Læsetid: 6 min.

Niggertøsen, jøderne og Jyllands-Posten

Op til 75-året for Krystalnatten den 9. november har historikeren Morten Thing været i avisarkiverne og dokumenterer i en lille pamflet Jyllands-Postens halvbrune og racistiske synspunkter i 1920’erne og 30’erne
Niggertøsen. Josephine Bakers optræden i bananskørt delte den københavnske opinion i 1928. Mest ekstremt kom foragten for hende til udtryk i Jyllands-Postens anmeldelse, som bl.a. mente, at det ’abeagtige Ansigt’ næppe kunne tilhøre ’et rigtigt Menneske’. Foto: Polfoto

Niggertøsen. Josephine Bakers optræden i bananskørt delte den københavnske opinion i 1928. Mest ekstremt kom foragten for hende til udtryk i Jyllands-Postens anmeldelse, som bl.a. mente, at det ’abeagtige Ansigt’ næppe kunne tilhøre ’et rigtigt Menneske’. Foto: Polfoto

26. oktober 2013

Da sangerinden Josephine Baker kun iført et bananskørt optrådte på Scala-teatret i København i juni 1928, faldt det bestemt ikke i god jord hos Jyllands-Postens anmelder, der med signaturen ’Th.F.’ anmeldte danseforestillingen under rubrikken ’Niggertøsen’:

»Det er med det største Ubehag, man griber Pennen for at give Læserne et Begreb om, hvor dybt Josephine Baker, der paastaar, at hun er et rigtigt Menneske, og maaske endog vil hævde, at hun er Kvinde, sænker Niveauet for at kunne holde interessen for sine Præstationer vedlige«, skrev Th.F., der også ækledes ved at skulle se »den lange, smalle Skikkelse vrikke, sprælle, kure hen ad Gulvet, jonglere med Arme og Ben, at se det abeagtige Ansigt med den store tyklæbede Mund vrænge, at se de stereotype Neger-Step og groteske Bevægelser, at se det uskjønne Hoved, der på grund af det klistrede korte Haar har en vis Lighed med en Sælhund, at se det store hvide Gebis.«

Th.F.’s anmeldelse af Josephine Baker er et af flere eksempler på Jyllands-Postens udprægede racistiske synspunkter fra 1920’erne og 30’erne, som forskningsbibliotekar på RUC Morten Thing har samlet i en pamflet, som udgives op til 75-året for Krystalnatten i Nazityskland den 9. november. Tyngden i pamfletten er derfor en dokumentation af den antisemitisme, som kom til udtryk i lederne i den jyske avis i perioden fra 1919 til 1938.

Og selv om det langt fra er første gang, at Jyllands-Postens nærmest næsegruse beundring for såvel Hitlers Tyskland som Mussolinis Italien graves frem af arkiverne fra mellemkrigstiden, så er pamfletten også på dette område den mest grundige dokumentation, som hidtil er udgivet.

Flue-Hansen

Zoologen Hans Jørgen Hansen, der i 1883 havde skrevet disputats om fluers mundtøj og derfor blev kaldt Flue-Hansen, blev i begyndelsen af det 20. århundrede en særdeles flittig skribent på Jyllands-Posten. Den ultrakonservative flue-specialist skrev især om, hvad han kaldte »den jødiske Races Indflydelse baade paa økonomiske og kulturelle Omraader«. Flue-Hansen mente således, at der var »en vis Lighed mellem Jødens Forhold til et nationalt Samfund og visse Giftstoffer overfor vores organisme«.

Ikke mindst langede Flue-Hansen ud efter jødernes indflydelse i Danmark:

»Den Rolle, de særlig i de senere Aar har spillet i vort politiske og økonomiske Liv, er urimelig stor i Forhold til baade Antallet af Jøder og til deres Evner, vel at mærke naar man ved det Begreb forstaar Evner til at virke væsentligt i det Godes Tjeneste og ikke indbefatter Evner til at lave Demoralisation, Halv-Bolsjevisme eller Svindel.«

Flue-Hansen var ikke alene om at give udtryk for antisemitisme. Skribenten ’xy’ mente således, at selv om mange danske jøder opførte sig hæderligt, var der alligevel god grund til at være på vagt:

»Magten over de andre Danske har de i høj Grad. De føler sig som et Herrefolk, Davids Stamme. Vi andre ejer ikke deres Initiativ, deres Sammenhold, deres Forbindelser og Flid. De egentlige Danske er nærmest magelige og altfor elskværdige til at tage Konkurrencen op med skrappe Midler.«

Endnu en skribent, Johs. Jensen, kunne i en rejsereportage fra Tyskland i 1924 berette om »Hagekorset – dette ældgamle, mærkelige Korstegn (Swastika), som siden den tyske Revolution 1918 fra Oldtidsgravenes Friser er draget ind i Millionrigets hidsige, politiske Kampe som et Tegn paa det yderste Højres uforsonlige Jødehad.«

Selv om den voksende tyske antisemitiske under Hagekorset »i nogen grad« var »usmagelig« for Johs. Jensen, så var han mildt sagt ikke helt uden forståelse for fænomenet:

»Antisemitismen er lige saa gammel som Jødefolket selv. Det kan jo ikke undre, at dette evigt vandrende Folk med sit aldrig svigtende Instinkt for Penge eller Penges Værdi ganske selvfølgeligt – alene af den Grund, at det heri er andre Folkeslag overlegent – har mattet faa Fjender, i Særdeleshed i vanskelige Tider.«

En heilende digter

Digterpræsten Kaj Munk var også en flittig gæst i Jyllands-Postens spalter. På en rejse gennem Tyskland i foråret 1933, altså lige efter Hitlers magtovertagelse, skrev han beundrende om den nye tyske kansler:

»Har hans oratoriske Triumfer vidst af anden Teknik end den: at lægge enkelte Befolkningsgrupper for Had hos andre, nemlig Jøderne, Kommunisterne og Socialdemokraterne? Men hvis nu disse tre grupper fortjener det? Hvis nu Manden har Ret! Hvis Jødernes egoistiske Vindskibelighed og Socialisternes føjelige – ak, i en Jerntid saa haabløse ’Frihed for Loke saavel som for Tor’ var paa Nippet til at bane Vej for en Kommunisme, imod hvis Tvang og Rædselsregimente Hitler er for lidet at regne, jeg siger: hvis dette ikke kunde hindres ved anden Metode end den hitleriske, saa op og staa, mine Herskaber, alle, ogsaa mine Herrer Socialdemokrater, alle undtagen Kommunisterne, op og staa og i vejret med den højre Arm og saa, paa én Gang, alle:

Hitler, heil, heil, heil!«

Senere nåede Kaj Munk dog frem til, at det tyske jødehad var en skændsel, som var beklagelig:

»Hovedrengøringen i et Hus gaar ikke altid af, uden at der knaldes københavnsk Porcelæn. Det er beklageligt, det kan være en Skændsel. Og som en Skændsel synes det os danske, hvad der sker Jøderne i vort Naboland.«

Jyllands-Posten var også overmåde begejstret for Mussolinis fascistiske diktatur i Italien. I en usigneret kommentar fra september 1925 skriver Jyllands-Posten om den svækkede italienske opposition, at »det Eneste, der førte dem sammen, var deres fælles Forbitrelse over, at Mussolinis faste Haand havde sat det gode, gamle parlamentariske Lirumlarum ud af Kurs og ud af Spillet. De forenedes i Hadet til den Mand, som viste Italien og Verden, hvad politisk Idealisme og Handlekraft kan udrette i Modsætning til den i heldigste Tilfælde endeløse og ufrugtbare, parlamentariske Diskuteren og Snakken«.

Jyllands-Postens uvilje mod parlamentarismen var særdeles sejlivet. I 1933 skrev lederskribenten H. Hansen (ikke at forveksle med Flue-Hansen) i en opsummering:

»Mussolini reddede Italien fra den kommunistiske Syndflod, som et udueligt parlamentarisk Styre havde gjort det modent til, og ingen kan bestride, at hans Diktatur har været en Velgerning for det italienske Folk. Tyskland stod foran en lignende Katastrofe, da Hitler banede sig Vej til Magten, og det kan derfor ikke undre, at han foretager sig en kraftig Udrensning i de marxistiske Partier, der havde Hovedansvaret for den skæbnesvangre Udvikling. De partipolitiske Godtfolk, der bavler mest om Demokrati og Frihed, er her som alle andre Steder de sletteste Statsstyrere, og de maa følgelig sættes helt ud af Spillet, inden Genrejsningen kan gennemføres.«

Jysk forståelse for Krystalnatten

Journalisten Lasse Egebjerg var redaktionssekretær på Jyllands-Posten og forfatter til flere opsigtsvækkende ledere om udviklingen i Tyskland og jødeforfølgelserne, som han udviste forståelse for, f.eks. i en leder fra september 1934:

»Der var f.eks. Jødeforfølgelserne, som adskillige herhjemme ikke kan forstaa, fordi Hovedparten af vores egne Jøder lever iblandt os og selv føler sig som ligeberettigede Medlemmer af Familien Danmark, mens der i Tyskland – som Følge af den isolerede Stilling, Jøderne har haft anvist helt op til vore Dage – virkelig var et Skel mellem den jødiske og den ikke-jødiske Befolkning og derfor ogsaa udviklede sig et Jøde-Regime i Storfinansens, Storhandelens og Kunstens Verden.«

Det var også Lasse Egebjerg, der skrev den vel nok mest berygtede leder i Jyllands-Posten leder nogen sinde. Den blev bragt seks dage efter Krystalnatten, hvor synagoger blev tændt i brand og jødiske forretninger og kirkegårde i hele Tyskland blev smadret:

»Naar man har fulgt Jødespørgsmaalet i Europa i Aartier, kan man til en vis Grad forstaa Tyskernes Animositet overfor Jøderne, ogsaa hvis man ser bort fra de Raceteorier, der betyder saa meget i den nationalsocialistiske Verdensopfattelse. Selv herhjemme, hvor Jøderne aldrig har naaet en saa dominerende Stilling som i de mellemeuropæiske Lande, har man i de senere Aar bemærket deres uheldige Egenskaber.«

Lasse Egebjerg fortsatte:

»Man kan indrømme Tyskland, at det har Ret til at skille sig af med sine Jøder. Men til gengæld kan man stille det Krav, at det sker paa anstændig Vis.«

Kunne en »anstændig« løsning ikke ske ved, foreslår lederskribenten, at »et af de Koloniomraader, som nu kommer på Auktionsbordet, blev sat til side som et Fristed for Jøderne? Her kunde de faa det ’nationale Hjem’, som Palæstina alligevel aldrig kan blive for dem (…) Det maatte ret naturligt blive et af de Koloniomraader, som ellers skulle gaa tilbage til Tyskland; det ville være et Offer for Tyskland at give afkald paa det, men man kan vel heller ikke fra tysk Side forlange, at andre skal paatage sig Byrden ved at »udskille Jøderne af det tyske Folkelegeme«.«

Morten Thing: Jyllands-Posten, diktaturet, krystalnatten og jøderne. 90 sider. Fås gratis på rub@ruc.dk. Skriftserie fra Roskildes Universitetsbibliotek.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

 • Morten Kjeldgaard
 • Helle Birkemose
 • Reda Ammari
 • Lars Hansen
 • peter jespersen
 • Hanne Ribens
 • Niels Mosbak
 • Olav Bo Hessellund
 • Jens Falkesgaard
 • Carsten Munk
 • Olaf Tehrani
 • Rasmus Kongshøj
 • Brian Pietersen
 • Benno Hansen
 • John Liebach
 • Søren Jessen
 • Niels-Holger Nielsen
Morten Kjeldgaard, Helle Birkemose, Reda Ammari, Lars Hansen, peter jespersen, Hanne Ribens, Niels Mosbak, Olav Bo Hessellund, Jens Falkesgaard, Carsten Munk, Olaf Tehrani, Rasmus Kongshøj, Brian Pietersen, Benno Hansen, John Liebach, Søren Jessen og Niels-Holger Nielsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Niels-Holger Nielsen

I dag elsker de zionismen. Det er bare farven der har fået en anden smag.

Søren Fosberg, Henning Pedersen, Christian Pedersen, Jens Falkesgaard, Niels Jespersen, Rasmus Kongshøj, Robert Ørsted-Jensen, Poul Eriksen og Brian Pietersen anbefalede denne kommentar

Ja, Jyllands-Posten har altid været i stand til at tiltrække højre-ekstremistiske skribenter. Det har ikke ændret sig en tøddel. Læs f.eks. Morten Uhrskovs hadefulde udgydelser.

Søren Fosberg, Lars Hansen, Christel Gruner-Olesen, Per Torbensen, Karsten Aaen, Henrik Klausen, Rasmus Kongshøj, Peter Andersen og Peter Taitto anbefalede denne kommentar

Dagens Jyllandspest har også travlt med at udskille fremmedelementer: "En anerkendelse af offentlighedens interesse i at få ren besked om, hvad der foregik bag kulisserne under Den Kolde Krig. Hvem der svigtede og gik fjendens ærinde." Men den slags retorik har ikke meget at gøre med virkelighed, men mere med livet i en ideologisk boble, næret af et konstant fjendebillede, der udskiftes med passende mellemrum.

Steffen Gliese, Henning Pedersen, Dana Hansen, Hanne Ribens, Olav Bo Hessellund, Jens Falkesgaard, Claus Oreskov, Karsten Aaen, Poul Eriksen, Malan Helge, Rasmus Kongshøj, Per Torbensen, Robert Ørsted-Jensen og Brian Pietersen anbefalede denne kommentar

Navnet "Morgenfascisten" kommer vel heller ikke af ingenting.... ;-)

Steffen Gliese, Henning Pedersen, Dana Hansen, Marianne Rasmussen, Rasmus Kongshøj, Claus Oreskov og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
René Pedersen

Jeg ved snart ikke hvad der er værst Jyllands postens brune afskrab fra de tidlige 30ere eller de hadefulde indlæg fra Informations læsere i 2013

Markus Hornum-Stenz, Niels Christensen, Steffen Gliese, Jacob Hvam, Thomas Krogh, Morten Pedersen, Christian Pedersen, Jan Nygaard, Anders Hede, Erik Hayek, Vibeke Rasmussen, Henrik Brøndum, Christel Gruner-Olesen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Mads Kjærgård

"Jeg ved snart ikke hvad der er værst Jyllands postens brune afskrab fra de tidlige 30ere eller de hadefulde indlæg fra Informations læsere i 2013"

Ja sidstnævnte slår da ingen ihjel! Det kunne man måske med ret hævde at Jyllandspostens pronazisme i hvert fald indirekte gjorde! Men det var jo helt "comme il faut" at være mod jøderne og negerne dengang, selvom vi gerne vil lade som om det ikke var! Hitler havde jo ikke sine ideer fra ingenting!

Søren Fosberg, Henning Pedersen, Peter Andersen, Lars Hansen, Rasmus Kongshøj, Niels Mosbak, Robert Ørsted-Jensen, Bob Jensen, Christel Gruner-Olesen, Claus Oreskov, Per Torbensen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Når sandheden skal frem så var Josephine Bakers tæske skøn og et særdeles fint menneske. Eller som vi lømler sang da jeg gik i 5. klasse: ” Josephine Bakers – hun er smæder lækker” :-)

Karsten Aaen, Peter Andersen og Christian Harder anbefalede denne kommentar
Kristian Kolby

De har ikke lært et hak på 75 år, noget af en bedrift!

Søren Fosberg, Steffen Gliese, Karsten Aaen, Reda Ammari, Rasmus Kongshøj, Niels Mosbak, Lars Jorgensen og Claus Oreskov anbefalede denne kommentar
olivier goulin

Josepine Baker som ung var en helt fantastisk morsom og, for sin tid, overordentlig frimodig entertainer. Hendes dansestil og mimik er helt skør og nærmest ukoreografisk; det er improviseret pjank, med en enorm charme.

Og ja, i tillæg til det var hun rigtig køn og karismatisk.

Men reaktionen dengang siger mest om datiden. Louis Armstrong, som jo bestemt ikke var frivol på samme måde, fik også en meget hård og lignende (racistisk) medfart i medierne, da han gæstede København i 30'erne.

/O

Per Torbensen, Karsten Aaen, Henning Pedersen, Rasmus Kongshøj, Christian Harder, Olav Bo Hessellund og Claus Oreskov anbefalede denne kommentar
Henrik Brøndum

Min naive og ordinaere observation - er at samfund der er baseret paa soefart, hvor man kommer ud og laerer den store verden at kende, og mest af alt frygter havet - synes at skabe mindre angst der foerer til had der foerer til racisme - end samfund hvor man lever af en gennem generationer oparbejdet kapital i form af jord. Hvis man bliver tvunget vaek fra sin jord er man fortabt - hvis man ikke kan finde havn til sit skib maa man proeve et andet sted.

Det er let at pege fingre af Jyllandsposten og dens laesere, det kraever en indsats at faa dem med paa udflugt og nyde de positive bivirkninger heraf.

Henrik Clausen

"but, srsly. JP i dag bør ikke vurderes på, hvad JP var for et århundrede siden. Men lur mig om ikke denne artikel får rigtig mange anbefalinger."

Det har du ret i. Men når jeg ser på visse dele af blogstanden på JP, som der dog retfærdigvis må indskydes, at dække et meget stort spekter, og tidligere kommentatorer, så er den vist ikke helt fri af højredrejningen.

Morten Uhrskov får - besynderligt nok - stadig lov til at nedgøre andre folk og deres professionelle virke - og til tider på et helt utroligt plat niveau. I hans seneste blog nedgører han en forsker, hvis ph.d. studie han end ikke har læst, fordi han ikke kan finde den! Men blot hans snusfornemmelse for, at denne forsker har en divergerende mening fra Uhrskovs egen faktajungle, er tilsyneladende nok til at hun nærmest får mærkatet Uhæderlig. Mikael Jalving har til tider svært ved at skille snot og kanel. Ralf Pittelkow og Karen Jespersen forlod skuden og startede deres egen meget biasdrejede denkorteavis.dk, der næsten udelukkende fokuserer på indvandreres kriminalitet.

Børge Rahbech Jensen

"Men hvad er så den endelige løsning på det jydske problem?...<7i>"

Der er ikke meget jydsk på jp.dk. Når bloggere på jp.dk endelig besøger Jylland, fortæller de om et øde el. gammeldags samfund præget af enten ruiner el. Hjallerup Marked. Kommunalpolitik dækkes fra København, hvor Anne Mae Allerslev hører til de faste bloggere, og de fleste nyheder er fra København. Jeg formoder, Jyllands-Postens netavis har til huse i Politikens Hus på Rådhuspladsen i København.

Aktuelt hører kun halvdelen af bloggene på forsiden af jp.dk direkte til højrefløjen. De er skrevet af Mikael Jalving, Søren Espersen og Morten Uhrskov Jensen. Der vises seks blogs på forsiden-

Karsten Aaen, Morten Pedersen og Christian Harder anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

Ja, avisen Jyllands-Posten var sandelig modbydelige formidlere af eugeniske og racistiske agitationer. Og ang. jøder, iøvrigt helt i tråd med et par stykker af Informations egne kommentatorer. Hvad angår racisme og udrensning, tillad mig at bringe et citat:

"Hvad nytter den stigende humanisering, den stadigt voksende offentlige Forsorg. Den mangeartede Omsorg, de store Tilskud til Børneforsorgen, dels ved kontante Tilskud, Velgørenhed og allehaande Indsamlinger, dels ved Oprettelse af Børnehjem, Sanatorier, Vuggestuer, Hittebørnshospitaler, Welanderhjem osv. osv. fører kun, takket være Lægevidenskabens og Sygeplejens stærke Udvikling, til at svække Slægten ved at holde Liv i tusinder, som samfundet var bedst tjent med bukkede under… Hvis vi derfor ikke vil risikere den moderne europæiske Civilisations gradvise Tilbagegang og endelige Undergang maa vi ind på en systematisk Modvirken af de nævnte uheldige Følger af Civilisationen og tillige stræbe for en Forædling af Racen, den såkaldte Eugenik, i Tyskland og Norden særlig benævnet Racehygiejne eller Raceforbedring."
(K.K. Steincke: Fremtidens Forsørgelsesvæsen, 1920)

Og de russiske jøder blev i 1913, sat i forbindelse med en brand i den jødiske ghetto, hvortil Politiken skrev:

"Hovedmassen er vel nok skikkelige Mennesker. De er blot meget fattige og i aandelig og legemlig kultur langt tilbage. Deres moralske Niveau er ikke paa højde med vort. " Politiken den 7. september 1913.

Og Politiken er mig bekendt idag ikke videre kendt som en fremmedfjendsk, pro-anti-semitisk avis. Eller hur?

Hvis journalister og bloggere vil have at deres kritik af andre avisers lødighed, motiver, metoder, moral og kompetencer skal tages alvorligt, er hvad danske aviser skrev om race i 1920'erne og 30'erne ikke det mest oplagte sted at starte. Stort set alle var racister dengang, fordi det var det (pseudo) "videnskaben" de fleste beslutningstagere troede på, fortalte dem. Det gør ikke JP bedre, de var stadig mere aggresivt anti-semitiske end flertallet, men bare en smule historisk kontekst er måske på sin plads.

Hvis intentionen er at undersøge at race og kulturkamp er en del af JP's motiver eller læserappel, vil jeg anbefale hr. Morten Thing at gennemgå overskrifter og deloverskrifter fra JP's arkiver fra 90'erne og frem til idag, og tælle hvor ofte JP f.eks har vurderet at kriminelle gerningsmænds etniske eller religiøse herkomst har været nævnt og måske sammenholde det med hvorvidt andre forbrydelser begået af evt. etniske danskere i samme måneder ikke blev rapporteret i JP.

Steffen Gliese, Karsten Aaen, Thomas Krogh, Morten Pedersen, Henrik Klausen, Christian Pedersen, Rasmus Kongshøj og Erik Hayek anbefalede denne kommentar
Robert Ørsted-Jensen

Bjørn - det ændrer ikke ved at JP var ekstremistisk racistisk i nazistisk retning - men ellers har du langt hen ret i at ideer om racetænkning eksisterede overalt i denne periode - men ikke al racetænkning kan kategorisees som racistisk eller nazi inspireret

I dag er megen racisme afløst at rosofobia – her er der åbenbart frit slag selv den frelste avis Politikken flyder over med hade billeder når det gælder Rusland og det tidligere Sovjetunionen.

Bjørn Pedersen

@Claus Oreskov

At være bange for, eller mistænksom overfor, et andet lands regering er ikke at være bange for, eller mistænksom overfor, dets folk.

Sune Keller, Karsten Aaen, Dana Hansen og Robert Ørsted-Jensen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Jyllands-Posten skrev for og stod for autoritative regimer før Danmarks besættelse. Ingen tvivl om det. Dagbladet information var stærkt antikommunistisk i 50'erne og skrev om og var tilhænger at den multilaterale Nato atomslagstyrke i 1960 'erne. Ti år senere var det op nærmeste blevet til et maoistisk bekendelsesblad, som nok vidste at friheden voksede ud af et geværløb, og havde det ikke for den fænomenale sportsjournalist Per Høyer Hansens velskrevne artikler ( mest om fredagen) et rent bekendelsestidsskrift.
Skal de nuværende folk på bladet klandres for hvad Hågerup skrev i 1962 ? Ejvind Larsen kan som den eneste vel efterhånden skydes sin fortid i skoene, men resten ?

Niels Christensen, Karsten Aaen, Henrik Brøndum, Henrik Klausen og Robert Ørsted-Jensen anbefalede denne kommentar

Man kan også finde skamfulde ledere fra Politiken som havde en med nutidens øjne forfærdelig leflen for tyskerne.

Men jeg synes nu det er mindre interessant 75år efter og i en helt anden tidsalder. Verden var bare meget anderledes dengang og ingen kan vide hvad vi selv havde haft af politisk tankegods dengang. En del nutidige informationslæsere herinde ville givetvis dengang udvise en voldsom beundring for sovjetunionen, hvilket sandt for dyden ikke er meget bedre set med moderne kloge øjne.

Men pointen er alt var meget polariseret dengang.

Søren Fosberg, Henrik Klausen, Christian Pedersen, Robert Ørsted-Jensen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
jasper bertrand

Det er modigt gjort af Morten Thing, det må jo ligge lige for at JP samler en række Morten Thing citater i et lille rødt hæfte.

jasper bertrand

Hvis man kritiserer en 85 år gammel anmeldelse af Josephine Baker, kan man jo også spekulere over om hendes performances' fremhæven af racemæssige stereotyper ville passe ind i vore dages politiske korrekthed. Og det er der da også folk der har spekuleret over på skrift.

Niels Christensen og Robert Ørsted-Jensen anbefalede denne kommentar
Jannik Sørensen

"De skal ikke mærke den ringeste medynk, og de skal vide, at som de selv har redt, skal de komme til at ligge".

Sådan skrev Information om de mange flygtninge, som kom til Danmark under besættelsen.

Karsten Aaen og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar

Resten af Bjørns citat fra Politiken om russiske jøder kan læses her. Politikens lederskribent var i øvrigt selv jøde, hvilket kan være grunden til at de nye og uassimilerede ikke her også hænges op på deres tro som forklaring på alle problemerne - som det oftest bruges i dag. Avisen lagde spalteplads til et modindlæg fra en rabbiner et par dage senere. Politiken har i øvrigt tidligere skrevet tilsvarende bekymrede artikler om indvandringen til København af de svært integrerbare jyder.

Peter Andersen

"...man må være rede til at finde sig i hån, spot og latterliggørelse."
Altså de andre.

Poul Eriksen, Karsten Aaen og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar
Mads Kjærgård

Nu var det vel ikke Jyllandsposten alene der var pro, om jeg så må sige, det fandtes på alle niveauer, jeg kan da huske at jeg har læst en artikel i en udgave af Politiken lige efter De Lange Knives Nat, hvor Hitler roses til skyerne for sin handlefasthed og for være en stor statsmand. Der findes jo også den udemærkede bog, der hedder "Forræderi på første klasse". Men jeg tror at eksemplerne er legio.

Det hele viser os vel, at man ikke skal se Hitler og co., som en særlig knude eller udsving på en historiske kontinuitet, snarere tværtimod, de har ikke været særligt onde eller perverterede i forhold til den tid de levede i. Historien om nazisterne er mere end noget andet historien om et teknokrati som gik amok, fordi udøverne havde fået den opfattelse af, at de gjorde det rigtige, og ingen sagde dem imod! De var tværtimod støttet af samfundets væsentligste institutioner, bl.a. erhvervslivet. Det er jo sørgeligt velkendt! Ikke at jeg vil hænge nogen ud, men jeg kan sagtens komme i tanke om flere danske nutidige politikere, som jeg tror, ville have fungeret fint i det Tredje Rige! Ikke fordi de er onde, men fordi de mener at de gør det rigtige på trods af de åbenbare menneskelige omkostninger. "Det er hårdt, men nødvendigt"! Ikke? En vis politikers manglende empati i forhold til den græske befolkning, i anledning af de åbenbare konsekvenser af EU's sparekrav, synes jeg er en Himler værdig!

En lidt anden vinkel på det her: En borgmesterkandidat i Vejle hedder Peschardt til efternavn? Er det måske et godt dansk efternavn? Kunne det måske tænkes at navnet hentyder til en jødisk formoder/forfader. Eller måske ligefrem en hugenotslægtning hvor slægten Peschardt kom til Fredericia omkring 1720 fra Frankrig. [Tag ud foran sosu-skolen på 6. julivej i Fredericia; der står en obelisk med navnene på de slægter som til Danmark og søgte tryg havn mod de forfølgelser, de blev udsat for i Frankrig; dette efternavn står der også: Le Favre. Os, der er ældre kan tydeligt huske fodboldspilleren Ulrik Le Fevre].

Pointen med den her vinkel er selvfølgelig den her: Hvor lang tid mon der går før vi opfatter Cekic, Khader, eller Devici som ligeså danske efternavne som Schwalbe, Stein, eller Devantier samt Deleuran (en liste kan ses her: http://www.fredericiashistorie.dk/html/fredericia/artikler/reformert.html og her:
http://www.reformert.dk/fredericia/Dansk/velkommen.htm )

Er sandheden ikke den at danskerne kommer alle mulige steder fra? Også selvom de måske ikke helt vil være ved det? Og måske har der været nogle flotte franske soldater i 1800-tallet engang som gjorde lykke hos pigerne......eller nogle flotte sømænd udenbys fra i Marstal, Esbjerg og på Fanø mv.

Ift. den der med de åbne vidder på havet, burde det jo betyde at folk i Esbjerg, og i Marstal samt i Frederikshavn og i Skagen måske også (altid) har været mere åbne overfor det fremmede; de fremmedes kultur - et flot vestindisk sjal til mor - som det hedder i en en vise om Nyboder. Folk på Fanø eller Læsø burde så også være mere åbne overfor det fremmede, thi de rejste jo ofte ud til fremmede steder mv. Men jeg altså ikke om det også gælder i dag?

Ang. Koppel og hans holdning til jøderne for 100 år siden (i 1913) handler det måske nok også om at Koppelfamilien var/er en af Danmarks ældste jødiske slægter.....de jøder der kom i 1913 var russiske jøder/askenazi jøder. Og dermed blev de hurtigt placeret på bunden af samfundet, præcist som muslimerne gør/er det i dag. Man må ikke tro at blot fordi man selv f.eks. er indvandrer eller flygtning, at man så ikke bærer fordomme og formodninger og forventninger til andre med sig, altså om hvordan afrikanere, romani/romaer, arabere, eller andre folkeslag for den sags skyld, opfører sig. For det gør man altså.

Men det er yderst interessant, mener jeg, at sprogbrugen om jøderne for 100 år siden, i 1913, meget ligner den sprogbrug hvorved vi dag omtaler muslimer eller romaer eller andre grupper som vi lige vil indrømme/erkende nok er en del af det danske samfund - i dag, i morgen, og også i overmorgen.

Henrik Brøndum, Poul Eriksen og Peter Andersen anbefalede denne kommentar
jasper bertrand

Nu blev eksemplet med Politiken jo taget frem for at vise at også de velmenendes avis har skrevet ting som de velmenenende i dag må tage afstand fra ( og mange flere ting som folk med sund fornuft må tage afstand fra).
Og de der bringer debatten over på indvandringen og dens velsignelser må forstå at der er mindst to ting der helt anderledes i dag: antallet af indvandrere, og velfærdsordningerne, der ud over at muliggøre at man kan leve i parallelsamfund i flere generationer også koster den enkelte skatteborger et mærkbart beløb, måske 50.000 kr for en skattebetalende normalfamilie. Da Koppel levede kunne man udvises af landet, hvis man ikke kunne forsørge sig selv.

Niels Christensen

Det er da fint at Morten Thing har fundet det her frem. Men herregud. Da jeg startede på UNI i Århus i 1971 havde Studenterfronten lige udgivet en pjece om MorgenFascisten JyllandsPesten. - Den dækker det samme.

Hvis der er noget der er spændende her er det vist hvor hurtigt den vestlige offentlighed - også den mere konservative del - ar forandret sig ( var det ikke på grund af 2. Verdenskrig var det sikkert sket hurtigere) således den idag har en utrolig tolerant holdning til kulturelle udtryksformer ( man kan jo bare se på 50'ernes. de tidlige 60'er modstand til pop og rock musik).

Hvorfor man skal blande JP's bloggere holdning til indvandring ind i billedet forstår jeg ikke ( bortset fra at kommentatorerne ikke er klar over at JP som en liberal avis selvfølgelig har en positiv holdning til indvandring, blot den ikke er stats finansieret).

Og man glemmer vist nok at en pæn del af de indvandere som nogle her synes er OK, faktisk ikke her, som i deres hjemlande vil akceptere Josephine Baker. Så medens man glædelig brokker sig over JP's holdninger i 30'erne ( som iøvrigt deles af de fleste borgerlige aviser) så frydes man over mennesker hvis kulturelle holdninger er helt umulige.

@Niels Christensen. Under overskriften ” Niggertøsen” skriver Jyllands-Postens anmelder Th.F at han ækles ved: ”det abeagtige Ansigt med den store tyklæbede Mund” og længere fremme: ” det uskjønne Hoved, der på grund af det klistrede korte Haar har en vis Lighed med en Sælhund, at se det store hvide Gebis.”
Det er således rendyrket racisme af værste skuffe og ikke omvendt kulturrelativisme, som du antyder når du hævder, at indvandre ej heller ville acceptere Josephine Baker i deres hjemlande. Hvad den enkelte indvandrer ville mene i den konkrete sag aner du jo ikke, så måske skulle du have skrevet at de kom fra lande som ikke ville acceptere Josephine Baker.