Hans Bonde klagede til Silje Riise Næss’ arbejdsgiver, fordi hun holder kønsregnskab – og det er hun faktisk glad for

Da Silje Riise Næss udtalte, at hun som filmkonsulent hos Det Danske Filminstitut holder regnskab med kønsfordelingen blandt støttemodtagere og ønsker en fifty-fifty-fordeling, førte det til en klage for forskelsbehandling. Klagen blev afvist, men Riise Næss glæder sig over, at kønsdebatten er blevet allemandseje – og at det går den rigtige vej med mangfoldigheden
Silje Riise Næss startede på Filminstituttet i København i januar 2019 og har tidligere været konsulent ved det norske filminstitut.

Silje Riise Næss startede på Filminstituttet i København i januar 2019 og har tidligere været konsulent ved det norske filminstitut.

Magnus Hove Johansson

Kultur
18. januar 2022

Silje Riise Næss har i sine tre år på posten påkaldt sig mere opmærksomhed i den danske offentlighed end de fleste af de filmkonsulenter, der har siddet i Det Danske Filminstituts (DFI) majestætiske bygning på Gothersgade i København og vurderet, hvilke filmprojekter der skal have produktionsstøtte, og hvilke der ikke skal.

Det er her, på et kontor med udsigt over Kongens Have og plakater for film som iransk-svenske Milad Alamis danskproducerede Charmøren på væggen, Silje Riise Næss tager imod mig, der er kommet for at tale om, hvordan hun og filminstituttet forholder sig til ligestilling og repræsentation.

DFI er den mest magtfulde institution i dansk film og er med til at finansiere langt de fleste danske film, der rammer biograferne. Som en af to konsulenter i konsulentordningen, der støtter film rettet mod et voksent publikum, har Silje Riise Næss stor indflydelse på, hvem der tegner dansk film. Og hun er optaget af kønsbalancen i dansk film (og før det i norsk film, for Silje Riise Næss er norsk og var tidligere konsulent ved det norske filminstitut).

»En af de ting, vi på filminstituttet er opmærksomme på, er, at der af forskellige årsager har været mange flere mænd end kvinder på biograflærredet,« fortæller hun. »Undersøgelser har vist, at der er en vis korrelation mellem filmskaberes køn og deres hovedkarakterers køn. Så når de fleste af filmskaberne er mænd, bliver der fortalt langt flere historier om mænd end om kvinder.«

Det mener Silje Riise Næss ikke er ønskværdigt, fordi det samlede udbud af film så tegner et billede af verden som mere ensartet, end den er.

»Men det er ved at ændre sig. Vi tæller og kan se, at der er flere forskellige slags hovedkarakterer. Tag for eksempel Du som er i himlen (historisk drama, som Silje Riise Næss har støttet, red.), som handler om en teenagepige, hendes fødende mor og kvinderne på en gård i 1800-tallets Danmark. Det er ikke ualmindeligt længere, men det har det været.«

Beskyldt for at forskelsbehandle

Det er netop Silje Riise Næss’ fokus på kønsbalancer og diversitet, der har vakt opmærksomhed. Især efter at hun i et interview på filminstituttets hjemmeside i sommeren 2020 fortalte, at hun holder nøje regnskab med kønsfordelingen blandt de instruktører og manuskriptforfattere, hvis film hun giver støtte til, og at målet er at opnå en fifty-fifty-fordeling af filmstøtten til mandlige og kvindelige filmskabere.

»Jeg kan ikke nøjes med at se på, om det enkelte projekt er godt. Jeg er nødt til at tænke på min totale prioritering over tid. Bidrager den til den balance og diversitet, vi ønsker?« udtalte hun dengang.

Det fik historikeren og mandeforskeren Hans Bonde til at råbe vagt i gevær over det, han så som en kønspolitisk vækkelsesbevægelse, der sniger kønskvoter ind ad bagvejen. Filminstruktøren Ole Bornedal var også bekymret over det, han så som et ønske om at indføre kønskvoter. Efter at have fået afslag på støtte til en film med arbejdstitlen Kvinder udtalte han i Berlingske, at instruktører og producenter går og er nervøse for, hvad man kan slippe afsted med at lave film om, hvis man vil have den – for danske film helt nødvendige – støtte fra filminstituttet.

Bonde og Bornedal frygter altså, at det de facto er nemmere for kvinder at få filmstøtte, bare fordi de er kvinder. Bonde klagede over Silje Riise Næss’ tilgang til filminstituttets bestyrelse, som afviste, at der var tale om kønskvoter, eller at hun på anden måde gik ud over sit mandat.

Silje Riise Næss.

Silje Riise Næss.

Magnus Hove Johansson
»Jeg prioriterer på baggrund af de mange forskellige kriterier, vi opererer med, og køn er et af dem,« understreger Silje Riise Næss. »Jeg har jo sagt, jeg har et ligestillingsideal, men jeg har også en realisme i forhold til de projekter, jeg sidder med, og det er det, jeg fokuserer på.«

Filminstituttets og Silje Riise Næss’ målsætning om at støtte lige mange mandlige og kvindelige ansøgere står også for skud i Hans Bondes debatbog Vi vil have vores fair andel. På vej mod fifty-fifty-kulturen fra 2020. Alt i alt er Silje Riise Næss dog godt tilfreds med, at instituttets ligestillingspolitik har vakt opsigt.

»Egentlig er jeg taknemmelig over for Hans Bonde. Alle har ret til at diskutere det her felt, for ellers bliver det ikke så belyst. Jeg har været optaget af det her, siden det var virkelig umoderne. Da jeg for 18-20 år siden var med til at rejse diskussioner om kønsligestilling i norsk film, var det stort set kun kvinder, der deltog. Og nogle af de mest succesrige kvinder i filmbranchen gjorde ikke, for de ville ikke associeres med sagen. Det er vendt på hovedet nu. Nu uddeler filmmagasinet Ekko en diversitetspris, der er spotlys på diskussioner om mangfoldighed og ligestilling, og der er verdensomspændende bevægelser mod overgreb og chikane. Det vil jeg sige er et stort fremskridt. Her bidrager Hans Bonde på sin måde.«

– Kan du forstå, at det i nogles øjne virker som en form for uformel kønskvotering, når du siger, du efterstræber en kønsfordeling på fifty-fifty?

»Ja, jeg kan forstå, at hvis man ser virkelig firkantet på det, kan man tænke, det ikke er min opgave at blande mig i kønsfordelingen. Men jeg tænker selv, at mine udtalelser signalerer, at her er der lige muligheder for forskellige filmskabere. Så længe man er kvalificeret og har et appellerende filmprojekt, så har man mulighed for at komme gennem vores system.«

– Hvilken rolle spiller instruktørens køn, når du vælger, hvilke film du skal gå videre med?

»Jeg er optaget af diversitet på mange måder. Også på den måde, at jeg ønsker, at der bliver lavet film i andre genrer end for eksempel drama. Og jeg er interesseret i at have så mangfoldig en bunke af ansøgninger som muligt. Men når man sidder og beslutter, hvem der skal have den afgørende produktionsstøtte, så er der aldrig ét parameter, som afgør det. Det er heller ikke meningen i vores system,« siger Silje Riise Næss.

Kontroversielle kønsselvangivelser

Det Danske Filminstitut har arbejdet på at få en mere ligelig kønsbalance blandt de filmskabere, de støtter, siden 2016. Dengang viste en opgørelse over støttemodtagerne fra 2015, at 79 procent af dem var mænd. For spillefilmsdebutanterne gjaldt det tre ud af fire.

I dag er støtten mere jævnt fordelt mellem kvindelige og mandlige filmskabere. I 2020 er den mandlige andel af de instruktører, der har modtaget støtte, nede på 60 procent, og blandt debutanterne er kvinderne i overtal med 67 procent ifølge en optælling lavet af filmmagasinet Ekko. Hvis man sammenligner antallet af ansøgninger med antallet af bevillinger, er der mindre udsving i begge køns favør, men intet, der indikerer, at kvindelige filmfolk får systematiske forlommer.

Filminstituttet har en projektleder ansat til at tage sig af mangfoldighedsindsatsen i tæt samarbejde med filmverdenens forskellige brancheorganisationer. Det handler ikke kun om kønsbalancer, men også om, at etniske minoriteter er underrepræsenterede i dansk film både foran og bag kameraet. For at ændre på det er der blevet lavet et mentorprogram for unge med multikulturelle rødder eller anden etnisk baggrund end dansk.

Silje Riise Næss fremhæver Film-X, som er et filmværksted for skolebørn på filminstituttet, den flerkulturelle filmfestival Salaam og børnefestivalen Buster som tiltag, der også kan være med til at åbne festen for andre end middelklassen. 

»På den måde får flere børn kendskab til film og bliver måske bevidste om, at de kan søge om at lave deres egne projekter på Filmværkstedet (en støtteordning for vækstlag og nybegyndere, red.), når de bliver 18 år. Og når dem, der er på Filmværkstedet engang har den samme bredde som befolkningen, kan det være, de tager skridtet til Filmskolen, og så begynder bredden at slå igennem. Nogle af de her processer tager en del tid, men jeg tror, vi er i gang med dem.«

Som eksempel på, hvordan et filmprojekt helt naturligt kan udvikle sig i retning af større mangfoldighed, nævner Silje Riise Næss landsmanden Eskil Vogts gyserfilm De uskyldige, som hun i sin tid som filmkonsulent i Norge var inde over. Den handler om fire børn i en boligblok, der først leger med de overnaturlige evner, som tre af børnene har, indtil det løber løbsk for dem.

Som eksempel på, hvordan et filmprojekt helt naturligt kan udvikle sig i retning af større mangfoldighed, nævner Silje Riise Næss landsmanden Eskil Vogts gyserfilm De uskyldige, som hun i sin tid som filmkonsulent i Norge var inde over. Den handler om fire børn i en boligblok, der først leger med de overnaturlige evner, som tre af børnene har, indtil det løber løbsk for dem.

Magnus Hove Johansson

Silje Riise Næss fortæller, at hun og de andre konsulenter har været på kursus i at se deres egne bias for at blive mere bevidste om, hvordan de vurderer ting, og hvordan hjernen fungerer, når man tager beslutninger. Derudover har filminstituttet også siden 2020 krævet af ansøgerne, at de laver en såkaldt kønsselvangivelse, som er en opgørelse over kønsfordelingen på de forskellige funktioner på filmholdet, og hvad de får i løn.

»Mit indtryk er, at folk forstår, at selvopgivelsen er til for, at vi kan kende til kønsfordelingen og lære af den, og at den ikke bruges til at diktere de beslutninger, vi tager om, hvilke film der skal have støtte,« siger Silje Riise Næss. Ideen kom fra produceren Meta Louise Foldager, der begyndte at gøre det i sit filmselskab Meta Film og blev overrasket over de skævheder, hun opdagede. 

Det har også været på tale, at man skulle redegøre for etnicitet i selvangivelsen, men det viste sig at være uforeneligt med persondataloven. Inden det blev droppet, nåede forslaget dog at påkalde sig en del kritik.

Blander sig en hel del

Da Silje Riise Næss startede på filminstituttet i København i januar 2019, var der lige så mange ansøgninger fra kvindelige filmskabere som fra mandlige i den bunke, der ventede på hende. Generelt er der ellers flere mænd end kvinder, der søger. Hun gætter på, det kan forklares med hendes profil.

»Da jeg fik det her job, havde ingen her i Danmark hørt om mig, og hvis man googler mig, ser man hurtigt, at noget af det, jeg taler om, når jeg er ude på konferencer og festivaler, det er kønsbalancer, repræsentation og ligestillingsidealer. Det, tror jeg, førte til, at der allerede lå en masse ansøgninger fra kvindelige filmskabere, da jeg kom.«

– Hvilke dilemmaer er du stødt på hen ad vejen i dit arbejde for mangfoldighed i film?

»Nogle af dilemmaerne ligger i de fordomme, der er. Jeg mødes ofte af en forventning om, at jeg støtter kvindelige filmskabere, fordi de er kvindelige, og det kan måske præge nogles blik på de pågældende filmprojekter. Men den risiko er mere teoretisk – jeg oplever ikke, at det er det, der sker, når filmene kommer ud. Nu har jeg støttet mange kvindelige filmskabere, og jeg ser ikke tilbage på en række film, hvor jeg synes, de underpræsterer.«

– Hvilke beføjelser har du som konsulent til at efterlyse temaer eller bestemte historier?

»Det gør jeg helst ikke. Jeg tror hverken, det er godt eller nødvendigt, at en filmkonsulent sidder og siger, hvad hun godt kan lide. Det fungerer den anden vej rundt – de danske filmskabere kommer til os med det, de er interesserede i, og så interesserer vi os for det. Men vi laver af og til calls (opfordringer til at ansøge med projekter inden for en bestemt ramme, red.). For nylig havde vi for eksempel talentudviklingsinitiativet Nye stemmer – nye steder, som handlede om at få yngre talenter med fortællinger fra andre steder end København på banen.«

– Hvor meget blander du dig i processen med en film, du er med til at støtte?

»En hel del. Jeg kan bedst lide at se på det som noget, vi gør på tilbudsbasis, for det konsulentordningen skal, er at understøtte en kreativ proces. Jeg læser manuskriptet i forskellige faser. Jeg kommer ind i klipperummet, gerne to gange, nogle gange fem gange, hvis der er brug for det. Vi er der med vores blik, interesse og vores kundskaber og vores visioner for, hvad projektet kan.«

– Hvor meget fylder repræsentation i de diskussioner, du har med de filmskabere, du arbejder sammen med?

»Det fylder meget i de diskussioner, jeg har med mine kolleger, med Filmskolen og i de paneler, jeg sidder i på internationale filmfestivaler, men når jeg sidder med filmskaberne her på mit kontor, er det anderledes. Det at sidde og have den store snak om repræsentation til et kreativt møde kan blive lidt ved siden af den kreative proces. Det, der er spændende at tale med filmskaberne om, er deres overvejelser om casting for eksempel, og hvilke kreative samarbejder de indgår i. Og filmprojektet ligger jo i hænderne på filmskaberne.«

Som eksempel på, hvordan et filmprojekt helt naturligt kan udvikle sig i retning af større mangfoldighed, nævner Silje Riise Næss landsmanden Eskil Vogts gyserfilm De uskyldige, som hun i sin tid som filmkonsulent i Norge var inde over. Den handler om fire børn i en boligblok, der først leger med de overnaturlige evner, som tre af børnene har, indtil det løber løbsk for dem.

I det oprindelige manuskript var de tre af børnene drenge, og de var alle fire hvide. Det ændrede sig i processen, hvor instruktøren og castere tog metroen ud til det højhuskvarter uden for Oslo, hvor filmen skulle optages, og så, at det var et mere etnisk mangfoldigt miljø. Herefter havde de et langt castingforløb med børn fra Oslo-området, som endte med en børneflok på tre piger og en dreng, hvoraf to er hvide, og to er brune.

»Jeg sad i juryen for Nordisk Råds filmpris i seks år, og det var et godt sted at have dybtgående samtaler om film. Et år gav vi prisen til Ruben Östlunds Play (der handler om nogle nysvenske drenge, der ved hjælp af psykisk manipulation og truende adfærd narrer mobiltelefonerne fra nogle lidt yngre blonde drenge, red.) Det var en film, der skabte store diskussioner i Sverige,« fortæller Silje Riise Næss.

»Jeg sad i juryen for Nordisk Råds filmpris i seks år, og det var et godt sted at have dybtgående samtaler om film. Et år gav vi prisen til Ruben Östlunds Play (der handler om nogle nysvenske drenge, der ved hjælp af psykisk manipulation og truende adfærd narrer mobiltelefonerne fra nogle lidt yngre blonde drenge, red.) Det var en film, der skabte store diskussioner i Sverige,« fortæller Silje Riise Næss.

Magnus Hove Johansson

Man kan tillægge det betydning, at det er et af de brune børn, nemlig drengen Ben, der i filmen bliver grebet af ondskab – det har anmelderen fra filmmagasinet Ekko i hvert fald gjort i sin anmeldelse, hvor hun skriver, at »plottet synes at trække på negative stereotyper og fordomme om de fremmede som mystiske og farlige«. Men Silje Riise Næss understreger, at børneskuespillerne hverken blev valgt ud fra deres køn eller deres etnicitet, men ud fra, hvor gode de var til de pågældende roller. »Eskil Vogt var helt kompromisløs på, at det skulle være den bedste til rollen. Og det ville være uretfærdigt, hvis ikke han castede Sam Ashraf (der spiller rollen som Ben, red.), når han kunne se, at den dreng havde det i sig,« siger hun.

– Hvis der er nogle historier, der er for få af i dansk film, hvad er det så for historier, der er for mange af?

Silje Riise Næss griner afværgende.

»En filmkonsulent vil aldrig pege på en bestemt genre eller nogen titler, men Danmark har lavet mange fine dramaer om samlivsproblemer i den øvre middelklasse. Jeg kan godt forestille mig, at der bliver lidt færre af dem, og at der i stedet bliver flere film som Venuseffekten. Kærlighed og livsvalg skal fortsat være der i dansk film, men jeg tror, vi kunne have godt af lidt større genrediversitet. Det og så noget fornyelse inden for de genrer, vi er gode til, såsom drama og krimi.«

»Ophedede samtaler er en god ting«

– Er der nogle diskussioner, der har været holdningsændrende for dig?

»Jeg sad i juryen for Nordisk Råds filmpris i seks år, og det var et godt sted at have dybtgående samtaler om film. Et år gav vi prisen til Ruben Östlunds Play (der handler om nogle nysvenske drenge, der ved hjælp af psykisk manipulation og truende adfærd narrer mobiltelefonerne fra nogle lidt yngre blonde drenge, red.) Det var en film, der skabte store diskussioner i Sverige. Må man godt det, må man godt vise børn med anden hudfarve, som er kriminelle? Da tænkte jeg, at det ikke var sikkert, det er helt i orden, men hvis der et sted, man kan det, så må det være i filmkunsten. I fiktionen. Man kan synes, det er på grænsen til umoralsk, at Ruben Östlund gør det, og måske er det det, men er filmkunsten ikke et interessant rum at gøre det i? Det er et eksempel på en film og en diskussion, der har flyttet mig.«

– En dansk film, der fik en del kritik for sin skildring af etniske minoritetsmiljøer og almennyttige boligområder som voldsparate og højeksplosive, er politiactionfilmen ’Shorta’, som er skrevet af to hvide mænd og handler om konflikter i et fiktivt ghettoområde med mange med anden etnisk baggrund end dansk. Hvad tænker du om den diskussion?

»Shorta ligger forud for min tid på filminstituttet, men den er et interessant eksempel på, at der er blevet mere diskussion af de film, der kommer. Det er en politithriller, som er lavet med en stor interesse for den type miljø, hvor den foregår, og så har skaberne skruet op på 11 og sat en masse biler i brand. Men jeg vælger at se det som en god ting, at der bliver ophedede samtaler om det her. Nogle synes, at den giver et billede, der ikke stemmer overens med virkeligheden, og som ikke bringer det danske samfund videre. Det er et helt gyldigt standpunkt. Men det betyder ikke, at filmen ikke skal være der. Der var også yngre personer med minoritetsbaggrund, der så den, og en del af dem, har jeg læst i avisen, var underholdt og syntes også for så vidt, at de så sig selv repræsenteret.«

Silje Riise Næss nævner filmen Music fra sidste år, som ingen af os har set. Den var sangerinden Sias debut som filminstruktør og fik (af andre grunde) aldrig dansk biografpremiere, men handlede altså om en kvinde på autismespektret. I protest mod, at den rolle skulle spilles af en, der ikke selv har en autismediagnose, blev der lavet en underskriftindsamling mod filmen og dens Golden Globe-nomineringer. I løbet af kort tid havde 40.000 mennesker underskrevet protesten.

»Nogle gange foregår de ophedede diskussioner i et parallelunivers ved siden af filmen. Jeg forstår godt, hvis man ikke kan se, hvad man skal med flere klicheer. Men det er interessant, at 40.000 på så kort tid vender sig mod den film. Hvis den havde gået i biografen, ville den måske blive set af 3.000 eller 10.000. Det kan blive meget tungt skyts mod en film, som man ikke engang vil bruge halvanden time på at se. Jeg tror på, at man skal tåle den uenighed lidt bedre.«

Portvogterne

Der tales mere og mere om, hvem der får lov at komme til fadet inden for de forskellige kunstarter. Hvem der bliver lukket ind, hvem der bliver holdt ude, og hvad der afgør, hvem der i sidste ende får mulighed for at skabe kunst i Danmark. Information taler i denne artikelserie med nogle af dem, der bestemmer, hvem og hvad der skal have plads i det danske kulturliv.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Bent Nørgaard

Suk, endnu engang suk!

Det virker helt gakket, at det i et land som Danmark kan have betydning, hvilke kønsorganer man bekender sig til, om man kan få støtte til at lave en film eller ej.
Vi bevæger os hastigt tilbage igennem udviklingen.

Frank Hansen, Carsten Bjerre og Mogens Holme anbefalede denne kommentar

Virkelig skørt, at man kan blive angrebet for forfordeling ved at påpege forfordeling ;-)
En gammeldags kultur er stenhård at ændre.

Anna Regine Irgens Bromann, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, David Zennaro, Sara Sindberg Bentsen og Mads Horn anbefalede denne kommentar

> Rune Mariboe
Måske du skulle læse artiklen i stedet for at skimme efter trigger ord?

Pointen er netop at det _ikke længere_ skal være en fordel at have en diller.

At en gruppe (mænd) bliver repræsenteret proportionalt med deres del af befolkningen er en tilnærmelse til idealet.

Den hidtidige praksis har ikke givet os den bedste kvalitet.
Det har givet os de bedste film fra er subsegment.

Hvis du påstår andet kobler du netop reproduktive organer og filmkvalitet, hvilket er åbenlyst dumt.

Anna Regine Irgens Bromann, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, David Zennaro, Sara Sindberg Bentsen og Anton Mølbjerg Eskildsen anbefalede denne kommentar
Kenneth Graakjær

@Mads Lidt forenklet stillet op. Hvis der er 100 ansøgere til 10 bevillinger og kønsfordelingen er at de 90 ansøgere er mænd, betyder Silje Næss' politik at mænd har 18% chance for at få midler hvorimod kvinder har 50%. Det er ren og skær forfordeling.

Det bliver pointeret i artiklen at de fleste filmskabere er mænd, så påstanden om diskriminering holder. Du må selv om, om det skal forsvares med et ønske om at skabe mere lighed på sigt, og at kvinder er blevet de-facto diskrimineret imod indtil nu.

Hvis kønskvoter ikke skulle være diskriminerende ville det kræve et ansøgerfelt med 50% af begge køn samt en antagelse om at en lige stor andel af alle ansøgere var af samme kvalitet.

Rolf Andersen

@Frederikke Nielsen

Når du skriver 'forfordele', mener du så den gamle, klassiske betydning: At give nogen mindre, end de egentlig har krav på, eller mener du den ny 'unge' betydning, der betyder det stik modsatte?

Du kan nemt komme til at gøre dig selv en 'bjørnetjeneste', hvis det ikke klart fremgår, hvordan du bruger sådan et 'svingord' ;)

Steffen Gliese

Men, Kenneth Graakjær, det er netop også en særlig rolle, især i europæisk film, disse mange mandlige filmskabere bejler til, en rolle, som er forløjet, sentimental, romantisk og i sidste ende skjuler faktiske produktionsforhold og betydningen af belysning af et værks karakter af kollaboration. Det er auteurrollen, og vi så også en velkommen problematisering i Michael Bos interview med Susanne Bier i Politiken mellem jul og nytår. Man vil så gerne hylde den geniale ener; men det er ikke sandheden om kunstproduktion, først og fremmest ikke sammensatte værker som film og scenekunst, der i sagens natur skabes af mange specialiserede bidrag, men selv billedkunst lever af et dialektisk forhold mellem ydre påvirkninger over tid og egen mental og manuel kyndighed.

Det bliver vel noget af en catch-22, hvis den nuværende overmajoritet af mænd skal være begrundelsen for at fastholde den nuværende overmajoritet af mænd. Ligegyldig hvor i processen det er.

Eva Schwanenflügel og Anna Regine Irgens Bromann anbefalede denne kommentar
Kenneth Graakjær

@Steffen Det er vi sådan set enige om. Der er ingen grund til at hylde den gamle garde som noget storslået. Det har haft sin tid og vil ikke blive savnet.

Men jeg bliver en sur gammel mand, når man påstår at kvoter ikke diskriminerer eller er politiske. Der kan være gode grunde til at lave omfordelinger og jeg er enig i at der mangler større åbenhed og mangfoldighed.

Fokus på at det lige præcis skal være 50/50, finder jeg absurd og urimelig. Den har en slagside, der slår alle mænd i hartkorn med patriarkatet og giver ingen åbenlys forbedring af den kultur de er sat verden for at pleje.

Jeg kender vist ingen kvinder, mig selv inklusive, der går ind for kvoter. Men kvinder skal opleve et åbent system. Også dem, der ikke har valgt branchen endnu.

Der er jo en iboende negativ effekt i, at det kun er mænd der vælges, forstået på den måde, at mange kvinder fravælger specifikke fag ud fra en erkendelse af, at de alligevel bliver fravalgt med baggrund i køn. Det ville jo være et dårligt livvalg.

Derfor nytter det ikke noget at se på antallet af ansøgere til en specifik stilling, og på, at der partout skal ansættes en mand fordi flertallet af ansøgere er mænd. Man må se på hele processen fra valg af branchen/uddannelse. Og på, hvordan man kan løse at tiltrække flere kvinder til faget, og det kan godt have noget afsmitning på ansættelsesprocessen.

Det korte af det lange er, at det i følge ligestillingsloven er forbudt at vælge ud fra køn. Herunder gælder, at man ikke ud fra noget ønske om ligestilling må indføre nogen form form for kvoter. Enhver ansøger har ret til en individuel behandling, uden skelen til kønsbalancen. Og i Sije Riise Næss tilfælde ligner det nærmest en tilståelsessag. I hvert fald er der rigeligt grund til at betvivle hendes saglighed og upartiskhed, i forbindelse med hendes arbejde.

Peter Jensen, ville Sije Riise Næss være mere saglig og upartisk, hvis hun fastholdt det gamle system og kun havde kvoter for mænd?

Frederikke Nielsen. Hvilke kvoter for mænd? Og hvoraf fremgår det, at der er, eller har været noget system med kvoter for mænd. Hvis du mener at DFI eller andre praktiserer kvoter til mænd, er det bare at starte en ligestillingssag, for det må de selvfølgelig ikke.

Rikke Petersen

For år tilbage blev der åbnet for flere kvote to ansøgninger på dyrlægestudiet. Dette blev gjort for at få flere mænd ind på uddannelsen. Her blev mænd altså kvoteret ind, bare fordi de var mænd. Det har været på tale, at gøre det samme ift. lægestudiet og psykologistudiet. Så jo! Mænd kvoteres ind visse steder frem for kvinder.

Peter Jensen, om en kvotering er uformel eller formel gør jo ingen forskel ift. resultatet - at de blev kvoteret ind.

Jeppe Bundgaard

@Rikke Jensen
Jeg kan ikke finde noget om udvidede kvote 2 optag på veterinær uddannelsen for mænd. Ambitionen kan have været at få flere mænd ind på uddannelsen, men der sorteres jo ikke efter køn på kvote 2. Men jeg kan som sagt ikke finde noget om det
Det jeg til gengæld kan finde er dette, der modsiger din mandekvote teori;

"Daniel Hjorth Lund er en del af et markant mindretal på Veterinærmedicin. Fordi han er mand.

Da han startede på uddannelsen i 2016 var det sammen med 21 andre mænd og 163 kvinder. Det svarer til næsten otte kvinder per mand, og det er en tendens, der ikke har ændret sig betydeligt i de seneste års optag".

Så kvinder er stadig laaangt over repræsenteret på studiet, og det sjove er, hvad næstforkvinden for studienævnet på veterinærmedicin siger om dette;

"Hun siger, det er svært at tale om, fordi studiemiljøet overordnet er »fantastisk«, men ifølge Sinkjær er den skæve kønsfordeling et problem. Ikke fordi mændene har det svært socialt, men fordi de tværtimod har lettere ved at gøre sig bemærket".

Enten er mand over repræsenteret i en branche, og så er det galt eller er de under repræsenteret, og så har de nemmere ved at skille sig ud, og så er det også galt
Nogen bud på hvorfor det kan være, Rikke Jensen?

Jeg tænkte nok, at nogen skulle finde de gamle og aldeles usande påstande frem igen, om kvoter for mænd på medicin- og veterinærstudierne.

Baggrunden er følgende: På disse studier havde man oplevet et problem med, at studerende der var udvalgt fra kvote 1 ikke var tilstrækkeligt motiverede for, at vælge de specialer der var behov for. F.eks. var der for få medicinstuderende som ville være kirurger, og for få veterinærstuderende som ville arbejde på slagterier og i industrien. Derfor indgik det i planlægningen, at optage flere efter kvote 2, hvor man bedre kunne vurdere ansøgernes motivation.

Det medførte dengang nogle afledte spekulationer om, at mænd erfaringsmæssigt bedre kunne motiveres for disse specialer, og at et større kvote 2 optag måske ville medføre at der kom flere mænd ind. Men det var på ingen måde i sig selv formålet at fremme andelen af mænd. Mænd og kvinder skal også under kvote 2 ansøge på de samme vilkår, og bedømmes individuelt. Så den kønsmæssige sammensætning er i udgangspunktet lige så åben, som ved kvote 1. Overvejelserne og ændringerne havde altså intet med kvoter at gøre, hvilket jo også ville være ulovligt.

Frederikke Nielsen. Det gør i hvert fald en forskel, om noget er et faktum (herunder en tilståelse) eller blot en uverificeret påstand. Man kan ikke bare hævde, at der har forekommet kvoter, blot fordi det er en belejlig påstand.

Korrektion: Overvejelserne og ændringerne havde intet med kønskvoter at gøre!

Bent Nørgaard

Hvordan går det med regnskabet for køn, når vi taler om værnepligt? Eller er det et af de tiltag, der skal forbigås i stilhed? Nok mest belejligt.

Bent Nørgaard

"Hvordan går det med regnskabet for køn, når vi taler om værnepligt? Eller er det et af de tiltag, der skal forbigås i stilhed? Nok mest belejligt."

Helt enig med dig. Det er dybt forkasteligt, at vi, som kvinder, ikke har de samme rettigheder til at aftjene værnepligt som mænd. Men dertil skal dog sige, at situationen har ændret sig rigtig meget i de senere år. Nu er 17-20% af de værnepligtige er kvinder.

"Der er ikke værnepligt for kvinder, men som kvinde har du ret til at gennemføre værnepligtstjenesten på lige fod med mænd og få alle de oplevelser, venskaber og erfaringer, som værnepligten fører med sig.

Værnepligten udvikler dig personligt, du får en masse nye kammerater og det kan være et plus at have på CV’et senere hen. Som værnepligtig er du først og fremmest soldat, og der bliver forventet lige meget af kvinder og mænd. For tiden er cirka 17-20% af vores værnepligtige kvinder – og vi vil meget gerne have flere.

Som kvinde kan du frivilligt vælge at blive ansat på værnepligtslignende vilkår. Dog er du ikke bundet af pligten og kan fx vælge at opsige din værnepligtaftale undervejs i forløbet uden konsekvenser."

https://karriere.forsvaret.dk/varnepligt/varnepligt-for-kvinder/

Jens Christensen

"Det er dybt forkasteligt, at vi, som kvinder, ikke har de samme rettigheder til at aftjene værnepligt som mænd."

@Frederikke Nielsen: This NOT the nine o'clock news! ;-)

Jens Christensen, kernen i den beskyldning som Bent Nørgaard kommer med er jo, at det er kvinders skyld, at staten har bestemt, at de ikke skal aftjene værnepligt. Og det er jo at vende tingene helt på hovedet.

Det rigtige argument er nok snarere, at staten ikke har villet have kvinder ind. Altså at det er en reel udelukkelse af kvinder med baggrund i køn.

Det er pointen. Men det er rigtig fedt, at flere og flere kvinder frivilligt går ind trods alt den modstand, de kan risikere at blive udsat for.

Jens Christensen

Det kan jeg ikke læse ind i eksempelvis Bent Nørgaards post.

Du prøver at gøre pligten og ikke rettigheden til den attraktive side af mønten. Men det er selvfølgelig at vende tingene på hovedet - oppe i en hel komplet Annegrethe Holmsgaardsk dimension - at fremstille kvindekønnet med dets frie valg til soldaterrollen som det forurettede køn og ikke manden, der står med en mere eller mindre udstrakt pligt. Også selv om sidstnævnte er forholdsvis subtil for tiden.

Men det er uden tvivl rigtigt, at kvinder tidligere ikke altid var ønskede i forsvaret.

Jens Christensen. det kan godt være, at du mener, at pligten til at forsvare sit land er en negativ ting, men det gør jeg ikke. Så jeg ser faktisk kun eksklusionen og fratagelsen af halvdelen af landets befolkning retten til at forsvare sit land.

Jens Christensen

Sådan ser jeg det nu heller ikke, Frederikke Nielsen. Jeg kender dog mange som gør.

Men du springer nu alligevel henover den grundlæggende forskel på at have en pligt og at have en ret. Der er mig bekendt i dag ikke nogen fratagelse af retten for kvinder overhovedet. Tværtom, der laves ligefrem kampagner for flere (frivillige) kvinder i forsvaret.

Apropos eksempelvis førnævnte Holmsgård (som du selvfølgelig ikke er ansvarlig for!), så mindes jeg overhovedet ikke hende arbejde for hverken en pligt af nogen art til kvinder eller for en fjernelse af samme for mænd. Men udelukkende for en ret (måske ligefrem fortrinsret) til kvinder, hvori lå et hykleri, som faldt mange for brystet.