Feature
Læsetid: 9 min.

I Sverige taler regeringen om at indføre en krigsskat. Danmark går andre veje

Historisk set har samfund hævet skatterne i krigstid. Herhjemme peger både SF og Enhedslisten på at gøre det samme i lyset af den ændrede situation i Europa og herhjemme. Imens er Socialdemokratiet tøvende og varsler hårde prioriteringer i fremtiden
En kampbataljon på træning i Oksbøl i begyndelsen af marts i forbindelse med skærpet beredskab på grund af krigen i Ukraine.

En kampbataljon på træning i Oksbøl i begyndelsen af marts i forbindelse med skærpet beredskab på grund af krigen i Ukraine.

Rikke Kjær Poulsen/Ritzau Scanpix

Indland
6. april 2022

Krigsskat, wartime taxation eller beredskapsskatt.

Helt tilbage til oldtidens Egypten har store krige betydet, at borgere måtte betale til krigskassen.

For det er dyrt at føre krig og holde et forsvar, og det oplever flere lande i Europa også i øjeblikket, efter krigen i Ukraine har ført til en totalt forandret geopolitisk situation. Det er blandt andet derfor, at Sveriges finansminister, Mikael Damberg, for nogle uger siden varslede skattestigninger. Han forklarede, at man skal betragte det som en slags »beredskapsskatt«.

»Når vi udbygger forsvaret, skal alle også bidrage efter evne,« sagde den socialdemokratiske minister.

Også i Danmark ser vi ind i en fremtid med langt flere udgifter, end vi havde regnet med før den 24. februar, da Rusland invaderede Ukraine. Først og fremmest fordi et politisk flertal har besluttet at hæve forsvarsbudgettet med 18 milliarder kroner om året inden udgangen af 2033.

Selv om det langtfra er nyt at hæve beskatningen i krigstider, er spørgsmålet, om det har gang på jord herhjemme. Regeringens støttepartier Enhedslisten og SF mener, at krigen netop kalder på øget beskatning. Socialdemokratiet tøver, men afviser ikke konkrete forslag på forhånd.

Krig er lig med skat

Men før vi vender tilbage til nutidens realpolitik, skal vi kaste et blik helt tilbage til middelalderen. Det var nemlig første gang i danmarkshistorien, at man begyndte at opkræve borgere skat.

Hans Henrik Appel er historiker og fortæller, at skat i udgangspunktet var noget ekstraordinært, kongen opkrævede, når der var krig.

Beløbet til krigsførelse blev større i løbet af 1500- og begyndelsen af 1600-tallet. Det afgørende for at vinde krigene var nu, at man havde tusindvis af lejesoldater, og det krævede penge til at kunne betale soldaterne med.

Efterhånden som krigene blev dyrere, blev skattegrundlaget udvidet til ikke kun at følge landbrugsproduktionen. Det blev besluttet, at man skulle betale skat for hvert et hoved i husstanden. Senere kom der en ildsteds- og en kvægskat. Hvis man havde ti køer, skulle man altså betale skat for hver ko. 

»Der kom en opfindsomhed fra kronens side, fordi man virkelig var ude at lede efter penge,« forklarer Hans Henrik Appel. 

Op til 1800-tallet havde staten meget få opgaver ud over at føre krig. Herefter begyndte den at få andre funktioner, der kostede penge, såsom udbygning af infrastruktur, udgifter til skolevæsen og fattighjælp. Derfor steg skatten også – langsomt.

Et højt skattetryk kom dog først under Første Verdenskrig. Her kom der flere udgifter til en indsatsstyrke, der skulle kunne forsvare Danmark, og man ville også gerne købe nye våben. Samtidig var det vigtigste forsvar ifølge Hans Henrik Appel, at begge krigsførende parter kunne se en interesse i, at Danmark forblev et neutralt og stabilt land.

»Derfor var man meget fokuseret på at undgå social uro. Det kunne risikere at gøre tyskerne bange for et kup i Danmark, som kunne føre til, at englænderne gik ind,« fortæller han.

Mens statens udgifter steg, gjorde indtægterne for nogle forretningsfolk det også. De såkaldte Gullaschbaroner tjente millioner på at sælge mad til de krigsførende parter. Og sideløbende steg priserne eksplosivt på mad herhjemme – lidt ligesom vi oplever nu, dog i mildere grad.

Dengang var konsekvensen dog, at mange danskere ikke kunne brødføde sig selv, og det øgede risikoen for uroligheder. Blandt andet derfor indførte staten en skat på de højeste indkomster i samfundet og hævede på den måde skattetrykket betragteligt for de allerrigeste.

Man kan ifølge Hans Henrik Appel tale om, at skat var krigsstyret, indtil krigen stillede så store krav til, at man fik stabilitet i landet, at man gik over i velfærdsskattesystemet i forbindelse med Første Verdenskrig

»For her blev fordelingspolitik pludselig også et sikkerhedshensyn,« siger Hans Henrik Appel.

Dette er langtfra kun historien om Danmark. I flere lande førte begge verdenskrige til store reformer af indkomst- og formuebeskatningen. Og de forblev efterfølgende en vigtig del af finansieringen af moderne velfærdsstater som den danske.

Færre penge til andre ting

Det står også i dag klart, at lande kommer under øget pres i krigssituationer. Herhjemme skal vi ikke bare finansiere de direkte omkostninger til forsvaret, men også udgifter til flygtninge, som kan komme til at koste Danmark op mod ti milliarder kroner. 

Krigen har også skabt stigende energipriser, dyrere fødevarer og højere inflation – forhold, som alle sammen går hårdest ud over dem med færrest penge mellem hænderne.

Finansministeriet har netop åbnet for midlertidigt at fravige budgetlovens underskudsgrænse for at kunne afholde exceptionelle udgifter direkte relateret til Ukraine-konflikten. Men tidligere overvismand og professor i økonomi Hans Jørgen Whitta-Jacobsen påpeger, at det er engangsudgifter. 

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen understreger, at krigen for Danmark i et langsigtet perspektiv først og fremmest kommer til at koste 18 milliarder, fordi et flertal bag aftalen Det Nationale Kompromis har besluttet at hæve statens forsvarsudgifter til to procent af BNP. Det er løbende udgifter, som staten skal finansiere år efter år. 

»Og for de penge er der andre ting, vi ikke kan gøre,« fastslår han.

Et flertal i Folketinget har besluttet at hæve det strukturelle underskud til en halv procent. Det gør det kort fortalt muligt at fastholde det nuværende velfærdsniveau, selv om der kommer flere ældre i fremtiden – og samtidig få råd til større forsvar. Men det efterlader alligevel politikerne med markant færre penge at prioritere, end man havde regnet med, før krigen brød ud, understreger Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

»Når der er lagt op til at sænke underskuddet til 0,5 procent, men ingen siger højere skatter, så vil der være en lavere stigning i det offentlige forbrug, end der ellers ville have været.«

Det er ifølge ham udelukkende en politisk prioritering, om – eller hvordan – man vælger at finde de 18 milliarder kroner.

»En mulighed er at løfte skatterne, og så behøver man ikke at droppe de velfærdsinvesteringer, der ellers var planlagt med. Og den anden mulighed er, at man dropper flere velfærdsinvesteringer i fremtiden.«

– Og hvad er det så helt konkret, der for eksempel ikke vil være råd til?

»Jamen, det er alle den slags forbedringer af den offentlige service, som ligger ud over det, man giver i dag. Nyere behandlingstilbud i sundhedssektoren. Opgraderinger i ældreplejen, lavere klassekvotienter i folkeskolen. Hvis man ønsker den slags investeringer, skal man ud at finde ny finansiering.«

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen påpeger, at selv om man lige har penge nok til at følge det demografiske træk, vil den generelle øgede velstand i samfundet også stille højere krav til den velfærd, staten tilbyder borgerne.

»Og det er der i de nuværende økonomiske planer, som er lagt frem, ikke råd til.«

SF kalder det solidaritetsskat 

Spørger man Lisbeth Bech-Nielsen, som er finansordfører for SF, er der ingen tvivl om, at øgede skatter giver mening i lyset af den situation, Danmark står i nu.

»Med krigen har mange ting ændret sig, og alting er oppe i luften. Vi ser ind i en krise, hvor særligt folk med de mindste indkomster får udhulet deres købekraft, og alting bliver påvirket af krigen – lige fra ukrainsk hvede til russisk olie og gas,« siger hun.

Hun ser derfor øget beskatning som et middel til at adressere den ulighed, som ofte forstærkes i kriser, og som ifølge hende nu vil forstærkes endnu mere, fordi de fattigste er dem, der rammes hårdest af inflationen. 

Hun vil dog ikke gå så langt som sin svenske kollega til at kalde øget beskatning som følge af flere krigsudgifter for »beredskabskat« eller krigsskat.

»Jeg vil hellere kalde det en solidaritetsskat,« siger hun.

Hun påpeger, at det først og fremmest er vigtigt, at det er en »social retfærdig skat«, som ikke rammer dem i samfundet, der har mindst.

Derfor foreslår hun blandt andet, at man tager fat på en gammel diskussion i EU om at indføre en fælles transaktionsskat. Det er en skat, som pålægges de hurtigste handler med værdipapirer, som algoritmer foretager. Den såkaldte FTT-skat kan ifølge hende indbringe Danmark ti milliarder kroner om året, hvis den indføres bredt i EU. Herudover peger hun på en dansk formueskat, som SF blandt andet har foreslået, at vi skal bruge til at gøre op med uligeløn i den offentlige sektor.

»Man kan også gøre ting herhjemme, så længe vi har for øje, at specielt folk med små indkomster virkelig har fået udhulet deres købekraft, og det derfor ikke må ramme dem.«

I Enhedslisten er man generelt imod de øgede udgifter til forsvaret.

»Hvis man ikke laver militær oprustning, er der 18 milliarder kroner til et permanent løft af velfærden og investeringer i den grønne omstilling,« påpeger finansordfører for partiet Rune Lund.

Men fordi der er et flertal i Folketinget for øgede militæromkostninger, mener han ligesom SF, at øget beskatning er den rette vej at gå.

»Når man er parat til at tage store beslutninger om, at der skal bruges milliarder af kroner på oprustning, så må der være politisk vilje til, at det ikke skal være de mest ressourcesvage, som skal betale,« siger han.

Han peger blandt andet på, at man skal beskatte aktie- og kapitalindkomst på samme måde som lønindkomst, og at der kommer en ekstra selskabsskat på »overnormal profit«. Det er forslag, som Enhedslisten har turneret med før, men som nu ifølge Rune Lund giver endnu bedre mening.

»Vi står i en situation, hvor fattige mennesker og folk med lave og almindelige indkomster ser deres lønninger udhulet, hvor vi skal investere i den grønne omstilling og genoprette vores velfærd. Nu er de mest oplagte penge at starte med væk, fordi de skal bruges på militær. Og derfor har vi et akut behov for at finde ny finansiering,« siger han.

Hårdere prioriteringer i fremtiden 

Finansminister Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview. Men politisk ordfører for Socialdemokratiet Christian Rabjerg Madsen fremhæver, at det for Socialdemokratiet ikke ligger lige for at hæve skatterne.

»For det vil lægge en yderligere byrde på nogle familier, som i øjeblikket kæmper med konsekvenserne af inflation,« siger han.

– Der er måder at beskatte på, som ikke rammer folk med almindelige lønindkomster?

»Det er korrekt. Vi har selv foreslået at øge afgiften på nikotinprodukter, så det er klart, at der kan være ting, hvor det giver mening at gøre noget målrettet. Men fordi vi har en meget betydelig udfordring med inflation i øjeblikket, så er Socialdemokratiet og regeringen meget tilbageholdende med de her drøftelser og er afvisende over for generelle skattestigninger,« siger han.

– Men igen: Socialdemokratiet har før ikke været tilbageholdende med at finansiere politik med beskatning, som ikke nødvendigvis rammer danskerne bredt?

»Det er korrekt, at vi i forbindelse med værdig tilbagetrækning foreslog, at man tilbagerullede nogle af de skattelettelser, der blev givet på de største aktieafkast. Så det er klart, at hvis der er konkrete forslag på mere målrettede ting, så kan vi tage drøftelsen af det,« siger Christian Rabjerg Madsen.

Men herudover peger han på, at det reformspor, som regeringen har lanceret, skal være med til at finansiere eventuelle investeringer i fremtiden.

– Det er vel potentielle nye indtægtskilder, som I også havde forventet før 24. februar, da krigen brød ud? Kalder den nye situation ikke på nye tiltag?

»Jeg synes, at reformsporet var vigtigt før, men det er blevet endnu vigtigere i fremtiden, fordi de udfordringer, vi står over for, er blevet endnu større.«

– Så skal der tænkes nye og større ambitioner ind i reformsporet, eller hvordan skal det forstås?

»Det er i hvert fald afgørende at blive ved med at fokusere på, at reformer også er en del af svaret. Og så skylder vi at være ærlige om, at Danmarks økonomi altid har handlet om prioriteringer. Men det er klart, at når spillepladen ændrer sig så dramatisk, så bliver prioriteringerne hårdere i fremtiden.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

jens christian jacobsen

Måske socialdemokraterne skulle læse i partiets analer fra dengang partiet repræsenterede de 'mindre bemidlede' som Ivar Nørgaard og Henry Grünbaum yndede at kalde dem. Her vil Mette F. opdage, at de engang forsvarede en progressiv beskatning.
Konkret kan regeringen så indføre en ny progressiv beskatning af dem, der tjener mest og har størst formuer. Princippet kan i øvrig også anvendes gennem en differentieret CO2-afgift, hvor de der producerer mest CO2 også betaler den største afgift. Og er 'progression' et fyord, kan staten låne pengene. For når folk går på pension, skal de betale skat af deres pensioner. Det beløb kan staten låne af sig selv i de opsparede pensionsformuer og finansiere krudt og kugler og sågar velfærdsforbedringer. De får jo pengene igen.
Hvis ikke alle de Blå Bjarner helt har overtaget partiet. Ellers er der jo altid den Nødvendige Politik. Og en krisebaseret samlingsregering hvor de Konservative og Venstre vil gøre fyldest.
Der er mange muligheder.

Carsten Wienholtz, Kim Folke Knudsen, Inger Pedersen, Hanne Kok, nils valla, Inge Lehmann, Jens Thaarup Nyberg, Steen K Petersen, Holger Nielsen og Ole Svendsen anbefalede denne kommentar
Gunner Boye Olesen

Hvis man fjerner skatterabatten på hybridbiler har staten stoppet et tab, som I 2021 var 7,5 milliarder kr. Det er mere end den stigning i militærudgifter, regeringen planlægger for 2022-23. Og hvis man samtidig øger afgifter på biler så de kommer til at betale deres samfundsmæssige omkostninger, er en pæn del af de stigende forsvarsudgifter dækket i en årrække. Hvis man også vil bidrage til et mere lige samfund, kunne ma lade det meste af stigningen være på de større og mere klimabelastende biler, som de SUV’er, der er blevet populære efter de seneste nedsættelser af registreringsafgifterne, hvor de blev favoriseret.

Thomas Tanghus, Kim Folke Knudsen, Inger Pedersen, Ulla Hansen, Torben Arendal, Jacob Nielsen, nils valla, Inge Lehmann, Jens Thaarup Nyberg, Kim Houmøller, Holger Nielsen og Klaus Ipsen anbefalede denne kommentar

Hvad med at droppe udflytningen af uddannelsesinstitutioner? Så vidt jeg husker kommer det til at koste flere hundrede millioner, som man ikke får nogen økonomisk gevinst af. Tværtimod vil det give tab med lavere uddannelsesniveau, når der bliver skåret pladser væk.
Så stop de planer før der bliver brugt for mange penge på det.

Carsten Wienholtz, Kim Folke Knudsen, Rolf Andersen, Inge Lehmann og Jens Thaarup Nyberg anbefalede denne kommentar
Ove Skildal Nielsen

Op til sidste valg pralede Liberal Alliance med at de havde skaffet 22 mia. i skattelettelser, - som mest var til de rige.
Rul de skattelettelser tilbage, så har vi til forsvaret og lidt til.
Der er også ca. 15 mia. skatterestancer om året som der ikke er ressourcer til at inddrive.
Hvis en skat på finanstransaktioner kan indbringe 5-10 mia. vil det også lune.
Der er altså indtægtsmuligheder nok, hvor den sociale slagside er meget lille, eller ikke eksisterer.
Der mangler bare den politiske vilje til at lade overklassen betale.

Thomas Tanghus, Carsten Wienholtz, Mogens Holme, Inger Pedersen, Hanne Kok, Torben Arendal, nils valla, Rolf Andersen, Inge Lehmann og Jens Thaarup Nyberg anbefalede denne kommentar
Rolf Andersen

Jeg bryder mig ikke om den 'cigarkasse-tænkning' omkring finansiering af statens udgifter.

Vi - politikerne - vælger hvilke opgaver, staten skal løfte, og så må vi finde pengene ved beskatning. Selvfølgelig skal skatten være progressiv, så 'de bredeste skuldre ... osv' betaler mest.

Fradragsjunglen skal saneres, men der er altså kun EN statskasse, og ikke 117 forskellige cigarkasser vi hver i sær skal lægge penge i som vi nu synes er for godt. Det er politikerne, der bestemmer hvordan statens penge bruges - det skal ikke udmøntes i forskellige skatter, til forskellige formål. Den eneste undtagelse er måske kirkeskatten - men selv den kan vel diskuteres.

En skole-skat, en vej-skat, en hospitals-skat, en militær-skat ... nej, tak. VI har ALLE SAMMEN brug for skoler, veje, hospitaler, politi og hær, og derfor betaler vi alle sammen ind til fælleskassen, også selv om vi ikke lige nu har brug for en skole, en læge, eller en politimand.

Selvstændige, målrettede skatter er en uskik. Vi bør alle - efter evne - betale ind til den fælles statskasse.

Så kan vi altid tale om forbrugsafgifter som kan være adfærdsregulerende, men det er en HELT anden sag.

Michael Andresen, Peter Beck-Lauritzen, Inger Pedersen og Jacob Nielsen anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Rolf Andersen: Nu har jeg læst dit indlæg 3 gange Jeg forstår ikke din kritik og sidestilling af finansieringsforslag med 'cigsrkassetænkning.'
Stat, amter og kommuner er 3 cigarkasser (med en masse rum i). Eller skat, moms og afgifter er 3 andre cigarkasser, ikke? Eller hvad? Eller er alle statens indtægter én lang progressiv pengestrøm?
Nej, jeg forstår ikke hvad du skriver.

Rolf Andersen

Jens Christian, jeg skal prøve at tydeliggøre min 'cigarkasse-tænkning'.

Du har ret i, at kommunerne opkræver selvstændig skat, og staten opkræver selvstændig skat. Amterne er vist nedlagt, så vidt jeg husker.

Kommunerne har selvstændigt ansvar for at drive skoler, plejehjem osv. Men kommunerne driver alle disse institutioner under lovgivning givet af Folketinget.

Derfor er det lidt 'pseudo', at kommunerne selv kan bestemme over disse penge, som de får i form af kommunalskat.

Men for at sige det helt enkelt: Jeg er modstander af, at vi skal have en skat, der er øremærket til militær, ligesom jeg er modstander af at vi skal have en øremærket skat til at drive et politi. Jeg kunne fortsætte: Universiteter, hospitaler, jernbaner, havne ... skal ikke finansieres af selvstændige skatter, men af den store, fælles 'skattekiste'.

Jeg tror, jeg gjorde opmærksom på, at afgifter er en helt anden diskussion.

jens christian jacobsen, Mogens Holme og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar

Ikke mange kender den politiske danmarkshistorie så langt tilbage som til 1950''erne. Men de, der gør, vil vide, at der i begyndelsen af den kolde krigs tid gennemførtes en efter datidens forhold betydelig oprustning her i landet. Da Danmark blev medlem af NATO, øgedes værnepligtens længde i flere omgange op til 18 måneder, og til finansiering af de øgede forsvarsudgifter gennemførtes dels en "værneskat," dels en"bunden opsparing.."

Værneskatten var et tillæg til den almindelige indkomstskat og var - som denne - beregnet efter en progressiv skala. Også selskaber betalte værneskat som en tillægsskat på 20 - 25 % af den ordinære selskabsskat.

Den bundne opsparing var en form for tvangsopsparing, men dog således, at Staten garanterede for tilbagebetaling af beløbet efter en årrække, vistnok med en beskedent rentetillæg. Det var under VK-regeringen Erik Eriksen, dette gennemførtes, men med fuld opbakning fra Socialdemokratiet.

Skulle man tænke i de samme baner i dag, ville man måske ikke bruge udtrykket "værneskat," men måske "sikkerheds-" eller "beredskabs-bidrag." Hvis man skal ramme de 17 mia kroner, der har været tale om, kunne det klares ved et tillæg til personskatten i form af et "Beredskabsbidrag" på 1 % af den skattepligtige indkomst, hvilket ville tilføre statskassen ca. 7 mia kroner, og en forøgelse af selskabsskatten fra 22 til 25 % af selskabernes skattepligtige indkomst, hvilket ville tilføre statskassen ca. 10 -11 mia kr.

Der er selvfølgelig andre finansieringsmodeller, f. eks. beskatning af avancer ved salg af aktier eller fast ejendom, og endelig er en form for bunden opsparing - tvangsmæssig eller frivillig ( f. eks. i form af præmieobligationer i en moderniseret form), nogle af de værktøjer, der kan overvejes.

Mere problematisk vil det være, hvis regeringen vælger at finansiere gennem besparelser, f. eks. genindførelse af "moderniserings" eller "effektiviserings"-besparelser, som i Løkkes tid, men skulle man mod al forventning vælge at gå den vej, vil en årlig besparelse på 2 % på alle statslige udgiftskonti være tilstrækkeligt til at finansiere udgifter til forsvaret i den forventede størrelsesorden.

jens christian jacobsen, Inger Pedersen og Kim Folke Knudsen anbefalede denne kommentar
Inger Pedersen

Det er sjældent genialt at forsøge at spare sig ud af en krise.
Det virker kun på meget kort sigt.

Noget smartere at investere sig ud af den.
Måske virker det ikke lige her og nu på "betalingsbalancen", men som regel på langt sigt.

Prøv at få det ind i Finansens regneark!
Ok, det kan være, det bliver nemmere, når det denne gang handler om våben og ikke "bare" om sygeplejersker og vuggestuer
(spørg bare Claus Hjort Frederiksen)

Der er en misforståelse i teksten mht statens underskud. Budgetloven har hidtil haft som krav, at det strukturelle underskud ikke må være mere end -0,5%. Det såkaldte nationale kompromis hæver - eller sænker det om man vil - til -1%. Altså det er ikke, som der står, således at man hæver det strukturelle underskud til -0,5%. Det er en sammenblanding med det almindelige underskud, der nu sigtes efter at blive -0,5%. Der står følgende i det nationale kompromis-aftalen:
"Aftalepartierne noterer sig, at det som led i den mellemfristede økonomiske planlægning vil være hensigtsmæssigt at sigte efter et offentligt underskud på omkring 0,5 pct. af BNP. Aftalepartierne er enige om at revidere budgetloven med henblik på at øge grænsen for det strukturelle underskud i budgetloven til 1,0 pct. af BNP.