Baggrund
Læsetid: 9 min.

En giftig drejebog for et sprøjtemiddels overlevelse

I årtier har den store agrokemiske producent af Roundup, Monsanto, købt forskere, skrevet artikler i deres navn, lobbyet myndigheder og sværtet uafhængige ekspertorganer for at redde milliardforretningen fra en dødbringende kræftdom
Hvis sprøjtemidlet Roundup forbydes i EU, vil en række landbrug skulle omlægge til en dyrere produktion. Derfor har landbrugsorganisationer også aktivt arbejdet for, at midlet fortsat skal være lovligt

Hvis sprøjtemidlet Roundup forbydes i EU, vil en række landbrug skulle omlægge til en dyrere produktion. Derfor har landbrugsorganisationer også aktivt arbejdet for, at midlet fortsat skal være lovligt

Per Rasmussen

Udland
25. oktober 2017

Når EU-landene i dag mødes i Bruxelles for at stemme om fremtiden for glyfosat, aktivstoffet i verdens mest solgte ukrudtsmiddel, Roundup fra Monsanto, sker det på baggrund af en årelang kamp bag kulisserne for at påvirke både videnskaben og den politiske beslutningsproces.

For Monsanto er der milliarder på spil. Hvis ikke et kvalificeret flertal af EU-lande følger EU-Kommissionens forslag om at give glyfosat endnu ti år på de europæiske marker, så vil det ikke alene lamme det europæiske salg, men også give genlyd på det globale marked. F.eks. i Monsantos hjemland USA, hvor brugen af sprøjtegiften er omstridt og netop nu under myndighedernes revurdering, og hvor staten Californien allerede har mærket glyfosatprodukter ’kræftfremkaldende’. Eller i det store landbrugsland Indien, hvor ngo’er i årevis har kæmpet for at få Monsanto og dets ukrudtsmiddel ud.

Mange tusind siders interne Monsanto-dokumenter og -mails, som er kommet til offentlighedens kendskab under amerikanske kræftpatienters igangværende retssager mod selskabet, afslører, hvordan Monsanto gennem årene har købt såkaldt uafhængige forskere, skrevet videnskabelige artikler i forskeres navn, sværtet kritiske videnskabsmænd til, tilrettelagt kampagner mod WHO’s kræfteksperter, konspireret med sympatisører hos de amerikanske miljømyndigheder. Og listen fortsætter.

Alt sammen for at forhindre, at sprøjtemidlet bliver behæftet med det ødelæggende prædikat ’kræftfremkaldende’.

EPA i 1985: Kræftfremkaldende

Faktisk var det netop, hvad den amerikanske miljøstyrelse, EPA, sagde om sprøjtegiften tilbage i 1985.

»Styrelsen klassificerede glyfosat som et Gruppe C-kemikalie (Muligvis kræftfremkaldende i mennesker), baseret på forekomsten af tumorer i nyrer hos hanmus,« hedder det om 1985-konklusionen i en senere EPA-gennemgang af det historiske forløb, dateret 12. september 2016.

I 1991 foretog EPA supplerende vurderinger med inddragelse af nye videnskabelige undersøgelser, og det gjorde man igen i september 2015, hvor konklusionen ændredes til ’Sandsynligvis ikke kræftfremkaldende i mennesker’.

På det tidspunkt havde Monsantos kamp for at forsvare produktet været i gang i 30 år. 1985-dokumentet med EPA’s oprindelige kategorisering af glyfosat som ’muligvis kræftfremkaldende’ omtalte således flere samtidige henvendelser til styrelsen fra Monsanto, hvori selskabet bestred kræftrisikoen. EPA-dokumentet analyserede grundigt selskabets indvendinger og konkluderede: »Monsantos argumenter er uacceptable.«

Ghostwriteren

I år 2000 offentliggjorde tre forskere, Gary Williams, Robert Kroes og Ian Munro, i tidsskriftet Regulatory Toxicology & Pharmacology et nyt studie om glyfosat, som konkluderede: »Under aktuelle og forventede anvendelsesforhold udgør ukrudtsmidlet Roundup ingen helbredsrisiko for mennesker.«

Tidsskriftet Regulatory Toxicology & Pharmacology blev delvist finansieret af bidrag fra kemi-, medicinal- og tobaksindustrien, og dets daværende redaktør havde personligt modtaget betaling fra tobaksindustrien for en artikel, der nedtonede de skadelige virkninger ved rygning.

Trods tidsskriftets blakkede ry blandt forskere er artiklen af Williams, Kroes og Munro imidlertid blevet flittigt citeret og anvendt af amerikanske og andre myndigheder i de løbende evalueringer af glyfosat, herunder ved EPA’s 2015-vurdering, der fandt glyfosat ’sandsynligvis ikke kræftfremkaldende’.

En intern Monsanto-mail fra 2015, frigivet under de igangværende retssager, afslører imidlertid, at de tre forskere ikke var uafhængige – deres videnskabelige artikel var produceret med ført hånd af Monsanto.

I mailen, dateret 19. februar 2015, foreslår således Monsantos chef for produktsikkerhedsvurdering, William Heydens, at man får udarbejdet en ny videnskabelig oversigtsartikel om glyfosats egenskaber i uafhængige forskeres navn, men med Monsanto som ’ghostwriter’, dvs. reel pennefører.

»Vi kan holde omkostningerne nede ved, at vi skriver teksten, og de blot redigerer og sætter deres navne under, om jeg så må sige. Husk, at det var sådan, vi håndterede Williams, Kroes & Munro, 2000,« skriver Heydens til sine kolleger.

Da hans mail i marts i år kom frem i lyset under retssagen mod selskabet, udsendte Monsanto en pressemeddelelse, hvori det hedder:

»Anklagerne er falske. Monsantos videnskabelige medarbejdere var ikke ghostwritere på artiklen.«

»Jeg leverede nogle mindre redaktionelle bidrag til 2000-artiklen,« siger William Heydens i pressemeddelelsen, der ikke desto mindre erkender, at Heydens i den interne mail vitterlig taler om ghostwriting.

Kampagnestrategien

Når Heydens og hans Monsanto-kolleger i februar 2015 drøfter behovet for at få produceret en ny, officielt uafhængig, forskerartikel om glyfosat, er det, fordi man frygter den forestående offentliggørelse af en glyfosatvurdering fra International Agency for Research on Cancer, IARC, der er WHO’s ekspertorgan bestående af 17 uafhængige kræftforskere fra 11 lande.

Internt i Monsanto mener man, at »IARC har tradition for diskutable og politisk ladede afgørelser om produkters kræftvirkning (…) Vi bør regne med og forberede os på en konklusion med en 2B klassificering (mulig kræftvirkning i mennesker); en 2A klassificering (sandsynlig kræftvirkning i mennesker) er tænkelig, men mindre sandsynlig.«

»Det er muligt, at IARC’s afgørelse vil påvirke kommende beslutninger fra myndigheder. Vores reguleringsfolk er ikke bekendt med nogen situation, hvor en regulerende myndighed indtager en anden holdning end IARC,« hedder det i et internt Monsanto-notat.

Derfor holder Monsanto i februar 2015 en række interne krisemøder for at lægge en slagplan mod IARC’s konklusioner, der ventes samme år i marts. Slagplanen, offentliggjort mod Monsantos vilje under den verserende retssag, skal bl.a. »orkestrere et ramaskrig omkring IARC’s beslutning« med en »robust opsøgende aktivitet over for medier/sociale medier« fra såvel Monsanto som den agrokemiske industris brancheorganisation, Crop Life International i Bruxelles, og andre af industriens lobbyorganer.

I planen, der beskriver kampagnens elementer dag for dag, indgår også, at Monsanto skal »understøtte udarbejdelsen af tre nye artikler om glyfosat med fokus på epidemiologi og toksikologi«.

Det er en af disse ønskede forskerartikler, William Heydens diskuterer i sin mail af 19. februar 2015. Han anfører, at en artikel skrevet af et bredt sammensat forskerhold vil koste 25.000 dollar eller mere.

En billigere løsning vil være, at »vi ghostwriter afsnittene om Exposure Tox & Genetox. En mulighed vil være at få Greim og Kier eller Kirkland til at sætte deres navne på artiklen, mens vi kan holde omkostningerne nede ved, at vi skriver teksten«, foreslår Heydens.

Han tilføjer, at Monsanto på forhånd bør kontakte redaktøren for tidsskriftet Critical Reviews in Toxicology for at opnå tilsagn om offentliggørelse af en sådan artikel.

Såkaldt uafhængig

Som frygtet af Monsanto offentliggjorde IARC i marts 2015 sin granskning af hele den offentliggjorte videnskabelige litteratur om glyfosat med konklusionen, at »glyfosat er sandsynligvis kræftfremkaldende i mennesker«.

Den konklusion har siden bl.a. fået Californien til at kategorisere glyfosat som kræftfremkaldende, mens den har været med til at forsinke afgørelsen om sprøjtemidlets fremtid i EU, hvor EU’s egne ekspertorganer, agenturet for fødevaresikkerhed EFSA og agenturet for kemiske stoffer ECHA, har draget den modsatte konklusion af IARC: Glyfosat er ikke kræftfremkaldende.

I en opdatering af kampagneplanen ugen efter IARC-offentliggørelsen indprentes målet om at »invalidere relevansen af IARC« samt modarbejde lovgivning mod glyfosat, forhindre retssager, beskytte det globale salg og opretholde behovet for produktet.

Lige siden har Monsanto holdt fast i sin kampagne for at diskreditere IARC.

Resultatet af anstrengelserne blev bl.a. et særligt supplement i september 2016 i Critical Reviews in Toxicology bestående af hele fem nye forskerartikler under den fælles overskrift ’En uafhængig gennemgang af glyfosats kræftpotentiale’.

Alle fem artikler var stærkt kritiske over for IARC. Hovedartiklen – en gennemgang af de fire øvrige – bar 16 forskernavne som forfattere.

Uafhængigheden var det imidlertid så som så med. I bunden af artiklen oplyses det, at to af forskerne er tidligere Monsanto-medarbejdere, ni andre har udført konsulentopgaver for Monsanto, en har rådgivet selskabet Bayer, der p.t. er ved at købe Monsanto, mens blot fire er reelt uafhængige. Det hedder, at alle 16 blev hyret af konsulentfirmaet Intertek til at skrive artiklen, og at Intertek blev betalt herfor af Monsanto. Men det hedder også, at »hverken Monsanto-medarbejdere eller -advokater gennemgik nogen af ekspertpanelets manuskripter før aflevering til tidsskriftet«.

Det passer ikke. Ifølge de offentliggjorte mails blandede Monsantos William Heydens sig direkte og aktivt i skrivning og redigering af hovedartiklen og lagde pres på Intertek og forskerne for at skærpe den aggressive tone mod IARC.

Dertil blev mindst to af forskerne direkte hyret af Monsanto til opgaven og udskrev regninger til selskabet for deres indsats. Tre af forskerne – Greim, Kier og Kirkland – er dem, som Heydens i mailen fra februar 2015 foreslog at hyre og foretage ghostwriting for. Larry Kier fik 25.000 dollar for sit bidrag, afslører en mail.

Aktionerne

Sådan har Monsantos kampagnemaskine kørt, både før og efter, grundigt dokumenteret via mailsporet af bl.a. forskningschef Carey Gillam fra ngo’en US Right to Know.

  • Tilbage i 2011 skriver Monsanto-medarbejderen Donna Farmer en artikel om glyfosat og fosterskader sammen med tre selvstændige forskere. På det oprindelige manuskript står Farmer som medforfatter – da artiklen, som frikender glyfosat, publiceres i Journal of Toxicology and Environmental Health, er hendes navn og Monsanto-tilknytningen fjernet.
  • I 2012 indgår Monsanto en aftale med Harvard-professoren Wallace Hayes, redaktør for tidsskriftet Food and Chemical Toxicology, om at fungere som konsulent for Monsanto til en pris af 400 dollar i timen.
  • Året efter, i november 2013, tilbagekalder Hayes som redaktør en kontroversiel artikel i sit tidsskrift, hvor forskeren Gilles-Éric Séralini har dokumenteret kræft i rotter efter glyfosat-påvirkning. Det sker efter pres fra Monsanto. Året efter genudgives Seralinis artikel med ekstra data i et andet tidsskrift, Environmental Sciences Europe.
  • I 2013 rekrutterer Monsanto agronomen, professor Kevin Folta, University of Florida, som rejsende fortaler for gensplejsede, herunder glyfosat-tålende, afgrøder og medlem af et panel, der på hjemmesiden GMO Answers skal informere borgerne om emnet. Folta fastholder efterfølgende, at han »ikke havde nogen formel forbindelse til Monsanto«, og at han ikke personligt havde modtaget penge fra selskabet. Af nu offentliggjorte mails fremgår det, at Kevin Folta i august 2014 fra Monsanto modtog 25.000 dollar, »som kan bruges som du ønsker til støtte for din forskning og udadvendte projekter«.
    I en svarmail erklærer professoren, at han »er taknemmelig for denne mulighed og lover et solidt afkast på investeringen«.
  • I marts 2015 – umiddelbart efter IARC-redegørelsen – skriver molekylærbiologen Henry Miller, Stanford University, en kommentar til erhvervsmagasinet Forbes under overskriften ’Vanvid i marts fra FN’ med en skarp kritik af FN-ekspertgruppen. Interne mails afslører i dag, at det skete på opfordring fra Monsanto, og at Millers hånd var ført af selskabet.
    »Vi har en kladde næsten klar og sender den til dig i morgen,« skriver Monsanto-medarbejderen Erik Sachs den 17. marts 2015.
  • I april 2015 skriver Monsanto-medarbejderen David Saltmiras i en intern mail, hvordan han har »ghostwritet en kræftoverbliksartikel af Greim m.fl.«, publiceret i 2015.

Mistænkeliggør, forfølg, infiltrer

Parallelt med denne camouflerede prægning af den videnskabelige og offentlige debat har Monsanto arbejdet ihærdigt på at undergrave IARC’s autoritet.

»Når en organisation som IARC gives autoritet, følger der et ansvar for at være objektiv, transparent, grundig og fair. IARC har forbrudt sig mod hver eneste af disse forpligtelser, og det bør bekymre enhver, der ønsker at bevare en sund videnskab,« sagde Monsantos vicepræsident, Scott Partridge til Politico.eu tidligere i år.

Monsanto har bl.a. anklaget IARC’s formand Aaron Blair for at holde et stort amerikansk studie, der frikender glyfosat for kræftrisiko, hemmeligt for IARC’s ekspertgruppe. Både Blair og IARC har afvist med henvisning til, at det pågældende studie ikke er opdateret siden 2005 og ikke publiceret offentligt, hvorfor IARC ifølge reglerne er afskåret fra at inddrage det.

Monsanto har også med god hjælp indefra lobbyet den amerikanske miljøstyrelse, EPA, for at forhindre, at også amerikanske myndigheder i nær fremtid lander på en fornyet konklusion om glyfosat som kræftfremkaldende.

»Vi forsøger at gøre alt, hvad vi kan for at forhindre, at vi får en hjemlig IARC,« hedder det i en intern mail, dateret 21. juni 2015.

Det alenlange spor af mails og andre dokumenter, som Monsanto papers udgør, fortæller ikke, hvad der er sandheden om glyfosat og kræftrisikoen. Men det fortæller temmelig meget om de vanskelige vilkår og den betændte og bedrageriske atmosfære, som politikere, medier og offentlighed opererer i, når det skal afgøres, hvordan miljøet og folkesundheden bedst beskyttes.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels Duus Nielsen

Det glæder mig, at Monsanto får endelig lidt modstand. Jeg blev første gang opmærksom på koncernen t forbindelse med krigen i Irak, hvor amerikanerne forbød irakiske bønder at bruge deres egen såsæd, således som de havde gjort i 5000 år, og i stedet blev tvunget til at købe genmodificeret såsæd fra Monsanto.

"Iraqi farmers are not allowed to save seeds, they are not allowed to share seeds, no sharing, and they are not allowed to replant harvested seeds."

Monsanto er en vigtig del af det landbrugsindustrielle kompleks, som tager over, når det militærindustrielle kompleks forlader krigszonen.

http://www.mintpressnews.com/iraq-war-monsanto-cargill-dow-chemical-took...

John Andersen, Estermarie Mandelquist, søren ploug, Anders Graae, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Henriette Bøhne, Karsten Lundsby, Carsten Wienholtz, Ib Christensen, Jan Fritsbøger, Benta Victoria Gunnlögsson, Kurt Nielsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Anders Reinholdt, Torben Skov, Jan Troelsen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

@ Niels Nielsen
Det du skriver er formelt set rigtigt.
STOP LIGE LIDT
Du manglede at fortælle at dette forbud mod at bruge egen afgrøde som såsæd kun galt hvis det var afgrøder baseret på såsæd fra Monsanto.
Der var intet til hinder for at bruge traditionelle metoder med traditionel såsæd.
MEN
Man havde opdaget at man fik forøgede afgrøder med såsæd fra Monsanto og ville naturligvis gerne have både i pose og sæk.

Niels Duus Nielsen

STOP LIGE LIDT!!!!

Efter krigen var såsæden blevet ødelagt, så de irakiske bønder ikke var i stand til selv at tilvejebringe de nødvendige mængder til at binge det ødelagte landbrug på fode igen:

Iraq had a relatively stable and functioning public-sector-controlled seed industry before the war in 2003. After the war, research and seed production facilities have greatly deteriorated," FAO said in a statement.

"Iraq can now cover only 4 percent of its demand for quality seeds from its own resources....

If no immediate action is taken, serious seed shortages can be expected in the near future, threatening the country's food security...."

I denne situation er det da heldigt for Monsanto, at den provisoriske (amerikanske) regering i Irak indfører en patentlov, som beskytter de produkter, firmaet sælger til de bønder, som på grund af krigen og den efterfølgende militære besættelse ikke har andre steder at gå hen og købe deres såsæd.

Så hvis der er nogen, der vil have i både pose og sæk, er det sgu da Monsanto, Dow og Cargill, og ikke de irakiske bønder.

http://www.corpwatch.org/article.php?id=12547

John Andersen, Morten Lind, søren ploug, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Henriette Bøhne, Karsten Lundsby, Carsten Wienholtz, Ib Christensen, Erik Bresler, Kurt Nielsen, Anders Reinholdt, Trond Meiring, Jan Troelsen og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Amerikanske bønder kan heller ikke nruge egen ikke-monsanto såsæd!
https://youtu.be/C4osE1BjdPw?t=3990

Eva Schwanenflügel, Ib Christensen, Diego Krogstrup, Torben K L Jensen, Trond Meiring, Jan Troelsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Knud Chr. Pedersen

Når der så i Debatten sidste torsdag blev talt om brug af sprøjtegifte, var der en formand for Bæredygtigt Landbrug, der hævdede, at forbrugerne skulle kunne have tillid til ansvarlige myndigheders bestemmelser om sprøjtemidler, herunder Round-up. Den lader vi så stå et øjeblik. Tillid til myndighederne? Ja, den flagrer jo lidt i vinden. WHO, FNs verdensorganisation for fødevarer, kan ikke godkende Round-up. Så tilliden til de ansvarlige myndigheder, som den højtråbende og lettere hysteriske formand talte så rørende om, den tillid har de da haft alle chancer for ikke at formøble. Hvis Round-up bliver stoppet, er det i øvrigt på trods af anbefalingerne fra EU Kommissionen, som der står i artiklen. Det er parlamentet og de enkelte lande, der går imod.

Morten Lind, søren ploug, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Carsten Wienholtz, Torben Skov, Ib Christensen, Diego Krogstrup, Kurt Nielsen, Niels Duus Nielsen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Der er insekt gifte der i min optik er langt mere problematiske end round up.
hvad med de ekstra 12.000.000 tons co2 som der vil blive udledt ved et stop?
det er også et problem.

Insektgift er sandelig også på dagsordenen!
Fusionen mellem Bayer og Monsanto blev midlertidigt stoppet i august 2017, Men Vestager var skeptisk. EU-Kommissionen har nu frist til 8. janaur 2018 til at træffe en afgørelse om fusionen, der i givet fald vil skabe verdens største agro-kemiske koncern! - Det lyder ikke sundt...

https://tysklandheute.dk/vestager-skeptisk-over-for-bayer-monsanto-fusion/
https://www.regenwald.org/petitionen/1069/fusion-der-giftkonzerne-bayer-...

Morten Lind, søren ploug, Eva Schwanenflügel, Trond Meiring, Carsten Wienholtz, Torben Skov, Ib Christensen, Erik Bresler, Benta Victoria Gunnlögsson, Diego Krogstrup, Kurt Nielsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Søren Jacobsen

Forbrugere og borgere bliver gang på gang ført bag lyset. Det er på høje tid de såkaldte udemokratiske og pengestærke "kulisser" kommer frem i lyset i den offentlige debat, da de er en afgørende faktor til de beslutninger politikerne tager.

Morten Lind, søren ploug, Anne Eriksen, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Trond Meiring, Carsten Wienholtz, Torben Skov, Ib Christensen og Diego Krogstrup anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Lugter det ikke lidt af en forbrydelse mod menneskeheden? Global bevist forgiftning må da falde der under.
Og det der nævnes om Irak betyder jo netop, at nu kan vi komme til at bruge vores penge på at brænde folks marker af, fordi der er patent på afgrøderne, mens soldaterne stadig bevogter valmuer i Afghanistan.

søren ploug, Anne Eriksen, Knud Chr. Pedersen, Eva Schwanenflügel, Trond Meiring, Carsten Wienholtz og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Alle bør se det link Torben Skov har lagt.
Så overså du det, er det her igen

https://youtu.be/C4osE1BjdPw?t=3990

Erik Bresler, søren ploug, Knud Chr. Pedersen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Den Gule Død vandrer over verden, hånd i hånd med våbenindustrien. Det er heldigvis ved at gå op for folk, at vi på den måde udrydder både os selv, men også resten af dyre- og plantelivet ved at tillade dette massemord på naturen.
Knud Chr. Pedersen, mener nu, den rablende fortaler for Roundup i Debatten var fra Landbrug og Fødevarer? Medgivet, det er svært at kende forskel !

søren ploug, Anne Eriksen og Jens Wolff anbefalede denne kommentar
Johnny Winther Ronnenberg

Nu er det sådan at roundup ikke har nogen farve overhovedet, den er faktisk både usynlig og lugtfri ;-) Dermed ikke sagt den er uskadelig ;-)

Eva Schwanenflügel

Johnny, går ud fra, din kommentar retter sig til mig, og ordvalget 'Den Gule Død'?
Næh, godtnok har Roundup ingen farve i sig selv. Det er de sprøjtede vækster, jeg hentyder til, nemlig at det kommer til at ligne prematurt efterår, når Roundup bliver benyttet :-)