Baggrund
Læsetid: 8 min.

Eksperter i kor til verdens ledere: Klima-apartheid truer

Hele tre nye rapporter advarer om truslen mod den globale stabilitet, hvis ikke klima- og miljøkrisen kommer øverst på dagsordenen. Stats- og regeringscheferne sættes under stigende pres op til FN’s krisemøde om klimaet den 23. september
Sahel-regionen i Burkina Faso er særlig hårdt ramt af tørke som følge af klimakrisen. De mennesker, der har mindst ansvar for krisen, rammes hårdest. Det konkluderer en af tre nye rapporter, der presser stats- og regeringscheferne forud for FN’s krisemøde om klimaet d. 23 september

Sahel-regionen i Burkina Faso er særlig hårdt ramt af tørke som følge af klimakrisen. De mennesker, der har mindst ansvar for krisen, rammes hårdest. Det konkluderer en af tre nye rapporter, der presser stats- og regeringscheferne forud for FN’s krisemøde om klimaet d. 23 september

Lasse Kofod

Udland
13. september 2019

Verdens stats- og regeringschefer skal være både blinde og døve for ikke at lade sig påvirke af de nye ekspertvidnesbyrd, der ligger foran dem, når de mandag den 23. september samles i New York til FN’s store krisetopmøde om klimaet. Kun ved at blive væk – som USA’s præsident Trump siges at ville gøre – kan man holde øjne og ører lukkede for de skærpede advarsler, som den globale sagkundskab har præsenteret i denne uge i form af tre opsigtsvækkende rapporter.

Den ene, ’The Future is Now ­ – Global Sustainable Development Report 2019’, er direkte bestilt af FN’s medlemslande og udarbejdet af et hold på 15 eksperter fra forskellige fagområder og forskellige dele af verden.

Ekspertgruppen, der blandt andet tæller professor Katherine Richardson fra Københavns Universitet, har gennemgået et stort antal videnskabelige studier foruden alle nyere globale vurderinger af situationen, når det gælder klima, biodiversitet, økonomi og social udvikling. Dertil har gruppen rådført sig med en lang række fagfolk.

Eksperterne noterer indledningsvis, at der er gjort en række fremskridt frem mod FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling med deadline i 2030.

»Trods den indledende indsats er verden imidlertid ikke på kurs mod at nå flertallet af de 169 delmål, der udgør Verdensmålene. Den begrænsede succes i retning af at opfylde målene vækker stærk bekymring og udgør en alarmklokke for det internationale samfund,« skriver ekspertgruppen.

Specielt på fire områder går udviklingen direkte den forkerte vej, nemlig væk fra verdensmålene, understreges det: den stigende ulighed, klimaændringer, tab af biodiversitet samt de stigende mængder affald fra menneskets aktiviteter, som overstiger kapaciteten til at håndtere det.

»At skabe økonomisk vækst ved bare at øge det materielle forbrug er ikke længere en farbar vej på globalt niveau,« hedder det.

Hvad de potentielle affaldsmængder angår oplyser rapporten til FN, at det globale materialeforbrug bevæger sig fra 89 milliarder tons i dag mod det dobbelte, 165 mia. ton, i 2060 »med tilsvarende øgede niveauer af drivhusgasudledninger og andre giftige virkninger som dem, der hidrører fra minedrift og andre forureningskilder.«

»Kritisk er det, at nye analyser peger på, at nogle af de negative tendenser varsler en kurs mod overskridelse af negative tipping points, som vil lede til dramatiske ændringer i det globale system, der vil være irreversible inden for tidshorisonter, som giver mening for samfundet.«

En hovedpointe for de 15 eksperter er, at dagens økonomiske model har fremtiden bag sig.

»Den aktuelle udviklingsmodel har givet velstand til hundreder af millioner. Men den har også ledt til fortsat fattigdom og andre former for forarmelse samt hidtil usete niveauer af ulighed, der undergraver innovation, social sammenhængskraft og bæredygtig økonomisk vækst,« hedder det.

Rapporten oplyser, at den rigeste ene procent af verdens befolkning i dag har sat sig på 33 procent af den samlede globale velstand, mens den fattigste fjerdedel kun råder over ti procent af velstanden.

»Der hersker bekymring for, at tiltagende automatisering, herunder også af arbejde udført af faglærte arbejdere, kan skabe en forringet situation for mange resulterende i stigende uligheder og endnu større koncentration af velstand og magt.«

Fare for klima-apartheid

Uligheden, dens sammenhæng med klima- og miljøproblemer samt konsekvenserne heraf er også det centrale tema i rapporten fra Global Commission on Adaption, som ligeledes blev offentliggjort i denne uge.

Kommissionen, der er etableret af 20 lande i fællesskab – heriblandt Danmark – ledes af FN’s tidligere generalsekretær Ban Ki-moon, chefen for Verdensbanken Kristalina Georgieva samt Bill Gates, grundlægger af Microsoft og formand for Bill & Melinda Gates Foundation. Rapporten med titlen ’Adapt now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience’ påpeger, hvordan i forvejen udsatte befolkninger i udviklingslande vil blive ramt på en række områder, der øger deres sårbarhed og økonomiske nød og dermed skærper de globale uligheder. Med henvisning til FN’s specialrapportør for fattigdom og menneskerettigheder skriver kommissionen:

»Vi risikerer et ’klima-apartheid’-scenarie, hvor de velhavende betaler for at undslippe overophedning, sult og konflikt, alt mens resten af verden lades tilbage med lidelserne.«

Rapporten giver flere eksempler på, hvordan de allerede sårbare vil blive ramt af de fortsatte klimaændringer:

»I 2050 vil antallet af mennesker, der savner tilstrækkelig adgang til vand mindst en måned om året, stige fra 3,6 milliarder i dag til mere end fem milliarder, resulterende i en konkurrence om vand uden fortilfælde. Denne kamp vil give næring til regionale konflikter og migrationer og dermed sønderrive den allerede tyndslidte sammenhængskraft i samfundet, især i udviklingslande.«

I kraft af både vandmangel, ophedning og ekstreme vejrfænomener vil klimaændringerne ifølge kommissionen reducere fødevaresikkerheden. I blandt andet Afrika er udbyttet af hvede, majs og andre afgrøder allerede faldet, og antallet af underernærede eller fødevareusikre personer er vokset fra 37-122 millioner i 2014 til nu mere end 800 millioner, delvis på grund af hvad kommissionen kalder ’klimachok’.

Dette falder sammen med et hastigt stigende fødevarebehov i kraft af voksende befolkninger: En tredobling af behovet i Afrika syd for Sahara og næsten en fordobling i det sydlige Asien frem mod 2050.

Når dertil lægges, at »hundreder af millioner af mennesker« kan blive tvunget bort fra deres hjem på grund stigende have og ekstreme vejrfænomener, er der udsigt til, at »klimaændringer kan presse mere end 100 millioner mennesker i udviklingslande ned under fattigdomsgrænsen i 2050.«

»De mennesker, der mindst af alle er årsag til problemet – især dem, der lever i fattigdom og sårbare områder – er udsat for de største risici (…). Vi vil ikke acceptere en verden, hvor kun nogle kan tilpasse sig, og andre ikke kan,« skriver Ban Ki-moon, Kristalina Georgieva, Bill Gates og de øvrige 31 medlemmer af kommissionen, der også tæller chefen for PKA, Peter Damgaard Jensen, den tidligere chef for FN’s klimasekretariat UNFCCC Christiana Figueres, samt Inger Andersen, chef for FN’s Miljøprogram UNEP.

Kommissionen understreger behovet for en indsats mod fortsatte klimaændringer, men har sit hovedfokus på, hvad der kan gøres for at beskytte udsatte regioner og befolkninger mod de ændringer, der er på vej eller allerede mærkes. Man anbefaler massive investeringer i advarselssystemer mod ekstremt vejr, klimarobuste infrastrukturer, udvikling af landbrug egnet til tørre forhold, beskyttelse af verdens mangroveområder samt sikring af robuste vandreserver.

Konkret beskriver man et omfattende, globalt investeringsprogram frem til 2030 på 1.800 milliarder dollar, resulterende i økonomiske nettofordele på 7.100 milliarder dollar.

»Sagt på en anden måde: Hvis vi forsømmer at gribe de økonomiske fordele ved klimatilpasning via meget lønsomme investeringer, så vil det fjerne grundlaget for en potentiel vækst og velfærd til en værdi af billioner,« hedder det i rapporten.

CO2-budgettet snart udtømt

Den tredje rapport af interesse for FN-mødet blev præsenteret onsdag af det globale selskab DNV GL, der med 12.000 eksperter arbejder med kvalitetssikring og kontrol af infrastruktur og har danske Ditlev Engel som øverste chef. Selskabets rapport, ’Energy Transition Outlook 2019’, er en tilbagevendende status over omstilling af det globale energisystem til klimavenlighed via grønne energiteknologier.

Konklusionen i dette års rapport er, at der er fart på den grønne omstilling – men slet ikke fart nok.

Rapporten bekræfter, at eksisterende teknologier og systemer har potentialet til at lukke ’udledningsgabet’, hvilket vil sige forskellen mellem den nuværende hastighed for omstillingen væk fra fossil energi og den hastighed, der er nødvendig for at bremse den globale opvarmning ved 1,5 grader.

»Vi tror på, at en kombination af indsatser kan bringe os i mål,« skriver Ditlev Engel i rapporten.

»Men tiden arbejder imod os, og vi bevæger os i den forkerte retning. Et højere energiforbrug i 2018 førte til 1,7 procents vækst i de globale, energirelaterede CO2-udledninger, til et rekordniveau på 33,1 milliarder ton.«

»Dette var den hastigste vækst siden 2013. Udledningerne steg fra samtlige fossile brændsler med elproduktionssektoren som ansvarlig for næsten to tredjedele af denne vækst,« fastslår rapporten.

DNV GL’s fremskrivning af CO2-udledningerne forudser, at det tilbageværende globale CO2-budget inden for Parisaftalens to graders-mål vil blive udtømt i 2049, hvor der i praksis stadig vil blive udledt 19 milliader ton CO2 pr. år fra energisektoren.

»Alarmerende er det, at det tilbageværende CO2-budget knyttet til målet om 1,5 graders opvarmning vil blive udtømt så tidligt som i 2028,« står der i rapporten.

Om knap ti år skal samtlige af den globale energisektors kilder til CO2-udledning altså stoppe helt og aldeles, hvis 1,5 graders målet fra Paris skal kunne holdes.

»Hver tiendedel af en grad er vigtig, hvis vi skal undgå dramatiske konsekvenser, alvorlig miljømæssig ødelæggelse og massive befolkningsforflytninger.«

Teknisk er det ifølge selskabets eksperter muligt at klare omstillingen i tide, men det kræver en monumental indsats fra både de enkelte landes regeringer og af involverede virksomheder.

Det er således nødvendigt at udvide den globale kapacitet til at lave el via solpaneler med en faktor ti og via vindkraft med en faktor fem i 2030. Den årlige produktion af batterier til elbiler skal øges med en faktor 50 til de 50 millioner elbiler, der årligt vil blive brug for. Dertil må der investeres 1.500 milliarder dollar årligt i at udbygge og forstærke elnettet, alt imens energieffektiviteten skal forbedres med 3,5 procent pr. år.

»Man kan ikke håndtere omstillingen af energisystemet ved bare at bede en energiminister om at fikse det. Der er brug for så fundamentale ændringer i samfundet, at man er nødt til at involvere sin skatteminister, sin finansminister, sin energiminister, sin landbrugsminister osv. Det går på tværs af alt,« siger den danske erhvervsleder i et interview med EU-mediet Euractiv.com.

Pres på regeringerne

Rapporten til klimamødet i New York fra de 15 FN-udpegede eksperter fastslår tilsvarende, at det globale energisystem må omstilles ved at udfase brugen af fossile brændsler, hvilket blandt andet forudsætter, at der bliver sat en stopper for de fortsatte store subsidier til fossil energi.

Men den nødvendige omstilling omfatter meget mere end energisystemet.

»En fastholdelse af dagens måder at producere og forbruge på og af de nuværende ulighedsniveauer truer realiseringen af hele 2030 Agenda’en. Der er brug for en hastig omstilling væk fra de mønstre for økonomisk vækst, produktion og forbrug, der fastlåser forarmelsen, skaber ulighed, udtømmer de fælles globale ressourcer og truer med irreversible ødelæggelser,« lyder ekspertholdets appel til de politiske ledere, der skal samles i New York på invitation fra FN-generalsekretær Antonio Guterres, der håber at kunne presse dem til mere ambitiøse indsatser.

I et forord til ekspertholdets digre rapport skriver Gro Harlem Brundtland, Norges tidligere statsminister og formand for FN’s daværende Brundtland-kommission, der i 1987 kickstartede den globale debat:

»Hvis vi ikke sætter ulighed i centrum for den globale udviklingsdagsorden, er vi dømt til at fejle. Vi må samle mod til at konfrontere politiske, erhvervsmæssige og økonomiske særinteresser, der forsøger at fastholde den eksisterende ulige orden. Vi er nødt til at indse, hvilke muligheder en omstilling til klimavenlig økonomi tilbyder i retning af at gøre op med de herskende uligheder.«

Når stats- og regeringscheferne mødes i FN-hovedkvarteret, vil de blive sat under massivt pres af en uges varslede klimaaktioner i New York såvel som i resten af verden.

Fredag den 20. september bliver således den store klimastrejkedag for skoleelever og studerende ved flere tusinde planlagte aktioner, mens den voksne generation vil gennemføre globale Break for Climate-aktioner fredag den 27. september som et svar på de unges appel om handling.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Philip B. Johnsen

Klima-apartheid alle ofrene EU drukner i Middelhavet mf.

Global Sustainable Development Report 2019:
The Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development, (United Nations, New York, 2019).

Hvordan syntes UN/FN det går efter at have lyttet til den videnskablige konsensus om den bedste forhåndenværende videnskablige evidens?

Citat fra rapporten:

“Adding to the concern is the fact that recent trends along several dimensions with cross-cutting impacts across the entire 2030 Agenda are not even moving in the right direction.
Four in particular fall into that category:

•Rising inequalities.
•Climate change.
•Biodiversity loss and increasing amounts of waste from human activity that are overwhelming capacities to process them.”

Citat slut.
Link: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/24797GSDR_repo...

Det går globalt den forkerte vej på alle punkter der vedrøre de menneskeskabte klimaforandringer, det svindende eksistensgrundlag og sult.

EU pseudo økonomiske institutioner er en politisk religiøs sekt med begge ben solidt plantet i den blå luft.

Den kommende klimatiske undtagelsestilstand er en direkte udløber af EU pseudo økonomisk vækst på olie, gas og kul afbrænding.

Hvis ikke man politisk ønsker, at forholde sig til et stigende antal klimaflygtninge, burde vores folkevalgte politikere og EU stoppe med, at producere klimaflygtninge.

Der burde tages klart afstand fra kortsigtede ‘ikke’ bæredygtige økonomiske og magtpolitiske interesser, hvor de ansvarlige politikere og økonomiske interessenter, efterfølgende beskylder ofrene for deres politik og investeringer, for deres på ofrene overlagte påførte ulykker.

EU sseudo økonomisk vækst i økonomien har konsekvenser.

United Nations/FN
15. juli 2019
Der er 815 millioner i dag, knap tre milliarder mennesker i verden forventet underernæret i 2050 forårsage af de menneskeskabte klimaforandringer i kølvandet på svindende eksistensgrundlag og medfølgende væbnede konflikter om de få tilbageværende resurser.

World hunger continues to rise due to conflict, climate change, says UN report.

United Nations
“A profound change of the global food and agriculture system is needed if we are to nourish the 815 million people who are hungry today and the additional 2 billion people expected to be undernourished by 2050.

Right now, our soils, freshwater, oceans, forests and biodiversity are being rapidly degraded. Climate change is putting even more pressure on the resources we depend on, increasing risks associated with disasters, such as droughts and floods.”
Link: https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/

Flemming Berger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Der er mange ting, man kan gøre for at gavne klimaet.

Et lille hjørne af klimasagen er også vores enorme forbrug af alt-muligt-ragelse og dermed rovdrift på jordens ressourcer, samt de enorme affaldsbjerge og forurening af naturen som dette medfører.

Og man kan jo begynde med at reparere ragelset, når det går i stykker i stedet for bare at købe nyt.

Men dette modarbejdes direkte og målrettet af de store elektronikproducenter, der gør alt for at hindre, at deres ragelse kan repareres. I Norge er et lille reparationsfirma således blevet sagsøgt af IPhone fordi man har repareret konsumenterne IPhone, og IPhone vandt selvfølgelig sagen. Hensigten er, at man skal smide væk, og købe nyt, hvilket IPhone også sagde i retten.

Men rundt om i Europa findes der flere og flere reparationskaféer, hvor borgerne kan komme ind med deres ting, og få dem repareret af frivillige og ulønnede hjælpere, medens de får en kop kaffe. Alene i Berlin er der 14 af disse kafféer, og de oplyser, at omkring 60% af de ting, borgerne kommer med, kan repareres uden store problemer.

I øvrigt er EU på vej med et krav om at TV, computere, telefoner, hårtørrer og andet ragelse skal kunne adskilles og repareres. Og derfor kan det undre, at f.eks. IPhone går så hård frem med retssager overfor dem, der repareres deres skidt.

Morten Lind, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Britta Hansen, Lillian Larsen, Minna Rasmussen og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@Gert Romme
De menneskeskabte klimaforandringer har ‘EN’ CO2 accelerede klimakatastrofe og sult skabende primær kilde, den samlede videnskablige konsensus om den bedste forhåndenværende videnskablige evidens peger på.

Råolie lugter af død.
Råolie er død.
Råolie bringer død i de forkerte hænder.
Råolie og civilisation er modsætninger.

Det er råolie og alle’ destilleret olie produkter, der må udskiftes ‘hurtigt’, råolie er hovedårsag til de menneskeskabte klimaforandringer og det svindende eksistensgrundlag, der i kølvandet frembringer krig om de stadig færre resurser til overlevelse, på hele kloden, lige nu i dag fredag d. 13 september 2019.

98% af verdens energi kommer fra råolie eller destilleret olie produkter.

Det er dødbringende og det må stoppes, hvis overlevelse er et instinkt vores art besidder.

Philip B. Johnsen

Tiden for udenomssnak er forbi, hvis overlevelse er et instinkt vores art besidder.

En generel reduktion af "ragelse" kunne også være ønskværdig - så belaster man heller ikke kloden med udvinding af materiale og fremstilling, den efterfølgende forsendelse over kontinenter for kort tid efter at ende som tilfældigt affald - blot fordi man ser et tilfældigt tilbud på en hjemmeside. Måske man skulle indføre en månedlig "buy nothing" dag istedet for den årlige?

Philip B. Johnsen

Det er sidste udkald, hvis overlevelse er et instinkt vores art besidder!

Fra Global Sustainable Development Report.
“Critically, recent analysis suggests that some of those negative trends presage a move towards the crossing of negative tipping points, which would lead to dramatic changes in the conditions of the Earth system in ways that are irreversible on time scales meaningful for society. Recent assessments show that, under current trends, the world’s social and natural biophysical systems cannot support the aspirations for universal human well-being embedded in the Sustainable Development Goals.”
Citat slut

Global Sustainable Development Report 2019:
The Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development, (United Nations, New York, 2019).
Link: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/24797GSDR_repo...

PS.
Det er morsomt, at der lige nu er fundet planeter lysår ude i rummet, hvor der tilsyneladende er eksistens mulighed for intelegent liv.

Muligvis lysår væk, men er der intelegent liv på jorden?

Torsten Jacobsen

End Game

Children of Men (2006)
https://www.youtube.com/watch?v=161h1o168xU

Hvilken side af hegnet..?