Telegram

Lars Hedegaard frifundet for racisme

Lars Hedegaard slipper for at betale en bøde for racistiske udtalelser efter frifindelse i Højesteret.
Telegram
20. april 2012 kl. 12:09

- Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far.

Udtalelsen er isoleret set racistisk, men formand for Trykkefrihedsselskabet Lars Hedegaard kan ikke dømmes for overtrædelse af straffelovens racismeparagraf.

Det fastslår Højesteret i den dom, som blev afsagt fredag klokken 12.

Racistiske udtalelser er kun ulovlige, når de bliver fremsat offentligt. Og for at kunne dømme Lars Hedegaard, så skal det også kunne bevises, at han har vidst, at udtalelsen ville blive offentliggjort, lyder det i dommen.

Og det er der ikke bevis for mener Højesteret, der med dommen omstøder en dom fra Østre Landsret, hvor Lars Hedegaard blev idømt en bøde på 5000 kroner.

Landsretten fastslog i sin dom sidste år, at Lars Hedegaard burde have indset, at hans udtalelser ville blive offentligt udbredt til en videre kreds".

Det er Højesteret sådan set enig i, men det betyder kun, at Lars Hedegaard har handlet uagtsomt og ikke forsætligt. Det gør en stor forskel i juridisk sammenhæng.

Lige nøjagtig forskellen mellem uagtsomhed og forsætlighed betyder nemlig, at Lars Hedegaard ikke kan dømmes for racisme, da det ville kræve, at han bevisligt havde handlet med forsæt.

Lars Hedegaards udtalelser blev bragt i et interview på internetbloggen snaphanen.dk, der er kendt for at ligge en del til højre i det politiske spektrum.

Lars Hedegaard har under sagen hævdet, at hans udtalelser er taget ud af en sammenhæng, og at han havde forventet at få et interview til gennemlæsning og godkendelse, inden det ville blive offentliggjort.

/ritzau/

Opdateret 20. april 2012 kl. 15:13

Steffen Gliese

Omvendt justitsmord.

Når man udtaler sig i et interview på en internet-blog, kan man da ikke vide om det bliver offentliggjort ! I hvert fald ikke hvis man har Lars Hedegaards IK.
Det er Højesterets afgørelse ;0)

Hvordan har han overhovet fået tilladelse til at anke en sag om en bøde på 5000 kr. til højesteret?

Vibeke Svenningsen

Når man fælder dom, så mener jeg, det er vigtigt, at en evt tvivl kommer den tiltalte til gavn - her tvivlen om hvorvidt Hedegaard kunne have vidst, det ville blive offentliggjort. Men samtidigt er jeg glad for, at alle 3 retsindstanser finder udtalelserne forhånende, så hvis de var udtalt med henblik på offenrliggørelse, så var det et brud på racismeparagraffen - dermed sendes der også et klart signal fra retternes side om enighed vedr. udtalelsernes karakter, nåe det kommer til det substanstielle.

Vibeke Svenningsen

Søren:

Da procesbevillingsnævnet har fundet sagen er af principiel karakter. Det har intet med straffen eller bødens størrelse at gøre, hvorvidt man tillader en sag prøvet ved højesteret.

Hvor salomonisk: Hedegaard har nu en dom for, at han ER en racist, men at det er OK, så længe han holder sine udtalelser for sig selv. Med det in mente kan man kun håbe, at han bliver hjemme og taler - til sin væg.

Lars-Bo Abdullah Jensen

Det må jo reelt betyde, at man kan udtale sig forhånende og nedladende om andre, bare man kan påstulere at det ikke var meningen at det skulle udbredes til en videre kreds, med andre ord, burde man vel kunne råbe efter folk på gaden, hvad man vil, det er jo ikke hendvendt til en videre kreds, men kun til den person man råber efter?

Politiet behøver altså ikke omskrivningen perle mere, det er jo kun meningen at det skal udbredes til personen de direkte henvender sig til.
Når han/hun så svare pansersvin - hipposvin eller hvad der nu lige er moden, så er det heller ikke beregnet til udbredelse til en videre kreds, men kun til betjenten han henvender sig til.

@Vibeke

Hvori består det principelle, at kan altid bagefter kan sige at man ikke mente det alligevel?

Vibeke Svenningsen

Søren:

Hvornår en ytring skønnes at være fremsat offentligt, og hvornår man som person, må formodes at vide ens ytringer vil gå ud i den brede offentlighed.

Vi har jo også haft debatter omkr. politkers såkaldte lukkede facebookprofiler, som jeg mener pressenævnet har kigget på.

Peter Pedersen

Endnu et godt eksempel på, hvorfor seriøse medier har droppet Ritzaus rygtesmedie,
og der ingen grund til at forstyrre Kong Salomons gravfred.

Der er i dommen ikke tale om nogen bedømmelse af, om Hedegaard er racist eller ej,
men alene Højesterets bedømmelse af, om Landsretten har bedømt bevisspørgsmålet korrekt, -
efter byrettens frifindende dom

Med andre ord : om det må anses bevist, at Hedegaard iht. ordlyden af Straffeloven § 266b havde til forsæt eller hensigt til at udbrede sit forhånende budskab om i en videre kreds,
og i flg. landsrettens egen begrundelse, fandt Højesteret det ikke bevisbyrden løftet for at straffe Hedegaard.

Dommen lyder således (Hedegaard er tiltalte og derfor anonymiseret som "T") :

"Højesterets begrundelse og resultat

Efter straffelovens § 266 b, stk. 1, straffes den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i
en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer
trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske
oprindelse, tro eller seksuelle orientering, med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Forhånende og nedværdigende udtalelser som dem, T er fundet skyldig i at have fremsat, og
som indeholder det budskab, at muslimer generelt begår grov kriminalitet, er således strafbare
efter § 266 b, stk. 1, hvis de fremsættes "offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre
kreds".

De udtalelser, sagen angår, er ikke fremsat offentligt. Hovedspørgsmålet under sagen er, om
de er fremsat af T "med forsæt til udbredelse i en videre kreds".

Et sådant spørgsmål om Ts
subjektive forhold er et spørgsmål om bevis for skyld.
Højesteret kan ikke efterprøve den konkret foretagne bevisbedømmelse vedrørende dette
skyldspørgsmål, jf. retsplejelovens § 933, stk. 2, sammenholdt med § 912, stk. 1, nr. 4, modsætningsvis.
Højesteret kan imidlertid tage stilling til, om landsretten har anvendt forsætsbegrebet
rigtigt, og om de faktiske omstændigheder, som er lagt til grund af landsretten, herunder
vedrørende Ts subjektive forhold, kan begrunde, at der foreligger forsæt, jf. retsplejelovens
§ 933, stk. 2, sammenholdt med § 912, stk. 1, nr. 3.

Mens byretten i sin begrundelse med henvisning til en række angivne faktiske forhold udtalte,
at det ikke var bevist, at T havde forsæt til videre udbredelse, har landsretten fundet ham
skyldig med baggrund i, at han efter en række angivne faktiske forhold vedrørende interviewet
"burde have indset, at hans udtalelser ville blive offentligt udbredt til en videre kreds".

Landsretten har altså om Ts subjektive forhold udtrykkeligt fastslået, at han har handlet uagtsomt,
ikke forsætligt.

Der har ikke i det bevisresultat vedrørende Ts subjektive forhold, som fremgår af landsrettens
præmisser, været grundlag for at dømme ham for at have handlet med forsæt til udbredelse af
det udtalte til en videre kreds.

Der er efter sagens karakter og omstændigheder ikke grundlag for at hjemvise denne til fornyet behandling i landsretten.

Højesteret frifinder herefter T.
Thi kendes for ret:
T frifindes.
Statskassen skal betale sagens omkostninger for byretten, landsretten og Højesteret "

http://www.domstol.dk/hojesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/228-11.pdf

Peter Pedersen

rettelse :
jeg skulle have skrevet, at Højesteret vurderede om Landsretten havde bedømt FORSÆTS- begrebet korrekt.
Beklager.

Peter Andersen

Man må da sige, at sagen/retten ikke ligefrem har forhindret idioten i at få udbredt skidtet

Emil Edelgart

Welp, det var så sidste søm i kisten på 266b. Når man blot kan påstå, at man ikke regner med, at en VIDEOOPTAGELSE til en OFFENTLIGT TILGÆNGELIG INTERNETBLOG var tænkt til videre udbredelse, så er bevisbyrden så tårnhøj, at loven reelt er ubrugelig - og det var i forvejen kun de allergroveste udtalelser, som blev retsforfulgt under VKO og efterfølgende. Minoritetsgrupper står nu helt uden juridisk beskyttelse ift. hetz og hadpropaganda, fuldstændig som jøder gjorde det i 1920'ernes Tyskland - dengang strakte loven sig kun til religiøse mindretal, og Streicher m.fl. angreb jo en "race," hvilket var heeelt anderledes.

Peter Pedersen

P. Andersen

Næh, uden tiltale og dom og nu frifindelse, var der næppe ret mange, der havde hørt de overordentligt småtbegavede udtalelser
fra Hedegaard der jo iøvrigt er tidligere chefredaktør på Information (!)

Emil Edelgart

Hertil kommer det, at interviewet var på engelsk - altså tiltænkt udbredelse udover danske grænser - at intervieweren modsiger Hedegaards påstand, og at Hedegaard ikke har gjort noget som helst for, at få interviewet fjernet fra bl.a. Youtube, hvilket han er i sin gode ret til, hvis han ikke ønsker det udbredt. Højesteret er i bedste fald inkompetent.

@Abdullah Jensen:

Disse sager handler ikke om racismeparagraffen, men er personalesager.

Carsten Hansen

ikke for at tage Hedegaard og hans generaliserende udtalelser i forsvar; Men læser vi f.eks denne tråd igennem, så er der en del der skriver forhånende om Hedegaard. Brugen af termen "idiot" er vist heller ikke helt ren i kanten. Må man offentligt påføre andre med en klinisk betegnelse ?

Er det så i erkendelse af af det når ud til et bredere publikum eller er en avis-debat et lukket rum ?.

Hvor går grænsen for hvad man må sige/skrive og i hvlike fora er grænsen anderledes ?

PS: Jeg er forundret over at Hedegaard er blevet frikendt.

Peter Pedersen

Næh,
Er der nogen der har sk... i nælderne er det da anklagemyndigheden, der ikke har løftet sin bevisbyrde godt nok - og derfor fået Landsretten til at dømme Hedegaard med en noget tvivlsom begrundelse.

Men ud fra den bedømmelse af forsættet,
der er lagt til grund, bør man ikke straffe folk i et nogenlunde velfungerende retssamfund - uanset, om man kan lide ham eller ej.

Torben Petersen

Altså den overskrift "Lars hedegaard frifundet for racisme" er helt ude af vinduet.

Hedegaard er netop ikke frifundet for racisme. Han er derimod frifundet for at have haft forsæt til at fremsætte sine racistiske udtalelser offentligt. Det var det han var tiltalt for, og nu er frifundet for.

At udtalelserne var racistiske er fastslået både i by- og landsret, og lagt til grund af Højesteret.

Peter Pedersen

Carsten Hansen

Udgangspunktet er jo den ubegrænsede ytringsfrihed, som Grundloven foreskriver, mens den smalle
undtagelse hertil findes i straffeloven.

Ingen kan dømmes efter Straffeloven for at kalde Hedegaard for "idiot" eller lignende fordi det kræver at nogen forhånes trues eller nedværdiges pga.
sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

Gerningsindholdet lyder således:

" 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed."

Hans Jørgen Lassen

Hedegaard dømt for racisme.

Højesteret slår klokkeklart fast, at manden har udtalt sig racistisk.

Men det har man jo lov til. Så længe man gør det i en sluttet kreds.

Så han har Højesterets ord for at have udtalt sig racististisk. Gad vide, om han skriver det på sit visitkort?

Hans Jørgen Lassen

Hr. Pedersen,

nu er der jo andre paragraffer i samme kapitel af straffeloven, nemlig den mere almindelige § 267.

Og efter den kan man muligvis dømmes for offentligt at kalde en person for idiot.

Jeg er ikke sikker, men formentligt.

Carsten Hansen

Peter P.

Straffeloven:
§ 267. Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger
eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet
til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde
eller fængsel indtil 4 måneder.
Injurielovgivningen.

Carsten Hansen

Nå; Jeg ser Hans Jørgen kom mig i forkøbet.

Niels Kristensen

Det må være anklagemyndigheden der ikke har gjort sit arbejde ordentligt.

Hedegaard har i ånden forbrudt sig mod 266, men det er det med troen og ikke racen. Hvorfor udpensler paragraffen ellers formerne? 266 understøtter ikke ønsket om at gøre kritik af religiøs praksis til racisme.

Jannik Sørensen

Tænk at man kan blive straffet for at ytre sig. Troede kun det skete i Bahrain, Nordkorea og Hitler-Tyskland.

Carsten Hansen

Johannes Aagaard.

Ordet "Eksempelvis" er ikke nok til at overbeivise undertegnede at det ikke er injurerende at kalde en anden person for "åndssvag" .

"Idoti" er som bekendt den sværetse grad indenfor oligofreni/åndssvaghed med en IQ under 20.
Altså en klinisk betegnelse.

http://www.netpsych.dk/articles.aspx?id=74

Jeg er ikke sikkert på at man offentligt må erklære andre For psykisk udviklingshæmmede eller mentalt retardere.

Alt hvad jeg siger og skriver er ikke til offentlig udbredelse! Bare så I ved det ...

Søren Pind har også gjort brug af det trick!

Man sviner folk til og mener, det ikke var meningen det skulle ud.

Så alt er tilladt. Hm ...

http://mehmetozcelik.wordpress.com

Carsten Hansen

Johannes Aagaard.

Oligofreni er almindeligt anvendt i dag.

At man mest bruger andrer termer som beskrivelse af åndssvaghed,. ændrer ikke det faktum at termen "idiot" betyder at du har en IQ på under 20.

Og det har Lars Hedegaard nok ikke, på trods af hans mærkværdige og generaliserende udtalelser.

Hans Jørgen Lassen

Beklager,

men man jo altså lov til at lufte også de værste fordomme inden for fire vægge, eller noget i den stil.

Ellers stod vi nok alle til en dom for injurier, eller noget derhenad.

Sider