Tidligere topdiplomat: »Forsyningskrisen er en form for eksistenskamp«

Den aktuelle krise med prisstigninger og knaphed på energi, råstoffer og varer signalerer slutningen på en epoke, hvor Vesten har følt en historisk ret til at sætte sig på ressourcerne. Nu handler det om omfordeling eller sammenbrud, mener Jørgen Ørstrøm Møller, tidligere departementschef og firedobbelt ambassadør
»I Kina er der 1,4 milliarder mennesker, som nu begynder at bruge af de ressourcer, som Vesten har siddet på, og som vi følte, historien havde givet os ret til at bruge (...) Men de ressourcer er der jo ikke, og det rejser spørgsmålet: Hvem har ret til at overleve og bruge af klodens ressourcer« spørger Jørgen Ørstrøm Møller.

»I Kina er der 1,4 milliarder mennesker, som nu begynder at bruge af de ressourcer, som Vesten har siddet på, og som vi følte, historien havde givet os ret til at bruge (...) Men de ressourcer er der jo ikke, og det rejser spørgsmålet: Hvem har ret til at overleve og bruge af klodens ressourcer« spørger Jørgen Ørstrøm Møller.

Lam Yik Fei

Udland
26. oktober 2021

For ti år siden sad han ude i Singapore og skrev på en tyk bog, How Asia Can Shape the World, med undertitlen: From the Era of Plenty to the Era of Scarcities.

Nu er han tilbage i Danmark og iagttager, hvordan verden er ramt af en akut knaphedskrise, blandt andet udløst af det, der sker i Asien.

»Jeg ser det, der sker, som et markant skift. Som slutningen på en række epoker, der har varet i ganske lang tid,« siger han.

Navnet er Jørgen Ørstrøm Møller, i 1968 uddannet økonom fra Københavns Universitet, derefter mere end tredive år i den danske udenrigstjeneste, blandt andet som mangeårig departementschef i Udenrigsministeriet og som dansk ambassadør i Singapore, Brunei, Australien og New Zealand, dertil adjungeret professor ved Singapore Management University og Copenhagen Business School samt tilknyttet tænketanken ISEAS i Singapore. Og så har han ind imellem skrevet godt 40 bøger om det globale samfund og den globale økonomis udfordringer, med How Asia Can Shape the World som en af de seneste.

Det, der i øjeblikket sker uden for hans vinduer, gør ikke Ørstrøm Møller optimistisk:

Naturgasprisen er næsten nidoblet siden foråret 2020, prisen på Nordsøolie firedoblet i samme periode og den europæiske kulpris seksdoblet. De stigende energipriser afspejler knaphed som kombineret konsekvens af opskruet global vækst efter coronapandemien, ekstreme vejrforhold med øget behov for både opvarmning og afkøling, reduceret vind- og vandkraft, dæmpede gasleverancer fra Rusland, stigende CO2-kvotepriser i EU, knaphed på kul i Kina samt logistiske flaskehalse i det globale forsyningssystem.

Parallelt med energipriserne og flaskehalsene stiger priserne på stort set alt andet. Fødevarer, metaller, mineraler, mikrochip, flyrejser, hårde hvidevarer, byggematerialer, kunstgødning. Kunstgødningsfabrikker er nu begyndt at lukke med store potentielle problemer for den kommende landbrugsproduktion i flere verdensdele.

Så priserne stiger, inflationen stiger, og det økonomiske pres på udsatte befolkningsgrupper og sårbare lande ligeså. Demonstrationer i protest mod højere leveomkostninger og vareknaphed ses allerede i flere lande, og social uro kan blive næste fase.

Kanariefuglen i kulminen

Den udbredte økonomkommentar er, at dette er midlertidige ubalancer, som vil fortone sig i løbet af nogle måneder. For Jørgen Ørstrøm Møller er det signaler, der fortæller om dybere modsætninger og om en uafvendelig krise i den globaliserede økonomi.

»Du kender givetvis analogien med kanariefuglen: I gamle dage, når kulminearbejderne gik ned i minen, havde de et bur med en kanariefugl med. Hvis der var giftige gasser i minen, faldt kanariefuglen af pinden og advarede dermed minearbejderne om faren. Det, vi ser i dag, er kanariefuglen, der fortæller os, at noget er under optræk, som vi bør forholde os til. Men vi forholder os ikke til det, og så bliver det værre,« mener han.

Den tidligere diplomat lægger ikke fingrene imellem, når han karakteriserer det, der foregår, som »en form for eksistenskamp. En kamp om, hvem der har ret til at bruge af klodens ressourcer og ret til at overleve«.

»Jeg vil pege på tre grundlæggende elementer, der ligger bag den situation, som nu udvikler sig,« siger Ørstrøm Møller.

»Det første er en kolossal gældsætning. Den betyder, at den nuværende generation har frarøvet fremtidige generationer deres levevilkår. Det gælder penge – vi røver af fremtidens nationalprodukt – men vi røver også af fremtidens ressourcer.«

»Det andet er, at vi nu for alvor ser Kina, Indien, hele Asien komme ind i billedet. I Kina er der 1,4 milliarder mennesker, som nu begynder at bruge af de ressourcer, som Vesten har siddet på, og som vi følte, historien havde givet os ret til at bruge. I Indien er der tilsvarende 1,3 milliarder mennesker, i Indonesien næsten 300 millioner, i Pakistan 220 millioner, i Bangladesh 165 millioner. I 200 år under industrialiseringen har vi brugt af ressourcerne, og i dag kommer der pludselig tre milliarder mennesker og siger: ’Nu vil vi bruge ressourcer tilsvarende’. Men de ressourcer er der jo ikke, og det rejser spørgsmålet: Hvem har ret til at overleve og bruge af klodens ressourcer?«

»Dette grundlæggende problem omfatter i høj grad også klimakampen, og så længe vi ikke ser det i øjnene, kan vi ikke løse det.«

Det tredje element handler om, at selve den økonomiske model ikke slår til længere. Og det gør den ifølge Ørstrøm Møller ikke, fordi fremtiden ikke indgår i markedets prisdannelse. Han taler om økonomsprogets begreb external diseconomies: omkostninger, der hidrører fra aktivitet og vækst i én industri eller sektor, men rammer meget bredere.

»Negative effekter på andre samfundssektorer af det, man foretager sig, afspejles ikke i prisdannelsen – den er, trods al lyrik, stadigvæk kortsigtet profitorienteret.«

»Alle de grundlæggende problemer, vi står over for, indgår ikke i de økonomiske ligninger, og derfor bliver de ikke løst. Derfor bliver det værre, og derfor fører det i sidste instans til konfrontation om, hvem der egentlig har adgang til at bruge af jordens ressourcer.«

Reaktionen mod globaliseringen

– Men er det, vi ser lige nu, ikke blot tilfældige sammentræf af uheldige omstændigheder, noget, der går over?

»Der er ikke nogen af de aktuelle problemer, der ikke ville kunne løses, hvis man havde haft en grundlæggende sund økonomi, samfundsopfattelse og styringsmodel. Det er relativt håndterlige problemer, hvis de fandt sted på et tidspunkt, hvor samfundet var i balance og havde orden i tingene. Men som samfundsordenen er nu, fremtræder de som symptomer på et grundlæggende meget større problem, og det gør dem politisk vanskelige at løse.«

»Tag Brexit som eksempel: Brexit er ikke en tilfældighed, men resultatet af en bevidst politisk beslutning i den britiske befolkning. Brexit er en reaktion mod presset fra globaliseringen fra dem, der taber. De oplever, at deres vante liv ikke mere kan fortsætte, og det må jo have en årsag – det kan ikke være, fordi de ikke er gode nok eller ikke kan tilpasse sig. ’Det er ikke min skyld, det må være andres skyld’. Og hvis skyld er det så? Ja, det er udlændingenes skyld, det er globaliseringens skyld. Det er den normale reaktion,« siger Jørgen Ørstrøm Møller.

»Og dermed kommer vi til et andet problem med globaliseringen: Globaliseringen og kapitalismen er givetvis den bedste model til at producere høj vækst, men det hjælper ikke, hvis en lille gruppe i samfundet tager denne vækst, således at en stor del af befolkningen efterlades med at kunne læse i aviserne, at der kommer højere velstand, bare ikke til dem.«

»I den situation er det klart, at folk siger: Hvorfor skal vi deltage i globaliseringen, hvis det er andre, der nyder godt af den? Og så reagerer de med modstand, og det skaber en barriere for at indgå politiske aftaler. Befolkningerne vil ikke vil være med.«

Ørstrøm Møller nævner også EU som eksempel.

»For de fleste mennesker, der rammes af globaliseringen, står EU som den faktor, der repræsenterer globaliseringen over for dem. De færreste erkender, at EU er et instrument til at fastholde den politiske kontrol med det, der sker under globaliseringen. Derfor blokerer de for internationale løsninger, herunder når det gælder klimaproblemerne.«

»Det er det grundlæggende problem: Når tre milliarder mennesker fra Asien vil ind som forbrugere af ressourcer, så behøver vi internationale løsninger. Men det kan vi ikke få, for dem, der sidder på ressourcekontrollen i dag, vil ikke afgive denne kontrol.«

For Ørstrøm Møller er det afgørende at erkende, at vi er på vej ind i en fase, der handler om omfordeling.

»Omfordeling mellem dem, der lever nu og i fremtiden, samt omfordeling mellem Vesten, der har siddet på ressourcerne, og de andre, der nu vil have adgang til dem.«

På fallittens rand

– Når du udmaler de dystre perspektiver, kunne jeg udfordre dig ved at minde om et interview, du i 2010 gav i tidsskriftet Ræson, og hvori du sagde, at inden for ti år ville USA gå fallit. Det er jo nu, men det er ikke sket. Er du ikke for pessimistisk?

»Mit svar er, at jeg fastholder vurderingen, men jeg tog fejl med tidstabellen.«

Ørstrøm Møller mener, at de seneste diskussioner og forhandlinger om endnu en udvidelse af USA’s gældsloft bekræfter profetien.

»I løbet af en kortere årrække kan nettorenteudgifterne knyttet til den eksisterende statslige gæld blive den største enkeltpost på det amerikanske føderale budget. De vil for eksempel overstige forsvarsudgifterne. Og det i en situation, hvor en stor del af gælden er optaget til en rente på nul – når renten i løbet af nogle år selvfølgelig stiger, bliver renteudgifterne en bombe under USA’s økonomi.«

Billedet bekræftes af data fra Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), der ledes af blandt andet Leon Panetta, tidligere CIA-chef og stabschef i Det Hvide Hus. I perioden 1961-2019 – det vil sige gennem 58 år – har USA kun haft overskud fem gange på det føderale budget, og statsgælden ramte for nylig det politisk vedtagne gældsloft på 28,4 billioner dollar, hvorfor Kongressen netop har besluttet at hæve det nok engang, nu med en ekstra låneramme på 480 milliarder dollar.

Den astronomiske gæld indebærer, at USA i år må betale over 300 milliarder dollar alene i renter på de statslige lån. Dermed er renteudgifterne ifølge CRFB en større post på det føderale budget end udgifterne til uddannelse, transportsektor, videnskab, rumfart og teknologi tilsammen.

»I løbet af det næste tiår vil renterne være den hastigst voksende post på det føderale budget. Ved årtiets afslutning vil renteomkostningerne være næsten tredoblet« og vil samtidig vokse tre gange så hurtigt som den samlede økonomi, vurderer komiteen.

Om mindre end 25 år vil rentebetalingerne ifølge CRFB sluge omkring 90 procent af statens samlede provenu fra personindkomstbeskatningen. Næppe et holdbart fremtidsperspektiv.

»Så jeg fastholder min vurdering: USA vil gå fallit,« siger Jørgen Ørstrøm Møller.

»Jeg er sådan set tilhænger af præsident Bidens økonomiske plan, men at introducere udgifter på statsbudgettet i størrelsesorden fire billioner dollar på et tidspunkt, hvor man kører med det højeste gældsniveau siden 1945, kan umuligt gå godt.«

Han er klar over, at regeringen næppe vil indrykke en annonce i de amerikanske aviser og meddele, at nationen er bankerot.

»USA vil henvende sig til sine kreditorer og sige, at der må ske en omstrukturering af den amerikanske gæld – i realiteten det samme som at sige, at en del af gælden må afskrives. Det er kun et spørgsmål om tid.«

Omfordelingen

– Dette var den nemme del af samtalen: diagnosen. Det afføder spørgsmålet: Hvad stiller vi op?

»Der er en vej frem, men det er en vej, de færreste vil slå ind på: De på kloden, der i dag har størst velstand og størst ressourceforbrug, må acceptere en begrænsning og overføre en del af velstanden til dem, der har mindre. Oxfam har for eksempel beregnet, at de 22 rigeste mænd i verden har større velstand end alle Afrikas kvinder tilsammen. Enhver kan jo sige sig selv, at en sådan ulighed er uholdbar.«

Jørgen Ørstrøm Møller siger, at dagens situation minder ham om tilstandene i opløbet til Den Franske Revolution i 1789.

»Alle og enhver kunne dengang se, at situationen med en høj grad af armod i befolkningen og en selvoptaget elite, der gik rundt omkring Versailles og sagde pæne ting om kongen, var uholdbar, at det ville gå galt. På et eller andet tidspunkt ville det eksplodere, og det gjorde det jo.«

»I dag kan vi ikke forvente, at vi – det vil sige en stor del af den vestlige verden – kan blive ved at sidde på en levestandard, der er så mange gange højere end resten af verden.«

»Fra Murmansk i nord til Senegal i Afrika er der en halvbue med 6-800 millioner mennesker, der alle ser på Europa, misunder os vores levestandard og vil have adgang til den. De har to muligheder: Enten kan de prøve at komme ind i Europa – og det vil vi ikke have – eller også kan de blive, hvor de er, og det sidste vil de kun, hvis de opnår en højere levestandard. Det betyder et fundamentalt valg for Europa: Enten fastholder vi den nuværende optik omkring udlændinge og fortsætter med at bygge mure, eller også overfører vi en del af vores indkomst til de omkringliggende lande.«

– Hvis man skal operationalisere, hvad du siger om nødvendigheden af omfordeling, hvad betyder det så?

»Hvis man siger skatteforhøjelser, har folk sagt nej, inden man overhovedet er begyndt at tale om det, men det handler altså om beskæring af levestandarden og dermed en form for beskatning. Og så skal vi acceptere, at en del af vores produktion overføres til udviklingslande som hjælp til at opbygge deres samfund,« siger Jørgen Ørstrøm Møller.

»Problemet er, at der mange gange kan være tale om lande med en styreform, vi ikke bryder os om, og hvor man kan være usikker på, om befolkningen får adgang til det, vi måtte overføre.«

– Det hele lyder lidt op ad bakke …

»Det gør det, og jeg har medlidenhed med mine børn og børnebørn. Den elite, jeg har været en del af, har solgt dem down the river

Veteranen fra centraladministrationen og udenrigstjenesten skrev i sin bog fra 2011, at »budskabet i en nøddeskal er, at vi nok har en global økonomi, men vi har ikke nogen mekanisme for en global økonomisk politik«.

Det synes han stadig ikke, vi har. Det eneste diskutable fremskridt kan være, at konturerne af den kommende knaphedsøkonomi er blevet tydeligere, og situationens alvor dermed mere åbenlys.

Velkommen til knaphedssamfundet?

Priserne på energi, råstoffer og fødevarer stiger, produktionen på kinesiske fabrikker stopper, det globale fragtmarked er ramt af flaskehalse, mange sektorer mangler arbejdskraft.

En verden på vej ud af corona-lammelsen er pludselig ramt af et kaotisk sammenfald af faktorer, der skaber knaphed, inflation og frygt for ny økonomisk krise. Er det starten på en ny knaphedsøkonomi eller blot tilfældige sammenfald, der varsler, hvad fremtiden vil bringe mere af?

Seneste artikler

 • Det, der kommer efter nyliberalismen, virker ikke specielt lovende

  28. oktober 2021
  Forsyningskrisen minder os om, at intet er vundet alene ved at rive det bestående ned. Globalisering er blevet et skældsord, og de nyliberale institutioner, venstrefløjen har bekæmpet i årtier, står for fald. Men umiddelbart bringer det os kun længere fra at løse tidens store udfordringer
 • Forsyningskrisen er et varsel om, at liberalismens epoke er forbi

  22. oktober 2021
  Globaliseringen er gået i stå! Landene vender sig indad! Siden Trump og Brexit i 2016 er der skrevet utallige nekrologer om den liberale verdensordens snart forestående fald. Den nuværende forsyningskrise er et varsel om, hvad der konkret kommer efter globaliseringens tidsalder
 • Vinteren bliver dyr eller kold: Priseksplosionen på kul og gas kan splitte europæerne

  20. oktober 2021
  Energiprisernes himmelflugt har blotlagt dybe interessekløfter mellem de europæiske lande med vidt forskellige afhængigheder af kul, gas og atomkraft. Ved de kommende dages EU-topmøde skal energiprisernes himmelfart dæmpes, men priskrisen gør den grønne omstilling sværere – og mere presserende
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lise Lotte Rahbek

Skære ned så andre i verden også kan få del i ressourcerne... Ja, selvfølgelig skal vi det! Især hvis det betyder, at efterspørgslen efter reparationer og udskiftelige reservedele stiger.
Ikke flere politiske vedtagelser af, at nu skal borgerne sørme ud og investere i nye tv- og radiomodtagere, fordi statsradiofonien har vedtaget at ændre signalet, så gamle modtagere skal skrottes. Køle- og fryseskabe og al elektronik skal kunne repareres og skilles ad og skiftes reservedele på. Ikke flere 'smarte' ID-apps, som bare lige kræver at man anskaffer sig en ny mobiltelefon for egen regning og med en ressourcemæssigt helt skæv konsekvens. Ikke flere reklamer for at alle har fortjent et helt nyt køkken. Ikke mere omport af soyaprotein til at fodre grise med.Ikke flere importerede t-shirts af dårlig kvalitet fremstillet på sweatshops med underudviklede arbejdsbetingelser og indfarvede med farvestoffer, som forurener naturen.
Eller - det er måske ikke sådan, vi skal skære ned?

Carsten Sperling, Henrik Ilskov-Jensen, Jane Jensen, Ruth Sørensen, søren ploug, Dan Jensen, Hans Martens, Per Torbensen, Arne Albatros Olsen, Halfdan Illum, Morten Balling, Rolf Andersen, Steen K Petersen, Lis djørup, Klaus Schwab, Kent Bajer, erik pedersen, Nanna Strøyberg, Annette Chronstedt, Ejvind Larsen, Flemming Kjeldstrup, Carsten Munk, jens christian jacobsen, Peter Beck-Lauritzen, Mads Horn, Finn Jakobsen, Niels-Simon Larsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Søren Winther Lundby

Dette interview med er det vigtigste og den p.t meste præcise karakteristik af den situation vi står i som art. Endelig et indlæg som kommer dybere end det traditionelle, overfladiske la-la om at vi godt nok har udfordringer, men nok skal klare det ved at skrue på en knap hist og pist.

Jane Jensen, søren ploug, Dan Jensen, Kirstine Knudsen, Rolf Andersen, Steen K Petersen, ingemaje lange, Lis djørup, Søren Peter Langkjær Bojsen, Kent Bajer, Peter Høivang, erik pedersen, Mogens Kjær, Ejvind Larsen, Karsten Nielsen, Carsten Munk, Peter Beck-Lauritzen, Lise Lotte Rahbek, Niels-Simon Larsen, Per Larsen Andersen, Inger Pedersen og Hanneh Christensen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Tak for interviewet. Jeg tror ikke, situationen kan tegnes tydeligere op. Vi er på den, og her reagerer vi med at ville bygge en Kattegatbro, så vi kan få brugt nogle flere ressourcer.
Jeg ved ikke, hvor dybt Ørstrøms tanker går ned i befolkningen, men jeg kan ikke forestille mig bedre debatoplæg for politiske møder. Hvis det sker, kan vi måske begynde at handle relevant her i DK. Dog skal vi lige ud over problemet genvalg, og Ørstrøms kurs er desværre ikke en genvalgskurs, før befolkningen bliver mere ansvarsbevidst.

søren ploug, Rolf Andersen, Steen K Petersen, ingemaje lange, Kent Bajer, Peter Høivang, erik pedersen, Ejvind Larsen, Carsten Munk og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Hanneh Christensen

Meget enig i analysen.
Dog vakler den lidt i sin EU begejstring og ved at trække udlændingekortet over for den del af befolkningen, som har betalt en høj pris med løndumping og jobkonkurrence fra østeuropæere og importeret arbejdskraft fra Asien og Mellemøsten.

Det er sådan en Radikal tilgang, at man godt kan forstå harmen fra afrikanere over den skæve indkomstfordeling, men ikke fra sin nabo eller genbo få hundrede meter eller kilometer fra en. Dem nedgør man i stedet, som den skuffede hvide mand, der ikke engang slog til på bunden af rangstien.

EU roses for sin mission, men kritiseres ikke for årtiers falleret politik. Det skyldes måske ikke EU som institution, men dem, der reelt har siddet på magten her. Men faktum er, at EU har ført en neoliberal politik, der
1. Har løndumpet lavlønninger
2. Har udhulet sociale ydelser
3. Har skabt ekstreme formuer til en lille elite
4. Ikke har sikret den frie konkurrence, men set igennem fingre med større og større monopoldannelser
5. Først nu tager klimainitiativer
6. Indførte euroen, men overlod sydeuropa til sig selv, da de blev ramt af Finanskrisen,
7. Reelt tvang grækerne til at sælge Piræus Havn til kineserne
8. Havde en blind tiltro til eliten uden tilstrækkelig kontrol
9. Endnu ikke har fået gennemført en fælles migrant- og asylpolitik
10. Og har forholdt sig passiv til Afrika, befolkningstilvækst og fattigdom
11. Har forholdt sig passiv til den tekniske udvikling med massive forsømmelser af efteruddannelse
12. Forholdt sig passiv til demografiudviklingen særligt i Sydeuropa.
Osv.

Vel, kan man mene, at nogle sf de nævnte forhold er nationale anliggender, men som artiklen påpeger, får man den politik, som Finansministeriernes regnemodeller prioriterer, og disse er i høj grad et output af den EU-baserede neoliberale sparepolitik.

Jeg savner ganske enkelt, at eliten (som diplomaten jo er en del af) påtager sig ansvaret for den fallerede, ja, "nødvendighedens politik". Den var styret af big mammon, af grådighed, og efterlod store dele af befolkningen i økonomisk utryghed, så stort på klimakonsekvenserne og efterlod en gigantregning til de næste generationer.

Jeg taler ikke for et EU-exit, men hold da op, hvor har EU fejlet i sin dyrkelse af sig selv og eliten de sidste årtier.

Carsten Sperling, Henrik Ilskov-Jensen, Jane Jensen, søren ploug, Flemming Berger, Kim Houmøller, David Adam, Torben Arendal, Arne Albatros Olsen, Rolf Andersen, Steen K Petersen, Klaus Schwab, Peter Høivang, Jacob Nielsen, Niels-Simon Larsen, Ejvind Larsen, jens christian jacobsen, Peter Beck-Lauritzen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Elefanten i rummet er myten om evig vækst.
Der kan ikke lade sig gøre på en lukket klode (og nej, biosfæren kan ikke udvides via import af metaller fra asteroiderne.
Vi kan ikke forlade solsystemet en masse de næste par hundrede år - mindst).

Vi må bruge det vækst-råderum der er tilbage til at hive resten af verden op på vores niveau - samtidigt med at vi transformerer vores niveau fra shop-til-you-drop til at have fokus på livskvalitet.

Vi kan sagtens på samme tid have højteknologi og et bedre liv end vi har i dag.

Vi skal blot bygge vores apparater til at holde og til ar kunne blive repareret. Det er teknisk muligt i dag, men indbygget forældelse er "nødvendigt" indenfor evig-vækst paradigmet.

Slikket grafik er lækker, men vigtigere er brugervenlighed og kompatibilitet.
Det første kræver stadig kraftigere processorer i vores telefoner og computere.
Det sidste gør ikke.
Brugervenlig elektronik kræver blot at sælg-lort-til-alle tankegangen droppes, så utilfredshed og data-minining ikke er softwareproducenternes hovedfokus.

Carsten Sperling, Henrik Ilskov-Jensen, Jane Jensen, søren ploug, Arne Albatros Olsen, Rolf Andersen, Steen K Petersen, Kent Bajer, Christian Mondrup, Ejvind Larsen, Lise Lotte Rahbek og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Der er gode grunde til panik over verdens tilstand, men stigende priser, gældsætning og inflation er ikke en af grundene.
Men ro på. Det er bare kapitalistisk markedsøkonomi, der kører derudaf. Ørstrøm Møller skyder altid med spredhagl, og derfor rammer han tit et eller andet. Men noget overser han altså. Noget rammer han ikke, fordi han ikke sigter efter det:
Virksomheder i rundt om i verden søger at få indtægter tilbage og dække pandemirelaterede omkostninger. Det medfører stigende inflation, men det er på et niveau som Den Europæiske Centralbank mener,vi kan leve med. Tager de tingene roligt, kan Ørstrøm Møller også gøre det. De er kapitalismens vogtere og skal nok råbe op hvis systemet er truet. Vi er ikke i nogen eksistentiel krise. Ikke pga de nuværende flaskehase i hvert fald.
For centralbanken ser alting vende tilbage til kendte spor: I løbet af det seneste år har COVID-19 fordrejet både efterspørgsels- og udbudssiden af den globale økonomi, skabt flaskehalse i forsyningskæder, kaos på fragtmarkederne og et pres på råvareforsyningen lige fra majs til kobber. Lockdowns har løbende frataget velstillede forbrugere i Europa og andre steder mulighederne for at bruge deres penge, hvilket har skabt rekordstor privat opsparing og åbne døre for virksomheder til at presse prisstigningerne igennem. Og forbrugerne er mere end klar til at øge forbruget også inklusive prisstigninger. Detailsalget i eurozonen steg 2,7 % måned-til-måned i marts, en stigning på 12 % fra for bare et år siden. Og prisstigninger på fabrikkerne ender altid med at blive videregivet til forbrugerne. Især hvis der ingen konkurrence er eller konkurrencen er fordrejet af afgifter eller knaphed.
Så prisstigninger og flaskehalse er såmænd bare gammeldags, ureguleret kapitalistisk markedsøkonomi. Et lærestykke for os alle.
Men der er al mulig grund til eksistentiel panik af andre grunde. Her kan lidt regulering ikke hjælpe. Klimaet leverer en regning. Der skal betales for vores overforbrug. Og den regning stiger voldsomt med den nuværende tilbagevenden til 'det normale.'
A new normal.

Mads Horn, Hans Martens, Per Torbensen, Arne Albatros Olsen, Steen K Petersen, Niels-Simon Larsen, Niels Makholm, Lise Lotte Rahbek og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Ørstrøm taler om gældsætningen:
“Den betyder, at den nuværende generation har frarøvet fremtidige generationer deres levevilkår. Det gælder penge – vi røver af fremtidens nationalprodukt – men vi røver også af fremtidens ressourcer.«

Tænk lige et år tilbage på den diskussion vi havde her, om nationaløkonomi kunne sammenlignes med et husholdningsregnskab. Det var nogle af os meget uenige om med et par af journalisterne. Jsn greb ind og hævdede det samme som Ørstrøm gør her, Man kan ikke forgælde sig ud af gæld. En dag falder hammeren. Alligevel fortsætter regeringen gældspolitikken. Måske er det enkelte land nødt til at følge katastrofesporet, men det går jo bare ikke. En dag osv…

Andreas Munk-Madsen

Hvad med innovation ...

Interviewet illustrerer, at DJØFere er gode til at analysere problemerne. Men mht. løsninger, så foreslår de bare omfordeling.

Prøv at lægge mærke til, at corona-krisen blev løst med innovation: mRNA vaccine. Og hvordan samfundet (det danske) klarede sig gennem krisen: internettet.

Forsyningskrisen skal løses ved genbrug og ved mindre fysisk flytten rundt på ting og mennesker.

Henrik Ilskov-Jensen, Jane Jensen, Niels Jacobs og Malte Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Da jeg var ung sagde man, at den dag alle kinesere skulle have toiletpapir, ville alle skove blive fældet. Det er vist der, vi er nu.

søren ploug, Børge Jacobsen, erik pedersen, Carsten Munk, Steen K Petersen, Karin Gottenborg og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Karin Gottenborg

Når meget få har alt for meget - og alt for mange har alt for lidt..

Steen K Petersen, Hans Martens, Inger Pedersen, Arne Albatros Olsen, Carsten Munk, Niels-Simon Larsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
ingemaje lange

det er godt nok en hårdtslående og præcis analyse fra den gode ex-diplomat, som næppe kan beskyldes for at være venstreorienteret. TAK .

søren ploug, Steen K Petersen, Inger Pedersen, Rolf Andersen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Steen K Petersen

»Hvis man siger skatteforhøjelser, har folk sagt nej, inden man overhovedet er begyndt at tale om det, men det handler altså om beskæring af levestandarden og dermed en form for beskatning. Og så skal vi acceptere, at en del af vores produktion overføres til udviklingslande som hjælp til at opbygge deres samfund,« siger Jørgen Ørstrøm Møller"

Vi har de redskaber der skal til, men eliten vil ikke.

Samt de store bekymringer om vores børn fremtid:

»Det gør det, og jeg har medlidenhed med mine børn og børnebørn. Den elite, jeg har været en del af, har solgt dem down the river.«

En meget stor tak til Jørgen Ørstrøm Møller, for at fortælle om kejserens nye klæder, det er ikke et eventyr, men et mareridt vi står midt i.

Mads Horn, søren ploug, Niels-Simon Larsen, Hans Martens og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar

Tak for mange gode indlæg i kommentarfeltet. Jeg er enig i de fleste.
Det er jo med flot håndbevægelse Ørstrøm Møller skriver at omfordeling er løsningen. Hvordan gøres det?
Kerneløsningen på den økonomiske side er at sikre at det der i artiklen korrekt omtales externalities bliver indregnet som en del af om omkostningerne. Det er en politisk beslutning. Hvad vil ske hvis EU tager et sådant skridt?

Så vil virksomhederne straks tale om konkurrenceforvridning og ekstra omkostninger. Helt korrekt. Så vil virksomhederne blive nødt til at flytte til de regioner hvor externalities ikke medregnes. Så vil omfordelingen faktisk kunne begynde. Tredjeverdens lande vil på den måde få en tilførsel af arbejdspladser og derigennem andel i ressourceanvendelsen. De vil samtidig have mindre lyst til og behov for at komme til EU. Det er det vi ønsker, ikke sandt?
Men hvem tør træffe den beslutning? Så vil vores forbrug i EU skulle reduceres tilsvarende, ingen bøffer og rødvin, ikke flere oversøiske ferierejser og skiture, ikke nyt designertøj m.m. hvert halve år... En intern omfordeling mellem rige og fattige indenfor EU vil blive nødvendig, for at undgå en gentagelse af den franske revolution. Er vi klar til det?

Mads Horn, søren ploug, jens christian jacobsen, Niels-Simon Larsen, Lise Lotte Rahbek og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Hans Martens
For nogles vedkommende: Ja, vi er helt klar.
Vi bruger i forvejen ikke flyrejser, brygger vores egen vin og øl, dyrker jorden fornuftigt og de par bøffer om året kan vi nok undvære.
Sæt igang.

Hans Martens, søren ploug, jens christian jacobsen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Børge Jacobsen

»Forsyningskrisen er en form for eksistenskamp«

Med den udvikling verden uundgåelig er på vej hen i med en stadig stigende verdensbefolkning og en stadig stigende del af denne befolkning, som kobler sig på forbruget i vores forstand (iflg. OECD rapport fra 2010 kommer der i gennemsnit over 400.000 nye til dagligt), så vil der inden for en ikke så fjern fremtid ikke længere kun være tale om en form for eksistenskamp.

Så vil det være en eksistenskamp - På godt og ondt kan vi lige så godt begynde at være indstillet på det.

Og som om det ikke er nok, så kommer en ny verdensorden ind i billedet og en klimakrise, som ikke bliver let at tøjle.

Nu gælder det om at bevare optimismen. Derfor: Wir schaffen das.

Niels-Simon Larsen

Selv mange enlige har både en lejlighed, en bil og et sommerhus. Den bliver ikke ved med at gå. I det øjeblik at bilen bliver for dyr, ryger sommerhuset også, og så kommer det økonomiske skred. Der skal ikke så meget til, og der er ingen katastrofeplaner for det. Det ender så med, at både store og små hjælpepakker sættes i værk - de fattige må hjælpe de rige fallerede.

Inger Pedersen

Hans Martens

"En intern omfordeling mellem rige og fattige indenfor EU vil blive nødvendig, for at undgå en gentagelse af den franske revolution. Er vi klar til det?"

Det vil vi formentligt blive. På et tidspunkt. Når vi ikke har andre muligheder...

VE i vores omgivelser, solceller på lavbundsjorde, vindmøller og biogas i nabolaget , er vi rede blot til det? - CO2 afgifter og fangst, befolkningsnedgang, endda det også?

Niels-Simon Larsen

Hele vores system er bygget op på fremgang, øget omsætning, højere og højere lønninger, og at der kommer flere og flere mennesker til.
Billedet kommer til at se helt anderledes ud, hvis det hedder tilbagegang, mindre omsætning, lavere lønninger og færre mennesker. Det bliver et enormt skred. Tænk på huspriserne eller hvis der ikke er købere til huset. Hvad sker der så? Derfor er det nødvendigt med overbefolkning, ødelæggelse af naturen og børnenes fremtid.

Hvis vi skal igennem den øvelse, der hedder nedgang, man kan også kalde den opgang i ansvarlighed, så skal ‘hele regimentet dreje om’. Før det kan ske, skal vi lige dreje vores hoveder en omgang, og det er så der, vi står nu: Skal vi dreje eller ikke?
Dan og Mette mener ikke, det er nødvendigt, for det går af sig selv. Vi opfinder snild mekanik, og så kører vi glade videre.
Vi får se.

@Inger Pedersen

Enig, vi ændrer som hovedregel kun adfærd, når vi er tvunget til det på den ene eller anden måde. Katastrofen skal lure lige om hjørnet.

@Lise Lotte Rahbek

Ja, på individuelt plan, og vi er godt i gang med at skabe kritisk masse, som Tolstoy sagde det,
“ Alle taler om at ændre verden, ingen taler om at ændre sig selv.”
Men det er det eneste vi kan.