Baggrund
Læsetid: 7 min.

Under den nordjyske muld venter nyt fossilt energieventyr eller -mareridt

Der kan være skifergas svarende til 10 gange de kendte danske naturgasreserver dybt under Vendsyssel. Netop nu laver fransk olieselskab aftale med den landmand, der skal lægge jord til den første boring efter den omstridte gas
Gemmer der sig skifergas svarende til 100 års gasproduk-tion på det niveau, der i 2011 blev nået i den danske del af Nordsøen, under den nordjyske muld? Mens andre lande har forbudt den kontroversielle teknik, som er betingelsen for at få gassen ud af skiferen, træffes der i Danmark lige nu forberedelser til den første prøveboring.

Gemmer der sig skifergas svarende til 100 års gasproduk-tion på det niveau, der i 2011 blev nået i den danske del af Nordsøen, under den nordjyske muld? Mens andre lande har forbudt den kontroversielle teknik, som er betingelsen for at få gassen ud af skiferen, træffes der i Danmark lige nu forberedelser til den første prøveboring.

Kim Dahl Hansen

Udland
14. juni 2012

Skal man tro vurderingen fra Det Internationale Energiagentur, IEA, kan der i undergrunden under Danmark gemme sig skifergas svarende til 100 års gasproduk-tion på det niveau, der i 2011 blev nået i den danske del af Nordsøen. Eller ca. fire gange den totale naturgasmængde Danmark har udvundet siden 1985. Eller godt 10 gange de indtil nu kendte danske gasreserver.

Netop nu forbereder det store franske olieselskab Total og den danske stats olie- og gasselskab, Nordsøfonden, de første prøveboringer, baseret på en efterforsknings- og produktionstilladelse givet af tidligere energi- og klimaminister Lykke Friis i 2010 og omfattende det meste af Vendsyssel.

Regeringen besluttede i går, at der ikke vil blive givet nye tilladelser til skifergasefterforskning, før de nuværende undersøgelser er tilendebragt, men den allerede givne tilladelse kan ikke trækkes tilbage.

I skrivende stund kommunikerer de to olieselskaber med en jordejer i området mellem landsbyerne Østervraa, Dybvad og Flauenskjold om placeringen af den første boring.

Findes gassen, og holder vurderingen af mængderne, kan der blive vendt op og ned på det hidtidige billede af Danmark som en nation, hvor produktionen af olie og gas er under udfasning, fordi reserverne i havbunden svinder. Regering og Folketing vil blive stillet over for dilemmaet, om man skal gå efter en ny runde med markant øget udvinding af fossil energi og medfølgende indtjening til den danske statskasse på et tidspunkt, hvor klimaforskere siger, at tre fjerdedele af de globalt påviste fossile reserver bør blive i undergrunden for at skåne klimaet.

»Det er et paradoks, at man nu vil hive skifergas op af undergrunden, når man fra den danske stats side har en vision om at blive fri for fossile brændsler,« siger en af projektets lokale kritikere, Ole Johannes Winther Kristensen, talsmand for Danmarks Naturfredningsforening i Brønderslev.

Udvindingen af skifergas udgør – sammen med skiferolie og tjæresand – et nyt dilemma på internationalt plan, fordi fortsat høj efterspørgsel og stigende verdensmarkedspriser på fossil energi har gjort det økonomisk interessant at gå efter de meget store forekomster af disse ’ukonventionelle’ fossile brændsler. Hidtil er de ikke blevet regnet med i reserveopgørelserne, fordi det er blevet opfattet som for dyrt, vanskeligt og miljømæssigt belastende at få fat i, men det har ændret sig med prisstigningerne.

Canada og USA har allerede fuld fart på udvinding af henholdsvis tjæresand og skifergas og -olie, og i Europa er der stor efterforskningsaktivitet efter skifergas i bl.a. Polen. Omvendt har Frankrig ved lov forbudt brug af den kontroversielle ’fracking-teknik’, som er betingelsen for at få gassen ud af skiferen, men som frygtes at kunne give bl.a. grundvandsforurening. Også Bulgarien har forbudt teknikken, mens Tyskland har stoppet skifergasprojekter, mens miljøspørgsmålet granskes.

I Danmark træffes der altså nu forberedelser til den første prøveboring på en lokalitet i Vendsyssel.

Alle med på vognen

»Vi har udpeget ca. 15 mulige boresteder på en prioriteret liste, men vi vil gerne have en fast aftale med en landejer, inden vi går ud og fortæller, hvor vi har tænkt os at foretage boringen,« siger projektkoordinator Henrik Nicolaisen fra Total.

Efter indledende miljømæssige og geologiske undersøgelser på stedet begynder man til oktober at anlægge borepladsen for at kunne bore den første efterforskningsbrønd efter nytår. Omkring oktober 2013 venter man at have svaret på, om der på dette sted kan startes en kommerciel udvinding af skifergas.

»Det her er en god og gennemprøvet teknik, som vi kan stå hundrede procent inde for, men det er klart, at det skal vurderes meget nøje. Alene det, at der åbenlyst er en bekymring i befolkningen, gør, at det skal undersøges til bunds. Projektet kan kun gennemføres, hvis man har alle med på vognen,« siger projektkoordinatoren.

Debatten og bekymringen vedrører især fracking-teknikken. Den indebærer, at man i flere kilometers dybde sender meget store mængder vand – ifølge Klima- og Energiministeriet 25-75 husstandes årlige vandforbrug pr. ’fracking’ – ud i vandrette boringer for at skabe fine sprækker – frakturer – i skiferlagene. Vandet vil være tilsat en række kemikalier for at sikre, at gassen frigøres og kan hentes op til overfladen.

I USA har den amerikanske miljøstyrelse, EPA, i staten Wyoming fundet såvel fracking-kemikalier som metan – naturgas – i både grund- og drikkevand og på den baggrund anbefalet berørte beboere at bruge andre kilder til drikkevand og madlavning samt sikre udluftning ved brusebad.

På Total og Nordsøfondens fælles hjemmeside om skifergasprojektet henvises bl.a. til en rapport fra det britiske Tyndall Centre for Climate Change Research, der konkluderer, at »skifergasudvinding (...) frembyder betydelige potentielle risici for menneskets sundhed og miljøet.«

»Muligheden for farlige kemikaliers adgang til grundvandet via udvindingsprocessen må gøres til genstand for mere grundig forskning, før nogen udvidelse af industrien overvejes,« hedder det i rapporten.

En tysk ekspertrapport, som er udarbejdet på initiativ af ExxonMobil, og som Nordsøfonden henviser til – Hydrofracking Risk Assessment – angiver til gengæld, at fracking-teknikken er blevet »markant forbedret«, og at risikoen for forurening af drikkevandsreserver er meget ringe.

Pesticider er værre

Hos Nordsøfonden siger direktør Peter Helmer Steen, at der nu skal foretages en såkaldt VVM-screening, måske efterfulgt af en fuld VVM-vurdering, af de mulige miljømæssige påvirkninger ved det første boreprojekt: »Vi er overbevist om, at det kan gennemføres på miljømæssigt forsvarlig måde. Den risiko, der er for et udslip fra en efterforskningsboring som den forestående, er utrolig lille. Ingen kan garantere noget hundrede procent, men risikoen for vores grundvand er meget, meget større ved en lang række andre aktiviteter, der foregår lovligt i Danmark, som f.eks. brugen af pesticider,« siger Peter Helmer Steen.

– Hvordan forklarer du, at man politisk har besluttet at forbyde fracking-teknikken i Frankrig og Bulgarien og er gået i tænkepause i Tyskland?

»Der er altid en nervøsitet for nye ting. Meget af debatten har været præget af historier om ting, der muligvis eller muligvis ikke er sket i USA, og det kan der være meget fornuft i at undersøge. Men mig bekendt er der ingen dokumentation for store problemer, som kan henføres til fracking.«

Klima- og energminister Martin Lidegaard (R) siger, at prøveboringen skal give den viden, der kan afgøre, om en efterfølgende produktion er forsvarlig.

»Vi kommer ikke uden om, at der er en lang række betydelige usikkerheder forbundet med udvinding af skifergas. Foruden forholdet om vand- og kemikalieforbruget er spørgsmålet: Er skifergas overhovedet mere miljøvenlig end kul?«

»Nogle argumenterer for, at hvis vi kunne erstatte hele det nuværende kulforbrug med skifergas, så kunne vi halvere verdens CO2-udledning på 10-15 år. Andre siger: ’Det kommer sandelig an på, hvordan vi udvinder skifergassen, fordi der er så store metanudledninger forbundet med det. Tæller man det hele med, er det lige så slemt som kul’. Det spørgsmål skal vi have fuldstændig klarhed over, inden vi træffer vores valg,« siger Lidegaard.

Den udvundne gas er metan, og metan er 25 gange så kraftig en drivhusgas som CO2.

»Skifergas vil selv med nogle få procents metanlækage under produktionen være et lige så klimabelastende brændsel som den kul eller olie, den som overgangsbrændsel skulle erstatte,« påpeger Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder hos Greenpeace.

Forbliv i jorden

Greenpeace er imod det nord-jyske projekt, fordi det betyder øget produktion af fossile brændsler, hvor klimahensynet tilsiger det modsatte.

»En yderligere efterforskning af fossile brændsler, herunder skifergas, harmonerer ikke med, at tre fjerdedele af de allerede påviste globale reserver skal forblive i jorden, hvis der skal være en rimelig sandsynlighed for holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur under to grader – et mål som Danmark og de fleste andre lande har tilsluttet sig,« siger Haaland.

Om den problemstilling siger klima- og energiminister Martin Lidegaard:

»Med Danmarks grønne omstilling og klimamål forsøger vi at påvirke efterspørgslen efter fossile brændstoffer og fjerne det økonomiske grundlag for at udvinde dem. Vi ønsker et Danmark, et EU og en verden, der ikke behøver fossile brændstoffer. Men det opnår man ikke på en uge, en måned eller et år. Så længe der er en efterspørgsel, kan man sige: Hvis der skal udvindes gas, er det så ikke bedre at sørge for, at det sker miljømæssigt til ug og dermed bidrager til et udbud, der er lidt mere effektivt i forhold til miljøet?«

»Jeg tror, mange af mine kolleger ville betragte mig som meget naiv, hvis jeg sagde: Jeg vil redde verdens klima ved at forbyde udvinding af danske fossile ressourcer på et tidspunkt, hvor alle andre verdens lande gør det og ovenikøbet gør det miljømæssigt mere problematisk.«

– Hvis der nu er en masse skifergas i undergrunden, og I finder, det kan udvindes forsvarligt, kan det så friste til at ændre udfasningstakten for fossil energi i regeringens energiplan?

»Nej. Vores klimamål med 40 pct. CO2-reduktion i 2020 og målet om at udfase de fossile brændstoffer bliver der ikke rokket ved under nogen omstændigheder.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Tak til Jørgen Steen Nielsen og P1 s Dokumentar -Jysk gaseventyr truer drikkevandet -, der lavede et god gennemgang og havde klimaministeren i studiet.

Det undre mig bare, at OVK sådan kunne "luske" tilladelsen igennem på et udvalgsmøde. Bør sådanne aftaler ikke lægges åbent frem og til stor folkelig debat.

Peter Jensen

"Kommunen står med ansvaret
Miljøstyrelsen – der normalt er kemikaliegodkendende myndighed – bekræfter overfor P1 Dokumentar, at eksperterne i styrelsen ikke har noget ansvar for de kemikalier, der pumpes ud i undergrunden. Det ansvar ligger hos den enkelte kommune, oplyser Klima- og Energiministeriet til Folketinget.

I Frederikshavn, hvor størstedelen af det udpegede 13x10 km store boreareal ligger, kommer det ansvar noget bag på den ansvarlige embedsmand Jette Brønnum.

- Energistyrelsen tidligere har sagt til mig, at det hensyn varetager de, lyder hendes umiddelbare reaktion.

Jette Brønnum fra Frederikshavns Kommune går dog – ligesom Energistyrelsen - ud fra, at Total sørger for kun at bruge kemikalier, der er registreret i EU's kemikalieregister REACH.

- De skal både være registreret i databasen, men de skal også være godkendt til den anvendelse i databasen, forklarer Jette Brønning til P1 Dokumentar.

Men det er slet ikke EU's opgave at holde øje med den slags, oplyser det europæiske kemikalieagentur ECHA, der står bag REACH-registret. Afdelingsleder Christel Musset oplyser, at EU aldrig nogensinde har godkendt kemikalier til fracking."
http://www.dr.dk/P1/P1Dokumentar/Udsendelser/2012/06/06132201.htm

Niels-Simon Larsen

Så står vi der igen og skal sige nej til penge og arbejdspladser. Valget mellem at fortsætte vores høje levestandard (på naturens bekostning) eller gå ned på et lavere niveau, der er bæredygtigt.

Det er beskæmmende at høre Martin Lidegaard vride sproget, så fracking alligevel bliver mulig. Det ser ud til at gå, som det plejer så. Denne kæmpeforurening foretages til vores egen fordel, simpelthen for at forbrugssamfundet kan bestå.

Niklas Monrad

De gode vrider hænder ...

Lise Lotte Rahbek

.. og de onde gnækker?

Niklas Monrad

I øvrigt et dejligt naturbillede af Dahl Hansen, men så vidt jeg kan se består området mellem landsbyerne Østervraa, Dybvad og Flauenskjold mest af pløjemarker. Men et billede af en pløjemark aktiverer nok ikke de samme følelser...

Niels Engelsted

Hermed afdækkes igen noget interessant om grænsen for den menneskelige intelligens- og handleevne.

Der er centre i hjernen, der formår at erkende, at den fortsatte udledning af kulbrinter på relativt kort sig--vi snakker om vores børn levetid--vil føre til en ufattelig klimakastrofe.

Der er også--lavere--centre i hjernen, der kan spotte og begejstres over umiddelbare fordele.

De sidste har tykke nerveforbindelser til de motoriske handlecentre, mens de første kun har en tynd ineffektv tråd og ikke formår at gribe ind.

Det er selvfølgelig ikke det første design flaw i evolutionen, der kommer til at betale prisen, men måske nok det første som selv er hjælpeløst klar over det.

Niklas Monrad

@ Niels,

Vi ved jo godt, at der er nerveforbindelser i hjernen, som kan få nogle mennesket til at "erkende" en hel række ting, som mange andre har det meget svært, for ikke at sige umuligt at erkende.

Hvis menneskeheden igennem historien skulle have adlydt de mest advarende "erkendelser", så havde du og jeg formodentlig ikke anet eksistensen af hinanden i dag, hvis vi da overhovedet havde eksisteret.

Det betyder naturligvis ikke, at vi ikke kunne have været lisså lykkelige som vi er nu ...

Niels Engelsted

@Niklas,
du har ret, jeg skulle selvfølgelig også have nævnt arsenalet af mentale forsvarsmekanismer, der beskytter os mod at erkende vores egen idioti.

Jesper Frimann Ljungberg

Hvis de vil vide mere om fracking:

http://www.youtube.com/watch?v=dZe1AeH0Qz8

Hvis det her ikke stoppes.. burde hele folketinget tvinges, til at bruge vand fra de boringer der ligger i nærheden af fracking den her boring. Om det så skal køres hele vejen fra Jylland i tankbil..

Fricking no to Fracking.

// Jesper

Niklas Monrad

@ Niels,

Ja, dem besidder vi også allesammen, det er godt at få genopfrisket.

John Fredsted

"Jeg tror, mange af mine kolleger ville betragte mig som meget naiv, hvis jeg sagde: Jeg vil redde verdens klima ved at forbyde udvinding af danske fossile ressourcer på et tidspunkt, hvor alle andre verdens lande gør det og ovenikøbet gør det miljømæssigt mere problematisk," udtaler Martin Lidegaard.

Jeg vil mene, at der er tale om noget, der er langt værre end det at være naiv. Der er i mine øjne tale om mangel på integritet og karakterstyrke - og dette naturligvis ikke være møntet på Martin Lidegaard alene, hverken personligt eller politisk, for denne "vi føler os ikke kaldt til at gøre det rigtige, så længe andre ikke gør" er en så fatalt udbredt holdning hos det moderne individ. Det er vatnisseri, som jeg er helt og aldeles ude af stand til at opbyde respekt for.

Niels-Simon Larsen

Der er noget fred-i-vor-tid-Chamberlain over Martin Lidegaard. Vi bliver nødt til at føje forbruger-vildyret, for ellers farer det i halsen på os ved næste valg. At der så står en større katastrofe og venter ude i den nære fremtid, tager han sig ikke af, for det vil være politisk selvmord, og ingen af hans ’kolleger’, vil bebrejde ham noget i dag. Absolut ikke. Det har de ikke horisont til, men der var måske nogle unge, børn eller endnu ikke fødte, der en dag vil bebrejde ham og hans ligesindede et og andet.

mariann offersen

Ganske vist er Nordjylland ikke seismisk zone og loeber nok den samme risiko som Emilia-Romagna.

Proev alligevel at se, hvad der sker i disse uger i dette omraade som i aartier har vaeret udsat for gas og olie udvinding af forskellig art.

http://scienzaesalute.blogosfere.it/2012/06/terremoto-emilia-romagna-ce-...

John Fredsted

@mariann offersen: Tak for det link, men du skulle vel ikke have noget på engelsk? Jeg forstår ikke italiensk, operaens sprog, men går ud fra, at du gør.

Per Jongberg

Nåe-e-e, det var da godt.

Jeg tror jeg vil fejre nyhederne ... håbet om fortsat ubegrænset vækst, nå ja for en tid da, med at gå, nej fa'na'me køre i min bil, op til supermarkedet for at købe et-eller-andet ligegyldigt

Jeg sidder bastet og bundet på passagersædet, mens en psykopat hylende af grin trykker speederen i bund mod afgrunden.

Genha Faldtstein

Det var måske også en idé at nægte udlandet adgangen til den naturlige gasreserve, men alligevel fokusere på den vedvarende energi. Hvis vi kommer ud i en nødsituation senere, kan vi så genoverveje behovet for at tage hul på gasreserven. Det stiller os samtidigt stærkere i fremtidige udenrigspolitiske forhandlinger. Energi kan på den måde ikke længere bruges mod Danmark som et middel til tvang på samme måde som før.

Genha Faldtstein

@Dennis Berg:

Sådan føler jeg mig ofte som tilskuer til dansk politik.

Henrik Jensen

Hmmm. Tjaa. Bum. Bum. Så er spørgsmålet vist: Hvad er vigtigst: Rent drikkevand - eller løsrivelse fra København?

Jesper Frimann Ljungberg

@Henrik Jensen.

jeg tror man skal være meget heldig hvis man slipper med kun at få ødelagt drikkevandet. Igen jeg tror den dokumentar jeg linkede til er værd at se.

// jesper

Her er en artikel som handler om en metode som er åbenbart ikke så hård ved miljøet, hvorfor den ikke bruges overalt er mig en gåde?
http://www.dailyyonder.com/getting-gas-without-hazards/2011/11/07/3590

Called liquefied propane gas (LPG) fracturing, or simply "gas fracking," the waterless method was developed by a small energy company, GasFrac, based in Calgary, Alberta.
---
Unlike water, the gel does a kind of disappearing act underground. It reverts to vapor due to pressure and heat, then returns to the surface—along with the natural gas—for collection, possible reuse and ultimate resale.
--
nå ja,. men alligevel er det vel et lidt forkert signal at sende når man nu er godt i gang med at formindske udledning, at så begynde at udvinde gas og måske på en meget forurenende måde hvad grundvandet angår. Men måske kan det alligevel anvendes til et eller andet, på et eller andet tidspunkt?.

Godt for økonomien behøver ikke at være slemt for naturen, jeg er ingen ekspert inden for "fracking" men det ser ud til at findes en ikke-forurende måde at "fracke" på.

Henrik Jensen

Jesper - dette er den rene, uforfalskede sandhed:

Da min mindste var seks. spurgte han mig en gang, om der var noget ondere job end olieselskabernes...

Grøn vækst sagde de ved valget og nu skal vi til at bore efter flere forsile brandstoffer........

P1 havde en glimrende udsendelse om problemerne og ikke mindst forviringen omkring miljø, og kemi for slet ikke at nævne virvaret om lovgivningen omkring udvindingen af skiffergas for en uge siden, den er bestemt værd at bruge en lille time på at høre:

http://www.dr.dk/radio/player/?fil/NETRADIO/P1%20Dokumentar%2020120607%2...

Skifergas er større klimasynder end kul:
Læs resten på nedenstående link.

http://ing.dk/artikel/118311-skifergas-er-stoerre-klimasynder-end-kul

Velkommen på den grønne bølge.....

Mads Nielsen

Glimrende! Nye arbejdspladser og indkomst til landet. Hvis Staten da er fornuftige nok til at følge Norge's Nordsø-eksempel. Men det er vist tvivlsomt.

Michael Kongstad Nielsen

Flot billede.

Hvis jeg var landmand mellem Østervraa, Dybvad og Flauenskjold, ville jeg stå temmelig fast på min jord. Bare fordi der kommer sådan et par Total-fornemme forretningsfolk svingende ind på gårdspladsen, så har en ægte vendelbo vel sin kæmmersjæl intakt. Det bliver dyrt at få boret i, det kan jeg godt sige jer. Og endnu dyrere, hvis de finder noget.

Niels-Simon Larsen

Nu varer det ikke længe, før vi har valget mellem at gå til yderligheder eller til finere madlavning.

Desværre har vi ikke befolkningen (dem man plejer at kalde danskerne, fordi de elsker dansk natur og beskeden levemåde) bag os. Det afgør alt. Martin Lidegaard har kollegerne og vælgerne bag sig, og én ting står fast: Levefoden skal bevares, koste hvad det vil. Det kommer det også til.
Jeg ved ikke, om jeg kan se mig selv stående foran et hegn ovre i Jylland og råbe som en gammel indianer, at jorden er hellig, penge ikke kan spises og generationstyveriet skal stoppes?
Der skal jo også bygges motorveje og alt muligt derovre, det man plejer at kalde, at egnen skal udvikles.

Thorsten Lind

..stakkels udpinte lille land,
med biodiversiteten i frit fald.
Et `gaseventyr´i Jylland,
er det sidste vi har brug for.

Tak for artiklen.
Mvh Th

Verner Nielsen

"Pesticider er værre" udtaler direktøren. Det er da kun et dårligt forsøg på at aflede opmærksomheden fra det planlagte miljøgriseri.
Og så gælder det forøvrigt ikke om at finde noget der er værre, men noget der er bedre og det vil Total muligvis ikke kunne tjene penge på.
Tænk på, at vi i dag kan få 1000 liter rent vand fra vandhanen for max. 60-90 kr. incl. vandafledningsafgift. Skal man købe det på flaske vil samme mængde koste 4-6.000 kr. (4-6 kr. literen). Men måske vil Total slå sig på vandsalg bagefter.

Jesper Frimann Ljungberg

Igen, med alt det biogas man kunne lave, hva' faen skal vi så forurene grundvandet for ?
Udtalelsen med pesticider viser jo bare at de godt ved at det er noget skidt de er ude i.

@Henrik Jensen
Tja, min er kun 2, så tingene er ikke så avancerede endnu.

// Jesper

jasper bertrand

Det er vist lidt overdrevet hvad journalisten skriver om EPA i USA og forurening af drikkevand. Fracking forgår i øvrigt et par km fra grundvandet, hvor landbrugets pesticider spredes kun 10 meter væk. Og methan er i øvrigt ikke giftigt, eller specielt vandopløseligt.

Jesper Frimann Ljungberg
Robert Ørsted-Jensen

GØR DET IKKE - det har givet forurenet grundvand adskillige steder det har været praktisret. Grundvandet er en af de vigtigste ressourcer Danmark har.

Robert Ørsted-Jensen

Jo det har også resulteret i forurenet grundvand i Australien.

Niels-Holger Nielsen

Så, er vi måske færdige med at grine af amerikanerne (som sædvanligt)?

Alle griner lidt af de dommedagsprofeter der render rundt og vurdere jordens undergang i ..øøhh var det 2002 ..?

Mens vi andre stiltiende accepterer af verdens ledere regner det som ren logik, at lyset slukkes globalt - ved deres egen højbårne afgang.

Lidt på niveau med børns undren over, om lyset slukkes når køleskabsdøren lukkes.

Kasper Michelsen

For dem der er i tvivl om, hvad konsekvenserne er, når man sender savlende, frådende, grådige ansvarsløse griske fedekalve ud i den slags gaseventyr, så se GASLAND om forholdende i USA efter, der blev åbnet for sluserne og lukket for fornuften.
Jeg så den for et par år siden og har sjældent set noget så forfærdeligt miljømæssigt..
Og det var -GASLAND-.. GASLAND..

Hvad fanden er det der sker??

Udkantsdanmark og placering af aben.
Jamen er det ikke mageløst. Så har vi igen et herligt stykke udkantsdanmark med høj arbejdsløshed og sociale problemer.
Desuden er der jo heldigvis langt til beslutningstagerne på Christiansborg, hvilket gør det lettere at vaske sine hænder når det kommer til at gå ad helvede til med miljøet.
Sådan en gang spekulation i menneskelig armod skal man lede længe efter.
Eksemplerne på at placere de faligste og mest forurenende virsomheder i den rådne banan er legio.
Tænk bare på Chiminova og de utalige mink- og svinefarme i Vestjylland.

John Vedsegaard

Hvis det kan udnyttes til et "fornuftigt" omkostningsniveau, vil den totale fallit i Danmark kunne udsættes lige så land tid som Nordsø gassen har været udnyttet og har tilbage.

Men - er det kun den vej vi skal kikke, mon ikke der er en stor risiko for forurening, udslip, landsænkning og alle mulige andre ulykker. Det skal tænkes meget grundigt igennem.

Den største fordel er jo for politikerne, de kan på den måde holde deres hellige BNP oppe. Ja og så lige det at krisen kan udsættes i mange mange år endnu, uden nogen egentlig behøver løfte en finger, undtaget dem der engang skal rydde op hvis noget går galt, med sk*** være med dem.

Filo Butcher

Hvor herligt! Der er jo også fundet skifferolie og gas alle mulige andre steder og i uhyrlige mængder og Haliburton fracker allerede på livet løs i adskillige USA stater. For nylig har jeg hørt i P1 at man mener at der alene i (kan ikke huske staten) er mere olie at hente end der nogensinde har været i Saudi Arabien.

Så er petro-krisen aflyst og fremtiden bliver business as usual.

Klimakatastrofen har jo aldrig været andet end kommunistisk propaganda.

Fremtiden tegner lyserød indeed!

jasper bertrand

@Jesper Frimann
Sjov video, men hvor er EPA?

jasper bertrand

@Jesper
Hvis din kommentar gik på det vandopløselige viser videoen at den aktuelle gas ikke bliver i vandet.

Eddie Nielsen

"Ingen kan garantere noget hundrede procent, men risikoen for vores grundvand er meget, meget større ved en lang række andre aktiviteter, der foregår lovligt i Danmark, som f.eks. brugen af pesticider,« siger Peter Helmer Steen."

Og hvad så ? - Jeg er da ret sikker på at det ikke gør det bedre at kombinere to slags lort nu hvor vi er i gang med at forgifte "suppen"
Jeg hader virkelig den slags tosseargumenter XD - når det så er sagt er det jo trods alt kun en prøveboring, men det skader ikke at være på vagt.