Baggrund
Læsetid: 9 min.

Klimapolitisk træghed har gjort CO2-fangst nødvendig

Det er højst usikkert, hvor meget den kontroversielle teknologi – CO2-fangst og -deponering – kan bidrage med for at sikre klimamålet for 2030. Information giver et overblik
Forbrændingsanlægget Amager Ressourcecenter ligger under den kunstige skibakke på 86 meter og sender røg og damp op. Anlægget kan også blive det første herhjemme, hvor man kommer i gang med CO2-fangst.

Forbrændingsanlægget Amager Ressourcecenter ligger under den kunstige skibakke på 86 meter og sender røg og damp op. Anlægget kan også blive det første herhjemme, hvor man kommer i gang med CO2-fangst.

Christian Lindgren

Indland
6. januar 2021

»Jeg har faktisk en tilståelse til jer i dag,« sagde ministeren med hænderne foldet foran sig: »Jeg har brugt en ikke ubetydelig del af min tid på at kæmpe imod CCS.«

Stedet var et webinar i Dansk Industris regi, tidspunktet var sidst i september, ministeren var Dan Jørgensen (S), og tilståelsen handlede om Carbon Capture and Storage, CCS, på dansk: CO2-fangst og -deponering.

Klima- og energiministeren forklarede, at han har været imod teknologien med at opfange CO2 fra røggassen og deponere den i undergrunden, fordi teknologien i begyndelsen blev promoveret af »nogle interesser, som vi godt vidste ikke ville det bedste«. Nærmere bestemt interesser i den fossile energisektor, der tænkte, at hvis blot man fik sat et CO2-filter på for eksempel kulfyrede kraftværker, så kunne man fortsætte sin sorte forretning på ubestemt tid.

Det var med samme begrundelse som Dan Jørgensens, at de grønne organisationer var skeptiske over for CCS: At levetidsforlænge fossile kraftværker og gemme deres CO2-efterladenskaber et sted i undergrunden i al evighed var ikke et bæredygtigt svar på klimakrisen.

»CCS er en farlig afledningsmanøvre,« skrev for eksempel Greenpeace tilbage i 2008. Hvis CCS vinder indpas, vil opførelsen af nye kulkraftværker bare fortsætte, advarede miljøorganisationerne og betegnede CCS som ’et falsk håb’. De pegede samtidig på de mange åbne spørgsmål omkring CCS-teknologien: Prisen var usikker men høj, energiforbruget ved CO2-fangsten var stort, og risikoen ved at gemme enorme mængder CO2 i hulrum i undergrunden underbelyst.

Det statskontrollerede energiselskab Dong – nu Ørsted – droppede i 2009 sine forprojekter til CCS på sine daværende kulkraftværker med henvisning til, at det var for dyrt, og at man ville satse på den grønne, vedvarende energi frem for på kul. Elselskabet Vattenfall fik i 2011 nej fra den daværende klimaminister Martin Lidegaard (R) til et projekt med CO2-fangst og deponering i Nordjylland.

Tidspres taler for CO2-fangst

I dag er en del forandret. I en dansk kontekst er problemet med kul i energiforsyningen snart løst. Kulforbruget er reduceret med 78 procent siden 1990, og fra 2023 er der kun et enkelt kulfyret kraftværk tilbage – Nordjyllandsværket med forventet kulstop i 2028.

Så CCS i en dansk sammenhæng vil ikke handle om at levetidsforlænge fossile kraftværker, det vil handle om at fjerne CO2 i røgen fra andre typer anlæg: kraftvarmeværker fyret med biomasse, affaldsforbrændingsanlæg samt særligt CO2-belastende industrier som cementfabrikken Aalborg Portland.

Dertil har vi fået travlt. Politisk tøven og begrænsede ambitioner siden klimalovens vedtagelse har gjort det svært at nå lovens mål om 70 procent reduktion af de danske drivhusgasudledninger i 2030.

»Samlet set har vi truffet beslutninger, der bringer os en tredjedel af vejen mod målet,« skrev Dan Jørgensen før jul i den klimapolitiske redegørelse, der ifølge klimaloven skulle have beskrevet hele vejen til målet.

Det er på det samlede klimaområde som elbilkommissionens formand Anders Eldrup sagde i september om transportsektoren: »Vi burde være startet for ti år siden.«

Så nu lyder der også andre toner fra miljøorganisationerne. Hvor Greenpeaces generalsekretær, Mads Flarup Christensen, for et år siden udtalte sig med stor skepsis og kaldte CCS »en sidste mulighed«, så siger organisationen nu på Twitter, at »klimakrisens dybde gør, at CO2-fangst helt givet må i brug«.

Man kalder det stadig »hamrende farligt« at lægge for mange af sine klimapolitiske æg i CCS-kurven, men omvendt synes der altså ingen vej uden om.

Spørgsmålet er imidlertid stadig, hvor meget CO2-reduktion denne teknologi kan bidrage med, hvor hurtigt og med hvilke omkostninger.

Stor usikkerhed om potentialet

Klimarådet skønner i sin statusrapport fra marts 2020, at CCS i 2030 vil kunne levere en CO2-reduktion på 4,5 millioner ton CO2, mens regeringen i sit Klimaprogram 2020 fra september angiver potentialet til fire-ni millioner ton, altså op til det dobbelte. Plus yderligere 0,9 millioner ton, som regeringen mener at kunne opnå via en ’markedsbaseret pulje’ til støtte for erhvervslivets CO2-fangst som del af Klimaaftalen for energi og industri fra juni 2020. Så sammenlagt altså 4,9-9,9 millioner ton i 2030. Et potentielt stort bidrag til at hente den manko på 13,7 millioner ton CO2 inden 2030, som tilbagestår efter diverse klimaaftaler indgået i 2020.

Et sigende udtryk for, hvor svært det reelt er at bedømme teknologiens danske potentiale, kan findes i regeringens grønne forskningsstrategi fra september 2020, hvor man annoncerer statslig støtte til forskning og udvikling af carbon capture and storage. Det skønnede potentiale er de nævnte fire-ni millioner ton CO2 årligt for perioden 2030-40, men usikkerheden er mildt sagt stor:

»Reduktionspotentialerne er generelle, usikre vurderinger af de teknologiske muligheder for at reducere drivhusgasudledningerne med de forudsatte teknologier. Teknologiernes pris er ikke taget i betragtning i vurderingen af disse tekniske potentialer – det er kun, hvad der i teorien er teknisk muligt og teoretisk realiserbart i 2030. Dette potentiale er forbundet med stor usikkerhed med hensyn til effekt, dokumentation og potentiale for udbredelse. Der tages derfor forbehold for dette potentiales realisering.«

Betoning af den store usikkerhed går igen i Metodenotat om de tekniske reduktionspotentialer, der ligger til grund for skønnet over CO2-gevinsten på fire-ni millioner ton i regeringens Klimaprogram 2020. I notatet hedder det, at CCS-potentialet »er vanskeligt at opgøre præcist«.

»Denne potentialevurdering er behæftet med usikkerhed og bør vurderes nærmere,« gentages det, og det tilføjes, at »frem mod 2040 er der yderligere usikkerhed knyttet til udledningerne«.

Ikke desto mindre er det forhåbningen om disse fire-ni millioner ton CO2-reduktion frem mod 2030, der begrunder regeringens såkaldte ’hockeystavstrategi’ hvad angår klimamålet: I forhold til en ret linje frem mod 70 procent reduktion i 2030 vælger man at gøre for lidt frem til 2025 i forventningen om, at kulstoffangsten melder sig med et stort potentiale efter 2025.

Flere fagfolk anfægter regeringens optimistiske vurdering.

Professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen sagde i september her i avisen, at »jeg forventer ikke, at det kan lykkes os at få CCS op at flyve på en måde, der giver et stort bidrag til CO2-reduktion inden 2030«.

Han har siden på TV 2 skønnet det realistiske potentiale i 2030 til 1,5-2,5 millioner ton.

Hos samme medie kalder lektor Philip Fosbøl regeringens skøn »utrolig ambitiøst«.

Philip Fosbøl forsker i CCS-teknologi på DTU Kemiteknik og mener, at det i et klimaperspektiv giver »rigtig god mening« at satse på CO2-fangst. Men han hæfter sig ved, at det officielle skøn over reduktionspotentialet ikke har analyseret, hvad en sådan indsats faktisk vil koste.

»Hvis man gik i gang med det samme med et ubegrænset investeringsbudget, så kunne man måske godt lige nå i mål med klimaprogrammets vurdering,« siger han.

Det er værd at bemærke, at hvor regeringens fremlagte Klimaprogram 2020 vurderer CCS-potentialet til fire-ni millioner ton i 2030, så omtaler det bagvedliggende metodenotat samme potentiale som først gældende for tiden »efter 2030« og perioden 2030-40.

Amager Bakke kommer først

Det første sted, man kommer i gang herhjemme, kan blive på Amager Bakke – affaldsforbrændingsanlægget hos Amager Ressource Center (ARC).

Her fik man i sommer bevilget 30 millioner kroner fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) til et demonstrationsanlæg, der skal kunne indfange 12 ton CO2 om dagen med planlagt start i 2022.

I forventning om succes har ARC nu søgt EU’s Innovationsfond om 0,5-1 milliard kroner for at kunne opføre et fuldskalaanlæg til start omkring 2025. Det skal kunne fange 500.000 ton CO2 om året stammende fra både den fossile – det vil sige plastikdominerede – og den biobaserede affaldsfraktion og dermed hjælpe Københavns Kommune til at nå målet om at blive CO2-neutral i 2025.

Amager Bakke er længst med planer for CO2-fangst blandt de danske affaldsforbrændingsanlæg. Dansk Affaldsforening vurderer i sin seneste opgørelse, at hvis de fire største anlæg hver etablerer et anlæg til at fange CO2 fra den fossile affaldsfraktion, så »vil det kunne medføre en samlet CO2-reduktion på mere end 600.000 ton frem mod 2030«. Altså noget mindre end regeringens såkaldt ’tekniske reduktionspotentiale’ i denne sektor på én-to millioner ton i 2030.

»Vi er udfordret på pris, tidshorisont og omfang. For selv om CO2-fangst i sig selv er en kendt og afprøvet teknologi, er integrationen med energianlæg, kompression, transport og lagringen fortsat på demonstrationsplan,« understreger Dansk Affaldsforening.

Én-to millioner ton indfanget CO2 er også, hvad regeringen ser som 2030-potentialet – »behæftet med stor usikkerhed« – fra kategorien af energitunge industrier, helt domineret af Aalborg Portland, der i dag udleder over to millioner ton CO2 årligt, hvilket er 23 procent mere end i 2015.

I rapporten til regeringen fra Klimapartnerskabet for energitung industri vurderer man, at CO2-fangst hos sektorens virksomheder kan give en reduktion på cirka 1,1 million ton CO2. Altså i bunden af regeringens estimat.

»Der er stadig væsentlig usikkerhed om teknologien, og da det ikke er økonomisk rentabelt, foreslås det som offentligt-privat fyrtårnsprojekt,« tilføjer industripartnerskabet.

Aalborg Portlands direktør, Michael Lundgaard Thomsen, understreger tilsvarende i en pressemeddelelse, »at der er mange faktorer – ikke mindst i forhold til finansiering og støtte – som skal være på plads for, at CO2-fangst kan blive realistisk i stor skala«.

Cementvirksomheden er nu med støtte fra EUDP gået sammen med blandt andre Aalborg Universitet om at afdække mulighederne for CO2-fangst inden 2030.

Størst potentiale for CO2-reduktion og -deponering ser regeringens klimaprogram i de biomassefyrede kraftvarme- og varmeværker: to-fem millioner ton CO2-reduktion. Der er dog »betydelig usikkerhed forbundet med denne vurdering«, der heller ikke bedømmer den økonomiske realisme i potentialet. Og hvor Klimaprogram 2020 taler om to-fem millioner ton i 2030, taler det bagvedliggende Metodenotat om efter 2030.

Måske er der mere realisme i rapporten fra Klimapartnerskabet for Energi- og forsyningssektoren, som i marts vurderede CCS-potentialet fra sektoren – her omfattende såvel biomassefyrede som affaldsbaserede anlæg – til blot 1,3 millioner ton CO2 i 2030.

»CO2-fangst (er) en kendt, men endnu ikke moden og industrialiseret teknologi,« skriver klimapartnerskabet og tilføjer, at der i dag er »betydelige omkostninger forbundet med installering af anlæg, og der er ikke mulighed for at få dækket de samlede omkostninger til CO2-fangst«.

Konkurrence om CO2

Ved indgangen til 2021 tegner følgende billede sig:

For det første er der en voksende grad af enighed om, at CO2-fangst bliver nødvendig med den knappe tid, der er til rådighed, hvis Parisaftalen skal respekteres

For det andet er den danske regerings skøn over, hvor meget CO2 der potentielt kan indfanges og deponeres allerede i 2030, behæftet med stor usikkerhed, men synes betydelig mere optimistisk end vurderingerne fra blandt andre Klimarådet og energi- og affaldssektorens aktører.

Og sidst tager regeringens skøn over potentialet ikke højde for omkostningerne ved CCS. Der er i dag ikke et egentligt europæisk marked for lagring af CO2, der indfanges, ej heller i udtjente olie- og gasfelter i Nordsøen, ligesom der ikke er en infrastruktur til at håndtere transporten af indfanget CO2 fra kilde til deponeringssted – derfor er der heller ikke et sikkert prisniveau.

Som alternativ til CO2-deponering i undergrunden kan indfanget CO2 bruges som råstof sammen med brint til fremstilling af grønne brændstoffer, omtalt som Power-to-X (PtX). I så fald kaldes teknologien ikke CCS, men CCU, CO2-fangst og -udnyttelse. Også det er en teknologi, der stadig er under udvikling med ukendte omkostninger og med en lidt langsommere mulighed for indfasning end CCS.

»PtX-produkter er desværre stadig ret omkostningstunge,« skrev klimaminister Dan Jørgensen før jul til Folketingets klimaudvalg. »Der er stor usikkerhed om, hvornår de kan blive konkurrencedygtige.«

En lang række selskaber i sektorerne olie og gas, energi, affald samt transport har inden for det seneste år indledt udviklingsprojekter med statslig støtte og foretaget investeringer i CCS, CCU og/eller PtX i håbet om at komme først med konkurrencedygtige teknologiske løsninger. Der er således indledt et kapløb med potentiale for konkurrence om den CO2, der måtte blive indfanget, samt konkurrence mellem PtX-brændsler med og uden CO2, lige som CO2-fangst som løsning kan komme i konkurrence med andre veje til CO2-reduktioner, for eksempel energieffektivisering.

For at forebygge kaos og fejlinvesteringer og sikre optimalt udbytte har regeringen lovet at fremlægge en strategi for hele området.

»Der er ikke alene tale om en PtX- strategi, men om en strategi for både fangst, lagring og anvendelse af CO2 samt for PtX i Danmark,« oplyser klimaministeren.

»Arbejdet med strategien er allerede i gang og vil fortsætte i løbet af 2021.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Aksel Gasbjerg

Nu har man snakket CCS i 15-20 år og teknologien har ikke rokket sig ud af stedet overhovedet.
Ikke noget sted i verden fungerer CCS. Talrige forsøgsanlæg har måttet stoppe.
Så hvis det er en teknologi, der er er “kendt og afprøvet”, så vis os den.
Send en kyndig journalist/videnskabsmand derhen, hvor det påstås at CCS fungerer, og lad os høre en uvildig beretning derfra.
Så lad os få en faktuel status på selve CCS-teknologien, i stedet for al den løse CCS-snak med “forbehold”, “usikkerhed” osv.

Ejvind Larsen, gregers hoff, Klaus Lundahl Engelholt, Søren Fosberg, Henning Kjær, Olaf Tehrani, Frank Hansen, Ete Forchhammer og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Ete Forchhammer

Jeg forstår ikke at problemer med deponering ikke er løst før man overhovedet er begyndt at skabe noget at deponer?
Eller at det er "konkurrencedygtighed" og ikke nødvendighed der bestemmer om genanvendelse skal tages alvorligt?

Ete Forchhammer

..noget at deponere, selvfølgelig

Er det virkelig korrekt, at det ikke er teknisk muligt at lave CCS eller endnu bedre CCU og PtX-anlæg? Jeg havde ellers forstået det sådan, at det det ikke havde kommerciel interesse, for det ville blive for dyrt, at reducere CO2 ved hjælp af CCS, CCU og/eller PtX. Men er prisen i grunden ikke underrodnet sådan samfundsøkonomisk set? for hvad enten vi skal undvære benzinbiler, flyrejser, brændeovne eller import af jordbær om vinteren og billigt elektronik fra fjerne destinationer på grund af restriktioner eller på grund af, at vi ikke har råd, fordi det er så dyrt at slippe af med CO2, så blir resultatet vel det samme: lavere CO2 i atmosfæren.
Men hvis det ikke er teknisk umuligt, så er det da bare med at komme i gang. Fordi det ikke i øjeblikket er økonomisk interessant for Vattenfald eller Ørsted, skal vi da ikke forspilde den mulighed for at reducere CO2 i atmosfæren.

Niels Jacobs, Inge Lehmann og Torben S Rose anbefalede denne kommentar
Morten Balling

Helt grundlæggende:

Mennesker skal bruge energi for at overleve. Vi skal have (intern) energi i vores kost, og vi skal bruge (ekstern) energi bla. til at producere fødevarer.

Stort set al den eksterne energi menneskeheden bruger kommer fra fossile kilder. Afbrændingen af dem frigør energi vi kan bruge, men producerer som bekendt også CO2. Man kan godt opfange CO2, men det kræver det man i fysikken kalder arbejde, og for at udføre arbejde, skal man bruge endnu mere energi. Hvis man har masser af tilgængelig energi, så er idéen om at opfange og lagre CO2 i så tosset, men vi MANGLER energi i det store regnskab.

Derfor er Carbon Capture i sig selv ikke nogen god idé. Man kommer til at producere CO2 i forsøget på at fjerne den man allerede har udledt. Hvis CCS anlæg var forsynet med energi fra vindmøller, så situationen anderledes ud, men selv i det "klimavenlige" Danmark står vindenergi stadig for en forsvindende lille del af den samlede "energiproduktion".

Derudover er der formentlig også andre "udfordringer". Generelt bør man, hver gang man læser eller hører om en "global løsning" på den situation menneskeheden står i, spørge: Hvilke grundstoffer skal man bruge for at producere en given "dims" som skal være en del af løsningen, hvor mange "dimser" skal produceres og hvor mange mere eller mindre "sjældne" grundstoffer skal man bruge?

Det er f.eks. ikke muligt at erstatte fossilt drevne biler og lastbiler med el, da man ikke har litium nok, og da litium er en betingelse for at kunne producere en effektiv elbil. Til dem som spørger sig selv, hvorfor man så ikke bare "laver noget mere" litium, så er svaret at man ikke kan producere grundstoffer. Det er lidt ligesom med Lego klodser. Man kan bygge ting ud af Lego, men man kan ikke lave klodserne selv.

Generelt er der behov for at alle vågner op og prøver at forstå bare en lille smule fysik, fordi den 100% styrer hvilke muligheder vi har, men frem for alt hvilke vi ikke har. Jeg har endnu til gode at se en løsning, selv en som er sammensat af delløsninger, som ikke falder fra hinanden når man ser på hvilke ressourcer løsningen vil kræve, simpelthen fordi mange af dem er begrænsede og fordi vi ikke har nok af dem. Man ikke bygge et Lego slot uden klodser.

Ejvind Larsen, Peter Høivang, Flemming Berger, Carsten Munk og Peder Bahne anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Ingeniørforeningen, grønne organisationer, Dansk Energi og ikke mindst Professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet roser regeringen for at satse på både CCS, CCU og PtX. Det tager tid at udvikle hele værdikæden fra lagring, udnyttelse og anvendelse af CO2. Men ro på. Det skal nok komme og bidrage væsentligt til CO2-reduktion allerede i 2030. Og selvfølgelig vil det ikke forsinke udviklingen af grønne energier eller fastholde kulbrinteafbrænding i DK. Som en her i tråden rigtigt nævnte så er den tunge transport afhængig af grøn brint som netop udvikles fra PtX. Ikke alt kan gøres elektrisk.

Morten Balling

@jens christian jacobsen

Hvordan forestiller du dig at man skal skaffe energi til CCS i global sammenhæng? Jeg går ud fra at vi er enige om at processen kræver energi?

I 2019 stod fossil energi for 81,3 af TPES (Total primary energy supply). 9,5% kom fra afbrænding af affald eller biomasse. Samlet var over 90% af den energi vi "producerede" en "energiproduktion" som udledte CO2. Nuklear energi stod for ca. 5% og vedvarende energi stod for under 2%.

Vi kunne selvfølgelig vælge at gøre som vi plejer og prøve at løse problemet med CO2 nationalt, men klimaet er et globalt problem, og det skal løses globalt. Hvordan forestiller du dig at man skulle kunne lave global CCS uden at det bare ville føre til endnu højere forbrug af energi (exergi for at være mere nøjagtig)?

Hvis det fører til højere energiforbrug så fører det også til højere CO2 udledning med mindre energien kommer fra den vedvarende energi vi stadig ikke har fået fingeren ud og realiseret. På længere (og desværre kortere) sigt, så er der kun én løsning. Vi er nødt til at lære at tappe Solens energi.

Sådan har det altid været, blot har vi i et par hundrede år brugt løs af et opbygget (begrænset) lager af exergi, hvilket har medført at planeten nu brødføder små 8 milliarder mennesker. Hvis dette var et system i balance, så fint nok, men det er absolut ikke et system i balance, og vejen mod en ligevægt er svær.

Dog bør enhver løsning inkludere én ting frem for alt andet: Hvordan skaffer vi den mængde energi der skal til for at bevare den globale fødevareproduktion (pt. ca. 1/3 af TPES). Hvis vi alle dør af sult så er der ikke nogen mennesker tilbage til at bekymre sig om klimaet. Samtidig estimerer vi at hver ekstra grad den globale temperatur stiger vil medføre en reduktion af fødevareproduktionen med noget som ligner 2-5%, og så er der hele spørgsmålet med om vi har fosfor nok til at gøde.

De løsninger vi ser nu, såsom CCS, er alle forsøg på at fortsætte forbruget som hidtil. Moder Natur er ikke enig, og det er ikke fordi hun ikke har advaret os inden hun svinger næven.

Ejvind Larsen, Peter Høivang, Flemming Berger og Morten Hillgaard anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

@MortenBalling. Du giver selv svaret på hvorfra energi til CCS skal komme. I DK foreløbig el fra vindenergi. Senere biogas, bølgeenergi mv.

500.000 tons CO2 opfanget i Kbh. anlægget ville med en CO2 afgift på 200 kr/ton generere en indtægt på 100 Mkr. Det kunne måske nok give økonomisk forrentning af for
investeringen i tildels udvikling og anlæg,
Men men uden en CO2 afgift til at betale for CCS kommer det selvfølgelig aldrig til at ske for alvor. (Medmindre P2X skulle få så meget brug for CO2 gassen.)
Det er formentligt vigtigt at notere sig i det politiske regi.

Søren Fosberg

Efter mange indlæg om forskellige tekniske løsninger kommer Niels Jacobs til sagens kerne: økonomi. At etablere CCS vil aldrig kunne gøres billigere end den løsning vi har haft hidtil, at sende røgen direkte ud i atmosfæren via skorstene. Man forventer at en CO2 afgift på ca 1000 kr/ton vil gøre CCS rentabel på markedsvilkår. Klimarådet har foreslået en afgift på 1500 kr/ton. Men det vil regeringen ikke. Hvad vil den så? Subsidier?

Mht til hvor energien skal komme fra: der er ingen mangel på solenergi, inkl vind. Globalt er løsningen derfor solenergi.

Råstoffer er begrænsede og vi vil løbe tør for dem medmindre vi recirkulerer dem. Vi er nødt til at opbygge vores industri på grundlag af cirkulær økonomi. Det kræver voldsom meget grøn energi - som kun Solen kan levere uden at forurene. Sådan fungerer naturen (biosfæren), vi er nødt til at gøre det samme hvis vi skal sikre et eksistensgrundlag for os selv.

Råstoffer er forsvinder ikke, men de dumpes i dag som forurening i stedet for som resource til kredsløbs processer. Hvorfor? Fordi det kan betale sig under de givne markedsbetingelser. Ikke fordi der ikke er andre og bæredygtige muligheder.

Hvis vi skal etablere bæredygtighed skal vi regulere markedet så bæredygtige teknologier udkonkurrerer de forurenende teknologier.

Ejvind Larsen, Torsten Jacobsen, Niels Jacobs, gregers hoff og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar