Baggrund
Læsetid: 13 min.

Økonomien bliver aldrig som i gamle dage. Det er slut med høj vækst

Gennem det seneste halve århundrede er evnen til vækst i den globale økonomi aftaget. Mindst fire strukturelle faktorer taler for, at perioden med høj vækst er slut
Produktivitetsfremmende teknologier har i høj grad båret den historiske BNP-vækst. Nu kniber det med at fastholde produktivitetsvæksten, og samtidig er produktionens pres på miljø og klima begyndt at give bagslag i form af miljøforringelser og klimaændringer med f.eks. hedebølger og tørke, der kan undergrave produktionen og dermed BNP-væksten.

Produktivitetsfremmende teknologier har i høj grad båret den historiske BNP-vækst. Nu kniber det med at fastholde produktivitetsvæksten, og samtidig er produktionens pres på miljø og klima begyndt at give bagslag i form af miljøforringelser og klimaændringer med f.eks. hedebølger og tørke, der kan undergrave produktionen og dermed BNP-væksten.

Ritzau Scanpix

Udland
17. september 2018

Det bliver aldrig som i de gode gamle dage.

Selv om markant økonomisk vækst fortsat forfølges som det centrale mål for økonomisk politik, så breder erkendelsen sig af, at tidligere tiders høje vækstrater ikke kan genskabes. Som det f.eks. hedder i en analyse i fagtidsskriftet Economic Issues, forfattet af de to svenske forskere Eva Alfredsson, Kungliga Tekniska Högskolan, og Mikael Malmaeus, Swedish Environmental Research Institute:

»Af en række forskellige grunde kan de nødvendige betingelser for den hastige økonomiske vækst de seneste 200 år – globalisering, billige energikilder og gennemtrængende teknologisk forandring – være udfordret i årtierne, der kommer. Det er åbenbart, at der hersker betydelige usikkerheder om økonomisk vækst i fremtiden. Ud fra et samfundsmæssigt planlægningsperspektiv konkluderer vi, at en politik baseret på antagelsen om, at den økonomiske vækst vil fortsætte, er uklog og risikabel.«

Der er mindst fire gode grunde til denne nye situation. Dem vender vi tilbage til. Først aspektet med de dæmpede forventninger til fremtidens vækst.

’Overoptimistiske forudsigelser’

Her kan man indlede med at citere Verdensbankens seneste vurdering af den globale økonomis udviklingsmønster. I rapporten Global Economic Prospects fra juni hedder det, at »den globale finanskrise markerede et vendepunkt for de langsigtede, globale vækstforventninger«, sådan som de udtrykkes i årlige vækstrater for det globale BNP.

»Fra 1998 til 2007 forbedredes de langsigtede forventninger en smule – fra tre til 3,4 pct. I samme periode blev de langsigtede vækstprognoser skruet op i 18 ud af 38 økonomier. Men siden den globale finanskrise i 2007-09 er de langsigtede forudsigelser taktfast blevet nedjusteret, fra 3,3 pct. i 2010 til 2,5 pct. i 2017.«

I dag er situationen ifølge Verdensbanken, at de langsigtede prognoser stabiliserer sig »et godt stykke under dem, der var forventet et årti tidligere, og et godt stykke under dagens vækstrater«.

Så selve troen på fremtidig vækst er ikke, hvad den har været.

Verdensbanken tilføjer, at vækstprognoserne har afspejlet en »systematisk overoptimisme« i den forstand, at de har været højere end de faktiske vækstresultater »i alle år med undtagelse af 2010«.

»Det er veldokumenteret, at prognoser for langsigtet vækst har tendens til at være mere optimistiske end vækstresultaterne – det gælder også data fra før kriseperioden,« skriver banken.

Ifølge rapporten havde de færreste fagfolk forudset finanskrisen, ligesom tiden efter krisen har været »mærket af yderligere alvorlige og uforudsete chok«.

For de nærmeste år lyder Verdensbankens egen ny prognose på et fald i vækstraterne: fra 3,1 pct. vækst i verdensøkonomien sidste år til 2,9 pct. i 2019 samt for i-landene et fald fra 2,3 pct. til 1,7 pct. Og hvis man skal tro bankens egen historiske analyse af prognoserne, kan forudsigelsen altså igen vise sig at være for optimistisk.

Så konklusionen er: De internationale forventninger til, hvor meget økonomien kan vokse fremover, er på vej ned. Og selv når de nedjusteres, har de officielle forventninger historisk vist sig typisk at være ude af trit med virkeligheden.

Virkelighedens vækstrater

Virkeligheden er ikke til at tage fejl af.

Ifølge Verdensbanken oplevede verden gyldne BNP-vækstrater på 5,5 pct. som årligt gennemsnit i 1960’erne, faldende til 3,7 pct. i 1970’erne, via 3,0 pct. i 1980’erne til 2,6 pct. i 1990’erne og 2,8 pct. i 2000’erne. Altså en halvering af evnen til vækst over et halvt århundrede.

Endnu mere markant er faldet i vækstevne i i-landene, hvor vækstraten faldt gradvist fra 5,4 pct. i 1960’erne til 1,4 pct. i 00’erne. Fra 2011-17, dvs. efter finanskrisen, har væksten i OECD-gruppen været knap 1,8 pct. i årligt gennemsnit samt for EU 1,4 pct. og for eurozonen blot 1,1 pct. Danmarks gennemsnitlige BNP-vækst i perioden har været 1,4 pct.

Netop nu er væksten lidt højere, og det kan friste til forestillinger om, at udviklingen er vendt og en ny længerevarende optur under udvikling. Det skorter imidlertid ikke på advarsler fra fagfolk om, at lavvækst er the new normal.

Summers advarsel

Det gjorde betydeligt indtryk, da USA’s tidligere finansminister og formand for National Economic Council samt forhenværende cheføkonom i Verdensbanken og Harvard-rektor Larry Summers i 2013 i en tale til Den Internationale Valutafond sagde, at USA og andre af verdens store økonomier kunne være ramt af ’sekulær stagnation’ – en tilstand af langvarig lavvækst – frem for et af de traditionelle konjunkturudsving, som mainstreamøkonomiens ligevægtsmodeller opererer med, og hvor perioder med lavvækst eller recession hurtigt afløses af ny højkonjunktur.

Landenes centralbanker kan måske nok banke økonomien i gang efter en nedtur som den seneste finanskrise ved at fastholde en rente omkring nul og ekstraordinært pumpe penge ud, men det er ikke nogen langsigtet løsning på en kronisk svaghed, sagde Summers.

»Det underliggende problem vil måske bestå for evigt,« advarede han.

Summers blev suppleret af bl.a. multimillionæren Gavyn Davies, tidligere Goldman Sachs-partner og i dag chef for flere finansielle investeringsselskaber.

»Afmatningen i i-landenes langsigtede vækst synes at være blevet en permanent kendsgerning, snarere end et midlertidigt resultat af det finansielle sammenbrud, som med tiden vil forsvinde,« skrev Davies i Financial Times i 2014.

I maj 2018, fire et halvt år efter sin første advarsel, skriver Larry Summers i Financial Times, at »de seneste år har bekræftet hypotesen«.

»Hvis man kan tage bestik af de seneste få år, så udviser økonomien tilbøjelighed til lavvækst,« anfører den tidligere finansminister og påpeger, at de aktuelt genskabte højere vækstrater hviler på krisepolitik med en ekspansiv finanspolitik og en rente, der er blevet holdt helt i bund i usædvanlig lang tid.

»Den finansielle kanon er allerede affyret i store dele af den industrialiserede verden, hvilket efterlader beslutningstagerne med mangel på ammunition,« når den næste lavkonjunktur eller recession rammer, påpeger Summers.

Den progressive britiske tænketank IPPR går et skridt videre og siger, at det netop er, fordi denne traditionelle krisepolitik har haft en vis umiddelbar virkning og genoplivet forestillingen om, at modellen grundlæggende er o.k., at det økonomiske establishment fortsat forsømmer at granske, hvorfor den traditionelle vækstmodel ikke mere er holdbar, og hvad der kunne sættes i stedet.

Larry Summers og andre økonomer har forskellige bud på, hvad det er, der har undergravet evnen til vækst, som den kendtes i de gyldne årtier frem til midten af 1970’erne. Sandheden er nok, at mindst fire strukturelle faktorer alle påvirker vækstevnen i samme nedadgående retning.

1) Faldende efterspørgsel

Larry Summers eget primære bud er faldende efterspørgsel. Virksomheder har i dag tendens til at investere mindre, og forbrugere er mere tilbageholdende med at forbruge. Man sparer mere op og køber mindre, og så udebliver væksten.

Når erhvervslivet investerer mindre, så handler det bl.a. om, at de ’nye virksomheder’ af typen Apple, Google, Amazon, Uber og Airbnb forudsætter færre investeringer end det, de erstatter.

Amerikansk erhvervslivs netto-investeringer i procent af BNP, 2000-2017. Kilde: US Bureau of Economic Analysis/Steve Hanke

Amazon fører til færre kapitalinvesteringer i indkøbscentre, Uber færre investeringer i bilproduktion, Airbnb færre investeringer i hoteller, informationsteknologi generelt færre investeringer i kopimaskiner, printere, kontorarealer osv. Den kapital, som disse nye virksomheder ofte har rigeligt af, forlanges i stedet i stigende grad udbetalt som udbytte til aktionærerne.

Samtidig er forbrugernes motivation til at spare op øget, mens viljen til at forbruge er dæmpet. Det kan ifølge Summers skyldes tvivl om fremtidens økonomi og økonomiske politik, og det kan skyldes øget ulighed, hvor flere i dag har for lidt til at kunne øge forbruget og efterspørge mere, mens andre tjener mere og har større formuer, end de kan omsætte i forbrug.

De ophober i stedet pengene på bankbogen – eller i skattely – eller investerer dem spekulativt i den finansielle sektor, hvilket ikke skaber efterspørgsel og vækst.

En befolkning, der bliver ældre, peger også mod øget opsparing og dæmpet forbrug.

Når opsparingen er stor og efterspørgslen lav, bliver også efterspørgslen på penge lav, tilføjer Larry Summers. Det betyder lavere tilbøjelighed til at optage lån, og så falder ’prisen’ på penge, dvs. renten. Erfaringen er, at ’billige penge’ stimulerer spekulativ snarere end produktiv, vækstfremmende låntagning.

Men når renten er nået så langt ned som nu, mister centralbankerne samtidig instrumentet til at banke gang i investeringslysten og væksten: rentenedsættelser. Hermed er situationen fastlåst.

2) Faldende produktivitetsvækst

Andre holder på, at den faldende evne til vækst primært skal hente forklaring på udbudssiden: Der skabes ikke i samme grad som før nye produktivitetsfremmende teknologier, der kan danne grundlag for høje vækstrater.

Vækstrater for arbejdsproduktivitet i OECD-landene, 1971-2016. Kilde: OECD-database/Tim Jackson

Professor i makroøkonomi ved Northwestern University Robert Gordon er den ledende advokat for denne position.

Han gør ligesom bl.a. økonomen Tim Jackson, University of Surrey, opmærksom på, hvor markant vækstraterne for arbejdsproduktivitet – økonomisk værdi produceret pr. arbejdstime – er faldet det seneste halve århundrede. For OECD-gruppen således fra omkring fire pct. pr. år ved starten af 1970’erne til blot 0,7 pct. i 2016.

»En ekstrapolation af den lineære trend tyder på, at væksten i arbejdsproduktivitet rammer nul i 2028,« påpeger Tim Jackson.

Bl.a. Ivan Petrella, tidligere seniorøkonom i Bank of England, konkluderer i studiet Tracking the Slowdown in Long-Run GDP Growth, at »svækkelsen af arbejdsproduktiviteten synes at være et globalt fænomen« og samtidig hovedforklaring på den svagere BNP-vækst.

Ifølge Robert Gordon handler det primært om, at de nye digitale teknologier – inklusive robotterne – ikke har samme revolutionerende evne til at effektivisere produktionsprocesserne som de teknologiske gennembrud, der bar hele industrialiseringen: dampmaskine, forbrændingsmotor, el, telefoni, ledningsført vand og sanitet etc.

De tekniske mirakler, der fundamentalt ændrede økonomien og samfundet fra begyndelsen af det 20. århundrede, kan simpelthen ikke gentages – derfor kommer de høje vækstrater for produktivitet og dermed BNP ikke tilbage.

»Min egen forudsigelse af den sandsynlige vækst i disponibel medianindkomst pr. person gennem det næste kvarte århundrede er blot 0,3 pct. pr. år – mindre end en femtedel af det, der blev præsteret fra 1920 til 2014,« anfører Robert Gordon.

»Vækst har været USA’s mantra, men det kan meget vel vise sig at være et flygtigt slogan.«

Konsulentfirmaet McKinsey skriver i en stor 2015-analyse, at »med mindre vi kan øge produktiviteten dramatisk, vil det næste halve århundrede blive meget anderledes. Den hastige ekspansion gennem de seneste fem årtier vil blive set som en historisk afvigelse, og verden vil glide tilbage til relativt træge, langsigtede vækstrater.«

»Med de hidtidige vækstrater for produktivitet vil BNP-væksten blive dæmpet med omkring 40 pct. og BNP-væksten pr. indbygger med omkring 20 pct.« over de næste 50 år, vurderer konsulentfirmaet.

I modsætning til Robert Gordon tror McKinseys analytikere dog på, at der fremover faktisk kan præsteres »dramatiske produktivitetsforbedringer«.

3) Pressede ressourcer

Et tredje bud på forklaring er, at tiltagende knaphed på diverse ressourcer vil presse priserne op og undergrave økonomien.

Kort efter årtusindskiftet begyndte priserne på en lang række metaller og mineraler samt olie at stige voldsomt som udtryk for stigende efterspørgsel fra en voksende verdensøkonomi med en voksende befolkning.

»Gennem bare de seneste ti år har efterspørgslen fra nye vækstmarkeder, især i Asien, udvisket samtlige prisfald gennem de forudgående 100,« skrev McKinsey i en rapport om emnet i 2011.

De globale råvarepriser, indeks, 1989-2015. Kilde: Economist World Commodity Price Index

Siden er priserne fladet ud for de fleste ressourcer, afspejlende afmatningen i den globale vækst, men på et markant højere niveau end før priseksplosionen. Fornyet vækst vil betyde fornyet pres på de svindende reserver og dermed nye prisstigninger, fordi omkostningerne ved at hente mere olie, metal og mineralske råstoffer op af svindende reserver i undergrunden typisk vil stige.

»Mere knappe markeder, stigende priser og øget efterspørgsel efter vigtige ressourcer kan bremse den økonomiske vækst, skade borgernes velfærd – især for lavindkomstgrupper – presse de offentlige finanser og skabe geopolitiske spændinger,« hedder det i McKinsey-rapporten.

Eva Alfredsson og Mikael Malmaeus forklarer i Economic Issues, at øgede udvindingsomkostninger ikke nødvendigvis vil kunne aflæses i et lavere BNP – BNP kan i stedet blive udhulet, fordi en stadig større andel af de skabte økonomiske værdier må bruges på at sikre de nødvendige råstoffer.

»Siden 2002 har væksten i ressourceomkostninger reduceret væksten i andre goder med 0,4 pct. årligt« og dermed altså reduceret nytteværdien for samfundet af det skabte BNP, påpeger Alfredsson og Malmaeus.

McKinsey advarer om, at den øgede usikkerhed, som stigende ressourcepriser skaber, kan få både virksomheder og borgere til at tøve med investeringer og forbrug og ad den vej føre til reelt reduceret vækst.

Konsulentvirksomheden vurderer, at der fremover må investeres 1.000 milliarder dollar mere om året i at dække efterspørgslen på ressourcer.

Flere økonomer, bl.a. Tim Jackson, har mindet om, at den industrielle epoke med mærkbar økonomisk vækst tog fart med adgangen for godt 150 år siden til billig olie, samt at de økonomiske vækstraters nedtur startede, da olieprisen eksploderede i 1973-74. Æraen med høj vækst har været båret og muliggjort af en energikilde med enestående energitæthed, som verden aldrig kommer til at opleve igen, lyder ræsonnementet.

4) Øget klima- og miljøbelastning

Den fjerde strukturelle faktor, som kan være med til at forklare de faldende vækstrater – og især vanskeligheden ved at opretholde høje vækstrater i fremtiden – er klimaet og miljøet.

Der foreligger en lang række analyser og beretninger om nationale og internationale økonomiske tab som konsekvens af miljø- og forureningsproblemer skabt i vækstens kølvand. Nedsat arbejdsevne, sundhedsproblemer og dødsfald som følge af luftforurening, reduceret landbrugsudbytte, fordi jorden udpines eller forurenes, nedgang i indtægter fra fiskerierhverv på grund af overbelastede fiskebestande m.m.

En 2010-granskning foretaget for UNEP Finance Initiative opgjorde f.eks. de miljømæssige omkostninger ved menneskets aktiviteter i 2008 til 6.600 milliarder dollar, svarende til 11 pct. af årets globale BNP.

De første meldinger om klimaændringernes potentielt dramatiske konsekvenser for den globale økonomi kom for over ti år siden med den såkaldte Stern-rapport, der pointerede, at CO2-udledningerne drives af den økonomiske vækst, men samtidig at de resulterende klimaændringer ved en uændret politik kan føre til »en reduktion i velfærden svarende til en reduktion i forbruget pr. indbygger på 5-20 pct.« med den høje værdi mere sandsynlig end den lave.

Altså en langsigtet reduktion i det globale BNP på 5-20 pct.

Det globale BNP med og uden global opvarmning, estimat for 2015-2050. Kilde: UNDP: Low Carbon Monitor 2017 

Siden er der lavet andre analyser af konsekvenserne for væksten, hvis klimaændringerne ikke bremses. En aktuel analyse fra den amerikanske centralbanks Richmond-afdeling konkluderer f.eks., at de »stigende temperaturer kan reducere USA’s økonomiske vækst med op til en tredjedel i løbet af århundredet«.

En amerikansk forskergruppe ledet af professor Solomon Hsiang, National Bureau of Economic Research, har i tidsskriftet Science præsenteret beregninger, der peger på et tab i USA på 1,2 pct. af BNP for hver grad, temperaturen stiger. For de mest udsatte regioner kan det mod slutningen af århundredet svare til tab på to til 20 pct. af den lokale indkomst, hvis klimaændringerne får lov at eskalere, understreger forskerne.

En global analyse foretaget af cheføkonom Kevin Wade ved det globale finansieringscenter Schroders konkluderer, at »den globale vækst vil blive bremset af stigende driftsmæssige omkostninger i takt med stigende globale temperaturer. Nogle undersøgelser peger på, at der i værste fald kan ske en reduktion på én pct. om året i BNP-væksten«.

Endelig vurderer rapporten Pursuing the 1.5 C limit fra FN’s Udviklingsprogram UNDP, at den globale BNP-vækstrate pr. verdensborger vil falde gradvist til under 0,5 pct. pr. år i årene frem mod 2050, hvis klimaændringerne får lov at eskalere ad den hidtidige bane og nå 2,5 grader, samt et fald i BNP-vækstraten til godt én pct., hvis det lykkes at bremse temperaturstigningen ved 1,5 grader.

Sagt på en anden måde: Det årlige, globale BNP vil blive reduceret med 33.000 mia. dollar i 2050, hvis temperaturen stiger til 2,5 grader, og reduceret med ’kun’ 21.000 mia. dollar, hvis opvarmningen bremses ved de 1,5 grader.

Væksten som naturlov

Det store flertal af denne verdens økonomer, politiske beslutningstagere og erhvervsledere er ikke forberedt på en verden med lavvækst.

»Når man ser på tingene i det lange historiske perspektiv, er det åbenlyst, at perioden med stærk vækst er en meget kortvarig periode,« siger Eva Alfredsson, der forsker i vækstøkonomiens dilemmaer på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Hun påpeger, at de økonomiske vækstrater har været nær nul i hele menneskehedens historie frem til det 19. århundrede. Det var først i begyndelsen af det 20. århundrede, at væksten tog fart, og først omkring 1950, at accelerationen for alvor satte ind i nogle få årtier.

Eva Alfredsson minder også om, at de gamle økonomiske tænkere – Adam Smith, Thomas Malthus, John Stuart Mill, Karl Marx og David Ricardo foruden den senere John Maynard Keynes – alle forventede, at den økonomiske vækst gradvist ville klinge af.

»I dette perspektiv er det i virkeligheden ret skørt at forvente, at væksten blot vil fortsætte. Ikke desto mindre er det stadig dét, økonomer gør, når de kalibrerer deres økonomiske modeller. Vi har kaliberet hele vort økonomiske system til økonomisk vækst – det er den måde, vi kender, når det f.eks. handler om at gøre noget ved global fattigdom. Det er umiddelbart så meget lettere end at skulle omfordele den eksisterende velstand.«

I artiklen i Economic Issues, forfattet sammen med kollegaen Mikael Malmaeus, påpeger Eva Alfredsson, at den historisk set korte periode med højvækst har skabt en opfattelse af, at dette er »økonomiens naturlige tilstand«. En tilstand, som har fungeret overordentlig godt for dem, der har fået lov til at opleve vækstens velsignelser, understreger hun.

»Dette forklarer formentlig den hidtil manglende interesse blandt økonomer for at forske i og sætte sig ind i, hvad man kunne kalde ’stagnationsteori’, dvs. en forståelse af, hvorfor en økonomi ophører med at vokse, og hvordan den kan fungere videre efterfølgende,« siger hun.

»Situationen er altså meget forståelig – det ændrer bare ikke ved, at vi af omstændighederne vil blive tvunget til at gentænke den økonomiske model og politik.«

Serie

Vi tager økonomien tilbage

Økonomien er taget fra os. Vi forstår den ikke og har ikke magt over den. Og når vi ikke forstår økonomien, kan vi ikke stille dem, der har magten over den, til regnskab – endsige forandre den.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

En lang snak uden om kernen i vores problemer. I kan snakke økonomisk teori så længe i vil, men problemet er misbrug af jordklodens muligheder og ophobning af værdier på stadig færre hænder.

Steen K Petersen, Henrik Olsen, Henrik Røngaard Bentzen, Carsten Nørgaard, Flemming Berger, Steffen Gliese, Tom Andreæ, Ole Frank, Bettina Jensen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Hvorfor ikke holde op med at måle i vækst og i stedet arbejde for at øge ALLE menneskers gode livsbetingelser.
Mindre vækst , bedre arbejdsvilkår og levevis vil også være et gode for klimaet , sundheden, osv.

Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel, Henrik Røngaard Bentzen, Mogens Holme, Anne Eriksen, Holger Madsen, Steffen Gliese, Ejvind Larsen, Ole Frank og Peter Knap anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Traditionelle vækst økonomer er en religiøs sekt, der er intet galt med religiøse sekter, de har ret til deres meninger, men ikke til deres fakta, tro er tro og fakta bygger på evidens.

Det er således tåbeligt, at forbinde traditionelle vækst økonomers religiøse sekt med viden om økonomi.

Traditionelle vækst økonomer er en religiøs sekt, hvor økonomisk vækst på olie, gas og kul afbrænding, er påstås skabende mindre fattigdom i verden og værende til glæde og fremgang for befolkningerne i de påståede avancerede økonomier.

Det er naturligvis vigtigt at befolkningen leveres en ny opbyggende faktuel debatkultur i omstillingsprocessen, ikke mindst til det kommende valg, der indrager ofrene for den mangeårige politiske fanatiske religiøse indoktrinering uden noget faktuelt grundlag i videnskablig evidens.

Ingen nulevende økonom har til dato kunne skabe, samlet set global vækst, uden brug af energi fra afbrænding af kul, olie og gas.

Ingen nulevende traditionelle vækst økonom har til dato kunne beskrive et alternativ, der kan skabe samlet set global vækst i fremtiden, uden energi fra afbrænding af kul, olie og gas.

Konklusionen er, at den traditionelle religiøse vækst økonomer sekten, på olie, gas og kul afbrænding generelt samlet set, ikke har forstået hvad gode økonomiske forhold er, har ikke forstået skabelsen af samlet set økonomisk vækst, rimelig fordeling af den samlede velstand og på den ’lange bane’ bekæmpelse af fattigdom.

Den videnskablig evidens om sektens vildfarelse:
‘Fattigdom og sult’.

Verdens forskere skriver samstemmende andre steder:
Forskerne konkluderer, at det globale samfunds ageren i ‘det kommende årti eller to’ får afgørende indflydelse på kloden de næste 10.000 til 100.000 år.”
Link: https://www.dr.dk/nyheder/udland/dominoeffekt-kan-fa-klimaet-til-ga-amok

“Vedvarende energi som biomasse, vind og sol udgør mindre end ‘tre procent’ af det samlede energi forbrug i 2015 og den andel falder.
Link: http://www.drivkraftdanmark.dk/Viden/Statistik/Globalt%20forbrug%20af%20...

»Ved udgangen af 2017 tegner de globale udledninger af CO2 fra fossile brændsler og industri til at stige med omkring to pct., sammenlignet med året før,«
Link: https://www.information.dk/udland/2017/11/tre-stabile-aar-slaar-klimafor...

“Sult i verden stiger igen, drevet af konflikter og klimaforandringer, fastslår FN-rapport”
Link:http://un.dk/da/dk_news-and-media/sult-i-verden-stiger-igen-drevet-af-ko...

Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel, Henrik Røngaard Bentzen, Anne Eriksen, Thomas Barfod og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

Alene ordet "økonomisk vækst" gør mig kvalm.

Eva Schwanenflügel, Henrik Olsen, Henrik Røngaard Bentzen, Anne Eriksen, Holger Madsen, Steffen Gliese og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

@ Peter Knap
Artiklen er en kort præcis forklaring på, hvordan vi er nået til den aktuelle situation. For nogle af os er forklaringer både nyttige og nødvendige.

Ejvind Larsen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Er der nogen der kan forklare hvordan netto-investeringerne som procent af BNP kan være negative? Som det fremgår af fig. 1. Hvad er netto-investeringerne? Investeringerne minus hvad? Udbetalt udbytte?, afskrivninger? ..?

Ejvind Larsen og Henrik Røngaard Bentzen anbefalede denne kommentar
Lars Steffensen

"Mindre vækst , bedre arbejdsvilkår og levevis vil også være et gode for klimaet , sundheden, osv."
Dorthe Sørensen

Det er bemærkninger som denne, der udstiller hvad "bekymring over klimaforandringer" også er. Og måske især er: Et argument for at bremse økonomisk udvikling, der anfægter alle med økonomisk succes som "miljøsvin", kortsigtede udbyttere og moralsk korrumperede undertrykkere. Hvilken jo i noget grad forklarer, hvorfor teorien om menneskeskabte klimaforandringer har så meget medvind blandt folk, der på ingen måde er er i stand til eller interesserede i at vurdere teorien på videnskabelige præmisser.

Jørgen Wind-Willassen

Det helt store problem omtales desværre ikke -befolkningsvæksten.
Roden til alt ondt - også væksten.
Fra 2,5 mia til over 7 mia på 50 år.
Altså 4500millioner flere menneske på 50 år. Deraf den voldsomme vækst i BNP.
Den må nødvendigvis være mindst på samme %- sats som befolkningsvæksten, blot for økonomisk at opretholde levestandard niveauet.
Hertil kommer så væksten i levestandarden.
Ejendommeligt at den problematiseres i Information.
Men verdens fattige skal åbenbart ikke have det bedre.

Ejvind Larsen og Henrik Røngaard Bentzen anbefalede denne kommentar

Tænk, Lars Steffensen, jeg synes, at de pågældende økonomer siger nøjagtigt det samme som Dorthe Sørensen.

Lars Steffensen

@Steffen

"Tænk, Lars Steffensen, jeg synes, at de pågældende økonomer siger nøjagtigt det samme som Dorthe Sørensen."

Ja. Pointen er faktisk at det er et meget udbredt synspunkt. Og altså lidt for udbredt til at synspunktet typisk er baseret på en vurdering af den videnskab, som det angiveligt er baseret på.

Nej, Leo Nygaard, det er sådan set ikke bevist. Og i modsætning til gængs viden - apropos min ordveksling med Lars Steffensen - er der ingen historiske eksempler på, at faldende fødselstal har øget væksten i noget samfund. Som bekendt skete velstandsudviklingen i Vesten på ryggen af historiens største fødselsårgange.

Det høje i afrikanske lande skyldes jo i høj grad verdensdelens kroniske underbefolkning, dels som følge af ranet af arbejdskraft i de århundreder, hvor der blev hentet slaver, dels de gentagne epidemier, herunder sidst AIDS, der mange steder berøvede landene det meste af den generation, der skulle have skabt værdierne.
Og når du siger lav fødselsvækst i Danmark, så falder den jo sammen med den iflg. økonomerne siden sidst i 60erne faldende produktivitet.

Thomas Dynesen, nettoinvesteringer er investeringerne i en bestemt periode, minus nedskrivningerne. De kan sagtens være negative, hvis bruttoinvesteringen er konsekvent lavere end afskrivninger. Når det gælder for store økonomier, kan tyder på at produktiviteten er faldende.

Touhami Bennour

Noget skal man lave. hvis der mindskes i produktionen et sted skal der bygges op et andet sted, således nul vækst gavner verdens økonomi. Også uden fattigdom har man brug for øget økonomisk aktivitet et andet sted. Ex. bygning eller ikke af en Metro spiller ingen rolle i bekempelsen af fattigdom, men Metro skal man have. Altså vækst skal der være nogle steder. Det er muligt og meget enkelt
Problemet er i det kapitalistisk samfund skal altid tænkes på fortjeneste til det investirede kapital. I nogle steder, hvor der er penge at tjene, der bygges store og moderne projekter, som i Ex. Saudi Arabien. Saudi Arabien kan betale, punktum. Men de fleste lande vil gerne bygge landet, men har ikke rede penge, altså det skal bygges på kredit, Hvis vi vil bygge hurtig alle lande, skal De vestlige firmaer være med. De har teknologie og erfaring, Man sparer ikke penge med nul vækst, så det er bedre at beskæftiger kapitalen i stedet for vækst i i-lande.
Jeg tror ikke at et i- land vil gå med at bygge virksomheder på kredit. Det skabe problemer for hele planen. Det vil ikke forhindre disse, som ikke har rede penge, at gå til Kina for ex. og handle med Kina, så vækst fortsætter andre steder. Og nul vækst i i-lande bliver bare "arbejdesløs".

Martin Sørensen

Hvorfor, forstår man ikke begrebet vækst. og kalder det ved sit rette navn nemlig "UDVIKLING".

har vores moderne samfund et alvorligt behov for yderligere udvikling ja bortset fra at vi har den bundne opgave og drive det samfund vi nu har men uden brug af olie kul og naturgas, i en nogenlunde resurse balance. ja så må vi nok kalde os for nogenlunde fuldt ud udviklede.

Trods dette forsætter vi med at ha en økonomisk model som forudsætter vækst. forudsætter et stadigt øget resurse forbrug som der forlængst er blevet et totalt tomt intetsigende ligegyldigt forbrug, en maskine der fortære ressourcer og producere affald.

ja vores vigtigste resurse af dem alle jorden bliver degenereret af. dette samfunds skrigen efter stadig dårligere kvalitet til stadigt lavere pris. mens vi primært producere affald.

Som Georgist har jeg et simpelt og enkelt svar. beskat resurseforbruget. og lad resurse neutrale handlinger være skattefrie. vores samfund kan ikke overleve når vi sender jordrenten op til en lille eksklusiv elite, der til stadighed. gør sig selv rigere og rigere på alle andres bekostning. mens de køber sig til indflydelse. og total monopolisering. derfor bliver de rige rigere og alle vi andre fattigere. for affalds maskinen det moderne samfund. virker så hjulet køre stadigt hurtigere, mens flere og flere bliver smidt ned i prekariatet, væk fra, mellemklassen så bliver eliten rigere og rigere på vores alle andres bekostning.

kød bliver helt automatisk dyre når vi beskatter resurserne, hvorfor jo kød kræver mere jord end grøntsager, ret simpel logik trods dette så koster et pund kød nærmest det samme som et kg kartofler. hvilket ikke giver nogen form for logisk mening med mindre man er oplyst om hvordan vi ødelægger verden med vores affalds maskine. fritager vi alle ikke resurse belastende aktiviteter fra skattebyrden. så vil vi få flere af dem, og pålægger vi alle resurse belastende aktiviteter med skat så vil der blive mindre af den.

Giver det logisk mening. at vi som det mest naturlige i verden skifter en vaskemaskine, hvis leje eller pakning er gået i stykker skifter et helt tv fordi en enkel. enhed i fjernsynet er sprunget. nej vel. dette er affalds maskinen med sine billige tilbud i elgiganten power og ligende køb brug og smid væk. hvem bekymre sig om fremtiden.

lav vores penge uden gæld. brug provenuet til at erstatte skat på arbejde og momsen på arbejde. opkræv fuld grundskyld af vores jordværdier, så jorden mister sin spekulations værdi, så det igen giver mening at kød faktisk bør være noget dyre end det er idag. mens vi bør betale en hel del mindre i husleje end vi gør idag. vi har så problemet med de multinationale selvskaber der ikke betaler deres del noget sted i verden. her er jeg så personligt, villig til at vi med vores moderne penge som bliver digitale. betaler en fast transaktionsafgift af alle transaktioner, som giver en meget lille skat for arbejde. mens de mulinasionale nu ikke kan slippe fri, når de sender penge ud af landet, da afsenderen altid betaler. dette er min personlige holdning. og personligt ser jeg ikke, noget alternativ til denne løsning.

martin sørensen medlem af retsforbundets landsledelse
https://retsforbundet.dk/

Jens Thaarup Nyberg

Lars Steffensen
" ... Et argument for at bremse økonomisk udvikling, der anfægter alle med økonomisk succes som "miljøsvin", kortsigtede udbyttere og moralsk korrumperede undertrykkere. ... "
Der er næppe grund til at kaste sådanne udtryk efter de med økonomisk succes - det er, trods alt, accepteret at søge sin egen lykke. Men der er grund til, at gøre dem opmærksom på konsekvenserne for andre af deres handlinger, som er ganske i overenstemelse med den fremmeste økonomiske videnskab, men ikke med den økologiske.

Jens Thaarup Nyberg

" ... teorien om menneskeskabte klimaforandringer har så meget medvind blandt folk, der på ingen måde er er i stand til eller interesserede i at vurdere teorien på videnskabelige præmisser."
Måske nok, men de af os der er i stand til og interesserede, havde nok sagt fra, hvis vurderingen faldt ud til teoriens ugunst.

Jens Thaarup Nyberg

Ovenstående til Lars Steffensen, 17. september, 2018 - 15:58.

Touhami Bennour

Velstand i vesten skete i en tid med stor udvandring fra Europa ( det taler man aldrig om) til bl. den nye verden AMERIKA. den var sikkert med højt fødselstal.
'
Til gengæld de tidliere Warshava pakts lande har lav fødselstal, dengang og nu.

Pudsigt at "vækst" er blevet så meget et mantra for økonomer, at de glemmer matematikken: "»Siden 2002 har væksten i ressourceomkostninger reduceret væksten i andre goder med 0,4 pct. årligt« og dermed altså reduceret nytteværdien for samfundet af det skabte BNP, påpeger Alfredsson og Malmaeus.". Nej - det har reduceret væksten i nytteværdi. Ikke den samlede nytteværdi.
Det kunne i øvrigt være interessant, hvis man kunne se vækstens andel af spild: Smid-væk omkostninger og omkostninger til total nyttesløse ting eller ting hvis eneste nytteværdi er at fremme væksten. Gad vide om en kurve over "nyttig vækst" ville bevæge sig under 0. Man kan narre nogle få mennesker altir, alle mennesker en kort tid, men man kan ikke narre alle mennesker altid.