Essay
Læsetid: 11 min.

Habermas: Er vi stadig gode europæere?

Vi klarer ikke tidens udfordringer ved at gemme os bag nationale grænser. Især ikke når Europas befolkninger formentlig er mere demokratisk modne, end deres politiske eliter går og tror, skriver tysk filosofis nestor i en opsang til sit lands ledere
»I almindelighed må vi sige, at det normalt kun er chefer, som er i position til at kræve loyalitet af deres ansatte,« skriver Jürgen Habermas om kansler Merkels retorik i EU. 

»I almindelighed må vi sige, at det normalt kun er chefer, som er i position til at kræve loyalitet af deres ansatte,« skriver Jürgen Habermas om kansler Merkels retorik i EU. 

Ritzau Scanpix

Udland
13. juli 2018

Jeg vil ikke her beskæftige mig med de seneste ugers symptomatisk skingre krav fra Bayern. Og heller ikke med den deraf følgende aktuelle tyske regeringskrise, som har trængt den egentlige problematik – det manglende samarbejdsberedskab i EU – i baggrunden.

I stedet vil jeg nøjes med at understrege, at sorteper ligger hos de europavenner, som ikke åbent vedkender sig de forbehold over for et solidarisk handlende Europa, som deres politiske praksis ellers så tydeligt afslører.

Jean-Paul Sartre har med sit berømte begreb om mauvaise foi (’ond tro’) formuleret et anskueligt modbillede til den gode tro – la bonne foi. Hvem af os kender ikke til sådanne rugende ængstelser? Vi handler måske bona fide – i god tro – men i eftertænksomme øjeblikke kan vi rammes af en indre nagende tvivl over for konsistensen i de holdninger, vi ellers fremfører med største overbevisning. Som om der var et svagt punkt, som vores argumenters flod kunne strømme ubemærket henover.

Det er mit indtryk, at Emmanuel Macrons indtog på Europas scene netop har blotlagt et sådant svagt punkt i selvbilledet for de tyskere, som under eurokrisen klappede sig selv på skulderen og forvissede sig om, at de var de bedste europæere og nu skulle trække alle de andre op af hængedyndet.

Lad mig tilføje, at beskyldningen om mauvaise foi ikke for mig indebærer en moralsk bebrejdelse. De, som lider under mauvaise foi, kan lige så lidt drages fuldt til ansvar, som de fuldt kan friholdes for ansvar for den fordærvelsestilstand, der har tæret på deres overbevisning indefra.

På den måde er den tyske europaentusiasme, der bliver erklæret udadtil, ikke så forskellig fra et ganske andet, men åbenbart meget udbredt fænomen: I det 11. århundrede blev munke i cistercienserklostrene hjemsøgt af trosanfægtelser, der resulterede i en form for melankolsk apati.

Dette tungsind, der gik under betegnelsen acedia, blev ikke straffet som synd, fordi det ikke overskred den kognitive grænse til eksplicit kætteri. Men ’munkesygen’ kunne heller ikke henføres under diagnosen depression – hvilket ville have fritaget de ramte for ethvert personligt ansvar. Munkene blev derfor ikke disciplineret for deres acedia, men kunne på den anden side heller ikke helt unddrage sig ethvert ansvar.

Det er præcis denne udviskning af ansvarets klare grænser, der også kendetegner den vaklende tro eller mauvise foi i dens nutidige mere jordnære udgaver.

Ganske vist anså flere kritikere ikke blot den tysk inspirerede sparepolitik for forfejlet – de luftede også den mistanke, at der bag den højlydt proklamerede facade af solidaritet altid lurede en grad af modvilje og indre modstand. Alligevel sørgede grundtonen i Tysklands toneangivende presse i mange år for at opretholde befolkningens gode tro på tyskernes solidariske rolle i krisetider.

I det store og hele blev forbundsregeringens rolle som uselvisk kriseforvalter og storsindet kreditgiver anset for troværdig. Havde Tyskland ikke konsekvent alle medlemsstaternes velfærd for øje – selv i sit mislykkede forsøg på at vise grækerne døren ud af unionen?

Først i dag, hvor verdenssituationen er radikalt forandret, er dette selvbehagelige selvbillede begyndt at slå sprækker.

Som dokumentation vil jeg henvise til en nylig lederartikel om hin berygtede nat for adskillige år siden, da Frankrigs præsident Hollande først ud på de små timer fik held til at aftvinge en indrømmelse fra den tyske kansler om, at hun i den endelige aftale ikke ville tvinge grækerne ud af den europæiske valutaunion.

Tre år efter hændelsen minder den altid klarsynede Cerstin Gammelin i Süddeutsche Zeitung med usminkede ord  os om dette lavpunkt i Tysklands forhærdede økonomiske nationalegoisme.

Nederlagsbevidsthed

I den gamle vesttyske forbundsrepublik og ind i Helmut Kohls regeringstid var der endnu gode grunde til at anse dette tyske selvbillede for troværdigt. Disse grunde havde at gøre med den stadig stærke bevidsthed om nationens militære og moralske nederlag i Anden Verdenskrig – og dog var de alligevel ikke ganske selvindlysende.

Efter min opfattelse satte forskydningen i tysk selvforståelse netop ind med den mentalitetsændring, der fulgte med fejringen af normaliteten i den omsider genforenede nationalstat.

I lyset af de efterfølgende bank- og statsgældskriser og Europas modstridende nationale krisefortællinger er Tysklands selvbillede som gode europæere i sidste ende blevet stedse mere selvcentreret og har derfor også i stigende grad antaget karakter af mauvaise foi. Den plet, hvorfra råddenskaben breder sig i dette godtroende selvbedrag, er vores mistro til andre landes vilje til at samarbejde – navnlig mistro til de sydeuropæiske lande.

Lytter man nøje efter, hvad den tyske forbundskansler siger, er især hendes ejendommelige brug af ordene ’loyalitet‘ og ’solidaritet‘ påfaldende.

I et interview med tv-talkshow-vært Anne Will opfordrede Merkel for nylig indtrængende til fælles og koordineret politisk handling i EU i asylpolitikken og over for Trumps handelskrig – og i denne sammenhæng krævede hun ’loyalitet’ af Tysklands EU-partnere.

I almindelighed må vi sige, at det normalt kun er chefer, som er i position til at kræve loyalitet af deres ansatte, hvorimod fælles politisk handling snarere forudsætter solidaritet end loyalitet. Afhængigt af de stridende interessers konstellation er det nogle gange den ene, nogle gange den anden part, der må underordne deres egeninteresse under den større helheds fælles bedste.

Når det gælder eksempelvis asylpolitik, er de europæiske lande i kraft af deres forskellige geografiske beliggenhed ikke i samme grad berørt af migrantstrømme og har heller ikke den samme kapacitet til at tage imod migranter.

For at tage et andet eksempel: De toldtariffer på import af biler, som USA truer med, vil ramme nogle hårdere end andre, og af alle vil de ramme Tysklands hårdest. I sådanne tilfælde må fælles politisk handling betyde, at den ene part tager de andre parters interesser i betragtning og påtager sig sin andel af ansvaret for den i fælleskab godkendte politiske linje.

Tysklands interesse er åbenlys i disse to eksempler, ligesom den er det i dets vedholdende opfordringer til en fælles europæisk udenrigspolitik.

Solidaritet og loyalitet

At forbundskansleren i sådanne tilfælde taler om ’loyalitet’, kan muligvis forklares ud fra, at hun i årevis har brugt udtrykket ’solidaritet’ i en noget anden betydning, nemlig i en økonomisk snæver kontekst.

’Solidaritet som gengæld for det enkelte lands egen ansvarlighed’ var det eufemistiske slogan, vi lærte at kende så godt under gældskrisernes forløb – en henvisning til de betingelser, kreditmodtagerne fik dikteret af kreditgiverne.

Hvad jeg sigter til her er den betingede redefinition af termen solidaritet, dvs. det semantiske brydningspunkt, hvor sprækker kommer til syne i visheden om, at vi tyskere er de bedste europæere.

I modsætning til de meget omtalte løfter om overførselsydelser til de gældsramte lande, som der aldrig blev noget af, er en erkendelse langsomt krøbet ind i den offentlige bevidsthed af, at de investeringshæmmende budgetbegrænsninger både savnede legitimitet og havde tvivlsomme effekter – ja, sammen med de krævede arbejdsmarkedsreformer har de resulteret i, at hele generationer aldrig har vundet fodfæste på arbejdsmarkedet.

’Solidaritet’ er en term, der beskriver et gensidigt tillidsfuldt forhold mellem to aktører, som er gået sammen om et fælles politisk projekt ud fra egen frie vilje. Solidaritet er ikke godgørenhed, og det er helt sikkert heller ikke at stille betingelser, der kun er til fordel for den ene aktør.

De, som vil udøve solidaritet i praksis, må være villige til acceptere kortsigtede ulemper til gengæld for langsigtet selvinteresse i bevidstheden om, at den anden ville opføre sig på samme måde i en lignende situation.

Gensidig tillid – i vores tilfælde på tværs af de nationale grænser – er lige så vigtig en variabel som langsigtet egeninteresse. Tillid slår bro over det tidsspand, der kan forløbe, indtil en gentjeneste kan forfalde, selv om det kan være usikkert, hvornår eller om den overhovedet forfalder.

De tvangsmæssige og rigide betingelser, der blev opstillet for vores såkaldte solidaritetshjælp, udstiller klart manglen på et sådant tillidsgrundlag – og hulheden i vores selvbillede som gode europæere.

Politisk eurounion

I forhandlingerne om Macrons reformforslag tøver nu i mellemtiden Tyskland og de andre såkaldte donorlande, det har på slæbetov, med at omdanne valutaunionen, der ikke fungerer optimalt, til en politisk eurounion.

En demokratisk eurozone må ikke blot gøres ’vejrbestandig’ imod spekulationer i kraft af en bankunion, en tilsvarende insolvensprocedure, en fælles indlånsgaranti for opsparing og en europæisk kontrolleret valutafond. Den må frem for alt skulle udstyres med kompetencer og budgetmidler til at modgå den fortsatte økonomiske og sociale divergens i medlemsstaterne.

Det drejer sig ikke kun om finanspolitisk stabilisering, men om konvergens, dvs. om troværdige politiske hensigter hos de økonomisk og politisk stærkeste medlemmer om at indfrie den fælles valutas brudte løfte om en økonomisk udvikling, hvor landene nærmer sig hinanden.

Højrepopulismen kan fastholde fordomme mod indvandrere og opflamme moderniserings​​frygt i en middelklasse, der er grebet af fremtidsangst, men symptomerne er ikke selve sygdommen.

Den underliggende årsag til vor tids politiske regression er den håndgribelige skuffelse over, at EU i sin nuværende forfatning ikke blot savner handlekraft til at træffe de nødvendige politiske foranstaltninger, der kan imødegå tendenserne til voksende social ulighed i medlemsstaterne og imellem dem.

Højrepopulismen skyldes primært den udbredte opfattelse hos de berørte, at EU mangler den politiske vilje til at blive handlekraftig. Europas kerne, som nu forfalder, ville være den eneste tænkelige kraft i form af en effektiv eurounion mod yderligere ødelæggelse af vores ofte påkaldte sociale model.

Europas trumpske opløsning

I sin nuværende tilstand kan Unionen kun fremskynde en farlig destabilisering. Årsagen til Europas trumpske opløsning er den voksende, og Gud skal vide det, realistiske bevidsthed hos de europæiske befolkninger om, at den troværdige politiske vilje til at bryde ud af denne onde cirkel mangler.

I stedet synker de politiske eliter ned i kølvandet på en klejnmodig, meningsmålingskontrolleret opportunisme for at sikre en kortvarig bevarelse af magten.

De regeringsbærende partiers manglende mod til at udvikle bare én enkelt bærende og original idé ved egen kraft, som de så først efterfølgende må vinde folkeflertal for, er så meget desto mere ironisk, fordi et flertal, der er parat til at demonstrere solidaritet, allerede eksisterer som en fleet in being (betegnelse for en flåde, der påvirker fjendens handlinger, uden at forlade sin havn, red.).

Jeg tror, ​​at de politiske eliter – og her tænker jeg først og fremmest på de modløse socialdemokratiske partier – undervurderer beredvilligheden hos deres vælgere til at bakke op om projekter, der rækker ud over snæver egeninteresse.

At dette synspunkt ikke blot afspejler skuffede filosofiske idealer, bliver tydeligt i en nylig offentliggjort rapport af en forskergruppe under ledelse af Jürgen Gerhards, der gennem en årrække har gennemført vidtrækkende og intelligente komparative undersøgelser om graden af internationalt sammenhold i 13 EU-medlemsstater.

Han har ikke blot fundet indikatorer for en fælles europæisk identitet som noget distinkt fra den nationale identitet, men også en uventet høj vilje til at støtte europæiske politikker, der ville føre til større omfordeling på tværs af nationale grænser.

Den italienske krise er måske sidste mulighed for at reflektere over uanstændigheden i at have en europæisk monetær union, der pålægger et stift kontrolsystem til gavn for dens økonomisk stærkere medlemmer, men ikke søger nogen udligning ved at skabe spillerum og kompetencer for en fælles fleksibel politisk handling på europæisk niveau.

Derfor er det første lille skridt i etableringen af et eurobudget, som Macron har opnået, af så stor symbolsk betydning. Det er grotesk, at den tyske regering med ryggen mod muren kræver indrømmelser for hvert lille skridt mod øget integration.

Jeg kan ikke begribe, hvorfor den tyske regering tror, at den kan vinde tilslutning hos sine partnere til at finde fælles fodslag i spørgsmål, der er af betydning for alle europæere – flygtningepolitik, udenrigspolitik og handelspolitik – når den samtidig slår hælene i over for det centrale spørgsmål om politisk udvikling af eurozonen.

Macrons mod

Den tyske regering har begravet sit hoved i sandet, mens den franske præsident har gjort det klart, at han stiler efter at gøre Europa til en global aktør i kampen for en liberal og mere retfærdig verdensorden.

Rapporterne i tysk presse om det nylige kompromis, som Macron og Merkel nåede, er tilsvarende vildledende – som om Merkels accept af et eurozonebudget var en hårdt tilkæmpet succes for Macron til gengæld for hans støtte til hendes asylplan. Denne fremstilling ser bort fra, at Macron i det mindste har taget de første skridt hen imod en dagsorden, der rækker langt ud over ét enkelt lands interesser, mens Merkel kæmper for sin egen politiske overlevelse.

Macron kritiseres med rette i sit eget land for sine reformers socialt ubalancerede karakter, men han rager et hoved op over alle andre europæiske ledere, fordi han anskuer alle de aktuelle problemer ud fra et meget bredere perspektiv og dermed ikke bliver dømt til kun at være reaktiv.

Han har modet til at forme en ny politik. Og hans relative succes er i modstrid med den sociologiske påstand om, at kompleksiteten i vores samfund kun tillader en regeringsstil, der begrænser sit fokus til konfliktunddragelse.

Blot at se tilbage på imperiernes evindelige opblomstring, storhed og fald siden Antikken er at overse det historisk unikke ved ​​den nuværende situation.

Tærsklen til det overnationale

Selv om det globale samfund vokser sammen, forbliver det politisk fragmenteret. Denne afvæbning af politikken frembringer en fornemmelse af den tærskel, som holder befolkninger verden over i ånde og afskrækker dem.

Jeg taler her om overskridelse af tærsklen til de overnationale og dog demokratiske former for politisk integration, der lægger op til, at vælgerne forud for deres stemmeafgivning skal afveje perspektiverne for alle borgere, også på tværs af landegrænser.

Fortalerne for ’politisk realisme’, som kun har foragt for en sådan tankegang, glemmer ofte, at deres egen teori er forankret i Den Kolde Krigs konfliktforståelse, der involverede to rationelle aktører.

Men hvor findes der rationalitet på dagens politiske arena?

Historisk set er det længe udskudte skridt i retning af en effektiv eurounion en del af den samme læringskurve, der allerede er blevet fulgt en gang tidligere med udviklingen af ​​nationale bevidstheder i 1800-tallet. Heller ikke dengang udviklede erkendelsen af et nationalt tilhørsforhold, der rakte ud over landsby, by og region, sig på nogen ’naturlig’ måde.

Snarere blev nationale identiteter målrettet skabt af de førende eliter ved at tilpasse befolkningens fælles bevidsthed til de allerede eksisterende og bredere funktionelle sammenhænge i de moderne territoriale stater og nationale økonomier.

I dag er de nationale befolkninger overvældet af de politisk ukontrollable mekanismer i den globale kapitalisme, der drives af uregulerede finansielle markeder. Et forskræmt tilbagetog bag landegrænser kan ikke være det rette svar på denne udfordring.

© Suhrkamp og Information

Teksten er et uddrag af talen, som Jürgen Habermas holdt i anledning af, at han blev tildelt den tysk-franske journalistpris.

Oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jeg syntes du, - Jürgen Habermas, i morgen skal gå din sidste tur fra dit støvede kontor og dit hjem, hen til plejehjemmet, og blive der indtil videre.

Det verdensbillede du lever i er ikke det samme for mange mennesker i EU eller Europa for den sag skyld, - det mildt sagt lidt luftigt i en "højde" mange ikke deler eller tror på mere i EU og dets politiske landskab med de beslutninger som der træffes.

Kvæneriet om mere EU er da sødt, men det løser desværre ikke de mere grundlæggende og fundamentale og demokratiske politiske problemer i hele EU.

Det er "alternativ tale", som vi kender særdeles godt her i Danmark, - et lillemiddelmådigt parti med luftige tanker svævende frit, som et "Shangi-la" midt i det hele, - noget der ikke findes.

De sociale vilkår i det gamle EU med Tyskland i spidsen - oveni købet, er stærkt for nedadgående godt hjulpet af EU politikere der hylder den hellige "liberale gral" - mere liberalisme som frelsende.

Fremtiden kan ses i Amerika, hvor alt efterhånden skal sættes på aktier før det bliver - dog ikke den sociale kontrakt til borgerne, det er blot en udgift / omkostning der udhuler fortjenesten og nedsætter aktiekurserne og udbytterne.

Mogens Holme, Flemming Berger, Per Torbensen, Maria Jensen, kjeld jensen, Bettina Jensen, Torben K L Jensen, Torben Skov, Eva Schwanenflügel og Claus Kristoffersen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Hele Euro-projektet har været forfejlet fra begyndelsen, da det kun tilgodeså Tyskland.
Vi skal ikke have mere af det, og det kan kun gå for langsomt at komme ud af Finanspagten.

Peder Bahne, Katrine Damm, kjeld jensen, Bettina Jensen, Torben K L Jensen, Ivan Breinholt Leth og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Poul Erik Riis

Et hurtigt indspark (ikke mit definitive synspunkt):

Habermas vil, at EU skal demokratiseres.

EU er et projekt imod nationalisme. Det er så meget andet. Det er kapitalisternes EU og bureaukraternes EU, men det er også folkemassernes antinationalistiske projekt. Skal vi ikke tage chancen og køre det videre med krav om demokratisering? Med krav om en mere effektiv repræsentation for EU’s befolkning?

Vi kan se det som en trekant, hvor der er tre stærke hjørner: kapitalisterne, bureaukraterne og folkemasserne.

Romerriget tænkte videre på erfaringerne fra de mere eller mindre demokratiske græske bystater, men den romerske republik gik under i stedet for at blive demokratiseret. Man kunne ikke få Romerriget til at fungere på græske præmisser, for Romerriget var alt andet end en bystat. Der var selvfølgelig også stærke kræfter, der var modstandere af demokrati. Vi har en lignende situation i EU i dag. Men er det ikke teknisk muligt at få EU til at fungere som et demokrati?

Hvis man indfører et mere demokratisk system, må man acceptere vælgernes valg af politik. Men er de europæiske vælgere virkelig ekstremt racistiske og fascistoide? Vælgerne er højere uddannede end nogensinde. Kan det så passe, at de også er dummere end nogensinde?

Man kunne måske tro, at vælgerne er mere selviske end nogensinde, men det må komme an på en prøve. Måske er det de dominerende bureaukrater og kapitalister, der er lige så selviske, som de altid har været, i et system, hvor de er under for dårlig demokratisk kontrol.

Jeg synes, der er et frisk pust i postulatet om, at Europas befolkninger er mere demokratisk modne, end politikere og eliter går og tror.

Ole Henriksen, Elisabeth Christiani, Bjarke Hansen, Katrine Damm og Bernhard Drag anbefalede denne kommentar
Poul Erik Riis

Jeg burde have skrevet ”fremmedfjendske” i stedet for ”racistiske”. Men hvorfor snakker danskerne i øvrigt så meget om DNA?

Touhami Bennour

Hvad er en god europeer. Der har været gode europeere imod dårlige europeere, som har gjort værre ting. Jyles Ferry begrundede "koloni tiden" "med at skabe ligevægt med Tyskland".

Daniel Joelsen

Får man en saglig diskussion ved at lukke folk inde man ikke er enig med Espen?

Jeg finder selv Habermas en udfordring at læse. Men der er masser af skarpe og rammende højdepunkter. Især med reference til historien, som vi bør lære af for ikke at gentage vores fejl.

Det kan f.x. ikke skrives mere rammende:

“I stedet synker de politiske eliter ned i kølvandet på en klejnmodig, meningsmålingskontrolleret opportunisme for at sikre en kortvarig bevarelse af magten.”

Eller

“Jeg tror, ​​at de politiske eliter – og her tænker jeg først og fremmest på de modløse socialdemokratiske partier – undervurderer beredvilligheden hos deres vælgere til at bakke op om projekter, der rækker ud over snæver egeninteresse.”

Ole Henriksen, Jørn Andersen, Jørgen Vogelius, Eva Schwanenflügel, Bjarke Hansen, Katrine Damm, Morten Bo Johansen, Ole Meyer, Bernhard Drag, Espen Bøgh og Poul Erik Riis anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

"Snarere blev nationale identiteter målrettet skabt af de førende eliter ved at tilpasse befolkningens fælles bevidsthed til de allerede eksisterende og bredere funktionelle sammenhænge i de moderne territoriale stater og nationale økonomier."

Korrek.t og det samme gælder konceptet om "en god europæer". I det hele taget er måden at omtale "europæer" på i dag, blevet stadig mere og mere lig den måde nationalister taler om deres nationalitet på. Der er et platonisk ideal et sted om den gode europæer, ligesom der er et platonisk ideal på "den gode dansker" for nationalisten.

Folk som Habermas er en trist udvikling for Europa. Hans generation af europæere så på europæisk historie, og konkluderede kun at det måtte være det geografiske omfang at de romantiserende, glorificerende og selvhøjtidelige aspekter af nationalismen, der var årsagen til uro i Europa... ikke at det var selve romantiseringen, glorificeringen, selve det at putte det at være "europæer" op på en pedestal, og kræve at "vi" alle spiller med i skuespillet, iføre os europa-dragter, danser europa-dans, spiser "vores" europa-ret...

Simpelthen at erstatte nationalismen med en størrere nation, en størrere stat, en størrere identitet, er ikke en løsning på nationalisme. Det er en forværring og en fordumning, for det skal og bør ikke være for at være "gode europæere" at Tyskland, Frankrig og alle os små og ubetydelige europæiske stater, bør arbejde sammen om fælles problemer og udfordringer.

At sovse alt godt og fornuftigt ind i "europæisk", er ikke en dyt forskelligt fra nationalismen. Vi bør hjælpe Italien, fordi de i årevis ligesom Grækenland har stået alene med store immigrationsproblemer, fordi dette er det rigtige at gøre, fordi deres problemer i sidste ende bliver vore, fordi lande som Sverige og Tyskland var bannerførere for en i en i EU-kontekst økonomisk uansvarlig flygtningepolitik. Og fordi gode relationer med ens nærmeste naboer belønner sig selv. Lad os bare være gode mennesker.

Flemming Berger, Peder Bahne, Daniel Joelsen, Hans Aagaard og Bettina Jensen anbefalede denne kommentar
Jan Henrik Wegener

Man kunne jo spørge om ikke spørgsmålet om "at være" fører på vilspor. "At være", om det nu er en "god europæer", "god dansker" godt menneske" eller "god venstre/højreorienteret". Det kan man selvfølgelig tænke dybt og længe over, men hvor fører det hen? Alternativt kan spørgsmålet lyde hvad vi bør gøre. Hvis vi så gør det vi gør godt kan vi så leve med at være "dårlige" (europæere eller andet).

Bjørn Pedersen, Katrine Damm, Eva Schwanenflügel og Bettina Jensen anbefalede denne kommentar

David Joelsen, 13. juli, 2018 - 09:39

Jovist lyder det da udmærket - på papiret, men virkeligheden i EU er helt bestemt meget anderledes, så Habermas ord er blot luftige i den forbindelse.

Mario Draghi der er chef for den Europæiske Centralbank(ECB) har tidligere arbejdet for et internationalt "berømt"(berygtet) amerikansk finanshus, og han er ikke den eneste indenfor EU hvis fortid som demokratisk sindet ledelsesperson i EU eller anden international person, - der gerne vil gøre det så godt for borgerne, men forveksler det med finansøkonomien fremgang som forløsende uegennyttige faktor.

For et par år siden udskrev samme Mario Draghi en økonomisk veksel(obligationer) til arbejderne i EU på hele 6.000 mia. EURO, til fremme af arbejdspladser - den skal sidenhen betales tilbage ud af mere arbejde fra arbejdernes side som skat - eller bidrag til EU subsidiært ECB så den kan indløse obligationerne og betale renterne heraf.

Det minder lidt om den gamle Storm P. tegning om manden der fodrer hunden med dens egen hale, som fører til hunden ender med blive tyndere og tyndere jo mede af den selv den fodres med.

- Så få da en "godbid", og det minder om Lars løkke der vil Ghettoerne til livs, - men statskassen skal ikke betale, så derfor hentes pengene i Landsbyggefondens midler, som lejerne har indbetalt via huslejen til forbedringer af deres boliger.

EU's ledelse er blevet en teknokratisk institution, der ledes af mennesker som intet har til fælles med masserne / borgerne og afviser nedgangen i social status for den moderne økonomis falske teser om "trickle-down" økonomi en et eller andet ordvalg om, når de rigere bliver rigere bliver der mere til masserne ned i bunden, men der når ingen økonomisk fremgang ned - tværtimod!

Det var så den indre del af EU's ledelse, for dertil kommer den ydre del - lobbyismen fra kapitalens side, - og deres økonomi er så mange gange større og stærkere end de borgerskabte lobbyisters muligheder, at ligevægt som ord er så fjernt som den fjerneste stjerne på nattehimlen.

Disse lobbyisters virke handler om frihed og indtjening, og deres råd går da også i den retning hver gang, - de skal jo gerne beholde deres indkomst ved at tjene deres herre bedst muligt, - som hvis det drejer sig om udsættelser af love og forordninger, det ikke er muligt at ændre eller minimere for virksomhederne.

EU ledes således både inde- og udefra - åbent som lukket af kapitale interesser først og fremmest, og hvor sociale forbedringers ses som unødvendige udgifter.

Vi ser netop også at det tidligere omtalte sociale Charters for EU som skulle på banen - står det ret sløjt til med i udførelsen.

Vejen fremad er åbenhed indenfor EU, såvel omkring lovene - alle lovene, alle lobbyisterne og deres virke - antal gange de får foretræde og emnerne og deres begrundelser, så muligheden for debat kan blive åbne for alle, men også så det bliver muligt at se hvor mange lobbyister, der kommer i samme ærinde og trækker tiden ud.

Erfaringen fra vort danske politiske parlament er nemlig, at ved åbne møder med lobbyisterne hos de politiske partier, - så kommer der ikke så mange, eller rettere de kommer slet ikke har man oplevet, - så er det ikke interessant siger de!?

Poul Erik Riis

Den tyske regering står i vejen for fornyelse i EU. Det er en spændende pointe.
Habermas: ”Den tyske regering har begravet sit hoved i sandet (...)”

Daniel Joelsen, Eva Schwanenflügel, Bjarke Hansen, kjeld jensen, Katrine Damm og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Bettina Jensen

De europæiske befolkninger var modne til demokratiudvikling før 1. verdenskrig, istedet fik vi krigen og depressionen. De europæiske befolkninger var parate til demokratiudvikling og socialstatsudvikling bøde før og efter 2. verdenskrig; istedet fik vi totalitarismen og siden megakapitalismen (Marshall-hjælpen og EF-udviklingen) med dens markeds- og forbrugsfundamentalisme. De europæiske befolkninger var modne til demokratiudvikling, da Berlinmuren faldt, men i stedet fik vi krigen mod terror og siden en fornyet kold krig, altsammen i profittens og magtfuldkommenhedens interesse.

Befolkningerne har været modne længe, fordi demokratiseringsprocesser i sig selv er modnende for befolkningerne. I sig selv er spørgsmålet kontraproduktivt; det svarer til at spørge om børn er parate til at gå uden nænsomt at sætte processen igang. Men magthaverne i og omkring EU ønsker simpelthen ikke at lære, eller at lære sammen med de europæiske befolkninger; de skal først og fremmest sikre at profittens maskinrum passes, så må resten evt. bestykkes når der kan ses fordele i dét.

Flemming Berger, Jens Thaarup Nyberg, Eva Schwanenflügel, kjeld jensen og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Hele Habermas´ vision er bygget op om en liberal fiktion af det teoretisk bedste i mennesker - prisværdigt,sørgeligt urealistisk,næsten undskyldende overfor Tysklands ageren som det mest kontraproduktive land indenfor unionen og måske grunden til at hele projektet kollapser i indre modsætninger på alle parametre.

Torben K L Jensen

Den patriarkalske verdensorden har ramt muren med Trump - på tide at vi giver stafetten videre til de visionære kvinder der uden mandlig kriger/konkurrence-mentalitet helt sikkert findes efter hele uddannelsesrevolutionen der kom efter den grusomste krig i verdenshistorien - 2. verdenskrig og den første atombombe.

Torben K L Jensen

Jeg vil gerne nøjes med at de får mere at skulle have sagt.

Morten Bo Johansen

@Bettina

Der er jo ikke noget, der forhindrer de europæiske befolkninger i at lave demokratiudvikling - heller ikke EU. Og på trods af dette, ser vi altså at det går tilbage med demokratiet, ikke bare i lande som Polen, Ungarn og USA, men såmænd også i Danmark, bl.a. med forringelserne i offentlighedsloven.
Resultatet af at forlade EU bliver næppe mere demokrati, men snarest mere autokrati og jingoisme. EU har redskaberne til at gribe ind over for lande som Polen og Ungarn. Uden for EU vil disse lande kunne transformere sig til rene fasciststater. EU er ikke perfekt, ligesom det danske demokrati ikke er perfekt. Svaret på dette er ikke at melde sig ud, men - ved brug af demokratiets værktøjer - at ændre det indefra i en bedre retning.

Philip B. Johnsen

Jeg ved ikke, hvor Jürgen Habermas ser håb kommer fra, det politiske EU generelt, lever i en religiøs virkeligheds flugt, understøttet af en købt og betalt presse, der spreder vrøvl og sludder om de økonomiske forhold.

301 forskere har underskrevet klimaopråbet:

“Politikerne spiller hasard med vores fremtid.
Hensynet til økonomisk vækst må vige for en mere ambitiøs klimapolitik.

Det er sidste chance, hvis Paris-aftalens mål om maksimalt 2 graders global opvarmning skal indfries.”

Det skriver 301 danske forskere med vidt forskellige baggrunde.

“Derfor har vi brug for politikere, der går forrest og indfører klare økonomiske incitamenter.
Det kan være via beskatning og regulering af klimabelastende varer og aktiviteter samt målrettede offentlige investeringer og tilskud rettet mod kraftigt at nedbringe det miljømæssige fodaftryk.”
Link: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6508380/Politikerne-spiller-h...

Fakta om drivhuseffekten:

"Drivhuseffekten er en populær betegnelse for atmosfærens evne til at holde igen på udstrålingen af energi fra jordoverfladen. Det er altså en isolerende effekt, som betyder, at Jordens temperatur ved overfladen er højere, end den ville være uden en atmosfære.

Drivhusgasser er gasser i atmosfæren, der bidrager til drivhuseffekten. Det er først og fremmest vanddamp og kuldioxid (CO2).

Stigningen af CO2 i atmosfæren er primært på grund af udledninger fra fossile brændstoffer."

Kilde: IPCC, DMI
Link: https://www.ipcc.ch/

Pressen og dennes formidling af generel økonomisk politik, er en religiøs omgang vrøvl, der tyder mere på pressen er instrument for religiøs økonomisk indoktrinering, end journalistik som indsamling, bearbejdning og formidling af nyheder og information, der vedrører nyhederne til et publikum.

Det er en misforståelse, hvis der er nogen, der er af den opfattelse, at pressen ikke skal pointere misinformation.

Politiske indlæg i pressen der bygger på misinformation af økonomisk fundamentalistisk politisk propaganda karakter og værende forsøg på indoktrinering, plæderede for indhold, hvor der ikke appelleres til personlig dømmekraft eller selvstændig tænkning, ligesom en saglig diskussion af indholdet undgås, dvs. plæderende i modstrid med den samlede bedste forhåndenværende videnskablige evidens på området, bør af pressen påpeges værende faktuel misinformation, men det er naturligvis en tilladt egen personlig overbevisning, der derfor naturligvis kan bringes i pressen, men pressen bør samtidig oplyse om, at dette ikke er en faktuel anskuelse, men anskuelse af religiøs karakter for, at pressen undgår deltagelse i misinformation.

Facebook fik loves strengeste mulige straf onsdag 10. juli 2018, $660.000, for ulovlig hjælp til Cambridge Analytica, der misbrugt millioner af borgeres personlige data til politisk manipulation af demokratiske valg af politikere og flertalsafgørelser, i dette tilfælde til manipulation af valget af Donald Trump og Brexit afstemningen, dom for misbrug af data til spredning af indhold, der på denne måde ikke appellere til personlig dømmekraft eller selvstændig tænkning, ligesom en saglig diskussion af indholdet derved undgås.

Med andre ord, det er nu medierne vedkender sig mediernes mangeårig fejl og acceptere, at det ikke at sandt, at eksperter inden for et klimaforandring forskning, er fundamentalt uenige om den bedste forhåndenværende videnskablige evidens, men det er derimod sandt, at løgn og bedrag systematisk er blevet udlagt i medierne, som sandheder uden nogen kildekritik om deres forskningsresultater.

At medierne vedkender, at energi fra olie, gas og kul afbrænding og de menneskeskabte klimaforandringer skabt i kølvandet, af medierne helt fejlagtigt er påstået, skabende mindre fattigdom i verden generelt og værende til glæde og fremgang for befolkningerne i de påståede avancerede økonomier i særdeleshed.

At fakta bygget på generel ekspert enighed om, den bedste forhåndenværende videnskablige evidens i virkeligheden krystal klar.

Der er tale om, et totalt sammenbrud af den nuværende økonomiske logik for de formodentlig snart forhenværende regeringsbærende partier, hvor økonomisk vækst på olie, gas og kul afbrænding påstås skabende mindre fattigdom i verden og værende til glæde og fremgang for befolkningerne i de påståede avancerede økonomier.

Bettina Jensen

Morten Johansen, der er tonsvis af bureaukrati, tonsvis af markeds- og kapitalinteresser, som hindrer demokratiudvikling i europæiske lande. Tonsvis af lobbyisme, som overtrumfer de få folkelige ønsker, som enkelte politikere en sjælden gang bringer i beslutningsforslag. Men det er velkendt at EU-tilhængere floromvundent hævder at der skam ikke er noget som hindrer demokratiudvikling i EU og at alternativet til EU er pandemonia. Men det er jo ren religiøsitet og tarotkort med kaffegrums på.

Jens Thaarup Nyberg, Eva Schwanenflügel og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@Espen Bøgh
Uffe Elbæk som statsminister er den eneste sikring imod S og V kommer til magten, det er godt og det har min fulde opbakning.

Hvad kan danskerne så forvente af en ny V eller S Statsminister?
Effektiv regulering af olie, gas og kul, der ikke længere påstås skabende økonomisk vækst ved afbrænding?

Husk på!
"Skattely brugt i DONG salget til Goldman Sachs, er den virkelighed vi i Danmark må leve med, sådan fungere det internationale marked."
Bjarne Corydon

“Hvis handlen ikke gennemføres, vil EU give Danmark bøder, for uretmæssig forhaling af handelen"
Bjarne Corydon

Husk på hvem der var beskæftigelsesminister i den nuværende regering.

"Begreber som »social dumping«, »kædeansvar« og »klausuler« er kommet ind i debatten, men der er efter Dansk Arbejdsgiverforenings opfattelse tale om en helt fordrejet debat, der kun tjener det formål at skabe kunstige mure imod en sund international konkurrence," skrev Jørn Neergaard Larsen i 2013.

Bettina Jensen

Især Corydons anvendelse af EU som slagtehammer, hvis danskerne ikke makkede ret og accepterede salget til Goldman Sachs, understreger hvilken koorporativ klemme, vort land befinder sig i - og hvilken opgave EU faktisk har. Der er da også en pæn ansættelsesmæssig trafik mellem EU-toppen og bl.a. Goldman Sachs, frem og tilbage, hvilket må kunne overbevise enhver demokratisk sindet bedsteborger om at vi skam er i 'gode hænder', forstået som usynlige hænder.

Jens Thaarup Nyberg, Torben K L Jensen, Eva Schwanenflügel og kjeld jensen anbefalede denne kommentar
Morten Bo Johansen

@Bettina

Du har ret, men alt dette forsvinder jo ikke, fordi vi afskaffer EU og vender tilbage til nationalstaternes Europa. Uanset uoverskueligheden i EU's bureaukrati, så er det faktisk gennemsigtigt: Pressen og andre vagthunde kan kigge det i kortene. Uden for EU forsvinder denne gennemsigtighed. Boris Johnson personificerer vel ikke demokratiudvikling for dig, gør han? Han repræsenterer netop kapitalinteressenter og andre magthaveres interesse i at kunne operere i mørket. Nationalstaternes Europa - been there done that - og det gik vist ikke så godt sidste gang.

Morten Bo Johansen

Især Corydons anvendelse af EU som slagtehammer, hvis danskerne ikke makkede ret og accepterede salget til Goldman Sachs

Hvad mener du med det? Salget til Goldman Sachs var alene et anliggende for det danske folkestyre og havde intet med EU at gøre.

Habermas' milde opsang er tydeligt rettet mod skolepigerne Marlene Wind og Lykke Friis....

Deadline-studiet er ryddet i aften så pigerne kan få fri tv-tid til en butt crak-analyse af gode gamle Habermas, som redder EU-projektet....

Bettina Jensen

Morten Johansen, læs Philip B Johnsons kommentar - hvad angår dine øvrige dommedagsprofetier om nationalisme i konsekvens af en nedlæggelse af EU, kan jeg kun erklære mig uenig. Nationalismen er udtryk for manglende demokrati, for manglende solidarisering med sin omverden - netop en dynamik og reaktion som er provokeret af vores kapitalistiske og markedsfundamentalistiske (læs neoliberale) tilstand og udvikling. Boris Johnson kunne jo aldrig blive valgt til noget som helst i et demokratisk samfund; han er som hovedparten af vore øvrige levebrøds- og karrierepolitikere, et produkt af vor absolut reaktionære og forløjede, politiske kultur. Som EU altså er vokset ud af og både er garant og eksponent for.

Jens Thaarup Nyberg og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

EU er EU’s værste fjende, EU skaber klimaflygtninge og fattigdom ikke velstand.

Jens Mose Pedersen

Hvad skaber den national bevisthed?
Sprog, folkelig egenart, mlitær, sladderpressen, de nationale kendiser, nationale TV kanaler.
Hvad skaber en fælles europæisk bevisthed?
Ferier i andre lande, studenterudvekslingsprogrammer, arbejde i andre lande, europæiske sports turneringer.
Jeg vil hævde at Champions League er vigtigere for en fælles europæsisk bevisthed end hvad de gør i EU.

Katrine Damm

Min anbefaling til Habermans tekst, skal ikke tolkes som ensidig begejstring og mine anbefalinger til kommentarer kan vist også læses som selvmodsigende.
Ikke desto mindre læser jeg (også) ud af teksten en endog skarp kritik af sparepolitikken og dermed stigende social ulighed og manglende solidaritet med fx Grækenland og de fattiggojorte ovenikøbet nu, hvor krisen siges at være overstået (?)
Hjælp og "belær" mig endelig, det kan også være varmen, der gør min læse- og tankevirksomhed træg..?

Daniel Joelsen, Poul Erik Riis og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

Adenauer og de Gaulle, var meget fremsynede i arbejdet med tilvejebringelsen af Elysée-traktaten i 1963. Tyskland og Frankrig forpligtede sig her til intet mindre end; så vidt muligt, at nå til enslydende standpunkter omkring samtlige vigtige økonomiske, politiske og kulturelle anliggender.

Dét var stort tænkt og så langt man som nationalstat kan strække sig i en mellemstatslig aftale, uden at begrænse fremtidige nationale folkevalgtes ret til selvbestemmelse over egen lovgivning. For folkestyret bliver jo aldeles meningsløst, når nutidens folkevalgte er bundet af lovgivning som deres forgængere har indført og som ikke uden videre kan ændres.

Vil vi fredelig sameksistens men ikke trællebindes af et overstatsligt uhyre må EU tilbage til det mellemstatslige samarbejde, dét som de to ovennævnte statsmænd anbefalede.

Flemming Berger, Bjørn Pedersen, Maria Jensen, Daniel Joelsen og Peder Bahne anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det synes mig at Habermaas har pinpointet sin kritik af Tysklands ageren i unionen som usolidarisk. Og den falder sandeligen på et tørt sted !!
Men at svaret skulle være øget føderalisme, ser jeg ikke som relevant.
Større åbenhed og mere demokratisk indflydelse ja, men at arbejde mod et europæisk præsidentskab, nej og atter nej.

Som mange er inde på, er EU i høj grad styret af lobbyister, financieret af de største spekulanter.
Skattely eksisterer helt lovligt indenfor EU's grænser.
Ledende medlemmer af EU har særinteresser, og det har medført den ene skævvredne reform eller 'pakkeløsning' efter den anden.

EU's bureaukrati er uigennemskueligt og tonsetungt at danse med, og milliarderne er der overhovedet ikke styr på, fx Messerschmidts, Anders Vistisens og Søren Espersens angivelige misbrug af Meld og Feld som en lille parentes bemærket.

Som resultat af Storbritanniens brexit foreslås det nu, at nationerne skal betale endnu flere milliarder til EU.
Det, den almindelige borger spørger sig selv om, er hvorvidt EU overhovedet er i stand til at bremse den eskalerende ulighed og fattiggørelse af en stor del af europæerne.
I de fleste lande er interne stridigheder og magtkampe med til at destabilisere Europa, og nationalsocialismen vinder terræn.

Udlændinge/migrant/flygtninge-debatten får hele fundamentet for unionen til at ryste.
Demokratiet står for skud i de østeuropæiske lande.

EU må pinedød tage handsken op og foretage en storvask. Ellers HAR vi ikke noget fælles Europæisk projekt, men blot de skrigende halse, der på mere og mere grotesk vis søger at få ørenlyd i kakofonien.

Katrine Damm, Torben K L Jensen og Daniel Joelsen anbefalede denne kommentar
Bettina Jensen

EU's magtkoncentriske formål vil i sig selv avle folkelig afmagt, hvormed vi får grobunden for nationalistisk og etnocentrisk udvikling. Det er altså en ganske simpel matematik, som udspilles - og det er næsten ufatteligt at så mange mennesker kan dissocieres bort fra forståelse af dette.

Jens Thaarup Nyberg, Torben K L Jensen, Daniel Joelsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

PS. Danmarks stemme er ret bovlam og bagstræberisk, når man fx ser på klima, miljø, ulighed og ligeret.

Bettina Jensen

"Hvad skaber den national bevisthed?"

Man kunne også spørge; hvad skaber fællesskabsbevidsthed? Det gør erkendelsen af at man er indbyrdes forbundne som mennesker - og indbyrdes afhængige. Det gør indsatser til et fælles bedste, uegennyttighed og overbærenhed, genuin empati og loyalitet.

En nation er en dimensionering af et fællesskab. Det samme kan et lokalområde være, det samme kan en region. Fælles for fællesskaber er at det er forbundne på en ægte måde; dvs. det er erfaret i den praktiske virkelighed - ikke blot én gang, men kontinuerligt. Og det er gentagne brud i disse kæder af emotionel/følelsesmæssig/eksistentiel og social bekræftigelse, som eroderer fællesskaber.

Så kan man selv regne en smule efter (ja, det er lige før at regneark hér endelig kan finde en real berettigelse).

Flemming Berger, Daniel Joelsen, Katrine Damm og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Bettina Jensen

Det er stærkt illustrativt at vi er kommet til et punkt, hvor det med en vis ret kan erklæres at superkommerciel fordbold, som er dyr at overvære og læsset til med reklamer/popkultur, og hvor hovedaktørerne overvejende er krukkede (mange)millionærer, er dét som bedst forbinder europæerne kulturelt.

Katrine Damm

Bettina Jensen, det er vel bare et postulat, at fodbold forbinder europærere kulturelt, mig forekommer det, at nationalismen netop her blomstrer...
Og på nationalt plan er sportshysteriet stukket helt af, når en stakkels ung mand modtager dødstrusler(!) for at brænde et straffespark...
Med et gammelt udtryk, er (kommerciel) sport vel at ligne med 'opium for folket'

Eva Schwanenflügel

Bettina - ja selv VM i fodbold er sgu blevet kommercielt, hvorfor vi også så Danmark spille fedtspil for at vinde pokalen.

Så igår en film om Pelé, og hvordan han kom fra fattigdom til national fodbold.
Det var også en historie om, hvordan Brasilien håndterede tabet af VM til Ungarn i 1950.
Trænerne lod sig påvirke af den europæiske indflydelse, og beskyldte spillestilen 'ganga' for at være årsagen. Denne spillestil var oprindeligt udviklet af undslupne slaver, der havde opfundet den våbenløse kampmetode "capoeria".
Men med Pelé fandt den gamle kampmetode atter fast grund i fodboldspillet, og Brasilien blev forbilledet for "champagne-fodbold", hvor kunstens ekvilibrisme stod over taktik og beregninger.

Eva Schwanenflügel

Undskyld, forkert stavet.
Kampsporten hedder Capoeira.

Eva Schwanenflügel

Katrine Damm:
"Og på nationalt plan er sportshysteriet stukket helt af, når en stakkels ung mand modtager dødstrusler(!) for at brænde et straffespark..."

Det er ikke nyt. Sportsgrene, især måske fodbold, er bare maskerede krige.
Det ser man også ved de hooliganistiske ekstremister, der benytter enhver lejlighed til at lade deres testosteroner flyde frit.

Danmarks hooligans førte sig frem i Rusland, men hvem gider høre på det, når der er thailandske drenge fanget i en grotte..?

Vi er gået for langt i vores centraliseringseksperiment, såvel på europæisk niveau som nationalt.

Her i tørken mangler økolandbruget foder til dyrene. De har nu fået lov af EU til at høste deres egne brakmarker, hvor der stadig forekommer lidt grøn vækst, men først når kommissionen kommer tilbage fra ferie til august og sætter unionens stempel på forordningen eller cirkulæret eller bekendtgørelsen eller noget. Om tre uger er der ikke mere grønt at høste.

Lokalt har vi fjernet en vigtig del af grundlaget for eksistens i form af kommunekontor, lokal sherif, skoler og sygehuse. Det har været kostbare penge at spare.

Grænser for centralisering tak.

Flemming Berger, Jørgen Vogelius, Bjørn Pedersen, Maria Jensen, Krister Meyersahm, Torben K L Jensen, Eva Schwanenflügel og Bettina Jensen anbefalede denne kommentar
Katrine Damm

Undskyld, men en smule humor skader vel ikke her på en meget varm fredag d.13....
Champagne-fodbold lyder bare skægt;)
(Jeg anbefaler ikke din kommentar Eva, for grundlæggende fatter jeg ikke brik angående sports-trut, eller er i hvert fald ikke kompetent til virkelig sige buh eller bæh ;) )

Eva Schwanenflügel

Peder Bahne - centralisering har ført til et ufremkommeligt bureaukrati.
Men - danske politikere har lænet sig langt bagud i sofaen når det gælder EU.
Fordi det eneste der interesserer dem er udlændingestramninger.

Daniel Joelsen

Ja, Betina - eller en redningsaktion i Thailand. Der skal ikke meget til for at få banket en "fællesskab" på benene.

Af hensyn til de fodbolds-henrykte er et event hver 2. eller 4 år nok også fordøjeligt for os andre. Inklusive det at skulle se på disse krukker i et par uger :-)

Og folkemødet, som egentlig kunne være samlende, ja det er der ikke meget folk over ud over flokke af "menige",NGO og lobbyister. Folk der klapper af hinanden.

Hvis EU lærer af Brexit og Grækkenland, er det godt - for ellers kører toget afsted uden destination af nævneværdig omdømme.

Eva Schwanenflügel

Katrine - du siger :
"Jeg anbefaler ikke din kommentar Eva, for grundlæggende fatter jeg ikke brik angående sports-trut, eller er i hvert fald ikke kompetent til virkelig sige buh eller bæh ;) )"

Så er jeg ked af at mit indslag ikke kommunikerede, at det handlede om de flygtede slaver og deres udvikling af kampsporten Capoeira - som mange dyrker på skoler i Danmark idag - og den frigørende hændelse det var for Brasilien at vinde VM, og siden blive forbillede for al fantastisk fodbold, siden europæerne dengang mente at VM kun kunne vindes af Europa.
Racisme er ikke en nyhed heroppe nordpå.

Katrine Damm

Eva, angående sport og specielt fodbold og krig, her bevæger du dig faretruende tæt på vores Sørine ;)
Jeg køber ikke rigtig præmissen... Fodbold er et boldspil, som så mange andre boldspild... Åbenbart relativt nemt at oppiske en eller anden national stemning - prøv at tænke tilbage på curling-damerne-pigerne i sin tid, meget få kendte da vist til det spil før, og nationen stod nærmest på den anden ende.
Jeg bor jo i en haveforening og her er mange, der går op i fodbold, men pudsigt nok så går de fleste endnu mere op i hvad de har spillet på af resultat, og dermed vundet eller ikke vundet af hardcore penge!
- Vi er vist lige kommet lidt væk fra Habermas og EU, men varmt er det, så vi kan jo komme tilbage på sporet;)

Eva Schwanenflügel

Katrine - Brasserne gjorde fodbolden til kunst og kamp på verdensvilkår, og ved VM 1992 skete der det forunderlige, at det danske landshold spillede 'ganga'. For holdet.

Det er fænomenalt når det lykkes.

Eva Schwanenflügel

"Eva, angående sport og specielt fodbold og krig, her bevæger du dig faretruende tæt på vores Sørine ;)"

Øhm.. Mener du hende der bor under Deadlines studier i en kælder?

Jeg er forvirret..

Eva Schwanenflügel

Mht til EU er det ingen hemmelighed, at ingen er holdspillere, og meler deres egen individuelle kage i "EU's kagedyst for flormelis".

Grethe Preisler

Når Jürgen Habermas siger 'vi', er det formentlig ikke 'os' danskere' han taler til og om, men sine egne landsmænd i det 'genforenede' Stortyskland.

Nok er Habermas berømt, men så indbildsk, at han ytrer sig i pluralis majestatis på alle europæeres vegne udenfor den kreds af fagfilosoffer fra Frankfurterskolen, han er nestor for, er han dog næppe ... ;-)

Flemming Berger, Torben K L Jensen, Eva Schwanenflügel og Bettina Jensen anbefalede denne kommentar
Bettina Jensen

Tilbage på sporet kunne man måske finde ved at se på hvordan amatørfodbolden i Danmark siden 1970'erne er blevet indrettet som fødekæde til de megakommercielle markeder for fodboldspillere, merchandise, kampe, rejser/ture/ophold; altsammen lokkende foreteelser som indgår i globaliseringen; storkapitalens senmoderne, våde drøm. Hér kan alt fra ganga til tango og fandango gøres til genstand for pekuniær spekulation og utilitaristisk forbrug - hvilket primer alt og alle, således at glæden ved fodboldspillet skubbes i baggrunden. Det vigtigste er resultatet, kan stort set enhver fodboldengageret nikke respektfuldt og anerkendende til - men dog er det væsentligt at påpege at de stort set alle danske fodboldengagerede kan tages med bukserne nede af ren glæde, hvis Danmark vinder 6-1 i én kamp og siden sparkes på røven ud af turneringen af et resultatkynisk hold, mens samme glæde ofte er af mere behersket og villet art, hvis Danmark kommer langt i en turnering via kynisk pindsvinefodbold med samtlige spillere i låste roller. Og desværre ved vi jo at sidstnævnte er tilfældet i langt de fleste fodboldkampe af betydning, dvs. dem som vises på tv og storskærme verden over - og som det vel at mærke er temmeligt dyrt at komme til at overvære på stadion.

I England etablerede man for årtier tilbage Premier League, som inkluderede at man ulovliggjorde ståpladser og løftede prisniveauerne betragteligt over få år. Dermed øgede man klubbernes entréindtægter og sikkerheden for tilskuerne - og samtidig fik man ekskluderet en del af de økonomisk mindre velbemidlede tilskuere, som også typisk tog del i uroligheder på stadions (the riff raff). Nogenlunde samtidig muliggjordes det at have mange udenlandske spillere, hvormed tv-aftalerne, som på deres side samtidig markedseksploderede, blev langt mere lukrative. Og idag er Premier League den højest omsættende fodboldliga i verden, mens topklubbernes trupper hovedsageligt består af højt betalte udenlandske stjerner, som kun har provisoriske forhold til klubben og dens historie, men fortrinsvist ser sig som ansatte i en koncern. Og agerer derefter.

Katrine Damm

Netop Eva, den Sørine, som sidste år under var det VM for kvinder udtalte, og ja netop i Deadline, at fodbold er krig, og det skal/kan kvinder ikke blande sig i, he.
Og her husker jeg så en artikel i nærværende medie, som var på på besøg hos fodboldspillende piger i 10-12 års alderen, og et spørgsmål lød: nogen mener at det ikke er noget for piger at spille fodbold?
Svar fra 10-12års pige: De skal bare tage at tie stille.

Er der ikke noget ved - som her med Habermas - såkaldte lærte "hvide mænd" at de altid slår over i noget fransk når de skal forklare sig- og for at lægge afstand til læserne, seerene eller lytterne. Hvide Danske mænd gør det også. Forleden var Vores egen Rune i tv sammen med prof. Frederik Stjernfelt og nogle unge kvinder digter Mette Moestrup, kierkegaardforsker Tone Dandanell emnet var "Er der for mange hvide mænd på universiteternes pensum?" Da Frederik Stjernfelt blev lidt presset af kvinderne slog han slag over i meget lange franske klicheer. Og med mindre man er en nørd og kan li at kede sig, kan man ikke lige huske hvad det betyder og hvad det har med sagen af gøre. Og da viste man at Frederik Stjernfelt er en Hvid gammel mand! Hvorfor gør kloge kvinder det ikke?

Kvinder - overtag nu de universiteter!

Eva Schwanenflügel

"nogen mener at det ikke er noget for piger at spille fodbold?
Svar fra 10-12års pige: De skal bare tage at tie stille."

Naturligvis.
Snart kommer VM for kvinder.

Sider