætte på hvad en sundhedsminister fra f.eks Stram kurs, NB eller DF kunne tolke som en "samfundskritisk sygdom".
Jeg er klar over at det lyder voldsomt, men det er det jo for filan også. Der står hvad der står, og så kan man have nok så meget tiltro til at det skal fortolkes på en anden måde og det hele ikke er så slemt som det ser ud, men når vi i starten af filmen ser en revolver, så ved vi den bliver brugt senere.

Klaus Holte, Estermarie Mandelquist, Poul Anders Thomsen, Rolf Andersen, Carsten Søndergaard, Anina Weber, Flemming Berger, Thomas Hjulmand, ingemaje lange, Hans Aagaard, David Zennaro og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Lise Lotte - du må gå under jorden sammen med de andre paranoide. I må bevæbne jer og kæmpe mod Den onde Stat.
Parallellen til Trump-militserne er slående. Også de frygter for deep state, kommunistisk magtovertalelse, centrum venstre osv osv. Langt ude.
Det er udtryk for tidernes syge individualisme, hvor jeg og mig er vigtigere end os.
Og du vil gerne behandles af læger og på sygehuse når du bliver syg, fordi du ikke ville vaccineres, ikke?

Bjørn Pedersen

Er det mindste man kan forvente af en regering, ikke at de bruger samme ordbog som os andre? Kan de i det mindste ikke finde på et nyt ord? Og så lige dét ord?

jens christian jacobsen, ja, det er vores grundlovssikrede ret at få, eller afslå, behandling. Også selv om vi selv har været ude om det ved f.eks at stå på ski og brække et ben, eller ved at ryge og få kol.
At du så er tiltaler for tvangsmedicinering, tvangsisolation og tvangsvaccination, og fra hvad jeg kan læse i dit indlæg også en afskaffelse af den hipokratiske ed, er du selvfølgelig i din gode ret til at mene, men hvilke paralleller det bringer, vil jeg undlade at beskrive her.

Klaus Holte, Estermarie Mandelquist, Poul Anders Thomsen, Rolf Andersen, ingemaje lange og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

@ Steffen Gliese - jeg, som de fleste andre, elsker at prøve at forudse fremtiden. Jeg klapper mig selv på ryggen når jeg får ret og husker bedre de få gange det skete, end de mange gange gane hvor jeg tog fejl. Fremtiden er svær at forudse. Den bedste prædiktor for fremtiden er fortiden, det der er sket før, har større chance større chance for at ske igen. Historien har det med at gentage sig. Alligevel er fremtiden altid anderledes end vi havde forestillet os. Politikere elsker rampelyse (når det går godt). De drages som fluerne mod en lort, når de øjner muligheden for at pleje deres "brand" (når det går skidt, ser man ikke skyggen af dem). En politiker ved at chancen for at slå sit navn fast er størst, når folkeopinionen er med. Det er den, når befolkningen er skræmt. I den nuværende situation er chancen for at friste en politiker over evne rigtig stor. Vi så selv have der skete med Mogens Jensen, det gik udover minkfarmerne. Var det nødvendigt... det vil tiden vise. Jeg er ikke sikker og tror at vi kunne have ventet, gjort nogle ting anderledes og ladet os blive lidt klogere. Det samme med den her lovgivning, vi kan godt vente lidt. Give os tid til at tænke os om, hvis lovgivningen er nødvendig, vil folkeopinionen bestå, hvis den er unødvendig, så får vi svaret.

Poul Anders Thomsen, Rolf Andersen, Carsten Søndergaard, Anina Weber, Anders Reinholdt, Flemming Berger, ingemaje lange, Hans Aagaard, Lisbet Møller og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Ture - for det første antyder du at epidemiloven er i modstrid med grundloven. Det er helt forkert. Det du i dit ikke helt forståelige indlæg skriver er måske at tvangvaccinering - og indespærring er indgreb i den personlige frihed. Men grundlovens § 71 siger først og fremmest i, at indespærring kræver lovhjemmel. Grundloven forbyder indespærring begrundet i politisk eller religiøs overbevisning eller i afstamning, men ellers er det op til lovgivningsmagten (regering og Folketing i forening) at regulere den personlige frihed ved lov. Det er det, der er sket med corona-epidemiloven.
Og så den med Hippokrates. Igen er det uklart hvad du mener, men du henviser formodentlig til lægeløftet hvor der bl.a. står: '...samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse osv' En læge er ikke forpligtet til at behandle en lovbryder på samme tidspunkt som den der har fulgt (epidemi)lovens anvisninger.
Så meget for dine påstande. Men gå under jorden. Den brænder!

"samfundskritiske sygdomme"

Er det sådan noget som stress, depressioner, angst, spiseforstyrelse og lignende tilstande skabt af det moderne arbejdsliv, særligt på bunden af samfundet da de ikke kan sygemelde sig uden alvorlige konsekvenser for deres fremtid?

Klaus Holte, Estermarie Mandelquist, Bjørn Pedersen, ingemaje lange, Ebbe Overbye, Ib Christoffersen og Ture Nilsson anbefalede denne kommentar

Jens, godt at se at du alligevel forstår noget af det jeg skriver.
Og tak for rettelserne der hvor de er relevante. Det er selvfølgelig en Menneskerettighed at have selvbestemmelse over egen krop, og ganske rigtigt ikke en grundlovssikret ret, selvom vi måske kan diskutere hvorvidt den lovhjemmel du hentyder til er legitim. Det viste sig jo ikke at have været tilfældet med Minken, hvor denne ulovlighed hverken blev opdaget af politi eller militær, før de eksekverede den.
Og min henvisning til den hipokratiske ed, tja, det er hvad lægerne i min familie kalder den, på trods af at det meste af verden sværger til Genevedeklerationen. Og her står faktisk flere interessante ting, som f.eks
I WILL NOT USE my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat
I WILL RESPECT the autonomy and dignity of my patient
I WILL NOT PERMIT considerations of age, disease or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation, race, sexual orientation, social standing or any other factor to intervene between my duty and my patient.

Jeg vil holde fast på at jeg selv kan bestemme over min egen krop, og at du også selv kan bestemme over din, på trods af at du måske under mindre gunstige vinde bliver smittet af en samfundskritisk sygdom.

Estermarie Mandelquist, Poul Anders Thomsen, Rolf Andersen, Flemming Berger og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

@Jeppe det må du spørge den siddende sundhedsminister om, for det er ham eller hende som fremover kommer til at bestemme det

Ib Christoffersen

Jeg skal nok reklamere for de partier der ikke stemmer imod Epidemiloven, næste gang der er Folketingsvalg, næste gang der er Regionsvalg og næste gang der er Kommunevalg. Og dem der stemte for, eller undlod at stemme, skal jeg nok starte en udskamning af, mon ikke 5 dage før valgene er passende.

Poul Anders Thomsen

Man skal ikke have for meget tillid til politikere. Grundlæggende er der noget usundt over at ville bestemme over andre mennesker. En ting er at man som ung er idealistisk og vil ændre verden og tror man har alle svarene. Det skulle gerne gå over når man har levet lidt.

@Steffen Gliese, 12. november, 2020 - 09:08 : "denne lov er hverken mere eller minde indgribende end andre, der er skabt med henblik på at give en regering mulighed for at regere og agere under de vilkår, der opstår."

Steffen Gliese. Denne gang tilstår jeg, et jeg er uenig. Af èn eneste grund, der overskygger alt andet, uanset hvilke som helst hensyn, til hvad som helst, andet end politikere kommer og går, det gør regeringer også. Og politiske vinde, ikke mindst.

Hverken du eller jeg, eller nogen anden i dette forum, og udenfor, kan vide hvad den poltiske fremtid bringer, lige som man ej heller vidste det i fortiden, der ikke må glemmes, hvis historien skal forhindres i at gentage sig...

Jeg ved hvilken regering vi har nu, og dèn, omend ikke blindt, stoler også jeg på. Men jeg stoler ikke på fremtidige regeringer.

Jeg kender dem ikke,

Ingen gør.

Who knows hvad en fremtidig regering kan finde på, at gå op i, som f.eks. racehygiejne, arvehygiejne, eugenik o.s.v.? Eller genetisk manipulation til almenvellets bedste? Eller tvangssterilisationer af rygere og overvægtige, eller dem der ikke vil motionere 60 timer om dagen, alt sammen begrundet med at disse individer skader samfundets helsetilstand? Det er kun et lille udpluk, men muligheder (påskud) er u-e-n-d-e-l-i-g-e.

Dèt vi ved er, at der kommer nye politiske vinde, og nye regeringer, helt sikkert med nye idèer om, hvordan samfundet skal fungere og hvem skal få det til at ske.

Vi ved ikke andet, end at DET VIL ske, og derfor skal vi ikke tillade nogen form for tvang-i-sundhedsvæsen-lovgivning, der kan 'nedarves' af fremtidige regeringer!

Ture Nilsson, Bjørn Pedersen, Lise Lotte Rahbek og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar

wansee--- een gang til? Har I dog intet lært?