Informations vedtægter

A/S Information
CVR. NR. 63 05 84 16

Navn, hjemsted og formål

§1
Selskabets navn er A/S Information. 

Selskabets binavne er A/S Dagbladet Information, IBUREAUET A/S, Ishop A/S, Mediefabrikken A/S, Informations Forlag A/S, Forlaget af 29. juli 1997 A/S og Udgiverselskabet af 15. marts 2000 A/S. 

Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 

§ 2
Selskabets formål er at udgive dagbladet ”Information”, således som dette hidtil har været udgivet af den selvejende institution af samme navn, og altså uafhængigt af alle politiske partier og økonomiske særinteresser.

’Information’ må derfor aldrig af politisk eller økonomisk tryk bringes til at skrive mod dets egen overbevisning eller fortie forhold, som det selv mener bør offentliggøres, og skal således forblive tro mod sin oprindelse som modstandsbevægelsens organ under besættelsen. ’Information’ skal være et forum for det frie ord. ’Information’ skal redeligt informere om modstridende synspunkter i det offentlige liv og skal påtale uoverensstemmelser mellem tale og gerning. ’Information’ skal ved netop at informere om begivenheder i Danmark og i udlandet og om disses baggrund og sammenhæng arbejde for demokrati og frihed og for forståelse og samfølelse mellem mennesker og samfund, herunder også for demokrati og samarbejde på ’Informations’ egen arbejdsplads. 

Foruden ovennævnte formål kan Selskabet udøve anden i forbindelse hermed stående virksomhed, herunder medie-, grafisk- og forlagsvirksomhed.

Kapital

§ 3

Selskabets aktiekapital udgør kr. 12.000.000 fordelt i aktier à kr. 25 eller multipla heraf. Aktierne skal ikke være omsætningspapirer. De udstedes lydende på navn og kan ikke overdrages ihændehaver. De skal altid være noteret i Selskabets ejerbog.

Aktierne er udstedt i papirløs form som dematerialiserede værdipapirer gennem en værdipapircentral og udbytte udbetales gennem værdipapircentralen og indsættes på de i værdipapircentralen registrerede udbyttekonti. Rettighederne vedrørende aktierne skal registreres gennem en værdipapircentral i henhold til gældende regler herom.

Aktionærer skal give meddelelse til Selskabet om større aktiebesiddelser og ændringer i sådanne besiddelser, jf. selskabsloven § 55. Meddelelsen skal gives hurtigst muligt, jf. værdipapirhandelslovens § 29 og senest to handelsdage efter én af grænserne i selskabslovens § 55 nås eller ikke længere er nået.

§ 4
Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse, hverken helt eller delvist. Såfremt der fra en aktionær overgår aktier for nominelt kr. 500.000 eller derover til andre, bortset fra ægtefælle eller arvinger, skal aktierne først tilbydes ’Informations Medarbejderforening’. Ønsker ’Informations Medarbejderforening’ at købe aktier, fastsættes kursen herfor i mangel af mindelig overenskomst til den kurs og samme øvrige vilkår, der er dokumenteret opnåelig fra seriøs tredjemand. Tilbud om køb af aktier fremsendes til bestyrelsen for Selskabet, der foranlediger tilbuddet videregivet til ’Informations  Medarbejderforening’.

’Informations Medarbejderforening’ skal inden 30 dage meddele bestyrelsen for Selskabet, om købstilbuddet accepteres. Forkøbsretten kan ikke udnyttes delvist. Såfremt forkøbsretten udnyttes, skal betaling finde sted kontant senest 30 dage efter accept. Overdrageren kan i tilfælde af, at forkøbsretten ikke udnyttes, sælge aktierne samlet til den opgivne tredjemand på vilkår, der i henseende til købesum, kreditvilkår m.v. ikke er ringere for overdrageren end i det opgivne tilbud. Herudover gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

§ 5
Aktiebreve der ikke er anmeldt til registrering i en værdipapircentral kan mortificeres uden dom efter de i Lovgivningen, herunder selskabslovens § 66 stk. 3, til enhver tid gældende regler med kortest muligt varsel.

Ledelse

§ 6
Selskabsorganerne er:

  • Generalforsamlingen
  • Bestyrelsen
  • Chefredaktionen
  • Direktionen

Selskabets generalforsamlinger afholdes i København. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb og med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens og chefredaktionens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Bestyrelsens forslag til disponering af det regnskabsmæssige resultat
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revisor
6. Eventuelle emner

Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges indkaldt – ved bestyrelsens foranstaltning – ved skriftligt forlangende herom til bestyrelsens formand af:

  • en generalforsamling,
  • mindst tre bestyrelsesmedlemmer,
  • den ansvarshavende chefredaktør, 
  • aktionærer, der repræsenterer mindst 5% af aktiekapitalen,
  • revisor,

og med angivelse af de punkter, som ønskes sat på dagsordenen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter, at lovlig begæring er fremkommet herom.

Enhver indkaldelse til generalforsamling sker i dagbladet ’Information’ eller ved brev til hver enkelt aktionær til dennes i aktiebogen noterede adresse med angivelse af den fuldstændige dagsorden for generalforsamlingen, med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen og med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. Indkaldelse skal under alle omstændigheder ske skriftligt til enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

Forslag til behandling under dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde så betids, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. 

Fremsættes forslaget senest 6 uger før den ordinære generalforsamling skal afholdes, har aktionæren, uanset bestemmelsen i foregående punkt, ret til at få emnet optaget på dagsordenen.

Senest 2 uger før enhver generalforsamling fremlægges på Selskabets hjemmeside og kontor til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten og revisionsberetningen, forsynet med påtegning af revisionen og underskrift af direktion og bestyrelse. Det nævnte materiale tilsendes endvidere enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. 

Enhver generalforsamling ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, som afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. Generalforsamlingen kan vælge en anden dirigent. Der kan kun foretages afstemning om punkter på den udsendte dagsorden eller ændringsforslag hertil.

§ 7
Enhver aktionær har ret til at være til stede på generalforsamlingen, såfremt deltagelse er meddelt til Selskabet 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stemmeret har de aktionærer, hvis aktier er noteret i deres navn i ejerbogen 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, jf. selskabslovens § 84 stk. 3, jf. stk. 1 og 2.

Ethvert aktiebeløb på 25 kr. giver én stemme.

Ingen aktionær kan for egne eller andres aktier stemme for mere end 10% af Selskabets stemmeberettigede aktiekapital. Andre end aktionærer har ret til at overvære generalforsamlingen, såfremt de har løst gæstekort senest 3 dage inden generalforsamlingens afholdelse. 

Dirigenten kan beslutte, at dele af generalforsamlingen skal foregå for lukkede døre, ligesom han kan bortvise personer, som forstyrrer generalforsamlingens afvikling. 

§ 8
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed. 

Beslutning om ændring af Selskabets vedtægter kræver tilslutning fra mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital samt af mindst 90% af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Hvis vedtægtsændringsforslaget er stillet af eller tiltrådt af mindst 6 medlemmer af bestyrelsen, kan beslutning om vedtægtsændring træffes af generalforsamlingen med tilslutning fra såvel 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital som 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. 

Vedtagelse af beslutning om Selskabets opløsning eller ændring af disse vedtægters § 2 kræver tilslutning fra såvel mindst 2/3 af  den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital som 90% af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. 

§ 9
Over det på en generalforsamling passerede indføres beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

§ 10
Selskabet ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer. 

Den ordinære generalforsamling vælger for et år ad gangen 5 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. 

Selskabets og dets datterselskabers medarbejdere vælger 3 medlemmer af bestyrelsen samt suppleanter herfor. Der er etableret en frivillig ordning om selskabsrepræsentation efter lovgivningens nærmere regler herom, jf. selskabslovens §§ 140 og 141.

§ 11
Bestyrelsen vælger selv sin formand for ét år ad gangen. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Selskabets revisionsprotokol skal forelægges i ethvert bestyrelsesmøde. Enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelses-medlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv. 

Bestyrelsen ansætter en eller to administrerende direktører til at lede den daglige drift, fastsætter vilkårene for deres antagelse og de nærmere regler for deres kompetence. Endvidere ansætter bestyrelsen en chefredaktion, fastsætter vilkårene for dens medlemmer og fordeler kompetencen mellem dem. Beslutninger om ansættelser af direktører og chefredaktører kræver tilslutning fra mindst 6 medlemmer af bestyrelsen. 

Tegningsregel

§ 12
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 andre medlemmer af bestyrelsen, af 4 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af bestyrelsens formand, et bestyrelsesmedlem og en administrerende direktør i forening. 

Revision & Regnskab

§ 13
Revision af Selskabets regnskaber foretages af en eller to af generalforsamlingen for et år ad gangen valgte statsautoriserede revisorer. Genvalg kan finde sted. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 

Regnskabet opgøres efter de i Årsregnskabsloven angivne forskrifter.

Således vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2021.

informations_vedtaegter_2021.pdf